Ungt Entreprenørskap UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

2 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global, bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte «lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet. Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Innhold Styreleder og daglig leder har ordet 4 5 UEs programmer 6 7 Grunnskole 8 9 Videregående skole Høyere utdanning Priser og anerkjennelser 17 Samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap UE gir resultater 21 Internasjonalt Styrets årsmelding Økonomi Forside: Elever fra voksen skole sammen med Kronprins Haakon på klimakonferansen i København. Ungt Entreprenørskap Forlag AS 2010 For mer informasjon se: Design/lay-out: Z visuell kommunikasjon (www.zvk.no) 3

3 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Styreleder og daglig leder har ordet Om å være ledende internasjonalt Flere og flere i norsk næringsliv og offentlig forvaltning engasjerer seg i skolen gjennom Ungt Entreprenørskap. Vi har mange gode lærere i Norge, og mange av dem ivrer for entreprenørskap og skolens samarbeid med arbeids- og næringslivet om dette. Møtet mellom der elevene er nå, og der elevene vil være om noen år, er berikende for både skole og arbeidsliv, og tilbakemeldingene fra både lærere og «frivillige» fra næringslivet er utelukkende positive. Vi i UE ønsker å vise at vi setter pris på disse gode lærerne, og vi har de to siste årene kåret den læreren vi mener er verd stor anerkjennelse ikke bare fra UEs ståsted, men også fra næringslivets. Den siste EU-rapporten om entreprenørskap i utdanning gir flere viktige anbefalinger om hvordan vi kan styrke dette arbeidet. Når det gjelder å løse den største utfordringen å sikre en økt entreprenørskapskompetanse hos lærere hevder noen at det mest effektive vil være å gjøre temaet obligatorisk i all lærerutdanning. En annen anbefaling er å bruke entreprenørskap som et eksplisitt mål i læreplaner. Dette vil gi klare signaler, samt gjøre det enklere for både elever og lærere å bruke undervisningstimer på temaet. Norge har som mål å være internasjonalt ledende innenfor entreprenørskap i utdanning, og Ungt Entreprenørskap vil bidra til at dette skjer. En av grunnene til at vi høster så mye anerkjennelse ute i Europa, er det brede samarbeidet som ledes gjennom UE. Her er både næringslivet, de store organisasjonene og offentlige etater involvert. Det er ingen tvil om at Norge er blant de fremste på feltet, men stadig flere land ser nå viktigheten av å satse på å bygge en kultur for entreprenørskap. Våre naboer Danmark og Sverige har lansert sine nasjonale strategier. Regjeringens handlingsplan og den nye programplanen for Ungt Entreprenørskap vil være rettesnorer for det nasjonale arbeidet med entreprenørskap i utdanning. Regjeringen og UE har som mål å videreføre det arbeidet som er gjort så langt, samt å sikre høy kvalitet og stort volum. Et stort utviklingsarbeid er gjort i UE de siste årene, og vi organisasjonen har gått fra å ha en portefølje innen Ungdomsbedriftsprogrammet, til å dekke store deler av hele utdanningsløpet. Framover vil arbeidet konsentreres om å levere den kvalitet vi står for. Det må satses i hele utdanningsløpet, og det ligger ingen motsetning i å satse på de korte programmene versus bedriftsprogrammene. Det er ingen tvil om at det varige læringsutbyttet er størst i bedriftsprogrammene, og at disse på lengre sikt også Vibeke Hammer Madsen styreleder Ungt Entreprenørskap Norge bidrar mest til både verdiskaping og regional utvikling. Samtidig er de øvrige programmene viktige fordi de gir en nødvendig læringsmessig progresjon mot bedriftsprogrammene. De klassebaserte programmene fungerer også som en katalysator for samarbeidet mellom skolene og det lokale arbeidslivet, og de bærer i seg viktige faglige elementer for elevene. Vi tror også at UEs programmer kan være et godt virkemiddel i kampen mot frafall i skolen. Dette understøttes daglig av tilbakemeldinger fra både lærere og elever. Den ferskeste rapporten fra Østlandsforskning gir også likelydende signaler. De aktivitetene som går over flere måneder, er best egnet til å endre holdninger, gi ferdigheter og således også skape sosiale effekter i form av redusert frafall. Kunnskapsdepartementet har nylig sendt ut til høring et forslag til ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningene ved høyskolene, og det har vært lagt ned et betydelig arbeid for å klargjøre og beskrive hvorfor og på hvilken måte entreprenørskap i utdanning må integreres i lærerutdanningene. Det er av avgjørende betydning for å nå nasjonale mål at entreprenørskap og UEs programmer er en naturlig del av enhver lærerstudents portefølje når vedkommende møter sine første elever. Derfor er lærerutdanningen en svært viktig faktor for framtidig kapasitet, kvalitet og volum. Anne Kathrine Slungård daglig leder Ungt Entreprenørskap Norge Styret i UE Norge: Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen, HSH (styreleder) Administrerende direktør Arne Hyttnes, Sparebankforeningen (nestleder) Direktør Petter Haas Brubakk, NHO Eier og konsernsjef Johan H. Andresen, Ferd Konserndirektør Anne Stärk-Johansen, Nordea Personal- og organisasjonsdirektør Per Haugen, Veidekke Entreprenør og styreleder i UE Oslo Konsernsjef Maalfrid Brath, Manpower AS Administrerende direktør Gunn Ovesen, Innovasjon Norge Direktør Eva Lian, KS Møtende varamedlem: 2. nestleder Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet Distriktssekretær i Nordland Rita Lekang, LO Progresjonsmodellen for Ungt Entreprenørskap trinn trinn SikkSakk Europa SmArt Vårt Lokalsamfunn Observatører med tale- og forslagsrett: Rådgiver Johanna Ellefsen Rostad, NHD Seniorrådgiver Bente Boye Lund, KRD Daglig leder Kent Terje Ingebretsen, UE Rogaland Daglig leder Siv Elin Dammen, UE Oslo (vara) Seniorrådgiver Finn-Børre Stokholm, LMD 1.-konsulent Zeshan Shakar, KD Rådgiver Lene Karin Wiberg, KD trinn Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! teknovisjon Høyere utdanning Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse Inkluderende arbeidsliv Cambridge-eksamen Valgkomité: Inger Lise Blyverket, HSH Olaf Stene, NHO Oslo og Akershus Eva Lian, KS Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag Cambridge-eksamen Inndelingen av temaer og metodebruk sørger for progresjon i entreprenørskapsopplæringen. Det pedagogiske «rekkverket» består av partnerskap som er et gjensidig forpliktende samarbeid med skole og bedrift som kan brukes på alle trinn. Ved bruk av Ungt Entreprenørskapsprogrammer blir elevene bedre rustet til å møte morgendagens arbeidsog næringsliv. 5

4 Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd i eget nærmiljø hvor de lærer om samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester. Programmet går over fem undervisningsøkter. Se mulighetene! trener elevenes entreprenørskapskompetanse knyttet til kreativitet, selvinnsikt og beslutningstaking. Programmet går over fem undervisningsøkter trinn UEs programmer Ungt Entreprenørskap har stor aktivitet med elevbedrifter i ungdomsskolen, ungdomsbedrifter i den videregående skolen og studentbedrifter på høyskole/universitet. I bedriftsprogrammene lærer elevene og studentene å starte, drive og avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer utviklet av dem selv. Ungdoms- og studentbedriftene må alle ha en mentor fra lokalt arbeids- og næringsliv. SikkSakk Europa gir elevene en spennende introduksjon til land og ressurser i Europa. Elevene får bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Programmet går over fire undervisningsøkter. SMART inspirerer elever til skaperglede, handling og samarbeid. Elevene skal løse problemer de ser rundt seg i nærmiljøet, ved hjelp av sine egne erfaringer, kunnskaper og interesser. Fr a utdanning til jobb Elevhefte Jobbskygging gir elevene en unik mulighet til å erfare hva som finnes av yrkes- og utdanningsvalg ved at de gis anledning til å følge en arbeidstaker gjennom en arbeidsdag. Fra utdanning til jobb berører fire hovedtemaer: Arbeidsmarked, selvinnsikt og kompetansekartlegging, søknad og CV samt intervju. Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobb og lærlingplass trinn vgs. Alle trinn Økonomi og karrierevalg lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette kobles mot mulige utdannings- og yrkesvalg. I tillegg lærer elevene om betydningen av ryddighet og oversikt i personlig økonomi. Programmet går over tre undervisningsøkter. Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping der elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet. Programmet tilbys elever i ungdomsskolen og videregående skole samt studenter ved høyskole/universitet. 6 7

5 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Grunnskole Barn fra Voksen skole sammen med Kronprins Haakon på klimakonferansen i København. Amund Nerås Krogsæter skjuler seg bak en brakke. Han er med på Jobbskygging og følger faren sin gjennom en vanlig arbeidsdag for å finne ut og lære mer om hva han jobber med. Foto: Willy Haram / Haramsnytt 2009 har vært et løft for grunnskolen, og det er etablert flere nye møteplasser mellom skole og næringsliv. Stadig flere kommuner ser nytten av å bruke UEs programmer og inkluderer entreprenørskap i sine strategiplaner. Totalt sett har dette bidratt til en gledelig økning i antall elever på alle grunnskoleprogrammene. Med den store veksten har det vært viktig å sikre at organisasjonen har tilstrekkelig kompetanse til å gi nødvendig oppfølging mot skolen. Det er derfor gjennomført omfattende intern kursvirksomhet. Det er lagt ned innsats i å rekruttere flere frivillige fra næringslivet. Det er blant annet utviklet en næringslivsside på og en egen brosjyre med bedrifter som målgruppe. SMARTere energi med Statkraft UE har fått midler fra Statkraftfondet til prosjektet SMARTere energi. Elever på mellomtrinnet skal tenke nytt og kreativt og utvikle løsninger for framtiden, basert på ren og fornybar energi. Alle 19 fylkene er med, og målet er at elever skal gjennomføre programmet i skoleåret 2009/-10. I desember var SMARTe elever fra Voksen skole til stede som Statkrafts gjester på klimakonferansen i København. Med seg i bagasjen hadde elevene modeller av egne oppfinnelser som ble vist fram til ledere fra næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. Det er spesielt hyggelig at vi har med oss den kom mende generasjon, sa Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge, da hun sammen med Kronprins Haakon foresto den offisielle åpningen av den norske utstillingen på Forum. Elevbedrift I programplanen for Ungt Entreprenørskap har bedriftsprogrammene et særskilt fokus. UE er i gang med å revitalisere elevbedriftsprogrammet for å møte nye læreplankrav og sikre kvalitet. Selv om det aldri før har vært så mange elever som har gjennomført programmet som i 2009, er det fortsatt mange skoler som ikke har elevbedrift på timeplanen. For UE er det viktig å spre gode eksempler på hvordan kommuner bruker elevbedriftsprogrammet til å konkretisere intensjonene i Kunnskapsløftet. Ett eksempel er Voss kommune i Hordaland hvor arbeidet med elevbedrift er nedfelt i kommunenes virksomhetsplaner. I en periode på 7 uker skal alle elever i 9. klasse starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Skolene samarbeider nært med kommunens næringsavdeling, som bistår og legger til rette for samarbeid med lokale bedrifter. Erfaringene viser at kommunal forankring bidrar til kontinuitet og kvalitet i entreprenørskapsopplæringen. I tillegg sikres alle et tilbud, uavhengig av skole og lærer. Finansstafetten I samarbeid med Finansmarkedsfondet gjennomfører UE Finansstafetten En dag i skolen. Finansnæringen utfordres til å sette av en dag til å gjennomføre et av UEs programmer. Prosjektet skal bidra til allmennopplysning i temaer som sparing, skatt, budsjett, regnskap og personlig økonomi. Emnene blir formidlet til elevene av personer som i det daglige har sitt arbeid i sektoren. Med stafettprinsippet og veiledernes begeistring utfordres andre kolleger og samarbeidspartnere til å gjøre samme innsats, og UE når dermed bedrifter som ellers ikke ville bli nådd. Inovus 2009 På Inovus 2009 stilte UE med representanter fra alle grunnskoleprogrammene. Over 400 konferansedeltakere og nær 1000 besøkende fikk treffe så vel elever, veiledere og lærere som har gjennomført våre programmer. Det er Kunnskapsparken i Bodø som arrangerer Inovus, og målet er å sette entreprenørskap blant barn og unge på dagsordenen. Samarbeid med lærerutdanningen UEs fylkesforeninger har i flere år jobbet godt og systematisk for å gi framtidige lærere et tilbud om entreprenørskapskompetanse. I Nord-Trøndelag, Østfold, Buskerud og Vestfold tilbys innføringskurs i UEs programmer før studentene selv gjennomfører disse i praksisperioden. I Hedmark og Møre og Romsdal gjennomføres gründercamper for å gi studentene erfaring med entreprenørskapsprogrammer. Høgskolen i Vestfold ønsker å være i førersetet når det gjelder å skape en kultur for entreprenørskap i lærerutdanningen og implementerer derfor UE-programmer i samfunnsfag for lærerstudenter, forteller høyskolelektor Stig Bjørshol ved Høgskolen i Vestfold. 8 9

6 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Like før jul åpnet kommunalog regionalminister Liv Signe Navarsete det aller første mesterskapet i ungdomsbedrift ved Mailand videregående skole i Akershus. Videregående skole Beste ungdomsbedrift 1. Toetally UB, Nøtterøy vgs., Vestfold 2. Action Concept UB, Lørenskog vgs., Akershus 3. Hardanger Tradisjon og Kultur UB, Odda vgs., Hordaland Vinnere i nominasjonskonkurranser Beste logo: Protcam UB, Lillestrøm vgs., Akershus Oracleprisen for beste nettsted: Blikstad Design UB, Åssiden vgs., Buskerud Nordeaprisen for beste forretningsplan: Toetally UB, Nøtterøy vgs., Vestfold Beste reklamefilm: Moana Hemps UB, Horten vgs., Vestfold Beste brosjyre: Boble UB, Lillehammer vgs., Oppland Enovaprisen for beste energiinnovasjon: Studentenes Klimainitiativ UB, Hamar katedralskole, Hedmark SMSØ og Skatteetatens regnskapspris: Flaskelappen UB, Ski vgs., Akershus Vinnere i konkurranser med utstilling på NM Beste innovative produkt: Handball Solution UB, Sandefjord vgs., Vestfold Gastronomiprisen: Strilabakst UB, Sotra vgs., Hordaland Mesterbrevprisen: Remodo UB, Sykkylven og Ålesund vgs., Møre og Romsdal Beste kulturbedrift: Sussebasser UB, Melhus vgs., Sør Trøndelag Beste utstilling: Flaskelappen UB, Ski vgs., Akershus Beste selger: Mari Vestad, Sussebassen UB, Melhus vgs., Sør Trøndelag Ferdprisen for største verdiskapingspotensial: Dorme UB, Ålesund vgs., Møre og Romsdal Manpowerprisen for beste HR-bedrift: Koppen min UB, Drammen vgs., Buskerud SMSØ og Skatteetatens pris for beste regnskap: PCPute UB, Dalane vgs., Rogaland Ungdomsbedrift Ungdomsbedrift tilbys på over halvparten av alle videregående skoler i Norge. 30 prosent av elevene som driver ungdomsbedrift, går på studieforberedende utdanningsprogram, 64 prosent går på yrkesfaglige utdanningsprogram, mens 6 prosent av elevene som driver ungdomsbedrift, har bakgrunn fra en miks av disse utdanningsprogrammene. Ungdomsbedrift er styrket gjennom utvikling av flere støtteprogrammer. Støtteprogrammene bidrar til å løfte arbeidet med Ungdomsbedrift. Eksempler på støtteprogrammer er Enterprise without Borders, Jenter og ledelse, Inkluderende Arbeidsliv (IA) og Kick Off. UE Akershus og UE Østfold har utviklet en manual for Jenter og ledelse til bruk for alle fylkesforeningene. IA-arbeidet i ungdomsbedrifter i Akershus er evaluert, og evalueringen viser at IA reduserer fraværet og bedrer trivselen i ungdomsbedrift. EU-kommisjonen avga i november en rapport om entrepre- nørskap i yrkesrettet opplæring. 24 europeiske land deltok i utarbeidelsen. Ekspertrapporten vurderer blant annet suksessfaktorer og barrierer for entreprenørskap i utdanning. Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap, Skattedirektoratet og SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) i Norge blir løftet fram som et godt eksempel for andre. Ekspertrapporten anbefaler offentlige myndigheter i flere land å få på plass et lignende rammeverk for sine ungdomsbedrifter. Samarbeidet er også blitt synliggjort og satt på dagsordenen i IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations). This cooperation with the tax authorities have solved many potential problems since it led to the setting up of a framework for mini-companies to work within. NM for ungdomsbedrifter ungdommer fra 80 ungdomsbedrifter deltok på Nasjonal messe for ungdomsbedrifter i Ungdomsbedriftene fikk vise hva de var gode for i hele 17 ulike konkurranser. Juryene bestod av utvalgte deltakere fra næringslivet samt offentlige myndigheter, etater og organisasjoner. NM er et åpent arrangement og ble godt besøkt av ungdommer, lærere, næringslivsrepresentanter, politikere og medier. Totalt var det ca. 600 deltakere på arrangementet på Gardermoen Congress Centre. EM for ungdomsbedrifter Norges første pris i EM for ungdomsbedrifter ble innkassert av Toetally UB under EM 2009 i Rotterdam. Toetally UB fra Nøtterøy videregående skole i Vestfold vant den prestisjetunge FEDEX-prisen for største internasjonale potensial i konkurranse med 32 andre europeiske ungdomsbedrifter. Opplevelsene har vært mange for Toetally UB etter at de vant NM for ungdomsbedrifter. De har blant annet presentert forretningsideen sin på Stortinget, vært i møte med NHOs administrerende direktør, Finn Bergesen jr., og spist lunsj med næringsminister Sylvia Brustad og hotelleier, eiendomsutvikler og investor Petter Stordalen. Mange elever synes det er nok teori i skolen. Jeg er opptatt av at vi skal ha mer praktiske fag inn i undervisningen, særlig i videregående skole. Ungdomsbedrift betyr veldig mye for elever fordi de kan nytte sine evner i praktiske fag, sier statsråd Navarsete i møte med elever og rektor Trine Øiseth på Mailand videregående skole. Toetally UB består av de tre elevene Kristian Løn, Linnea Bjordal og Viktoria Magnussen. De har utviklet en oppvarmingssokk som skal redusere skader ved tåspissdansing. Prima Ballerina Ingrid Lorentzen ønsker Toetallys nyvinning velkommen

7 Enterprise without Borders Enterprise without Borders (EwB) er et program for elever på videregående skole som driver ungdomsbedrift og som ønsker å samarbeide med ungdomsbedrifter i andre land. Gjennom stipendmidler fra NORINT har UE arrangert lærerseminar og gitt norske elever mulighet til å reise ut for å møte sin samarbeidspartner. I september arrangerte Ungt Entreprenørskap lærerseminar i Göteborg for 120 lærere fra Norden og de baltiske stater. UE Østfold var prosjektleder for arrangementet. Lærerne fikk innblikk i hvilke muligheter EwB-programmet gir og anledning til å knytte kontakter med hverandre på tvers av grenser. Som et resultat av seminaret registrerte mange nye lærere og ungdomsbedrifter seg i programmet. Mange av lærerne skrev også avtaler om videre samarbeid som i etterkant er blitt realisert. Nasjonal Gründercamp UE arrangerte i januar den første nasjonale gründercampen for elever i videregående skole. 90 elever fra hele landet var samlet i Trondheim. Her konkurrerte de om hvem som hadde den beste framtidsrettede energi- og klimabevisste ideen. Oppdragsgiver for denne gründercampen var Enova SF. På bakgrunn av gode erfaringer fra skoleåret 2008/-09 er samarbeidet mellom Enova og UE om å arrangere energi-gründercamper videreført i skoleåret 2009/-10. I løpet av høsten 2009 har 17 av fylkesforeningene gjennomført fylkesvise camper. Enova var oppdragsgiver også ved Nasjonal Gründercamp i Trondheim i januar Dette er full klaff for min del, sier Kim Kristian Humborstad fra studentbedriften 360 Innovator, som fikk skygge konserndirektør Anne Stärk-Johansen i Nordea gjennom en arbeidsdag. Nærings- og handelsminister Trond Giske på sitt første offisielle oppdrag sammen med «skygge» Bjørn Morten Steimler, som fulgte konsernsjef i Norges- Gruppen, Sverre Leiro. Under: Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i HSH og «skygge» Martine Lie. Ungdomsbedrifter fordeling mellom studieretningene Restaurantog matfag 5% Naturbruk 8% Service og samferdsel 21% Medier og kommunikasjon 11% Teknikk og industriell produksjon (TIP) Design og håndverk 3% Elektrofag 3% 5% Bygg- og anleggsteknikk 2% Helse- og sosialfag 3% Annet 7% Idrettsfag 3% Formgivningsfag 1% Musikk, dans og drama 2% Realfag/språkfag/ samfunnsfag og økonomi 26% UE har hatt som mål å nå 20 prosent av elevene ved et årstrinn i videregående skole med programmet Ungdomsbedrift. Fra utdanning til jobb Manpower er en sentral samarbeidspartner i gjennomføringen av programmet. I første halvår av 2009 ble det etablert samarbeid mellom åtte av UEs fylkesforeninger og Manpower. I skoleåret 2009/-10 er det etablert samarbeid i 13 fylker. Leder for en dag 26 toppledere fikk møte den nyutnevnte nærings- og handels-minister Trond Giske på Leder for en dag 22. oktober i Oslo. Dette var Giskes første offisielle oppdrag som statsråd. Lederne ble skygget av 26 ungdommer fra hele landet. Ved arbeidsdagens slutt inviterte Manpower til en sammenkomst for elevene, lederne og statsråden. Nærings- og handelsminister Trond Giske snakket til de unge deltagerne om at nettopp de er morgendagens ledere, og takket dagens ledere for at de stilte opp. Giske la også vekt på at læringen går begge veier, de etablerte lederne lærer også av ungdommene. Vibeke Hammer Madsen (54), administrerende direktør i HSH, hadde med seg Martine Lie (18) som fikk oppleve høring på Stortinget og styremøte i Forskningsrådet. Idar Kreutzer (47) hadde med seg Norges beste selger fra NM for Ungdomsbedrifter, Mari Løvseth Westad (18). Kreutzer var opptatt av at næringslivet er nødt til å ta ett skritt fram hvis de skal makte å påvirke ungdommen i det mylderet av inntrykk som de blir utsatt for. Jeg visste ikke at det var mulig å ha så mange baller i luften på én gang, sa Bjørn Morten Steimler da han oppsummerte sin dag med konsernsjef Sverre Leiro i Norgesgruppen. 13

8 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Studentbedriften 360 Innovator Høyere utdanning I 2009 har 1514 studenter gjennomført studentbedrift, KAN-programmet eller gründercamp. Dette er ny rekord. Kunnskapsdepartementet har publisert to viktige dokumenter dette året. Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det læringsutbyttet som studenter forventes å ha ved endt utdanning. Universitetene og høyskolene skal innen 2012 revidere studieplanene innenfor alle fagområder slik at læringsutbyttet synliggjøres, blant annet med hensyn til innovasjon og nyskaping. Ny handlingsplan for entreprenørskap i utdanning legger vekt på å utvikle studenters kunnskap og ferdigheter om innovasjonsprosesser, bedriftsetableringer og forretningsutvikling. Handlingsplanen har sitt tyngdepunkt i høyere utdanning, og UE ser fram til å samarbeide med flere høyskoler og universiteter i årene som kommer. Fra studentbedrift til virkelig bedrift Studentbedriften 360 Innovator fra Høgskolen i Telemark hadde som forretningsidé en ny type betalingsløsning som reduserer kortsvindel og effektiviserer betalingsprosessen. Studentbedriften fikk Ferdprisen for største internasjonale potensial i årets NM. Det som skilte 360 Innovator fra resten, var deres globale perspektiv, en nyskapende sammensetning av teknologier og at de har identifisert konkurrenter og samarbeidspartnere i hele verdikjeden, sa Johan H. Andresen. Med hjelp fra blant andre Ferd, Oracle og Shahzad Rana i Questpoint vant 360 Innovator Innovasjonsprisen i EM for Studentbedrifter. Deltakelsen i denne studentbedriften gav studentene mulighet til å treffe personer fra næringsliv og offentlig sektor som gjennom sine nettverk bidro til at de tre guttene i 360 Innovator fikk realisere den store gründerdrømmen: Studentbedriften er videreført som aksjeselskap, de har hevdet seg i Venture cup og fått inkubatorplass i Forskningsparken på Blindern i Oslo. Kvinner, ambisjoner og nettverk KAN-programmet ble pilotert februar og står for kvinner, ambisjoner og nettverk. Programmet skal styrke jenters kunnskap om bedriftsetablering og styreverv. 20 utvalgte jenter fikk delta, og tilbakemeldingene har vært svært positive. Utrolig gøy at så profilerte ledere og flinke foredragsholdere kom for å snakke med oss. Foredragene og lederutviklingen med AFF har gjort at jeg vil opp og frem, fortalte Marte Hellum fra Høgskolen i Bodø etter fjorårets deltakelse i KAN. Regjeringens mål i handlingsplanen «Mer entreprenørskap blant kvinner» er at kvinneandelen blant nye entreprenører skal være minst 40 prosent innen KAN er et bidrag til å nå dette målet. Innovasjon Norge støtter med prosjektmidler, og AFF har skreddersydd et faglig program. I tillegg til AFF bidro blant andre Erna Solberg (H), Hadia Tajik (Ap) og Kristianne Storehaug, gründer av IT-selskapet Integrate. Nasjonal Gründercamp NHO var oppdragsgiver og vertskap da 75 studenter fra ti utdanningsinstitusjoner deltok på Nasjonal Gründercamp for studenter i høyere utdanning. Deltakerne ble utfordret til å bidra med ideer som kan gjøre NHO mer attraktive for unge i næringslivet. Vinnerlaget besto av produktdesignstudenter ved Høgskolen i Akershus med konseptet NHO Gründer. Arrangementet var et samarbeid mellom NHO, UE Oslo og UE Norge

9 Et innovativt verktøy for murere skaffet VibraTools SB utmerkelsen Norges beste Studentbedrift. Priser og anerkjennelser Fra venstre: President i HSH, Carl Otto Løvenskiold, prisvinner Anders Bergsli og daværende kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. NM for studentbedrifter 19 studentbedrifter fra elleve ulike høyskoler/universitet konkurrerte i syv ulike kategorier. VibraTools SB fra Høgskolen i Ålesund fikk prisene«beste studentbedrift» og «Innovasjonsprisen» under NM. De har fått etablererstipend fra Innovasjon Norge og positivt svar på patentforundersøkelsen. Vinnere NM Beste studentbedrift: 1. VibraTools SB, Høgskolen i Ålesund 2. Smart Light SB, Høgskolen i Telemark 3. Perfect Move SB, Universitetet i Agder Ferdprisen: 360 Innovator SB, Høgskolen i Telemark Designprisen: Sprøtt SB, Høgskolen i Akershus Innovasjonsprisen: VibraTools SB, Høgskolen i Ålesund Manpowerprisen: Beltech SB, Høgskolen i Ålesund Nordeaprisen: VibraTools SB, Høgskolen i Ålesund Økonomi og regnskapsprisen: SafeStep SB, Høgskolen i Telemark EM for studentbedrifter EM for studentbedrifter ble arrangert av JA-YE Denmark i samarbeid med Grundfos den 24. og 25. juni. 13 bedrifter fra elleve land deltok i den to dager lange konkurransen. Juryen var internasjonalt sammensatt med medlemmer fra europeisk næringsliv. De norske representantene var VibraTools SB og 360 Innovator SB. Norge gjorde det sterkt under årets EM. 360 Innovator SB vant den høythengende prisen for det mest innovative produktet eller tjenesten, og norgesmesterne fra Ålesund, VibraTools SB, kom på 2.-plass i kåringen av Europas beste studentbedrift. Bedriften imponerte jury og besøkende med sine verktøy for murerbransjen. Vinnere EM for studentbedrifter Niso I/S, Danmark 2. Vibra Tools SB, Høgskolen i Ålesund, Norge 3. Max & Maxine, Danmark Grundfos Innovation Award gikk til 360 Innovator SB fra Høgskolen i Telemark. Vår visjon er å være Norges fremste aktør innen forebygging av belastningsskader forårsaket av feil fottøy. Vi akter å gå nye veier for å nå dette. Vår erfaring er at man aldri kommer fremst om man går i andres fotspor, sier representantene fra Perfect Move. Hederspriser til Møre og Romsdal Ålesundslærer Anders Bergsli mottok prisen Årets entreprenørskapslærer på årets HSH-konferanse. Carl Otto Løvenskiold, president i HSH, og Bård Vegar Solhjell, daværende kunnskapsminister, overrakte prisen. Bergsli fikk prisen for sitt arbeid med ungdomsbedrift gjennom åtte år. Han har veiledet og vært ansvarlig lærer for 23 ungdomsbedrifter. I tillegg til å være drivkraft i entreprenørskapsarbeid ved egen skole har han utviklet et utstrakt nettverk med andre videregående skoler og mot lokalt næringsliv. Bergsli jobber ved Ålesund videregående skole i Møre og Romsdal. Også Entreprenørskapsprisen, som gis i samarbeid mellom UE og KS, gikk til Møre og Romsdal. Denne prisen deles ut til den skoleeieren som kan oppvise den mest helhetlige og best forankrede satsingen på entreprenørskap i utdanningen. Norsk gründer til topps i BusinessWeek-kåring I januar gikk Kristoffer Kumar (22) fra Hamar helt til topps i BusinessWeeks årlige kåring av Europas beste ungdomsgründer. 20 kandidater fra Europa deltok i konkurransen. Kumar ble nominert av Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE) Europe. Som 16-åring drev Kristoffer ungdomsbedrift i markedsføringsfaget ved Hamar katedralskole. Læreren min, Torkild Almaas, var utrolig engasjert, og han vinklet faget inn mot ungdomsbedrift. Det gjorde at vi fikk prøve oss med ekte varer og penger, og vi jobbet med reelle avtaler og virkelige kunder. Ungdomsbedrift var et utrolig bra forum for å lære business. I tillegg fikk vi foredrag av de beste i næringslivet, kick off og messer, forteller Kristoffer Kumar

10 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2009 Samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap Et av målene i programarbeidet er å sikre, videreføre og utvide det gode samarbeidet som er etablert med våre samarbeidspartnere, både de offentlige organisasjonene og de private bedriftene. Det er i disse samarbeidsrelasjonene vi skal balansere organisasjonen mellom offentlig og privat virksomhet og mellom utdanning og nyetablering. Privat sektor Utdanning Ungt Entreprenørskap Næringsliv Offentlig sektor Ferds engasjement i Ungt Entreprenørskap springer ut av konsernets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor sammen med en erkjennelse av at fremtiden er avhengig av evnen til nyskaping og entreprenørskap hos kommende generasjoner. UE er også et tydelig forbilde for andre sosiale entreprenører som Ferd investerer i. Ferd har etablert to nasjonale konkurranser: Størst verdiskapingspotensial for ungdomsbedrifter, og Størst internasjonalt potensial for studentbedrifter. Vinnerne i sistnevnte kategori deltar i EM for studentbedrifter. Besøk for mer informasjon. Det er viktig at kommende næringslivsaktører får utvikle kompetanse og holdninger som fremmer innovasjonsevnen, og at fremtidens politikere og byråkrater får kunnskap og erfaringsbakgrunn for å forstå næringslivets behov og hvordan verdiskapingen foregår. Johan H. Andresen, eier og konsernsjef i Ferd Nordea har støttet Ungt Entreprenørskap siden etableringen i Banken deler ut prisen for Beste Forretningsplan i de nasjonale konkurransene for ungdomsbedrifter og studentbedrifter. Nordeas visjon er å være den ledende nordiske banken, anerkjent for sine medarbeidere, som skaper betydelig verdi for kunder og aksjonærer. Besøk for mer informasjon. Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av verdiskapingen i Norge. Nordea ønsker å motivere unge gründere og formidle bankens rolle ved etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Arbeidet med entreprenørskap i skolen er en viktig møteplass for skole og næringsliv. Det er en arena der vi ønsker både å være synlige og å la oss inspirere av ungdommens skaperevne og kreativitet. Anne Stärk-Johansen, konserndirektør og leder for bankvirksomheten i Norge Manpower og Ungt Entreprenørskap har felles fokus på framtidens arbeidsliv, og at unge mennesker skal få muligheter og nødvendig kompetanse til å gå ut i arbeidslivet. Manpower har etablert konkurransen Beste HR-bedrift for ungdoms- og studentbedrifter og har samarbeidet med UE om å utvikle Fra utdanning til jobb, et program som ansatte i Manpower gjennomfører i videregående skoler over hele landet. Manpower har i flere år vært vertskap for Leder for en dag. Manpower er også internasjonalt engasjert, både som Junior Achievement Worldwides hovedsamarbeidspartner og som samarbeidspartner og medlem i JA-YE Europes styre. Besøk for mer informasjon. Det er en glede og inspirasjon for oss i Manpower å se alle gründertalentene rundt om i Norge. Vi håper vi kan bidra til å øke engasjementet rundt et så viktig arbeid som UE gjør blant ungdom som har ideer de ønsker å omsette til forretningsdrift. Manpower velger å støtte UE fordi deres funksjon er sammenfallende med våre verdier som innovasjon og nyskaping, og det er viktig at entreprenørskap blir en integrert del av undervisningen. Maalfrid Brath, konsernsjef, Manpower AS Samarbeid mot svart økonomi er en allianse mellom Skatteetaten og sentrale parter i arbeids- og næringsliv. Hovedformålet til alliansen er å drive forebyggende arbeid mot svart økonomi. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap brukes til målrettede tiltak mot ungdom. Det er tilrettelagt veiledningshefter både i Skatter og avgifter og Økonomi og regnskap det siste i samarbeid med interesseorganisasjonene innen revisjon og regnskap i Norge. Skatteetaten tilbyr regnskapsopplæring for både elever og lærere som arbeider med ungdomsbedrifter. Gjennom landsdekkende konkurranser om Beste regnskap får en også fokusert grundig på regnskapets betydning innenfor seriøs næringsvirksomhet. Besøk for mer informasjon. For oss er det viktig at ungdom lærer å gjøre ting riktig fra begynnelsen av. Gjennom UEs ulike programmer og konkurranser for ungdom opplever vi et ekte og spennende engasjement fra alle involverte og ikke minst vi får ungdommene i direkte dialog, på deres egne arenaer. Svein Kristensen, skattedirektør En del av Oracles visjon er å bidra til samfunnet bedriften og dens ansatte lever i. Gjennom et utstrakt samarbeid med Ungt Entreprenørskap gjør de nettopp det ved å tilby alle sine ansatte som veiledere i gjennomføringen av Vårt Lokalsamfunn. Oracle var vertskap for den første gründercampen gjennomført på masternivå, og bedriften er dermed engasjert fra laveste til høyeste trinn i utdanningen. På NM for ungdomsbedrifter deler Oracle ut prisen for Beste nettside. Besøk for mer informasjon. Oracle strekker seg langt for å være ledende innen innovasjon av framtidens teknologiske løsninger. Å være med på å motivere den neste generasjon av gründere til innovasjon og nytenking er både verdifull læring for Oracle som selskap og for våre ansatte. Vi er stolte av å kunne bidra i den bredere samfunnsmessige utviklingen gjennom arbeidet med unge entreprenører. Tore Bjelland, administrerende direktør, Oracle Norge Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Energiinnovasjonsprisen er etablert for ungdomsbedrifter. I 2009 har Enova vært oppdragsgiver på gründercamper i 18 fylker der i overkant av 2000 elever har deltatt. I januar 2010 arrangeres den andre nasjonale gründercampen også her er Enova oppdragsgiver og vil gi elevene utfordrende problemstillinger med energi som tema. Besøk for mer informasjon. Nyskaping og entreprenørskap er viktig med tanke på framtidas utfordringer på energi- og klimaområdet. Ungt Entreprenørskap er en viktig samarbeidspartner i vår satsing på ungdom. Det er viktig for Enova å være med å støtte UEs arbeid. Sammen vil vi bidra til økt kunnskap blant ungdom om energirelaterte klimaspørsmål. Kjersti Gjervan, Enova 18 19

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Ferd Sosiale Entreprenører 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Ferd Sosiale Entreprenører 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Ferd Sosiale Entreprenører 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Gjør det umulige mulig Styreleder, Johan H. Andresen jr. 2 Leder, Katinka Greve Leiner 3 Norges første Phd kandidat i sosialt

Detaljer

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen Innhold 3 framtid - samspill - skaperglede 4 Lillesand skal bli en foregangskommune 5 Ha tro på deg selv 6 Elev - og ungdomsbedrifter i Lillesand 8 Livets søte gleder 9 En hjelpende hånd 10 Kulturell bedrift

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark av Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Porsgrunn

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2012 Side 4 Johan H. Andresen Sosialt entreprenørskap har stor effekt, men kan vi nå si noe er om hvor stor? Vi ønsker å vise det vi har målt siste året. Side 5 Katinka

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer