Ungt Entreprenørskap UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

2 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global, bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte «lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet. Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Innhold Styreleder og daglig leder har ordet 4 5 UEs programmer 6 7 Grunnskole 8 9 Videregående skole Høyere utdanning Priser og anerkjennelser 17 Samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap UE gir resultater 21 Internasjonalt Styrets årsmelding Økonomi Forside: Elever fra voksen skole sammen med Kronprins Haakon på klimakonferansen i København. Ungt Entreprenørskap Forlag AS 2010 For mer informasjon se: Design/lay-out: Z visuell kommunikasjon (www.zvk.no) 3

3 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Styreleder og daglig leder har ordet Om å være ledende internasjonalt Flere og flere i norsk næringsliv og offentlig forvaltning engasjerer seg i skolen gjennom Ungt Entreprenørskap. Vi har mange gode lærere i Norge, og mange av dem ivrer for entreprenørskap og skolens samarbeid med arbeids- og næringslivet om dette. Møtet mellom der elevene er nå, og der elevene vil være om noen år, er berikende for både skole og arbeidsliv, og tilbakemeldingene fra både lærere og «frivillige» fra næringslivet er utelukkende positive. Vi i UE ønsker å vise at vi setter pris på disse gode lærerne, og vi har de to siste årene kåret den læreren vi mener er verd stor anerkjennelse ikke bare fra UEs ståsted, men også fra næringslivets. Den siste EU-rapporten om entreprenørskap i utdanning gir flere viktige anbefalinger om hvordan vi kan styrke dette arbeidet. Når det gjelder å løse den største utfordringen å sikre en økt entreprenørskapskompetanse hos lærere hevder noen at det mest effektive vil være å gjøre temaet obligatorisk i all lærerutdanning. En annen anbefaling er å bruke entreprenørskap som et eksplisitt mål i læreplaner. Dette vil gi klare signaler, samt gjøre det enklere for både elever og lærere å bruke undervisningstimer på temaet. Norge har som mål å være internasjonalt ledende innenfor entreprenørskap i utdanning, og Ungt Entreprenørskap vil bidra til at dette skjer. En av grunnene til at vi høster så mye anerkjennelse ute i Europa, er det brede samarbeidet som ledes gjennom UE. Her er både næringslivet, de store organisasjonene og offentlige etater involvert. Det er ingen tvil om at Norge er blant de fremste på feltet, men stadig flere land ser nå viktigheten av å satse på å bygge en kultur for entreprenørskap. Våre naboer Danmark og Sverige har lansert sine nasjonale strategier. Regjeringens handlingsplan og den nye programplanen for Ungt Entreprenørskap vil være rettesnorer for det nasjonale arbeidet med entreprenørskap i utdanning. Regjeringen og UE har som mål å videreføre det arbeidet som er gjort så langt, samt å sikre høy kvalitet og stort volum. Et stort utviklingsarbeid er gjort i UE de siste årene, og vi organisasjonen har gått fra å ha en portefølje innen Ungdomsbedriftsprogrammet, til å dekke store deler av hele utdanningsløpet. Framover vil arbeidet konsentreres om å levere den kvalitet vi står for. Det må satses i hele utdanningsløpet, og det ligger ingen motsetning i å satse på de korte programmene versus bedriftsprogrammene. Det er ingen tvil om at det varige læringsutbyttet er størst i bedriftsprogrammene, og at disse på lengre sikt også Vibeke Hammer Madsen styreleder Ungt Entreprenørskap Norge bidrar mest til både verdiskaping og regional utvikling. Samtidig er de øvrige programmene viktige fordi de gir en nødvendig læringsmessig progresjon mot bedriftsprogrammene. De klassebaserte programmene fungerer også som en katalysator for samarbeidet mellom skolene og det lokale arbeidslivet, og de bærer i seg viktige faglige elementer for elevene. Vi tror også at UEs programmer kan være et godt virkemiddel i kampen mot frafall i skolen. Dette understøttes daglig av tilbakemeldinger fra både lærere og elever. Den ferskeste rapporten fra Østlandsforskning gir også likelydende signaler. De aktivitetene som går over flere måneder, er best egnet til å endre holdninger, gi ferdigheter og således også skape sosiale effekter i form av redusert frafall. Kunnskapsdepartementet har nylig sendt ut til høring et forslag til ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningene ved høyskolene, og det har vært lagt ned et betydelig arbeid for å klargjøre og beskrive hvorfor og på hvilken måte entreprenørskap i utdanning må integreres i lærerutdanningene. Det er av avgjørende betydning for å nå nasjonale mål at entreprenørskap og UEs programmer er en naturlig del av enhver lærerstudents portefølje når vedkommende møter sine første elever. Derfor er lærerutdanningen en svært viktig faktor for framtidig kapasitet, kvalitet og volum. Anne Kathrine Slungård daglig leder Ungt Entreprenørskap Norge Styret i UE Norge: Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen, HSH (styreleder) Administrerende direktør Arne Hyttnes, Sparebankforeningen (nestleder) Direktør Petter Haas Brubakk, NHO Eier og konsernsjef Johan H. Andresen, Ferd Konserndirektør Anne Stärk-Johansen, Nordea Personal- og organisasjonsdirektør Per Haugen, Veidekke Entreprenør og styreleder i UE Oslo Konsernsjef Maalfrid Brath, Manpower AS Administrerende direktør Gunn Ovesen, Innovasjon Norge Direktør Eva Lian, KS Møtende varamedlem: 2. nestleder Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet Distriktssekretær i Nordland Rita Lekang, LO Progresjonsmodellen for Ungt Entreprenørskap trinn trinn SikkSakk Europa SmArt Vårt Lokalsamfunn Observatører med tale- og forslagsrett: Rådgiver Johanna Ellefsen Rostad, NHD Seniorrådgiver Bente Boye Lund, KRD Daglig leder Kent Terje Ingebretsen, UE Rogaland Daglig leder Siv Elin Dammen, UE Oslo (vara) Seniorrådgiver Finn-Børre Stokholm, LMD 1.-konsulent Zeshan Shakar, KD Rådgiver Lene Karin Wiberg, KD trinn Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! teknovisjon Høyere utdanning Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse Inkluderende arbeidsliv Cambridge-eksamen Valgkomité: Inger Lise Blyverket, HSH Olaf Stene, NHO Oslo og Akershus Eva Lian, KS Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag Cambridge-eksamen Inndelingen av temaer og metodebruk sørger for progresjon i entreprenørskapsopplæringen. Det pedagogiske «rekkverket» består av partnerskap som er et gjensidig forpliktende samarbeid med skole og bedrift som kan brukes på alle trinn. Ved bruk av Ungt Entreprenørskapsprogrammer blir elevene bedre rustet til å møte morgendagens arbeidsog næringsliv. 5

4 Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd i eget nærmiljø hvor de lærer om samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester. Programmet går over fem undervisningsøkter. Se mulighetene! trener elevenes entreprenørskapskompetanse knyttet til kreativitet, selvinnsikt og beslutningstaking. Programmet går over fem undervisningsøkter trinn UEs programmer Ungt Entreprenørskap har stor aktivitet med elevbedrifter i ungdomsskolen, ungdomsbedrifter i den videregående skolen og studentbedrifter på høyskole/universitet. I bedriftsprogrammene lærer elevene og studentene å starte, drive og avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer utviklet av dem selv. Ungdoms- og studentbedriftene må alle ha en mentor fra lokalt arbeids- og næringsliv. SikkSakk Europa gir elevene en spennende introduksjon til land og ressurser i Europa. Elevene får bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Programmet går over fire undervisningsøkter. SMART inspirerer elever til skaperglede, handling og samarbeid. Elevene skal løse problemer de ser rundt seg i nærmiljøet, ved hjelp av sine egne erfaringer, kunnskaper og interesser. Fr a utdanning til jobb Elevhefte Jobbskygging gir elevene en unik mulighet til å erfare hva som finnes av yrkes- og utdanningsvalg ved at de gis anledning til å følge en arbeidstaker gjennom en arbeidsdag. Fra utdanning til jobb berører fire hovedtemaer: Arbeidsmarked, selvinnsikt og kompetansekartlegging, søknad og CV samt intervju. Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobb og lærlingplass trinn vgs. Alle trinn Økonomi og karrierevalg lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette kobles mot mulige utdannings- og yrkesvalg. I tillegg lærer elevene om betydningen av ryddighet og oversikt i personlig økonomi. Programmet går over tre undervisningsøkter. Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping der elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet. Programmet tilbys elever i ungdomsskolen og videregående skole samt studenter ved høyskole/universitet. 6 7

5 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Grunnskole Barn fra Voksen skole sammen med Kronprins Haakon på klimakonferansen i København. Amund Nerås Krogsæter skjuler seg bak en brakke. Han er med på Jobbskygging og følger faren sin gjennom en vanlig arbeidsdag for å finne ut og lære mer om hva han jobber med. Foto: Willy Haram / Haramsnytt 2009 har vært et løft for grunnskolen, og det er etablert flere nye møteplasser mellom skole og næringsliv. Stadig flere kommuner ser nytten av å bruke UEs programmer og inkluderer entreprenørskap i sine strategiplaner. Totalt sett har dette bidratt til en gledelig økning i antall elever på alle grunnskoleprogrammene. Med den store veksten har det vært viktig å sikre at organisasjonen har tilstrekkelig kompetanse til å gi nødvendig oppfølging mot skolen. Det er derfor gjennomført omfattende intern kursvirksomhet. Det er lagt ned innsats i å rekruttere flere frivillige fra næringslivet. Det er blant annet utviklet en næringslivsside på og en egen brosjyre med bedrifter som målgruppe. SMARTere energi med Statkraft UE har fått midler fra Statkraftfondet til prosjektet SMARTere energi. Elever på mellomtrinnet skal tenke nytt og kreativt og utvikle løsninger for framtiden, basert på ren og fornybar energi. Alle 19 fylkene er med, og målet er at elever skal gjennomføre programmet i skoleåret 2009/-10. I desember var SMARTe elever fra Voksen skole til stede som Statkrafts gjester på klimakonferansen i København. Med seg i bagasjen hadde elevene modeller av egne oppfinnelser som ble vist fram til ledere fra næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. Det er spesielt hyggelig at vi har med oss den kom mende generasjon, sa Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge, da hun sammen med Kronprins Haakon foresto den offisielle åpningen av den norske utstillingen på Forum. Elevbedrift I programplanen for Ungt Entreprenørskap har bedriftsprogrammene et særskilt fokus. UE er i gang med å revitalisere elevbedriftsprogrammet for å møte nye læreplankrav og sikre kvalitet. Selv om det aldri før har vært så mange elever som har gjennomført programmet som i 2009, er det fortsatt mange skoler som ikke har elevbedrift på timeplanen. For UE er det viktig å spre gode eksempler på hvordan kommuner bruker elevbedriftsprogrammet til å konkretisere intensjonene i Kunnskapsløftet. Ett eksempel er Voss kommune i Hordaland hvor arbeidet med elevbedrift er nedfelt i kommunenes virksomhetsplaner. I en periode på 7 uker skal alle elever i 9. klasse starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Skolene samarbeider nært med kommunens næringsavdeling, som bistår og legger til rette for samarbeid med lokale bedrifter. Erfaringene viser at kommunal forankring bidrar til kontinuitet og kvalitet i entreprenørskapsopplæringen. I tillegg sikres alle et tilbud, uavhengig av skole og lærer. Finansstafetten I samarbeid med Finansmarkedsfondet gjennomfører UE Finansstafetten En dag i skolen. Finansnæringen utfordres til å sette av en dag til å gjennomføre et av UEs programmer. Prosjektet skal bidra til allmennopplysning i temaer som sparing, skatt, budsjett, regnskap og personlig økonomi. Emnene blir formidlet til elevene av personer som i det daglige har sitt arbeid i sektoren. Med stafettprinsippet og veiledernes begeistring utfordres andre kolleger og samarbeidspartnere til å gjøre samme innsats, og UE når dermed bedrifter som ellers ikke ville bli nådd. Inovus 2009 På Inovus 2009 stilte UE med representanter fra alle grunnskoleprogrammene. Over 400 konferansedeltakere og nær 1000 besøkende fikk treffe så vel elever, veiledere og lærere som har gjennomført våre programmer. Det er Kunnskapsparken i Bodø som arrangerer Inovus, og målet er å sette entreprenørskap blant barn og unge på dagsordenen. Samarbeid med lærerutdanningen UEs fylkesforeninger har i flere år jobbet godt og systematisk for å gi framtidige lærere et tilbud om entreprenørskapskompetanse. I Nord-Trøndelag, Østfold, Buskerud og Vestfold tilbys innføringskurs i UEs programmer før studentene selv gjennomfører disse i praksisperioden. I Hedmark og Møre og Romsdal gjennomføres gründercamper for å gi studentene erfaring med entreprenørskapsprogrammer. Høgskolen i Vestfold ønsker å være i førersetet når det gjelder å skape en kultur for entreprenørskap i lærerutdanningen og implementerer derfor UE-programmer i samfunnsfag for lærerstudenter, forteller høyskolelektor Stig Bjørshol ved Høgskolen i Vestfold. 8 9

6 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Like før jul åpnet kommunalog regionalminister Liv Signe Navarsete det aller første mesterskapet i ungdomsbedrift ved Mailand videregående skole i Akershus. Videregående skole Beste ungdomsbedrift 1. Toetally UB, Nøtterøy vgs., Vestfold 2. Action Concept UB, Lørenskog vgs., Akershus 3. Hardanger Tradisjon og Kultur UB, Odda vgs., Hordaland Vinnere i nominasjonskonkurranser Beste logo: Protcam UB, Lillestrøm vgs., Akershus Oracleprisen for beste nettsted: Blikstad Design UB, Åssiden vgs., Buskerud Nordeaprisen for beste forretningsplan: Toetally UB, Nøtterøy vgs., Vestfold Beste reklamefilm: Moana Hemps UB, Horten vgs., Vestfold Beste brosjyre: Boble UB, Lillehammer vgs., Oppland Enovaprisen for beste energiinnovasjon: Studentenes Klimainitiativ UB, Hamar katedralskole, Hedmark SMSØ og Skatteetatens regnskapspris: Flaskelappen UB, Ski vgs., Akershus Vinnere i konkurranser med utstilling på NM Beste innovative produkt: Handball Solution UB, Sandefjord vgs., Vestfold Gastronomiprisen: Strilabakst UB, Sotra vgs., Hordaland Mesterbrevprisen: Remodo UB, Sykkylven og Ålesund vgs., Møre og Romsdal Beste kulturbedrift: Sussebasser UB, Melhus vgs., Sør Trøndelag Beste utstilling: Flaskelappen UB, Ski vgs., Akershus Beste selger: Mari Vestad, Sussebassen UB, Melhus vgs., Sør Trøndelag Ferdprisen for største verdiskapingspotensial: Dorme UB, Ålesund vgs., Møre og Romsdal Manpowerprisen for beste HR-bedrift: Koppen min UB, Drammen vgs., Buskerud SMSØ og Skatteetatens pris for beste regnskap: PCPute UB, Dalane vgs., Rogaland Ungdomsbedrift Ungdomsbedrift tilbys på over halvparten av alle videregående skoler i Norge. 30 prosent av elevene som driver ungdomsbedrift, går på studieforberedende utdanningsprogram, 64 prosent går på yrkesfaglige utdanningsprogram, mens 6 prosent av elevene som driver ungdomsbedrift, har bakgrunn fra en miks av disse utdanningsprogrammene. Ungdomsbedrift er styrket gjennom utvikling av flere støtteprogrammer. Støtteprogrammene bidrar til å løfte arbeidet med Ungdomsbedrift. Eksempler på støtteprogrammer er Enterprise without Borders, Jenter og ledelse, Inkluderende Arbeidsliv (IA) og Kick Off. UE Akershus og UE Østfold har utviklet en manual for Jenter og ledelse til bruk for alle fylkesforeningene. IA-arbeidet i ungdomsbedrifter i Akershus er evaluert, og evalueringen viser at IA reduserer fraværet og bedrer trivselen i ungdomsbedrift. EU-kommisjonen avga i november en rapport om entrepre- nørskap i yrkesrettet opplæring. 24 europeiske land deltok i utarbeidelsen. Ekspertrapporten vurderer blant annet suksessfaktorer og barrierer for entreprenørskap i utdanning. Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap, Skattedirektoratet og SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) i Norge blir løftet fram som et godt eksempel for andre. Ekspertrapporten anbefaler offentlige myndigheter i flere land å få på plass et lignende rammeverk for sine ungdomsbedrifter. Samarbeidet er også blitt synliggjort og satt på dagsordenen i IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations). This cooperation with the tax authorities have solved many potential problems since it led to the setting up of a framework for mini-companies to work within. NM for ungdomsbedrifter ungdommer fra 80 ungdomsbedrifter deltok på Nasjonal messe for ungdomsbedrifter i Ungdomsbedriftene fikk vise hva de var gode for i hele 17 ulike konkurranser. Juryene bestod av utvalgte deltakere fra næringslivet samt offentlige myndigheter, etater og organisasjoner. NM er et åpent arrangement og ble godt besøkt av ungdommer, lærere, næringslivsrepresentanter, politikere og medier. Totalt var det ca. 600 deltakere på arrangementet på Gardermoen Congress Centre. EM for ungdomsbedrifter Norges første pris i EM for ungdomsbedrifter ble innkassert av Toetally UB under EM 2009 i Rotterdam. Toetally UB fra Nøtterøy videregående skole i Vestfold vant den prestisjetunge FEDEX-prisen for største internasjonale potensial i konkurranse med 32 andre europeiske ungdomsbedrifter. Opplevelsene har vært mange for Toetally UB etter at de vant NM for ungdomsbedrifter. De har blant annet presentert forretningsideen sin på Stortinget, vært i møte med NHOs administrerende direktør, Finn Bergesen jr., og spist lunsj med næringsminister Sylvia Brustad og hotelleier, eiendomsutvikler og investor Petter Stordalen. Mange elever synes det er nok teori i skolen. Jeg er opptatt av at vi skal ha mer praktiske fag inn i undervisningen, særlig i videregående skole. Ungdomsbedrift betyr veldig mye for elever fordi de kan nytte sine evner i praktiske fag, sier statsråd Navarsete i møte med elever og rektor Trine Øiseth på Mailand videregående skole. Toetally UB består av de tre elevene Kristian Løn, Linnea Bjordal og Viktoria Magnussen. De har utviklet en oppvarmingssokk som skal redusere skader ved tåspissdansing. Prima Ballerina Ingrid Lorentzen ønsker Toetallys nyvinning velkommen

7 Enterprise without Borders Enterprise without Borders (EwB) er et program for elever på videregående skole som driver ungdomsbedrift og som ønsker å samarbeide med ungdomsbedrifter i andre land. Gjennom stipendmidler fra NORINT har UE arrangert lærerseminar og gitt norske elever mulighet til å reise ut for å møte sin samarbeidspartner. I september arrangerte Ungt Entreprenørskap lærerseminar i Göteborg for 120 lærere fra Norden og de baltiske stater. UE Østfold var prosjektleder for arrangementet. Lærerne fikk innblikk i hvilke muligheter EwB-programmet gir og anledning til å knytte kontakter med hverandre på tvers av grenser. Som et resultat av seminaret registrerte mange nye lærere og ungdomsbedrifter seg i programmet. Mange av lærerne skrev også avtaler om videre samarbeid som i etterkant er blitt realisert. Nasjonal Gründercamp UE arrangerte i januar den første nasjonale gründercampen for elever i videregående skole. 90 elever fra hele landet var samlet i Trondheim. Her konkurrerte de om hvem som hadde den beste framtidsrettede energi- og klimabevisste ideen. Oppdragsgiver for denne gründercampen var Enova SF. På bakgrunn av gode erfaringer fra skoleåret 2008/-09 er samarbeidet mellom Enova og UE om å arrangere energi-gründercamper videreført i skoleåret 2009/-10. I løpet av høsten 2009 har 17 av fylkesforeningene gjennomført fylkesvise camper. Enova var oppdragsgiver også ved Nasjonal Gründercamp i Trondheim i januar Dette er full klaff for min del, sier Kim Kristian Humborstad fra studentbedriften 360 Innovator, som fikk skygge konserndirektør Anne Stärk-Johansen i Nordea gjennom en arbeidsdag. Nærings- og handelsminister Trond Giske på sitt første offisielle oppdrag sammen med «skygge» Bjørn Morten Steimler, som fulgte konsernsjef i Norges- Gruppen, Sverre Leiro. Under: Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i HSH og «skygge» Martine Lie. Ungdomsbedrifter fordeling mellom studieretningene Restaurantog matfag 5% Naturbruk 8% Service og samferdsel 21% Medier og kommunikasjon 11% Teknikk og industriell produksjon (TIP) Design og håndverk 3% Elektrofag 3% 5% Bygg- og anleggsteknikk 2% Helse- og sosialfag 3% Annet 7% Idrettsfag 3% Formgivningsfag 1% Musikk, dans og drama 2% Realfag/språkfag/ samfunnsfag og økonomi 26% UE har hatt som mål å nå 20 prosent av elevene ved et årstrinn i videregående skole med programmet Ungdomsbedrift. Fra utdanning til jobb Manpower er en sentral samarbeidspartner i gjennomføringen av programmet. I første halvår av 2009 ble det etablert samarbeid mellom åtte av UEs fylkesforeninger og Manpower. I skoleåret 2009/-10 er det etablert samarbeid i 13 fylker. Leder for en dag 26 toppledere fikk møte den nyutnevnte nærings- og handels-minister Trond Giske på Leder for en dag 22. oktober i Oslo. Dette var Giskes første offisielle oppdrag som statsråd. Lederne ble skygget av 26 ungdommer fra hele landet. Ved arbeidsdagens slutt inviterte Manpower til en sammenkomst for elevene, lederne og statsråden. Nærings- og handelsminister Trond Giske snakket til de unge deltagerne om at nettopp de er morgendagens ledere, og takket dagens ledere for at de stilte opp. Giske la også vekt på at læringen går begge veier, de etablerte lederne lærer også av ungdommene. Vibeke Hammer Madsen (54), administrerende direktør i HSH, hadde med seg Martine Lie (18) som fikk oppleve høring på Stortinget og styremøte i Forskningsrådet. Idar Kreutzer (47) hadde med seg Norges beste selger fra NM for Ungdomsbedrifter, Mari Løvseth Westad (18). Kreutzer var opptatt av at næringslivet er nødt til å ta ett skritt fram hvis de skal makte å påvirke ungdommen i det mylderet av inntrykk som de blir utsatt for. Jeg visste ikke at det var mulig å ha så mange baller i luften på én gang, sa Bjørn Morten Steimler da han oppsummerte sin dag med konsernsjef Sverre Leiro i Norgesgruppen. 13

8 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Studentbedriften 360 Innovator Høyere utdanning I 2009 har 1514 studenter gjennomført studentbedrift, KAN-programmet eller gründercamp. Dette er ny rekord. Kunnskapsdepartementet har publisert to viktige dokumenter dette året. Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det læringsutbyttet som studenter forventes å ha ved endt utdanning. Universitetene og høyskolene skal innen 2012 revidere studieplanene innenfor alle fagområder slik at læringsutbyttet synliggjøres, blant annet med hensyn til innovasjon og nyskaping. Ny handlingsplan for entreprenørskap i utdanning legger vekt på å utvikle studenters kunnskap og ferdigheter om innovasjonsprosesser, bedriftsetableringer og forretningsutvikling. Handlingsplanen har sitt tyngdepunkt i høyere utdanning, og UE ser fram til å samarbeide med flere høyskoler og universiteter i årene som kommer. Fra studentbedrift til virkelig bedrift Studentbedriften 360 Innovator fra Høgskolen i Telemark hadde som forretningsidé en ny type betalingsløsning som reduserer kortsvindel og effektiviserer betalingsprosessen. Studentbedriften fikk Ferdprisen for største internasjonale potensial i årets NM. Det som skilte 360 Innovator fra resten, var deres globale perspektiv, en nyskapende sammensetning av teknologier og at de har identifisert konkurrenter og samarbeidspartnere i hele verdikjeden, sa Johan H. Andresen. Med hjelp fra blant andre Ferd, Oracle og Shahzad Rana i Questpoint vant 360 Innovator Innovasjonsprisen i EM for Studentbedrifter. Deltakelsen i denne studentbedriften gav studentene mulighet til å treffe personer fra næringsliv og offentlig sektor som gjennom sine nettverk bidro til at de tre guttene i 360 Innovator fikk realisere den store gründerdrømmen: Studentbedriften er videreført som aksjeselskap, de har hevdet seg i Venture cup og fått inkubatorplass i Forskningsparken på Blindern i Oslo. Kvinner, ambisjoner og nettverk KAN-programmet ble pilotert februar og står for kvinner, ambisjoner og nettverk. Programmet skal styrke jenters kunnskap om bedriftsetablering og styreverv. 20 utvalgte jenter fikk delta, og tilbakemeldingene har vært svært positive. Utrolig gøy at så profilerte ledere og flinke foredragsholdere kom for å snakke med oss. Foredragene og lederutviklingen med AFF har gjort at jeg vil opp og frem, fortalte Marte Hellum fra Høgskolen i Bodø etter fjorårets deltakelse i KAN. Regjeringens mål i handlingsplanen «Mer entreprenørskap blant kvinner» er at kvinneandelen blant nye entreprenører skal være minst 40 prosent innen KAN er et bidrag til å nå dette målet. Innovasjon Norge støtter med prosjektmidler, og AFF har skreddersydd et faglig program. I tillegg til AFF bidro blant andre Erna Solberg (H), Hadia Tajik (Ap) og Kristianne Storehaug, gründer av IT-selskapet Integrate. Nasjonal Gründercamp NHO var oppdragsgiver og vertskap da 75 studenter fra ti utdanningsinstitusjoner deltok på Nasjonal Gründercamp for studenter i høyere utdanning. Deltakerne ble utfordret til å bidra med ideer som kan gjøre NHO mer attraktive for unge i næringslivet. Vinnerlaget besto av produktdesignstudenter ved Høgskolen i Akershus med konseptet NHO Gründer. Arrangementet var et samarbeid mellom NHO, UE Oslo og UE Norge

9 Et innovativt verktøy for murere skaffet VibraTools SB utmerkelsen Norges beste Studentbedrift. Priser og anerkjennelser Fra venstre: President i HSH, Carl Otto Løvenskiold, prisvinner Anders Bergsli og daværende kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. NM for studentbedrifter 19 studentbedrifter fra elleve ulike høyskoler/universitet konkurrerte i syv ulike kategorier. VibraTools SB fra Høgskolen i Ålesund fikk prisene«beste studentbedrift» og «Innovasjonsprisen» under NM. De har fått etablererstipend fra Innovasjon Norge og positivt svar på patentforundersøkelsen. Vinnere NM Beste studentbedrift: 1. VibraTools SB, Høgskolen i Ålesund 2. Smart Light SB, Høgskolen i Telemark 3. Perfect Move SB, Universitetet i Agder Ferdprisen: 360 Innovator SB, Høgskolen i Telemark Designprisen: Sprøtt SB, Høgskolen i Akershus Innovasjonsprisen: VibraTools SB, Høgskolen i Ålesund Manpowerprisen: Beltech SB, Høgskolen i Ålesund Nordeaprisen: VibraTools SB, Høgskolen i Ålesund Økonomi og regnskapsprisen: SafeStep SB, Høgskolen i Telemark EM for studentbedrifter EM for studentbedrifter ble arrangert av JA-YE Denmark i samarbeid med Grundfos den 24. og 25. juni. 13 bedrifter fra elleve land deltok i den to dager lange konkurransen. Juryen var internasjonalt sammensatt med medlemmer fra europeisk næringsliv. De norske representantene var VibraTools SB og 360 Innovator SB. Norge gjorde det sterkt under årets EM. 360 Innovator SB vant den høythengende prisen for det mest innovative produktet eller tjenesten, og norgesmesterne fra Ålesund, VibraTools SB, kom på 2.-plass i kåringen av Europas beste studentbedrift. Bedriften imponerte jury og besøkende med sine verktøy for murerbransjen. Vinnere EM for studentbedrifter Niso I/S, Danmark 2. Vibra Tools SB, Høgskolen i Ålesund, Norge 3. Max & Maxine, Danmark Grundfos Innovation Award gikk til 360 Innovator SB fra Høgskolen i Telemark. Vår visjon er å være Norges fremste aktør innen forebygging av belastningsskader forårsaket av feil fottøy. Vi akter å gå nye veier for å nå dette. Vår erfaring er at man aldri kommer fremst om man går i andres fotspor, sier representantene fra Perfect Move. Hederspriser til Møre og Romsdal Ålesundslærer Anders Bergsli mottok prisen Årets entreprenørskapslærer på årets HSH-konferanse. Carl Otto Løvenskiold, president i HSH, og Bård Vegar Solhjell, daværende kunnskapsminister, overrakte prisen. Bergsli fikk prisen for sitt arbeid med ungdomsbedrift gjennom åtte år. Han har veiledet og vært ansvarlig lærer for 23 ungdomsbedrifter. I tillegg til å være drivkraft i entreprenørskapsarbeid ved egen skole har han utviklet et utstrakt nettverk med andre videregående skoler og mot lokalt næringsliv. Bergsli jobber ved Ålesund videregående skole i Møre og Romsdal. Også Entreprenørskapsprisen, som gis i samarbeid mellom UE og KS, gikk til Møre og Romsdal. Denne prisen deles ut til den skoleeieren som kan oppvise den mest helhetlige og best forankrede satsingen på entreprenørskap i utdanningen. Norsk gründer til topps i BusinessWeek-kåring I januar gikk Kristoffer Kumar (22) fra Hamar helt til topps i BusinessWeeks årlige kåring av Europas beste ungdomsgründer. 20 kandidater fra Europa deltok i konkurransen. Kumar ble nominert av Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE) Europe. Som 16-åring drev Kristoffer ungdomsbedrift i markedsføringsfaget ved Hamar katedralskole. Læreren min, Torkild Almaas, var utrolig engasjert, og han vinklet faget inn mot ungdomsbedrift. Det gjorde at vi fikk prøve oss med ekte varer og penger, og vi jobbet med reelle avtaler og virkelige kunder. Ungdomsbedrift var et utrolig bra forum for å lære business. I tillegg fikk vi foredrag av de beste i næringslivet, kick off og messer, forteller Kristoffer Kumar

10 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap Et av målene i programarbeidet er å sikre, videreføre og utvide det gode samarbeidet som er etablert med våre samarbeidspartnere, både de offentlige organisasjonene og de private bedriftene. Det er i disse samarbeidsrelasjonene vi skal balansere organisasjonen mellom offentlig og privat virksomhet og mellom utdanning og nyetablering. Privat sektor Utdanning Ungt Entreprenørskap Næringsliv Offentlig sektor Ferds engasjement i Ungt Entreprenørskap springer ut av konsernets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor sammen med en erkjennelse av at fremtiden er avhengig av evnen til nyskaping og entreprenørskap hos kommende generasjoner. UE er også et tydelig forbilde for andre sosiale entreprenører som Ferd investerer i. Ferd har etablert to nasjonale konkurranser: Størst verdiskapingspotensial for ungdomsbedrifter, og Størst internasjonalt potensial for studentbedrifter. Vinnerne i sistnevnte kategori deltar i EM for studentbedrifter. Besøk for mer informasjon. Det er viktig at kommende næringslivsaktører får utvikle kompetanse og holdninger som fremmer innovasjonsevnen, og at fremtidens politikere og byråkrater får kunnskap og erfaringsbakgrunn for å forstå næringslivets behov og hvordan verdiskapingen foregår. Johan H. Andresen, eier og konsernsjef i Ferd Nordea har støttet Ungt Entreprenørskap siden etableringen i Banken deler ut prisen for Beste Forretningsplan i de nasjonale konkurransene for ungdomsbedrifter og studentbedrifter. Nordeas visjon er å være den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere, som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Besøk for mer informasjon. Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av verdiskapingen i Norge. Nordea ønsker å motivere unge gründere og formidle bankens rolle ved etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Arbeidet med entreprenørskap i skolen er en viktig møteplass for skole og næringsliv. Det er en arena der vi ønsker både å være synlige og å la oss inspirere av ungdommens skaperevne og kreativitet. Anne Stärk-Johansen, konserndirektør og leder for bankvirksomheten i Norge Manpower og Ungt Entreprenørskap har felles fokus på framtidens arbeidsliv, og at unge mennesker skal få muligheter og nødvendig kompetanse til å gå ut i arbeidslivet. Manpower har etablert konkurransen Beste HR-bedrift for ungdoms- og studentbedrifter og har samarbeidet med UE om å utvikle Fra utdanning til jobb, et program som ansatte i Manpower gjennomfører i videregående skoler over hele landet. Manpower har i flere år vært vertskap for Leder for en dag. Manpower er også internasjonalt engasjert, både som Junior Achievement Worldwides hovedsamarbeidspartner og som samarbeidspartner og medlem i JA-YE Europes styre. Besøk for mer informasjon. Det er en glede og inspirasjon for oss i Manpower å se alle gründertalentene rundt om i Norge. Vi håper vi kan bidra til å øke engasjementet rundt et så viktig arbeid som UE gjør blant ungdom som har ideer de ønsker å omsette til forretningsdrift. Manpower velger å støtte UE fordi deres funksjon er sammenfallende med våre verdier som innovasjon og nyskaping, og det er viktig at entreprenørskap blir en integrert del av undervisningen. Maalfrid Brath, konsernsjef, Manpower AS Samarbeid mot svart økonomi er en allianse mellom Skatteetaten og sentrale parter i arbeids- og næringsliv. Hovedformålet til alliansen er å drive forebyggende arbeid mot svart økonomi. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap brukes til målrettede tiltak mot ungdom. Det er tilrettelagt veiledningshefter både i Skatter og avgifter og Økonomi og regnskap det siste i samarbeid med interesseorganisasjonene innen revisjon og regnskap i Norge. Skatteetaten tilbyr regnskapsopplæring for både elever og lærere som arbeider med ungdomsbedrifter. Gjennom landsdekkende konkurranser om Beste regnskap får en også fokusert grundig på regnskapets betydning innenfor seriøs næringsvirksomhet. Besøk for mer informasjon. For oss er det viktig at ungdom lærer å gjøre ting riktig fra begynnelsen av. Gjennom UEs ulike programmer og konkurranser for ungdom opplever vi et ekte og spennende engasjement fra alle involverte og ikke minst vi får ungdommene i direkte dialog, på deres egne arenaer. Svein Kristensen, skattedirektør En del av Oracles visjon er å bidra til samfunnet bedriften og dens ansatte lever i. Gjennom et utstrakt samarbeid med Ungt Entreprenørskap gjør de nettopp det ved å tilby alle sine ansatte som veiledere i gjennomføringen av Vårt Lokalsamfunn. Oracle var vertskap for den første gründercampen gjennomført på masternivå, og bedriften er dermed engasjert fra laveste til høyeste trinn i utdanningen. På NM for ungdomsbedrifter deler Oracle ut prisen for Beste nettside. Besøk for mer informasjon. Oracle strekker seg langt for å være ledende innen innovasjon av framtidens teknologiske løsninger. Å være med på å motivere den neste generasjon av gründere til innovasjon og nytenking er både verdifull læring for Oracle som selskap og for våre ansatte. Vi er stolte av å kunne bidra i den bredere samfunnsmessige utviklingen gjennom arbeidet med unge entreprenører. Tore Bjelland, administrerende direktør, Oracle Norge Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Energiinnovasjonsprisen er etablert for ungdomsbedrifter. I 2009 har Enova vært oppdragsgiver på gründercamper i 18 fylker der i overkant av 2000 elever har deltatt. I januar 2010 arrangeres den andre nasjonale gründercampen også her er Enova oppdragsgiver og vil gi elevene utfordrende problemstillinger med energi som tema. Besøk for mer informasjon. Nyskaping og entreprenørskap er viktig med tanke på framtidas utfordringer på energi- og klimaområdet. Ungt Entreprenørskap er en viktig samarbeidspartner i vår satsing på ungdom. Det er viktig for Enova å være med å støtte UEs arbeid. Sammen vil vi bidra til økt kunnskap blant ungdom om energirelaterte klimaspørsmål. Kjersti Gjervan, Enova 18 19

11 20 KD Kunnskapsdepartementet Ungt Entreprenørskap gjør en viktig jobb ved å knytte elever og arbeidsliv sammen, og stimulere til nyskaping. Hvert år deltar flere tusen elever i elev- eller ungdomsbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap. Dette gir elevene mulighet til å høste gode erfaringer fra arbeid med entreprenørskap, innovasjon og næringsliv, og kan virke motiverende på mange. Erfaringene elevene får, kan være et viktig bidrag for å få den kunnskapsrike og kompetente arbeidsstyrken vi trenger i framtiden. Kristin Halvorsen, kunnskapsminister KD Kunnskapsdepartementet Ungt Entreprenørskap har gjennom flere år bidratt sterkt til at en betydelig del av ungdomskullene har utviklet sin kompetanse om entreprenørskaps- og nyskapingsprosesser. Spesielt har organisasjonens satsing på Ungdomsbedrift i videregående opplæring og Studentbedrift i høyere utdanning vært viktig for at studenter i ulike utdanningsretninger nå er interessert i entreprenørskapsrelaterte emner. Tora Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister KRD Kommunal- og regionaldepartementet Eg er oppteken av at det er eit rikt mangfald av arbeidsplassar over heile landet. For å få det til, treng vi folk med pågangsmot og stå-på-vilje som vel å starte sine eigne bedrifter. Eg er imponert over engasjementet, kreativiteten og motet som arbeidet til UE er med å utløyse hos unge skaparar, og den kunnskapen elevane får. Kommunal- og regionaldepartementet aukar i 2010 løyvinga til UE for å få på plass ei særskild satsing på unge i nord i tillegg til den eksisterande satsinga. Liv Signe Navarsete, kommunal- og regionalminister NHD Nærings- og handelsdepartementet For å sikre landets konkurranseevne er vi avhengig av en arbeidsstyrke som våger å tenke nytt og finne løsninger på eksisterende utfordringer. Ungt Entreprenørskap er en sentral samarbeidspartner i regjeringens arbeid for å fremme entreprenørskap i utdanningen og bidrar gjennom sine opplæringsprogrammer til at elever og studenter tidlig utfordres til å tenke nytt og skape verdier. Gjennom vår satsing vil vi bidra til at Ungt Entreprenørskap kan videreføre det gode samarbeidet med næringsliv, utdanningsinstitusjoner og offentlige myndigheter, og arbeide videre mot målet om å nå elever og studenter i Trond Giske, nærings- og handelsminister LMD Landbruks- og matdepartementet Konkurransen «Beste gastronomiske nisjeprodukt» er et populært tiltak på fylkesmesser og nasjonal messe for ungdomsbedrifter. Prisen har bidratt til å øke fokus på innovasjon og kvalitet på bedriftenes produkter. Departementer er også engasjert i flere spennende prosjekter som bidrar til å fremme elevers entreprenørskapskompetanse på grunnskolenivå. Lars Peder Brekk, landbruks- og matminister Innovasjon Norge Innovasjon Norge samarbeider med UE nasjonalt, og regionalt gjennom våre distriktskontorer. UEs arbeid for å bygge kultur for entreprenørskap i hele landet er viktig for Innovasjon Norges arbeid med å stimulere til flere nyskapende vekstbedrifter som realiserer sitt potensial. UE gir unge viktig kunnskap, erfaring og nettverk, slik at dagens unge står sterkt rustet til framtidens arbeids- og næringsliv. Gunn Ovesen, administrerende direktør, Innovasjon Norge Brønnøysundregistrene Det er unikt i forhold til de øvrige medlemslandene i JA-YE Europe at elevene får mulighet til å gjennomføre offentlig registrering av sine ungdoms- og studentbedrifter. Brønnøysundregistrene gjør en viktig og imponerende jobb med registreringen av nær 2400 ungdoms- og studentbedrifter årlig, og yter svært god service.. HSH HSH innehar styreledervervet i Ungt Entreprenørskap Norge g har vært en viktig døråpner inn i flere samarbeidsrelasjoner. I tillegg har de i høy grad bidratt til å sette entreprenørskap i utdanning på agendaen, blant annet ved å ha dette som tema på sine årskonferanser. HSH gjør en formidabel innsats gjennom sine ansatte, som hvert år gir en arbeidsdag og gjennomfører UEs programmer i skolen. HSH deler også ut prisen Årets entreprenørskapslærer. KS KS er en viktig samarbeidspartner for å få forankret entreprenørskap i utdanning på skoleeiernivå. For å stimulere til lokal aktivitet og styrke samarbeidet mellom KS og UE lokalt har vi etablert Entreprenørskapsprisen. Prisen deles ut årlig til en skoleeier som har jobbet systematisk med en helhetlig satsing på entreprenørskap over tid. LO LO er representert både i det nasjonale styret og i en rekke fylker, og det er godt samarbeid med LOs ungdomssekretærer. LO støtter UEs arbeid fordi det er viktig at unge entreprenører får kjennskap til arbeidslivets lover og regler. NHO Næringslivets Hovedorganisasjon NHO har styreverv både i Ungt Entreprenørskap Norge og i mange av våre fylkesforeninger. Vi samarbeider nært med NHO på en rekke områder. I tillegg til å gi direkte støtte, bidro NHO i 2009 med betydelige verdier da de var vertskap og oppdragsgiver for den første nasjonale gründercampen i høyere utdanning. Sparebankforeningen Sparebankforeningen er en aktiv samarbeidspartner innenfor arbeidet med grunnskoleprogrammer. De lokale bankene gjennomfører Økonomi og karrierevalg i skoler i flere fylker, og dette har bidratt til en formidabel økning i utbredelsen av dette programmet Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet er en viktig samarbeidspartner, fordi det er lærere og skoleledere som er faglig ansvarlige for gjennomføringen av entreprenørskapsprogrammer i utdanningen. Utdanningsforbundet har et tett samarbeid med UE, og deres nettverk betyr mye for forankringen og spredningen av entreprenørskap i utdanningen. UE gir resultater IA reduserer fravær Det er gjennomført to store forskningsprosjekter i samarbeid med Østlandsforskning med fokus på Inkluderende Arbeidsliv (IA) i ungdomsbedrifter i Akershus. Den første ble gjennomført skoleåret 2006/-07 og het Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften (ØF-rapport nr. 09/2007), og den andre ble gjennomført i skoleåret 2008/-09 med tittelen Trivsel og fravær i videregående opplæring (ØF-rapport nr. 2009/-08). I den første studien deltok 28 videregående skoler i Akershus. NAV arbeidslivssenter besøkte alle skolene og sertifiserte 150 ungdomsbedrifter etter at de hadde utarbeidet mål og handlingsplan for sin ungdomsbedrift. 21 prosent av elevene har endret holdning fra mitt fravær angår bare meg, til mitt fravær angår og har konsekvenser for andre. Mobbing ble redusert med fem prosent. 32 prosent av elevene sier at fokus på IA i ungdomsbedriften har bidratt til å redusere eget og/eller andres fravær. 30 prosent sier at de har opplevd en bedring i trivselen. NAVs skolebesøk ble framhevet som inspirerende og viktig. I studie nummer to deltok syv videregående skoler i Akershus. Studien viser at fokus på IA bidro til både å redusere fraværet og bedre trivselen i UB. Ungdomsbedrifter med IA hadde klart lavere fravær enn ungdomsbedrifter uten IA. Elever i ungdomsbedrifter med IA opplevde høyere grad av inkludering, anerkjennelse og medvirkning enn elever som sto utenfor IA prosjektet. IA-elevene var også bedre motivert til å delta i UB enn elever som ikke hadde IA. IA-elevene hadde syv prosent fravær kontra 15 prosent fravær i UB uten IA. Økt innsats i handlingsplanen I handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen legger regjeringen opp til å styrke innsatsen på entreprenørskap på alle utdanningsnivåer og fagområder. Innen 2012 skal alle studenter i høyere utdanning få kompetanse knyttet til nyskaping og innovasjon. 14 konkrete tiltak og en videre satsing på Ungt Entreprenørskap blir framhevet. UE skal «videreutvikle det gode arbeidet for å fremme samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv». Videreutvikling av UEs læringsprogrammer er også nevnt i et eget punkt. Av nye momenter er økt satsing på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Regjeringen ønsker også UE som samarbeidspartner i oppfølgingen av regjeringens nordområdestrategi: Nye byggesteiner i Nord. Ifølge handlingsplanen vil de tre aktuelle departementene (Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet) nedsette en særskilt gruppe for å samordne dialogen med UE. Elevstudien i Akershus viser at IA-arbeidet reduserer fravær, gir endringer i elevers holdninger til fravær og øker trivselen i ungdomsbedriften, sier daglig leder i UE Akershus Petter Skotland. 21

12 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Formidabel innsats fra de fem norske deltakerne: Rebecca Olsen, Sahra Jaber, Camilla Hofvind, Sara Bjørnsdatter Foss og Hege Therese Solberg. De ble fulgt av lærer Trine Skarvang. Internasjonalt Johan H. Andresen og Jarle Tømmerbakke mottar Bata Quality Award fra Stanley Pignal. European Year of Creativity and Innovation Europakommisjonen utpekte 2009 som European Year of Creativity and Innovation. I Norge har Ungt Entreprenørskap hatt en sentral rolle i markeringen av året, blant annet ved å bidra i utviklingen og spredningen av Europakommisjonens satsing Your World, Your Business. Programmet skal inspirere ungdomsbedrifter til å finne løsninger på noen av de sosiale og miljømessige utfordringene vi står overfor. Ungt Entreprenørskap var også med på gjennomføringen av European Innovation & Creativity Camp i Brussel. 95 ungdommer i alderen år fra 25 land deltok. Fra Norge deltok fem elever fra Bjerke videregående skole i Oslo. Ungt Entreprenørskap er stolte av at EU og JA-YE Europa har valgt å bruke det norskutviklede programmet Gründercamp (Innovation Camp) som avslutning på det europeiske kreativitetsåret. Gründercamp har blitt eksportert til Europa og flere av våre søsterorganisasjoner. Trade Fair 2009 JA-YE Europe Trade Fair 2009 ble avholdt i Bodø mai. Her deltok 67 ungdomsbedrifter fra 26 europeiske land. UE Nordland var vert og prosjektleder for arrangementet. Nordea var arrangementssponsor. Ungdomsbedriftene stilte ut sine produkter i stands i Glasshuset i Bodø sentrum og satte sitt preg på lørdagshandelen i byen. Elevene fikk testet sine presentasjonsferdigheter i konkurransen Dragon's Den, der de fikk to minutter på seg til å overbevise juryen om at nettopp deres ungdomsbedrift var den beste. I tillegg til utstillingen og konkurransene fikk deltakerne oppleve nordnorsk natur i RIBbåter i Saltstraumen og på søndagstur opp til Keiservarden. Skaperglede i Kampala Samarbeidet mellom UE Norge og JA Uganda, som skal gå over tre år, er kommet i gang med støtte fra NORAD. Hensikten med arbeidet er at UE Norge skal dele sine erfaringer med JA Uganda i en oppbyggingsfase. JA Uganda ble stiftet i Sammen med UE Norge har UE Telemark og UE Agder gjennomført to spennende turer til Kampala. Planer for samarbeidet er lagt, og 13. august ble den første gründercampen i Uganda gjennomført på Kololo Senior Secondary School i Kampala. Femti elever fra fem ulike skoler deltok. I januar reiser norske lærere sammen med UE Norge til Uganda. Lærerne skal bidra på kurs om ungdomsbedrift for lærere i Uganda. Uganda og Norge er utrolig forskjellige, men når det kommer til entreprenørskap i skolen, er mye likt, sier Cathrine Jansen, som kan fortelle at erfaringsdelingen skal skje på både organisasjonsnivå, lærernivå og elevnivå. UE-elever på konferanse i Canada 200 ungdommer fra 30 nasjoner var samlet på McMaster University i Hamilton, Ontario til årets jaxchange (Youth Leaders Exchange, tidligere Canjac). jaxchange er en konferanse i regi av Junior Achievement Canada. Konferansen samler ungdommer fra hele verden for å jobbe med entreprenørskapsrelaterte temaer. Norge var representert med tolv deltakere. De fikk muligheten til å delta etter å ha utmerket seg i sin ungdomsbedrift, eller ha oppnådd spesielt gode resultater på Cambridge-eksamen. Personlig har jeg lært mer enn bare faget entreprenørskap. Jeg har lært om å ta risiko, finne og gripe muligheter, og å tenke utenfor grenser. Vi har trent på å snakke i større forsamlinger, og jeg opplever å ha blitt sikrere på meg selv, forteller Emma Giset, norsk deltaker på årets konferanse. Eksamen i entreprenørskap Cambridge-eksamen er en prøve i entreprenørskap, avholdt i regi av University of Cambridge. Prøven arrangeres samtidig i hele Europa og avlegges på engelsk. I 2009 gjennomførte 1375 elever Cambridge-eksamen på landsbasis. Internasjonal anerkjennelse til Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap har blitt kåret til den JA-YE organisasjonen i Europa som holder høyest kvalitet. Suksessen skyldes kombinasjonen av engasjerte mennesker og systematisk arbeid, mener Jarle Tømmerbakke. Det er første gangen JA-YE Europe Bata Quality Award deles ut, og i tillegg til det ærefulle diplomet består premien av euro. Det er totalt 30 ulike kriterier som har blitt vurdert av juryen. Rapporteringssystemer, kommunisering og gjennomføring av strategier, styrenes arbeid og ansattes involvering er noen av de områdene som har blitt vurdert. Prisen ble delt ut under JA-YE Europes årsmøte i Brussel. Teacher of the Year Ungt Entreprenørskap Norge fikk æren av å motta den prestisjetunge utmerkelsen The 2009 Junior Achievement Teacher of the Year. Prisen ble tildelt Arild N. Johnsen, lærer ved Nøtterøy videregående skole, under NM for ungdomsbedrifter 23. april. Johnsen har utmerket seg internasjonalt med sin innsats, sitt engasjement og sin inspirasjon innenfor entreprenørskap i utdanningen. Junior Achievement Worldwide og The Little Family Foundation i USA står bak prisen. Det er svært artig å arbeide med ungdom som ønsker å utvikle nye produkter og bringe dem til markedet. Jeg håper min innsats kan medvirke til at det etableres nye virksomheter samt motivere unge mennesker til å ta en utdannelse og bidra med noe positivt for landet, sier Arild N. Johnsen

13 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Om Ungt Entreprenørskap Norge Ungt Entreprenørskap Norge ble etablert 21. oktober 1997 og er en ideell, nasjonal organisasjon med fylkeslag, lokallag og samarbeidspartnere. Ungt Entreprenørskap Norges formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskap Norge skal ikke drive kommersiell virksomhet. Styrets årsmelding 2009 antall elever Antall elever/studenter som har deltatt i Ungdomsbedrift, Elevbedrift og Studentbedrift Aktivitetsperioden telles per kalenderår Akershus Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland )*tala+,v-tet./l+e0v-0 Totalaktivitet fylkesvis Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vestfold Østfold År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År Samarbeidspartnere I Ungt Entreprenørskap landet rundt er det hundretalls av samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor. Ungt Entreprenørskap Norge har følgende institusjoner og organisasjoner som nasjonale samarbeidspartnere: Private bedrifter: Ferd Nordea Manpower Oracle Organisasjoner og stiftelser: HSH Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Sparebankforeningen Utdanningsforbundet Landsorganisasjonen i Norge (LO) KS Samarbeid mot svart økonomi Departementer og offentlige etater og organisasjoner: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Nærings- og handelsdepartementet(nhd) Kunnskapsdepartementet (KD) Skattedirektoratet Brønnøysundregistrene Innovasjon Norge Enova Årsmøte 2009 Årsmøtet i 2009 ble avviklet fredag 24. april 2009 i forbindelse med NM for ungdomsbedrifter på Thon Hotell Oslo Airport på Gardermoen. Det deltok 51 utsendinger som representerte til sammen 25 stemmer. Saksliste: Sak 1 Konstituering Sak 2 Årsmelding og regnskap 2008 Sak 3 Kontingenter Sak 4 Valg Rådsmøter 2009 Rådet består av en representant fra hver fylkesorganisasjon, primært styreleder, en representant utpekt/valgt fra de nasjonale samarbeidspartnerne, samt en representant fra hver av hovedsponsorene. I 2009 har det vært to møter i rådet. Våren 2009 ble rådsmøtet avholdt i tilknytning til årsmøtet 24. april. Tema for dette møtet var den nye programplanen for UE og veien videre for organisasjonen. Fride Solbakken, politisk rådgiver i NHD, innledet til diskusjon. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen var tema for høstens møte i rådet den 15. oktober, og politisk rådgiver for forskning og høyere utdanning Kyrre Lekve innledet til debatt. Videre orienterte Vibeke H. Madsen om arbeidet i rammeplanutvalget for lærerutdanning. Ny programplan for UE og tilbakemeldinger fra det nasjonale styret var også tema i møtet. Styremedlem i JA-YE Europe, Johan H. Andresen, orienterte om det internasjonale arbeidet. Administrerende direktør Tore Bjelland i Oracle og prosjektleder Anne Eggen Lervik i HSH delte sine erfaringer fra gjennomføring av programmer i stor målestokk. Styret i Ungt Entreprenørskap Norge 2009 Det har vært avholdt seks styremøter, hvor totalt 42 saker er behandlet. Året begynte med at styret hadde et godt møte med statsrådene Brustad, Solhjell og Meltveit Kleppa den 9. februar som grunnlag for arbeidet med regjeringens nye handlingsplan for entreprenørskap i utdanning. Et eget dokument med styrets anbefalinger var grunnlaget for møtet. Styrets leder har også i løpet av året lagt ned mye arbeid i rammeplanutvalget for lærerutdanning, og det ser ut til at entreprenørskap nå blir forskriftsfestet i den nye planen. Finansiering har vært i styrets fokus i arbeidsåret, og styremedlemmene har enten vært direkte involvert i å skaffe finansiering eller vært døråpnere for nye mulige samarbeidspartnere. Flere styremedlemmer har også holdt foredrag og deltatt i møter for å promotere arbeidet med entreprenørskap i utdanning. Det har i 2009 blitt gjennomført styreevaluering med assistanse fra AFF. Evalueringen viste positive resultater både med hensyn til involvering og engasjement. En lignende evaluering er gjennomført i flere fylker. En ny strategiplan for organisasjonen for 2010 til 2014 er godkjent, og flere fylker har allerede gitt sin tilslutning. Framover vil arbeidet konsentreres om å levere, og i mindre grad å utvikle nye elementer. Organisasjonen vil med andre ord gå fra en «gründerfase» til en «driftsfase». Ny leder for UE Norge ble ansatt i Styret etablerte i den forbindelse en «tilsettingskomité» bestående av Vibeke H. Madsen, Arne Hyttnes, Johan H. Andresen og Petter Brubakk. Komiteens oppgave var å legge fram forslag til kandidater for styret til stillingen som leder i UE, etter at Jarle Tømmerbakke i styremøte 9. juni varslet sitt ønske om avløsning i stillingen. En rekke kandidater ble vurdert i samarbeid med Egon Zehnder, representert ved Fred O. Jacobsen, og i styremøte i oktober ble Anne Kathrine Slungård tilsatt som daglig leder i UE Norge. Ett styremedlem deltok på årsmøtet i JA-YE Europe. 25

14 Antall elever pr program, 2008 og 2009, hele landet Tabellen viser antall elever pr program Tilsatte i Ungt Entreprenørskap Norge per Jarle Tømmerbakke, daglig leder Kristin Willoch Haugen, nestleder Cathrine Jansen, pedagogisk leder Anette Nygårdsmoen, høyere utdanning Trine I. Haugaard, videregående skole Gustav Weiberg-Aurdal, grunnskole Revisor PricewaterhouseCoopers AS Ungt Entreprenørskap Forlag AS Styret i Ungt Entreprenørskap opprettet i 2001 aksjeselskapet Ungt Entreprenørskap Forlag AS med en aksjekapital på kr Styret i Ungt Entreprenørskap Forlag AS består av Jarle Tømmerbakke (styreleder), Kristin Willoch Haugen og Kaja Ruud. Revisor er PriceWaterhouseCoopers AS. Ungt Entreprenørskap har rettigheter til alt materiell som blir utviklet og distribuert gjennom Ungt Entreprenørskap Forlag AS. Ungt Entreprenørskap Forlag AS hadde et årsresultat i 2009 på kr ,-. Elever i UE 2009 Totalt var elever og studenter med i ulike aktiviteter i UEs regi i Dette er en økning på 17 prosent fra i fjor. På grunnskolen alene har antall elever som har gjennomført et av våre programmer økt med 38 prosent fra Hege Elisabeth Sætre, strategi og kommunikasjon Harald Bang Olsen, videodokumentasjon og web-tv Kaja Ruud, økonomi (deltid) Kjell Vidar Jørgensen, IT Camilla Rønnerud, administrasjon (deltid) Tilsatte i UE Per var det i Ungt Entreprenørskap Norge og i fylkesorganisasjonene til sammen 88 ansatte. Det har vært avholdt et nettverksmøte og to ledermøter i Generelle opplysninger Forutsetninger for fortsatt drift er til stede i Ungt Entreprenørskap Norge. Styret har 36 prosent menn og 64 prosent kvinner inkludert varamedlemmene. Per er fordelingen i administrasjonen 33 prosent menn og 67 prosent kvinner. Totalt sett var sykefraværet på 9,1 prosent. Ser man bort fra en langtidssykemelding, er det øvrige sykefraværet på 2,2 prosent. Det har ikke vært noen skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Daglig leder er mann. Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø. Aktivitet i Ungt Entreprenørskap Med elever i UEs programmer og aktiviteter, er vi på god vei mot målet om å nå elever og studenter innen utgangen av skoleåret 2010/11. Både Sverige, Danmark og Norge kom i 2009 med handlingsplaner for entreprenørskap i utdanning. Den norske regjeringen har ambisjoner om at Norge skal være ledende på feltet internasjonalt, Program Trinn 1 7 SikkSakk Europa SMART Vårt Lokalsamfunn Trinn 8 10 Elevbedrift Gründercamp for ungdomsskolen Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! TeknoVisjon Videregående skole Ungdomsbedrift Gründercamp for videregående skole Fra Utdanning til jobb Enterprise without borders Leder for en dag (UB) Cambridge-eksamen vgs. Høyere utdanning Studentbedrift Gründercamp for høyere utdanning Introduksjonsbedrift KAN-programmet Cambridge-eksamen høyere utdanning Andre aktiviteter Kick off Messe Programkurs Diverse kurs Info / markedsføringstiltak Øvrig pedagogisk tilbud i fylkene+ IA-tall Totalt Gründercamp for ungdomsskolen Gründercamp for videregående skole Gründercamp for høyere utdanning Grafen viser antall elever per program, 2008 og 2009, i hele landet og planen er ambisiøs. UE har økt i omfang og kvalitet innenfor de aktiviteter som er i gang, og vi har nådd flere skoler. Den private finansieringen av UE økte i I tillegg til at organisasjonene som står bak UE økte støtten, fikk vi også betydelig støtte eller tilsagn om støtte fra Norint, Finansmarkedsfondet, Gjensidigestiftelsen, Statkraftfondet og Enova. I tillegg kom både Nokia og GE inn med finansiering av prosjekter. Det er gjort en iherdig innsats fra flere for å få entreprenørskap innarbeidet i ny rammeplan for lærerutdanningen. UE vil bidra til å implementere et kvalifikasjonsrammeverk som skal gi kompetanse i innovasjon og nyskaping i alle studier innen fastsatt frist i Entreprenørskap er et samspill mellom mange aktører. Resultater avhenger av samarbeid mellom skole, arbeidsliv og offentlig sektor. UE bidrar med å tilføre nødvendig kompetanse både til skoleeiere, skoleledere og lærere, og sikrer at også aktører utenfor skolens egne rekker bidrar med slik kompetanse. Sluttord Ungt Entreprenørskap handler om alle de gode historiene, om engasjement, om møter mellom mennesker og ulike institusjoner. Vi vet at de fra arbeidslivet som er veiledere i gjennomføringen av våre programmer, får gleder, utfordringer og opplevelser de vil huske, og de kommer tilbake til oss. Skolen får nye ambassadører, og elevene vokser på å møte det de kaller «den virkelige verden». Evalueringer fra lærere er utelukkende positive. Elevene gir uttrykk for at de blir mer stolte av eget nærmiljø når de får arbeide med reelle problemstillinger og utfordringer, og samtidig blir sett av noen utenfra. Sammenholder vi alle de gode historiene vi får fra lærere og elever, med den forskning som er gjort, er det også lønnsom næringsutvikling å satse på Ungt Entreprenørskap. Nærmere 20 prosent av elevene som har hatt ungdomsbedrift, starter egen bedrift senere. Dette er minst en dobling i forhold til den normale etableringsraten. Sist, men ikke minst, sier elever at den måten vi jobber på i UE, øker trivselen. Med et frafall på 30 prosent i den norske videregående skolen vil vi gjerne få lov å bidra til økt trivsel også i mange år framover. Økonomi Årsregnskapet for Ungt Entreprenørskap Norge viser et årsresultat på kr ,- Overskuddet blir lagt til egenkapitalen Elevbedrift Ungdomsbedrift Vårt Lokalsamfunn Økonomi og karrierevalg Jobbskygging SMART Fra Utdanning til jobb Cambridge-eksamen vgs Se mulighetene! TeknoVisjon SikkSakk Europa Studentbedrift Enterprise without borders

15 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Årsregnskap for Ungt Entreprenørskap Norge 2009 Resultatregnskap Inntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnader Eksamensavgift Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansposter Annen renteinntekt Annen finansinntekt 0 0 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansposter Årsresultat Oslo 9. februar 2010 Balanse per Anleggsmidler Aksjer i datterselskap Fordring på datterselskap Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Totaløkonomien i Ungt Entreprenørskap Kostnader UE Norge UE Forlag AS Fylkes- Totalt Søknadsbudsjett organisasjonene Programsøknad Personalkostnader i fylkene Infrastruktur og reisekostnader i fylkene Prosjektleder sentralt Sentrale utviklingskoordinatorer Prosjektreiser sentralt, trykking og distribusjon av materiell Sentral infrastruktur Tilskudd lokale utviklingstiltak Sentrale utviklingstiltak Messer og konkurranser sentralt og i fylkene Utvikling av nettbasert, digitalt materiell / web-sider Internasjonal aktivitet Kursvirksomhet Jenter og Ledelse og Alumni Markedsføringstiltak Evaluering/forskning Sum Eliminering av interne transaksjoner Sum etter eliminering Vibeke Hammer Madsen Arne Hyttnes Johan H. Andresen - styrets leder - - nestleder - - styremedlem - Sum egenkapital og gjeld Eva Lian Petter Haas Brubakk Per Haugen Anne Stärk-Johansen Gunn Ovesen Maalfrid Brath Anne Kathrine Slungård - styremedlem - - styremedlem - - styremedlem - - styremedlem - - styremedlem - - styremedlem - - daglig leder - 29

16 Totaløkonomien i Ungt Entreprenørskap Finansiering Finansiering UE Norge UE Forlag AS Fylkes- Totalt Søknadsbudsjett organisasjonene Programsøknad Statlig programfinansiering * Frifond Skatteetaten Landbruks- og matdepartementet Innovasjon Norge Annen offentlig finansiering Sum nasjonal offentlig finansiering Diverse offentlig finansiering fylker og overføring fra UE Norge Egenfinansiering/privat næringsliv/ organisasjoner Sum lokal/privat finansiering Sum Eliminering av interne transaksjoner Sum etter eliminering Årsresultat før eliminering * NHD kroner, KRD kroner, KD kroner Styremedlemmer i Ungt Entreprenørskap Stilling i styret Navn Bedrift/organisasjon Tittel UE Norge Styreleder Vibeke Hammer Madsen HSH Adm. direktør Nestleder Arne Hyttnes Sparebankforeningen Adm. direktør Medlem Anne Stärk-Johansen Nordea Konserndirektør Medlem Petter Haas Brubakk NHO Direktør Medlem Johan H. Andresen Ferd Eier og konsernsjef Medlem Per Haugen Veidekke AS Personal- og organisasjonsdirektør Medlem Maalfrid Brath Manpower AS Konsernsjef Medlem Gunn Ovesen Innovasjon Norge Adm. direktør Medlem Eva Lian KS Direktør Varamedlem Ragnhild Lied Utdanningsforbundet 2. nestleder Varamedlem Rita Lekang LO Distriktssekretær Observatør Johanna Ellefsen Rostad NHD Rådgiver Observatør Bente Boye Lund KRD Seniorrådgiver Observatør Kent Terje Ingebretsen UE Rogaland Daglig leder Observatør Siv Elin Dammen UE Oslo Daglig leder Observatør Finn-Børre Stokholm LMD Seniorrådgiver Observatør Zeshan Shakar KD 1.-konsulent Observatør Lene Karin Wiberg KD Rådgiver UE Akershus Styreleder Georg Vestby Ski Storsenter Senterdirektør Nestleder Ingunn Ø. Nordvold Akershus fylkeskommune Ass. fylkesdirektør Styremedlem Per Randor Kristoffersen Nordea Banksjef Styremedlem Olaf Stene NHO Oslo og Akershus Regiondirektør Styremedlem Kari Hauge LO Oslo og Akershus Distriktsekretær Styremedlem Hilde F. Wold Budstikka Adm.sjef Styremedlem Lene Conradi Asker kommune Ordfører Styremedlem Thomas Rinden Romerikes Blad Økonomisjef Varamedlem Eva Næss Karlsen OREEC Prosjektleder Varamedlem Kristin Kittelsen Nycomed HR direktør Varamedlem Mona Pünther Hovedgården skole Rektor Varamedlem Sverre Høven Flytoget Kommersiell direktør UE Agder Styreleder Anne Tove Løvland Agder Energi Produksjon Seniorrådgiver Styremedlem Maiken Messel Fylkesmannen i Vest-Agder Seniorrådgiver Styremedlem Anne Grete Leidland LO i Aust-Agder Ungdomssekretær Styremedlem Wenche Fresvik Aust-Agder fylkeskommune Prosjektleder Styremedlem Anne Christine Broll GE Healthcare Avdelingsleder Styremedlem Johan Pensgård Vest-Agder fylkeskommune Næringssjef Styremedlem Fred Skagestad NHO Agder Seniorrådgiver 1. varamedlem Erik Arntsen UiA Prosjektkoordinator 2. varamedlem Torbjørn Henrik Torblå KS-Agder Rådgiver 3. varamedlem Karen Grundesen Aust-Agder fylkeskommune Rådgiver 4. varamedlem Kirsti Solvang Salvesen Vest-Agder fylkeskommune Rådgiver UE Buskerud Styreleder Fredrik Svendsen NHO Buskerud Utdanningsrådgiver Styremedlem Jan O. Endresen Nordea Senior kundeansvarlig Styremedlem Lars Thyholdt Innovasjon Norge Seniorrådgiver Styremedlem Siri Raste Gjensidigestiftelsen Leder, gavetildelinger Styremedlem Tomas Oberg Validus Daglig leder Styremedlem Anne Sandum Buskerud fylkeskommune Leder hovedutvalget for utdanning Styremedlem Helle Nyhuus Utdanningsforbundet Hovedtillitsvalgt, BFK Varamedlem Gotfred Rygh Buskerud fylkeskommune Leder hovedutvalget for regional utvikling Varamedlem Harald Tveiten Nordisk Bygginteriør Plassjef Varamedlem Trond Ask Henriksen Hallingdal Etablerersenter Daglig leder Varamedlem Hanne Mathiassen Utdanningsforbundet Nestleder grunnskoleseksjon UE Finnmark Styreleder Gunn May Olsen SpareBank 1 Nord-Norge Banksjef Styremedlem Bernt Aksel jensen Øst-Finnmark Regionråd Daglig leder Styremedlem Anita Nilsen Rica Finnmark Direktør Styremedlem Kai Lund Innovasjon Norge Rådgiver Styremedlem Magny Bakken Utdanningsforbundet Hovedtillitsvalgt Styremedlem Frank Bakke Jensen Båtsfjord Reiseservice AS Daglig leder Styremedlem Henning Bråten LO Finnmark Ungdomssekretær Styremedlem Siren Somby NHO Finnmark Rådgiver Styremedlem Hilde Bjørkli Arctic Lapland AS Markedssjef Styremedlem Per Øyvind Voie Finnmark fylkeskommune Ungdomsansvarlig UE Hedmark Styreleder Yvonne Bunes Øvrebyen videregående skole Rådgiver Styremedlem Trygve Stølan Rena Næringspark Daglig leder Styremedlem Ingunn Hermansen NHO Skoleansvarlig Styremedlem Torunn Kornstad Hedmark fylkeskommune Rådgiver Styremedlem Kjell Melby Hedmark fylkeskommune Ass. fylkessjef for Videregående utd. Styremedlem Stine Østby Nilsen Sparebanken Hedmark Markedskoordinator Styremedlem Gerd Wikan Høyskolen i Hedmark Avd. samfunnsfag Varamedlem Thomas Meinich Sørknes Gård Daglig leder Varamedlem Sten Celius KS Næringslivsansvarlig 30 31

17 Styremedlemmer i Ungt Entreprenørskap forts. UE Hordaland Styreleder Hans-Carl Tveit Bergen kommune Kommunalråd Styremedlem Kristin Axelsen Sparebanken Vest Senior bedriftsrådgiver Styremedlem Tom-Christer Nilsen Hordaland fylkeskommune Fylkesvaraordfører Styremedlem Svein-Erik Fjeld Hordaland fylkeskommune Opplæringsdirektør Styremedlem Jan Olav Jørgensen Tertnes Holding AS Daglig leder Styremedlem Ivar Singstad Innovasjon Norge Rådgiver Styremedlem Gro Berge BIR Personalsjef Styremedlem Ole Bakkebø Fylkesmannens landbruksavdeling Landbruksdirektør Styremedlem Astrid Kjellevold Steinsland Atheno AS Prosjektleder Varamedlem Kine Bratli Dale LO i Hordaland Ungdomssekretær Varamedlem Janne Vangen Janus AS Daglig leder Varamedlem Pernille Moen NHH Student UE Møre og Romsdal Styreleder Guttorm Ulla NHO Møre og Romsdal Prosjektleder Styremedlem Johan Nicolaisen Utdanningsforbundet Lærer Styremedlem Arnt Asli Ello Lilleborg AS Verneleder/opplæringsansvarlig Styremedlem Anne Karine Folge Sparebanken Møre Ansatt Styremedlem Anita Steinbru Møre og Romsdal fylke, og utdanningsavdelinga Seksjonsleiar Styremedlem Øystein Nordli Elev Styremedlem May Britt Roald Møre og Romsdal fylkeskommune, regional- og næringsavdelinga Rådgjevar/delprosjektleiar Styremedlem Kine Norheim UE Alumni Møre og Romsdal Student Varamedlem Steinar Johnsen Innovasjon Norge Møre og Romsdal Rådgiver Varamedlem Yngve Kruse Bølgen Næringshage, Kristiansund Daglig leder Varamedlem Jostein Sørnes Ulstein Verft AS Ansatt UE Nordland Styreleder Edel Storelvmo NHO Nordland Regiondirektør Styremedlem Rune Halsos Nordea Banksjef bedriftsmarked Styremedlem Kirsten Holmen Magic North Direktør Styremedlem Pål Pedersen Høgskolen i Bodø Rektor Styremedlem Kurt Henriksen Vefsn videregående skole Rektor Styremedlem Torunn Landfastøien Hemnes sentralskole Lektor Styremedlem Lothar Maruh Meløy Næringsutvikling Direktør Styremedlem Joakim Sennesvik Student Student UE Nord-Trøndelag Styreleder Eivind Johnsen NHO Fagsjef Styremedlem Frode Varslot Hagen SpareBank 1 SMN Banksjef Styremedlem Kristine Svendsen LO Nord-Trøndelag Ungdomssekretær Styremedlem Bente Kvam Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Styremedlem Ole Wanderås Hele-Midt-Norge Økonomisjef Styremedlem Kristoffer Forfang Mære landbruksskole Rektor Styremedlem Heidi Wang Noen AS Mulighetsagent Styremedlem Anne B. Steinsli Sklet KS Rektor/Varaordfører Vararepresentant Gunn Nordstrøm Utdanningsforbundet Fylkesleder Vararepresentant Rune Hallstrøm LO Nord-Trøndelag Distriktssekretær Vararepresentant Trine Vekseth Gjensidigestiftelsen Distriktsansvarlig Nord UE Oppland Styreleder Frode Sannum Oppland fylkeskommune Rådgiver Styremedlem Liv Ellen Espnes Opplæringskontoret for tømrerog betongfag Daglig leder Styremedlem Sture Henning Sørli Polytin AS Eier og daglig leder Styremedlem Ingunn Hermansen NHO Innlandet Skolekonsulent Styremedlem Bjørn Krekke Swix Sport AS Salgsdirektør Styremedlem Silje Helene Aschehoug RTIM Prosjektleder Styremedlem May-Britt Wester TOPR AS Markedssjef Varamedlem Solveig Ødegård Wiklund EDB Business Partner Rådgiver/fagkonsulent/økonomi Varamedlem Inger Granli Oppland fylkeskommune Assisterende fylkesopplæringssjef UE Oslo Styreleder Per Haugen Veidekke Personaldirektør Nestleder Olaf Stene NHO Oslo og Akershus Regiondirektør Styremedlem Annar Bøhn Ferd Venture Associate Styremedlem Kari Hauge LO Oslo/Akershus Distriktssekretær Styremedlem Lars Fredriksen Oslo Handelsstands forening Fagsjef utvikling Styremedlem Astrid Søgnen Utdanningsetaten i Oslo Utdanningsdirektør Styremedlem (vara) Anne Johanne Guldvik Utdanningsetaten i Oslo Sekssjonssjef Styremedlem Claus Hagli Lambertseter videregående skole Rektor Styremedlem Turid Mæhlum Bestum skole Rektor UE Rogaland Styreleder Siv Oftedal Statoil Vice President Global Business Service Nestleder Gry-Berit Lundal Sparebank 1 SR-Bank Banksjef BM-marked Styremedlem Per Arne RIsanger Haugaland Kraft Organisasjonssjef Styremedlem Leiv Roald NHO Rogaland Bedriftsrådgiver Styremedlem Åge Westbø Skagen Fondene Viseadministrerende direktør Styremedlem Marit Håland Gjerde Hetland vgs YOU rådgiver/lærer Styremedlem Solveig E. Tengesdal Rogaland fylkeskommune Leder av opplæringsutvalget Styremedlem Øystein Hansen LO Rogaland Distriktssekretær Varamedlem Jarle Nilsen Utsira kommune Ordfører Varamedlem Sigmund Salamonsen LO Rogaland Ungdomssekretær Varamedlem Vegard Engesli Haugaland Kraft Opplæringsansvarlig Varamedlem Tove Granmo Teinå skole Lærer Varamedlem Lise Holm Jacobsen Skagen Fondene AS Forretningsutvikler Varamedlem Stein Arne Pallesen SpareBank 1 SR-Bank Markedskonsulent Varamedlem Hallvard Ween NHO Rogaland Regionsdirektør UE Sogn og Fjordane Styreleder Geirmund Dvergsdal Fylkesmannen i landbruksavdelingen Regionmedarbeider Styremedlem Iver Offerdal Høgskulen i Sogn og Fjordane Styremedlem Arild Hornnes Sparebanken Sogn og Fjordane Leder bedriftsmarkedet Styremedlem Frode Steen Traksa Dagleg leiar Styremedlem Alfred Haukeland Utdanningsforbundet AT-V (vidaregående) Styremedlem Ole Schanke Eikum NHO Styremedlem Styremedlem Per Jørgen Loen Sogn og Fjordane fylkeskommune Assisterande fylkesdirektør, opplæring Styremedlem Kai Lille-Homb Sogn og Fjordane fylkeskommune Rådgiver Styremedlem Hjørdis Vik Innovasjon Norge Rådgiver UE Sør Trøndelag Styreleder Arnstein Hellem SpareBank 1 Midt-Norge Banksjef Nestleder Eivind Johnsen NHO Fagsjef Styremedlem Liv-Bente Resell Meldal barne- og undomsskole Inspektør/rådgiver Styremedlem Olaf Prestvold Innovasjon Norge Senior rådgiver Styremedlem Kari-Anne Vik-Mo Teeness Leder personalutvikling Styremedlem Solveig Bergstrøm Sør-Trøndelag fylkeskommune Politiker Varamedlem Ingveig Holan Wahl NHO Rådgiver Varamedlem Videke Stjern Åfjord kommune Ordfører Varamedlem Per Oddvar Sæther Opplæringskontoret for teknologifag Daglig leder UE Telemark Styreleder Tone Allum Etablererkontoret Grenland Daglig leder Styremedlem Tor Erik Baksås Telemark fylkeskommune Nestleder i hovedutvalg for næring og det gode bosted Styremedlem Jan Frode Svenungen LO Telemark Ungdomssekretær Styremedlem Anne Solberg Høgskolen i Telemark Dekan estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Styremedlem Jørn Paus Statoil ASA Prosjektleder Styremedlem Tor-Arne Bellika IKT Grenland Prosjektleder Varamedlem Helene Naper NHO Telemark Rådgiver/advokat Varamedlem Børre Nilssen Herøya Industripark Konsulent Varamedlem Helge Nordal Telemark fylkeskommune Skolefaglig team UE Troms Styreleder Audun Christoffersen LO Troms Ungdomssekretær Nestleder Ann-Kristinn Edvartsen NHO Troms Utdanningsrådgiver Styremedlem Lena Glosemeyer Fangel Tromskraft Kommunikasjonsdirektør Styremedlem Stein Erik Svendsen Senja videregående skole Rektor Varamedlem Renate Thomassen Troms fylkeskommune Teamleder Varamedlem Halvar Hansen Troms Fylkeskommune Prosjektleder utdanningsetaten Varamedlem Celeste McDade Schive Troms Fylkeskommune Lærer Tromsø maritime skole Varamedlem Bente G. Svenning Troms Fylkeskommune Rektor Kvaløya vgs Varamedlem Jan Elvheim LO Troms Distriktssekretær UE Vestfold Styreleder Marit Helen Kåring Train & Coach Consulting AS Daglig leder Styremedlem Nils Arne Fagerli Gjensidige Regionsdirektør Styremedlem Bente G. Kristoffersen Ringeriks-Kraft HS ansvarlig Styremedlem Anne R. Hegdahl Servicenæringens Yrkeskompetanse Daglig leder Styremedlem Kjetil Olsen Nordea Banksjef Varamedlem Kurt Nilssen NHO Prosjektleder Varamedlem Olav Reitan Sandefjord videregående skole Avdelingsleder UE Østfold Styreleder Morten Karlsen Norsk Grønnkraft Adm. direktør Nestleder Tore Grefslie ttc norge as Adm. direktør Styremedlem Kristin Misund Borregaard Forskningssjef Styremedlem Ina Tiller SpareBank 1 Sarpsborg Bedriftsrådgiver Styremedlem Silje Thoresen Rygge Sivile Lufthavn Markedssjef Styremedlem Kari Minge NHO Østfold Rådgiver Styremedlem Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune Næringssjef Varamedlem Ann-Mari Skinne Innovasjon Norge Seniorrådgiver Varamedlem Geir Syvertsen Østfold fylkeskommune Rådgiver 32 33

18 Ungt Entreprenørskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: Ungt Entreprenørskap Agder Jan Ole Rypestøl Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret Serviceboks 513, 4605 Kristiansand Tlf.: Ungt Entreprenørskap Akershus Petter Skotland Pb 1200 Sentrum, 0107 Oslo Tlf.: Ungt Entreprenørskap Buskerud Erlend Eggen Kreftings gate Drammen Tlf.: Ungt Entreprenørskap Finnmark Hilde C. J. Mietinen Tollbugata 16 Banken Boks 183, 9811 Vadsø Tlf.: Ungt Entreprenørskap Hedmark Terje Melheim Parkgata 64, 2325 Hamar Tlf.: Ungt Entreprenørskap Hordaland Inger Grete Strømme NHO Hordaland Postboks 694 Sentrum, 5807 Bergen Tlf.: / Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Kirsten Aure Møre og Romsdal fylke v/aure Fylkeshuset, 6404 Molde Tlf.: / Ungt Entreprenørskap Nord-Trøndelag Irene Laukholm Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Tlf.: Ungt Entreprenørskap Nordland Steve Hernes Postboks 343, 8001 Bodø Tlf.: Ungt Entreprenørskap Oppland Karin Rønning Oppland fylkeskommune Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf.: Ungt Entreprenørskap Oslo Siv Elin Dammen Essendrops gate 3 Pb 7173 Majorstua, 0307 Oslo Tlf.: Ungt Entreprenørskap Rogaland Kent Terje Ingebretsen Jens Zetlitz gate Stavanger Tlf.: Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Holger Aasen NHO Sogn og Fjordane Postboks 217, 6901 Florø Tlf.: Ungt Entreprenørskap Sør-Trøndelag Irene Laukholm c/o Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak, 7004 Trondheim Tlf.: Ungt Entreprenørskap Telemark Stanley Jacobsen Søve videregående skole 3830 Ulefoss Tlf.: t Ungt Entreprenørskap Troms Line Bjørkli Postboks Tromsø Tlf.: Ungt Entreprenørskap Vestfold Trine Juell Postboks Stavern Tlf.: Ungt Entreprenørskap Østfold Christer Engström Postboks 220, 1702 Sarpsborg Tlf.:

19 UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskaps nasjonale samarbeidspartnere er: Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Kunnskapsdepartementet (KD) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Skattedirektoratet / Samarbeid mot svart økonomi Brønnøysundregistrene Innovasjon Norge HSH Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Landsorganisasjonen (LO) Utdanningsforbundet KS Sparebankforeningen Nordea Ferd Manpower Enova Oracle Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo Telefon E U R O P E

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 Foto: UE Oppland Boble UB fra Lillehammer vgs med prisen for beste brosjyre under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 Foto: Jørgen Skaug Towlee UB fra Hadeland vgs. med prisen for Beste Regnskap under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Årsmelding 2011. Ungt Entreprenørskap. Forside

Årsmelding 2011. Ungt Entreprenørskap. Forside Årsmelding 2011 Ungt Entreprenørskap Forside 1 > Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Det handler om å tørre og å ville omsette ideer til praktisk handling. Evnen til entreprenørskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Hva er entreprenørskap? en dynamisk og sosial prosess, der individer,

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Videregående opplæring FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 1 UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 2 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat 04/2005 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 2. års følgeevaluering Av Svein Frydenlund

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Konkurransekriterier Oppdatert 3.desember 2012 Generell informasjon: Navn: NM for Studentbedrifter 2013 Dato: 5. - 6. juni

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

VELKOMMEN TIL NASJONALT LÆRERSEMINAR

VELKOMMEN TIL NASJONALT LÆRERSEMINAR VELKOMMEN TIL NASJONALT LÆRERSEMINAR NM for Ungdomsbedrifter 2014 Bettina P R O G R A M Tirsdag 29.april 10:00 10:30 Entreprenørskap i utdanningen - en historisk reise. Hva, hvordan og hvorfor? v/petter

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS LEDELSE, MÅL OG GOD PRAKSIS(?) De gode historiene- om å lykkes! Tobias, tidligere elev, gründer og master student NHH: Fokuset på UB var for meg unikt. At jeg nå driver

Detaljer

2011/2012. Utdanningsvalg 9. trinn. Dette dokumentet er ment til informasjon for foreldre, lærere og elever i utdanningsvalg 9. trinn.

2011/2012. Utdanningsvalg 9. trinn. Dette dokumentet er ment til informasjon for foreldre, lærere og elever i utdanningsvalg 9. trinn. Rådgiver Marte S. Karset 2011/2012 Dette dokumentet er ment til informasjon for foreldre, lærere og elever i utdanningsvalg 9. trinn. Kunnskapsløfte Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Bettina Abrahamsrud, UE Telemark Nasjonalt lærerseminar, NM for UB 2015 Bettina Abrahamsrud UE-PRODUKT ILDSJEL GRÜNDER Veien til mestringsfølelse FLEX

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV - brobygger mellom skole og arbeidsliv Tore August Bauer-Nilsen 2013 HVEM ER HSA? Et interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skolen mellom syv kommuner. Bokn, Haugesund,

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer