SESONGEN 2011 / Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl."

Transkript

1 SESONGEN 2011 / 2012 Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. FIS renn Bjorli Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss Ingrid Busengdal 7 pl.sg Jr.NM Hafjell Vibeke Nyli Innselset 6 pl. SL Landsfinalen Jølster

2 2 Leiaren har ordet Nårdunohelddetnyesesongheftettilalpingruppai handa,vildusjåatdetereihøgstoppegåandeogaktiv gruppesompresentererseg.hardulestutgåvenefrå tidligareår,vilduogsåsjåatvistadigfåreitstørrespenni aktivitetenvår.frådenalleryngstesoheldpåmed plogsvingartilskigymnasistanesomprestererpåhøgt nasjonaltnivå.ogimellomdesseytterpunktaharvibarn ogungdomsomhardetgøyutifråsineeigneynskjerog forutsetningar.nokresatsarhardtpååbliveldiggod, medanandresynestdetpassarbestmedetlittmindre aktivitetsnivå.allesomønskerådelta,skalsålangtsom mogelegfinne sittnivå istordalalpin! Densportsligesatsingaialpingruppaerdetsomliggibotten foraltvigjervihariårallereiehatttoppplasseringarbådei landsrennfordeisomkøyrerihovedlandsoglandsfinale gruppa,samtblantfisløparane.ogforåseiedetslik; sesongenerikkjeferdigenda Sjølvsagtmarkerervioss ogsåikretsrenna,derkonkurransenerhard.møre& Romsdalereinkretsmedtradisjonarogmedmangegode løparar.ideiflestehovedlandsoglandsfinalerdeisisteåra, harkretsenvoretredjebest.stortsettberreslåttavosloog Akershus.LøpararfråStordalharidennesamanhengvore viktigebidragsytarar.itilleggtildeimangegode plasseringane,erviogsåavdeistørsteklubbaneikretsen. Detviserogsåatvihareistorbreidde.Deinyejakkenevi harfåttiår,bidregtilåsynleggjereklubbenpåeinpositiv måte. BarmarkstreningAlpintforMøreogRomsdalskikretsiStordal Iårharviogsåfåttmerkeatalpintikkjeerheiltrisikofritt. Treløpararharskadasegiløpetavberrekorttid.Fortoav dei,vildetnoktanokotidførdeiertilbake,medanei allereieharprøvdskiaigjen.viynskjerpia,mathildeogerika godbedring,oghåperdetteikkjeersmittsomt. Trenaraneigruppavårhareithøgtkompetansenivå.Dette gjeldbådeskiogbarmarkstrenarar.vidregnytteaveinbrei ogallsidigerfaringsbakgrunnfråfleirepersonarbåde sommarogvinter.vedeinbevistbrukaverikskaslien,harvi ikkjeberrefåtteinkompetentogdyktigekstratrenarfor løparanevåre,menogsåeinsomgireitfaglig påfyll for våreeignetrenarar. VissteduatStordalAlpinogsåhareisitskigrupppe?Deter7 stksomtrenerpådetjamnepåoverøye. Ialpingruppasågårdetmesterundtvedhjelpavdugnad. Utaneiforeldregruppesomdreglassetsaman,villedetvære heiltumogelegåfådettetilågåihop.entendetersnakk omjobbingibakken,påtrening,kioskvakter,sesonghefte, jobbingmedsponsoravtalar,julegrantenning,kalenderar, ryddingavtraseeribakkenellerandredugnadersommåtil, erdetheiltavgjerandeatforeldrafungerergodtilag.forå fådettetil,måeinhaeitgodtmiljø.deterderforveldig artigatsåmangevelådeltaialpingruppasineaktivitetar. Detvelviåsjåpåsomeingodmålestokkpåkorgodtmiljøet er.eitlitepoengerdetdåatitilleggtileistorgruppe stordalingar,harviløparar(ogforeldre)fråbådesjøholt, Skodje,EllingsøyogSpjelkavik.Disseharvoreeinfinog positivtilveksttilgruppa.

3 3 Medeitaktivitetsnivåsommåseiaståvære høgt,såerdetheiltavgjerandeforossåhaeit godtforholdtildeisomdrivhovedarenaen vår.arenaoverøyeerpositivtpålagnårdet skalpreppastløypertilbådetreningogrenn. Detvareispenstigsatsingfrådeirasidenår deiførdennesesongenanskaffatonye trakkemaskiner.ogviventarispenningpånår determogelegåfåtileitkomplett snøproduksjonsanleggibakken.detvil sjølvsagtvereeitstortplussfoross,menførst ogfremsterdeteisikkerheitforsnøfattige sesongerogeitvirkemiddalforåstarte sesongensåtidligsommogeleg.lykketil!vi samarbeiderogsåveldiggodtpådriftaav varmestova.denneerveldigviktigforossbegge. Meddethøgeaktivitetsnivået,ogdetforholdsvisstoreantall løpararigruppa,erdetviktigmedgodestøttespelarar.vi harendaeingongfåttmedossfleirefirmasomserverdieni detvidrivmed.vierallesponsoranevåreeinstortakk skuldig,ogvilgjerevårtbesteforatbidragaskalbligodt forvalta.leggekstramerkedeisomstøttaross.deierverdt dioppmerksomheit. Sonestegongdulesellerhøyreromgodeprestasjoner ellerandrepositivetingomstordalalpin,tenkdåogsåpå alledeisombidregpåsinmåteforatløparanevåreskal gjeredetdeilikarbest;hadetgøypåski. Medsportsleghelsing OleBusengdal Leiar StordalAlpinsetterspor TreningibakkenpåBjorlitidligisesongen

4 4

5 5 Trenarane har ordet - Charles Tøsse Alpingruppa vert større og større for kvart år. Dette er vi svært glade for, samtidig som det utfordrar oss på ei rekkje områder. Ikkje minst gjeld dette planlegging og gjennomføring av treningar, både når det gjeld barmark og skitreningar. Rekrutteringa kjem frå våre eigne bygder og nabobygder, i tillegg til at vi rekrutterer blant hyttebuarar i kommunen. Så lenge vi driv etter dugnadsprinsippet er vi som trenarar ikkje i stand til å delta andre tider enn når ledige stunder tilseier dette. Dette kan til tider føre til noko redusert kvalitet på enkelte treningar. At ein som regel kan spele på fleire foreldre i slike stunder er difor til stor hjelp. Framleis er det slik at gjennom Erik Skaslien sitt engasjement på skigymnaset på Stranda har våre eldste løparar eit svært godt tilbod der. Også i år er det 100% stordalsløparar på skigymnaset, men til hausten ser det ut som endå fleire kjem til å starte opp der. Gjennom fleire samlingar har vi også fått brukt Erik som hovedtrenar. Som tidlegare ser vi svært positivt på dette, då han også tilfører kompetanse til oss som er klubbtrenarar gjennom desse samlingane. Kompetansen i trenargruppa må seiast vere god, både i forhold til formell kompetanse og det som er tillegna gjennom erfaring. I år kan vi elles melde om at Ole Busengdal no er i ferd med å ta den høgste trenarutdanninga innan alpinsporten her til lands. Saman med 13 andre trenarar vart han etter søknad tatt ut til denne topptrenarutdanninga. Denne skal vare om lag eit år og er samlingsbasert med weekendsamlingar, inkl samlingar saman med f.eks World-cuplaga. Dette tilfører Stordal Alpin endå meir kompetanse som løparane vil få stor glede av. Jan Ove i gang med besiktigelse av løypa Mange andre bidreg også i år som trenarar, stort sett er det dei same som tidlegare for det som gjeld skitreningar. Barmark er det Olav og Adrian som har tatt hovudansvaret, med god hjelp av Jan Ove og Hallgeir. Olav Rune og Kjetil har og vore med og hatt ansvar for dei aller yngste, i tillegg til mange andre som har hjelpt til. Som tidlegare har gruppa hatt samlingar både på Juvass og Bjorli. Her har det og vore samarbeid med andre klubbar, noko som på mange måtar er svært positivt. Likevel gler vi oss ekstra til treningane startar på heimebane i Arena Overøye, for ingenting er som å trene på heimebane. Då må vi også få takke Arena Overøye for tilrettelegging for trening. Å trene heime kontra ein eller annan stad borte, er ein stor fordel på alle måtar. Kontinuitet er eit stikkord for gode resultat innan alpinsporten. Vi meiner at med det opplegget vi no har, er grunn til å sjå optimistisk på framtida. Gjennom mange år har vi fulgt dei eldte løparane si utvikling, samtidig som yngre kjem til. Eit mål er naturligvis å rekruttere også til trenargjerninga, noko vi håper fleire vil satse på. Til slutt ønskjer vi løparane lykke til i sesongen og håper at alle utviklar seg og blir betre skiløparar og at alle får gode opplevingar i skibakken og i fellesskapet! Helsing trenarane/sportsleg utval, Olai Nakken, Jan Ove Øvrebust, Charles Tøsse, Ole Busengdal og Magne Tøsse Magne merkar løype.

6 6 Gratulerer Stordal Alpin! Det er ingen annen klubb som kan måle seg med Stordal Alpin sitt engasjement og bredde innen alpinsporten i Møre og Romsdal Skikrets. I de senere år/-sesonger har stordalsløperne plassert seg på toppen av den nasjonale ranking i aldersbestemte klasser. Dette er nok ingen tilfeldighet. Stordal Alpin, har skapt et utrolig sterkt sportslig tilbud i en trygg og sosial ramme for sine løpere. Det kommer tydelig fram når Stordalsalpinistene stiller på samling og konkurranser, der framstår "stordalingan" som en velorganisert og sportslig sterk gruppering. Møre og Romsdal Skikrets gratulerer Stordal Alpin med flere flotte prestasjoner i toppen og med en stadig økende bredde! Vi ønsker lykke til med sesongen og håper på et fortsatt godt og tett samarbeid med oss i Skikretsen! Med hilsen Stig Aambø leder Møre og Romsdal Skikrets Idrettsveien Molde Tel

7 7 JohsVadsetVaresenterAS 6260Skodje Tlf Stortutvalgimøbelstoffogmøbelhud

8 8 Twin,DesignHelgeTaraldsen,MNIL HELLANDMØBLERAS,NO6250STORDAL T //www.helland.no

9 9 LITT FRA SESONGEN 2012 I mesteparten av stoffet i årets hefte oppsummerer vi opplevelser frå vinteren Her skal vi nevne litt om det som står på planen i alpinmiljøet for vinteren FORSESONGEN: Vi deler gjerne skisesongen i 2 deler, førsesongen som er perioden august-desember, og rennsesongen som er perioden januar april. Planen for førsesongen er i store trekk å få trene jevnt på Juvassbreen i helgane frå september av, og fram til Bjorli åpner normalt kring 1.november. Kvar haustferie forsøker vi å legge opp til klubbsamling saman med dei andre klubbane i kretsen på Juvass med mange skidager på breen. Når så Bjorli normalt åpner 1.november, vert det lettare for oss å organisere. Knappe 2 timer i bil, uten fergeproblematikk og med innlandsklima som gjer at snøkanonene får arbeidsro i mange dager smanhengande. Ja, på Bjorli er det alltid gode treningsforhold! Når vi etterkvart får kome i gang på heimebane på Overøye, blir det jevnare med treningar, også i veka. Opp til 3 vekedager trener dei eldste i klubben, i tillegg til renn eller trening i helgane. Og no er også dei aller yngste løparane med for fullt, enten i Familietrekket eller oppe på fire-femmå. RENNSESONGEN: Frå januar av tek rennsesongen til for fullt. Vi starter opp på Bjorli første helga i januar med kvalik-renn for Hovedlandsrennet og Landsfinale. Desse to mesterskapa er hovudmålet for sesongen for mange av løparane våre i alderen år. Også dei aller yngste er med allereie på desse første renna, så her forventer vi gjerne løparar som vil bli med frå Stordal Alpin. Og når foreldra som vanleg stiller ivrig på, kan vi verte nærare 50 personer som skal bu saman slike helger. Klubben/kretsen har ein gunstig samarbeidsavtale med Bjorligard Hotel der vi har leilegheiter for opptil 5 personer som vi bur i. Her er det sjølvhushald og vi lager felles frokost og middager slik at måltida vert veldig sosiale for heile gjengen. I tillegg vert kostnadane på måltida gunstige ved å bu på denne måten. Vidare utover i januar kjem renna på rekke og rad (sjå terminlista over alle renn annan stad i heftet). Molde, Bjorli, Sykkylven, Spjelkavik og Ørsta er arrangørar av både Kretsmesterskap og fleire kvalikrenn fram til midten av februar. LANDSRENN I HEMSEDAL KVALIK FOR INTERNASJONALE RENN Helga februar går det eit landsrenn i Hemsedal, der Stordal truleg kjem til å stille med løparar. Alder år. Dette er ei mulegheit til å måle krefter med dei aller beste i landet, og samstundes kan ein her kvalifisere seg for internasjonale renn i Italia og i år faktisk Canada! Det nålauget er nok trangt for dei fleste, men eit flott renn å delta på og samstundes få testa kvar ein ligg an i landsmålestokk i klassa si. RENN PÅ HEIMEBANE: Søndag 19.februar er det så klart for renn på heimebane. Då står storslalåm på programmet og løparar i alle aldrar kan delta. Dei siste åra har det vore om lag 130 deltakarar på renna våre, og vi håper på god deltakelse og fine forhold denne første søndagen i vinterferien. Dette er eit passande høve også for bygdafolket å få sjå Stordal sine eigne løparar konkurrere med resten av kretsen sine alpinistar. Når vi skriv mars og vinterferien er over, nærmer det seg dei omtala nasjonale mesterskapa. Stranda skal for aller første gong arrangere fartshelg med Super-G konkurranse, noko som avsluttar kvalifiseringrenna her i kretsen. Dette skjer første helga i mars. BENDIT SKIFESTIVAL ÅL I HALLINGDAL: Den mars går så årets Bendit skifestival av stabelen i Ål i Hallingdal. Her har Stordal Alpin hatt deltakarar i mange år, og truleg vert det også i år ein tropp som reiser ned og opplever fine skidager under det største enkeltrennet i Norge. Over 600 alpinistar deltek her kvart år, der den sosiale faktoren skal stå mest i fokus. Fakkeltog og fyrverkeri, gamle alpinstjerner som deler ut premier og mange arrangement i tillegg til sjølve konkurransane, gjer dette til ein stor opplevelse for både små og store. Aldersgruppe 7-11 år.

10 10 VÅRE JUNIORAR ALPIN LANDSFINALE SAUDA I ROGALAND mars er det så klart for Landsfinalen for åringar. Dette vert nok rekna som eit lite NM med deltakarar frå absolutt heile landet. Omlag 100 jenter og 100 gutar deltek. I år går renna i Sauda, ein alpinstad som er ny for alle i Stordal Alpin. Her vert det uttekne løparar kretsvis etter resultata tidlegare på vinteren. Møre og Romsdal skal stille med ein tropp på 8 jenter og 8 gutar. Arrangementet går frå fredag til søndag med Super-G, slalåm og storslalåm på programmet. I fjor var 5 av våre med då finalen gjekk i Jølster, og dei stod for mange sterke plasseringar. (sjå eigen artikkel frå Jølster). HOVEDLANDSRENNET BJORLI Helga etterpå er det klart for årets nasjonale mesterskap for åringane. Bjorli er arenaen for arrangementet som strekkjer seg over ei heil veke, frå mars. Her skal det konkurrerast i både utfor, Super-G, slalåm og storslalåm. Kriteria er om lag dei same som på Landsfinalen, og kretsane skal ta ut løparar etter renna tidlegare på vinteren. Kjekt vert det å få mesterskapet så nært oss, noko som både forenklar logistikken vår og gjer at mange fleire får mulegheita til å følgje løparane under mesterskapet. Vi håper på å få med ein bra tropp frå Stordal Alpin til årets Hovedlandsrenn som altså går på vår andre heimebane Bjorli. FINALE I SPAREBANKEN MØRE CUP & BJARNE SOLBAKKEN CUP Palmehelga 31.mars til 1.april går finalen i Sparebanken Møre Cup og det populære og svært sosiale Solbakken Cup på Stranda. Dette markerer avslutninga av rennsesongen på kretsplan, og har dei siste åra vore svært vellukka og flotte arrangement der både barn og vaksne har kosa seg stort enten saman med dei nydelege nybakte godkakene på Bondalseidet, eller blant laksen og Grandiosaen i teltet på Strandafjellet. Vi gleder oss allereie! I oversikta vår har vi teke med det som skjer i alderbestemte klasser innan alpint. Som dei fleste kjenner til har vi 4 juniorløparar som deltek på såkalla FIS-renn kring i Norge, og i perioder også i utlandet. Vi kan ikkje ta med alt desse deltek på, men viser til eigen artikkel dei har skreve om sesongen 2011 og opplevelsane deira. Vi viser også til eiga Terminliste 2012 for FIS-renn i Norge som står annan plass i heftet vårt. Vi kan berre nemne her at Stordal no har tre løparar som hevder seg i den absolutte Norgestoppen blant juniorane. Erika H Tøsse, Ingrid Busengdal og Vegard Busengdal kjem vi til å høyre mykje om i media utover vinteren I tillegg har Kristina Maridal flytta seg opp på juniornivå og skal ut i sin aller første sesong blant FISløparane. Vi ønsker Kristina og dei andre 3 lykke til med sesongen! Magne Tøsse Thea, Hedda, Celina og Sara koser seg Solbakken Cup Leah og Malene stolte med premiar

11 11 HOVEDLANDSRENNET PÅ VOSS Magne Tøsse Stordal Alpin hadde med heile 5 løparar under årets Hovedlandsrenn for åringar på Voss som gjekk av stabelen perioden mars Det vart fleire flotte plasseringar på våre, i mesterskapet som starta med fossregn og vart avslutta i strålande sol dei to siste dagane. For Kristina Maridal og Kjetil Holand Tøsse var dette siste mesterskap i barneklassene før dei no skal opp på juniornivå. For Kine Kvammen Tøsse, Kristiane Nakken og Andrea Vinje Tøsse har dei endå to år igjen i Hovedlandsklassa. Kristiane Nakken (født 97) stod for dei beste plasseringane av våre. Ho fekk følgande plasseringar: 10.plass i slalåm, 12.plass i kombinasjonen utfor/slalåm, 12.plass i utfor og 20.plass i storslalåm. I Super-G køyrde ho desverre ut. I tillegg vart ho 14.beste jente totalt sett i mesterskapet der nærare 80 jenter frå heile Norge var kvalifiserte. Blant 97-årgangen vart ho totalt sett nr 5 noko som lover godt for neste års mesterskap. ho at i sine beste stunder hevder seg godt blant dei andre 96-årgangsjentene. Kristina på veg mot ein flott 13.plass i Super-G løypa på Voss Kine Kvammen Tøsse (født 97) tok ein 49.plass i Super-G, og ein 62.plass i utfor. I slalåm og storslalåm vart det desverre ut for Kine som får nye sjanser neste år då ho er eldst i klassa. Kine på veg ned fjellsida i laurdagens utforkonkurranse Kristiane på veg ned Lonahørgi på Voss og 12.plassen i utfor Andrea Vinje Tøsse (født 97) gjorde sin beste konkurranse i slalåmen med ein flott 13.plass. Vidare tok ho ein 20.plass i kombi utfor/slalåm etter å ha blitt nr 18 etter slalåmdelen. Ho vart nr 33 i utfor. I storslalåm og Super-G køyrde ho ut. Også Andrea hevda seg meget godt blant 97-årgangen i enkeltrenn, blant anna i slalåm der ho var 5.beste. Kjetil Holand Tøsse (født 96) avslutta årets Hovedlandsrenn med ein fin 29.plass i guteklassa som talde nærare 100 løparar. Det held til premieplass for Kjetil, som ikkje hadde hellet med seg i dei tekniske disiplinane. Med svært høge startnummer var det vanskeleg å kome i mål i dei krevande bakkane på Voss. I utfor tok han imidlertid ein 50.plass. Kjetil slo til med ein fin 29.plass i Super-G - her frå utforrennet Andrea med fin 13.plass i slalåm - her frå utforrennet Kristina Maridal (født 96) tok ein flott 13.plass i laurdagens Super-G. I utforrennet vart ho nr 36 av dei totalt 80 jentene.ho køyrde desverre ut i slalåm/storslalåm. No skal Kristina opp i juniorklassa og delta på FIS-renn til neste år. I laurdagens Super-G viste Troppen frå Møre og Romsdal på 14 løparar hadde det meget bra saman, der vi budde på Fleichers Hotel på Voss. Til vanleg er desse løparane konkurrentar i dei lokale renna. Under mesterskapet i Bavallsløypene var alle lagkameratar og støtta kvarandre. Alpint er ein marginal idrett med kort avstand mellom suksess og fiasko. Derfor er samhaldet i ein slik tropp særs viktig, noko både løparar og foreldre bidrog til under opphaldet på Voss.

12 12

13 13 Super-G og Super KOMBI ved Arena Overøye 19. og 20. februar Det vart store dagar for Stordal Alpin, med fantastiske forhold i eit nydeleg ver og med strålande innsats! Om ein ser på talet på førsteplassar og pallplasseringar elles, kan det vel knapt gjerast betre. Ekstra stas var det også at FISløparane våre var på plass. Renna både på laurdag (Super-G) og søndag (Super- G og Super kombi) vart særs vellukka både når det gjeld organisering og resultat Her presenterer vi nokre bilder frå renna Jørgen Larsen Stavseng i Super-G løypa Over: Marte, Sara, Ane og Katrin på start T.v.: Frank, TD, Olav og Kjetil Gamleveien Ålesund Telefon: Mobil: AvdelingStordal hverfredag

14 14 Vi er på lag med Stordal Alpin

15 15

16 16 Dei aktive løparane i Stordal alpin 10 år og yngre. Thea Marie Ekroll Hove, Hedda Helland, Celina Olsen Almås, Fien Van Zwieten, Maja Søe Valde, Martin Færøy Stavseng, Hanna Breivik, Mats Olsen Almås, Malene Olsen Almås, Tinus Breivik, T. Nygård, Bendik Nyli Innselset, Elias Færøy Stavseng, Andreas Færøy Stavseng 11 år. Jørgen Larsen Stavseng, Birthe Frank-Petersen, Mathea Breivik, Marthe Ekroll Hove, Helene Vinje Øvrebust, Sara Øvrebust Hjelmset år. Synne Nygård, Marie Larsen Stavseng, Mathilde Vinje Øvrebust, Julie Olsen Almås, Ådne Nakken

17 17 Dei aktive løparane i Stordal alpin år: Amanda Nygård, Amalie Ekroll Hove, Rebekka Helland, Vibeke Nyli Inselset, Sander Grønningsæter, Kine Kvammen Tøsse, Andrea Vinje Tøsse, Kristiane Nakken FIS Gruppa Junior, Jørgen Vinje Tøsse, Vegard Busengdal, Erika Holand Tøsse, Ingrid Busengdal, Kristina Maridal.

18 18

19 19

20 20 Tel

21 21

22 22 BARMARKSTRENING Olav Grønningsæter MOT I BRYSTET (J. Nicolaisen) Mot i brystet vett i pannen stål i ben og armer, ryggen rak og blikket fritt, se det er bra. Tåle slit og tåle sludd, og tåle frost og varme, slike gutter det vil gamle Norge ha. Hold nå takten der, intet mudder her, la dem se vi er av rette slag. Bare lek, ja men av den skal fremtidskrefter vokse, derfor er det alvor i vår lek i dag. Der hvor lien brattest stuper setter han utover, gutten på de glatte ski så spruten står. Jenten etter, fæle ting hva slik en unge vover, du skal se en vakker dag hun gutten slår. Sne og is og vann, fjell og skog og strand, der er nok en kan få prøve på. Ski og skøyter, båt og hjul det er en lyst å bruke, beste kunsten dog på egne ben å stå. Øve, øve jevnt og trutt og tappert det er tingen, alltid bedre om, og om, og om igjen. Født som mester, født som helt, å nei, det ble da ingen, mot og kraft det vinnes litt og litt om sen. Ta nå muntert i, intet fuskeri, er da ikke vi mor Norges børn? Vi skal lære, vi skal øve, vi skal krefter vinne, krefter som kan holde ut en alvorstørn. Mot i brystet illustrerer på mange måter utfordringene våre alpinister møter i løpet av en lang og krevende sesong, fra barmarkstrening tidlig på høsten til treningsøktene på ski og i konkurranse vinterstid. Vi i Stordal Alpin har forstått viktigheten av å trene egenskaper som: Styrke, aerob kapasitet, anaerob kapasitet, bevegelighet, hurtighet og spenst, koordinasjon og teknikk, for å stå best mulig rustet til sesongstart. Basistreningene skal gi en best mulig helhetlig utvikling av utøveren både fysisk, psykisk og sosialt. Allsidig og variert trening viser seg å gi en positiv prestasjonsutvikling, og samtidig være skadeforebyggende. Forutsetningene for å lykkes i Stordal Alpin er de aller beste. Vi disponerer en flott idrettshall med utstyr i toppklasse, samt et fantastisk uteområde som utfordrer til variasjon og kreativitet. Til og med vår alles kjære Andrine Flemmen kommenterte fasilitetene på treningssida i og rundt Stordalshallen. Hun var en av de sentrale trenerkreftene i vårt kick-off for sesongstarten august. Totalt 59 deltakere fra kretsen var med på et variert opplegg med klatring, trampoline, turn, sirkusaktiviteter, boksing, dans, rulleskøyter og vannski. Ei minnerik helg som ga oss gode impulser til fortsettelsen av barmarkstreningene i høst og i vinter. Vi har gjennomført to barmarksøkter i uka i tillegg til tester og rulleskøytetrening på Øvrebust. Når vi i tillegg vet at de fleste av våre utøvere også er med i fotball, skjønner vi at mye tid går med til trening. På våre treninger har vi variert i antall fra 6-8 deltagere og opp til nærmere 40, når alle gruppene har vært samlet. Også Iron-man testene har vist en positiv utvikling resultatmessig hos flere av utøverne. Likevel er her mye å gå på, ikke minst vedlikeholdstrening underveis i selve skisesongen!! Til slutt en stor takk til ungdommene i treningsteamet vårt! Adrian, Vegard, Kjetil, Erika Jørgen og Olav Rune. Disse er fine forbilder og dyktige trenere, som våre alpinister ser opp til og som også bidrar til det positive miljøet i Stordal alpin. Også takk til Hallgeir, Jan Ove, Ole Herman og Olai, som har vært med på treningene til de eldre alpinistene på barmarkssida.

23 Oppstilling til 3000m. Rulleskøyter med Adrian Vannskikjøring på Stordalsvika Barmarksøkta ble avslutta med deilig grillmat

24 24 Skisamlinger på Juvass og Bjorli -OleBusengdal Itilleggtiltreningarpåheimebane,erviiløpetavsesongen ogsåeindelandrestaderforåtrene.dettehartradisjonelt foregåttpåjuvassfråmaitilutoktober.derettertrenervi påbjorliførsnøenkjempåoverøye. Dennesommarenvartdethellerutfordrandeåfåtilnok treningarpåjuvasbreen,ogvimåttederforsjåpå alternativ.detteresulterteitosamlingariein innandørshallibotroputanfordüsseldorf.medtoøkterfor dagerdetteveldigeffektivtreningieindelavsesongender deterviktigåtrenepåbasisøvelsarunderforholdsvis enkleforhold.dettegireitgodtgrunnlagforvidarearbeid restenavsesongen.hersleppeinåtaomsyntilveret,slik ateinfårsågodtsomalltidgjortdeteinharplanlagd.her harløpararogtrenararfråklubbensamarbeidamedbåde skigymnasetognokreløpararfråandreklubbar. Deisisteåraharsommaranevoresåvarme,atsjølvom deterbramedsnøpåjuvassimaiogjuni,risikerereinat denharsmeltatilaugust.dåhardetimangetilfeller komeheiltnedpåbreisen.detteeriogforsegikkje nokostortproblem,mennårdetblirsprekkeriisen,har einikkjeannavalgenåstengjetrekket.detvardette somskjeddesistsommar.deilykkastiååpnetrekket nokrefåhelgerisluttenavoktober,nokosomgjordeat einfekkkontinuitetitreningaframtilbjorliåpna. EtteratbakkaneåpnarpåBjorli,erdetmedeingong kortarereiseavstand,ogmeddetmykjeenklareå gjennomføretreningarpådetjamne.påtreninganepå Bjorli,kjemdettilendafleireløpararfråbådevårklubb samtfråandreklubbar.itilleggkjemdetofteeindel klubbarfråtrøndelag.nårsåheisenitilleggskalhaåpent forvansligeskituristar,seierdetsegsjølvatdetmå smarbeidastgodtforåfåplasstilalle.meddenpositive innstillingatilklubbane,samtatbjorliskisenterlegggodttil rette,erdetteeffektivedagarsomgirgodframgangfor løparane. JanOveinstruererdeiyngsteløperanevedvarmestovapåBjorli

25 25

26 26

27 27 Bank og forsikring - alt på ein stad. Ørskog Sparebank er kjent som ein bank med gunstige bustadlån. Vi tilbyr no også ei totalpakke på alle typar skadeforsikring; bustadforstadforsikring, bilforsikring reise mv. Når vi no gjev deg tilbod om skadeforsikring, er det nettopp fordi du kan få dekt bank- og forsikringsbehova dine hos nokon du kjenner og stolar på. Ta kontakt og få eit totaltilbod på bustadlån og forsikring. Tlf: Telefaks: Heimeside:

28 28 TRENINGSLEIR I INNENDØRSHALL I TYSKLAND 7 alpinistar og 2 trenarar frå Stordal Alpin var i byrjinga av september 2011 på skisamling i innendørshallen i Bottrop i Tyskland. Saman med 4 andre løparar frå Molde, Rauma og Spjelkavik hadde vi 4 dagers skitrening under meget gode forhold. Knallhardt underlag og passende hellning på bakken gjorde forholda optimale for basisøvelsar og terping på grunntekniske oppgåver. Dei som var med på treningsleiren var Rebekka Helland, Mathilde Vinje Øvrebust, Andrea Vinje Tøsse, Kristina Maridal alle 4 frå Stordal. I tillegg var tre andre stordalingar - Ingrid Busengdal, Erika Holand Tøsse og Vegard Busengdal som til dagleg går på Toppidrettslinja på Stranda vgs også med. For dei var dette startetappen på ein 16 dagers treningsleir som måndag gjekk vidare til Hintertux i Østerrike. Dei andre som var med oss var Marthe Tøsse Aandal(Spjvik), Morten Børstad (Molde ex Stjørdals-Blink) og brødrene Isak og Olav Staurset (Rauma Alpin). Erik Skaslien var hovedtrener med Jan Ove Øvrebust og Magne Tøsse som assistenter. Foreldra Even Aandal, Frode Børstad og May Staurset var også med på turen og dermed var vi eit reisefølge på heile 17 personar. Erika på skitrekket Treningane gjekk under meget gode forhold og utbyttet av dei 4 dagane på ski var utvilsomt meget godt. Spesielt kjekt var det at dei 3 FIS-juniorane våre var med på samlinga, noko som dei yngre løparane satte stor pris på. For dei å ha slike gode øvingsbilder kring seg er ein stor inspirasjon, i tillegg til hjelpa dei får til vidare utvikling innan teknikkarbeidet på ski. Utanom skiøktene hadde vi barmarksøkter i området kring hotellet, vi hadde minigolf-turnering, jentene var naturlegvis ein snarvisitt på kjøpesenter og vi opplevde mykje anna moro saman, desse fine dagane i Tyskland. Magne Heile troppen på plass i hallen Andrea & Erika på kjøpesenter

29 29

30 30

31 31

32 32 JON S KONTOR AS D I G I T A L T T R Y K K E R I

33 33 Telenorlekene - Landsfinale 2011 i Jølster - VibekeHelland 1720.mars2011vardetklartforTelenorlekeneiJølster. Landsfinalefor1213åringer.8gutterog8jenterfraMøre ogromsdalvargodtforberedtogklarforåmøte motstanderefraandrehelelandet. StordalAlpinreistemed5løpere.VibekeNyliInnselset, RebekkaHelland,MathildeVinjeØvrebust,JulieOlsenAlmås ogsandergrønningsæter. JølsterAlpinharvelilikhetmedStordalAlpin,arenaen plassertlittutenfordestoretettstedene.jølsteralpinsenter liggervedvassendenifantastiskeomgivelser. Jølstravatneterstortmenharikkemulighetå løseovernattingskabalenmedhurtigrute. DerforboddedelegasjonMøreogRomsdalpå flotthotelliførdesentrum.20minutters kjøreturfrabakken.herhaddevialtman trengteforåhadetbrainoendager.god restitusjonerviktig.svømmebassengog kjøpesentererdaikkeåforakte.. Programmetvartettpakketalledagene.Vi ankomførdeonsdagkveldoghaddesamling medutdelingavkretsjakkerogtelenorgensere. LaglederneJanOveogKristiangikkgjennom tidsplanforhverdag.ennoestillferdiggjeng somervanttilåkonkurreremothverandre skulledenestedagenepresteresometlagmot jevnaldrefrahelelandet. TorsdagstartetmedSuperGtrening.Her fullførtealletotreningsomgangerhver.etter endtdagibakkenbledetoppvarmingibassengetføravreise tildenoffisielleåpningenavtelenorlekene.detteforegikki bunnenavskibakken.inngangsseremonienbestoavalle løpereijølsteralpinkomrennendemedfakkelnedover bakken.etflottsynimørket.detbleønsketvelkommenav arrangørogavsluttetmedutendørskonsertogflerehundre lyslyktersomblesendttilværs. Fredagstartetkonkurransene.FørstedisiplinvarSuperG.Her tokmathildeenflott12.plass.ogavover80jenterog110 gutterkomjuliepå45.plass,rebekka51.plassogsanderpå 92.plass.Vibekehaddeetuhell.Lørdagvardetklartfor Storslalom.Møtetmedbakkendenmorgenenbleen overraskelseforbådetilreisendeogarrangører.over20cm nysnøhaddelagtsegiløpetavnattenogbakkemannskap haddesineutfordringeråklargjøreløypene.rennetbleutsatt i3timer.1.omgangblegjennomførtsomnormaltmen tidsskjemaettilarrangørenesprakk.forårekkeløpermiddag bledetbestemtatkunde30besteskullefågjennomføre 2.omg.AvMøreogRomsdalsineløperevardetIsakStaurset fraraumaogfrideåmbakkfraørstadeenestesomfikken omgangtil.detvarveldigsynddavihaddeflereløperesom kunneforbedretresultatenesinetilåoppnåbedre plasseringer.menslikerdetbare. Uansettsåvarhumøretpåtoppigjennårvietterenrunde innomhotelletsatteossibussentilløpermiddagpåskei.40 minuttersbussturmedsangoggodunderholdningav Rebekka/Mathilde talkshow.denstillferdigegjengenfra førstedaghaddeblittrimeligvarmitrøyaoglagetmyemoro sammen.velfremmepåskeihotelbleløpernefulgtinniegen salderdetvarpremieutdelingforsupergogsslrennene.på menyenvardettacobuffetførunderholdning.vivoksnesom sattiannendelvetliteomprogrammetmenensvettogsliten gjengmøtteossvedbussenklarforsøvnognyttrenndagen etter.morohaddedeklarthatt. Søndag,slalomogsistemulighet.Sol,klarhimmelogflotte løyper.dettemåtteblibraogdetbledet.viavsluttet2011 landsfinalenmedmangekjempeflotteresultater. Vibeke,Sander,Julie,RebekkaogMathilde Vibeketokensterk6.plassogrettbaktokJulie10.plass. Mathildekompå20.plass,Rebekkapå23.plassogSanderpå 55.plass.Allestordalsløpernereistehjemmedetstortlass flotteopplevelserogpremieihånden.detervialleveldig stoltav! ArrangementetiJølsterblepregetavmyevær,menidet storeoghelebleallekonkurransenegjennomførtpåen sportsligogsikkerhetsmessigforsvarligmåte.bådeforeldre, løpereogtrenerebidropositivtogholdthumøroginnsatsvilje oppegjennomlangedageribakken.

SESONGEN 2009 / 2010

SESONGEN 2009 / 2010 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2009 / 2010 Erika 5. plass i Junior-NM 2009 Jørgen 4. plass både i Ungdoms-VM i Italia og i Hovedlandsrennet 2009 Ingrid 7. plass i Hovedlandsrennet 2009

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

V elkommen til HOVEDSPONSOR

V elkommen til HOVEDSPONSOR V elkommen til 2005 HOVEDSPONSOR Sunn idrettsglede BAMA har i en årrekke hatt et nært og tett samarbeid med idretten. Flere kjente idrettsutøvere har i denne tiden vært flotte ambassadører for våre produkter.

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Agenda 1. Velkommen Valg av møteleder, referent og 2 representanter til undertegne å protokollen Info fra høstmøte NSF 2. Terminliste: Bama, HL og LF, (NM?) Trenere,

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlands 2015 - Oppsummering Statoil Hovedlandsfinale i alpint 2015 arrangeres to steder: - Fartsfinale (utfor og super

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.)

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) PROTOKOLL NR. : 05 13-15 FRÅ : Alpinkomiteen STAD/DATO : Skei, Skei Hotel/ 06. mai 2014 TIL STADES FORFALL MERKNADER : Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland, Olaf Betten og Yngve Thorsen (adm.) : Rune

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Leiaren har ordet: Leiar i Stordal Alpin Olai Roger Nakken

Leiaren har ordet: Leiar i Stordal Alpin Olai Roger Nakken Leiaren har ordet: Leiar i Stordal Alpin Olai Roger Nakken Det er lett å vere leiar i medgangstider, vert det sagt. Og for å gjere det heilt klart; det er gode tider for Stordal Alpin no. Eller nedoverbakke,

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, oktober 2015 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015:

RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015: Forberedelser: Forberedelsene til mesterskapet startet tidlig høst 2014, med innsending av opplysninger om hvor mange som ville reise til Bardu. Innkvartering

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

BEST i idrett, BEST i skole

BEST i idrett, BEST i skole Persbråten Alpin Oslo 2014/2015 «Best i idrett, Best i skole» BEST i idrett, BEST i skole Persbråten Alpin Oslo Formål Utvikle løpere i nærmiljøet i et langsiktig perspektiv, ved hjelp av en god skole

Detaljer

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Bakgrunn Drammen Slalåmklubb skal være hovedaktør for utvikling av alpinidrett i Drammensområdet og skape en betydelig bredde-

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Plas Navn Klubb Totalt Diff. 1 MORK Josefine Stranda IL 1: Øvrebust Mathilde Vi Stordal IL 1:

Plas Navn Klubb Totalt Diff. 1 MORK Josefine Stranda IL 1: Øvrebust Mathilde Vi Stordal IL 1: Tusten:SG Kretsmesterskap/kvalifisering Page 1 of 3 SG Kretsmesterskap/kvalifisering Super G Arrangør MOI / Rival Sted Tusten Dato 07-02-2010 Plas Navn Klubb Totalt Diff. Jenter 11 år 1 MORK Josefine Stranda

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015:

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Forberedelser: Forberedelsene til årets hovedlandsrenn startet i juni 2013 med booking av overnatting. I år ble mesterskapet arrangert over 1 uke, men

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q Eg er : Besvart: Hoppet over: 0 Gut Jente valg Gut Jente,8% 8,8% 0 Totalt / Q Kor gamal er du? Besvart: Hoppet over: 0 år år år år år 7 år 8 år 9 år valg år år år år år 7 år 8 år 9 år 0,00% 0 9,09% 9,09%

Detaljer

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet Strandvik Skyttarlag Agenda 1. Om DFS og skytesporten 2. Om Strandvik Skyttarlag Treningstilbod Konkurransetilbud Miljøtiltak & treningssamlinger Landsskytterstevne Lån/kjøp av utstyr og kostnader Krav

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into Presentasjon Møteplassen 2016 Arve Hatløy Dimna IL Into Litt om meg: Namn: Arve Hatløy Sportsleg leiar i Dimna IL Har vore trenar sidan 1987 Hovudtrenar for gruppa 14 år og eldre Trenar for elitegruppa

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15 Hakadal IL alpin Sesongevaluering 01-15 Innhold Fakta Totalresultater klubb Hovedinntrykk Resultater per treningsgrupper Svar respons i % Totalt 0,59 U1 0, U1 0,8 U1 0,7 U 0,73 Rekrutt 0,33 0,00 0, 0,0

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Hovden RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2017: Ine Haugland på vei inn til gull i storslalåm!!!

Hovden RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2017: Ine Haugland på vei inn til gull i storslalåm!!! Hovden 28.3.2017 RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2017: Ine Haugland på vei inn til gull i storslalåm!!! Sesongens hovedlandsrenn er nå historie, og totalt sett må vel dette være det beste hovedlandsrennet

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011 Oslo, 10. januar 2011 Hovedlandsrennet 2011 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2011 foregår i perioden 18 til 27

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

Rapport ungdomskurs i bridge på Os 27. 28. februar 2016

Rapport ungdomskurs i bridge på Os 27. 28. februar 2016 Rapport ungdomskurs i bridge på Os 27. 28. februar 2016 Os Bridgeklubb arrangerte helga 27. 28. februar 2016 bridgekurs for ungdom. Planlegginga av kurset starta hausten 2015, og etter at vi fekk innvilga

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Strandafjellet:Strandarennet

Strandafjellet:Strandarennet Page 1 of 3 Strandarennet Arrangør Stranda IL Alpin Sted Strandafjellet Storslalåm Dato 24012010 Navn Klubb 1.Omg. 2.Omg. Totalt Jenter 8 år og yngre 1 Andreassen Adine Sykkylven IL 0:41.69 0:39.53 1:21.22

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, januar 2016

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, januar 2016 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, januar 2016 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpint Hovedlandsrenn 2009 på Bjorli. Oslo, 8. januar 2009

Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpint Hovedlandsrenn 2009 på Bjorli. Oslo, 8. januar 2009 Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpint Hovedlandsrenn 2009 på Bjorli Oslo, 8. januar 2009 Hovedlandsrennet 2009 Arrangementet avholdes i perioden 16.-22. mars 2009 på Bjorli. Storslalom, slalom,

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Treningssamling. 18.-20. oktober

Treningssamling. 18.-20. oktober Treningssamling 18.-20. oktober 2013 I samarbeid med Hordaland Skikrins arrangerte Fana IL Langrennsgruppen samling for langrennsjenter 13 16 år (f. 1998-2001) på Fanahytten på Totland her følgjer eit

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008. Anete Myrås og Christer hadde reist litt før og skulle bo på Gol.

FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008. Anete Myrås og Christer hadde reist litt før og skulle bo på Gol. FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008 Sesongen går mot slutten, men det gjenstår noen riktige utfordringer. Det skal kjøres SSL over to dager i Svartebergløypa i ÅL, og to SG renn i Hemsedal. Påmeldt

Detaljer

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010 Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010 Oslo, 4. mars 2010 Hovedlandsrennet 2010 Arrangementet avholdes i perioden 13.-19. mars 2010 på Hafjell. Storslalom,

Detaljer

RAPPORT FRA UTVIDET SAMLING FOR HL/JR-LØPERE PÅ GEILO, 30.10-3.11:

RAPPORT FRA UTVIDET SAMLING FOR HL/JR-LØPERE PÅ GEILO, 30.10-3.11: Hovden 8.11.2015 Jesper i farta. Han viste meget solid kjøring på denne samlingen!!! RAPPORT FRA UTVIDET SAMLING FOR HL/JR-LØPERE PÅ GEILO, 30.10-3.11: Forberedelsene til denne samlingen, etter at samlingen

Detaljer

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014 Klare til kamp Sesongen på Valdervoll har ikkje lenger nokon slutt. Vi har eit anlegg der fotball vert spelt året rundt. Då kunstgraset kom vart det ei ny

Detaljer

Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss?

Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss? Veljer vi spesialskule, eller veljer spesialskulen oss? Tekst: Olaug Nilssen, e-post: olaugnilssen@gmail.com Artikkelen ble først trykket i Morgenbladet 24.-30. august 2015 s.24 Når D, min son med autisme

Detaljer

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland og Yngve Thorsen (adm.)

: Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland og Yngve Thorsen (adm.) PROTOKOLL NR. : 06 13-15 FRÅ : Alpinkomiteen STAD/DATO : Skei, Skei Hotel/ 09. september 2014 TIL STADES FORFALL MERKNADER : Lilly Schøyen, Atle Hamar, Martin Hopland og Yngve Thorsen (adm.) : Olaf Betten

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 Velkommen til Valdervoll Med plass til alle Valder har ein visjon om å gjere Valderøya til ein litt betre plass å vekse opp og bu. Vi møter mange gutar og

Detaljer

Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule

Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule Vennegrupper på Høle Barne- og Ungdomsskule Rettleiar for gjennomføring av vennegrupper på HBUS. «Jo mere vi er sammen» Utarbeida av Arbeidsgruppe 1 ved HBUS 1. Innføring av vennegrupper som strategisk

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer