SESONGEN 2011 / Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl."

Transkript

1 SESONGEN 2011 / 2012 Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. FIS renn Bjorli Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss Ingrid Busengdal 7 pl.sg Jr.NM Hafjell Vibeke Nyli Innselset 6 pl. SL Landsfinalen Jølster

2 2 Leiaren har ordet Nårdunohelddetnyesesongheftettilalpingruppai handa,vildusjåatdetereihøgstoppegåandeogaktiv gruppesompresentererseg.hardulestutgåvenefrå tidligareår,vilduogsåsjåatvistadigfåreitstørrespenni aktivitetenvår.frådenalleryngstesoheldpåmed plogsvingartilskigymnasistanesomprestererpåhøgt nasjonaltnivå.ogimellomdesseytterpunktaharvibarn ogungdomsomhardetgøyutifråsineeigneynskjerog forutsetningar.nokresatsarhardtpååbliveldiggod, medanandresynestdetpassarbestmedetlittmindre aktivitetsnivå.allesomønskerådelta,skalsålangtsom mogelegfinne sittnivå istordalalpin! Densportsligesatsingaialpingruppaerdetsomliggibotten foraltvigjervihariårallereiehatttoppplasseringarbådei landsrennfordeisomkøyrerihovedlandsoglandsfinale gruppa,samtblantfisløparane.ogforåseiedetslik; sesongenerikkjeferdigenda Sjølvsagtmarkerervioss ogsåikretsrenna,derkonkurransenerhard.møre& Romsdalereinkretsmedtradisjonarogmedmangegode løparar.ideiflestehovedlandsoglandsfinalerdeisisteåra, harkretsenvoretredjebest.stortsettberreslåttavosloog Akershus.LøpararfråStordalharidennesamanhengvore viktigebidragsytarar.itilleggtildeimangegode plasseringane,erviogsåavdeistørsteklubbaneikretsen. Detviserogsåatvihareistorbreidde.Deinyejakkenevi harfåttiår,bidregtilåsynleggjereklubbenpåeinpositiv måte. BarmarkstreningAlpintforMøreogRomsdalskikretsiStordal Iårharviogsåfåttmerkeatalpintikkjeerheiltrisikofritt. Treløpararharskadasegiløpetavberrekorttid.Fortoav dei,vildetnoktanokotidførdeiertilbake,medanei allereieharprøvdskiaigjen.viynskjerpia,mathildeogerika godbedring,oghåperdetteikkjeersmittsomt. Trenaraneigruppavårhareithøgtkompetansenivå.Dette gjeldbådeskiogbarmarkstrenarar.vidregnytteaveinbrei ogallsidigerfaringsbakgrunnfråfleirepersonarbåde sommarogvinter.vedeinbevistbrukaverikskaslien,harvi ikkjeberrefåtteinkompetentogdyktigekstratrenarfor løparanevåre,menogsåeinsomgireitfaglig påfyll for våreeignetrenarar. VissteduatStordalAlpinogsåhareisitskigrupppe?Deter7 stksomtrenerpådetjamnepåoverøye. Ialpingruppasågårdetmesterundtvedhjelpavdugnad. Utaneiforeldregruppesomdreglassetsaman,villedetvære heiltumogelegåfådettetilågåihop.entendetersnakk omjobbingibakken,påtrening,kioskvakter,sesonghefte, jobbingmedsponsoravtalar,julegrantenning,kalenderar, ryddingavtraseeribakkenellerandredugnadersommåtil, erdetheiltavgjerandeatforeldrafungerergodtilag.forå fådettetil,måeinhaeitgodtmiljø.deterderforveldig artigatsåmangevelådeltaialpingruppasineaktivitetar. Detvelviåsjåpåsomeingodmålestokkpåkorgodtmiljøet er.eitlitepoengerdetdåatitilleggtileistorgruppe stordalingar,harviløparar(ogforeldre)fråbådesjøholt, Skodje,EllingsøyogSpjelkavik.Disseharvoreeinfinog positivtilveksttilgruppa.

3 3 Medeitaktivitetsnivåsommåseiaståvære høgt,såerdetheiltavgjerandeforossåhaeit godtforholdtildeisomdrivhovedarenaen vår.arenaoverøyeerpositivtpålagnårdet skalpreppastløypertilbådetreningogrenn. Detvareispenstigsatsingfrådeirasidenår deiførdennesesongenanskaffatonye trakkemaskiner.ogviventarispenningpånår determogelegåfåtileitkomplett snøproduksjonsanleggibakken.detvil sjølvsagtvereeitstortplussfoross,menførst ogfremsterdeteisikkerheitforsnøfattige sesongerogeitvirkemiddalforåstarte sesongensåtidligsommogeleg.lykketil!vi samarbeiderogsåveldiggodtpådriftaav varmestova.denneerveldigviktigforossbegge. Meddethøgeaktivitetsnivået,ogdetforholdsvisstoreantall løpararigruppa,erdetviktigmedgodestøttespelarar.vi harendaeingongfåttmedossfleirefirmasomserverdieni detvidrivmed.vierallesponsoranevåreeinstortakk skuldig,ogvilgjerevårtbesteforatbidragaskalbligodt forvalta.leggekstramerkedeisomstøttaross.deierverdt dioppmerksomheit. Sonestegongdulesellerhøyreromgodeprestasjoner ellerandrepositivetingomstordalalpin,tenkdåogsåpå alledeisombidregpåsinmåteforatløparanevåreskal gjeredetdeilikarbest;hadetgøypåski. Medsportsleghelsing OleBusengdal Leiar StordalAlpinsetterspor TreningibakkenpåBjorlitidligisesongen

4 4

5 5 Trenarane har ordet - Charles Tøsse Alpingruppa vert større og større for kvart år. Dette er vi svært glade for, samtidig som det utfordrar oss på ei rekkje områder. Ikkje minst gjeld dette planlegging og gjennomføring av treningar, både når det gjeld barmark og skitreningar. Rekrutteringa kjem frå våre eigne bygder og nabobygder, i tillegg til at vi rekrutterer blant hyttebuarar i kommunen. Så lenge vi driv etter dugnadsprinsippet er vi som trenarar ikkje i stand til å delta andre tider enn når ledige stunder tilseier dette. Dette kan til tider føre til noko redusert kvalitet på enkelte treningar. At ein som regel kan spele på fleire foreldre i slike stunder er difor til stor hjelp. Framleis er det slik at gjennom Erik Skaslien sitt engasjement på skigymnaset på Stranda har våre eldste løparar eit svært godt tilbod der. Også i år er det 100% stordalsløparar på skigymnaset, men til hausten ser det ut som endå fleire kjem til å starte opp der. Gjennom fleire samlingar har vi også fått brukt Erik som hovedtrenar. Som tidlegare ser vi svært positivt på dette, då han også tilfører kompetanse til oss som er klubbtrenarar gjennom desse samlingane. Kompetansen i trenargruppa må seiast vere god, både i forhold til formell kompetanse og det som er tillegna gjennom erfaring. I år kan vi elles melde om at Ole Busengdal no er i ferd med å ta den høgste trenarutdanninga innan alpinsporten her til lands. Saman med 13 andre trenarar vart han etter søknad tatt ut til denne topptrenarutdanninga. Denne skal vare om lag eit år og er samlingsbasert med weekendsamlingar, inkl samlingar saman med f.eks World-cuplaga. Dette tilfører Stordal Alpin endå meir kompetanse som løparane vil få stor glede av. Jan Ove i gang med besiktigelse av løypa Mange andre bidreg også i år som trenarar, stort sett er det dei same som tidlegare for det som gjeld skitreningar. Barmark er det Olav og Adrian som har tatt hovudansvaret, med god hjelp av Jan Ove og Hallgeir. Olav Rune og Kjetil har og vore med og hatt ansvar for dei aller yngste, i tillegg til mange andre som har hjelpt til. Som tidlegare har gruppa hatt samlingar både på Juvass og Bjorli. Her har det og vore samarbeid med andre klubbar, noko som på mange måtar er svært positivt. Likevel gler vi oss ekstra til treningane startar på heimebane i Arena Overøye, for ingenting er som å trene på heimebane. Då må vi også få takke Arena Overøye for tilrettelegging for trening. Å trene heime kontra ein eller annan stad borte, er ein stor fordel på alle måtar. Kontinuitet er eit stikkord for gode resultat innan alpinsporten. Vi meiner at med det opplegget vi no har, er grunn til å sjå optimistisk på framtida. Gjennom mange år har vi fulgt dei eldte løparane si utvikling, samtidig som yngre kjem til. Eit mål er naturligvis å rekruttere også til trenargjerninga, noko vi håper fleire vil satse på. Til slutt ønskjer vi løparane lykke til i sesongen og håper at alle utviklar seg og blir betre skiløparar og at alle får gode opplevingar i skibakken og i fellesskapet! Helsing trenarane/sportsleg utval, Olai Nakken, Jan Ove Øvrebust, Charles Tøsse, Ole Busengdal og Magne Tøsse Magne merkar løype.

6 6 Gratulerer Stordal Alpin! Det er ingen annen klubb som kan måle seg med Stordal Alpin sitt engasjement og bredde innen alpinsporten i Møre og Romsdal Skikrets. I de senere år/-sesonger har stordalsløperne plassert seg på toppen av den nasjonale ranking i aldersbestemte klasser. Dette er nok ingen tilfeldighet. Stordal Alpin, har skapt et utrolig sterkt sportslig tilbud i en trygg og sosial ramme for sine løpere. Det kommer tydelig fram når Stordalsalpinistene stiller på samling og konkurranser, der framstår "stordalingan" som en velorganisert og sportslig sterk gruppering. Møre og Romsdal Skikrets gratulerer Stordal Alpin med flere flotte prestasjoner i toppen og med en stadig økende bredde! Vi ønsker lykke til med sesongen og håper på et fortsatt godt og tett samarbeid med oss i Skikretsen! Med hilsen Stig Aambø leder Møre og Romsdal Skikrets Idrettsveien Molde Tel

7 7 JohsVadsetVaresenterAS 6260Skodje Tlf Stortutvalgimøbelstoffogmøbelhud

8 8 Twin,DesignHelgeTaraldsen,MNIL HELLANDMØBLERAS,NO6250STORDAL T //www.helland.no

9 9 LITT FRA SESONGEN 2012 I mesteparten av stoffet i årets hefte oppsummerer vi opplevelser frå vinteren Her skal vi nevne litt om det som står på planen i alpinmiljøet for vinteren FORSESONGEN: Vi deler gjerne skisesongen i 2 deler, førsesongen som er perioden august-desember, og rennsesongen som er perioden januar april. Planen for førsesongen er i store trekk å få trene jevnt på Juvassbreen i helgane frå september av, og fram til Bjorli åpner normalt kring 1.november. Kvar haustferie forsøker vi å legge opp til klubbsamling saman med dei andre klubbane i kretsen på Juvass med mange skidager på breen. Når så Bjorli normalt åpner 1.november, vert det lettare for oss å organisere. Knappe 2 timer i bil, uten fergeproblematikk og med innlandsklima som gjer at snøkanonene får arbeidsro i mange dager smanhengande. Ja, på Bjorli er det alltid gode treningsforhold! Når vi etterkvart får kome i gang på heimebane på Overøye, blir det jevnare med treningar, også i veka. Opp til 3 vekedager trener dei eldste i klubben, i tillegg til renn eller trening i helgane. Og no er også dei aller yngste løparane med for fullt, enten i Familietrekket eller oppe på fire-femmå. RENNSESONGEN: Frå januar av tek rennsesongen til for fullt. Vi starter opp på Bjorli første helga i januar med kvalik-renn for Hovedlandsrennet og Landsfinale. Desse to mesterskapa er hovudmålet for sesongen for mange av løparane våre i alderen år. Også dei aller yngste er med allereie på desse første renna, så her forventer vi gjerne løparar som vil bli med frå Stordal Alpin. Og når foreldra som vanleg stiller ivrig på, kan vi verte nærare 50 personer som skal bu saman slike helger. Klubben/kretsen har ein gunstig samarbeidsavtale med Bjorligard Hotel der vi har leilegheiter for opptil 5 personer som vi bur i. Her er det sjølvhushald og vi lager felles frokost og middager slik at måltida vert veldig sosiale for heile gjengen. I tillegg vert kostnadane på måltida gunstige ved å bu på denne måten. Vidare utover i januar kjem renna på rekke og rad (sjå terminlista over alle renn annan stad i heftet). Molde, Bjorli, Sykkylven, Spjelkavik og Ørsta er arrangørar av både Kretsmesterskap og fleire kvalikrenn fram til midten av februar. LANDSRENN I HEMSEDAL KVALIK FOR INTERNASJONALE RENN Helga februar går det eit landsrenn i Hemsedal, der Stordal truleg kjem til å stille med løparar. Alder år. Dette er ei mulegheit til å måle krefter med dei aller beste i landet, og samstundes kan ein her kvalifisere seg for internasjonale renn i Italia og i år faktisk Canada! Det nålauget er nok trangt for dei fleste, men eit flott renn å delta på og samstundes få testa kvar ein ligg an i landsmålestokk i klassa si. RENN PÅ HEIMEBANE: Søndag 19.februar er det så klart for renn på heimebane. Då står storslalåm på programmet og løparar i alle aldrar kan delta. Dei siste åra har det vore om lag 130 deltakarar på renna våre, og vi håper på god deltakelse og fine forhold denne første søndagen i vinterferien. Dette er eit passande høve også for bygdafolket å få sjå Stordal sine eigne løparar konkurrere med resten av kretsen sine alpinistar. Når vi skriv mars og vinterferien er over, nærmer det seg dei omtala nasjonale mesterskapa. Stranda skal for aller første gong arrangere fartshelg med Super-G konkurranse, noko som avsluttar kvalifiseringrenna her i kretsen. Dette skjer første helga i mars. BENDIT SKIFESTIVAL ÅL I HALLINGDAL: Den mars går så årets Bendit skifestival av stabelen i Ål i Hallingdal. Her har Stordal Alpin hatt deltakarar i mange år, og truleg vert det også i år ein tropp som reiser ned og opplever fine skidager under det største enkeltrennet i Norge. Over 600 alpinistar deltek her kvart år, der den sosiale faktoren skal stå mest i fokus. Fakkeltog og fyrverkeri, gamle alpinstjerner som deler ut premier og mange arrangement i tillegg til sjølve konkurransane, gjer dette til ein stor opplevelse for både små og store. Aldersgruppe 7-11 år.

10 10 VÅRE JUNIORAR ALPIN LANDSFINALE SAUDA I ROGALAND mars er det så klart for Landsfinalen for åringar. Dette vert nok rekna som eit lite NM med deltakarar frå absolutt heile landet. Omlag 100 jenter og 100 gutar deltek. I år går renna i Sauda, ein alpinstad som er ny for alle i Stordal Alpin. Her vert det uttekne løparar kretsvis etter resultata tidlegare på vinteren. Møre og Romsdal skal stille med ein tropp på 8 jenter og 8 gutar. Arrangementet går frå fredag til søndag med Super-G, slalåm og storslalåm på programmet. I fjor var 5 av våre med då finalen gjekk i Jølster, og dei stod for mange sterke plasseringar. (sjå eigen artikkel frå Jølster). HOVEDLANDSRENNET BJORLI Helga etterpå er det klart for årets nasjonale mesterskap for åringane. Bjorli er arenaen for arrangementet som strekkjer seg over ei heil veke, frå mars. Her skal det konkurrerast i både utfor, Super-G, slalåm og storslalåm. Kriteria er om lag dei same som på Landsfinalen, og kretsane skal ta ut løparar etter renna tidlegare på vinteren. Kjekt vert det å få mesterskapet så nært oss, noko som både forenklar logistikken vår og gjer at mange fleire får mulegheita til å følgje løparane under mesterskapet. Vi håper på å få med ein bra tropp frå Stordal Alpin til årets Hovedlandsrenn som altså går på vår andre heimebane Bjorli. FINALE I SPAREBANKEN MØRE CUP & BJARNE SOLBAKKEN CUP Palmehelga 31.mars til 1.april går finalen i Sparebanken Møre Cup og det populære og svært sosiale Solbakken Cup på Stranda. Dette markerer avslutninga av rennsesongen på kretsplan, og har dei siste åra vore svært vellukka og flotte arrangement der både barn og vaksne har kosa seg stort enten saman med dei nydelege nybakte godkakene på Bondalseidet, eller blant laksen og Grandiosaen i teltet på Strandafjellet. Vi gleder oss allereie! I oversikta vår har vi teke med det som skjer i alderbestemte klasser innan alpint. Som dei fleste kjenner til har vi 4 juniorløparar som deltek på såkalla FIS-renn kring i Norge, og i perioder også i utlandet. Vi kan ikkje ta med alt desse deltek på, men viser til eigen artikkel dei har skreve om sesongen 2011 og opplevelsane deira. Vi viser også til eiga Terminliste 2012 for FIS-renn i Norge som står annan plass i heftet vårt. Vi kan berre nemne her at Stordal no har tre løparar som hevder seg i den absolutte Norgestoppen blant juniorane. Erika H Tøsse, Ingrid Busengdal og Vegard Busengdal kjem vi til å høyre mykje om i media utover vinteren I tillegg har Kristina Maridal flytta seg opp på juniornivå og skal ut i sin aller første sesong blant FISløparane. Vi ønsker Kristina og dei andre 3 lykke til med sesongen! Magne Tøsse Thea, Hedda, Celina og Sara koser seg Solbakken Cup Leah og Malene stolte med premiar

11 11 HOVEDLANDSRENNET PÅ VOSS Magne Tøsse Stordal Alpin hadde med heile 5 løparar under årets Hovedlandsrenn for åringar på Voss som gjekk av stabelen perioden mars Det vart fleire flotte plasseringar på våre, i mesterskapet som starta med fossregn og vart avslutta i strålande sol dei to siste dagane. For Kristina Maridal og Kjetil Holand Tøsse var dette siste mesterskap i barneklassene før dei no skal opp på juniornivå. For Kine Kvammen Tøsse, Kristiane Nakken og Andrea Vinje Tøsse har dei endå to år igjen i Hovedlandsklassa. Kristiane Nakken (født 97) stod for dei beste plasseringane av våre. Ho fekk følgande plasseringar: 10.plass i slalåm, 12.plass i kombinasjonen utfor/slalåm, 12.plass i utfor og 20.plass i storslalåm. I Super-G køyrde ho desverre ut. I tillegg vart ho 14.beste jente totalt sett i mesterskapet der nærare 80 jenter frå heile Norge var kvalifiserte. Blant 97-årgangen vart ho totalt sett nr 5 noko som lover godt for neste års mesterskap. ho at i sine beste stunder hevder seg godt blant dei andre 96-årgangsjentene. Kristina på veg mot ein flott 13.plass i Super-G løypa på Voss Kine Kvammen Tøsse (født 97) tok ein 49.plass i Super-G, og ein 62.plass i utfor. I slalåm og storslalåm vart det desverre ut for Kine som får nye sjanser neste år då ho er eldst i klassa. Kine på veg ned fjellsida i laurdagens utforkonkurranse Kristiane på veg ned Lonahørgi på Voss og 12.plassen i utfor Andrea Vinje Tøsse (født 97) gjorde sin beste konkurranse i slalåmen med ein flott 13.plass. Vidare tok ho ein 20.plass i kombi utfor/slalåm etter å ha blitt nr 18 etter slalåmdelen. Ho vart nr 33 i utfor. I storslalåm og Super-G køyrde ho ut. Også Andrea hevda seg meget godt blant 97-årgangen i enkeltrenn, blant anna i slalåm der ho var 5.beste. Kjetil Holand Tøsse (født 96) avslutta årets Hovedlandsrenn med ein fin 29.plass i guteklassa som talde nærare 100 løparar. Det held til premieplass for Kjetil, som ikkje hadde hellet med seg i dei tekniske disiplinane. Med svært høge startnummer var det vanskeleg å kome i mål i dei krevande bakkane på Voss. I utfor tok han imidlertid ein 50.plass. Kjetil slo til med ein fin 29.plass i Super-G - her frå utforrennet Andrea med fin 13.plass i slalåm - her frå utforrennet Kristina Maridal (født 96) tok ein flott 13.plass i laurdagens Super-G. I utforrennet vart ho nr 36 av dei totalt 80 jentene.ho køyrde desverre ut i slalåm/storslalåm. No skal Kristina opp i juniorklassa og delta på FIS-renn til neste år. I laurdagens Super-G viste Troppen frå Møre og Romsdal på 14 løparar hadde det meget bra saman, der vi budde på Fleichers Hotel på Voss. Til vanleg er desse løparane konkurrentar i dei lokale renna. Under mesterskapet i Bavallsløypene var alle lagkameratar og støtta kvarandre. Alpint er ein marginal idrett med kort avstand mellom suksess og fiasko. Derfor er samhaldet i ein slik tropp særs viktig, noko både løparar og foreldre bidrog til under opphaldet på Voss.

12 12

13 13 Super-G og Super KOMBI ved Arena Overøye 19. og 20. februar Det vart store dagar for Stordal Alpin, med fantastiske forhold i eit nydeleg ver og med strålande innsats! Om ein ser på talet på førsteplassar og pallplasseringar elles, kan det vel knapt gjerast betre. Ekstra stas var det også at FISløparane våre var på plass. Renna både på laurdag (Super-G) og søndag (Super- G og Super kombi) vart særs vellukka både når det gjeld organisering og resultat Her presenterer vi nokre bilder frå renna Jørgen Larsen Stavseng i Super-G løypa Over: Marte, Sara, Ane og Katrin på start T.v.: Frank, TD, Olav og Kjetil Gamleveien Ålesund Telefon: Mobil: AvdelingStordal hverfredag

14 14 Vi er på lag med Stordal Alpin

15 15

16 16 Dei aktive løparane i Stordal alpin 10 år og yngre. Thea Marie Ekroll Hove, Hedda Helland, Celina Olsen Almås, Fien Van Zwieten, Maja Søe Valde, Martin Færøy Stavseng, Hanna Breivik, Mats Olsen Almås, Malene Olsen Almås, Tinus Breivik, T. Nygård, Bendik Nyli Innselset, Elias Færøy Stavseng, Andreas Færøy Stavseng 11 år. Jørgen Larsen Stavseng, Birthe Frank-Petersen, Mathea Breivik, Marthe Ekroll Hove, Helene Vinje Øvrebust, Sara Øvrebust Hjelmset år. Synne Nygård, Marie Larsen Stavseng, Mathilde Vinje Øvrebust, Julie Olsen Almås, Ådne Nakken

17 17 Dei aktive løparane i Stordal alpin år: Amanda Nygård, Amalie Ekroll Hove, Rebekka Helland, Vibeke Nyli Inselset, Sander Grønningsæter, Kine Kvammen Tøsse, Andrea Vinje Tøsse, Kristiane Nakken FIS Gruppa Junior, Jørgen Vinje Tøsse, Vegard Busengdal, Erika Holand Tøsse, Ingrid Busengdal, Kristina Maridal.

18 18

19 19

20 20 Tel

21 21

22 22 BARMARKSTRENING Olav Grønningsæter MOT I BRYSTET (J. Nicolaisen) Mot i brystet vett i pannen stål i ben og armer, ryggen rak og blikket fritt, se det er bra. Tåle slit og tåle sludd, og tåle frost og varme, slike gutter det vil gamle Norge ha. Hold nå takten der, intet mudder her, la dem se vi er av rette slag. Bare lek, ja men av den skal fremtidskrefter vokse, derfor er det alvor i vår lek i dag. Der hvor lien brattest stuper setter han utover, gutten på de glatte ski så spruten står. Jenten etter, fæle ting hva slik en unge vover, du skal se en vakker dag hun gutten slår. Sne og is og vann, fjell og skog og strand, der er nok en kan få prøve på. Ski og skøyter, båt og hjul det er en lyst å bruke, beste kunsten dog på egne ben å stå. Øve, øve jevnt og trutt og tappert det er tingen, alltid bedre om, og om, og om igjen. Født som mester, født som helt, å nei, det ble da ingen, mot og kraft det vinnes litt og litt om sen. Ta nå muntert i, intet fuskeri, er da ikke vi mor Norges børn? Vi skal lære, vi skal øve, vi skal krefter vinne, krefter som kan holde ut en alvorstørn. Mot i brystet illustrerer på mange måter utfordringene våre alpinister møter i løpet av en lang og krevende sesong, fra barmarkstrening tidlig på høsten til treningsøktene på ski og i konkurranse vinterstid. Vi i Stordal Alpin har forstått viktigheten av å trene egenskaper som: Styrke, aerob kapasitet, anaerob kapasitet, bevegelighet, hurtighet og spenst, koordinasjon og teknikk, for å stå best mulig rustet til sesongstart. Basistreningene skal gi en best mulig helhetlig utvikling av utøveren både fysisk, psykisk og sosialt. Allsidig og variert trening viser seg å gi en positiv prestasjonsutvikling, og samtidig være skadeforebyggende. Forutsetningene for å lykkes i Stordal Alpin er de aller beste. Vi disponerer en flott idrettshall med utstyr i toppklasse, samt et fantastisk uteområde som utfordrer til variasjon og kreativitet. Til og med vår alles kjære Andrine Flemmen kommenterte fasilitetene på treningssida i og rundt Stordalshallen. Hun var en av de sentrale trenerkreftene i vårt kick-off for sesongstarten august. Totalt 59 deltakere fra kretsen var med på et variert opplegg med klatring, trampoline, turn, sirkusaktiviteter, boksing, dans, rulleskøyter og vannski. Ei minnerik helg som ga oss gode impulser til fortsettelsen av barmarkstreningene i høst og i vinter. Vi har gjennomført to barmarksøkter i uka i tillegg til tester og rulleskøytetrening på Øvrebust. Når vi i tillegg vet at de fleste av våre utøvere også er med i fotball, skjønner vi at mye tid går med til trening. På våre treninger har vi variert i antall fra 6-8 deltagere og opp til nærmere 40, når alle gruppene har vært samlet. Også Iron-man testene har vist en positiv utvikling resultatmessig hos flere av utøverne. Likevel er her mye å gå på, ikke minst vedlikeholdstrening underveis i selve skisesongen!! Til slutt en stor takk til ungdommene i treningsteamet vårt! Adrian, Vegard, Kjetil, Erika Jørgen og Olav Rune. Disse er fine forbilder og dyktige trenere, som våre alpinister ser opp til og som også bidrar til det positive miljøet i Stordal alpin. Også takk til Hallgeir, Jan Ove, Ole Herman og Olai, som har vært med på treningene til de eldre alpinistene på barmarkssida.

23 Oppstilling til 3000m. Rulleskøyter med Adrian Vannskikjøring på Stordalsvika Barmarksøkta ble avslutta med deilig grillmat

24 24 Skisamlinger på Juvass og Bjorli -OleBusengdal Itilleggtiltreningarpåheimebane,erviiløpetavsesongen ogsåeindelandrestaderforåtrene.dettehartradisjonelt foregåttpåjuvassfråmaitilutoktober.derettertrenervi påbjorliførsnøenkjempåoverøye. Dennesommarenvartdethellerutfordrandeåfåtilnok treningarpåjuvasbreen,ogvimåttederforsjåpå alternativ.detteresulterteitosamlingariein innandørshallibotroputanfordüsseldorf.medtoøkterfor dagerdetteveldigeffektivtreningieindelavsesongender deterviktigåtrenepåbasisøvelsarunderforholdsvis enkleforhold.dettegireitgodtgrunnlagforvidarearbeid restenavsesongen.hersleppeinåtaomsyntilveret,slik ateinfårsågodtsomalltidgjortdeteinharplanlagd.her harløpararogtrenararfråklubbensamarbeidamedbåde skigymnasetognokreløpararfråandreklubbar. Deisisteåraharsommaranevoresåvarme,atsjølvom deterbramedsnøpåjuvassimaiogjuni,risikerereinat denharsmeltatilaugust.dåhardetimangetilfeller komeheiltnedpåbreisen.detteeriogforsegikkje nokostortproblem,mennårdetblirsprekkeriisen,har einikkjeannavalgenåstengjetrekket.detvardette somskjeddesistsommar.deilykkastiååpnetrekket nokrefåhelgerisluttenavoktober,nokosomgjordeat einfekkkontinuitetitreningaframtilbjorliåpna. EtteratbakkaneåpnarpåBjorli,erdetmedeingong kortarereiseavstand,ogmeddetmykjeenklareå gjennomføretreningarpådetjamne.påtreninganepå Bjorli,kjemdettilendafleireløpararfråbådevårklubb samtfråandreklubbar.itilleggkjemdetofteeindel klubbarfråtrøndelag.nårsåheisenitilleggskalhaåpent forvansligeskituristar,seierdetsegsjølvatdetmå smarbeidastgodtforåfåplasstilalle.meddenpositive innstillingatilklubbane,samtatbjorliskisenterlegggodttil rette,erdetteeffektivedagarsomgirgodframgangfor løparane. JanOveinstruererdeiyngsteløperanevedvarmestovapåBjorli

25 25

26 26

27 27 Bank og forsikring - alt på ein stad. Ørskog Sparebank er kjent som ein bank med gunstige bustadlån. Vi tilbyr no også ei totalpakke på alle typar skadeforsikring; bustadforstadforsikring, bilforsikring reise mv. Når vi no gjev deg tilbod om skadeforsikring, er det nettopp fordi du kan få dekt bank- og forsikringsbehova dine hos nokon du kjenner og stolar på. Ta kontakt og få eit totaltilbod på bustadlån og forsikring. Tlf: Telefaks: Heimeside:

28 28 TRENINGSLEIR I INNENDØRSHALL I TYSKLAND 7 alpinistar og 2 trenarar frå Stordal Alpin var i byrjinga av september 2011 på skisamling i innendørshallen i Bottrop i Tyskland. Saman med 4 andre løparar frå Molde, Rauma og Spjelkavik hadde vi 4 dagers skitrening under meget gode forhold. Knallhardt underlag og passende hellning på bakken gjorde forholda optimale for basisøvelsar og terping på grunntekniske oppgåver. Dei som var med på treningsleiren var Rebekka Helland, Mathilde Vinje Øvrebust, Andrea Vinje Tøsse, Kristina Maridal alle 4 frå Stordal. I tillegg var tre andre stordalingar - Ingrid Busengdal, Erika Holand Tøsse og Vegard Busengdal som til dagleg går på Toppidrettslinja på Stranda vgs også med. For dei var dette startetappen på ein 16 dagers treningsleir som måndag gjekk vidare til Hintertux i Østerrike. Dei andre som var med oss var Marthe Tøsse Aandal(Spjvik), Morten Børstad (Molde ex Stjørdals-Blink) og brødrene Isak og Olav Staurset (Rauma Alpin). Erik Skaslien var hovedtrener med Jan Ove Øvrebust og Magne Tøsse som assistenter. Foreldra Even Aandal, Frode Børstad og May Staurset var også med på turen og dermed var vi eit reisefølge på heile 17 personar. Erika på skitrekket Treningane gjekk under meget gode forhold og utbyttet av dei 4 dagane på ski var utvilsomt meget godt. Spesielt kjekt var det at dei 3 FIS-juniorane våre var med på samlinga, noko som dei yngre løparane satte stor pris på. For dei å ha slike gode øvingsbilder kring seg er ein stor inspirasjon, i tillegg til hjelpa dei får til vidare utvikling innan teknikkarbeidet på ski. Utanom skiøktene hadde vi barmarksøkter i området kring hotellet, vi hadde minigolf-turnering, jentene var naturlegvis ein snarvisitt på kjøpesenter og vi opplevde mykje anna moro saman, desse fine dagane i Tyskland. Magne Heile troppen på plass i hallen Andrea & Erika på kjøpesenter

29 29

30 30

31 31

32 32 JON S KONTOR AS D I G I T A L T T R Y K K E R I

33 33 Telenorlekene - Landsfinale 2011 i Jølster - VibekeHelland 1720.mars2011vardetklartforTelenorlekeneiJølster. Landsfinalefor1213åringer.8gutterog8jenterfraMøre ogromsdalvargodtforberedtogklarforåmøte motstanderefraandrehelelandet. StordalAlpinreistemed5løpere.VibekeNyliInnselset, RebekkaHelland,MathildeVinjeØvrebust,JulieOlsenAlmås ogsandergrønningsæter. JølsterAlpinharvelilikhetmedStordalAlpin,arenaen plassertlittutenfordestoretettstedene.jølsteralpinsenter liggervedvassendenifantastiskeomgivelser. Jølstravatneterstortmenharikkemulighetå løseovernattingskabalenmedhurtigrute. DerforboddedelegasjonMøreogRomsdalpå flotthotelliførdesentrum.20minutters kjøreturfrabakken.herhaddevialtman trengteforåhadetbrainoendager.god restitusjonerviktig.svømmebassengog kjøpesentererdaikkeåforakte.. Programmetvartettpakketalledagene.Vi ankomførdeonsdagkveldoghaddesamling medutdelingavkretsjakkerogtelenorgensere. LaglederneJanOveogKristiangikkgjennom tidsplanforhverdag.ennoestillferdiggjeng somervanttilåkonkurreremothverandre skulledenestedagenepresteresometlagmot jevnaldrefrahelelandet. TorsdagstartetmedSuperGtrening.Her fullførtealletotreningsomgangerhver.etter endtdagibakkenbledetoppvarmingibassengetføravreise tildenoffisielleåpningenavtelenorlekene.detteforegikki bunnenavskibakken.inngangsseremonienbestoavalle løpereijølsteralpinkomrennendemedfakkelnedover bakken.etflottsynimørket.detbleønsketvelkommenav arrangørogavsluttetmedutendørskonsertogflerehundre lyslyktersomblesendttilværs. Fredagstartetkonkurransene.FørstedisiplinvarSuperG.Her tokmathildeenflott12.plass.ogavover80jenterog110 gutterkomjuliepå45.plass,rebekka51.plassogsanderpå 92.plass.Vibekehaddeetuhell.Lørdagvardetklartfor Storslalom.Møtetmedbakkendenmorgenenbleen overraskelseforbådetilreisendeogarrangører.over20cm nysnøhaddelagtsegiløpetavnattenogbakkemannskap haddesineutfordringeråklargjøreløypene.rennetbleutsatt i3timer.1.omgangblegjennomførtsomnormaltmen tidsskjemaettilarrangørenesprakk.forårekkeløpermiddag bledetbestemtatkunde30besteskullefågjennomføre 2.omg.AvMøreogRomsdalsineløperevardetIsakStaurset fraraumaogfrideåmbakkfraørstadeenestesomfikken omgangtil.detvarveldigsynddavihaddeflereløperesom kunneforbedretresultatenesinetilåoppnåbedre plasseringer.menslikerdetbare. Uansettsåvarhumøretpåtoppigjennårvietterenrunde innomhotelletsatteossibussentilløpermiddagpåskei.40 minuttersbussturmedsangoggodunderholdningav Rebekka/Mathilde talkshow.denstillferdigegjengenfra førstedaghaddeblittrimeligvarmitrøyaoglagetmyemoro sammen.velfremmepåskeihotelbleløpernefulgtinniegen salderdetvarpremieutdelingforsupergogsslrennene.på menyenvardettacobuffetførunderholdning.vivoksnesom sattiannendelvetliteomprogrammetmenensvettogsliten gjengmøtteossvedbussenklarforsøvnognyttrenndagen etter.morohaddedeklarthatt. Søndag,slalomogsistemulighet.Sol,klarhimmelogflotte løyper.dettemåtteblibraogdetbledet.viavsluttet2011 landsfinalenmedmangekjempeflotteresultater. Vibeke,Sander,Julie,RebekkaogMathilde Vibeketokensterk6.plassogrettbaktokJulie10.plass. Mathildekompå20.plass,Rebekkapå23.plassogSanderpå 55.plass.Allestordalsløpernereistehjemmedetstortlass flotteopplevelserogpremieihånden.detervialleveldig stoltav! ArrangementetiJølsterblepregetavmyevær,menidet storeoghelebleallekonkurransenegjennomførtpåen sportsligogsikkerhetsmessigforsvarligmåte.bådeforeldre, løpereogtrenerebidropositivtogholdthumøroginnsatsvilje oppegjennomlangedageribakken.

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2011 2012 VIL-løparane gir alt Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Telenorkarusellen/Valldal/Liabygda-cup 2012 Tysdag 10. januar: Valldal fristil kl 18.30 Tysdag 24. januar: Liabygda

Detaljer

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2013 2014 Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Valldal-Liabygda Cup / Telenorkarusellen 2014 Tysdag 14.01.14 Valldal stadion Klassisk Tysdag 28.01.14 Stavsengfjellet Klassisk Tysdag 11.02.14

Detaljer

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no Sesongen 2012 2 Nordbygda/Løten ski 2012 Nordbygda/Løten ski 2012 3 Utvalg og komiteer Utvalg/komite Navn Telefon E-post Leder Ivar Stuan 922 54 599 ivar@sponsor-link.no Nestleder/arrangement Martin Skramstad

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Noen smarte valg er veldig enkle

Noen smarte valg er veldig enkle 4 3 13 Noen smarte valg er veldig enkle I sommer har mange sendt oss en sms for å få hjelp til å plassere pensjonen sin smartere. Det får du også hvis du sender oss en sms nå! Vi kommer ikke til å be deg

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

RÅ SUSHI MAJORSTUEN. Hemings 100-årsjubileum skal ikke gå stille for seg! 3 leder. Essendrops gate Skippergata 6 (ved Colosseum 16 Kino)

RÅ SUSHI MAJORSTUEN. Hemings 100-årsjubileum skal ikke gå stille for seg! 3 leder. Essendrops gate Skippergata 6 (ved Colosseum 16 Kino) 1 orientering 1 4 3 leder RÅ SUSHI MAJORSTUEN 25. januar begynte Heming på sitt nittiniende år. I 2016 skal vi feire et durabelig jubileum, og planleggingen er godt i gang allerede. Vi planlegger en feiring

Detaljer

Foto: Vilde Johanne Pedersen. Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70 tore@svomming.no

Foto: Vilde Johanne Pedersen. Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70 tore@svomming.no Foto: Giorgio Scala/Deepbluemedia [Innhold] 1 2014 5-9 4.250 flotte perser av 1.092 LÅMØ-svømmere 1.092 svømmere i alderen 11 til 16 år fra hele landet deltok på Landsdels Årsklassemønstring 2014. Bildet

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 2 2008 Jazzstjernene bak persiennen SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 2-2008 Varme fra kaldt hav s. 32 33 Frå Snøhetta til Grip s. 36 37 Ansvarleg utgivar:

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen

Året 2014 går mot slutten Sportslig ledelse i alle grupper Året 2014 har vært et aktivt og positivt år for IL Heming, Vi ser nå inn i krystallkulen 5 4 1 leder Året 2014 går mot slutten og IL Heming lever i beste velgående med full aktivitet i alle avdelinger. Vi nærmer oss 5.500 medlemmer og har også denne høsten dessverre vært nødt til å sette

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Vilde Svortevik - Ny norsk juniorrekord og 6. plass i VMjr. HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Frida Berge - Nesten finale i Barcelona O-gruppa:

Detaljer