Forslag om vedtekter og organisasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag om vedtekter og organisasjon"

Transkript

1 6. ordinære landsmøte oktober Landsmøtehefter_omsl_5.indd 1 LO Media 2011 Forslag om vedtekter og organisasjon Organisering for velferd og verdiskaping

2 1 Innholdsfortegnelse 1 VEDTEKTER VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL (PKT. 1) FORMÅL (PKT. 1.2) VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN, FORTOLKNING OG AVGJØRELSE AV TVISTER (PKT. 1.3) MEDLEMSKAP (PKT. 2) RETT TIL MEDLEMSKAP (PKT. 2.1) YRKESAKTIVE MEDLEMMER (PKT. 2.2) MEDLEMMENES RETTIGHETER (PKT. 2.3) OVERFØRING AV MEDLEMSKAP (PKT. 2.5) Til annet forbund (pkt ) Mellom avdelinger i forbundet (pkt ) SAMLEINNSTILLING TIL VEDTEKTENES KAP ORGANISASJON (PKT. 3) ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING (PKT. 3.1) GJENNOMGÅENDE BESTEMMELSER (PKT. 3.2) Dagsorden og saksliste (pkt ) Uravstemning (pkt ) Valgbarhet (pkt ) FORBUNDET (PKT. 3.3) Landsmøtet (pkt ) Valg og sammensetning (pkt ) Forretningsorden (pkt ) Konstituering (pkt ) Valg av forbundets ledelse (pkt ) Valg av forbundsstyre (pkt ) Valg av representantskap (pkt ) Andre valg (pkt ) Samleinnstilling vedrørende valg Generelt (pkt ) Oppgaver og myndighetsområder (pkt ) Forbundsstyret (pkt ) Generelt (pkt ) Oppgaver og myndighetsområder (pkt ) Seksjonsråd (pkt ) AVDELINGER (PKT. 3.4) Organisasjon og økonomi (pkt ) Organisasjon (pkt ) Økonomi (pkt ) Myndighetsområde og oppgaver (pkt ) Årsmøtet (pkt ) Innkalling og dagsorden (pkt ) Valg (pkt ) Styret (pkt ) Annet om avdelinger KLUBBER (PKT. 3.5) Generelt (pkt ) Årsmøtet (pkt ) Styret (pkt ) GRUPPER (PKT. 3.6) Valg (pkt ) KONTINGENT (PKT. 4) KONTINGENTBEREGNING (PKT. 4.1) Prosentkontingent (pkt )

3 Fastkontingent (pkt ) Minstekontingent (pkt ) Elevkontingent (pkt ) Administrasjonskontingent (pkt ) KONTINGENTTREKK (PKT. 4.2) KONTINGENTFORDELING (PKT. 4.3) KONTINGENTFRITAK (PKT. 4.4) Varig fritak (pkt ) TARIFFAVTALER (PKT. 5) TARIFFKRAV (PKT. 5.2) Avstemning over tarifforslag (pkt ) KONFLIKT (PKT. 5.3) Konfliktstønad (pkt ) Betingelser for stønad (pkt ) ADMINISTRASJON/ØKONOMI (PKT. 7) ADMINISTRASJON (PKT. 7.2) ØKONOMI (PKT. 7.3) VEDLEGG TIL VEDTEKTENE (PKT. 8) FORBUNDSSAMMENSLUTNINGER (PKT. 8.1) RETNINGSLINJER FOR MÅLEVIRKSOMHETEN REDAKSJONELLE ENDRINGER ORGANISASJON ORGANISASJONSTILHØRIGHET LOS FORBUNDSSTRUKTUR UNGDOMSORGANISASJON I LO LOS LOKALORGANISASJON REKRUTTERING MEDLEMSFORDELER KOLLEKTIVE FORSIKRINGER ANDRE MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- OG TILLITSVALGTOPPLÆRING KURSTILBUD OG KURSINNHOLD STØNADSREGLER KOORDINERING AV STUDIEARBEIDET ANDRE FORSLAG OM MEDLEMS- OG TILLITSVALGTOPPLÆRING UNGDOMSARBEID AVDELINGENE AVDELINGSSTRUKTUR AVDELINGSLEDERFORUM ANDRE FORSLAG OM AVDELINGENE INFORMASJON INFORMASJON GENERELT PROFILERING VELKOMSTMATERIELL ADMINISTRATIVE FORHOLD FORHOLDET MELLOM HOVEDKONTORET OG DISTRIKTSKONTORENE OG MELLOM FORBUNDET OG AVDELINGENE SAKSBEHANDLING AV AVTALEFORHOLD FELLESLØSNINGER INNKJØP REGIONALE LÆRLINGOMBUD ANSETTELSE AV UNGDOMSKONTAKTER ANDRE FORSLAG OM ADMINISTRATIVE FORHOLD Bruk av sluttpakker

4 Forhold vedrørende ansettelser i forbundet Støtte til Fellesforbundets Petroleumsforum Støtte til monument ANDRE FORSLAG ORGANISASJON AVTALE MED NAV OMBUD FOR TILLITSVALGTE DIVERSE ORGANISATORISKE FORSLAG

5 4 1 Vedtekter 1.1 Virkeområde og formål (pkt. 1) Formål (pkt. 1.2) F-1001 Avd. 23 Raufoss Jern og Metall Politisk ståsted. Endring i 1.2 i vedtektene. Endres fra: - - at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig. til: - - at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig, og partipolitisk uavhengig. F-1002 Avd. 57 Nord-Rogaland 1.2 Formål Nytt strekpunkt: - Jobbe aktivt for å øke kunnskapen om arbeiderbevegelsen blant elever i videregående opplæring. De unge er fremtidens fagbevegelse. Nytt strekpunkt: - Arbeide for et forbundsløst LO. Alle arbeidere under en fane. Nytt strekpunkt: - Til en hver tid jobbe for full sysselsetting. Fjerne første og andre strekpunkt ettersom de er ivaretatt i andre strekpunkt og i hovedformålet. Oppsummering: Det foreligger forslag fra avd. 23 og 57. Avd. 57 foreslår legge til enkelte punkter i vedtektenes bestemmelser om forbundets formål samtidig som to strekpunkter fjernes. Representantskapets vurdering: På landsmøtet i 1999 ble det gjort en betydelig opprydding i vedtektene. I den forbindelse ble det alt vesentlige av formålsbestemmelsen overført til forbundets prinsipprogram. Bakgrunnen for dette var at formålsparagrafen i vedtektene før 1999 langt på vei var å anse som et handlingsprogram. De forslag som reises fra avd. 57 er forslag som stort sett var en del av formålsparagrafen før landsmøtet i Representantskapet viser til at det i vedtektenes pkt er nedfelt at en av avdelingenes oppgaver er å drive skoleinformasjon. I tillegg legger forbundet på ulike måter vekt på å få informert unge om fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen. Forbundets prinsipprogram pkt. 4.1 har overskriften Arbeid til alle. At arbeid til alle er en svært viktig oppgave for forbundet må det aldri herske noen tvil om. I LOs vedtekter 21 heter det: Medlemmenes plikter overfor Landsorganisasjonen Forbundenes vedtekter må ikke inneholde noe som strider mot Landsorganisasjonens vedtekter, formål og lovlige vedtak

6 5 Å ta inn i formålsparagrafen at forbundet skal arbeide for et forbundsløst LO vil stride mot 21 i LOs vedtekter og tiltres ikke. For øvrig viser representantskapet sin vurdering og innstilling vedrørende vertikale tariffavtaler (I-2022). Forslaget fra avd. 23 om at det i formålsparagrafen skal tas inn et tillegg om at fagorganisasjonen også skal være partipolitisk uavhengig tiltres ikke. I-1003 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene tiltres ikke Vedtektenes ikrafttreden, fortolkning og avgjørelse av tvister (pkt. 1.3) Representantskapets vurdering: Punkt har følgende ordlyd: 1. Vedtektene ble vedtatt på forbundets landsmøte oktober 2007 og trådte i kraft ved vedtakelsen så fremt ikke landsmøtet har fattet vedtak om annet. Det må framkomme i vedtektene at det er landsmøtet i 2011, som ble avholdt i perioden oktober 2011 som er gjeldende vedtekter. I tillegg er ordet har i siste del av setningen overflødig og kan utgå. I-1004 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Punkt gis følgende ordlyd i vedtektene for landsmøteperioden : Vedtektene ble vedtatt på forbundets landsmøte oktober 2011 og trådte i kraft ved vedtakelsen så fremt ikke landsmøtet fattet vedtak om annet. 1.2 Medlemskap (pkt. 2) Rett til medlemskap (pkt. 2.1) F-1005 Avd. 7 Fellesforbundet Vestfold Det må lages et alternativt medlemskap for sesongarbeidere, som kun har behov for noen måneders medlemskap. Begrunnelse: Denne type medlemskap begrenses til en varighet på inntil 3 mnd. Avdelingen foreslår at det velges ut et prøveområde for et slikt medlemskap. Dette kan være et

7 6 medlemskap som ikke inneholder alle forsikringene og at kontingent i sin helhet går til avdelingene. Vi ser at det er mange utenlandske arbeidstakere innenfor grønn sektor og innenfor sesong etablerte restauranter. Disse er det vanskelig å organisere og enda verre å få både trekkavtale og tariffavtale. Skal vi jobbe for å hjelpe disse så er det viktig at de er organisert. Alternativt er ikke å gjøre noe i disse områder/bransjer. Medlemskapet må være spesielt laget til disse bransjer og også slik at det ikke kan utnyttes av andre sesongyrker. F-1006 Avd. 30 Drammen og Omegn Kontingenten. Alternativt medlemskap for sesongarbeidere med varighet på inntil 3-4 måneder uten forsikringer. Begrunnelse: For å få organisert medlemmer innen grønn sektor og deler av sesongbetjente arbeidstakere innen restaurantbransjen er det viktig at Fellesforbundet kan tilby et medlemskap som omfatter deres lønns- og arbeidsvilkår med unntak av forsikringsordingene. Medlemskapet må være spesielt for disse bransjene med inntil 3-4 måneders varighet slik at et ikke utnyttes av andre. Dette er et felt hvor det er vanskelig å organisere pr. i dag, men med dette forslaget har vi en større mulighet. Det bør opprettes en prøveordning i neste landsmøteperiode for å teste ut effekten av et slikt medlemskap, viser til elev/studentmedlemskap. F-1007 Avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv Bi-medlemskap FF vedtekter i 2 medlemskap endres med nytt punkt: Medlemmer i andre forbund tilsluttet LO som har bijobber innenfor Fellesforbundets virkeområde kan stå som bi-medlemmer i Fellesforbundet. De betaler den til enhver tid fastsatte minstekontingent som i sin helhet tilfaller forbundet. Motivasjon: I FF vedtekter åpner det ikke i dag for bi-medlemskap. Vi opplever ofte at medlemmer i andre forbund vil være med hos oss også, fordi at de har en deltidsstlling innen vår bransje. Dette tillater ikke vedtektene i FF. Fakta er at nær i landet vårt jobber deltid. Mange har flere jobber for å ha ei inntekt det går an å leve av og med. Fellesforbundet skal ha rom for alle. F-1008 Avd. 670 Fellesforbundet Bimedlemskap Fellesforbundet bør åpne for mulighet for registrering av bi medlemskap. Et medlemskap som gjør at man ikke betaler dobbelt opp med forsikring hvis man er medlem i to forskjellige LO forbund. Mange har i dag to jobber og de er ikke nødvendigvis innen for samme yrke.

8 7 Oppsummering: Det foreligger forslag fra avd. 7 og 30 om at forbundet skal etablere en ordning med sesongmedlemskap og fra avd. 250 og 670 om at forbundet skal oppretter en ordning med bimedlemskap. Representantskapets vurdering: Vedtektenes pkt. 2.1 punktene 1-2 har følgende ordlyd: 1. Alle arbeidstakere som har arbeid innenfor forbundets virkeområder og andre som omfattes av bestemmelsene i kap. 2 og som godtar Landsorganisasjonens og forbundets vedtekter og vedtak som er gjort i Landsorganisasjonen og forbundets ulike organer, kan være medlemmer av forbundet. Unntatt herfra er: - arbeidstakere som står tilsluttet eller representerer et politisk parti eller organisasjon som har et nazistisk eller fascistisk program eller et beslektet formål - arbeidstakere som har tatt arbeid som omfattes av godkjent arbeidskonflikt - arbeidstakere som er utelukket av forbund tilsluttet Landsorganisasjonen. 2. Arbeidstaker som tidligere har stått tilsluttet Landsorganisasjonen kan tas opp igjen som nytt medlem dersom vilkårene for dette ellers er til stede. I den innledende setningen heter det at Alle arbeidstakere som har arbeid innenfor forbundets virkeområder og andre som omfattes av bestemmelsene i kap Forbundet tilbyr medlemskap til arbeidstakere som har arbeid innenfor forbundets virkeområde. Øvrige bestemmelser i vedtektenes kap. 2 har ikke noe om andre medlemsformer, tvert om er det i det alt vesentlige avviksbestemmelser fra hovedregelen. Bestemmelsen om at andre som omfattes av bestemmelsene i kap. 2 kan tas opp som medlemmer er derfor unødvendig. Det innstilles derfor på at den innledende setningen til vedtektenes pkt gis følgende formulering: Alle arbeidstakere som har arbeid innenfor forbundets virkeområder og som godtar Landsorganisasjonens og forbundets vedtekter og vedtak som er gjort i Landsorganisasjonen og forbundets ulike organer, kan være medlemmer av forbundet. Det foreslås ingen endringer i bestemmelsene for øvrig. Vedtektenes pkt. 2.1 punktene 3 har følgende ordlyd: 3. Uriktige eller villedende opplysninger ved inntak av nytt medlem kan føre til at medlemskapet blir omstøtt. Før slik omstøting iverksettes, skal medlemmet ha vært gitt anledning til å forklare seg. Dersom medlemskapet blir omstøtt, har vedkommende ikke krav på å få tilbake kontingent og avgift som er betalt.

9 8 Dette er en vedtektsbestemmelse om omstøtelse av medlemskap, ikke om retten til medlemskap. Representantskapet viser til at det foreslår at den gjeldende bestemmelsen opprettholdes men at den flyttes til nytt pkt Omstøtelse av medlemskap. Vedtektenes pkt. 2.1 punktene 4 og 5 har følgende ordlyd: 4. Medlem som begynner egen virksomhet eller ansettes i ledende stilling i en bedrift, kan opprettholde medlemskapet dersom det ikke er naturlig med overgang til andre forbund innen Landsorganisasjonen. Det er en forutsetning at medlemmets nye virksomhet ikke på noen måte er i strid med forbundets interesser. 5. Medlemmer som oppnevnes eller velges på heltid til å skjøtte tidsavgrensede verv i politiske organer eller organisasjoner utenom forbundets organisasjon opprettholder medlemskapet, men skal fratre sine verv i forbundet. Det foreslås ingen endringer i bestemmelsene med unntak av at de to punktene flyttes til nytt pkt Opprettholdelse av medlemskap. Vedtektenes pkt. 2.1 punktene 6 har følgende ordlyd: 6. Medlemskapet, med de rettigheter og plikter som framgår av vedtektene, gjelder fra det tidspunkt innmeldingsblanketten er underskrevet av medlemmet og bekreftelse fra tillitsvalgte er gitt. Ved elektronisk innmelding gjelder medlemskapet fra det tidspunktet medlemskapet er registrert i forbundet. Det foreslås ingen endring i bestemmelsen og den tas uendret inn under nytt pkt Opptak av medlemmer og medlemskapets virkningstidspunkt. Vedtektenes pkt. 2.1 punktene 7 har følgende ordlyd: 7. Arbeidstaker som nektes medlemskap, kan kreve sin sak inn for forbundsstyret. Slik denne vedtektsbestemmelsen er formulert gjelder den bare når en arbeidstaker nektes medlemskap. I forbundet kommer nå svært mange innmeldinger elektronisk og det er ikke noen form for kontroll med at den som melder seg inn fyller vedtektenes bestemmelse om rett til medlemskap slik det framkommer i vedtektenes pkt. 2.1 punktene 1 og 2. Også punkt 3 i vedtektenes pkt. 2.1 er problematisk fordi den forutsetter at et medlem har gitt villedende eller feilaktige opplysninger ved opprettelse av medlemskapet. Ved elektronisk innmelding blir ikke potensielle medlemmer spurt om annet enn selve medlemskapet og det er slik det er nå vanskelig å tenke seg at et medlem gir villedende eller uriktige opplysninger ved innmeldingen. Det synes heller ikke å være helt vanlig at tillitsvalgte i bedriftene går gjennom vedtektenes punkt om rett til medlemskap når en verver et nytt medlem. Også i slike tilfeller vil det normalt være slik at et medlem ikke gir villedende eller uriktige opplysninger.

10 9 Representantskapet viser til at det foreslås et punkt i vedtektene om opprettholdelse av medlemskap og at den ankemuligheten som ligger i dette punktet i vedtektene opprettholdes i en noe omarbeidet form. Når det gjelder forslaget fra avd. 250 og 670 om at forbundet skal oppretter en ordning med bimedlemskap, viser representantskapet til at Fellesforbundet i dag ingen ikke har noen ordning med bimedlemskap. Fagforbundet har følgende bestemmelser om bimedlemskap i sine vedtekter: Vedtektenes pkt : Medlemmer av andre LO-forbund kan opptas som bimedlemmer jf Vedtektenes pkt. 8.6: Bimedlemmer betaler vanlig kontingent. Unntatt er premien til kollektive forsikringsordninger og OUO. Norsk Transportarbeiderforbund har følgende bestemmelser om bimedlemskap i sine vedtekter pkt. 19.8: Arbeidstaker med medlemskap i annet fagforbund i LO, gis anledning til å få bimedlemskap i forbundet. Bimedlemmer unntas fra forbundets forsikringsordninger under forutsetning av at de er dekket gjennom sitt hovedmedlemskap i et annet LO-forbund. Kontingenten for bimedlemskap fastsettes av representantskapet. I 1989 fastsatte LO følgende vedrørende bimedlemskap: 1. Det enkelte forbund søker sekretariatet om adgang til opprettelse av bimedlemskap 2. For å få bi-medlemskap i et LO-forbund, må det foreligge (forevises) gyldig medlemsbok i et annet LO-forbund 3. Det skal klart fremgå av av medlemsbeviset (bok) at dette er et bimedlemskap i forbundet. 4. Bi-medlemskap i et LO-forbund innebærer at forbundet opptrer på vegne av arbeidstakeren i tariffrettslige spørsmål. Det forutsettes at arbeidstakere med bi-medlemskap innehar samme rettigheter og plikter som forbundets øvrige medlemmer. UNNTAK ER: A. Bi-medlemskap inneholder ikke kollektive forsikringsordninger med forsikringsselskapet samvirke B. Medlemmer med bi-medlemskap kan ikke velges som representant for dette forbund til los representantskap eller kongress. C. Det enkelte forbund kan selv fatte vedtak om hvilke rettigheter og plikter bi-medlemskapet skal inneholde utover de tariffrettslige spørsmål 5. Forbund med bi-medlemskap svarer kontingent til LO på vanlig måte

11 10 6. Det enkelte forbund fastsetter kontingenten for bi-medlemskap Disse retningslinjer skal ikke berøre den eksisterende avtalen mellom NMF, NOF og LO. Innføring av bimedlemskap i forbundet krever godkjenning i LO. Dersom landsmøtet godkjenner en ordning med bimedlemskap vil forbundet søke LO om slik godkjenning. Dersom det skal innføres en ordning med bimedlemskap vil dette berøre flere punkter i vedtektene. Det enkleste synes derfor å benytte en tilsvarende vedtektsformulering som den som er i Norsk Transportarbeiderforbund. Første del av bestemmelsen til Norsk Transportarbeiderforbund kan tas inn i vedtektene på følgende måte: Arbeidstaker som arbeider innenfor forbundets virksomhetsområde og som samtidig har sin hovedbeskjeftigelse innenfor et annet LO-forbunds organisasjonsområde og er medlem av det forbundet som organiserer arbeidstakere i dette organisasjonsområdet, kan tas opp som bimedlemmer i forbundet. I tillegg til dette kan en ta inn en bestemmelse i vedtektenes pkt om at forbundsstyret skal fastsette de ytelser som skal følge bimedlemskap og fastsette kontingent for bimedlemskap. Representantskapet innstiller på at dette gjøres ved å endre følgende to strekpunkter i de eksisterende vedtekter på følgende måte (ny tekst i kursiv og understreket, tekst som utgår gjennomstreket): - fastsette de ytelser som skal følge elev- og studentmedlemskap - fastsette de ytelser og rettigheter som følger bimedlemskap - fastsette kontingent og kontingentfordeling for elev- og studentmedlemskap - fastsette kontingent og kontingentfordeling for bimedlemmer Når det gjelder forslagene om medlemskap for noen måneder (sesongmedlemskap) viser representantskapet til at det i de gjeldende vedtektene ikke satt noen grense for medlemskapets varighet. Det er altså ikke noe i vedtektene som hindrer noen i å være medlem i eksempelvis bare en måned. Å innføre en ordning med et kost medlemskap, begrenset oppad til eksempelvis tre måneder, og at et slikt medlemskap ikke skal gi rettigheter i forhold til de kollektive forsikringsordningene, er representantskapet ikke innstilt på å imøtekomme. Forslagene fra avd. 7 og 30 tiltres derfor ikke. I-1009 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 1. Det etableres en ordning med bimedlemskap i Fellesforbundet forutsatt godkjennelse i LO. For den vedtektsmessige utformingen av dette viser representantskapet til sin samleinnstilling til vedtektenes pkt. 2 (I- 1025).

12 11 2. For øvrige forslag til endringer viser representantskapet til sin samleinnstilling til vedtektenes pkt. 2 (I-1025) i kapittel Yrkesaktive medlemmer (pkt. 2.2) Representantskapets vurdering: Vedtektenes pkt. 2.2 har følgende ordlyd: Som yrkesaktive medlemmer regnes alle medlemmer som ikke er permanent ute av yrkesaktivt arbeid. Vedtektene definerer hvem som er yrkesaktivt medlem, men ikke hvem som skal defineres som et ikke-yrkesaktivt medlem. Vedtektenes pkt. 4.5 Kontingentrestanse har følgende ordlyd: 1. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 måneder skal kontaktes av sin avdeling og gis beskjed om at medlemskapet opphører hvis ikke skyldig kontingent blir innbetalt. 2. For å være berettiget til støtte fra forbundet og fra forsikringsordninger som er tilknyttet medlemskapet, må det ikke skyldes kontingent for mer enn 2 måneder. 3. Den som utbetaler forsikring eller stønad, foretar trekk av skyldig kontingent før utbetaling. Annen gjeld til forbundet eller avdelingen skal også trekkes fra. Pr. 1. april 2011 var kontingentrestansene som følger: Restansetid Antall 1 mnd mnd mnd mnd mnd mnd. eller mer 14 Totalt Ukjent adresse I og med at medlemmer som skylder kontingent for mer enn to måneder i prinsippet ikke skal opprettholde medlemskapet og at medlemmer som skylder kontingent for mer enn to måneder ikke er berettiget til støtte fra forbundet og fra forsikringsordninger, innstiller representantskapet på at det bare er medlemmer som ikke er permanent ute av yrkesaktivt arbeid og som ikke skylder kontingent for mer enn to måneder som skal defineres som yrkesaktive medlemmer. Dette

13 12 formuleres på følgende måte i vedtektene (ny tekst i kursiv og understreket, tekst som utgår gjennomstreket): 1. Som yrkesaktive medlemmer regnes alle medlemmer som ikke er permanent ute av yrkesaktivt arbeid og som ikke skylder kontingent for mer enn to måneder. 2. Som ikke yrkesaktive medlemmer regnes medlemmer som er permanent ute av yrkesaktivt arbeid og ikke har inntekt fra lønnet arbeid. Vedtektene har ingen bestemmelser om at et medlem skal tilhøre en avdeling selv om det flere steder i vedtektene framkommer at medlemmene er i en avdeling. Representantskapet innstiller på at det av vedtektenes skal framkomme at medlemmene skal være tilsluttet en avdeling og fremmer innstilling om dette med følgende ordlyd: Alle medlemmer skal være tilmeldt den avdeling som er tildelt det organisasjonsområdet medlemmet tilhører. I-1010 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Representantskapet viser til sin samleinnstilling vedrørende vedtektenes pkt. 2 i kapittel Medlemmenes rettigheter (pkt. 2.3) F-1011 Avd. 3 Agder Fagforening Vedtektenes 2.3: Tillegg til 2.3.2: (Uthevet med kursiv skrift): Medlemmets rett til bistand.. I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg en forutsetning at det svares kontingent av arbeidsinntekten hos vedkommende arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker uforskyldt kommer i restanse. Nytt 3. punkt: Medlemmets rett til bistand og evt. rettshjelp gjelder også i forbindelse med konkurs i bedriften og i saker hvor det blir avdekket uregelmessigheter/økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver, som får økonomiske følger for medlemmet. Begrunnelse: Vedtektenes tolkes svært snevert, og det synes som om kun problemstillinger knyttet direkte til AML eller yrkesskader kommer gjennom nåløyet. Det betyr at medlemmer som for eksempel opplever at daglig leder har stjålet trukket klubbkontingent og fagforeningskontingent ikke vil få hjelp fra forbundet til å forfølge saken.

14 13 F-1012 Avd. 82 Søgne Jern og Metall Vedtektenes 2.3: Tillegg til 2.3.2: (Uthevet med kursiv skrift): Medlemmets rett til bistand.. I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg en forutsetning at det svares kontingent av arbeidsinntekten hos vedkommende arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker uforskyldt kommer i restanse. Nytt 3. punkt: Medlemmets rett til bistand og evt. rettshjelp gjelder også i forbindelse med konkurs i bedriften og i saker hvor det blir avdekket uregelmessigheter/økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver, som får økonomiske følger for medlemmet. Begrunnelse: Vedtektenes tolkes svært snevert, og det synes som om kun problemstillinger knyttet direkte til AML eller yrkesskader kommer gjennom nåløyet. Det betyr at medlemmer som for eksempel opplever at daglig leder har stjålet trukket klubbkontingent og fagforeningskontingent ikke vil få hjelp fra forbundet til å forfølge saken. F-1013 Avd. 106 Flekkefjord og Kvinesdal Fagforening Vedtektenes 2.3: Tillegg til 2.3.2: (Uthevet med kursiv skrift): Medlemmets rett til bistand.. I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg en forutsetning at det svares kontingent av arbeidsinntekten hos vedkommende arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker uforskyldt kommer i restanse. Nytt 3. punkt: Medlemmets rett til bistand og evt. rettshjelp gjelder også i forbindelse med konkurs i bedriften og i saker hvor det blir avdekket uregelmessigheter/økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver, som får økonomiske følger for medlemmet. Begrunnelse: Vedtektenes tolkes svært snevert, og det synes som om kun problemstillinger knyttet direkte til AML eller yrkesskader kommer gjennom nåløyet. Det betyr at medlemmer som for eksempel opplever at daglig leder har stjålet trukket klubbkontingent og fagforeningskontingent ikke vil få hjelp fra forbundet til å forfølge saken.

15 14 F-1014 Avd. 185 Flyarbeidernes Forening Medlemsrettigheter Punkt 2.3. ( Nytt 8. strekpunkt ) Ved permitteringer grunnet konflikt i annen bedrift eller som følge av Force Majeure hendelser, skal medlemmet ha krav på økonomisk støtte (stipend) tilsvarende stønadsreglene i vedtektenes punkt ( under ventedager før dagpenger tilstås, jf. Folketrygdlovens 4-9, ventetid ). Begrunnelse: En slik medlemsfordel vil synliggjøre organisertes medlemsfordeler og forsterke motivasjonen for fagorganisering blant uorganiserte. F-1015 Avd. 850 Fellesforbundet Ny 7.1 Hvis en av de organisatoriske leddene uforskyldt har kommet i en situasjon de ikke har hatt mulighet til å avverge, skal forbundet etter forbundsstyrets behandling, så langt det er mulig, avhjelpe dette leddet økonomisk og organisatorisk. Motivasjon: Det kan oppstå situasjoner hvor ingen av de gjelde paragrafer er dekkende, og derfor vil et slikt nytt strekpunkt være en hjelp til avdelinger, klubber eller medlemmer som er kommet i situasjoner de ikke kunne forutse ville skje. F-1016 Avd. 851 Østfold Vedtektenes 2.3 Tillegg til (Uthevet med kursiv skrift): Medlemmets rett til bistand I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg en forutsetning at det svares kontingent av arbeidsinntekten hos vedkommende arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker uforskyldt kommer i restanse. Nytt 3. punkt: Medlemmets rett til bistand og evt. rettshjelp gjelder også i forbindelse med konkurs i bedriften og i saker hvor det blir avdekket uregelmessigheter/økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver, som får økonomiske følger for medlemmet. Motivasjon: Vedtektenes tokes svært snevert. Det betyr at medlemmer som for eksempel opplever at daglig leder har stjålet trukket klubbkontingent og fagforeningskontingent - ikke vil få hjelp fra forbundet til å forfølge saken. F-1017 Avd. 855 Sør-Øst Grafiske Fagforening Tillegg til 2.3.2: (Uthevet med kursiv skrift): Medlemmets rett til bistand

16 15.. I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg en forutsetning at det svares kontingent av arbeidsinntekten hos vedkommende arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker uforskyldt kommer i restanse. Nytt 3. punkt: Medlemmets rett til bistand og evt. rettshjelp gjelder også i forbindelse med konkurs i bedriften og i saker hvor det blir avdekket uregelmessigheter/økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver, som får økonomiske følger for medlemmet. Motivasjon: Vedtektenes tolkes svært snevert. Det betyr at medlemmer som for eksempel opplever at daglig leder har stjålet trukket klubbkontingent og fagforeningskontingent ikke vil få hjelp fra forbundet til å forfølge saken. F-1018 Avd. 857 Grafisk Fagforening Midt-Norge 2.3 Medlemmenes rettigheter. Hvis en av de organisatoriske leddene uforskyldt har kommet i en situasjon de ikke har hatt mulighet til å avverge, skal forbundet etter forbundsstyrets behandling, så langt det er mulig, avhjelpe dette leddet økonomisk og organisatorisk. Motivasjon: Det kan oppstå situasjoner hvor ingen av de gjelde paragrafer er dekkende, og derfor vil et slikt nytt strekpunkt være en hjelp til avdelinger, klubber eller medlemmer som er kommet i situasjoner de ikke kunne forutse ville skje. F-1019 Avd. 857 Grafisk Fagforening Midt-Norge Tillegg til 2.3.2: (Uthevet med kursiv skrift): Medlemmets rett til bistand.. I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg en forutsetning at det svares kontingent av arbeidsinntekten hos vedkommende arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker uforskyldt kommer i restanse. Nytt 3. punkt: Medlemmets rett til bistand og evt. rettshjelp gjelder også i forbindelse med konkurs i bedriften og i saker hvor det blir avdekket uregelmessigheter/økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver, som får økonomiske følger for medlemmet. Motivasjon: Vedtektenes tolkes svært snevert. Det betyr at medlemmer som for eksempel opplever at daglig leder har stjålet trukket klubbkontingent og fagforeningskontingent ikke vil få hjelp fra forbundet til å forfølge saken.

17 16 Oppsummering: Det foreligger forslag fra avd. 3, 82, 106, 185, 850, 851, 855 og 857 (2). Med unntak av forslaget fra avd. 185 gjelder forslagene at medlemmene skal ha rett på hjelp dersom de uforskyldt er kommet i kontingentrestanse. I tillegg til dette skal medlemmer har rett på bistand når det blir avdekket økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver og disse mislighetene får økonomiske følger for medlemmene. Forslaget fra avd. 185 gjelder at forbundet skal dekke ventedager ved permitteringer på grunn av konflikt i andre områder og ved Force Majeure. Representantskapets vurdering: Ved konflikt i et avtaleområde som medfører at arbeidstakere i andre avtaleområder blir permittert vil, dersom konflikten ikke vil påvirke lønns- og avtaleforhold i det avtaleområdet som rammes, har rett til dagpenger. Forslaget fra avd. 185 (F-1014) tar sikte på forbundet skal gi konfliktstøtte i karensdagene i slike tilfeller. Det er mange forhold som kan føre til at en bedrift må gå til permitteringer, og etter representantskapets oppfatning kan en vanskelig gjøre et skille mellom de forhold som avd. 185 mener skal gi grunnlag for støtte og andre tilfeller av permitteringer. Med de betydelige kostnader som kan bli konsekvensen av en slik ordning innstiller representantskapet på at forslaget fra avd. 185 ikke tiltres. De deler av forslagene fra avd. 855 og 857 (F-1019) om at forbundet på visse vilkår skal dekke tap som en avdeling har hatt dersom noen har forsynt seg av kassen. En slik sak var eksempelvis underslaget i Aftenpostens Grafiske Klubb. I vedtektenes pkt heter det: Forbundets ulike organisatoriske ledd hefter ikke for andre enn egne økonomiske disposisjoner utover det som måtte framgå av vedtektene. I håndbok for avdelinger heter det i pkt. 1.7: Avdelingens styre har ansvar for drift, inklusiv den økonomiske aktiviteten og forvaltningen av avdelingens verdier. Styrets avdelingsleder er hovedansvarlig for avdelingens økonomiske disposisjoner og drift. For å kunne etterleve sitt ansvar må lederen ha detaljert oversikt over avdelingens ressurser og økonomiske virksomhet. Lederen skal påse at kasserer, kontrollkomité og revisor utøver sin funksjon tilfredssteillende, og i samsvar med vedtekter, instrukser og gjeldende bestemmelser. Kassereren er nøkkelpersonen når det gjelder avdelingens økonomi, vedkommende skal ha den totale oversikt og innsikt, samt utføre det meste av det praktiske arbeidet. I håndbok for klubber heter det i kap. 1.7: I tillegg til ansvaret for klubbens faglige aktivitet har klubbleder hovedansvaret for klubbens økonomi. Der hvor det er etablert klubbkasse, har leder også ansvar for å ha klare retningslinjer og rutiner for klubbens økonomiske

18 17 disposisjoner. Når klubbens økonomiske aktivitet er av et visst omfang bør klubben velge egen kasserer. Klubbleder har likevel det overordnede økonomiansvaret. Klubblederen skal påse: Sjekke kontingenttrekklister nye medlemmer er trukket gi melding til avdelingen om medlemmer som har sluttet at riktig prosentsats er benyttet. Følge opp klubbregnskapet gjennom hele året. Følge opp at det blir satt opp et Årsregnskap som er i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Årsregnskapet skal behandles på klubbens årsmøte. At alle regnskapsbilag er attestert av leder og at bilagene er i henhold til vedtak i klubbstyret. At styret regelmessig blir orientert om klubbens økonomiske situasjon. Hvert år avdekkes det normalt ett eller flere underslag i avdelinger og klubber. Disse er som regel av en slik art at de, forutsatt normal overvåkenhet fra styret og revisor, burde ha vært oppdaget på et langt tidligere tidspunkt. Det som en synes å se går igjen i slike saker er svake formeller rutiner dersom rutiner for håndtering av avdelingens eller klubbens midler om de i det hele tatt finnes. Den samleforsikringen som er i LO har bl.a. følgende bestemmelse om hva forsikringen dekker: Garantiforsikring. o Direkte tap påført sikrede ved at tillitsvalgte, ansatte eller andre engasjerte personer har gjort seg skyldig i underslag, tyveri, bedrageri eller dokumentfalsk. o Erstatning begrenset til kr pr. person ved hvert skadetilfelle. Med et erstatningsbeløp på inntil kr vil samleforsikringer, i de aller fleste tilfeller, medføre at en avdeling eller klubb ikke vil lide økonomisk tap ved underslag. Dersom en avdeling har så store midler at de vil lide et betydelig tap ved et underslag på over kr , må det være et ansvar for avdelingen eller klubben å ha så gode rutiner for økonomihåndtering at slike saker avdekkes på et svært tidlig tidspunkt, eksempelvis ved at det kreves minst to underskrifter på enhver betalingstransaksjon. Representantskapet innstiller på at forslag F-1018 fra avd. 857 ikke tiltres. De øvrige forslag under dette kapittelet gjelder to forhold, det ene gjelder medlemmenes rett til bistand i lønns- og arbeidsvilkår og kontingentrestanse, det andre gjelder rett til bistand i saker hvor det blir avdekket økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver som får økonomiske følger for medlemmene.

19 18 Ethvert medlem plikter i følge vedtektenes pkt. 2.4 betale den kontingent som er fastsatt av landsmøtet og av avdelingenes og klubbenes årsmøter. I vedtektenes pkt heter det at et medlem ikke selv kan stanse trekk av kontingent i en bedrift. Forbundet gir bistand til medlemmer i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. Forutsetningen for slik bistand er medlemskap i forbundet. Kontingenten kreves inn fra et medlem på følgende måte: 1. Ved trekk i lønn etter avtale. Dette er hovedregelen og et medlem kan selv ikke stanse et slikt trekk. Trekket kan bare stoppes dersom vedkommende melder seg ut av forbundet. 2. Ved tilsending av giro. Et medlem som er på en bedrift hvor det er tariffavtale kan som nevnt ikke selv stanse kontingettrekket og kan således ikke uforskyldt komme i kontingentrestanse. Et medlem som betaler kontingenten på grunnlag av giro fra forbundet kan i enkelte tilfeller tenkes å komme i kontingentrestanse spesielt dersom vedkommende ikke melder fra om adresseendringer. Men dersom et medlem ikke er à jour med kontingenten kommer vedtektenes pkt. 4.5 til anvendelse. I vedtektenes pkt. 4.5 heter det: 4. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 måneder skal kontaktes av sin avdeling og gis beskjed om at medlemskapet opphører hvis ikke skyldig kontingent blir innbetalt. 5. For å være berettiget til støtte fra forbundet og fra forsikringsordninger som er tilknyttet medlemskapet, må det ikke skyldes kontingent for mer enn 2 måneder. 6. Den som utbetaler forsikring eller stønad, foretar trekk av skyldig kontingent før utbetaling. Annen gjeld til forbundet eller avdelingen skal også trekkes fra. Et medlem skal kontaktes av sin avdeling dersom vedkommende står med restanse på over to måneder. I forbindelse med vurdering av om et medlem har rett til bistand fra forbundet har det vært praktisert at dersom et medlem står med en restanse på to måneder, og medlemmet gjør opp denne restansen, så vurderer forbundet saken som om restansen ikke har vært. Et medlem som er kommet i uforskyldt kontingentrestanse fordi den kontingent som er trukket av arbeidsgiver ikke er overført til forbundet, vil få sin sak behandlet som fullverdig medlem dersom vedkommende kan dokumentere ved eksempelvis lønnsslipp at det er trukket kontingent. Forbundet har hatt tilfeller hvor et medlem på grunn av sykdom eller skade ikke har vært i stand til eller forhindret fra å ajourholde medlemskapet og oppfylle

20 19 forpliktelsene til å betale kontingent. I alle slike tilfeller har forbundet bistått medlemmet som om vedkommende var à jour med kontingentinnbetalingene forutsatt at medlemmet ajourførte kontingenten. Ut over de tilfellene som er nevnt over er forbundet ikke kjent med at det har vært saker som er avvist fordi et medlem er kommet i uforskyldt kontingentrestanse. Representantskapet tiltrer ikke forslagene om å ta inn en bestemmelse om uforskyldt kontingentrestanse i vedtektenes pkt Forbundet har i landsmøteperioden hatt en sak som om bistand rettshjelp i en konkurssak hvor det ble avdekket økonomiske misligheter av arbeidsgiver med økonomiske følger for medlemmene. I den saken ga forbundet bistand til medlemmene med å anmelde saken til påtalemyndighetene og ved å gi bistand til å fremme krav i boet på tilgodehavende som ikke var lønn. Medlemmene fikk dermed bistand ut over det som kommer direkte fram av vedtektene og således i samsvar med intensjonene i forslagene de forslag som foreligger om bistand ved uregelmessigheter i bedriftene. For forbundet var det uproblematisk å gi bistand i nevnte tilfelle. Basert på den aktuelle saken synes forslagene fra avdelingene om bistand i slike tilfeller å skulle dekke rettslig forfølging av krav ut over det som gjøres av et bostyret og det som gjøres av påtalemyndighetene og politiet etter at krav er meldt i boet og etter at forholdene er politianmeldt. Etter representantskapets oppfatning bør forbundet ikke påtas seg ansvaret for å forfølge rettslig og på annen måte saker som er overlatt til politi, bobestyrer og påtalemyndighetene å følge opp. Representantskapet tiltrer derfor ikke de delene av forslagene fra avdelingene som angår bistand i saker om økonomisk misligheter. Forbundet har etter hvert fått mange utenlandske arbeidstakere som medlem. Men det er bare et begrenset antall av utenlandske arbeidstakere som melder seg inn i et forbund når de starter i et arbeidsforhold i Norge. Unntakene er som oftest i de bedrifter hvor forbundet allerede har etablert tariffavtale og det er tillitsvalgte som følger opp med tilbud om medlemskap til alle som begynner i bedriften. Forbundet har sett en utvikling i retning av at arbeidstakere melder seg inn etter at de har fått problemer i sitt ansettelsesforhold. I tillegg registrerer forbundet at enkelte betaler kontingent for en periode og at de blir stående med kontingentrestanse når forbundet arbeider for å få løsning på medlemmets problem. Med unntak av enkelte tilfeller hvor forbundet har sett det nødvendig å få avklart prinsipielle sider ved ansettelser eller saker hvor forbundet vil søke å endre rettstilstanden, har forbundet som prinsipp at bistand til medlemmene forutsetter at behovet for bistand er oppstått i løpet av medlemsperioden. Det er det samme prinsippet som at Det er for sent å tegne brannforsikring når boligen står i brann. Representantskapet mener at det kan være nødvendig med en presisering i vedtektenes bestemmelser om bistand og at forbundet ikke skal arbeid med saker etter at det medlem saken gjelder har sluttet å betale kontingent. Representantskapet innstiller derfor på følgende endring i vedtektenes pkt. 2.3

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

VEDTEKTER 2015-2019 Desember 2016

VEDTEKTER 2015-2019 Desember 2016 Desember 2016 VEDTEKTER 2015-2019 1 Fellesforbundets vedtekter 2015 2019 2 KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 2. opplag med rettelser fra 1. opplag - 2 - VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING Innhold INNLEDNING... 3 1OPPGAVER... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3MEDLEMSKONTINGENT... 3 4 ÅRSMØTE... 3 5EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE... 4 6 STYRET... 4 7REPRESENTANTSKAPET...

Detaljer

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 JUNITS VEDTEKTER Innhold INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 4 ÅRSMØTER 3 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 9 AVSTEMNINGSREGLER

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Oslo og Akershus NNN

Vedtekter for Oslo og Akershus NNN Vedtekter for Oslo og Akershus NNN A. Formål og oppgaver 1 Organisasjonsområde 1. Oslo og Akershus NNN er en felles fagforening for klubber og enkeltmedlemmer innenfor NNNs organisasjonsområde i nærings-

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato)

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) Vedtekter for Lysejordet skoles musikkorps Side 1 VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) 1 FORMÅL Lysejordet skoles musikkorps formål

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene

Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Vår saksbehandler Birgitte Reiersen, tlf. 23 06 31 25 Sirkulære nr. 11 Vår dato Til Alle avdelinger Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Forbundsstyret

Detaljer

Vedtekter for LO Finans HK

Vedtekter for LO Finans HK Vedtekter for LO Finans HK 1 Virkeområde LO Finans HK er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. LO Finans HK har til formål: 2 Formål 1. Å organisere

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Vedtekter for LO Finans HK

Vedtekter for LO Finans HK Vedtekter for LO Finans HK 1 Virkeområde LO Finans HK er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. LO Finans HK har til formål: 2 Formål 1. Å organisere

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening AVDELINGSHÅNDBOK Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening 22. OKTOBER 2016 Innhold 1 OM AVDELINGEN 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontingent 2 2 ORGANISASJONSOMRÅDE 2 3 AVDELINGENS ORGANER 3 3.1

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent Veiledning for arbeidsgivere Fagforeningskontingent Veiledning om trekk av fagforeningskontinent Til arbeidsgiveren Fellesforbundet har utarbeidet denne veiledningen til hjelp for den/de i bedriften som

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for forbundet

Vedtekter for forbundet Vedtekter for forbundet 1 Forbundets virkeområde 2 Formål nr. 1 Region Indre Østland Pkt. 1 endres til: Å organisere lønnstakere og personer under utdanning innenfor forbundets virkeområde. Med ordet personer

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Dirigenter! Kamerater og Kongressdelegater!

Dirigenter! Kamerater og Kongressdelegater! 1 LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring Ellen Stensrud: INNLEDNING TIL KONGRESSEN TIL DAGSORDENS PKT. 6 - VEDTEKTER Dirigenter! Kamerater og Kongressdelegater! Sekretariatet oppnevnte den

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF, forkortet LaH NSF 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter 2013-2017. - fellesskap i hverdagen

Vedtekter 2013-2017. - fellesskap i hverdagen Vedtekter 2013-2017 - fellesskap i hverdagen Vedtekter 2013 2017 Vedtatt på Landsmøtet, Oslo 7. 11. april 2013 INNHOLD Del A. FORBUNDETS VEDTEKTER I Organisasjonsforhold 1 Forbundets organisasjonsområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS)

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) 1 Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Organisation.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK)

VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) VEDTEKTER FAGFORENINGEN FOR LUFTFART OG REISELIV (FLR) AVDELING 151 HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) Innholdsfortegnelse. 1 Virkeområde. Side 2. 2 Formål. Side 2. 3. Medlemskap. Side 3. 4. Kontingent. Side

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 5: VEDTEKTER

LANDSMØTEHEFTE 5: VEDTEKTER LANDSMØTEHEFTE 5: VEDTEKTER 2 Innholdsfortegnelse 1. VEDTEKTER... 4 1.0 INNSTILLINGER SOM BERØRER FLERE PUNKTER I VEDTEKTENE... 4 1.0.1 STRUKTUREN I VEDTEKTENE... 6 1.0.2 HABILITET... 7 1.0.3 REPRESENTANTSKAPET...

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER NSF faggruppe for nyresykepleiere

VEDTEKTER NSF faggruppe for nyresykepleiere qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui VEDTEKTER NSF faggruppe for nyresykepleiere

Detaljer

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å:

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å: Vedtekter for Norske Meierifolks Landsforening Vedtatt på landsmøtet i Oslo 17. september 1943, endret 28. september 1946, 28. august 1953, 7. september 1957, 3. oktober 1959, 28. august 1965, 2. juli

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR NSFLIS

VEDTEKTER FOR NSFLIS VEDTEKTER FOR NSFLIS 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS. 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i NSFLIS er åpent for medlemmer i

Detaljer

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter Innhold Forbundets Vedtekter... 2 6 Forbundet organer, administrasjon og oppbygging... 2 7 Landsmøte... 3 8 Landsmøtets myndighetsområde... 3 12 Forbundsstyret...

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Vedtekter for Akademisk bridgeklubb. 12. mars 2012

Vedtekter for Akademisk bridgeklubb. 12. mars 2012 Vedtekter for Akademisk bridgeklubb 12. mars 2012 1 NBFs basisvedtekter Ÿ 11 Denisjon, oppgaver, formål og forpliktelser Akademisk bridgeklubb ble stiftet 11. august 1945, og opptatt som medlem av Norsk

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

INNHOLD... SIDE. Kapittel 2 - Særlige bestemmelser for Notodden Bridgeklubb... 5

INNHOLD... SIDE. Kapittel 2 - Særlige bestemmelser for Notodden Bridgeklubb... 5 1 Vedtekter for Notodden Bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den 19 februar 2010 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 04.01.2011 og gjort gjeldende fra 15.01.2011 INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Vedtekter for...bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den...og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra...

Vedtekter for...bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den...og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... 1 (Basisvedtekter for NBFs klubber) Vedtekter for...bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den...og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for NØTTERØY Bridgeklubb (NBK) Vedtatt av årsmøtet den 20. mars og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra...

Vedtekter for NØTTERØY Bridgeklubb (NBK) Vedtatt av årsmøtet den 20. mars og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... 1 Vedtekter for NØTTERØY Bridgeklubb (NBK) Vedtatt av årsmøtet den 20. mars og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq MODELL FOR FAGGRUPPENES VEDTEKTER wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Heimdal Bridgeklubb. org.nr

Heimdal Bridgeklubb. org.nr Innhold KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR ALLE KLUBBER...2 1-1 Definisjon, oppgaver, formål og forpliktelser...2 1-2 Medlemskap og kontingent...2 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser...3

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Vedtekter for Molde Bridgeklubb

Vedtekter for Molde Bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.februar 2016 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den og gjort gjeldende fra INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik for alle klubber 2 Definisjon, oppgaver,

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet

INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter for forbundet 1 Forbundets virkeområde... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 4 4 HK-klubber... 5 5 Ungdomsgrupper...5 6 Forbundets organer, administrasjon og oppbygging... 6

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer