STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne"

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til eller på SMS til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; Orientering: Kl. 13:00 orientering om Serviceerklæring Bosenter ved Terje Johnsen, spesialrådgiver omsorg. Stjørdal, Leif Ragnar Ekren/sign. leder Hanne Elin Ovesen sekretær -1-

2 Saksliste for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i møte Innhold Saker til behandling U.off. PS 8/16 Serviceerklæring bosenter 2009/490 PS 9/16 PS 10/16 PS 11/16 Bosetting av enslig mindreårige (EM) flyktninger i 2016 og 2017 Eventuelt Godkjenning av protokoll 2016/921 Utvalgssaksnr Arkivsaksnr -2-

3 Sakertilbehandling -3-

4 Sakertilbehandling -4-

5 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F10 Arkivsaksnr: 2009/490-3 Saksbehandler: Terje Johnsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 8/ Komite Levekår Kommunestyret Serviceerklæring bosenter Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret vedtar å gjøre gjeldende ny, felles serviceerklæring for kommunens bosentre. Tidligere vedtatte serviceerklæringer for separate bosentre oppheves. Kommunestyret ber rådmannen legge ut serviceerklæringene tilgjengelig for publikum og tjenestemottakere i papirutgave og elektronisk på nett og sosiale medier Vedlegg Bosenterinformasjon - Serviceerklæring Saksopplysninger Stjørdal kommune har i en årrekke hatt politisk vedtatte serviceerklæringer for en rekke av sine tjenester innen helse- og omsorgsetaten. Med disse erklæringene kan publikum få en oversikt over tjenestenes innhold, og på hvilket nivå kommunen legger seg hva angår tjenesteyting. Fram til årsskiftet var etat omsorg organisert etter enhetsmodellen, hvor de gamle kommunegrensene har delvis avgrenset fire separate soner. Med hver sin ansvarlige leder, har alle bosentrene fått utvikle sin egen stil, og med separate serviceerklæringer og informasjosbrosjyrer. Dette kan bidra til at ikke alle innbyggerne får et likt tilbud, og med virksomhetsorganiseringen fra sist årsskifte, vil man tilstrebe at alle innbyggere skal få likeverdige tilbud. -5-

6 Dette har gjort en revidering av tidligere serviceerklæringer nødvendig, og ny serviceerklæring tar sikte på å gi et godt bilde av hva det vil innebære å være beboer/leietaker i ett av våre bosentra. Måten bosentrene drives på vil fortsatt variere noe, og det satses på at hvert enkelt bosenter lager sitt eget informasjonsskriv basert på lokale varianter og med felles serviceerklæring som rettesnor. Alle vedtak om kommunal bistand og behovsvurdering før tildeling av bosenterplass, skal være basert på individuelle vurderinger foretatt av forvaltningsenhet og faglig ekspertise for øvrig. Dette er med og reduserer behovet for detaljerte serviceerklæringer, all den tid det er individuelle hensyn som skal innfris. På denne bakgrunn blir serviceerklæringer mer å regne som generell informasjon om rammen rundt tilbudet, mens de individuelle vurderingene skal gi den enkelte beboer de tjenester og den trygghet som en bosenterplass er ment å innfri. Vurdering Detaljerte serviceerklæringer kan bryte med prinsippet om individuelt tilpassede tjenester, men kan i en mer generell form gi et godt bilde av rammene rundt bosentrenes virksomhet. -6-

7 BOSENTERINFORMASJON SERVICEERKLÆRING -Sammen for gode løsninger- Visjon for etat omsorg Vedtatt i Kommunestyret BOSENTER Stjørdal kommune har bosentre i Lånke, Skatval,Hegra og Stjørdal sentrum i tillegg til bosenter for demente ved Fosslia. Til sammen er det ca 175 bosenterplasser i kommunen, fordelt på leiligheter, ektefelleleiligheter og bokollektivplasser. Hvem kan søke om bosenterplass? Den som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom eller funksjonshemming, kan søke om plass ved et bosenter. Tilbudet tilpasses den enkelte ut fra en faglig vurdering,og det fattes et vedtak basert på individuell vurdering. Generell informasjon leilighet. Det kan søkes om bostøtte. Husleie betales månedlig. Strøm Strømutgiftene er ikke inkludert i husleia. Møblering av leilighet Alle leiligheter er umøblerte. De som flytter inn, må møblere og anskaffe gardiner selv. Den enkelte må selv ordne med forsikring av innbo og løsøre. Kost Alle Bosenter har tilbud om kostabonnement Hjemmesykepleie, praktisk bistand og hjelpemidler ytes etter behov og mestringsevne, og da på bakgrunn av vedtak skrevet av forvaltningskontoret. Rundvask Dette må besørges av leietaker. Legetjeneste Leietaker ved Bosenter bruker egen fastlege ved behov for legetjenester. Trygghetsalarm For å kunne benytte trygghetsalarm, må leietaker selv bestille tlf. abonnement eller flytting av abonnement fra tidligere bosted. Andre tjenester Leietaker må selv ta ansvar for å bestille time og evt. følge til frisør, fotpleier, lege, tannlege osv. Opphør av leieforhold Ved flytting har leietaker ansvar for: - Rundvask. - Flytting meldes til Folkeregisteret. - Nøkler leveres tilbake til Etat Teknisk drift ved Rådhuset. Et bosenter er en trygg boform hvor man er sikret forsvarlige tjenester basert på individuelle vurderinger. Husleiekontrakt Alle som flytter inn i bosenter skriver husleiekontrakt med kommunen. Flyttemelding meldes Folkeregisteret av leietaker. Husleie Husleien varierer etter størrelse på -7-

8 - Tekniske hjelpemidler returneres til Hjelpemiddellageret. Pårørendeforening Alle Bosentre har pårørendeforening. Som har jevnlige arrangement. Hva kan du forvente? Vi viser respekt for deg og ditt privatliv. Leiligheten er ditt private område og vi oppfører oss som gjester i ditt hjem. Bosenteret har bemanning døgnet rundt, med fast nattevakt for å ivareta din trygghet. Vi skal tilrettelegge slik at du kan være en aktiv deltaker i din egen hverdag. Hva forventer vi av deg og pårørende/verge? Du viser hensyn til de andre som bor i bosenteret. Pårørende er viktige støttespillere. Du gir oss tilbakemeldinger slik at vi kan gjøre en best mulig jobb. Hvordan kan du bli tildelt botilbud i bosenter? For å få tildelt leilighet ved ett av våre bosenter, skjer henvendelse til VR Forvaltningskontor tlf Kontor-adresse.: Breidablikkveien Stjørdal Jeg ønsker de som får tildelt leilighet og tjenester ved våre bosentre velkommen! Kjell Fosse Rådmann Stjørdal kommune -8-

9 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/921-1 Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet 7/ Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9/ Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslig mindreårige (EM) flyktninger i 2016 og 2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 22 enslig mindreårige flyktninger i 2016, hvorav 17 i alderen år og 5 under 15 år. 2. Stjørdal kommune stiller seg positive til å bosette 22 enslig mindreårige flyktninger i 2017, hvorav 14 i alderen år og 8 under 15 år. 3. Nye stillinger ved EM team: 2016: 20 % teamleder 3 x 100 % miljøterapeuter m/ turnus 2017: 150 % miljøterapeut m/ turnus 50 % barnevernkonsulent 4. Nye stillinger ved ordinært barnevern- Stjørdal: 2016: 100 % barnevernkonsulent 100 % miljøterapeut -9-

10 5. Finansiering av tilbudet skjer ved bruk av tilskuddsmidler fra staten og refusjoner fra BUF etat. Saksopplysninger: Værnesregionen barneverntjeneste har et eget team som arbeider med bosetting og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger. Dette ble en permanent ordning fra og med Frem til 2016 er det kun Stjørdal kommune som har blitt anmodet om bosetting av EM i Værnesregionen. Meråker, Frosta og Selbu kommune har blitt anmodet om bosetting av EM for 2016 og Meråker og Frosta kommune har takket nei til bosetting i Rådmannen i Selbu kommunene innstiller i begynnelsen av mars på å ikke ta imot EM i Når nabokommunene går inn for å følge Integrerings- og Mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodninger om å bosette enslige mindreårige flykninger vil dette være underlagt EM-teamet i Værnesregionen Barneverntjeneste. Enslig mindreårige team har oppfølgning av EM over 15 år. Det ordinære barnevernet har fra tidligere oppfølgning av to EM under 15 år som bor i fosterhjem (et barn på Stjørdal og et i Meråker). Ved bosetting av EM under 15 år vil disse barna få oppfølgning av ordinært barnevern. Stjørdal kommune er fra IMDi anmodet om å bosette 22 enslig mindreårige flyktninger i 2016 (av dem 5 under 15 år) og 34 (8 under 15 år) enslig mindreårige i Bemanning nå: I EM-team som jobber med 30 ungdommer bosatt på Stjørdal er det i dag ansatt teamleder (80 %), saksbehandler (100 %), saksbehandler økonomi (20 %) og miljøterapeuter (450 %). Til sammen 7 personer fordelt på 6,5 årsverk. Historikk Stjørdal kommune har en godt etablert flyktningetjeneste som har lang erfaring med bosetting og integrering av flyktninger. Denne kompetansen, sammen med andre enheters kunnskap om barn og unge og deres behov, var bakgrunnen for at kommunen startet bosetting av enslig mindreårige mellom 15 og 18 år i I desember 2009 ble det bosatt 8 gutter, 10 gutter i 2010, i ble det bosatt 4 gutter hvert år, i 2014 ble det bosatt 5 gutter og i 2015 bosatte Stjørdal kommune 7 gutter. Pr. i dag har kommunen tatt imot 42 enslig mindreårige for bosetting. 4 av de 42 som hittil er bosatt, har etter fylte 18 år startet opp i Introduksjonsprogrammet for flyktninger. 2 har blitt gjenforent med mor og er av den grunn avsluttet som enslig mindreårig flyktning. En ønsker ikke frivillige hjelpetiltak fra barneverntjenesten utover 18 år. Pr har EM-team oppfølgning med 30 ungdommer. De er hovedsakelig fra Afghanistan, Somalia, Eritrea og 1 fra Gambia. Alderen varierer fra år. I 2012 kom det 960 enslig mindreårige asylsøkere til Norge. I 2014 ble det registrert enslige mindreårige som kom til Norge. Intergrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) anslår at det vil være behov for å bosette EM i 2016 og kanskje så mange som i Enslig mindreårige flyktninger Enslig mindreårige asylsøkere (EMA) er barn og unge som kommer til Norge uten foreldre eller foresatte for å søke asyl, eller som kommer til Norge som overføringsflyktninger via FNs Høykommissær for Flyktninger. Når en enslig mindreårig flyktning har fått oppholdstillatelse i Norge er han ikke lenger asylsøker og omtales som enslig mindreårig (EM). De fleste som kommer er gutter og de største opprinnelseslandene er Afghanistan, Eritrea og Somalia. -10-

11 Statlige tilskudd til enslig mindreårige flyktninger (EM) Kommuner som bosetter EM får utbetalt et særtilskudd. Tilskuddsbeløpet for 2016 er på kr ,- pr. EM. Tilskuddet utbetales for personer som var under 18 år ved ankomst til landet og utbetales til og med det året den enslig mindreårige fyller 20 år. I tillegg til dette særtilskuddet mottar kommunen et ordinært integreringstilskudd, likt det kommunen får utbetalt for andre flyktninger som bosettes. Dette tilskuddet utbetales over 5 år uavhengig av alder på den som bosettes. Tilskuddet utgjør kr ,- fordelt på de fem første årene flyktningene bor i kommunen. Tilskuddet er ment å dekke kommunens utgifter til bosetting. Oversikt over tilskudd fra IMDi EM 2016: Særlig tilskudd: fra ankomst mnd. Integreringstilskudd: fra ankomst år 1. bosettingsår Kr Kr bosettingsår Kr Kr bosettingsår Kr Kr bosettingsår Kr Kr bosettingsår Kr Kr Bosettingsordninger som etableres og hjemles i barnevernloven Utgangspunktet for arbeidet med EM er at barna/ungdommene er kommet til Norge uten foreldre. Denne situasjonen for et barn er i seg selv bekymringsfull og krever en barnevernfaglig tilnærming. I de tilfeller hvor det blir satt i verk barneverntiltak etter Barnevernloven gir Staten, etter Barnevernloven 9-8, kommunen tilskudd til dekning av utgifter. Tilskuddet dekker kommunens utgifter utover en egenandel som for 2016 er kr ,- pr. mnd., med søknad om refusjon fra kommunen. 80 % av utgiftene utover egenandelen dekkes av staten. Søknad om refusjon gjelder tom. den måneden ungdommen fyller 20 år. Utover fylte 20 år får kommunen kun integreringstilskudd for EM innenfor de fem første bosettingsårene. Alle driftstiltak for EM, hvor den enslig mindreårige er bosatt i for eksempel et kommunalt bo- og omsorgstiltak, kan kommunen beregne statlig refusjon for. Kommunen kan inkludere faste utgifter som lønnsutgifter til miljøarbeider som utfører nødvendig oppfølging, husleie, fritidstiltak, utgifter til livsopphold m.m. Utgiftene fordeles på den enkelte EM, også de over 20 år. I tillegg kan det søkes refusjon for andre nødvendige tiltak for den enkelte når det kan begrunnes i særlige behov for det enkelte barn. Det er ikke satt noe øvre grense for hvor store utgifter som kan refunderes. Det ytes ikke statlig refusjon for dekning av etableringsutgifter/investeringsutgifter kommunen har i forbindelse med bo- og omsorgstiltak for EM, dvs. kjøp av bolig, innskudd i leilighet, møbler og annet utstyr/inventar. Men som nevnt ovenfor, ytes det refusjon for løpende utgifter til drift av bo- og oppfølgingstiltak, herunder husleie. Refusjonsordningen gjelder ikke for utgifter i forbindelse med skole/utdanning (med unntak av leksehjelp), helsetjenester og utgifter til verge. Utgiftene til skolegang dekkes av øvrige statstilskudd som kommunen mottar i forbindelse med bosetting av EM. Organisering tiltak Det ble i startfasen etablert et samarbeidsteam, EM-team, rundt de enslige mindreårige. Teamet bestod av representanter fra tjenestene barn og ungdom, flyktningetjenesten, voksenopplæringen og barnevernet. Disse skulle ha et felles ansvar for tiltak rundt de enslig mindreårige som kom til kommunen. Det ble ansatt en koordinator i 50 % stilling og en miljøterapeut i 100 % stilling som skulle ha oppfølgingsansvaret for ungdommene. Fra september 2012 ble dette endret til at det er barneverntjenesten som alene har ansvaret for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige i Stjørdal kommune. Dette etter evaluering av ordningen i mars 2012 der politiet, flyktningetjenesten, helsestasjonen, voksenopplæringen, enhet barn og ungdom og -11-

12 barneverntjenesten deltok. Det ble også konkludert med behov for tettere voksenkontakt på kveld og helg. Dette var også ungdommenes ønske. Det ble etter dette vedtatt i kommunestyret og ansatte midlertidig 2 miljøarbeidere, jfr. kommunestyrevedtak 56/12. Barneverntjenesten samarbeider fortsatt tett med flyktningetjenesten, barn og ungdom, voksenopplæringen, samt de videregående skolene på Stjørdal. Etter hvert som flere ungdommer ble bosatt, økte behovet for flere ansatte. Nå er det fast ansatt teamleder/barnevernkonsulent i 80 % stilling, barnevernkonsulent i 50 % stilling, 20 % merkantil, 450% miljøterapeut-/ miljøarbeiderstillinger fordelt på 5 personer. Disse utgjør EM-teamet og arbeider med ca.30 ungdommer til enhver tid. Miljøteamet, som består av miljøterapeutene og miljøarbeiderne, har den daglige kontakten med og oppfølgingen av ungdommene. EM-team har etablert en base i Kjøpmannsgata 6. Her er det kontorer, stue og kjøkken med spiseplass. Mye av aktivitetene rundt ungdommene foregår her. Det er tilbud om middag og leksehjelp to ganger i uka, det holdes temakvelder, samtalegrupper og spillekvelder på basen. Miljøteamet jobber turnus og basen er åpen mandag, onsdag og torsdag , tirsdager , samt annenhver helg med åpningstid fredag 08 24, lørdag og søndag Barneverntiltak: For alle EM som blir bosatt i kommunen iverksettes det barneverntiltak; det vil si frivillig hjelpetiltak til de er 23 år. Fra de er 18 år kan de velge om de ønsker fortsatt bistand fra barneverntjenesten. Bolig oppfølging: De fleste bor to og to sammen i hus/leiligheter, noen bor i egen leilighet, og to har vertsfamilie. Vertsfamilienes hovedoppgave er å være trygge voksne for ungdommen, samt bidra til at de integreres i det norske samfunnet. De skal videre hjelpe ungdommen med å få et innblikk i hvordan en norsk familie fungerer i hverdagen, de skal gi boveiledning og de skal hjelpe til med lekser og skolearbeid. Enkelte av ungdommene har en besøksfamilie som inviterer ungdommene enten hjem eller ut på ulike aktiviteter noen ganger i måneden. Skole: Voksenopplæringen organiserer norskopplæring og grunnskoleløp for EM i Stjørdal kommune. Er de 16 år eller yngre får de plass i mottaksklasser på barne- eller ungdomsskole. Når ungdommene har fullført grunnskoleopplæringen, søker de seg inn på videregående skole. På nyåret 2016 var det en EM på ungdomsskole, ti på voksenopplæringen, tolv på videregående skole, tre på lærekandidatordning, en i jobb som lærling og tre i vanlige arbeidsforhold. Økonomisk bistand: EM-team bruker mye ressurser på å ha tett oppfølgning med EM, noe som blant annet innebærer månedlige økonomimøter med hver enkelt ungdom. Dette startet vi opp med i desember Bakgrunnen for dette er at vi ønsker økt bevissthet på at barneverntjenesten kun skal supplere økonomisk bistand. Dette er et tiltak som særlig retter seg mot de ungdommene som har skaffet seg deltidsjobb og dermed har egen inntekt, i tillegg til å øke alle ungdommenes bevissthet rundt egen økonomi og økonomistyring. Ordinært får de innvilget livsopphold, som er sammenlignet med satser fra NAV. I tillegg dekkes utgifter til husleie, strøm, etablering, en fritidsaktivitet etter satser, felles sommerferietur, dekning av utgifter til søknader v/ UDI, samt motivasjonspenger i forhold til sommerarbeid. Ungdommene skal også ha mulighet til å tjene kr 2000,- som et supplement til livsoppholdet. Dette for å spare til førerkort, inventar utenom etablering, ferie, samt motivere til å skaffe seg lønnet arbeid. -12-

13 Verge hjelpeverge: Ved bosetting i kommunen blir det av fylkesmannen oppnevnt en hjelpeverge som skal sikre ungdommens rettssikkerhet, samt at dens interesser blir ivaretatt ved bosetting. Dersom man er sikker på at foreldrene er døde blir det oppnevnt en verge. Vergens/hjelpevergens ansvar opphører når den enslige mindreårige fyller 18 år. Helsesøster: Helsesøster i kommunen har ansvar for å vaksinere etter Det Norske Barnevaksinasjonsprogrammet. Helsesøster tilbyr en førstegangsundersøkelse hos flyktningelege. Det kan ta tid før ungdommen får fastlege, og da er dette tilbudet viktig. Helsesøster er tilgjengelig for ungdommene for samtale på forespørsel. Samtalene går ofte på psykisk helse, seksuell helse og helse generelt (kosthold, søvn, trening, skole og sosiale utfordringer). Helsesøster er også en viktig støttespiller for EM-teamet og det foregår ofte anonyme drøftinger. Hun kan i tillegg henvise til skolelege på Ole Vig vgs for lavterskeltilbud dersom det er behov. Tilbudet slik det er i dag, og veien dit Miljøteam, som har den daglige oppfølgingen av ungdommene, sier at det som synes å fungere best er å tilbringe mye tid sammen med den enkelte ungdom. Når man tilbringer mye tid sammen skapes lettere en tett relasjon og grunnlaget for tillitt legges. Det er også viktig å ha tid og lokaler til aktivitet, ettersom erfaring viser at aktivitet er en god inngangsport til relasjonsbygging. Gjennom å bruke tid på ungdommene, snakke med dem, lytte til dem og ha aktiviteter sammen med dem, får man bedre oversikt over hva som rører seg, hvem som er sammen med hvem, hvem som har behov for mye oppfølging og hvem man kan trappe ned oppfølgingen til. Det blir også lettere å avdekke om noen sliter med ensomhet, konflikter i gruppa, hvem som trenger helsehjelp osv. Da Stjørdal kommune vedtok å bosette enslige mindreårige i 2009, var tanken at ungdommene skulle klare seg mest mulig selv, med litt oppfølging i hverdagen. Erfaringen viser ar de har behov for mye mer voksenkontakt enn det de fikk i starten, særlig de første årene etter bosetting. Det er da de er usikre og ukjente med landet og systemet, ukjente med kodene og trenger veiledning av trygge og tydelige voksne. Politiet ga uttrykk for at de savnet noen å kunne ringe til på kveldstid og i helgene, mens skolene trakk frem at dersom det sosiale livet ikke fungerer, er det vanskelig å få det faglige på plass. I tillegg meldte også ungdommene selv om savn av voksenpersoner å ta kontakt med på kveld, natt og helg. Det merkes stor endring etter at miljøteamet ble styrket, turnus ble innført og det ble opprettet en base. Nå vet ungdommene hvor de finner EM-team og de har et sted hvor de kan slappe av, få seg litt mat, treffe jevnaldrende og voksne. De vet også at det arrangeres ulike aktiviteter på basen på kveldene og i helgene. Voksenkontakt beskyttende faktor: EM-ungdommene på Stjørdal ønsker et liv likt norske ungdommers liv, få utdanning og jobb, samt kontakt med gode voksne som vil dem vel og som kan hjelpe dem med det de trenger hjelp til. Dette stemmer overens med rapporten Avhengig og selvstendig som viser til en tidligere studie blant enslig mindreårige, der ønsket om å bli behandlet som en vanlig ungdom, få utdanning og å ha en voksen som bryr seg var de mest fremtredende behovene de enslige mindreårige ga uttrykk for. Rapporten viser til at det er en sammenheng mellom depressive plager og manglende voksenkontakt og at barn/ungdom er mer beskyttet mot de psykiske effektene av belastninger, motgang, overgrep eller traumer dersom de har minst en voksenperson de er knyttet til. Forskning bekrefter at det som kjennetegner de barna/ungdommene som klarer seg bra er at det har vært et voksent menneske som har fulgt dem nært og omsorgsfullt over tid. Forslag til videreføring av arbeidet -13-

14 Det viktigste for å lykkes når man skal jobbe med enslige mindreårige flyktninger er å skape relasjon. For å klare å skape en relasjon er det avgjørende med tett oppfølging. Ungdommene selv sier at de har det mye bedre på Stjørdal nå etter at Miljøteamet ble styrket med 2 stillinger og etter at EM-team fikk base i Kjøpmannsgata 6 og begynte å ha kvelds- og helgeåpent. EM-team registrerer at man kommer i bedre kontakt med ungdommene nå enn før basen ble opprettet. Dette fordi ungdommene trives på basen og derfor oppsøker den, samt at det stort sett er ansatte til stede. Når man har skapt en slik møteplass er også grunnlaget for å skape relasjon tilstede. EM-team opplever at ungdommene er roligere, tryggere, mer positive og at de ansatte lettere klarer å avdekke dersom det har skjedd noe som bør tas opp eller som er vanskelig for ungdommene. Miljøteamet drar ofte på hjemmebesøk når det er kvelds- og helgeåpent. På denne måten har man større mulighet for å avdekke forhold i hjemmet som det bør jobbes med, eller avverge helgebråk. Man ser at det er vanskelig for de enslig mindreårige ungdommene å tilpasse seg livet i Norge. De har ekstra utfordringer når det gjelder språk og kulturforståelse i tillegg til det faktum at de er alene i et helt nytt land. Veldig mange bærer på vonde minner og traumatiske hendelser fra flukten og hjemlandet og savnet etter foreldre og søsken er stort. EM-teamet er disse ungdommene sine nærmeste når de blir bosatt. Det er derfor viktig at man er så tett på som mulig for å kunne hjelpe dem gjennom den første, tøffe tiden i Norge. Integreringsarbeid er tidkrevende. Det tar tid for ungdommene å finne ut hvilken linje de skal gå på videregående skole, det tar tid å lære språk og kultur. Det tar også lang tid å knekke de sosiale kodene blant ungdommene og få norske venner. Det er derfor viktig at EM-team er til stede over tid for å veilede, støtte og oppmuntre dem slik at de lykkes i Norge. Dette er også en viktig del av grunnlaget for avgjørelsen om å jobbe med ungdommene til de fyller 23 år. Etter 7 år med bosetting av enslig mindreårige flyktninger i Stjørdal kommune er de aller fleste ungdommene under Barneverntjenesten enten på skole eller i arbeid. Dette mener vi er resultatet av langsiktig jobbing hvor man har ressurser nok til å være tett på hver enkelt ungdom. Vi tror også at relasjonen som er skapt til hver enkelt gir resultater i form av ungdommer som har tro på at de skal klare seg gjennom enten skolegang eller arbeidshverdag. Det er derfor viktig at det fortsettes å arbeide med enslige mindreårige helt opp til de fyller 23 år slik at de får best mulig grunnlag og utrustning til å bli selvstendige voksne som bidrar til det norske samfunnet. Bosetting Stjørdal Det tilbudet som Stjørdal kommune har bygd opp rundt bosetting og oppfølging av EM har kapasitet til å følge opp 30 ungdommer til enhver tid. Da er det tatt hensyn til både fysisk plass og antall ansatte. Ut i fra dette og med den naturlige avslutningen av ungdom som fyller 23 år i 2016 har EM-team mulighet til å bosette 7 EM i 2016 og 4 EM i Den voldsomme økningen i antall enslige mindreårige som kommer til Norge fører til at behovet for å bosette flere er stort. For å kunne klare å bosette 22 EM i 2016 på Stjørdal, er vi avhengige av å få nye lokaler som kan huse både ungdommer og ansatte. Det vil også være behov for å øke teamlederressursen med 20 % stilling og barnevernkonsulentressursene med en 100 % stilling. Miljøterapeutressursene som skal jobbe turnus må også økes med 3 x 100 % stilling. For å kunne bosette 22 EM i 2017 vil det være behov for å øke miljøterapeutressursen med ytterligere 150 % stilling og barnevernkonsulentressursene med en 50 % stilling. Stjørdal kommune har blitt spurt om å bosette 5 EM under 15 år av de 22 i 2016 og 8 EM under 15 år av de 22 i Disse barna vil motta hjelpetiltak i form av fosterhjem under omsorgsteam i det ordinære barnevernet. Det vil i 2016 være behov for å ansette en barnevernkonsulent i 100 % stilling og en miljøterapeut i 100 % stilling som kan ivareta denne oppgaven. Økonomi Stjørdal -14-

15 En enslig mindreårig flyktning vil i 2016 generere følgende tilskudd for 2016: Integreringstilskudd, år 1 (fast sum uavhengig av ankomst) Ekstratilskudd ved bosetting i 2016 (fast sum uavhengig av ankomst) Særskilt tilskudd (månedlig, avhenger av ankomst) I tillegg kan kommunen søke BUFetat om refusjon av 80% av refusjonsberettigede utgifter ut over kommunal egenbetaling som er kr per måned per EM. Ikke refusjonsberettigede utgifter er knyttet til etableringsutgifter og administrasjonskostnader. Disse utgiftene dekkes av tilskuddene fra IMDi. Utgifter som er refusjonsberettiget er boutgifter, livsopphold, diverse fritidsaktiviteter, miljøarbeiderressurser, leksehjelp, vertsfamilie/besøkshjem og fosterhjemsutgifter. I tillegg er andel av utgifter knyttet til EM-lokalene og bilutgifter refusjonsberettiget. Under vises et estimat over en normert ungdom, knyttet til EM-teamet, som har selvstendig bo-evne i hybel med oppfølging av besøkshjem/vertsfamilie/miljøterapeut fra EM-team i første delkolonne, og et barn med fosterhjemstiltak underlagt Barnevernstjenesten i andre delkolonne. -15-

16 Med foreslått bemanningsøkning viser oversikten under at utgiftene dekkes av tilskuddene og refusjonsrettighetene med god margin. Det er viktig at kommunene ikke legger opp til en permanent utgiftsøkning tilsvarende ekstratilskuddet ved bosetting i 2016 (kr per ungdom), da dette ikke er bekreftet videreført inn i Ekstratilskuddet anbefales å følge gruppen ungdom i deres periode underlagt barnevernstjenesten frem til de fyller 23 år. Stjørdal kommune har et eget driftsfond som ble opprettet i 2009 for å finansiere perioder/år der tjenesten har hatt merutgifter til ungdommene utover tilskudd og refusjoner. Det anbefales at denne ordningen, med overførsler av mer- og mindre kostnader, fortsettes. Ved bosetting av EM i 2017, tilsvarende anmodning fra IMDI, vil enhetskostnaden være noe lavere enn i 2016 da det ikke blir behov for å ansatte i samme takt som for økningen i Men kommunen må hensyn ta at det ikke foreligger lovnader om ekstratilskuddet (kr per bosatte ungdom). Ved bosetting av EM i 2017, tilsvarende anmodning fra IMDI, vil enhetskostnaden være noe lavere enn i 2016 da det ikke blir behov for å ansatte i samme takt som for økningen i Men kommunen må hensyn ta at det ikke foreligger lovnader om ekstratilskuddet (kr per bosatte ungdom). -16-

17 PS10/16Eventuelt PS11/16Godkjenningavprotokoll -17-

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 07.03.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bosetting av enslig mindreårige (EM) flyktninger i 2014

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bosetting av enslig mindreårige (EM) flyktninger i 2014 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2014/1221-2 Saksbehandler: Linda Løvrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite Levekår

Detaljer

Saksframlegg. Bosetting av enslige mindreårige (EM) flyktninger i 2012, og videreføring av bosetningsarbeidet etter prosjektslutt

Saksframlegg. Bosetting av enslige mindreårige (EM) flyktninger i 2012, og videreføring av bosetningsarbeidet etter prosjektslutt STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2009/5215-2 Saksbehandler: Audhild Johnsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/865 F30 Sissel Thorsrud BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ARBEIDSGRUPPAS FORSLAG: Modum kommune oppretter et bofellesskap for fem enslige mindreårige

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bosetting av enslig mindreårige (EM) flyktninger i 2016 og 2017

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bosetting av enslig mindreårige (EM) flyktninger i 2016 og 2017 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/921-1 Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst

Barn som kommer alene til Norge. Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst Barn som kommer alene til Norge Fylkesberedskapsråd Østfold 24.11.2016 Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, Bufetat region øst 1 Navn på seminar / 25.11.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Gaute Ingeson Fossbakk Regional prosjektleder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Bufetat region

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldrerådet Balkongen, Kimen Møtedato: 07.03.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 9/16 Til sak: PS 12/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest Barn som kommer alene til Norge Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest 1 Navn på seminar / 31.03.2016 Utvikling i antall barn i omsorgssentre 2009-2016 2 BUFDIR / 31.03.2016 STORE ENDRINGER

Detaljer

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA.

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA. Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29 Saksbehandler: KJH Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA Sammendrag: Det har over en periode vært mye å gjøre i hjemmetjenesten på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Bosettingsmøte Fylkesmann Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest

Barn som kommer alene til Norge. Bosettingsmøte Fylkesmann Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest Barn som kommer alene til Norge Bosettingsmøte Fylkesmann 22.1.2016 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 23.01.2016 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Wenche Trondsen som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Wenche Trondsen som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 51 til Wenche Trondsen som

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver

Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Samarbeid med bosettingskommuner om enslige flyktninger under 15 år -roller, ansvar og oppgaver Pål Christian Bergstrøm Regiondirektør Bufetat, region nord Barne-, ungdoms- og familieetaten Store endringer

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016 Søgne kommune Arkiv: F30 Saksmappe: 2013/1534-10430/2014 Saksbehandler: Marianne Kleiven og Gustav Skretting Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2009/5215-1 Saksbehandler: Sissel Austheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst Komite plan Formannskapet

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK

Rundskriv nr: Q-05/ /TJK Landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Vår ref Dato Rundskriv nr: Q-05/2011 201005479-/TJK 20.01.2011 Om statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806079 : E: F30 &73 : Elsa Bakka Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet?

Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernsområdet? Viktige temaer nå: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven; roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi Selbu kommune Arkivkode: F70 Arkivsaksnr: 2013/552-130 Saksbehandler: Ingeborg Sandvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bosetting av flyktninger 2016 - ny anmodning fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/572 Klassering: F30 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Ellen Ølness Nadim, Regiondirektør, Bufetat region sør 1 Barn som kommer alene til Norge BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER Tre hovedoppgaver:

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rose Anita Vinge AP Ole Hermod Sandvik H

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rose Anita Vinge AP Ole Hermod Sandvik H STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldrerådet Møtedato: 07.05.2012 Møterom Halsen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:30 Møteprotokoll Fra sak: 18/12 Til sak: 22/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige

Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye barnevernstiltak for å bosette et bestemt antall enslige mindreårige Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw FREMTIDIG BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune oppretter ikke nye

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2016

Bosetting av flyktninger 2016 Arkivsaksnr.: 15/1446 Lnr.: 17761/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan Bosetting av flyktninger 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Enslige mindreårige flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige flyktninger under 15 år Enslige mindreårige flyktninger under 15 år Marija Kühle-Gotovac makuh@bufetat.no, tlf. 466 16 878 Nina Ludvigsen nina.ludvigsen@bufetat.no, tlf. 466 18 648 Hedda Boretti hedda.boretti@bufetat.no, tlf.

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd (budsjettpost og departement) Kommentar Flyktninger i asylmottak Vertskommunetilskudd (kap 490,

Detaljer

Praktisk bosettingsarbeid. Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Praktisk bosettingsarbeid. Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Praktisk bosettingsarbeid Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Litt om kommunene Gran og Lunner: I overkant av 22 500 innbyggere til sammen Pendlerkommuner Lite industri

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Møtedato: 07.03.2016 Tidspunkt: 16:00-18:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 7/16 Til sak: PS 9/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene. Aleris arbeid med bosetting Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris arbeid med bosetting ALERIS ARBEID MED BOSETTING Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene Aleris er landsdekkende og har

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte:

Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.01.2016 Tid:

Detaljer

HVALER KOMMUNE ARBEID MED ENSLIG MINDREÅRIGE FLYKTNINGER. 5.sept Quality Hotell Sarpsborg 1

HVALER KOMMUNE ARBEID MED ENSLIG MINDREÅRIGE FLYKTNINGER. 5.sept Quality Hotell Sarpsborg 1 HVALER KOMMUNE ARBEID MED ENSLIG MINDREÅRIGE FLYKTNINGER 5.sept. 2016 Quality Hotell Sarpsborg 1 Kort om Hvaler Øykommune ytterst i Oslofjorden (830 øyer, holmer og skjær). Befolkning: Vinteren: 4000.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 14.08.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Rapport Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering3. tertial 2016 1. oktober 2015-24. januar 2016 Besøk: Vogtsgate 17, Moss

Detaljer

Ullensaker kommune NAV Ullensaker

Ullensaker kommune NAV Ullensaker Ullensaker kommune NAV Ullensaker SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/12 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 25.04.2012 ORIENTERING OM STATUS FOR HUSLEIEKOSTNADER I KOMMUNEN Vedtak Hovedutvalg

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Vottegrunn 2. etasje : 21.01.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE Åmot kommune Vedtekter for SFO Vedtektene gjelder fra 01.08.2013 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE. Utformet etter Lov

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Møte med kommunene i Sør-Trøndelag om flyktningesituasjonen Lars Leistad, Bufetat region Midt-Norget 1 Navn på seminar / 04.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS BOSETTING AV FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS Hvordan løser vi dette? 35000 Antall asylsøkere 30000 25000 20000 25000 Antall bosatte (Photo: FERENC ISZA/AFP/Getty Images) 15000 10000 5000 20000 15000?

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR

BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR Saksframlegg Arkivsak: 10/1900-7 Sakstittel: BARNEVERN - RAPPORTERING TIL FYLKESMANNEN ANDRE HALVÅR 2011 K-kode: F47 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til

Detaljer

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle i arbeidet med bosetting av enslige mindreårige flyktninger Bufetats rolle og ansvar Omsorgssentre Bosetting status og utfordringer Statsrefusjon Slide nr 1 IMDis seminar for kommuneansatte

Detaljer