Årsrapport 2014 Bioteknologi for verdiskaping-biotek2021 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Bioteknologi for verdiskaping-biotek2021 (2012-2021)"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Bioteknologi for verdiskaping-biotek2021 ( ) Året 2014 I 2014 ble det bevilget nye prosjekter med en total ramme på 120 mill kr. Av disse ble 84 mill kr bevilget til optimaliseringsprosjekter. Dette er prosjekter der det er behov for utvikling og konseptualisering av teknologien for å kunne tilpasses en kommersiell anvendelse. I tillegg er det bevilget midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet, til fellesutlysninger med andre programmer (HAVBRUK, NANO2021 og ELSA) og til utlysninger i regi av forskjellige ERAnett. Det er videre etablert en ny strategisk satsing med et visjonært preg. Satsingen har fått betegnelsen "Digitalt liv-konvergens for innovasjon" og omfatter håndtering og analyse av de store mengdene bioteknologiske forskningsdata som genereres, og hvordan dette fordrer bruk av moderne informasjonsteknologi og matematisk kompetanse på nye måter. For å implementere satsingen er det lyst ut midler til å etablere et nasjonalt senter for digitalt liv. Utlysingen har en total ramme på 250 mill kr. Programmets overordnede mål/formål Programmet vil bidra til implementering av den nasjonale strategi for bioteknologi som ble lansert i desember Strategien peker på at bioteknologi er en muliggjørende teknologi som er sentral for å møte samfunnsutfordringer, spesielt innenfor de fire sektorene landbruk, marin, industri og helse. I tillegg beskriver strategien fire strukturelle innretninger (bioteknologi og samfunn, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling og kompetanse og infrastruktur). Strategien legger opp til satsing i skjæringspunktet mellom samfunnsutfordringer, nasjonale fortrinn og bioteknologiens muligheter. Programmets hovedmål er: Å frembringe bioteknologi som bidrar til verdiskaping og næringsutvikling knyttet til å løse store samfunnsutfordringer på en ansvarlig måte. Dette skal implementeres gjennom 6 delmål: i) Utvikle de generiske elementene innenfor bioteknologien, slik at norske forskningsmiljøer i akademia og næringsliv kan hevde seg på internasjonalt toppnivå. ii) Ivareta de ulike behov og særtrekk som eksisterer innenfor hver sektor på en måte som kan utløse synergier og samhandling. iii) Sikre at områder der bioteknologi er avgjørende for verdiskaping og næringsutvikling med nytte for samfunnet ivaretas. iv) Sikre en forsvarlig teknologiutvikling som adresserer de globale samfunnsutfordringene innenfor helse og bærekraftig mat- og industriproduksjon. v) Legge til rette for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon av bioteknologisk forskning i Norge. vi) Kommunisere med definerte målgrupper for å sikre at bioteknologisk forskning og utvikling er i tråd med samfunnets behov.

2 Økonomi og prosjektomfang Disponibelt budsjett i 2014: * Forbruk i 2014: Programmets finansieringskilder i 2014: Kunnskapsdepartementet: Nærings- og fiskeridepartementet: 89 mill. kroner 62,2 mill. kroner Antall og type prosjekter i 2014: (FoU-prosjekter med disp. budsjett i 2014, fordelt på søknadstype) Annen prosjektstøtte/annen støtte 41 (9 fra FUGE) Innovasjonsprosjekt i Næringsl: 7 (3 fra FUGE) Kompetanseprosjekt med brukermedv: 3 (alle fra FUGE) Forskerprosjekt: 27 (9 fra FUGE) Arrangementstøtte: 15 *) Disponibelt budsjett inkluderer en avsetning på til sammen 226 mill kr. Programmet har kontraktsforpliktelser for til sammen 339 mill kr ved utgangen av 2014 slik at hele avsetningen er bundet opp i kontrakter. Vurdering av måloppnåelse og faglige utfordringer Programmet har avsluttet sitt tredje driftsår og kan derfor sies å være i full driftsfase. Programmet løper til 2021 og har dermed syv år igjen til full måloppnåelse. Programmet har i 2014 hatt følgende aktiviteter relatert til de enkelte delmål: Delmål Aktivitet i Utvikle de generiske elementene innenfor bioteknologien, slik at norske forskningsmiljøer i akademia og næringsliv kan hevde seg på internasjonalt toppnivå. 2. Ivareta de ulike behov og særtrekk som eksisterer innenfor hver sektor på en måte som kan utløse synergier og samhandling. Utlysninger i ERA-nett Strategisk satsing "Digitalt livkonvergens for innovasjon" Utlysning Nasjonalt senter for digitalt liv Idélab Arrangementsstøtte Optimaliseringsmidler og innovasjonsprosjekter innenfor marin bioprospektering Felles utlysning med HAVBRUK 3. Sikre at områder der bioteknologi er avgjørende for verdiskaping og næringsutvikling med nytte for samfunnet ivaretas. Utlysning av Nasjonal senter for digitalt liv Optimaliseringsmidler Arrangementsstøtte Utlysninger i ERA-nett 2

3 4. Sikre en forsvarlig teknologiutvikling som adresserer de globale samfunnsutfordringene innenfor helse og bærekraftig matog industriproduksjon. 5. Legge til rette for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon av bioteknologisk forskning i Norge. 6. Kommunisere med definerte målgrupper for å sikre at bioteknologisk forskning og utvikling er i tråd med samfunnets behov. Idélab Felles utlysning med ELSA og NANO2021 Startet arbeidet med RRI-plattform mellom teknologiprogrammene Læringsplattform store prosjekter Delta i internasjonalt arbeid rundt bioteknologiens roller i å adressere disse. Utlysning av Nasjonalt senter for digitalt liv Dialogmøter fase I digitalt liv Brosjyre digitalt liv-konvergens for innovasjon Artikler på forskning.no o.l. Krav til kommunikasjon av resultater fra prosjektene Arrangementsstøtte Den strategiske satsingen på "Digitalt liv-konvergens for innovasjon" med tilhørende etablering av et nasjonalt senter for digitalt liv, som går igjen under flere av delmålene, er initiert av programstyret som et ledd i å definere programmets ambisjonsnivå. Ut fra et slikt ambisjonsnivå vil det i 2015 bli satt resultatmål for programmet. Først da er det mulig å adressere hva som gjenstår før programmet har nådd sine mål og delmål. Det er i 2014 gjennomført følgende utlysninger og andre avsetning av midler (mill kr): Nasjonal senter digitalt liv 250 Optimaliseringsmidler 80 Innovasjonsprosjekter (marin biotek/bioprosp) 15 Fellesutlysning med HAVBRUK 20 Fellesutlysning med ELSA og NANO Fellesutlysninger i ERA-nett 75 Arrangementer 2 Læringsplattform store prosjekter 1 TOTALT avsatt til utlysninger 449 Totalt sett har programmet vedtatt utlysninger for til sammen 993 mil kr. Selv om ikke hele dette beløpet nødvendigvis lar seg omsette i prosjekter, så utgjør det om lag 2/3 av programmets budsjett for hele programperioden. Programmet har derfor tatt på alvor pålegget om å komme raskt i gang med utlysninger for å forhindre overføring av ubrukte midler. Men en stor andel av midlene som nå overføres er allerede bevilget til prosjekter og utfordringen blir derfor mer å sørge for at prosjektene får brukt de bevilgede midlene iht sine planer. 3

4 Nøkkeltall, 2014 Antall prosjekter: 93 (24 fra FUGE), herav 29 nye i 2014 Dr.gradsstipendiater: 6,5 årsverk, herav 3,0 kvinner og 3,5 menn Postdoktorstipendiater: 11,2 årsverk, herav 3,0 kvinner, 6,2 menn, 2,0 ukjent Prosjektledere: 95 årsverk, herav 23 kvinner, 68 menn, 4 ukjent Avlagte doktorgrader: 0 Måltall kvinner 2014 Det er 46% kvinner blant Dr. gradsstipendiater, 27% blant postdoktorer og 24 % blant prosjektledere. Bortsett fra Dr. gradskandidater er kvinneandelen fortsatt lav, men det har vært en betydelig økning av kvinneandelene (fra hhv 4 % og 15 %) innenfor de to siste kategoriene det siste året. Resultatindikatorer, 2014 Resultatindikatorer Antall Publisert artikkel i periodika og serier 49 Publisert artikkel i antologi 9 Publiserte monografier 2 Rapporter, notater, artikler, foredrag på møter/konferanser rettet mot prosjektets målgrupper 146 Populærvitenskapelige publikasjoner (artikler/bøker, debattbøker/-artikler, høringer, utstillinger, skjønnlitteratur etc) Oppslag i massemedia (aviser, radio, TV ) 21 Ferdigstilte nye/forbedrete metoder/modeller/prototyper 7 9 Ferdigstilte nye/forbedrete produkter 2 Ferdigstilte nye/forbedrete prosesser 2 Ferdigstilte nye/forbedrete tjenester 0 Søkte patenter 13 Inngåtte lisensieringskontrakter 0 Nye foretak som følge av prosjektet 2 Nye forretningsområder i eksisterende bedrifter som følge av prosjektet 0 Bedrifter i prosjektet som har innført nye/forbedrete metoder/teknologi 3 Bedrifter utenfor prosjektet som har innført nye/forbedrete metoder/modeller/teknologi 0 Bedrifter i prosjektet som har innført nye/forbedrete arbeidsprosesser/forretningsområder 0 Oversikten viser tall fra både FUGE og BIOTEK2021. Internasjonalt samarbeid 2014 Det ble i 2014 gjort avsetninger på tilsammen ca 75 mill kr til fellesutlysninger i regi av fem ERA-nett (industriell bioteknologi, marin bioteknologi, syntetisk biologi, systembiologi og systemmedisin). Forskningsrådet ble i 2013 koordinator for et nytt ERA-nett i marin bioteknologi. Dette ERA-nettet hadde sin første fellesutlysning i I fellesutlysninger fra tre ERA-nett (Plantevitenskap, industriell bioteknologi og systembiologi) var det norske deltakere i minst ett av prosjektene som fikk støtte. Det ble til sammen innstilt prosjekter med norsk andel på ca 20 mill kr i disse ERA-nettene. 4

5 Programmet har også løpende utlysning av (4 mill kr) som støtte til norske aktører som vil delta i europeiske fora som opererer som innspillsarena for forskjellige initiativ innenfor den europeiske forskningsarenaen (ERA), der bioteknologi er en viktig innsatsfaktor. Foreløpig har det ikke vært noen søkere til denne utlysningen, men vil fortsette da en må regne med noe tid før miljøene ser behov for å delta strategisk på en slik måte som det legges opp til i utlysningen. Det er fortsatt under planlegging en ordning som kan utvikle samspillet mellom H2020, europeiske fellessatsinger og BIOTEK2021. Dette kan være en form for "forsterkingsmidler" der miljøer som deltar i prosjekter i H2020 kan søke om ekstra midler for å styrke seg ytterligere på feltet, utvikle relevansen av prosjektet for norsk industri, etablere en interaksjon med løpende nasjonale prosjekter, osv. Det må være en forutsetning at de aktivitetene som skal støttes må være inkludert i programplanen for BIOTEK2021. Sekvenseringen av laksens genom nådde sin største milepæl i juni og publiserte sekvensen på en internasjonal konferanse om laksefiskbiologi i Vancouver. Prosjektet fortsetter med nødvendig etterarbeid ut Programadministrasjonen deltar i strategiske prosesser både innenfor OECD og EU for å underbygge bioteknologiens rolle i fremtidens næringsliv og som verktøy for å løse flere av de store samfunnsutfordringene. Viktigste aktiviteter i 2014 Forskningsfaglige: Programmet har en klart næringsrelevant profil, utvikler nyskapende bioteknologi og har fokus på anvendelse av forskningsresultater for å fremme verdiskaping og næringsutvikling. Totalt er det blitt lyst ut midler for til sammen 120 mill kr (for hele prosjektperioden) i de nasjonale utlysningene. Det kom inn søknader for til sammen 425 mill kr. Det er blitt bevilget midler for ca kr 120 mill kr slik at suksessraten er ca 28 %. Bevilgningene i 2014, inkludert ERA-nettprosjekter, dekket programmets tematiske prioriteringer på følgende måte: Den spesifikke nasjonale satsingen på marin bioteknologi/bioprospektering blir håndtert av BIOTEK2021, og er grunnen til at marine tema har en såpass dominerende posisjon. Det ble i 2014 bevilget midler til fem optimaliseringsprosjekter (tilsammen 45 mill kr) og to innovasjonsprosjekter i næringslivet (til sammen 10 mill kr) innenfor produkter, prosesser og 5

6 tjenester som har sitt utspring fra marin bioteknologi/bioprospektering. I tillegg hadde programmet et bidrag til en fellesutlysning med Havbruksprogrammet på 20 mill kr som er medregnet her. Programmet har etablert "optimaliseringsprosjekter" som en prosjekttype som skal bidra til at forskningsresultater og idéer som er fremkommet fra tidligere bioteknologisk forskning skal utvikles videre mot kommersiell anvendelse, f.eks. i form av videreutvikling, optimalisering og anvendelser for sikring av IPR. Det er nå gjennomført tre utlysningsrunder med optimaliseringsmidler. Utlysningen i 2014 gjaldt alle tematiske områder i programmet, og det bevilget ca 80 mill kr til nye optimaliseringsprosjekter. I 2014 er det, i tillegg til ordinære utlysninger, primært arbeidet med å definere en strategisk satsing med et visjonært preg. Satsingen har fått tittelen "Digitalt liv-konvergens for innovasjon". Den er basert på det faktum at bioteknologisk forskning har gjennomgått en revolusjon det siste tiåret, fra å være en relativt datafattig vitenskap til å generere ekstreme mengder data. Nye anslag sier at datamengden i livsvitenskap nå dobles hvert halvår. Håndtering og analyse av denne mengden bioteknologiske forskningsdata krever bruk av moderne informasjonsteknologi og matematisk kompetanse på nye måter. For å implementere den strategiske satsingen er det lyst ut midler for å etablere et nasjonalt senter for digitalt liv. Senteret kan være geografisk spredt i form av et nav med flere tilknyttede noder. Det nasjonale lederskapet og koordineringen av senteraktivitetene er hovedsakelig lagt til navet, men må støttes opp av aktiviteter i nodene. Til senteret skal det tilknyttes en portefølje av FoU-prosjekter som til sammen utgjør en helhet både med hensyn til tematisk og teknologisk bredde. Prosjektene som inngår i senteret må dekke områder som er strategisk viktige med et betydelig potensial for verdiskapning nasjonalt og må ta mål av seg til å adressere vesentlige samfunnsutfordringer. Prosjektene bør være rettet mot å utvikle kunnskap og bioteknologi som er relevant for dagens og fremtidens næringsliv i Norge og/eller de samfunnsutfordringer Norge står overfor. Totalt er det lyst ut midler for til sammen kr 250 mill kr til etableringen av det nasjonale senteret. Bevilgning vil her bli foretatt i september Programmet har også deltatt i Forskningsrådets første Idélab med 10 mill kr til innovative prosjekter under tittelen "Mot nullutslippsamfunnet". Fire FoU-prosjekter og ett nettverksprosjekt ble innvilget med et totalt beløp fra alle bidragsytere på 40 mill kr. Det er også arbeidet videre med ELSA- og RRI-relaterte aktiviteter i tråd med det fundamentet som ble lagt i Dette fundamentet består av fem retninger: (i) Utvikling av et rammeverk for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) i Forskningsrådet, (ii) Grunnleggende ELSAforskning innenfor bioteknologi, (iii) Risikoforskning relatert til RRI, (iv) Erfaringer med å integrere ELSA i store prosjekter og (v) fellesutlysning av forskerprosjekter mellom programmene ELSA, NANO2021 og BIOTEK2021. Kommunikasjons- og formidlingstiltak: I 2014 ble det gjort en rekke ulike tiltak mot programmets målgrupper. For eksempel ble næringsliv og forskere adressert ved at rådgivere deltok med innlegg på konferanser slik som på NBS sitt kontaktmøte (Vintermøtet), arrangerte workshops som under Næringslivsdagen og på regulære møter i ulike fora, deriblant LMI, Norsk Biotekforum, Oslo Cancer Cluster, Biotech North og Nasjonalt nettverk for industriell bioteknologi. Nettsidene er blitt opprettholdt med relevant informasjon og nyheter om utlysninger, og det ble utarbeidet en brosjyre for å promotere bioteknologi og BIOTEK2021. Det er også laget artikler 6

7 som er blitt publiser på nettet, bl. a forskning.no. Disse har omfattet tema som skreddersydd medisin, bioøkonomi, marin bioteknologi og optimaliseringsprosjekter. Driftsrelaterte aktiviteter: Det ble i 2014 avholdt 5 programstyremøter. I forbindelse med planleggingen av utlysningen av optimaliseringsmidler ble det avholdt en workshop mellom programstyret, administrasjonen og de innvilgede prosjektene. Hensikten med workshopen var å høste erfaringer fra den første runden med utlysning som kunne brukes til å forbedre prosjektene Habilitet i søknadsbehandlingen Oversikten omfatter følgende utlysninger der bevilgninger er foretatt i 2014: Fellesutlysning med HAVBRUK, bevilgningsmøte Fellesutlysning med NANO2021 og ELSA, bevilgningsmøte Denne saken ble behandlet i et styreutvalgsmøte som besto av ett habilt medlem fra hvert av programstyrene til de tre deltakende programmene. Optimaliseringsmidler, bevilgningsmøte Innovasjonsprosjekter innenfor marin bioprospektering, bevilgningsmøte Antall søknader: 67 Antall søknader i «finalen»/over karaktergrensen: 37 Antall av disse søknadene med registrert inhabilitet: 9 Antall inhabile programstyremedlemmer (inhabilitet knyttet til behandling av disse søknadene): 4 Antall settemedlemmer som deltok i behandlingen: 0 Høydepunkter, resultater og funn Eksempler på nyhetssaker fra BIOTEK2021 i 2014: Digitalisering av bioteknologi livet på en ipad Forskningsrådet har startet en strategiprosess om hvordan bioteknologien utvikler seg for å møte den raske utviklingen mot det «digitale liv». Når kartlegging av et genom blir mulig for alle, reiser det teknologiske, samfunnsøkonomiske og etiske problemstillinger. Etter hvert som teknologier for å kartlegge gener og proteiner utvikler seg, ser vi et stort behov for å kombinere resultatene fra laboratoriet med IKT og matematikk, fysikk og ingeniørvitenskap. Livsvitenskapene smelter sammen med de harde naturfagene. Samtidig utfordres vi i større grad på ansvarlig teknologiutvikling, sier spesialrådgiver Øystein Rønning I Forskningsrådet. Derfor har programmet BIOTEK2021 startet en prosess med strategisk satsing kalt digitalt liv. Den skal avklare hvordan programmet skal håndtere sammensmeltingen av de ulike fagene. Programmet er nå i en dialogfase der workshopen er et av flere elementer. Norsk lakseforskning har vist seg fram Norske forskningsmiljøer har gjennom sine bidrag til å kartlegge laksens arvemateriale vist at de tilhører den internasjonale forskningseliten innen marin bioteknologi og genetikk knyttet til havbruk. 7

8 10. juni 2014 passerte lakseforskningen en viktig milepæl, da den fullstendige genetiske koden for laksens genom ble publisert på en internasjonal konferanse i Vancouver. Bak det store prosjektet står laksenasjonene Norge, Canada og Chile. Forskere fra flere land har bidratt i det omfattende arbeidet, og norske forskningsgrupper har spilt en avgjørende rolle for gjennomføringen av prosjektet. Forskningsresultatene fra laksegenomprosjektet kan også overføres på andre områder, som for eksempel andre fiskearter, sekvensering av bakterielle genomer og forskning på sopp, bananfluer og planter. Følgende fagmiljøer har vært sentrale i å kartlegge laksens genom: - CIGENE (Senter for integrert genetikk) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås har vært en hjørnestein i laksegenomprosjektet. - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) og sekvenseringsteamet ved Norwegian Sequencing Centre (NSC) ved Universitetet i Oslo har vært sentrale bidragsytere i kartleggingen av laksens genom gjennom sin oppbygging av sekvenseringskompetanse og infrastruktur helt i forskningsfronten. - Fra Universitetet i Bergen (UiB) har forskningsmiljøet innen bioinformatikk bidratt. UiB har ledet FUGE-plattformen innenfor bioinformatikk og koordinerer nå infrastrukturprosjektet ELIXIR.NO i Norge. - Fra kanadisk side har Genome British Columbia vært med. Canadas og Chiles ambassader i Norge og Norges ambassade i Chile hjalp til med å få finansieringen på plass. Norges forskningsråd bidro til å engasjere Fiskeridepartementet, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og industrien i arbeidet. - Norges veterinærskole (NVH), Simon Fraser University, Vancouver og University of Victoria har også vært viktige samarbeidspartnere. Treenighet om etikk, juss og samfunnsansvar Etikk, samfunn og juss skal belyses enda sterkere i framtidige teknologiprosjekter. Den siste fellestildelingen fra tre programmer er et frampek mot større vekt på samfunnsansvar i forskning og innovasjon. Forskningsrådet avrunder ELSA-programmet med betydelige tildelinger til tre treårige prosjekter innenfor nano- og bioteknologi på til sammen 14,5 millioner kroner. Tildelingene har skjedd i en felles utlysning med teknologiprogrammene BIOTEK2021 og NANO2021. Dette skal styrke forskning på etiske, samfunnsmessige og juridiske problemstillinger rundt forsking innenfor disse områdene. 8

Årsrapport 2013 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 ( )

Årsrapport 2013 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 ( ) Årsrapport 2013 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 (2012-2021) Året 2013 En hovedutfordring har vært å komme raskt i gang med utlysninger, og i 2013 ble det bevilget nye prosjekter for en total ramme

Detaljer

Årsrapport 2015 Bioteknologi for verdiskapning/biotek2021 (2012 -?)

Årsrapport 2015 Bioteknologi for verdiskapning/biotek2021 (2012 -?) Årsrapport 205 Bioteknologi for verdiskapning/biotek202 (202 -?) 250 millioner til nytt bioteknologi-senter. Etableringen av Digital Life Norway et nasjonalt senter som skal fremme innovasjoner fra bioteknologisk

Detaljer

Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 ( )

Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 ( ) Årsrapport 2012 Bioteknologi for verdiskaping/biotek2021 (2012-2021) Året 2012 Året 2012 var oppstartsåret for BIOTEK2021. En foreløpig programplan forelå ved oppstart av programmet og revisjon og endelig

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

BIOTEK2021 for NMBU. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 19. september 2016

BIOTEK2021 for NMBU. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 19. september 2016 BIOTEK2021 for NMBU Spesialrådgiver Øystein Rønning, 19. september 2016 Hvorfor forsker vi? Samfunnsutfordringer (Science for society) Konkurranseevne (Science for competitiveness) «The research triangle»

Detaljer

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014)

Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Årsrapport 2013 SMARTRANS (2007-2014) Året 2013 Nye metoder som skal beregne den smarteste transportruten i rekordfart (COLLAB II) og presisjon i jernbanetrafikken (PRESIS) har vært sentrale forskningsområder

Detaljer

Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015)

Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Årsrapport 2013 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Året 2013 Aktiviteten i programmet er preget av at det meste av midlene er fordelt og at de sist innvilgede forskerprosjektene

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016

Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter. Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Ny utlysning av forskerprosjekter Spesialrådgiver Øystein Rønning, 17. august 2016 Centre for Digital Life Norway (DLN) Existing Projects DigiSal: Towards the Digital

Detaljer

Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK ( )

Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK ( ) Årsrapport 2012 Transportsikkerhet TRANSIKK (2010-2015) Året 2012 Programmet gjennomførte i 2012 sin andre utlysning og bevilget midler til fem nye forskerprosjekter. Samtlige nye prosjekter omhandler

Detaljer

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Fra FUGE til BIOTEK2021 XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012 Store programmer

Detaljer

Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT ( )

Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT ( ) Årsrapport 2015 Transport 2025/TRANSPORT (2015-2024) Transport 2025 hadde i 2015 sitt første virkeår og har dermed foreløpig ikke resultater å vise til. Det er allerede igangsatt prosjekter fra tre utlysninger.

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover Programrapport 2016 Programnavn/akronym FORSKSKOLE Programmets overordnede mål og formål Satsingen Nasjonale forskerskoler skal bidra til å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen i Norge gjennom nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2014 Sykefravær, arbeid og helse SYKEFRAVÆR (2007-2016)

Årsrapport 2014 Sykefravær, arbeid og helse SYKEFRAVÆR (2007-2016) Årsrapport 2014 Sykefravær, arbeid og helse SYKEFRAVÆR (2007-2016) Året 2014 Programmet har til nå bevilget midler til totalt 42 forskerprosjekter, ett kompetanseprosjekt i næringslivet, to postdoktorprosjekter

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 28. oktober 2010, kl. 10-16. Sted: Radisson Blue Airport hotel, Oslo lufthavn, Gardermoen Til stede: Ole-Jan Iversen, Vincent Eijsink, Øystein Lie, Klara Stensvåg (på telefon)

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA ( )

Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA ( ) Årsrapport 2014 evitenskap Infrastruktur, Teori og Anvendelser/eVITA (2006-2015) Året 2014 Aktiviteten i programmet er preget av at det meste av midlene er fordelt og at de sist innvilgede forskerprosjektene

Detaljer

Årsrapport 2011 Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF (2010-2019)

Årsrapport 2011 Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF (2010-2019) Årsrapport 2011 Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF (2010-2019) Året 2011 MAROFF etterfølger det tidligere maritime programmet med samme navn (2002-2009). Ved hjelp av midler fra Verftspakken

Detaljer

Årsrapport 2015 IKTPLUSS

Årsrapport 2015 IKTPLUSS Årsrapport 2015 IKTPLUSS Store investeringer i Big Data, informasjonssikkerhet og helse i 2015 I 2015 har IKTPLUSS gjennomført store utlysninger på de to satsingene Et trygt informasjonssamfunn og IKT

Detaljer

Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika ( )

Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika ( ) Årsrapport 2012 Latin-Amerika programmet/latinamerika (2008-2017) Året 2012 I alt 23 FoU prosjekter har hatt støtte over programmet i 2012. Ingen nye prosjekter har startet opp i 2012, ettersom utlysningen

Detaljer

Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK ( )

Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK ( ) Årsrapport 2014 Transportsikkerhet TRANSIKK (2010-2015) Året 2014 TRANSIKK bevilget til sammen 16 mill. kroner til fire nye prosjekter i 2014. Programmet har nå gjennomført sin siste ordinære utlysning.

Detaljer

Programstyret for BIOTEK2021 Dato: Fredag 6. april 2016 Sted: Forskningsrådet, Lysaker

Programstyret for BIOTEK2021 Dato: Fredag 6. april 2016 Sted: Forskningsrådet, Lysaker Programstyret for BIOTEK2021 Dato: Fredag 6. april 2016 Sted: Forskningsrådet, Lysaker Til stede: Forfall: Jostein Dalland (styreleder), Jan Buch Andersen, Sigrid Fossheim, Stig W. Omholt, Ellen-Marie

Detaljer

Nytt Stort program for havbruksforskning HAVBRUK2. Kjell Emil Naas Spesialrådgiver og programkoordinator

Nytt Stort program for havbruksforskning HAVBRUK2. Kjell Emil Naas Spesialrådgiver og programkoordinator Nytt Stort program for havbruksforskning HAVBRUK2 Kjell Emil Naas Spesialrådgiver og programkoordinator Stort program for havbruksforskning HAVBRUK2 «Stø kurs mot nye muligheter» - HAV21 Videreføre vinnerresept

Detaljer

Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp ( )

Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp ( ) Årsrapport 2015 Strategiske høgskoleprosjekter/shp (2012-2017) Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) er en institusjonsstrategisk satsing rettet mot statlige høgskoler og private høgskoler med institusjonsakkreditering.

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Årsrapport 2012 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks ( )

Årsrapport 2012 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks ( ) Årsrapport 2012 Økt verdiskaping i naturgasskjeden/gassmaks (2007-2016) Året 2012 Året 2012 er programmets femte fulle driftsår. Programmets økonomi har vært den samme som for de fire siste årene med et

Detaljer

Utfordringer i det nye forskningsrådet havbruk som et stort program

Utfordringer i det nye forskningsrådet havbruk som et stort program Programkonferansen HAVBRUK 2004 23. 24. mars 2004 Clarion Hotell, Gardermoen Utfordringer i det nye forskningsrådet havbruk som et stort program Direktør Karin Refsnes Norges forskningsråd, Divisjon for

Detaljer

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-)

Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Årsrapport 2012 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (2009-) Året 2012 Den viktigste aktiviteten i 2012 har vært arbeidet med utlysning med søknadsfrist 17.oktober og påfølgende søknadsbehandling.

Detaljer

Programrapport Transport 2025 (TRANSPORT)

Programrapport Transport 2025 (TRANSPORT) Programrapport 2016 Transport 2025 (TRANSPORT) Programmets overordnede mål og formål Transport 2025 skal bidra med kunnskap og løsninger for utviklingen av et helhetlig og fremtidsrettet transportsystem

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE ( )

Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE ( ) Årsrapport 2015 Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE (2013-2022) Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) er et tiltaksrettet program i Norges

Detaljer

INVITASJON. Forskningsrådet ønsker innspill på nasjonale utfordringer der. bioteknologisk FoU kan bidra til løsninger

INVITASJON. Forskningsrådet ønsker innspill på nasjonale utfordringer der. bioteknologisk FoU kan bidra til løsninger INVITASJON Forskningsrådet ønsker innspill på nasjonale utfordringer der bioteknologisk FoU kan bidra til løsninger Bakgrunn Forskningsrådet starter nå en prosess som skal lede fram til retning og satsingsområder

Detaljer

Havet og kystens avslutningskonferanse Hurtigruten april Christina I.M. Abildgaard Dr.scient, avdelingsdirektør

Havet og kystens avslutningskonferanse Hurtigruten april Christina I.M. Abildgaard Dr.scient, avdelingsdirektør Havet og kystens avslutningskonferanse Hurtigruten 7.-9. april 2015 Christina I.M. Abildgaard Dr.scient, avdelingsdirektør Roma-deklarasjonen Melding fra Europas marine forskere Delivering impact, global

Detaljer

Referat PS møte 1/2016

Referat PS møte 1/2016 Programstyret for BIOTEK2021 Dato: Fredag 19. februar 2016 Sted: Forskningsrådet, Lysaker Til stede: Jostein Dalland (styreleder), Jan Buch Andersen, Sigrid Fossheim, Stig W. Omholt, Ellen-Marie Forsberg,

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Godkjent referat HB2S møte 02/15

Godkjent referat HB2S møte 02/15 Programstyret for Stort program for Havbruksforskning HAVBRUK2 Dato: Fredag 4.desember 2015, kl. 09:00-15:00 Sted: Hotell Best Western, Karl Johan, møterom: Karl Johan-salen Til stede: Aud Skrudland, leder

Detaljer

HAVBRUK en næring i vekst Rolf Giskeødegård Programkoordinator. Havbruksprogrammet

HAVBRUK en næring i vekst Rolf Giskeødegård Programkoordinator. Havbruksprogrammet HAVBRUK en næring i vekst Rolf Giskeødegård Programkoordinator Havbruksprogrammet Figure A1.1 - World production (million tonnes) from capture fisheries and aquaculture Excluding aquatic plants Source

Detaljer

Årsrapport 2007: Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF (2002-2009)

Årsrapport 2007: Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF (2002-2009) Årsrapport 2007: Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF (2002-2009) Året 2007 MAROFF vedtok i 2007 å gi støtte sitt største prosjekt noensinne. Det ble bevilget i alt 31,5 mill. kroner til FellowSHIP

Detaljer

Årsrapport 2015 Program for transportsikkerhet/transikk ( )

Årsrapport 2015 Program for transportsikkerhet/transikk ( ) Årsrapport 2015 Program for transportsikkerhet/transikk (2010-2015) TRANSIKK hadde sitt siste virkeår i 2015. Programmet hadde da ekstra fokus på formidling av resultater til de viktigste målgruppene;

Detaljer

HAVBRUK en næring i vekst Programstyreleder Anna Sonesson

HAVBRUK en næring i vekst Programstyreleder Anna Sonesson HAVBRUK en næring i vekst 2006-2015 Programstyreleder Anna Sonesson HAVBRUK en næring i vekst 2006-2015 Visjon Norge verdens fremste havbruksnasjon Mål Framskaffe kunnskap for å oppnå økonomisk, miljømessig

Detaljer

BIA Brukerstyrt innovasjonsarena. -Noe for din bedrift? Svein Erik Moen, Forskningsrådet sem@rcn.no, Mob: 91 15 72 19

BIA Brukerstyrt innovasjonsarena. -Noe for din bedrift? Svein Erik Moen, Forskningsrådet sem@rcn.no, Mob: 91 15 72 19 BIA Brukerstyrt innovasjonsarena -Noe for din bedrift? Svein Erik Moen, Forskningsrådet sem@rcn.no, Mob: 91 15 72 19 Nøkkeldata Budsjett: 8 mrd kr Næringsrelevant forskning: 3,5 mrd kr (1 mrd kr med bedrift

Detaljer

Årsrapport 2011 Skatteøkonomisk forskning/skatt (2011-2016)

Årsrapport 2011 Skatteøkonomisk forskning/skatt (2011-2016) Årsrapport 2011 Skatteøkonomisk forskning/skatt (2011-2016) Året 2011 Programmet har blitt omorganisert og startet i 2011 en ny periode. Det nye programstyret har utarbeidet programplan (2011-16) og lyst

Detaljer

HAVBRUK2 Ny programplan nye prioriteringer nye utlysninger. Aud Skrudland Programstyreleder

HAVBRUK2 Ny programplan nye prioriteringer nye utlysninger. Aud Skrudland Programstyreleder HAVBRUK2 Ny programplan nye prioriteringer nye utlysninger Aud Skrudland Programstyreleder Kunnskapsgrunnlag og signaler HAV21: «Stø kurs mot nye muligheter» Videreføre vinnerresept Møte nye utfordringer

Detaljer

Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT)

Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) Årsrapport 2012 Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) Året 2012 I 2012 har programmet Praksisrettet utdanningsforskning PRAKUT) tildelt de resterende forskningsmidlene i programmet. Utlysningene i

Detaljer

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari Store programmer nytt klimaprogram NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari 1. Kort om Store program i Forskningsrådet 2. Anbefalinger fra internasjonal evaluering av norsk klimaforskning

Detaljer

Årsrapport 2009 Folkehelse

Årsrapport 2009 Folkehelse Årsrapport 2009 Folkehelse Året 2009 2009 har vært i formidlingens tegn for Folkehelseprogrammet. Det har vært arrangert to miniseminarer særlig rettet mot departementer og direktorater med temaene Sosial

Detaljer

Årsrapport 2010 ELSA ( )

Årsrapport 2010 ELSA ( ) Årsrapport 2010 ELSA (2008-2014) Programmet Etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved bioteknologi, nanoteknologi, og nevroteknologi gjennomførte i 2010 en stor utlysning om integrerte prosjekter.

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

FUGE II (Funksjonell genomforskning i Norge) ( )

FUGE II (Funksjonell genomforskning i Norge) ( ) FUGE II (Funksjonell genomforskning i Norge) (2007 2011) FUGE Ett av syv Store Programmer i Forskningsrådet. Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å realisere sentrale forskningspolitiske

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Forskningsrådets tilbud til næringslivet Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Programtyper: 1. Grunnforskningsprogrammer 2. Handlingsrettede programmer 3. Brukerstyrte innovasjonsprogrammer

Detaljer

Programstyret for BIOTEK2021

Programstyret for BIOTEK2021 Referat PS møte 3/2015 Programstyret for BIOTEK2021 Dato: Tirsdag 29. september 2015 Sted: Forskningsrådet, Lysaker Til stede: Forfall: Jostein Dalland (møteleder), Jan Buch Andersen, Camilla Røsjø, Sigrid

Detaljer

Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring

Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring Husøy 22. august 2014 Christina Abildgaard, Dr. scient, avdelingsdirektør Glipper det for forsknings- og virkemiddelaktørene

Detaljer

Programstyret for BIOTEK2021

Programstyret for BIOTEK2021 Programstyret for BIOTEK2021 Dato: Tirsdag 3. februar 2015 Sted: Forskningsrådet, Lysaker Til stede: Forfall: Jostein Dalland (møteleder), Jan Buch Andersen Camilla Røsjø, Sigrid Fossheim, Stig W. Omholt,

Detaljer

Programrapport Maritim virksomhet og offshore operasjoner - MAROFF

Programrapport Maritim virksomhet og offshore operasjoner - MAROFF Programrapport 2016 Maritim virksomhet og offshore operasjoner - MAROFF Programmets overordnede mål og formål MAROFF skal bidra til å realisere regjeringens maritime strategi for fremme av innovasjon og

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester/helseomsorg ( )

Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester/helseomsorg ( ) Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester/helseomsorg (2011-2013) Året 2013 Programmet hadde 13. februar utlysning av 60 millioner kroner som tematisk dekket hele programplanen. Til sammen ble 66 søknader

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Årsrapport 2013 Program for klinisk forskning/klinisk ( )

Årsrapport 2013 Program for klinisk forskning/klinisk ( ) Årsrapport 2013 Program for klinisk forskning/klinisk (2011-2015) Året 2013 Programmet har hatt én utlysning i 2013. 66 søknader ble behandlet hvorav 11 ble innvilget. Ett av disse prosjektene ble bevilget

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Årsrapport 2011 Folkehelseprogrammet ( )

Årsrapport 2011 Folkehelseprogrammet ( ) Årsrapport 2011 Folkehelseprogrammet (2011-2015) Året 2011 Programmet er en videreføring av Folkehelseprogrammet fra 2006-2010. Sammenlignet med det foregående programmet er programplanen dreiet mer mot

Detaljer

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1 !""# Kommunikasjonsplan Norad 1 1. Bakgrunn Forhistorie Norad finansierer flere programmer innen området høyere utdanning og forskning som forvaltes av. Disse er NUFU-programmet (Nasjonalt program for

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2012 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008-2012) Året 2012 Programmet skal fra 2013 videreføres i en ny femårsperiode, og 2012 har vært preget av forberedelser til dette. En programplankomité

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Relevante virkemidler i Forskningsrådet

Relevante virkemidler i Forskningsrådet Narvik 25. april 2017 Relevante virkemidler i Forskningsrådet Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter UoH

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Norges forskningsråd vitenskap energi, ressurser og miljø Adm.dir. Stab samfunn og helse

Detaljer

Nytt Stort program for havbruksforskning HAVBRUK2. Aud Skrudland Leder av programstyret

Nytt Stort program for havbruksforskning HAVBRUK2. Aud Skrudland Leder av programstyret Nytt Stort program for havbruksforskning HAVBRUK2 Aud Skrudland Leder av programstyret Stort program for havbruksforskning HAVBRUK2 Stø kurs mot nye muligheter Videreføre vinnerresept Møte nye utfordringer

Detaljer

Marin bioprospektering

Marin bioprospektering Marin bioprospektering Formålsrettet og systematisk leting etter bestanddeler, bioaktive forbindelser eller gener i marine organismer. Hensikten er å finne bestanddeler, forbindelser eller gener som kan

Detaljer

Årsrapport 2013 PETROSENTER Forskningssentre for petroleum ( )

Årsrapport 2013 PETROSENTER Forskningssentre for petroleum ( ) Årsrapport 2013 PETROSENTER Forskningssentre for petroleum (2013-2021) Året 2013 Betydning av forskningssentre Initiering av PETROSENTER i 2013 innebærer en nasjonal satsing på økt oljeutvinning og petroleumsforskning

Detaljer

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle Adm.direktør Arvid Hallén Forskning og næring skjer innenfor politiske rammer Suksesshistorie både for verdiskaping og forskning I

Detaljer

Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( )

Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam ( ) Årsrapport 2009 Program for velferd, arbeid og migrasjon/vam (2009-2018) Året 2009 Programstyret ble oppnevnt i februar for fire år. Programplanen ble vedtatt av divisjonsstyret i november 2009. Planen

Detaljer

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Næringslivet mer inn i akademisk forskning, eller akademisk forskning mer ut i næringslivet? Hva skal til for å utløse mer av potensialet? Adm.dir Jostein

Detaljer

5. Aktivitetsrapport < 100.000 100.000 299.999 300.000 499.999 > 499.999 1 1 2 2 2 3 6 4

5. Aktivitetsrapport < 100.000 100.000 299.999 300.000 499.999 > 499.999 1 1 2 2 2 3 6 4 Årsrapport for 2001 - Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) 1. Sammendrag Forskningsprogrammet har som målsetning å frembringe og gjøre tilgjengelig ny viten innenfor vitale deler av IKT- faget med sikte

Detaljer

Programstyret for FUGE

Programstyret for FUGE Programstyret for FUGE Dato: 9. juni 2010, kl. 10-16. Sted: Forskningsrådet, Frisch Til stede: Ole-Jan Iversen, Marit Otterlei, Rein Aasland, Klara Stensvåg, Vincent Eijsink, Hilde Nebb, Anne Tjønneland

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Programrapport Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE)

Programrapport Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) Programrapport 2016 - Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) Programmets overordnede mål og formål Hovedmålet er å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny

Detaljer

Årsrapport 2015 SAMANSVAR

Årsrapport 2015 SAMANSVAR Årsrapport 2015 SAMANSVAR SAMANSVAR startet opp i 2015, og bygger videre på intensjonene og erfaringene med det tidligere ELSAprogrammet, som ble avsluttet i 2014. SAMANSVAR har to prioriterte forskningsområder,

Detaljer

Årsrapport 2009 ELSA - Etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved bioteknologi, nanoteknologi, og nevroteknologi ( )

Årsrapport 2009 ELSA - Etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved bioteknologi, nanoteknologi, og nevroteknologi ( ) Årsrapport 2009 ELSA - Etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved bioteknologi, nanoteknologi, og nevroteknologi (2008-2014) Året 2009 Programmet Etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved

Detaljer

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU?

Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Infrastrukturmillaradene - Hvor er NMBU? Oversikt over infrastruktur tildelinger 2015 2014 veikart Sum 29 14 50 NTNU 13 13 24 UiO 14 9 23 UiB 11 7 21 SINTEF 8 5 13 NOFIMA 1 3 NMBU 1 1 5 IFE 4 5 1,4 mrd

Detaljer

Årsrapport 2012 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL ( )

Årsrapport 2012 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL ( ) Årsrapport 2012 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL (2011 2020) Året 2012 2012 var SAMKULs reelle startår og et svært aktivt år. Hovedutfordringen har vært å få i gang SAMKUL-forskningen

Detaljer

Årsrapport 2015 Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester / HELSEVEL ( )

Årsrapport 2015 Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester / HELSEVEL ( ) Årsrapport 2015 Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester / HELSEVEL (2015-2024) Med etableringen av et Stort program for forskning og innovasjon som skal bidra med kunnskap, for kvalitetsutvikling

Detaljer

PETROMAKS 2. DEMO2000 Søkerseminar 20. juni 2016

PETROMAKS 2. DEMO2000 Søkerseminar 20. juni 2016 PETROMAKS 2 DEMO2000 Søkerseminar 20. juni 2016 Mål for PETROMAKS 2 Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskaping for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Muligheter og forventninger

Behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Muligheter og forventninger Behovsdrevet innovasjon i helsesektoren Muligheter og forventninger Innovasjonskonferansen 2008, Sola Strand Hotell Maiken Engelstad PH.D, MPH underdirektør Innovasjon skal vi drive med det? Innovare (fornye):

Detaljer

Veien videre Temperaturmåling februar 2010 Basert på innspill januar 2010 CRO,

Veien videre Temperaturmåling februar 2010 Basert på innspill januar 2010 CRO, Veien videre 2012-2020 Temperaturmåling februar 2010 Basert på innspill januar 2010 CRO, 150210 Questback-undersøkelsene i to omganger Frist 20. januar Samlet innspill på en konsistent måte ved å bruke

Detaljer

Årsrapport 2008 Folkehelseprogrammet/FOLKEHELSE ( )

Årsrapport 2008 Folkehelseprogrammet/FOLKEHELSE ( ) Årsrapport 2008 Folkehelseprogrammet/FOLKEHELSE (2006-2010) Året 2008 Programmet hadde en hovedutlysning som dekket hele programmets bredde. Det var noe færre søknader enn tidligere, totalt 31 søknader

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Programstyret for BIOTEK2021 Dato: Tirsdag 5. mai 2015 Sted: NMBU, Campus Ås

Programstyret for BIOTEK2021 Dato: Tirsdag 5. mai 2015 Sted: NMBU, Campus Ås Referat PSmøte 2/2015 Programstyret for BIOTEK2021 Dato: Tirsdag 5. mai 2015 Sted: NMBU, Campus Ås Til stede: Forfall: Jostein Dalland (møteleder), Jan Buch Andersen Camilla Røsjø, Sigrid Fossheim, Stig

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Bioteknologi for verdiskapning/biotek2021

Bioteknologi for verdiskapning/biotek2021 Programrapport 2016 Bioteknologi for verdiskapning/biotek2021 Programmets overordnede mål og formål BIOTEK2021 skal frembringe bioteknologi som bidrar til verdiskaping og næringsutvikling knyttet til å

Detaljer