Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv104 Forarbeider dekkelegging. Parsell: Fv104 Refsnes Skjellvikneset. Tilbudsnummer: 2011/132200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv104 Forarbeider dekkelegging. Parsell: Fv104 Refsnes Skjellvikneset. Tilbudsnummer: 2011/132200"

Transkript

1 Statens vegvesen Region nord A0-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes Skjellvikneset Tilbudsnummer: 2011/ Harstad 20. april 2012

2 Statens vegvesen Region nord A0-2 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Innholdsliste A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 Prosjektinformasjon Forside og innholdsliste Dokumentliste Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument Beskrivende del Beskrivelse Tegninger og supplerende dokumenter D2-1 Kart Fv104 Refsnes - Skjellvikneset D2-2 Skjemaer D2-3 SHA-plan E E1 E2 E3 E4 E5 Svardokumenter Dokumentasjon fra tilbyder Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Beskrivelse med utfylte priser Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Tilbudsskjema

3 Statens vegvesen Region nord A1-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes Skjellvikneset A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: DOKUMENT DATO Antall vedlagte eks. 1 Konkurransegrunnlag Kap A-E Datafiler med mengder fra kap D1 (filtype: gab.) Prosesskoden: Håndbok 025 Prosesskode 1 Håndbok 026 Prosesskode Vegbygging, håndbok Arbeidsvarsling, håndbok Rekkverk, håndbok Avfallshåndtering, håndbok NA-rundskriv 2007/11: Retningslinjer for kvalitetssikring av bruer, med vedlegg 9 NA-rundskriv 2008/8: Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester 10 NA-rundskriv 2010/8: Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner 11 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet 12 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg 13 Fastsatte skjema som skal brukes: Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten - HMS-månedsrapport - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Evalueringsskjema for utført entreprise - Sluttattest for utført entreprise Del av kap D Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene 0 15 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 0 16 Kart og skisser Kap D Skjemaer og rundskriv Kap D Byggherrens SHA-plan Kap D

4 Statens vegvesen Region nord A2-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse Kontraktsarbeid: Fv 104 Forarbeider dekkelegging. Tiltak for utbedring av drenering som forarbeider til dekkelegging. Arbeidene består av utskifting av 8 eksisterende stikkrenner gjennom fylkesvegen. I tillegg skal det etableres ca 100 meter veggrøft i fjell samt at eksisterende fjellskjæringer skal utvides på to steder med en utstrekning på til sammen ca 215 meter. Statens vegvesen Region nord ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2. Tilbudsbefaring vil finne sted onsdag med møtested kryss Fv83 og Fv104 ved Refsnes fergeleie. kl 10:00 Tilbudsfrist utløper tirsdag kl 12:00 Innlevering til: Statens vegvesen region nord med innleveringssted: Vegkontor Midtre Hålogaland Kontoradresse: Fjordgata 5, Harstad. Postadresse: Postboks 487, 9485 Harstad Tilbudsåpning vil finne sted: på vegkontoret i Harstad Adresse : Fjordgata 5, Harstad kl 13:00 Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa). Følgende legges til grunn: Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider Under terskel: Iht foa 2-2 Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. Vedståelsesfristen utløper Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget og/eller kontraktsarbeidet, rettes til: Navn og funksjon: Isak Mathisen, byggeleder Postadresse: Postboks 487, 9498 Harstad Besøksadresse: Fjordgata 5, Harstad Telefon: / E-post: Statens vegvesen Region nord, Isak Mathisen Underskrift

5 Statens vegvesen Region nord A3-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang Entrepriseform og kontraktstype Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Avvik i kontraktens rammebetingelser Forskudd Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggeplassens / anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Spesielle forhold Trafikk 3

6 Statens vegvesen Region nord A3-2 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Arbeidenes art og omfang Kontraktsarbeidet innebærer utskifting av eksisterende stikkrenner på Fv104 fra Refsnes til Skjellesvikneset i Kvæfjord kommune. I tillegg innbefatter det utvidelse av to fjellskjæringer ved vegen, inkludert etablering av fjellgrøft langs disse, i en samlet utstrekning på ca 215 meter, samt etablering av fjellgrøfter på 2 strekninger på til sammen ca 100 meter. 2 Entrepriseform og kontraktstype Entrepriseform er utførelsesentreprise Kontraktstype er enhetspriskontrakt 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. Frist for ferdigstillelse er 13.juli Følgende delfrister gjelder: Ingen delfrister 4 Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. Byggherre tar forbehold om tilstrekkelig økonomisk bevilgning for gjennomføring av prosjektet. Manglende eller utilstrekkelig bevilgning vil kunne medføre at prosjektet blir redusert i omfang eller må kanselleres. 5 Forskudd Det utbetales ikke forskudd. 6 Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

7 Statens vegvesen Region nord A3-3 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 8 Byggeplassens / anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Anleggsområdet ligger på Fv104 og strekker seg fra Refsnes til Skjellesvikneset i Kvæfjord kommune i Troms fylke. 9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider I tillegg til kontraktsarbeidet vil det foregå ordinært vegvedlikehold i anleggsperioden 10 Spesielle forhold 10.1 Trafikk Det skal opprettholdes normal trafikkavvikling i hele anleggsperioden. For arbeidene som omfatter fjellsprenging i forbindelse med etablering av grøfter og utvidelse av fjellskjæringer kan vegen stenges i inntil 1 time. Det skal likevel være mulig for utrykningskjøretøy å passere uhindret. For arbeider med utskifting av stikkrenner skal det opprettholdes trafikk i et kjørefelt. Trafikkavvikling skal skje ved hjelp av lysregulering.

8 Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler Endringer og administrative bestemmelser Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c. / 17-1 (1) b Befaringer og konferanser Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, 8-2 / Kostnader for utarbeidelse av tilbud Krav om skatteattest, 8-7 / 17-14, jf Krav om HMS-egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf Tilbudets utforming, 11-2 / Språkkrav Avvik fra konkurransegrunnlaget, 11-3 / Tilbudsåpning, 11-7 / Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt Avslutning av konkurransen, 13 /

9 Statens vegvesen B1-2 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alminnelige konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa) gjelder. 2 Endringer og administrative bestemmelser Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa: 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c. / 17-1 (1) b.2 Tilbud er rettidig levert dersom det er kommet fram til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. 2.2 Befaringer og konferanser Befaringer og konferanser kan avholdes for å gi nærmere opplysninger om oppdraget. Til slike befaringer og konferanser innkalles samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget av byggherren. Befaringer og konferanser skal holdes i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp. Referater distribueres uten ugrunnet opphold til samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget. 2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, 8-2 / 17-2 Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 1 uke, før tilbudsfristens utløp. 2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. 2.5 Krav om skatteattest, 8-7 / 17-14, jf 3-3 Samtlige norske tilbydere skal framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til foa 8-7 / Tilsvarende skal samtlige utenlandske tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. foa 8-7 / gjelder tilsvarende. Dersom tilbyderens hjemstat ikke utsteder slike attester, kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat.

10 Statens vegvesen B1-3 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Det skal følge med en norsk oversettelse av alle slike attester og/eller erklæringer. 2.6 Krav om HMS-egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf 3-4 Tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring i henhold til foa 8-8 / 17-15, jf 3-4. Erklæringen skal være utformet på norsk. Skjema for HMS-egenerklæring inngår i konkurransegrunnlaget som henvisning til foa, Vedlegg 2, og erklæringen vedlegges tilbudet i henhold til kap. E2 i konkurransegrunnlaget. 2.7 Tilbudets utforming, 11-2 / 20-2 Telefaks, e-post eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Enhetspriser m.v. kan leveres på papir som egen data-utskrift såfremt entreprenøren ikke foretar endringer av poster og mengder i strid med konkurransegrunnlaget inklusive addenda, og under forutsetning av at kap. E5 Tilbudsskjema er fullstendig utfylt. Data om enhetspriser m.v. på elektronisk middel (CD m.v.) erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet. 2.8 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. 2.9 Avvik fra konkurransegrunnlaget, 11-3 / 20-3 Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes. Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud Tilbudsåpning, 11-7 / 20-7 Tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet. Fra hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyderens navn, tilbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen. Dersom kontrollregning gir større endringer av tilbudssummen, kan også den korrigerte protokoll sendes ut Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt Når byggherren har foretatt firmakvalifisering etter kap. B2 vil byggherren så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert.

11 Statens vegvesen B1-4 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt og med en angitt frist til å klage Avslutning av konkurransen, 13 / 22 Innsendte tilbud vil ikke bli returnert.

12 Statens vegvesen Region nord B2-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt HMS-egenerklæring Skatteattester Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Dokumentasjon av kvalifikasjoner Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter HMS Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Nøkkelpersoners kompetanse Organisering... 4

13 Statens vegvesen Region nord B2-2 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Generelt Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. Opplysninger om tilbyder skal gis på svarskjema i kap. E2. Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann, jf. pkt. 3 nedenfor. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital vurderes hver enkelt deltager individuelt. Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysundregistrene og fra oppgitte referanser. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (foa) (2)g og (2)g. Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. Byggherren vil også legge vekt på opplysninger fra egne evalueringer av tilbyder, jf. pkt nedenfor og kap. C2, pkt 9. Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. foa 8-4 og Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises. 1 HMS-egenerklæring Med tilbud skal følge HMS-egenerklæring, jf. foa 8-8 (1), evt (1). 2 Skatteattester Med tilbud skal følge skatteattester for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 måneder. Jf. foa 8-7, evt Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. 4 Dokumentasjon av kvalifikasjoner 4.1 Erfaring Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt

14 Statens vegvesen Region nord B2-3 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Opplysninger om slike skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte. Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.: dokumentasjon av utført kvalitet oppfyllelse av kontrakter rutiner for HMS, og etterlevelse av disse overholdelse av frister oppfølging i reklamasjonstiden Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte entrepriser kan også være med i grunnlaget for vurderingene. 4.2 HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Det stilles ikke krav til H1-verdi for dette prosjektet 4.3 Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap, gjelder kravet for hver av deltakerne. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud. 4.4 Gjennomføringsevne Det vil bli gjort en samlet vurdering for de krav som er stilt under dette kriteriet gjennomføringsevne.

15 Statens vegvesen Region nord B2-4 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Tilbyders omsetning Det stilles ikke spesielle krav til tilbyders gjennomsnittlige årlige omsetning for dette prosjektet Nøkkelpersoners kompetanse Det stilles ikke spesielle krav til nøkkelpersoners kompetanse hos tilbyder, ved gjennomføring av dette prosjektet Organisering Det stilles ikke spesielle krav til organisering hos tilbyder, ved gjennomføring av dette prosjektet.

16 Statens vegvesen Region nord B3-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / Utlevering av konkurransegrunnlaget Levering av tilbud Alternative tilbud, foa Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa Tilbudets utforming Oppdragsgiver - riks- og fylkesveg... 2

17 Statens vegvesen Region nord B3-2 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3 Som teknisk beskrivelse gjelder Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og Prosesskode 2, Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier, eventuelt spesiell teknisk beskrivelse. NS 3420 gjelder bare i den utstrekning dette fremgår av konkurransegrunnlaget. 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, skal få utlevert det antall eksemplarer av konkurransegrunnlaget eller deler av dette som er nødvendig for å gi tilbud og innhente tilbud fra underentreprenører. Mengdefortegnelsen (prosess-sted-element) blir i tillegg utlevert på CD eller annet elektronisk middel som *.xml-fil iht. NS3459 utg Levering av tilbud Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket: " Tilbud 2011/ Fv104 Forarbeider dekkelegging". 4 Alternative tilbud, foa 20-4 Alternative tilbud er å forstå som tilbud på alternative tekniske løsninger. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa 22-2 Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. 6 Tilbudets utforming Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør entreprenøren med tilbudet levere tilsvarende priset mengdefortegnelse på CD, som NS 3459 utg. 3 fil i tillegg til utfylt/utskrevet mengdefortegnelse på papir. 7 Oppdragsgiver - riks- og fylkesveg Statens vegvesen er oppdragsgiver i klagesaker om riksveg som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Tilsvarende er fylkeskommunen oppdragsgiver i klagesaker om fylkesveg som bringes inn for KOFA. For øvrig vises til kap. A2.

18 Statens vegvesen C1-1 C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

19 Statens vegvesen C2-1 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2) Underentreprenør og underleverandør Kontraktsdokumenter (se NS 8406, pkt 4) Opplysninger gitt i tilbudet Myndighetskrav Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Anvendt arbeidskraft Ansattes lønns- og arbeidsvilkår Rapportering i samsvar med ligningsloven Personell Språkkrav Byggemøter (se NS 8406, pkt 6) Oppstartmøte og samhandlingsprosess Samarbeidsmøter Møter, faglige samlinger og kurs Varsler (se NS 8406, pkt 7) Sikkerhetsstillelse (se NS 8406, pkt 8) Forsikring (se NS 8406, pkt 9) Kvalitetssikring (se NS 8406, pkt 11) Generelle krav Kvalitetsplan Dokumentasjon Bruk av underentreprenør (se NS 8406, pkt 12) Kontroll og prøving (se NS 8406, pkt 14) Priser (se NS 8406, pkt. 23) Basis for priser i kontrakten (se NS 8406, pkt. 23) Fakturering og betaling (se NS 8406, pkt. 23.3) Regningsarbeider (se NS 8406, pkt. 23.4) Parter i tvister (se NS 8406, pkt 31) Tillatelser, løyver og dispensasjoner Midlertidige avtaler med grunneiere Uttalelser til media Registrering i datasystem Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Føring av oversiktsliste Opplæring og kompetanse Arbeidstid Risikovurdering Arbeidsvarsling Personlig verneutstyr... 16

20 Statens vegvesen C2-2 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Kjemiske produkter Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Vernerunder, kontrollrutiner og merking Ytre miljø - YM Plan for ytre miljø - YM-plan Hensyn til omgivelsene Trematerialer Avfallshåndtering Gjenbruk av materialer Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM Plan for håndtering av uønskede hendelser Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Dokumentasjon Avviksbehandling, rapportering og debrifing Byggherrens sanksjonsrett... 21

21 Statens vegvesen C2-3 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Definisjoner 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2) Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift. 1.2 Underentreprenør og underleverandør Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren. Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406, pkt 4) Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. C1, pkt. 4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser. 3 Opplysninger gitt i tilbudet Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet: som grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og som grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier, er forpliktende for entreprenøren. Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 4 Myndighetskrav 4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av innleid arbeidskraft. Bruk av innleid arbeidskraft skal begrunnes av entreprenøren og godkjennes av byggherren på forhånd, jf. kap. C1, pkt. 12. Kap. C1, pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft. Byggherren kan nekte valg av innleid arbeidskraft som ikke er saklig begrunnet. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av innleid arbeidskraft etter denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.

22 Statens vegvesen C2-4 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Anvendt arbeidskraft Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr hverdag. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. 4.3 Ansattes lønns- og arbeidsvilkår Ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører og underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Alle avtaler om underentrepriser og øvrige avtaler om utførelse av arbeid eller leveranse under denne kontrakt skal inneholde tilsvarende bestemmelser som anvendt i denne kontrakten. Entreprenøren skal på forespørsel godtgjøre at han har undersøkt lønns- og arbeidsvilkårene og bekrefte at det foreligger skriftlige arbeidsavtaler eller tariffavtaler som minst regulerer lønnsvilkår (herunder timelønn), gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid samt godtgjørelser for reise, kost og losji i tilfeller hvor slike godtgjørelser er aktuelle. Dersom entreprenøren ikke etterlever disse forpliktelsene, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Tilbakeholdt beløp skal tilsvare ca 2 ganger arbeidsgivers besparelse. Ved uenighet fastsetter byggherren beløpets størrelse.

23 Statens vegvesen C2-5 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Rapportering i samsvar med ligningsloven 6-10 Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen kontraktsmedhjelpers brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter. Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. C1, pkt Fakturering og betaling. 5 Personell Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Entreprenørens egne ansatte skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet. Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 6 Språkkrav All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren.

24 Statens vegvesen C2-6 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggemøter (se NS 8406, pkt 6) Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt. 8 Oppstartmøte og samhandlingsprosess For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer, skal det avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes. Samhandlingsprosessen skal som minimum omfatte: Oppstartsmøte for at partene kan bli kjent med hverandre og med prosjektet Utvikling av felles mål for prosjektet Utvikling av felles kontraktsforståelse Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert rådgivere, underentreprenører, m. fl.) Avklaring av organisering, roller og ansvar Avklaring av prosedyrer for konfliktløsning Avklaring av prosedyrer for kvalitetssikring, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM) Avklaring av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc Gjennomgang av arbeidsoperasjoner, felles forståelse for omfang, krav og oppgjør Utvikling av åpen kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger Gjennomgang og optimalisering av fremdrift Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til anbudskonkurransen. 9 Samarbeidsmøter Samarbeidsmøter skal holdes 2 ganger pr år. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om at møte holdes. Første møte skal holdes innen en måned etter kontraktsinngåelse. Hvis en av partene ber om det, skal representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige ledelse. Samarbeidsmøter skal drøfte forslag til forbedringer vedrørende samarbeidsform, samt søke å løse eventuelle kontraktsmessige problemer.

25 Statens vegvesen C2-7 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Samarbeidsmøtet kan utvides med fagpersoner, eventuelt kan partene bli enige om at et engere utvalg legger fram uforbindtlig forslag for partene til løsning av konflikt. 10 Møter, faglige samlinger og kurs Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten. I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger. 11 Varsler (se NS 8406, pkt 7) Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt. Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik samt framdrifts- og kostnadskonsekvenser, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør. 12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406, pkt 8) Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer. Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren stiller ikke sikkerhet.

26 Statens vegvesen C2-8 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Forsikring (se NS 8406, pkt 9) Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 14 Kvalitetssikring (se NS 8406, pkt 11) 14.1 Generelle krav Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten Kvalitetsplan Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: Organisasjonsplan Kontrollplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for å bevise overensstemmelse for produktet å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen. Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader. Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes.

27 Statens vegvesen C2-9 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Avviksbehandling Dokumentbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter siste tegningsrevisjon/dokumentrevisjon Dokumentasjon Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. 15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406, pkt 12) Entreprenøren plikter å gi byggherren slik informasjon om underentreprenørenes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundsregisteret, autorisasjon for arbeider etc) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på kr ,- eks mva. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på kr ,- eks mva. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 16 Kontroll og prøving (se NS 8406, pkt 14) Byggherren skal til enhver tid ha anledning til å gjennomføre revisjoner. Entreprenøren plikter å medvirke til gjennomføring av revisjonene uten merkostnader for byggherren.

28 Statens vegvesen C2-10 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Priser (se NS 8406, pkt. 23) Prisene skal være i norske kroner. Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene. Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406, pkt. 23) Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen. Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum. 19 Fakturering og betaling (se NS 8406, pkt. 23.3) Faktura skal sendes til: Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Minimumskrav til faktura er: Stående A4-format (bør) God trykk Nøytral bakgrunn Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender Bankkontonummer Fakturanummer Fakturadato Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Fakturert hittil i år Totalt påløpt oppdraget

29 Statens vegvesen C2-11 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete delbestilling. Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005). Merverdiavgift skal ikke spesifiseres på egen faktura, men tas med på hver enkelt faktura. Det kreves spesifiserte bilag til fakturaene slik at beregningene av merverdiavgift kan kontrolleres. Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig. 20 Regningsarbeider (se NS 8406, pkt. 23.4) Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens samlede utgifter og påslag, herunder både sentral og lokal administrasjon og stedlig arbeidsledelse. Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht bestemmelser angitt i kap. C3. Timepriser mannskap Timepriser for mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. Timepriser maskiner For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser.

30 Statens vegvesen C2-12 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. Ved lengre tids sammenhengende innleie, varighet over 100 timer pr. maskintype skal gis en rabatt på 20% på maskintimepriser. Rabattsatsen brukes på de overskytende timene over 100 timer. Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. Materialer Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Spesielle regningsarbeider Spesielle regningsarbeider som må utføres av spesielle underentreprenører, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Byggherrens rett til innsigelse Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i kap. C1, pkt Parter i tvister (se NS 8406, pkt 31) Fylkesveg For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. Riksveg For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren. 22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet. 23 Midlertidige avtaler med grunneiere Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen.

31 Statens vegvesen C2-13 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Uttalelser til media Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker. 25 Registrering i datasystem I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf forskrift av 6. desember 1996 nr 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet. 27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA 27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften. SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen.

32 Statens vegvesen C2-14 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Føring av oversiktsliste HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på prosjektet/arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP Oversiktslister daglig føre oversiktsliste med navn og organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører arbeid på prosjektet. For hver av disse spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører arbeid på prosjektet. Personer som leverer varer til prosjektet og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor prosjektets arbeidsområde, omfattes ikke av bestemmelsen om føring av oversiktslister og skal således ikke føres inn i oversiktslistene Opplæring og kompetanse Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet. Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift. Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder: 1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 2. Kurs i henhold til håndbok 051 Arbeidsvarsling, vedlegg Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 2.2 Kurs for ansvarshavende 2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 3. Førstehjelpskurs Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år Arbeidstid Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes. Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren umiddelbart Risikovurdering Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens.

33 Statens vegvesen C2-15 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnete risikovurdering og entreprenørens detaljerte risikovurdering skal inngå i SHA-planen for prosjektet slik at entreprenørens detaljerte risikovurdering evt inkludert sikker jobb analyse (SJA) framstår som tiltaksbeskrivelse for forhold påpekt ved den overordnede risikovurderingen. SHA-planen skal dessuten inneholde henvisning til alle andre systemer og kartotek som skal etableres i forbindelse med HMS-arbeidet. Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder: arbeid som innebærer særlig risiko anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig. Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse arbeidsoppgavene på en sikker måte Arbeidsvarsling Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker 051 Arbeidsvarsling og 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i NA-rundskriv 2001/11. Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen. Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren.

34 Statens vegvesen C2-16 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren Personlig verneutstyr Alt verneutstyr skal være CE-merket. For alt arbeid på/ved trafikkert veg skal det benyttes vernetøy som er godkjent etter NS-EN 471 og som tilsammen utgjør minst verneklasse 3 med mindre SHA-planen stiller strengere krav Kjemiske produkter Det skal tilstrebes å bruke kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå tilfredsstillende resultat. Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført. Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene Vernerunder, kontrollrutiner og merking Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll.

35 Statens vegvesen C2-17 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Ytre miljø - YM 28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan Hensyn til omgivelsene Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens krav og de regler som ellers gjelder for disse områder. Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442, pkt 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner. Entreprenøren skal varsle naboer som blir utsatt for vesentlig støy spesielt, unntatt når byggherren bestemmer noe annet. Slik varsling omfatter oppslag ved arbeidsstedene, og brev eller personlig informasjon til de mest berørte naboene. Byggherren skal informeres om at varsel er gitt før slike arbeider igangsettes. Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer Trematerialer Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene Avfallshåndtering 1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. 2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 70% (Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall.) Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE avfall med mindre annet er angitt i kontrakten.

36 Statens vegvesen C2-18 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Forurenset masse (asfalt, forurenset jord, etc) og overflødige rene naturlige masser regnes som avfall, men skal holdes utenfor ved kalkulasjon av sorteringsgraden. 4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Øvrig farlig avfall (f.eks spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer. 5. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport. *For definisjoner se avfallsforskriften 28.5 Gjenbruk av materialer Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er dokumentert fri for miljøgifter. 29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM 29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår. Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde: Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp Varslingsplan Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse. Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt. Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr. Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles.

37 Statens vegvesen C2-19 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debriefing). Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer: Hva Rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) Når rapporteres Når det skjer Til hvem Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) Rapportform til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) Øvrige ulykker (konsekvensklasse K3, K2 og K1) Senest innen 48 timer Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud Skriftlig 3) Nestenulykker Senest innen 14 dager Byggeleder Verneombud Skriftlig 3) Alvorlige nestenulykker Når det skjer Som for alvorlige arbeidsulykker Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) Yrkessykdom/ yrkesskade Når det blir konstatert 1 ) Arbeidstilsynet Byggeleder 2) Skriftlig 1) Benyttes til forebyggende arbeid 2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten. 3) Rapportering gis på byggherrens meldeskjema for entreprenørhendelser eller på skjema med tilsvarende opplysninger Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMSkoordinator og HMS-rådgiver. Begrepsforklaring DSB: Nestenulykke: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha

38 Statens vegvesen C2-20 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Ulykke: Konsekvensklasse: Konsekvensklasse K5 K4 K3 K2 K1 resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor Personskade Død Alvorlig personskade med mulig varig mén Personskade med fravær over 10 dager Personskade med fravær inntil 10 dager Personskade uten fravær Konsekvensklasse Materiell skade K5 > NOK 5 mill K4 > NOK 1 mill K3 > NOK K2 > NOK K1 > NOK Konsekvensklasse Miljøskade K5 Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 10 år. K4 Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. K3 Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 år. K2 Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 år. K1 Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient Dokumentasjon I SHA-planen er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn Avviksbehandling, rapportering og debrifing For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker. Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS. Meldingen sendes byggherren. Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS etter nærmere anvisning.

39 Statens vegvesen C2-21 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene Byggherrens sanksjonsrett Dersom entreprenøren eller underentreprenører nekter å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme påbud om tiltak for å hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Byggherrens sanksjonsrett inkluderer dessuten 1. Fastsettelse av kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist. 2. Først skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for. Ved vedvarende, påtalte brudd på regelverket og etter skriftlig henvendelse fra byggherren til entreprenørens sentrale ledelse, jf kap. C2, pkt. 9 om samarbeidsmøter, kan byggherren heve kontrakten. Heving skjer da i henhold til kap. C1, pkt. 29. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen i inntil ett år.

40 Statens vegvesen Region nord C3-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess Kvalitetssikring Kvalitetsplan Dokumentasjon Sjekklister Avviksmelding Teknisk avklaring Varsel eller krav om endring Rapportering Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Bruarbeider Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Hovedbedrift og samordningsansvar Kontrollrutiner Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Gjenbruk av materialer Spesielle krav knyttet til ytre miljø Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406, pkt. 16) Entreprenørens sikkerhetsstillelse Spesielle krav i fremdriftsplanen Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider Dagmulkt Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser Prisregulering Faktura Heftelser Faktura for sluttoppgjør Grunnforhold/fjellforhold Forbedringer og utviklingsarbeider Andre bestemmelser Stikningsgrunnlag Riggplass Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm Kontor og/eller laboratorium for byggherren Arbeidstegninger... 8

41 Statens vegvesen Region nord C3-2 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Samhandlingsprosess Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 10. For denne kontrakten er det avsatt 1 dag til samhandlings- og utviklingsfasen. Når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes tidligere og utførelsesfasen startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlings- og utviklingsfasen forlenges. Samhandlings- og utviklingsfasen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4. 2 Kvalitetssikring 2.1 Kvalitetsplan Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000 serien. 2.2 Dokumentasjon Sjekklister Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant.. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider. Sjekklister skal om mulig utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten Avviksmelding Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf kap. A Teknisk avklaring Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift Varsel eller krav om endring Krav om endring iht kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema Krav om endringsordre, jf kap. A1. Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, fastpris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres.

42 Statens vegvesen Region nord C3-3 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Rapportering Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf kap. A1. For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og som bygget målinger. Dokumentasjon på geometrisk kvalitet leveres byggherren undervegs på digitalt format etter nærmere avtale. Denne dokumentasjonen legges på eget filutvekslingsområde av entreprenøren, og vil legge grunnlaget for ferdigvegstegningene. 2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på kr per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. Entreprenøren ilegges en mulkt på kr dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket. Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til kap. C Bruarbeider For bruarbeider gjelder dessuten at den del av organisasjonen som har ansvar for disse arbeidene, skal ha innført og når nødvendig ajourføre et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring Krav. Dette kvalitetssystemet skal også ivareta alle krav som er angitt i NA-Rundskriv 2007/11 "Kvalitetssikring av bruer. Krav til entreprenørers system for kvalitetsstyring. Bestemmelsene i NS-EN ISO 9001:2008 erstatter bestemmelsene i NS- EN ISO 9001:2000 der hvor det er henvist til disse i NA-Rundskriv 2007/11 med tilhørende vedlegg. Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved kontraktsarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter som entreprenøren har ansvar for. I prosjektets samhandlingsfase før oppstart av arbeidene (jf. kap. C2 pkt. 8), skal kvalitetsplanene gjennomgås sammen med byggherren. I byggherrens vurdering av om kvalitetssystemet er tilfredsstillende innført, vil blant annet forhold angitt i NA-rundskriv 2007/11 inngå.

43 Statens vegvesen Region nord C3-4 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP Hovedbedrift og samordningsansvar Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften. Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet. Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen Kontrollrutiner Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NArundskriv 08/8 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester. Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontraktsmedhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport. Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt. 3.2 Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav: - hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen, - minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene, - hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader.

44 Statens vegvesen Region nord C3-5 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Gjenbruk av materialer Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør Spesielle krav knyttet til ytre miljø Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene. For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet. 4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406, pkt. 16) Ikke relevant for denne entreprisen. 5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse Det kreves ikke at entreprenøren stiller sikkerhet i reklamasjonstiden. 6 Spesielle krav i fremdriftsplanen Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes. Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. For frist ferdigstillelse og delfrister, se kapittel A3.

45 Statens vegvesen Region nord C3-6 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider Ikke relevant for denne entreprisen 8 Dagmulkt Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3, pkt. 2. Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 2000,- pr hverdag. Tilsvarende vil det ved overskridelse av alle delfrister bli krevd en dagmulkt kr 2000,- pr hverdag. Akseptert fristforlengelse i forhold til én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen fristforlengelse i forhold til senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept. Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides. 9 Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser Entreprenørens merutgifter på grunn av byggherrens forhold, kompenseres etter følgende regel: der V = 0.15 x K x ( t 2 - t 1-6 ) / t 1 V = vederlagets størrelse K = kontraktssum t 1 = opprinnelig byggetid (i hverdager) t 2 = avtalt ny byggetid (i hverdager) Entreprenørens risiko for forlengelse av total byggetid utgjør akkumulert 6 hverdager. Regulering for økt byggetid gjelder bare utførelse av kontraktens hovedarbeider. For arbeider som krever mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av prosjektet, avtales forholdsvis kompensasjon. 10 Prisregulering Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser. Regler i kap. C1 gjelder således ikke for denne kontrakten.

46 Statens vegvesen Region nord C3-7 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Faktura Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 12 Heftelser Ikke relevant for denne entreprisen. 13 Faktura for sluttoppgjør Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader. Post for riggkostnad (generalomkostninger) tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. 14 Grunnforhold/fjellforhold Det er ikke utført spesielle undersøkelser av grunn/fjellforhold. 15 Forbedringer og utviklingsarbeider Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse 50/50 mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten. Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 16 Andre bestemmelser 16.1 Stikningsgrunnlag Ikke relevant for denne entreprisen

47 Statens vegvesen Region nord C3-8 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Riggplass Entreprenøren er selv ansvarlig for å fremskaffe riggplass Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm Dersom entreprenøren er avhengig av tilknytning til offentlig nett, elkraft med mer i forbindelse med eventuell riggplass er dette entreprenørens eget ansvar Kontor og/eller laboratorium for byggherren Ikke relevant for denne entreprisen 16.5 Arbeidstegninger Ikke relevant for denne entreprisen

48 Statens vegvesen Region nord C4-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument Mellom Statens vegvesen Region nord som byggherre foretaksnr og som entreprenør foretaksnr. er inngått følgende avtale: 1 Entreprenøren påtar seg å levere. 2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: Kontraktssum (eks. mva) (tilbud av korrigert etter kontrollregning) kr Korreksjon iflg. pkt. 8 kr Kontraktssum (ekskl. mva) kr 3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til. 4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): Ferdigstilles For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren døgnmulkt på kr 2000 pr dag. 6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert åååå-mm-dd. 9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Xxxxxx åååå-mm-dd Xxxxxx åååå-mm-dd byggherre (Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) entreprenør

49 Statens vegvesen Region nord D1-1 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse D Beskrivende del D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier". Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

50 Statens vegvesen Region nord D1-2 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 11.1 Utsetting og arbeidsstikning a) x) Omfatter utsetting/utmåling fra foreliggende fastmerker/polygonpunkter av høyder, koordinater og senterlinjer eller tilsvarende referanselinjer for alle angitte arbeider. Videre all stikning og måling under arbeidets gang for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i beskrivelsen og på tegninger. Ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende fastmerker og utsettingsdata bekostes av entreprenøren. Dersom noen av de eksisterende punkter som ligger utenfor området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang, skal entreprenøren bekoste innmåling og sikring av nye punkter og beregne nye data. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede punkter med koordinater og/eller høyder. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter også utsetting av skjæringstopp i fast avstand fra vegkant der fjellskjæringer langs veg skal utvides. RS 11.3 Oppmåling a) Prosessen omfatter alle arbeider med oppmåling og beregning av mengder for de arbeider som angis med enhetspriser. x) Kostnad angis som rund sum. RS 11.4 Teknisk kontroll a) c) Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Prosessen omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse og arbeidstegninger, digitale vegmodeller etc. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren fortløpende. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Retningslinjer for utførelse av bituminøse vegdekker og bærelag. Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom Akkumulert Hovedprosess 1 :

51 Statens vegvesen Region nord D1-3 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard, Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015 Feltundersøkelser. Det føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. Kostnad angis som rund sum. RS 11.7 Sluttdokumentasjon a) c) x) Omfatter utarbeidelse og overlevering av sluttdokumentasjon, blant annet dokumentasjon for Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV) som krevd i prosjektdokumentene og overlevering til byggherren av måledata som grunnlag for utarbeidelse av ferdigvegtegninger og digitale vegmodeller. Dersom entreprenøren har ansvar for arbeidstegninger, omfattes også overlevering av som utført -tegninger, -modeller og -dokumentasjon for disse arbeider, med form som angitt i kontraktsdokumentene. Tegninger og digitale vegmodeller utføres i overensstemmelse med Håndbok 139 Tegningsgrunnlag. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter også profilering og uttegning av tverrprofiler/terrengmodeller der fjellskjæringer er utvidet, dette som grunnlag for oppgjør av mengder. Videre omfatter prosessen innmåling og dokumentasjon på plassering av nye stikkrenner, horisontalt og vertikalt, for innlegging i NVDB i et digitalt format som bestemmes av byggherren. RS 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 12.1 Rigg og midlertidige bygninger a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom Akkumulert Hovedprosess 1 :

52 Statens vegvesen Region nord D1-4 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. x) Kostnad angis som rund sum. RS 12.3 Forsikringer, renter, provisjoner etc. a) Omfatter entreprenørens kostnader til forsikringer/dekning av risiko, renter, sikkerhetsstillelse, provisjoner og øvrige kapitalkostnader som entreprenøren er pålagt å utføre i henhold til kontrakten, og som ikke inngår i egne prosesser eller i de respektive enhetsprisene. Det vises til kontraktsdokumentene. x) Kostnad angis som rund sum. RS 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING a) c) x) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Prosessen omfatter videre alle kostnader med sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2-8. Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok 051 Retningslinjer for varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. Kostnad angis som rund sum Trafikkulemper a) c) x) Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken igang på eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken, ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved kryssing av trafikkert veg mv. Omlegging eller avstengning må skje i samråd med de offentlige instanser. Alle trafikantgrupper må gis en sikker og forsvarlig trafikkavvikling. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** c) Det forutsettes at vegen i anleggsfasen skal ha god framkommelighet også for små biler. RS Akkumulert Hovedprosess 1 :

53 Statens vegvesen Region nord D1-5 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 14.4 Oppmerking og signaler a) x) Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede områder ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant). Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** c) Jf. Kap A3 pkt RS 14.6 Sikringstiltak Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk a) x) Omfatter alle kostnader med vakthold og sikring av eksisterende veger, jernbaner, eiendommer osv. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** c) Entreprenør skal varsle grunneiere om eventuelle endrede adkomstforhold etc. 15 RIVING OG FJERNING a) b) x) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg nødvendiggjort av vegens fremføring, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, kummer, kulverter, rørledninger, faste vegdekker, kantstein, rekkverk, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt mellomlagring på anlegget for senere bruk. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Leverings- og behandlingsgebyrer medtas i prosess Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. Kostnad angis som rund sum. RS 15.3 Riving og fjerning av kummer, stikkrenner/kulverter og rørledninger a) x) Omfatter riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger i nødvendig utstrekning av hensyn til de øvrige arbeider, som nærmere angitt. Prosessen kommer kun til anvendelse når de fjernede anlegg ikke erstattes med tilsvarende. Kostnad angis som rund sum. *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter riving og sanering av eksisterende stikkrenne på km Stikkrenne ca 8 meter lang, betong. Oppgraving og gjenfylling av område i forbindelse med sanering er tatt med og prises under prosess og 53. Prosessen omfatter også fjerning og deponering av de øvrige 8 stk. eksisterende stikkrenner som skal erstattes. Eventuell deponiavgift inkluderes Jf. oversikt stikkrenner RS Sum Hovedprosess 1, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

54 Statens vegvesen Region nord D1-6 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 2 SPRENGNING OG MASSEFLYTTING 21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK 21.2 Vegetasjonsrydding a) c) x) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding, så som felling av trær til tømmer eller ved, fremkjøring til tilgjengelig sted og lagring som angitt i den spesielle beskrivelsen, rydding og fjerning av buskas og hogstavfall, riving og fjerning av stubber og røtter inkludert samtidig fjerning av vegetasjonsdekke etc. Dersom vegetasjonsdekket skal benyttes til naturlig vegetasjonsinnvandring, skal vegetasjonsryddingen gjøres på en slik måte at mest mulig vegetasjonsdekke blir tatt vare på uten at det blir skadet. Areal måles som horisontalprojeksjon. Enhet: m² *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter også all fjerning av trær og buskas på strekninger for etablering av fjellgrøft (km ), utvidelse av fjellskjæring (km og km ). c) Vegtasjon skal fjernes og plasseres på depot. Depotavgift inkluderes. Vegtasjon skal fjernes 1 meter ut fra skjæringstopp. m Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord a) c) x) Omfatter fjerning av vegetasjonsdekke og matjord, inklusiv graving, opplasting, transport og tipping, overalt hvor de finnes innen vegområdet, og på arealer som skal benyttes for tilrigging, anleggsveger, sidetak, materialtak og tipp. Unntatt er eventuelle arealer angitt i den spesielle beskrivelsen. Denne prosessen gjelder for alle områder hvor det skal utføres skjæring og under fylling med fyllingshøyde lavere enn 3 m fra ferdig vegbane, og når terrenget skråner mer enn 1:6 i vegens tverretning eller i henhold til plan. Avdekking av større arealer med løsmasser og der det er fare for avrenning som kan føre til forurensning av bekker, elver og vann, skal skje på et tidspunkt med liten fare for avrenning. Vegetasjonsdekke og matjord skal ikke blandes med øvrige materialer eller underliggende masser, og skal behandles slik at den ikke forringes. Jorda må ikke kjøres i eller behandles slik at jordstrukturen komprimeres eller forringes på annen måte. Vegetasjonsdekket eller matjorden må lagres på en slik måte at massen dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring være slik at den er drenerende for vann og smuldrer lett etter opptørking om våren. Dersom vegetasjonsdekke eller matjord antas å bli liggende lenger enn 2 måneder i vekstsesongen, skal de legges i løse hauger eller ranker med maksimalt 1,5 meters høyde. Hvis større lagringshøyde er nødvendig av plasshensyn, er nærmere regler for bearbeiding før utlegging angitt. Ved fjerning av vegetasjonsdekke skal man tilstrebe lokal gjenbruk på skråninger så langt dette er mulig. Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser mindre enn 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m³ Avtaking av vegetasjonsdekke b) x) Vegetasjonsdekke omfatter det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, planter og rotdeler. Vegetasjonsdekke skal brukes der det er planlagt naturlig innvandring av vegetasjon. Hvor tykt vegetasjonsdekket er, vil variere, men det beregnes en gjennomsnittlig dybde på 200 mm. Mengden måles som prosjektert fast volum. Tykkelser < 0,2 m regnes som 0,2 m. Enhet: m³. Akkumulert Hovedprosess 2 :

55 Statens vegvesen Region nord D1-7 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter fjerning av vegetasjonsdekke i forbindelse med etablering av snuplass for buss i enden av fylkesvegen, km ca Prosessen vil også omfatte fjerning av vegetasjonsdekke i forbindelse med utvidelse av fjellskjæring og etablering av fjellgrøft. Prosessen vil også omfatte opplasting og transport av disse massene til depot. Eventuell depotavgift inkluderes. m Rensk av bergoverflate a) c) x) Omfatter rensk og rengjøring av bergoverflaten etter at berget er avdekket. Opplasting og transport av renskede masser inkluderes i prosess 25. Bergoverflaten skal normalt renskes til 2,0 m utenfor prosjektert skjæringstopp for bergskjæringen. Mengden måles som horisontalprojeksjon av prosjektert rensket areal. Enhet: m² Rensk, nøyaktighetsklasse 3 c) x) Berget renskes slik at boring og lading kan utføres. Dette kan gjøres maskinelt. Mengden måles som horisontalprojeksjon av prosjektert rensket areal. Enhet: m². *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder rensk av bergoverflate ved etablering av snuplass for buss i enden av fylkesvegen, km ca m² SPRENGNING I DAGEN a) c) Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen og i sidetak, uten og med spesielle restriksjoner, inklusiv forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader, kontursprengning, sprengning av blokker, forsvarlig driftsrensk, nødvendig underboring, samt eventuell vannlensing og vannulemper og eventuell utvidelse av profilet. Sprengningsprofilet skal være som angitt i planer. Sprengningsarbeidet skal legges opp slik at skjæringsveggene blir minst mulig opprevet. Vanligvis benyttes hullavstand 0,7 m (prosess 22.11). Ved godt berg kan hullavstand 1,0 m benyttes (prosess 22.12). Ved dårlig berg eller spesielt strenge krav til kontur (inn til bygninger, master etc) benyttes prosess 22.3 for tilpasning av kontur for å oppnå best mulig resultat. I tilfeller med en markert gjennomgående slepperetning med fall mot vegen, må konturen sprenges parallelt med slepperetningen etter nærmere avtale. I overgang mellom bergskjæring og jordskjæring bør helningsvinkelen på skråningen forandres gradvis for å gi en mykere overgang. I kombinert jord- og bergskjæring gis bergskjæringen samme helning som jordskjæringen, når bergskjæringen er kortere enn 20 m. Mindre bergrygger i tilknytning til vegen skal normalt fjernes. Steder hvor slike utførelser kommer til anvendelse, vil gå frem av tegninger. Sprut av sprengt stein utenfor vegområdet, skal fjernes. Ved dypsprengning skal berget sprenges til et nivå som ligger under endelig utlastingsnivå. Det skal sikres at minste avstand fra ferdig vegbane til fast berg er større enn 0,75 m. Dypsprengningen bør utføres slik at den blir dypest der hoveddreneringen er plassert. Akkumulert Hovedprosess 2 :

56 Statens vegvesen Region nord D1-8 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris d) x) Enkelte bergnabber kan stikke inntil 0,5 m innenfor prosjektert profil. For skjæringer innenfor sikkerhetssonen som ikke er skjermet med rekkverk el.l, er største tillatte utspring i mulig(e) påkjøringsretning(er) 0,3 m for følgende arealer: - Nederste 0,8 m av synlig bergskjæring, dersom grøfteskråningen stiger oppover mot bergskjæringen (bred og grunn veggrøft). - Forøvrig nederste 4 m av synlig bergskjæring (smal og dyp veggrøft). For planum vises til prosess Mengden måles som prosjektert fast volum, og det gis ikke tillegg for overberg eller ettersprengning. Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m³. *** Spesiell beskrivelse *** 22.1 Sprengning i linjen a) c) x) Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen, så som boring, lading, kontursprengning, forsvarlig dekning, varsling og andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader, sprengning, forsvarlig driftsrensk, nødvendig underboring, eventuell vannlensing / vannulemper og rydding av utfall etter sprengning etc. Eventuelle restriksjoner i tillegg til eller i stedet for prosess 22 c), er gitt i den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som prosjektert fast volum og det gis ikke tillegg for overberg eller ettersprengning. Berghøyde under 1,0 m regnes som 1,0 m. Enhet: m³. *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder sprengning for utvidelse av fjellskjæringer langs veg mellom km og km Prosessen omfatter også alle arbeider med etablering av grøft på disse strekningene. Prosessen vil også omfatte sprengning ved etablering av snuplass for buss. c) Utvidet fjellskjæring skal ligge 4 meter fra vegkant. Ferdig sprengt og rensket grøft skal ligge 70 cm under overkant veg med fall til stikkrenner. Vegskråningens hellning skal være 1:3. Vedrørende snuplass for buss: det skal sprenges i en dybde av 1 meter under eksisterende terreng. Busslommen er 20 x 5 meter. 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN a) Omfatter rensk og sikring i skjæringer, inklusiv sluttrensk, utover forsvarlig driftsrensk. Omfang av rensk og sikring, utover driftsrensk, er byggherrens ansvar. Metode(r) fastlegges av entreprenøren og byggherren i samråd. Opplasting og transport av nedrenskede masser er inkludert i de prosjekterte massene for opplasting og transport av selve sprengningsarbeidet. m³ Akkumulert Hovedprosess 2 :

57 Statens vegvesen Region nord D1-9 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 2: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 23.1 Rensk av skjæringer i berg a) c) Omfatter alle arbeider med rensk av bergskjæringer utover forsvarlig driftsrensk, som er medtatt i prosess 22. Vanligvis renskes først slik at løse blokker, som lett fås ned med spett og håndmakt, fjernes. I den utstrekning det er forsvarlig bør en unngå å renske ned låsblokker. Låsblokker og det som ikke lar seg fjerne med spett, bør sikres ved bolting. x) Mengden måles som prosjektert areal synlig bergoverflate. Enhet: m². m MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN a) x) Omfatter opplasting, transport, tipping/utlegging og eventuelt komprimering av steinmasser. Etablering av planum inngår i prosess 51. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m³. Mengden reguleres for eventuell økning av volum forårsaket av overberg/ utfall (geologisk betinget utfall) som skyldes forhold utenfor entreprenørens kontroll, etter følgende regler (se skisse i Håndbok 025 Prosesskode 1, kap 7.5): - Det medregnes ikke overberg/utfall som ligger innenfor 0,5 m fra prosjektert kontur. - Overberg/utfall som ligger utenfor 0,5 m fra prosjektert kontur profileres og regnes i massene for masseflytting. - Overberg/utfall som skyldes feilboring eller uforsiktig sprengning, regnes ikke med. Ved opplasting av dypsprengt masse skal prosjektert fast volum økes med v = 0,4 V / 1,4, hvor V er fast dypsprengt volum Sprengt stein til depot a) b) c) x) Omfatter opplasting, transport, tipping og utlegging av sprengt stein fra skjæring i linjen til angitt depot eller lager for knusing. For masser som skal benyttes i linjen gjelder krav angitt i prosess Det stilles ingen krav til maksimal steinstørrelse dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, legges massene ut fra endetipp. Toppen avplaneres med fall ut mot sidene eller mot avløp. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Masseflytting av overberg/utfall og dypsprengning gjøres opp som angitt i prosess 26. Enhet: m³. *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter sprengt stein i forbindelse med utvidelse av fjellskjæringer som omtalt i prosess 22.1, til depot som entreprenøren selv besørger. Eventuelle depotavgifter inkluderes. m Sum Hovedprosess 2, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

58 Statens vegvesen Region nord D1-10 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 4: GRØFTER, KUMMER OG RØR Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 4 GRØFTER, KUMMER OG RØR 41 ÅPNE GRØFTER a) d) e) x) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, opplasting, transport og utlegging til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen. Krav til dokumentert kontrollomfang er: 1 kontroll pr. 20 meter ved fall <= 10 promille 1 kontroll pr. 50 meter ved fall > 10 promille Grave- og sprengeprofilet skal ikke avvike fra prosjektert høyde med mer enn +50/-200 mm. Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m 41.3 Åpne grøfter i berg (løsmassetykkelse < 0,3m) x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter etablering av åpne overvannsgrøfter langs veg på følgende steder: Km samt Masser lagres på depot som entreprenøren selv besørger. Eventuelle depotavgifter inkluderes. c) Ferdig sprengt og rensket grøft skal ligge 70 cm under overkant veg og ha fall til stikkrenner. Vegskråningens hellning skal være 1:3. m STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG UTLØPSKONSTRUKSJONER a) x) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, nødvendig stempling og avstiving, eventuell opplasting og transport inkludert utlegging, til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen. Videre omfatter prosessen levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/sider, levering, utlegging og komprimering av fundament og omfyllingsmasser, levering og legging av rør og gjenfylling og komprimering av masser over ledningssonen samt levering og utførelse av inn- og utløpskonstruksjoner. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: m 45.1 Graving, sprengning mm. a) b) Omfatter graving, sprengning, avretting av bunn og sider, eventuell rensk, nødvendig stempling og avstivning, eventuell opplasting og transport inkludert utlegging, til mellomlager, fyllplass eller til tipplass langs traseen, levering og legging av fiberduk langs grøftebunn/sider, levering, utlegging og komprimering av fundament og omfyllingsmasser og gjenfylling og komprimering av masser over ledningssonen. I enhetsprisene skal også nødvendig sikring av byggegropene være inkludert. Levering og legging av rør er medtatt i prosess Masser til fundament, sidefylling og beskyttelseslag opp til 0,25 m over topp rør skal være tilpasset rørtypen som skal benyttes. Følgende massetyper er egnet: Fundamentmasse, velgradert: maks. 32 mm for betongrør < 400 mm Akkumulert Hovedprosess 4 :

59 Statens vegvesen Region nord D1-11 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 4: GRØFTER, KUMMER OG RØR Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris maks. 53 mm for betongrør >= 400 mm maks. 16 mm for plastrør <= 300 mm maks. 22 mm for plastrør > 300 mm maks. 32 mm for stålrør Fundamentmasse, ensgradert: maks. 22 mm for betongrør < 400 mm maks. 32 mm for betongrør >= 400 mm maks. 16 mm for plastrør <= 300 mm maks. 22 mm for plastrør > 300 mm maks. 22 mm for stålrør Sidefylling/beskyttelseslag: maks. 63 mm for betongrør < 400 mm maks. 120 mm for betongrør >= 400 mm maks. 16 mm for plastrør < 300 mm maks. 22 mm for plastrør >= 300 mm og < 600 mm maks. 32 mm for plastrør >= 600 mm maks. 32 mm for stålrør c) Som fiberduk benyttes bruksklasse 3. Dersom ikke ekstra sikringstiltak er foreskrevet skal Arbeidstilsynets forskrifter følges, uavhengig av antatt teoretisk grøfteprofil. Det teoretiske profil danner grunnlaget for masseberegningene uavhengig av virkelig utgravd sidehelning. Graving og sprengning skal utføres med forsiktighet. Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende naturlig lagring av de omkringliggende masser. Dersom grøftebunn ligger i bløt leire eller organiske jordarter, må utgravingen utføres slik at bunnen ikke omrøres. I kuldeperioder skal grøftebunn og sider beskyttes mot tele, og det skal påses at grøftebunnen er fri for tele, snø og is før legging av ledningsfundament. Fundamenttykkelse varierer med grunnforhold og rørdimensjon, se Håndbok 018 Vegbygging, pkt 423. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. I tillegg bør ledningsfundamentet rakes og løsgjøres i en dybde på 5 cm og en bredde på 0,3 D der ledningsstammen skal ha anlegg på fundamentet. d) Masser til sidefylling og beskyttelseslag skal transporteres forsiktig ned i grøfta og fordeles lagvis på begge sider av ledningen og opp til 25 cm over topp rør. Det skal påses at massene slutter godt an mot ledningen under og på begge sider. Tipping direkte fra lasteplan eller transport over grøft er ikke tillatt før overdekningen over røret er minst 0,5 m for betongog stålrør, og 3 ganger rørdiameter (min 0,5 m og maks 1,2 m) for plastrør. Dersom ikke annet er angitt, legges massene ut med maksimal lagtykkelse på 200 mm. For betongrør >= 400 mm tillattes 300 mm lagtykkelse. Komprimering av sidefylling, beskyttelseslag og gjenfyllingsmasser skal utføres slik at ledningene ikke forskyves eller skades. Tillatt vertikalt avvik for topp fundament (og topp rør) er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall ved ledningsstrekk > 5 meter er +/- 2 promille ved fall < 10 promille og +/- 3 promille ved fall >= 10 promille. Ved ledningstrekk < 5 meter er tillatt avvik i fall 10 mm. Krav til komprimering for fundament og sidefyllingsmasser der det benyttes velgradert grus eller sand er minimum 95 % Standard Proctor for betongrør, og for stål- og plastrør 95 % Standard Proctor for fundament og 97 % Standard Proctor for sidefylling. Kravet gjelder enkeltverdier. Hvor ensgraderte pukkmaterialer benyttes forutsettes det at komprimeringen skjer ved minst 1 passering med vibrostamper, vibroplate, lett stålvalse eller lignende. Komprimeringen skal utføres slik at det ikke oppstår uakseptable deformasjoner på ledningene. Maks. tillatt deformasjon for plastrør er gitt i prosess 45.2 pkt. d. Over ledningssonen er krav til komprimeringsgrad minst 95 % Standard Proctor eller minst som foreskrevet for samme nivå i vegen forøvrig for grøfter innenfor vegkroppen. Akkumulert Hovedprosess 4 :

60 Statens vegvesen Region nord D1-12 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 4: GRØFTER, KUMMER OG RØR Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris e) Grave- og sprengeprofilet skal visuelt kontrolleres før utlegging av fundamentet. Det påses at bergknatter o.l. ikke stikker inn i grøfteprofilet. Kontroll dokumenteres. Utlagt fundament skal ha riktig teoretisk lagtykkelse og topp fundament skal følge teoretisk høyde og fall. Måling av høyde og fall foretas på topp fundament eller på topp av rør. Dokumentert kontroll foretas minst 1 gang pr. skift og/eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk (mellom kummer, knekkpunkt). Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. x) Dokumentert komprimerings- og materialkontroll for å fastlegge nødvendig komprimeringsarbeid avhengig av massetype, foretas ved oppstart og/ eller dersom det skiftes massetype eller leverandør. Ved bruk av sand eller grus skal det foretas en dokumentert kontroll av komprimeringsgrad for hver stikkrenne og minimum for hver 50. meter. Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft Graving Grøftedybder regnes fra bunn grøft til planum innen vegkroppen (unntatt i fyllinger). I fyllinger regnes grøftedybden fra bunn grøft til 70 cm over topp rør. Utenfor vegkroppen regnes grøftedybden fra bunn grøft til terreng. Ved sprengning og graving regnes høyden fra bunn grøft til avdekket bergoverflate eller planum. Bergdybder mindre enn 1,0 m regnes som 1,0 m. Utvidelsesfaktorer er angitt i håndbok 025 Prosesskode -1, Innledning kap. 7.4 Veiledende omregningsfaktorer. I løsmasse skal grøftesidene ha en teoretisk helning lik 2:1. I berggrøfter er teoretisk helning 5:1. I kombinerte grøfter benyttes helningen 5:1 for den delen som er berg og 2:1 for resten. Enhet: m x) Mengden måles som prosjektert fast volum, målt gjennomgående. Enhet: m³ *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle arbeider i forbindelse med oppgraving av eksisterende stikkrenner som skal skiftes ut eller fjernes, inkludert opplasting, transport til tipp og arbeider på tipp som entreprenørens selv besørger. Det er 8 stikkrenner som skal skiftes ut og 1 stikkrenne som skal fjernes. Prosessen vil også omfatte riving og sanering av eksisterende stikkrenne på km Stikkrenne ca 8 meter lang, betong. Oppgraving og gjenfylling av område i forbindelse med sanering er tatt med og prises under prosess og 53. Prosessen omfatter også fjerning og deponering av de øvrige 8 stk. eksisterende stikkrenner som skal erstattes. Eventuell deponiavgift inkluderes Jf. oversikt stikkrenner c) Ved skifting/fjerning av stikkrenner skal det utkiles for masseutskifting fra bunn stikkrennerør og 10 meter ut til hver side i vegens lengderetning. m Akkumulert Hovedprosess 4 :

61 Statens vegvesen Region nord D1-13 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 4: GRØFTER, KUMMER OG RØR Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Fiberduk a) x) Omfatter fiberduk mellom grøftebunn/sider og gjenfyllingsmaterialet. Mengden måles som prosjektert areal fiberduk. Overlapp regnes ikke med. Enhet: m². *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen gjelder fiberduk kl 4 som skille mellom gamle og nye masser i traubunn ved utskifting av stikkrenner. m Fundament og omfylling for rør x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m³. *** Spesiell beskrivelse *** b) Materialer som beskrevet under prosess 45.1 x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde grøft for stikkrennerør. Enhet: m m Stikkrenner/kulverter, rør a) b) Omfatter levering av rør, rørdeler og legging av rør. Alle arbeider og leveranser i forbindelse med graving, fundament, omfylling og gjenfylling er medtatt under prosess Krav til styrke (godstykkelse, armering etc.) for rørmateriell til stikkrenner/ kulverter avhenger av belastningsforhold inkl. fyllingshøyder m.v. Dette skal være angitt i plan eller den spesielle beskrivelsen. Materiell med skader som ikke kan utbedres slik at det blir likeverdig med nytt, skal ikke brukes. Det skal brukes korrosjonsbestandige materialer. Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som sikrer at tetthetskravene kan oppfylles. Når annet ikke er angitt, skal tetningsringer leveres av rørleverandøren sammen med rørene. BETONGRØR: Til stikkrenner/kulverter av betong der det ikke stilles krav til tetthetsprøvning skal det benyttes rør som tilfredsstiller NS Til T- merkede rør benyttes godkjente gummipakninger som leveres sammen med rørene. PLASTRØR: Til stikkrenner/kulverter av plast der det ikke stilles krav til tetthetsprøvning, skal det benyttes rør ifølge oversikt i Håndbok 018 Vegbygging, pkt c) STÅLRØR: Kulverter av stål (korrugerte stålplater) skal ha tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse og styrke. Den spesielle beskrivelsen skal utarbeides. Før rørleggingen påbegynnes, skal det dokumenteres at grøftebunnen er avrettet til angitt høyde og helning og er fri for tele, snø og is. Alt rørmateriale skal rengjøres i skjøt (muffe og spissende) og innvendig før legging og kontrolleres for skader. Innvendige og utvendige skader forårsaket av transport eller lagring, skal utbedres før montering. I ledningsfundamentet graves det ut for muffene slik at rørstammen har jevnt anlegg mot fundamentet. Utgravingen utføres i tilstrekkelig lengde til Akkumulert Hovedprosess 4 :

62 Statens vegvesen Region nord D1-14 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 4: GRØFTER, KUMMER OG RØR Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris at røret kan monteres uten avvinkling. Det må ikke graves ut mer enn strengt nødvendig. Rør med muffe og spissende legges med spissenden i grøftens fallretning. Eventuell vinkelendring foretas etter at røret er skjøvet på plass. d) Tetningsringer og pakninger monteres etter leverandørens anvisninger. Kumgjennomføringen utføres slik at tetthetskravene oppfylles. Ledningen utføres med muffe i flukt med kumveggen og en ny skjøt i en avstand av 6-8 ganger diameteren fra kummen. Dersom det er fare for store setningsdifferanser mellom kum og ledning, skal det benyttes avlastningsplate. Tillatt vertikalt avvik for topp rør er +/- 30 mm. Tillatt avvik i fall ved ledningsstrekk > 5 meter er +/- 2 promille ved fall < 10 promille og +/- 3 promille ved fall >= 10 promille. Ved ledningsstrekk < 5 meter er tillatt avvik i fall 10 mm. For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med 1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger. Tillatt avvik for avvinkling i skjøter (i forhold til angitt avvinkling) er maks. 17 mm/m. I tillegg må det påses at tillatt avvinkling ifølge produsentens anbefaling ikke overskrides. Toleransene gjelder hvert enkelt rør og hele rørstrekningen. e) x) Maks. tillatt rørdeformasjon for plastrør er gitt i Håndbok 018 Vegbygging, figur Det foretas dokumentert kontroll av plassering, rørdeformasjon og plassering av pakninger. Aktuelle metoder for kontroll av deformasjon kan være tolking og TV-inspeksjon. Kontroll av rørdeformasjon skal utføres for alle rørstrekninger etter at rørgrøften er oppfylt til minst 0,7 meter over topp rør. Dokumentert kontroll av rørplassering foretas minst 1 gang pr. skift og/ eller i minst 2 profiler på hvert ledningstrekk. Maksimum 50 meter mellom hvert målepunkt. Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: m Innvendig diameter 600 mm *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter levering og legging av stikkrennerør med plassering som følger: m 538, m 696, m 1069, m 1143, m 1244, m 1630, m1745 og m 2433 b) Det skal benyttes rør av armert betong med innvendig diameter Ø600 mm x) Mengden måles som prosjektert gjennomgående lengde av rør. Enhet: m m 74 Sum Hovedprosess 4, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

63 Statens vegvesen Region nord D1-15 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 5: VEGFUNDAMENT Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 5 VEGFUNDAMENT 53 FORSTERKNINGSLAG a) b) c) Omfatter levering, opplasting, transport, utlegging og komprimering av forsterkningslag. Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, ikke telefarlige og godt drenerende materialer. Til nedre forsterkningslag skal det benyttes steinmateriale med LA <= 40 og til øvre forsterkningslag steinmateriale med LA <=35. Den maksimale steinstørrelsen skal ikke overstige 2/3 av tykkelsen for det enkelte lag. Maksimal steinstørrelse for forsterkningslag av sand/grus skal være 150 mm, og for forsterkningslag av knuste steinmaterialer 250 mm. Består laget av et åpent steinskjelett med kontakt stein mot stein, er det ingen krav til maksimal andel finstoff. Dette gjelder både i skjæring og fylling. Dersom laget er mettet med subbus slik at steinene flyter, skal forsterkningslaget inneholde høyst 8 % finstoff < 0,063 mm, regnet av materiale < 20 mm. Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik at en får et jevnt lag av homogent materiale, og slik at den ferdige overflate får jevnt fall til siden. Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig veg. Transport og utlegging skal utføres slik at det ikke oppstår spordannelse eller andre skadelige deformasjoner i underlaget. Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke må slite ned materialet unødig eller skade stikkrenner, ledninger o.l. På bløt grunn skal ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at bæreevnen svekkes. Følgende komprimeringsresultat tilsiktes: Materiale med øvre nominelle kornstørrelse <= 63 mm komprimeres til minimum 95 % Modifisert Proctor. Ved bruk av grovere materialer (nominell kornstørrelse >= 63 mm) i lagtykkelse fra 300 mm og tykkere skal det utarbeides et valseprogram. Programmet fastlegges etter måling av komprimeringsgraden ved nivellement over en homogen seksjon (mht. underliggende lag og tykkelser) på minimum 50 m. Nivellement skal utføres med 10 punkter i hver tverrprofil, minimum 5 profiler pr. homogen seksjon (1 profil = 1 prøve). Gjennomsnittlig setning for siste overfart av valsen skal være mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning. d) e) x) Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i Håndbok 018 Vegbygging, figur Tillatt avvik fra prosjektert overkant av forsterkningslaget er +/- 30 mm for enkeltverdier. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm/- 0 mm. Kontroll av komprimering som Håndbok 018 Vegbygging, figur 522.1, eventuelt Kontroll av høyde: 3 punkter per profil per 20 m veg. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m³ Forsterkningslag av sprengt stein a) b) x) Omfatter opplasting, transport, utsortering og/eller demolering av for stor stein, utlegging og komprimering av forsterkningslag av sams sprengt stein. For å oppfylle kravene til vertikalt avvik må det i denne prosess medregnes et justeringslag med en gjennomsnittlig tykkelse på 100 mm av knuste materialer. Materialet skal tilfredsstille krav i Håndbok 018 Vegbygging, kap samt kap 255 og 256. Steinstørrelse i justeringslag skal tilpasses underlag og justeringslagets tykkelse, og skal være drenerende (maks 8 % < 0,063 mm, regnet av materiale < 20 mm), for eksempel 0/45 mm eller 0/63 mm, forutsatt at de er drenerende. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m³. Akkumulert Hovedprosess 5 :

64 Statens vegvesen Region nord D1-16 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 5: VEGFUNDAMENT Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter innfylling av steinmasser der det har vært skiftet stikkrenner, samt oppfylling og planering av snuplass for buss. b) Det skal brukes velgraderte masser av knust grus/fjell i fraksjon mm. 54 BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER m a) d) x) Omfatter levering, utlegging, komprimering og evt. forkiling av bærelag av knust grus, knust berg og forkilt pukk, inklusive evt. mellomlagring. Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm enkeltverdi. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm/- 0 mm. Det skal måles minst 3 punkter i tverrprofilet. Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 15 mm, og for bærelag av knust grus (Gk) er kravet 10 mm. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m³ Bærelag av knust grus (Gk) a) b) c) Omfatter uttak, eventuell levering dersom dette er angitt, opplasting, knusing, frasortering av for stor stein, transport, utlegging og komprimering av knust grus. Krav til materialene skal være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, kap Utlegging og bearbeiding skal foretas slik at det oppstår minst mulig separasjon. Materialet skal holdes fuktig så tendensen til separasjon reduseres. Oppstår det lokale partier med for grovt materiale, skal materialet i laget blandes og legges ut på nytt. Dersom det ikke er for mye finstoff i materialet noe sted i det utlagte laget, tillates at slike grove, ustabile partier stabiliseres ved å strø ut et tynt lag av gradert, middels sand, som vibreres ned med høvelig utstyr. Ved komprimering skal det ikke brukes utstyr som sliter ned materialet unødig. Valsingen skal utføres langs vegen fra sidene og innover mot midten av vegen med full dekning av overflaten for hver omgang. e) x) Komprimeringen skal oppfylle følgende krav i Håndbok 018 Vegbygging, figur 520.6, se også figur Veiledning til valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i Håndbok 018 Vegbygging, figur og Kravene til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i Håndbok 018 Vegbygging, kap og kap Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m³. *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter masser til avretting av vegbane der det har vært skiftet stikkrenner samt på snuplass for buss. Akkumulert Hovedprosess 5 :

65 Statens vegvesen Region nord D1-17 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Hovedprosess 5: VEGFUNDAMENT Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) Avrettingslaget skal være velgraderte masser av knust grus i fraksjon 0-22 mm. c) Avrettingslagets tykkelse skal være 5 cm. m Sum Hovedprosess 5, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

66 Statens vegvesen Region nord Side I-1 Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING RIVING OG FJERNING SPRENGNING OG MASSEFLYTTING VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK SPRENGNING I DAGEN RENSK OG SIKRING I DAGEN MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN GRØFTER, KUMMER OG RØR ÅPNE GRØFTER STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG UTLØPSKONSTRUKSJONER VEGFUNDAMENT FORSTERKNINGSLAG BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER... 16

67 Statens vegvesen Region nord Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Refsnes - Skjellvikneset D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sammendrag Side D1A ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING 15 RIVING OG FJERNING 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK 22 SPRENGNING I DAGEN 23 RENSK OG SIKRING I DAGEN 26 MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN 2 SPRENGNING OG MASSEFLYTTING 41 ÅPNE GRØFTER 45 STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG UTLØPSKONSTRUKS 4 GRØFTER, KUMMER OG RØR 53 FORSTERKNINGSLAG 54 BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER 5 VEGFUNDAMENT

68 Statens vegvesen Region nord D2-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset D Prosjektinformasjon D2 Kart D Prosjektinformasjon D2-1 Kart over anleggsområde Vedlagt kartover anleggsområdet. Kart nr 1 6 beskriver områder hvor det skal skiftes stikkrenner, etableres fjellgrøfter samt foretas utvidelse av fjellskjæringer. Posisjonering er foretatt ved hjelp av GPS. Det må påregnes lokale tilpasninger for plassering på stedet. Vedlegg 1 gir oversikt over utføring av busslomme.

69 Fv104 Forarbeider dekkelegging. Utskifting av stikkrenner. Kart 01 Målestokk = 1:4305

70 Fv104 Forarbeider dekkelegging. Utskifting av stikkrenner. Kart 02 Målestokk = 1:4305

71 Fv104 Forarbeider dekkelegging. Utskifting av stikkrenner. Kart 03 Målestokk = 1:4305

72 Fv104. Forarbeider dekkelegging. Etablering av fjellgrøft. Kart 04 Målestokk = 1:1500

73 Fv104. Forarbeid dekkelegging. Utvidelse av fjellskjæring. Kart 05 Målestokk = 1:2500

74 Fv104. Forarbeider dekkelegging. Utvidelse av fjellskjæring. Kart 06 Målestokk = 1:2500

75 Vedlegg 1 Snuplass for buss, Fv 104 km 3830: Avrettingslag 100mm 0-32mm Gk Løs sprengt fjell 1000 mm Fv 104 km 3830: Busslomme 20 x 5 meter

76 Prosjekt: Fv 104 Forberedendearbeider dekkelegging. Oversikt stikkrenner på Fv 104 strekningen Refsnes Skjellvikneset Stikkrenne nr.: Plassering km: Merknad: Lengde: Fjernes og erstattes Ca. 8 m Fjernes og erstattes Ca. 8 m Fjernes og erstattes Ca. 8 m Fjernes og erstattes Ca. 8 m Fjernes og erstattes Ca. 8 m Fjernes og erstattes Ca. 8 m Fjernes og erstattes Ca. 8 m NB! Kun fjerning Ca. 8 m Fjernes og erstattes Ca. 8 m

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86 SOSI-standard - versjon 4.0 / Datakatalogen - versjon 1.7x Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Felles for alle regioner i Statens vegvesen Supplerende krav til leveransen Versjon 1.0 Det kan forekomme regionale tillegg. Se eventuelt egen fane "Regionale tillegg". SOSI v. 4.0 (kart) Datakatalog v. 1.7x (NVDB) SOSI Datakatalog Egenskapsskjema Objektgruppe Objekttype verdi verdi Til FKB: Til NVDB: Aktuelt i prosjektet Vegutstyrsdata Veg 7002 Senterlinje. Hovedferdselsåre for motorisert trafikk (biler, motorsykler mv). Veg er antatt kjørbar veg med personbil, hvor lengden på vegen er over ca. 50 meter eller vegen er gjennomkjørbar. Blindveger med unike adresser er også med. Vegens senterlinje defineres midt mellom vegkanter, eventuelt midt mellom vegkant og kant av midtrabatt. Veg med midtrabatt konstrueres med to senterlinjer - en for hver kjøreretning. Vegutstyrsdata Kjørebanekant 7008 Angir begrensningen av kjørebanen, dvs. overgangen mellom kjørebane og vegskulder Vegutstyrsdata Vegdekkekant 7018 Sidevegs avgrensing av vegdekke Vegutstyrsdata Vegskulderkant 7006 (Vegskulder/Vegkant) 269 Kant av kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen Vegskulder er kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen. I tillegg inkluderer det rom for rekkverk etc. Vegutstyrsdata Traktorvegkant 7402 Avgrensning av traktorveg Traktorvreg: Veg som hele året (eller deler av året) ikke egner seg for vanlig bilkjøring, men som er farbar med traktor. Vegutstyrsdata Trafikkøykant 7013 (Trafikkøy) 49 Avgrensning av veg mot trafikkdelere, Trafikkøy er ledeøy, sentraløy, midtdelere og trafikkøyer. For store rundkjøringer (diameter sentraløy > 30m) benyttes "VegAvgrensning" som avgrensning mot sentraløy trafikkdeler T-kryss m.fl. (generelt kan en si at trafikkøy brukes i forbindelse med kryss) Vegutstyrsdata (Trafikkdeler) 172 Trafikkdeler er fysisk skille mellom trafikkstrømmer: Midtdeler, trafikkdeler ved lomme, trafikkdeler hovedveg og g/s-veg, trafikkdeler hovedveg/lokalveg, trafikkdeler mellom parallelle strømmer. Vegutstyrsdata Kantstein (Kantstein) 9 Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc. Vegutstyrsdata AnnetVegarealAvgrensning 7007 Avgrensning av private avkjørsler, åpne parkeringsplasser i tilknytning til veg, korte gang/sykkelveger som ikke hører til hovednettet (f.eks småveger mellom bebyggelse) Vegutstyrsdata Planovergang 7812 Der hvor vegen krysser i plan med bane Vegutstyrsdata VegUnderBane 7832 Der hvor veg passerer under jernbane Brudata Bruavgrensning 7533 Avgrensning av bru Vegutstyrsdata Vegsperring 7609 (Vegbom) 23 Fysisk sperring av vegen, eks. låst bom Fysisk hinder for å kunne stenge en veg Vegutstyrsdata Vegrekkverk 7521 (Rekkverk) 5 Sidehinder langs veg som skal hindre En anordning som normalt er plassert utfor- og påkjøring. Kan også benyttes som hinder mellom motgående kjøreretninger. Høydereferanse= topp rekkverk langs vegens skulderkant for å hindre villfarne kjøretøyer i å havne utfor vegen. Kilde: Rekkverksnormal Vegutstyrsdata (Rekkverksstolpe) 336 Element i et rekkverk som skal bære rekkverksskinnen og overføre belastning fra denne ned i vegkroppen eller brudekket (se figur l.2 og l.4 i Rekkverksnormal) Kilde: Rekkverksnormal. Vegutstyrsdata (Rekkverksende) 14 Begynnelsen og slutten på et rekkverk. Omfatter oftest en forankring med et ettergivende endestykke eller nedføring. Kilde: Rekkverksnormal. Vegutstyrsdata (Støtpute) 542 En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal. 1 av 7

87 SOSI-standard - versjon 4.0 / Datakatalogen - versjon 1.7x Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v. 4.0 (kart) Datakatalog v. 1.7x (NVDB) SOSI Datakatalog Egenskapsskjema Objektgruppe Objekttype verdi verdi Til FKB: Til NVDB: Aktuelt i prosjektet Oppmerkingsdata VegoppmerkingLangsgående 7607 (Vegoppmerking, langsgående) 99 Langsgående linjer med opplysninger til trafikkantene. Ikke gangfelt Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer Oppmerkingsdata Vegoppmerking, symbol/tekst (Vegoppmerking, symbol/tekst) 519 Vegutstyrsdata FartsdemperAvgrensning 7535 (Fartsdemper) 103 Avgrensning av forhøyning i veger og/eller gater for å begrense kjørehastigheten Vegutstyrsdata FeristAvgrensning 7553 (Ferist) 22 Ytterkant rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer dyr i å komme over Vegutstyrsdata Fortauskant 7030 (Fortau) 48 Avgrensning av del av veg reservert for gående Høydereferanse fot Vegutstyrsdata FortauskantYtre 7005 Avgrensning mot terreng/ bebyggelse (ikke mot vegen) Vegutstyrsdata GangfeltAvgrensning 7536 (Gangfelt) 174 Avgrensing av oppmerket gangfelt som lukket polygon Vegutstyrsdata GangSykkelveg 7041 Senterlinje. Bane for fotgjengere og syklister langs eller nær en kjøreveg. Gang-/sykkelveg etableres ikke der denne går over vanlig vegflate ("gang- /sykkelveg er underordnet veg") Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, piler, tekst, gangfelt og annen tversgående oppmerking Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt. Hinder i kjørebanen for å stoppe fe Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger fortauet høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein Oppmerket felt for fotgjengere Vegutstyrsdata GangSykkelvegkant 7043 Dekkekant/asfaltkant, gang- /sykkelbanekant hvor ikke fast dekke Vegutstyrsdata Gangvegkant 7028 Avgrenset område beregnet for gående og som ikke ligger i tilknytning til veg Vegutstyrsdata Sykkelfelt 7031 Eget felt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking er bestemt for syklende Vegutstyrsdata Trafikklomme (Trafikklomme) 47 Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Det kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme. Trafikklommer med Bruksområde=Busslomme skal registreres som assosiert objekt til Holdeplassutrustning. Naturmark Siktsone (Siktsone) 518 Siktsone er en trekant i kryss og avkjørsler der ingenting skal være høyere enn gitt i visse dokumenter/bestemmelser. Kollektivnett Repos/Venteareal (Repos/venteareal) 767 Område/avsats hvor reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på buss. Kan også være andre bruksområder Vegutstyrsdata Sykkelparkering (Sykkelparkering) 451 Angir område tilrettelagt for sykkelparkering. Vegutstyrsdata ParkeringsområdeAvgrensning 7430 (Parkeringsområde) 43 Avgrensning av område for parkering av kjøretøy. Kun "lukkede" parkeringsplasser, ikke åpne parkeringsarealer mot veg. Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy Vegutstyrsdata Ferjeoppstillingsplass (Ferjeoppstillingsplass) 41 Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Vegutstyrsdata Kontroll-/Veieplass (Kontroll-/veieplass) 44 Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll. Vegutstyrsdata TerrenglinjeVeg 7009 Linje som beskriver karakteristiske knekkpunkter i terrengformasjoner langs veganlegg, som for eksempel midtdeler, trafikkøy, fortauskant X Skiltdata Skiltportal 7605 (Skiltportal) 24 Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc. over kjørefeltene Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc. over kjørefeltene Skiltdata Skiltpunkt (Skiltpunkt) 95 Sammensetning av skiltplater, stolper Skiltpunkt er en sammensetning av 7601 og stolpefundament mm. skiltplater, stolper og stolpefundament med mer. Skiltdata (Skiltplate) 96 Plate med skiltmotiv. 2 av 7

88 SOSI-standard - versjon 4.0 / Datakatalogen - versjon 1.7x Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v. 4.0 (kart) Datakatalog v. 1.7x (NVDB) SOSI Datakatalog Egenskapsskjema Skiltpunkt 7601 Sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm. Objektgruppe Objekttype verdi verdi Til FKB: Til NVDB: Aktuelt i prosjektet Skiltdata (Variabelt skilt) 97 Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt Skiltdata (Trafikkspeil) 342 Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm. Vegutstyrsdata Referansestolpe 7523 (Referansestolpe) 98 Vegvesenets referansestolpe langs europa-, riks- og fylkesveger for å angi metreringsverdier Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger. Vegutstyrsdata Trafikksignalpunkt (Signalpunkt) 90 Lys i (minst to) forskjellige farger som Signalhoder inkludert stolpe etc lokalisert til et punkt. Vegutstyrsdata (Signalhode) 91 Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal. Elektrodata Fordelingsskap 8163 (Matepunkt) 465 Fordelingsskap for elektrisitet eller Punkt for strømfordeling Elektrodata (Styreapparat) 456 Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks i tilknytning til signalanlegg. Elektrodata (Belysningsanlegg) 86 Mast med lysarmatur System bestående av MastVeilys 8511 belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter etc. Elektrodata (Belysningspunkt) 87 En eller flere lampearmatur på lysmast, etc lokalisert i et punkt Elektrodata (Lysmast/Lysstolpe) 181 Mast i forbindelse med veg/gatebelysning Elektrodata (Lampearmatur) 88 Lyskilde med innfatning Elektrodata Effekt-/Strømforbruksmåler (Effekt- /Strømforbruksmåler) 461 fungerer som trafikksignal tele på bakken Utstyr for å måle strømforbruk/effektforbruk (uoff) Elektrodata Tennpunkt (Tennpunkt) 481 Punkt for tenning av belysning Vegutstyrsdata Kantstolper/Refleks (Kantstolper/Refleks) 20 Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak Tellepunktdata Klimastasjon (Klimastasjon) 153 Målestasjon som har instrument for å måle klimadata som temperatur, luftfuktighet, mm Tellepunktdata Kamera, overvåkning (Kamera, overvåkning) 163 Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning VAnettverk Grøft, lukka (Grøft, lukka) 78 Grøft med nedgravd ledning(er), kan også være uten ledning f.eks pukkstreng. Benyttes bla i forbindelse med drenering og bortledning av vann fra veger Vegutstyrsdata VeggrøftÅpen 7017 (Grøft, åpen) 80 Åpen drenering parallelt med veg. For veggrøfter med bredde mindre enn 1 meter registreres midtlinje. Ellers registreres ytterkant (tostreks VeggrøftÅpen). En forsenkning i terrenget for å lede bort vann som del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Breddemåling skal refereres til topp grøft. X NB! I lukka drenering (grøft, lukka) brukes Grøft, åpen om den grunne grøfta som ligger i toppen av dreneringa. Den registreres da med Type=Overvannsgrøft og som assosiert til Grøft, lukka (se under NVDB datasett). Elektrodata Trekkrør 8004 (Rørledning) 77 SOSI Del 2 Elektrodata Trekkekanal 8005 SOSI Del 2 Elektrodata Kabelkanal 8030 SOSI Del 2 VAnettverk Vannledning 8201 SOSI Del 2. Høyde på vannledninger skal refereres til topp utvendig vannledning. Se forøvrig Norm for VA-LEDNINGSKARTVERK. Ledning av type rørledning og med Bruksområde= "Trekkrør for kabel" Ledning av type rørledning. Rørledning i Grøft, lukka (lukka drenering) registreres som assosiert objekt til denne. VAnettverk Overvannsledning 8204 SOSI Del 2. Høyde skal referere til innvendig bunn av ledningen. Se forøvrig Norm for VA-LEDNINGSKARTVERK. VAnettverk Spillvannsledning 8203 SOSI Del 2. Høyde skal referere til innvendig bunn av ledningen. Se forøvrig Norm for VA-LEDNINGSKARTVERK. 3 av 7

89 SOSI-standard - versjon 4.0 / Datakatalogen - versjon 1.7x (Rørledning) 77 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v. 4.0 (kart) Datakatalog v. 1.7x (NVDB) SOSI Datakatalog Egenskapsskjema Ledning av type rørledning. Rørledning i Grøft, lukka (lukka drenering) registreres som assosiert objekt til denne. Objektgruppe Objekttype verdi verdi Til FKB: Til NVDB: Aktuelt i prosjektet VAnettverk Drensledning 8205 SOSI Del 2. Høyde skal referere til innvendig bunn av ledningen. Se forøvrig Norm for VA-LEDNINGSKARTVERK. VAnettverk AvløpFelles 8202 SOSI Del 2. Høyde skal referere til innvendig bunn av ledningen. Se forøvrig Norm for VA-LEDNINGSKARTVERK. Bygningsmessige anlegg Kulvert 7555 (Stikkrenne/Kulvert) 79 Gjennomløp på tvers av veg eller jernbane med overliggende fylling og 1m < lysåpning < 2,5m Gjennomløp på tvers av vegen med maksimal bredde eller diameter 2,5 meter. Vanligvis vanngjennomløp, men kan også benyttes til andre Bygningsmessige anlegg Stikkrenne 7541 Lysåpning < 1m formål, f.eks landbruk og biologisk mangfold. X Hvis bredde eller diameter > 2,5 meter --> "Bru". "Stikkrenne" benyttes som benevnelse når diameter < 1m VAnettverk Kum 8250 (Kum) 83 Topp av rørsystem for vann og avløp, representert som et sirkelformet kumlokk VAnettverk Sluk 8253 Åpning med rist der overflatevann kan renne ned i avløpssystemet, ofte i forbindelse med vegsystemer Dreneringskonstruksjon. Kummer/sluk som står i tilknytning til stikkrenne eller Grøft, lukka (lukka drenering), skal registreres som assosiert til disse. Elektrodata Trekkum Trekkum for el- og telekabler representert ved rektangulært eller sirkelformet kumlokk. Kodeverdi er foreløpig. Vegdekkedata Vegdekke (Vegdekke) 241 Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. Overbygningslag Bærelag (Bærelag) 226 Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre Overbygningslag Avrettingslag (Avrettingslag) 791 Avrettingslag i overbygning X Overbygningslag Forsterkningslag (Forsterkningslag) 227 Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes. Vegutstyrsdata FyllingKant 6005 (Fylling) 137 Avgrensning av fylling (fot, side og topp av markert fylling) Skråflate som er del av begrensningen av et fyllingsvolum. I tillegg til ei eller to fyllinger (evt. en på hver side av vegen) begrenses fyllingsvolumet av vegens planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for fylling X X Vegutstyrsdata SkjæringKant 6004 (Skjæring) 57 Avgrensning av skjæring (topp, side og bunn av markert skjæring) Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring X Underbygning Undergrunn (Undergrunn) 303 Angir hvilken undergrunn vegen hviler på Overbygningslag Fiberduk (Fiberduk) 59 Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre X Overbygningslag Armeringsnett (Armeringsnett) 609 Benyttes særlig i forbindelse med asfaltdekker. Forhindrer oppsprekking etc. Overbygningslag Frostsikringslag (Frostsikringslag) 229 Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning Bygningsmessige anlegg Beskrivende HjelpelinjeAnlegg 6350 Karakteristiske linjer på bygningsmessige og tekniske anlegg. Brukes gjerne for beskrivelse av topp kulvert eller bunn bokse-elementer Bygningsmessige anlegg MurFrittstående 6003 Senter, topp mur hvor evt. oppfylling på ene siden < halve høyden på andre siden. Bygningsmessige anlegg MurLoddrett 6002 (Støttemur) 62 Ytterkant, topp forstøtningsmur hvor topp og bunn er ubetydelig forskjøvet i forhold til hverandre Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. Støttemur brukes også som sikringstiltak 4 av 7

90 SOSI-standard - versjon 4.0 / Datakatalogen - versjon 1.7x Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v. 4.0 (kart) Datakatalog v. 1.7x (NVDB) SOSI Datakatalog Egenskapsskjema Objektgruppe Objekttype verdi (Støttemur) verdi 62 Til FKB: Byggverk som Til brukes NVDB: for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. Støttemur brukes også Bygningsmessige anlegg SkråForstøtningsmurAvgrensning 6007 Topp, fot og kant (lukket polygon) av som sikringstiltak forstøtningsmur hvor topp og bunn er betydelig forskjøvet i forhold til hverandre Bygningsmessige anlegg Voll 6016 (Voll) 234 Opphøyd terrengformasjon for eksempel anlagt for å skjerme Opphøyd terrengformasjon f.eks anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy. Kan være sammensatt av flere lag. Aktuelt i prosjektet Breddemåling refererer til topp voll Bygningsmessige anlegg Skjerm 6017 (Skjerm) 3 Frittstående konstruksjon som skal En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for eksempel støyutbredelse eller snøfokk være et hinder for f.eks støyutbredelse eller snøfokk. Bygningsmessige anlegg (Skjermvegg) 4 Selve veggen tilhørende en skjerm. Kan ha flere skjermvegger tilhørende samme skjerm Bygningsmessige anlegg AnnetGjerde 6012 (Gjerde) 7 Oppsatt stengsel som hindrer passering Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr Bygning Bygning 5010 (Bygning) 65 Bygning som er registrert i Matrikkelen (for eventuell supplering/retting) Bygning Fasadeliv 5002 Bygningens ytre avgrensning i fasadelivriss. Skal kun registreres dersom Takkant ikke er tilgjengelig Bygning Takkant 5014 (Bomstasjon) 45 Bygningens ytre takflateavgrensning (inkl. trafokiosk) Bygning i tilknytning til vegen Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger. Bygning TakoverbyggKant 5041 (Leskur) 25 Ytterkant for takoverbygg (ingen eller få vegger, ikke representert i Matrikkelen eks. over bensinpumper) Bygning TrappBygg 5051 Ytteravgrensning for trapper som danner adkomsten til hus (konnektert til takkanten) Bygningsmessige anlegg FrittståendeTrappKant 6305 Avgrensning av trapp som ikke står i tilknytning til bygning Vann ElvBekk 3201 Senterlinje. Vannvei for rennende vann, midtlinje, naturlig, ElvBekk < 1m Vann ElvBekkKant 3202 Avgrensningslinje mellom land og elveflate, naturlig, ElvBekk > 1m Vann Innsjøkant 3101 Avgrensningslinje mellom land og innsjø. Aktuell ved utfylling i vann Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser. Settes opp etter gitte kriterier Vann KanalGrøft 3203 Senterlinje. Vannvei for rennende vann der forløpet er menneskeskapt, midtlinje, KanalGrøft < 1m Vann KanalGrøftKant 3206 Avgrensningslinje av KanalGrøft, menneskeskapt, KanalGrøft > 1m Vann Kystkontur 3001 Avgrensningslinje mellom land og sjø. Aktuell ved utfylling i sjø. Vann KystkonturTekniskeAnlegg 3005 Angivelse av kystkontur der denne består av faste, tekniske anlegg (eks. kaier) Vegutstyrsdata Fyllplass 6006 Plass for deponering av masse. Kun punktrepresentasjon. Vegutstyrsdata Terrenglinje 2200 Supplerende, for bedre terrengbeskrivelse (eks. begge sider av støyskjerm, fot av frittstående og loddrett mur, kant av større grøfter hvor stor høydeforskjell fra vannkant til topp grøft) Elektrodata StolpeEnkel 8501 (Stolpe, generell) 11 Frittstående stolpe i lavspentnett, telenett eller langs jernbane Elektrodata NettstasjonGr 8165 Liten bygning som inneholder transformator for fordeling av elektrisitet. Dersom transformatoren er registrert i Matrikkelen, registreres den som bygning (Takkant) Typiske data for en stolpe Elektrodata NettstasjonKiosk 8165 Liten bygning som inneholder transformator for fordeling av elektrisitet Elektrodata NettstasjonMast 8164 Transformator som henger i stolpe, for fordeling av elektrisitet 5 av 7

91 SOSI-standard - versjon 4.0 / Datakatalogen - versjon 1.7x Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v. 4.0 (kart) Datakatalog v. 1.7x (NVDB) SOSI Datakatalog Egenskapsskjema Objektgruppe Objekttype verdi verdi Til FKB: Til NVDB: Aktuelt i prosjektet Eiendomsdata EiendomsGrense 4011 Det er besluttet at konverteringen av Digitalt EiendomsKart (DEK) til Matrikkelen skal baseres på SOSI - versjon 3.4. Vi vil derfor utveksle DEK versjon 3.4 i FKB inntil brorparten eller alle kommuner har gått over til matrikkelen Eiendomsdata GrensePunkt Koordinatsatte punkt i grenselinja. Se liste over aktuelle temakoder i SOSI del 2. Vegutstyrsdata Rasteplass (Rasteplass) 39 Sted ved vegen der trafikanter kan parkere og hvile Grøntanleggsdata Grasdekker (Grasdekker) 15 Grønne områder som i Håndbok 111 benevnes "bruksplen, arealer ved rasteplasser/trafikkøyer osv. " Vanligvis grøntområder som ikke inngår i vanlig kantslått. Områder hvor det skal foretas vanlig kantslått legges inn som "Vegkantvegetasjon". I Håndbok 111 benevnes dette som "Eng" x Grøntanleggsdata Beplantninger (Beplantninger) 274 Det menes her planter som kommer i kategorien urter eller blomsterplantninger, slyng- og klatreplanter og roser. Grøntanleggsdata Busker (Busker) 511 Det menes her planter som kommer i kategorien busker, og ulike sammensetninger av disse Grøntanleggsdata InnmåltTre 6113 (Trær) 199 Alle svært utpregede enkelttrær på offentlige steder (ikke enkelttrær i hager, bakgårder mv.) Det menes her alle former for trær. Omfatter både enkelttre, grupper av trær og alleer mm Grøntanleggsdata Naturareal/Skog (Naturareal/Skog) 515 Det menes her områder som kan karakteriseres som naturareal/skog og som Statens Vegvesen har ansvar for å skjøtte. Vegutstyrsdata Utemøbler (Utemøbler) 28 Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc. Vegutstyrsdata Leikeapparat (Leikeapparat) 26 Utstyr satt opp på f.eks rasteplasser brukt til leik Vegutstyrsdata Stativ for turistinfo (Stativ for turistinfo) 623 Konstruksjon beregnet for å henge opp turistinformasjon. Som regel lokalisert til rasteplasser eller lommer. Renovasjon Renovasjon (Renovasjon) 27 Utstyr brukt i forbindelse med renovasjon. Registreres eventuelt som assosiert objekt til rasteplass eller holdeplassutrustning. Vegutstyrsdata Toalett (Toalett) 243 Et rom med ett eller flere klosett/toalettskåler. Hvert toalett har som regel en dør med toalettsymbol enten i form av "damesymbol", "herresymbol", "Handikapsymbol" eller kombinerte symbol Tunnelløp Tunnelløp (Tunnelløp) 67 Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning Bygningsmessige anlegg Tunnelportal 7532 (Tunnelportal) 69 Byggverk som sammenbinder åpen veg og tunnel Spesielt byggverk som sammenbinder åpen veg og tunnel. Assosieres til 20067, Tunnelløp. Takelement Tunnelhvelv (Tunnelhvelv) 70 Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost. Veggelement Betongutstøping (Betongutstøping) 71 Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing Tunnelutstyr Ventilasjonsanlegg (Ventilasjonsanlegg) 278 Anlegg for å ventilere f.eks tunneler Tunnelutstyr Vifte/ventilator (Vifte/Ventilator) 212 Vifte for å ventilere tunneler Elektrodata Antenne (Antenne) 470 Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler. Tunnelutstyr Radiosamband (Radiosamband) 472 System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff) 6 av 7

92 SOSI-standard - versjon 4.0 / Datakatalogen - versjon 1.7x Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v. 4.0 (kart) Datakatalog v. 1.7x (NVDB) SOSI Datakatalog Egenskapsskjema Objektgruppe Objekttype verdi verdi Til FKB: Til NVDB: Aktuelt i prosjektet Bygningsmessige anlegg Basseng/Magasin (Basseng/Magasin) 208 Innretning for opplagring av vann VAnettverk Vannstandsmåler (Vannstandsmåler) 464 Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff) Tunnelutstyr Branndetektor (Branndetektor) 478 Utstyr for å registrere brann/røykutvikling (uoff) Apparat for å slokke brann Tunnelutstyr Brannslokningsapparat (Brannslokningsapparat) 213 VAnettverk Hydrant 8254 (Hydrant) 209 Innretning der brannslanger kan koples til hovedvannledningen, ofte plassert på et fortau. Tunnelutstyr Brannventil 8281 SOSI Del 2 Elektrodata Skjøt 8007 SOSI Del 2 Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder. Elektrodata Skap, teknisk (Skap, teknisk) 502 Skap for oppbevaring/installasjon av utstyr. F.eks brannslokkingsutstyr, teknisk utstyr, elektriske komponenter osv. Elektrodata Detektor (Detektor) 167 Anordning som overfører impulser til styreapparat eller sentral når den påvirkes av kjøretøy. Elektrodata Elektrisk kabel (Elektrisk kabel) 92 Elektrisk leder Elektrodata Elektrostatisk rensesløyfe (Elektrostatisk rensesløyfe) 453 Anlegg for luftrensing i tunnel (uoff) Tunnelutstyr Gassmåler (Gassmåler) 215 Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel Vegutstyrsdata Høydemåler (Høydemåler) 462 Utstyr for å måle høyde (uoff) Måleutstyr Siktmåler (Siktmåler) 214 Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel Elektrodata Nødstrømsaggregat (Nødstrømsaggregat) 467 Motor (diesel) for å produsere elektrisk strøm. (uoff) Elektrodata Nødstrømsbatteri/UPS (Nødstrømsbatteri/UPS) 468 Reservestrømskilde bla i forb. Med tunneler (uoff) Elektrodata Nødtelefon (Nødtelefon) 180 Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall. VAnettverk Pumpestasjon (Pumpestasjon) 210 Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens- /overvann VAnettverk Pumpe (Pumpe) 85 Innretning for å pumpe vann. Tildekningslag Tildekningslag (Tildekningslag) 74 Lag for å dekke til tunnelprofil eller fjellskjæringsskråning Overbygningslag Plastring/Erosjonssikring (Plastring/Erosjonssikring) 144 Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon. Sikringsfelt Sikringsfelt (Sikringsfelt) 72 Område/felt som er sikra med nett, bolter etc. Her:fjellsikringsfelt Tunnelbolter og stag Sikringsbolt (Sikringsbolt) 73 Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel Rassikringsdata Skredoverbygg (Skredoverbygg) 66 Byggverk for å skjerme vegen mot skred/ras. Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt tettet med lettere materiale. Se også Håndbok av 7

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105 Kap D2-3 SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: 2011/ Fv104 Forarbeider dekkelegging Versjon

106 Kap D2-3 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Signatur: Fv104 Forarbeider dekkelegging Tor Ivar Johnsen Fred Erik Fredly DISTRIBUSJON OG AJOURFØRING AV SHA-PLAN Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. HMS er fast sak på alle byggemøter. Begge parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. Distribusjonsliste Navn Fred Erik Fredly Isak Mathisen Firma/kontor/seksjon mv Statens vegvesen Midtre hålogaland avdeling Statens vegvesen Midtre hålogaland avdeling Ajourføring Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av: Godkjent av: SHA-plan: Fv104 Forarbeider dekkelegging Side 3 av 27

107 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for prosjektet Organisering av HMS-arbeidet Generelt Byggherre og byggherrens representant Byggherre for riksveg, Statens vegvesen, Region nord Byggherre for fylkesveg i kontrakten/prosjektet Byggherrens representant for fylkesveg, Statens vegvesen, Region nord 2.3 Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Sideentreprenør <navn> Organisasjonskart Informasjon om HMS-bestemmelser og informasjonsflyt Risikovurdering og risikoreduserende tiltak Mulige farer og tiltak Oppfølging Tids-, fremdrifts- og aktivitetsplan Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid/arbeid på kontrakten Byggherrens tidsplan Entreprenørens fremdriftsplan Forhold på anleggsplassen/kontraktsområdet Riggplan Rigg ved bevegelige arbeider Arbeidstidsordninger Ulykkesberedskap Prosjekttilpasset ulykkesberedskapsplan Beredskapsøvelser Debrifing Varslingsplan Avviksbehandling Avvik fra SHA-planen Entreprenørens plikter Byggherres plikter HMS-avvik SHA-plan: Fv104 Forarbeider dekkelegging Side 4 av 27

108 8. Dokumentasjon Begreper/definisjoner Vedlegg SHA-plan: Fv104 Forarbeider dekkelegging Side 5 av 27

109 Kap D Mål for prosjektet Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål: H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0 H2-verdi (Personskadefrekvens): 0 F-verdi (Fraværsfrekvens): 0 N-verdi (Nestenulykkefrekvens): Begrunnelse dersom H- eller F-verdi settes forskjellig fra 0: Det etableres system for aktiv rapportering av uønskede hendelser (alle ulykker, og nestenulykker/tilløp) hos alle entreprenører. Miljømål: Forurensninger som kan forsake lokale forstyrrelser og skader skal unngås. Andre prosjektmål: Det legges vekt på rapportering av nestenulykker! SHA-plan: Fv104 Forarbeider dekkelegging Side 6 av 27

110 2. Organisering av HMS-arbeidet 2.1 Generelt Kontraktstype: Enhetspriskontrakt Entrepriseform: Kort informasjon om kontrakten: Utbedring av drenering. Herunder utskifting av stikkrenner, utvidelse av fjellskjæringer på strekningen Refsnes - Skjellvikneset 2.2 Byggherre og byggherrens representant Byggherre for riksveg, Statens vegvesen, Region nord Prosjekteier: Geir Jørgensen Prosjektleder: Fred Erik Fredly HMS-koordinator: Isak Mathisen Byggeleder: Isak Mathisen 2.3 Hovedbedrift med samordningsansvar <navn> Prosjektleder: Anleggsleder(e): Verneombud: Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): SHA-plan: Fv104 Forarbeider dekkelegging Side 7 av 27

111 Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.): 2.4 Sideentreprenør <navn> Prosjektleder: Anleggsleder(e): Verneombud: SHA-plan: Fv104 Forarbeider dekkelegging Side 8 av 27

112 2.5 Organisasjonskart Alternativ 1: Entrepriseform: BYGGHERRE HOVEDBEDRIFT Prosjekteier Geir Jørgensen Prosjektleder Fred Erik Fredly HMS-koordinator Isak Mathisen XXXXX <NAVN> Byggeleder Isak Mathisen XXXXX <NAVN> Verneombud <NAVN> Ev. sideentreprenører Underentreprenør Underentreprenør Underentreprenør Underentreprenør SHA-plan: Fv104 Forarbeider dekkelegging Side 9 av 27

113 3. Informasjon om HMS-bestemmelser og informasjonsflyt Byggherren i samarbeid med hovedentreprenøren gir ved oppstart av kontrakten, informasjon om innholdet i SHA-planen til alle entreprenører og enmannsbedrifter som er kjent på oppstartstidspunktet. For entreprenører og enmannsbedrifter som kommer inn på et senere tidspunkt, blir det gitt tilsvarende informasjon før arbeidet deres startes opp. Det er et arbeidsgiveransvar å gi informasjonen videre til arbeidstakerne. Endringer i SHA-planen blir informert om på tilsvarende måte. SHA-plan: Fv104 Forarbeider dekkelegging Side 10 av 27

114 4. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak 4.1 Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt overordnet risikovurdering for prosjekt Fv104 Forarbeider dekkelegging. En risikovurdering er alltid beheftet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje. Den inngår som et beslutningsunderlag både under planlegging og utførelse av arbeidet. Risikovurderingene for Fv104 Forarbeider dekkelegging er gitt på de neste sidene. Identifiserte farer som krever risikoreduserende tiltak er markert med rødt og farer der tiltak må vurderes er markert med gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig. Risikoreduserende tiltak er også lagt inn som forutsetning ved risiko-vurderingen før vurdering av konsekvens og sannsynlighet. Grønne hendelser vil fortsatt innebære en viss risiko, særlig hvis de skjer svært ofte. Med svært ofte menes i denne sammenheng mange ganger i løpet av 14 dager. Slike hendelser (eks repeterende og statiske arbeidsoperasjoner) kan være både forstyrrende for andre og gi mulige senskader for arbeidere. De må derfor følges opp med relevante prosedyrer fra arbeidsgiver selv om de normalt sett ikke gir skader av betydning. 4.2 Oppfølging Byggherrens overordnede og eventuelt detaljerte risikovurderinger med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i tabellen på neste side. Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA) skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden. SHA-plan: Fv104 Forarbeider dekkelegging Side 11 av 27

115 SHA-plan: Fv104 Forarbeider dekkelegging Side 12 av 27

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. Parsell: Buskerud 2011-2014. Tilbudsnummer: 2011101315

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. Parsell: Buskerud 2011-2014. Tilbudsnummer: 2011101315 Statens vegvesen Region Sør A0-1 Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 21.06.22 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 28.05.2014 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og gang- og sykkelveg

Konkurransegrunnlag. Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og gang- og sykkelveg Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og g/s-veg A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-06-20 Konkurransegrunnlag Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061 Statens vegvesen Region vest A0-1 E39 Vadheim- Drensgrøft og møteplasser A0 Forside og innholdsliste 2012-04-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsnummer: 2012076367

Konkurransegrunnlag. Tilbudsnummer: 2012076367 Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 2 Kløfta - Kongsvinger Parsell Hedmark grense - Slomarka A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-06-14 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv 2 Kløfta - Kongsvinger

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012. Tilbudsnummer: 2012/046110

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012. Tilbudsnummer: 2012/046110 Statens vegvesen Region vest A0-1 TS - tiltak i Sør Rogaland 2012 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-04-17 Konkurransegrunnlag Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012 Tilbudsnummer:

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Statens vegvesen B1-1 B1 Konkurranseregler 2015-12-01 B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler... 2 2 Endringer og administrative bestemmelser... 2 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud...

Detaljer

KAP. A PROSJEKTINFORMASJON

KAP. A PROSJEKTINFORMASJON Staten s vegvesen Konkuransegrunnlag Prosjekt: Fv 40 Stenge elsrud Øygard, forsterkning Parsell: Hp06 Prosjekt nr. : 204999 Sveis nr.: 2011098534 November 2011 KAP. A PROSJEKTINFORMASJON Statens vegvesen

Detaljer

Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv303 Kuliavegen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-30

Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv303 Kuliavegen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-30 Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv303 Kuliavegen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-30 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv303 Kuliavegen Parseller: - Augland gml. Vegstasjon - Rypelia

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A - Vilt og Beitegjerde A Forside og innholdsliste 2-9-5 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Tilbudsnummer: 24447 Statens vegvesen Region øst A - 2 Vilt og Beitegjerde A

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen Varden. Tilbudsnummer: 2012105784

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen Varden. Tilbudsnummer: 2012105784 Statens vegvesen Region vest A0-1 Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen - Varden A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-09-03 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje

Detaljer

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19. Konkurransegrunnlag

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19. Konkurransegrunnlag Statens vegvesen Region Vest A0-1 Fv. 55 Gjerde - Kvamshaugen - Stupshøltunnelen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv. 55 Gjerde, Kvamshaugen -

Detaljer

Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler

Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Statens vegvesen B1-1 B1 Konkurranseregler 2017-01-04 B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler... 2 2 Endringer og administrative bestemmelser... 2 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud...

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Innfartsparkeringsplasser. Parsell: Leirsund stasjon, Hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon.

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Innfartsparkeringsplasser. Parsell: Leirsund stasjon, Hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. Statens vegvesen Region øst, Romerike distrikt A0-1 Prosjeknavn: Innfartsparkeringsplasser Parsell: Leirsund stasjon,hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. A0 Forside og innholdsliste 2014-04-22

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Veglysanlegg Kines. Saksnr: 2010/ 009999

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Veglysanlegg Kines. Saksnr: 2010/ 009999 Statens vegvesen Region Nord A0-1 Veglysanlegg Kines A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-10-25 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Veglysanlegg Kines Saksnr: 2010/ 009999 Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.331 Mur Sørheim Parsell: Hp 01 km. 12,250. Dato. 2013-09-30. Tilbudsnummer: 2013113890

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.331 Mur Sørheim Parsell: Hp 01 km. 12,250. Dato. 2013-09-30. Tilbudsnummer: 2013113890 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv.331 Mur Sørheim Parsell: Hp 01 km. 12,250 Dato. 2013-09-30 Tilbudsnummer: 2013113890 Innholdsliste 0 1 2 3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 E E1 E2 E3 E4 E5 Prosjektinformasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709 Statens vegvesen Region øst A0-1 Prosjekt: Bypakke Nedre Glomma Støyskjerming - Rv.110 Ørebekk Simo A0 Forside og innholdsliste 2017-05-16 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110

Detaljer

Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 3 Skårsbekk Nordre bru Fv 546 Storbekken bru A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-02-15

Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 3 Skårsbekk Nordre bru Fv 546 Storbekken bru A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-02-15 Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 3 Skårsbekk Nordre bru A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-02-15 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv 3 Skårsbekk Nordre bru Rv 3 Skårsbekk Nordre bru

Detaljer

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: EV 006 HP 10 Sandmoen N - Tonstad

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: EV 006 HP 10 Sandmoen N - Tonstad Statens vegvesen Region midt A0-1 EV 006 HP 10 Sandmoen N - Tonstad Omlegging av kommunale VA-ledninger Østre Rosten A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2015-03-13 Konkurransegrunnlag Prosjekt:

Detaljer

Statens vegvesen Region Midt A0-1 Fv30 Svølgjatunnelen EX-kabel A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-09-30

Statens vegvesen Region Midt A0-1 Fv30 Svølgjatunnelen EX-kabel A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-09-30 Statens vegvesen Region Midt A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-09-30 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv30 Svølgjatunnelen, EX-kabel Tilbudsnummer: 2014/118854 Statens vegvesen Region

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Statens vegvesen Region øst B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfellesskap... 2 4 Krav til kvalifikasjoner... 3 4.1 Erfaring... 3 4.1.1 Erfaringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Innholdsliste A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 D D1

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Statens vegvesen Region øst A0-1 Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger i Oslo 2012-2014 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-07-18 Konkurransegrunnlaget Drift og vedlikehold av

Detaljer

Rollag kommune B2-1 Miljøgate Veggli. B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

Rollag kommune B2-1 Miljøgate Veggli. B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Rollag kommune B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt om kvalifikasjonskravene og leverandørens besvarelse... 2 1.1 Elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD)... 2 1.2 Lovlig etablert

Detaljer

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Utbyggingsseksjonen avdeling Hedmark En kort presentasjon av de som er til stede fra byggherren: A1 Tidsfrister - Endring Spørsmålsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kontrakter: Asfaltarbeider Region øst 2016 Utlysing 17.februar Tilbudsfrist 17.mars

Konkurransegrunnlag. Kontrakter: Asfaltarbeider Region øst 2016 Utlysing 17.februar Tilbudsfrist 17.mars Statens vegvesen Region øst A0-1 Asfaltarbeider 2016-03-17 A Kontraktinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2016-02-17 Konkurransegrunnlag Kontrakter: Asfaltarbeider Region øst 2016 Utlysing 17.februar

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav. B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner. Innhold

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav. B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner. Innhold B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt... 2 1 HMS-egenerklæring... 2 2 Skatteattester... 2 3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring... 2 4 Krav til kvalifikasjoner... 3 4.1 Erfaring...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal Ringsaker kommune, Teknisk drift 24.03.2015 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 24.03.2015 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Notodden Kommune, eiendom og utedrift B2-1 Rehabilitering Jernbaneovergang Toreskåsveien

Notodden Kommune, eiendom og utedrift B2-1 Rehabilitering Jernbaneovergang Toreskåsveien Notodden Kommune, eiendom og utedrift B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt...2 1 HMS-egenerklæring...2 2 Skatteattester, attest fra foretaksregisteret...2 3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring...2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fangvoll og rasfanggjerde ved Øksfjord fergeleie Parsell: Fv 882, Hp 04. Tilbudsnummer: 2011/002595

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fangvoll og rasfanggjerde ved Øksfjord fergeleie Parsell: Fv 882, Hp 04. Tilbudsnummer: 2011/002595 Statens vegvesen Region Nord A0-1 Prosjektnavn: Fangvoll og rasfanggjerde ved Øksfjord fergeleie Parsell: Fv 882, Hp 04 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-07-04 Konkurransegrunnlag

Detaljer

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet HB 066 - Konkurransegrunnlag Status v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet 1 Oppdatering av Håndbok 066 i 2 trinn Oppdatering februar 2010 Klargjøre hvem byggherren

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vegutbedring Parsell: Tilbudsnummer: 2011 /

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vegutbedring Parsell: Tilbudsnummer: 2011 / Statens vegvesen Region Nord A0-1 Prosjektnavn:Vegutbedring Rustefjelbma - Smalfjord Parsell: Hp 6 km 1500-5500 A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse 2011-07-12 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget:

A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: Statens vegvesen Region øst A1-1 Samlekontrakt Kollektivtiltak Romerike 2011 A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste 2011-07-13 A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Følgende dokumenter utgjør til sammen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.307 Rastalia Parsell: Hp2 km1934. Tilbudsnummer: 2012/002614

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.307 Rastalia Parsell: Hp2 km1934. Tilbudsnummer: 2012/002614 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv.307 Rastalia Parsell: Hp2 km1934 Tilbudsnummer: 2012/002614 Innholdsliste A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 E E1 E2 E3 E4 E5 Prosjektinformasjon Forside og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Stålrekkverk i Sogn og Fjordane Sveisnr:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Stålrekkverk i Sogn og Fjordane Sveisnr: Statens vegvesen Region vest A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-04-11 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Sveisnr: 2011057662 Statens vegvesen Region vest A0-2 A Prosjektinformasjon

Detaljer

Statens vegvesen Region vest A0-1. Parsell: Hollundskjosen - Stokkabekken A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region vest A0-1. Parsell: Hollundskjosen - Stokkabekken A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region vest A0-1 Prosjekt: Fv 542 Hollundsdalen Lokale støytiltak Parsell: Hollundskjosen - Stokkabekken A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-02-24 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg Statens vegvesen Region Nord A0-1 5001 Elektro Helgeland 2014-2019 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-01-10 Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg Konkurransegrunnlaget kap.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv099 Låg-Jerpeton Parsell: Hp01 km 0,0-6,6. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv099 Låg-Jerpeton Parsell: Hp01 km 0,0-6,6. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region Sør A0-1 Fv099 Låg-Jerpeton Forsterkning Parsell: Hp01 km 0,0-6,6 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-11-29 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv099 Låg-Jerpeton Parsell:

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg og SRO

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg og SRO Statens vegvesen Region Øst A0-1 D/v elektriske anlegg Tunneler Oppland 2014-2019 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-12-01 Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg og SRO Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Trybakken, midtrekkverk Parsell: HP05 Try. Tilbudsnummer: 2011 /

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Trybakken, midtrekkverk Parsell: HP05 Try. Tilbudsnummer: 2011 / Statens vegvesen Region sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-07-12 Konkurransegrunnlag Prosjekt:, midtrekkverk Parsell: HP05 Try Tilbudsnummer: 2011 / 107036 Statens vegvesen

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 176 ved Myra. Myra gangbru med tilstøtende veg. Prosjektnr: Sveisnr:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 176 ved Myra. Myra gangbru med tilstøtende veg. Prosjektnr: Sveisnr: Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv 176 ved Myra Myra gangbru med tilstøtende veg. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-12-06 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv 176 ved Myra. Myra gangbru

Detaljer

Statens vegvesen Region nord A0-1 Vegoppmerking Region nord 2012 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region nord A0-1 Vegoppmerking Region nord 2012 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region nord A0-1 Vegoppmerking Region nord 2012 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-12-13 Konkurransegrunnlag Vegoppmerking 2012 Kontrakt 2B: Langsgående vegoppmerking

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: AID i Hvalertunnelen Parsell: Fv108. Tilbudsnummer: 16/51001

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: AID i Hvalertunnelen Parsell: Fv108. Tilbudsnummer: 16/51001 Konkurransegrunnlag Prosjekt: AID i Hvalertunnelen Parsell: Tilbudsnummer: 16/51001 Statens vegvesen Region øst A0-2 A0 Forside og innholdsliste 2016-05-06 Innholdsliste A0 Forside og innholdsliste A1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag retningslinje Håndbok R763 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE DATA. TS-tiltak i Buskerud

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE DATA. TS-tiltak i Buskerud KONKURRANSEGRUNNLAG TS-tiltak i Buskerud TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: Trafikkgrunnlag (ÅDT): Tilbudsnr.: 2011/103348: Region sør Buskerud Dato: 1/7-2011 Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Tilrettelegging nye kontorplassar Bømoen - Voss. Tilbodsnummer: 2011/013201

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Tilrettelegging nye kontorplassar Bømoen - Voss. Tilbodsnummer: 2011/013201 Statens vegvesen Region vest A0-1 Tilrettelegging nye kontorplassar Bømoen - Voss Konkurransegrunnlag Prosjekt: Tilrettelegging nye kontorplassar Bømoen - Voss Tilbodsnummer: 2011/013201 Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rehabilitering av fv. 26 Tverrelvdalen Parsell: hp 01 km 0,651-6,490. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rehabilitering av fv. 26 Tverrelvdalen Parsell: hp 01 km 0,651-6,490. Tilbudsnummer: Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rehabilitering av fv. 26 Tverrelvdalen Parsell: hp 01 km 0,651-6,490 Tilbudsnummer: 2011090379 Statens vegvesen Region nord A0-2 Rehabilitering av fv 26 Tverrelvdalen Parsell

Detaljer

Prosjekt: Gang- og sykkelveg Transfarelvmoen. Konkurransegrunnlag. Parsell: Transfarelvbru - Transfarelvmoen Kommune: Alta

Prosjekt: Gang- og sykkelveg Transfarelvmoen. Konkurransegrunnlag. Parsell: Transfarelvbru - Transfarelvmoen Kommune: Alta Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang- og sykkelveg Transfarelvmoen Parsell: Transfarelvbru - Transfarelvmoen Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 10.juni 2015 Høgskolen i Narvik Hovedoppgave Frode L.

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS-tiltak Fv 160 Parsell: Levre - Fv 160 Bryn kirke. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS-tiltak Fv 160 Parsell: Levre - Fv 160 Bryn kirke. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-07-25 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Levre - Fv 160 Bryn kirke Tilbudsnummer: 2011099259 Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Støytiltak 2012, Vest-Agder. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Støytiltak 2012, Vest-Agder. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region Sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-05-04 Konkurransegrunnlag Prosjekt:, Tilbudsnummer: 2012045320 Statens vegvesen Region Sør A0-2 A Prosjektinformasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 260 Herefoss kleiver Parsell: Skibakken - Landstvittjenna. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 260 Herefoss kleiver Parsell: Skibakken - Landstvittjenna. Tilbudsnummer: Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Skibakken - Landstvittjenna Tilbudsnummer: 2011014196 Statens vegvesen Region sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-8-23 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Tunneltiltak 2012 Parsell: Fylkesvegar

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Tunneltiltak 2012 Parsell: Fylkesvegar Statens vegvesen Region vest A0-1 Tunneltiltak 2012 Fylkesvegar A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2010-04-03 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Tunneltiltak 2012 Parsell: Fylkesvegar Oppdragsgjevar:

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: g/s-veg Fv.361 Bjørgekrysset - Nermo Parsell: hp 01,

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: g/s-veg Fv.361 Bjørgekrysset - Nermo Parsell: hp 01, Statens vegvesen Region øst A0-1 Fv.361 Bjørgekrysset Nermo A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-06-01 Konkurransegrunnlag Prosjekt: g/s-veg Fv.361 Bjørgekrysset - Nermo Parsell: hp 01,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vegmerking. Region øst. Prosjekt/kontrakt nr: Fresekontrakt for forsterka vegoppmerking i Hedmark/Oppland

Konkurransegrunnlag. Vegmerking. Region øst. Prosjekt/kontrakt nr: Fresekontrakt for forsterka vegoppmerking i Hedmark/Oppland Statens vegvesen Region øst A0-1 Vegoppmerking fresing A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-04-11 Konkurransegrunnlag Vegmerking Region øst Prosjekt/kontrakt nr: Fresekontrakt for forsterka

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utdyping av innseiling: Kvaløyhamn FK Selvær FK

KONKURRANSEGRUNNLAG Utdyping av innseiling: Kvaløyhamn FK Selvær FK Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG Utdyping av innseiling: 18 2568 18 2221 Kvaløyhamn FK Selvær FK Sveisnr: 2012005512 Region nord Ressursavdelingen Bru og Elektro Dato: 2012 01 02 Statens vegvesen Region

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Statens vegvesen Region Øst B3-1 B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3... 2 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget... 2 3 Levering

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Statens vegvesen Region Midt A0-1 Samlekontrakt Nærøy 2011 Fv 536, Fv 542 og Fv 546 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region Midt A0-1 Samlekontrakt Nærøy 2011 Fv 536, Fv 542 og Fv 546 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region Midt A0-1 Samlekontrakt Nærøy 2011 Fv 536, Fv 542 og Fv 546 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-04-09 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: Samlekontrakt Nærøy 2011 Parsell:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Friteksttavle fergevarsling E6 Drag E6 Hp. 29 km Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Friteksttavle fergevarsling E6 Drag E6 Hp. 29 km Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region nord A0-1 Friteksttavle fergevarsling E6 Drag E6 Hp. 29 km. 11.125 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-28-05 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Friteksttavle fergevarsling

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Oslo 11.10.2011 Liv Nordbye Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Her angir Hb 151 konkrete krav Gjennomføre utbyggingsprosjekter Følge opp utførelsesentreprise

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Viltgjerde E 18 Bergsenga Bjørge. Dato: Statens vegvesen Region sør A0-1

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Viltgjerde E 18 Bergsenga Bjørge. Dato: Statens vegvesen Region sør A0-1 Statens vegvesen Region sør A0-1 2012047998 Viltgjerde E 18 Bergsenga Bjørge miljøtunnel A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2010-05-02 Konkurransegrunnlag Prosjekt: 2012047998 Viltgjerde

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Utbedring av fylkesveg 465 v/træland Parsell: Hp 06 Træland. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Utbedring av fylkesveg 465 v/træland Parsell: Hp 06 Træland. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-02-15 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Hp 06 Træland Tilbudsnummer: 2011177995 Statens vegvesen Region sør

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise vegbelysning 2012 Parsell: E39 Helleland - Skurve. Tilbudsnummer: 2011/143701

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise vegbelysning 2012 Parsell: E39 Helleland - Skurve. Tilbudsnummer: 2011/143701 Statens vegvesen Region vest A0-1 Parsell: E39 Helleland - Skurve A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-01-16 Konkurransegrunnlag Parsell: E39 Helleland - Skurve Tilbudsnummer: 2011/143701

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt:Støyreduserende tiltak for boliger langs Rv13. Parsell: Bu - Brimnes. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt:Støyreduserende tiltak for boliger langs Rv13. Parsell: Bu - Brimnes. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region vest A0-1 Støyreduserende tiltak for boliger langs Rv 13 Bu - Brimnes A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-04-25 Konkurransegrunnlag Prosjekt:Støyreduserende tiltak

Detaljer

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Prosjekt: Etablering av registreringspunkter

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Prosjekt: Etablering av registreringspunkter Statens vegvesen Region øst A0-1 Etablering av registreringspunkter A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-01-30 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Etablering av registreringspunkter For Automatisk

Detaljer

Region øst Vegavdeling Oppland Utbygging Oppland OPPLAND Fv. 257 Heidal skole. TS-tiltak. Google

Region øst Vegavdeling Oppland Utbygging Oppland OPPLAND Fv. 257 Heidal skole. TS-tiltak. Google Region øst Vegavdeling Oppland Utbygging Oppland 2013-05-24 OPPLAND-24-2013 Fv. 257 Heidal skole Google Statens vegvesen Region øst A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2010-05-24 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E134 Hokksund - Kongsberg. Parsell: Midtdeler Darbu - Damåsen

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E134 Hokksund - Kongsberg. Parsell: Midtdeler Darbu - Damåsen Statens vegvesen Region Sør A0-1 Prosjektnavn: E134 Hokksund - Kongsberg Parsell: Darbu - Damåsen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-11-22 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E134 Hokksund

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. E39 Hp 34. Liabøen Miljøtiltak

KONKURRANSEGRUNNLAG. E39 Hp 34. Liabøen Miljøtiltak KONKURRANSEGRUNNLAG E39 Hp 34 Liabøen Miljøtiltak Region midt 2013/017174 Januar 2013 Statens vegvesen Region midt A0-1 E39 Liabøen miljøtiltak A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-22

Detaljer

Statens vegvesen Region Sør A0-1 Prosjektnavn: Gang-/sykkelveg E16 Nes i Ådal. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region Sør A0-1 Prosjektnavn: Gang-/sykkelveg E16 Nes i Ådal. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region Sør A0-1 Prosjektnavn: Gang-/sykkelveg E16 Nes i Ådal Parsell: Myrbakken Nes kirke A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-28 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell:

Detaljer

E39 - SANDVIKEN BOMSTASJON

E39 - SANDVIKEN BOMSTASJON Statens vegvesen Region vest - Akselerasjonsfelt 2011 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste A0-1 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39 - SANDVIKEN BOMSTASJON Parsell: AKSELERASJONSFELT 2011 Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlg. Prosjekt: Fv.983 Solheim bru Sirdal kommune. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region Sør A0-1 Fv.

Konkurransegrunnlg. Prosjekt: Fv.983 Solheim bru Sirdal kommune. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region Sør A0-1 Fv. Statens vegvesen Region Sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-02-15 Konkurransegrunnlg Prosjekt: Sirdal kommune Tilbudsnummer: 2013009966 Statens vegvesen Region Sør A0-2 A Prosjektinformasjon

Detaljer

Fv. 834 Festvåg, Riving av fergekai og bygging av kai

Fv. 834 Festvåg, Riving av fergekai og bygging av kai Fv. 834 Festvåg, Riving av fergekai og bygging av kai Region nord Bodø, R.vegktr Plan og veg - Salten Dato: 10.02.2012 Statens vegvesen Region nord A0-2 Riving av fergekai og bygging av kai Fv. 834 A Prosjektinformasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag E6 Sentervegen - Tonstad Støytiltak Jarveien

Konkurransegrunnlag E6 Sentervegen - Tonstad Støytiltak Jarveien Konkurransegrunnlag E6 Sentervegen - Tonstad Støytiltak Jarveien Konkurransegrunnlag av 08.08.2012 Tilbudsnummer: 2012/081062 Statens vegvesen Region Midt A0-1 Støytiltak Jarveien E6 Sentervegen - Tonstad

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Mindre arbeider i forbindelse med E18- utbygginga. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Mindre arbeider i forbindelse med E18- utbygginga. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A0-1 E18 Ørje - Vinterbro Mindre arbeider i forbindelse med E18 utbygginga A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-06-05 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Mindre

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Digernesskiftet bru. Statens vegvesen Region midt

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Digernesskiftet bru. Statens vegvesen Region midt Statens vegvesen Region midt A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2010-02-20 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Statens vegvesen Region midt 2011-02-20 Statens vegvesen Region midt A0-2 A

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Breddeutvidelse, Fogner og Skogstad kulvert Parsell: E134 Skjøl Darbu. Tilbudsnummer: 2013 /

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Breddeutvidelse, Fogner og Skogstad kulvert Parsell: E134 Skjøl Darbu. Tilbudsnummer: 2013 / Statens vegvesen Region Sør A0-1 Prosjekt: Forlengelse av kulverter Parsell: E134 Skjøl- Darbu A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-03-04 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Breddeutvidelse,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv. 409 Kvernevikveien Støyskjermingstiltak Boliger. Tilbudsnummer: RFK

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv. 409 Kvernevikveien Støyskjermingstiltak Boliger. Tilbudsnummer: RFK Fv 409 Kvernevikveien A0-1 Støyskjerminigstiltak boliger A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-11-05 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv. 409 Kvernevikveien Støyskjermingstiltak Boliger.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer