Forslag om vedtekter og organisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag om vedtekter og organisasjon"

Transkript

1 6. ordinære landsmøte oktober Landsmøtehefter_omsl_5.indd 1 LO Media 2011 Forslag om vedtekter og organisasjon Organisering for velferd og verdiskaping

2 1 Innholdsfortegnelse 1 VEDTEKTER VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL (PKT. 1) FORMÅL (PKT. 1.2) VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN, FORTOLKNING OG AVGJØRELSE AV TVISTER (PKT. 1.3) MEDLEMSKAP (PKT. 2) RETT TIL MEDLEMSKAP (PKT. 2.1) YRKESAKTIVE MEDLEMMER (PKT. 2.2) MEDLEMMENES RETTIGHETER (PKT. 2.3) OVERFØRING AV MEDLEMSKAP (PKT. 2.5) Til annet forbund (pkt ) Mellom avdelinger i forbundet (pkt ) SAMLEINNSTILLING TIL VEDTEKTENES KAP ORGANISASJON (PKT. 3) ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING (PKT. 3.1) GJENNOMGÅENDE BESTEMMELSER (PKT. 3.2) Dagsorden og saksliste (pkt ) Uravstemning (pkt ) Valgbarhet (pkt ) FORBUNDET (PKT. 3.3) Landsmøtet (pkt ) Valg og sammensetning (pkt ) Forretningsorden (pkt ) Konstituering (pkt ) Valg av forbundets ledelse (pkt ) Valg av forbundsstyre (pkt ) Valg av representantskap (pkt ) Andre valg (pkt ) Samleinnstilling vedrørende valg Generelt (pkt ) Oppgaver og myndighetsområder (pkt ) Forbundsstyret (pkt ) Generelt (pkt ) Oppgaver og myndighetsområder (pkt ) Seksjonsråd (pkt ) AVDELINGER (PKT. 3.4) Organisasjon og økonomi (pkt ) Organisasjon (pkt ) Økonomi (pkt ) Myndighetsområde og oppgaver (pkt ) Årsmøtet (pkt ) Innkalling og dagsorden (pkt ) Valg (pkt ) Styret (pkt ) Annet om avdelinger KLUBBER (PKT. 3.5) Generelt (pkt ) Årsmøtet (pkt ) Styret (pkt ) GRUPPER (PKT. 3.6) Valg (pkt ) KONTINGENT (PKT. 4) KONTINGENTBEREGNING (PKT. 4.1) Prosentkontingent (pkt )

3 Fastkontingent (pkt ) Minstekontingent (pkt ) Elevkontingent (pkt ) Administrasjonskontingent (pkt ) KONTINGENTTREKK (PKT. 4.2) KONTINGENTFORDELING (PKT. 4.3) KONTINGENTFRITAK (PKT. 4.4) Varig fritak (pkt ) TARIFFAVTALER (PKT. 5) TARIFFKRAV (PKT. 5.2) Avstemning over tarifforslag (pkt ) KONFLIKT (PKT. 5.3) Konfliktstønad (pkt ) Betingelser for stønad (pkt ) ADMINISTRASJON/ØKONOMI (PKT. 7) ADMINISTRASJON (PKT. 7.2) ØKONOMI (PKT. 7.3) VEDLEGG TIL VEDTEKTENE (PKT. 8) FORBUNDSSAMMENSLUTNINGER (PKT. 8.1) RETNINGSLINJER FOR MÅLEVIRKSOMHETEN REDAKSJONELLE ENDRINGER ORGANISASJON ORGANISASJONSTILHØRIGHET LOS FORBUNDSSTRUKTUR UNGDOMSORGANISASJON I LO LOS LOKALORGANISASJON REKRUTTERING MEDLEMSFORDELER KOLLEKTIVE FORSIKRINGER ANDRE MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- OG TILLITSVALGTOPPLÆRING KURSTILBUD OG KURSINNHOLD STØNADSREGLER KOORDINERING AV STUDIEARBEIDET ANDRE FORSLAG OM MEDLEMS- OG TILLITSVALGTOPPLÆRING UNGDOMSARBEID AVDELINGENE AVDELINGSSTRUKTUR AVDELINGSLEDERFORUM ANDRE FORSLAG OM AVDELINGENE INFORMASJON INFORMASJON GENERELT PROFILERING VELKOMSTMATERIELL ADMINISTRATIVE FORHOLD FORHOLDET MELLOM HOVEDKONTORET OG DISTRIKTSKONTORENE OG MELLOM FORBUNDET OG AVDELINGENE SAKSBEHANDLING AV AVTALEFORHOLD FELLESLØSNINGER INNKJØP REGIONALE LÆRLINGOMBUD ANSETTELSE AV UNGDOMSKONTAKTER ANDRE FORSLAG OM ADMINISTRATIVE FORHOLD Bruk av sluttpakker

4 Forhold vedrørende ansettelser i forbundet Støtte til Fellesforbundets Petroleumsforum Støtte til monument ANDRE FORSLAG ORGANISASJON AVTALE MED NAV OMBUD FOR TILLITSVALGTE DIVERSE ORGANISATORISKE FORSLAG

5 4 1 Vedtekter 1.1 Virkeområde og formål (pkt. 1) Formål (pkt. 1.2) F-1001 Avd. 23 Raufoss Jern og Metall Politisk ståsted. Endring i 1.2 i vedtektene. Endres fra: - - at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig. til: - - at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig, og partipolitisk uavhengig. F-1002 Avd. 57 Nord-Rogaland 1.2 Formål Nytt strekpunkt: - Jobbe aktivt for å øke kunnskapen om arbeiderbevegelsen blant elever i videregående opplæring. De unge er fremtidens fagbevegelse. Nytt strekpunkt: - Arbeide for et forbundsløst LO. Alle arbeidere under en fane. Nytt strekpunkt: - Til en hver tid jobbe for full sysselsetting. Fjerne første og andre strekpunkt ettersom de er ivaretatt i andre strekpunkt og i hovedformålet. Oppsummering: Det foreligger forslag fra avd. 23 og 57. Avd. 57 foreslår legge til enkelte punkter i vedtektenes bestemmelser om forbundets formål samtidig som to strekpunkter fjernes. Representantskapets vurdering: På landsmøtet i 1999 ble det gjort en betydelig opprydding i vedtektene. I den forbindelse ble det alt vesentlige av formålsbestemmelsen overført til forbundets prinsipprogram. Bakgrunnen for dette var at formålsparagrafen i vedtektene før 1999 langt på vei var å anse som et handlingsprogram. De forslag som reises fra avd. 57 er forslag som stort sett var en del av formålsparagrafen før landsmøtet i Representantskapet viser til at det i vedtektenes pkt er nedfelt at en av avdelingenes oppgaver er å drive skoleinformasjon. I tillegg legger forbundet på ulike måter vekt på å få informert unge om fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen. Forbundets prinsipprogram pkt. 4.1 har overskriften Arbeid til alle. At arbeid til alle er en svært viktig oppgave for forbundet må det aldri herske noen tvil om. I LOs vedtekter 21 heter det: Medlemmenes plikter overfor Landsorganisasjonen Forbundenes vedtekter må ikke inneholde noe som strider mot Landsorganisasjonens vedtekter, formål og lovlige vedtak

6 5 Å ta inn i formålsparagrafen at forbundet skal arbeide for et forbundsløst LO vil stride mot 21 i LOs vedtekter og tiltres ikke. For øvrig viser representantskapet sin vurdering og innstilling vedrørende vertikale tariffavtaler (I-2022). Forslaget fra avd. 23 om at det i formålsparagrafen skal tas inn et tillegg om at fagorganisasjonen også skal være partipolitisk uavhengig tiltres ikke. I-1003 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene tiltres ikke Vedtektenes ikrafttreden, fortolkning og avgjørelse av tvister (pkt. 1.3) Representantskapets vurdering: Punkt har følgende ordlyd: 1. Vedtektene ble vedtatt på forbundets landsmøte oktober 2007 og trådte i kraft ved vedtakelsen så fremt ikke landsmøtet har fattet vedtak om annet. Det må framkomme i vedtektene at det er landsmøtet i 2011, som ble avholdt i perioden oktober 2011 som er gjeldende vedtekter. I tillegg er ordet har i siste del av setningen overflødig og kan utgå. I-1004 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Punkt gis følgende ordlyd i vedtektene for landsmøteperioden : Vedtektene ble vedtatt på forbundets landsmøte oktober 2011 og trådte i kraft ved vedtakelsen så fremt ikke landsmøtet fattet vedtak om annet. 1.2 Medlemskap (pkt. 2) Rett til medlemskap (pkt. 2.1) F-1005 Avd. 7 Fellesforbundet Vestfold Det må lages et alternativt medlemskap for sesongarbeidere, som kun har behov for noen måneders medlemskap. Begrunnelse: Denne type medlemskap begrenses til en varighet på inntil 3 mnd. Avdelingen foreslår at det velges ut et prøveområde for et slikt medlemskap. Dette kan være et

7 6 medlemskap som ikke inneholder alle forsikringene og at kontingent i sin helhet går til avdelingene. Vi ser at det er mange utenlandske arbeidstakere innenfor grønn sektor og innenfor sesong etablerte restauranter. Disse er det vanskelig å organisere og enda verre å få både trekkavtale og tariffavtale. Skal vi jobbe for å hjelpe disse så er det viktig at de er organisert. Alternativt er ikke å gjøre noe i disse områder/bransjer. Medlemskapet må være spesielt laget til disse bransjer og også slik at det ikke kan utnyttes av andre sesongyrker. F-1006 Avd. 30 Drammen og Omegn Kontingenten. Alternativt medlemskap for sesongarbeidere med varighet på inntil 3-4 måneder uten forsikringer. Begrunnelse: For å få organisert medlemmer innen grønn sektor og deler av sesongbetjente arbeidstakere innen restaurantbransjen er det viktig at Fellesforbundet kan tilby et medlemskap som omfatter deres lønns- og arbeidsvilkår med unntak av forsikringsordingene. Medlemskapet må være spesielt for disse bransjene med inntil 3-4 måneders varighet slik at et ikke utnyttes av andre. Dette er et felt hvor det er vanskelig å organisere pr. i dag, men med dette forslaget har vi en større mulighet. Det bør opprettes en prøveordning i neste landsmøteperiode for å teste ut effekten av et slikt medlemskap, viser til elev/studentmedlemskap. F-1007 Avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv Bi-medlemskap FF vedtekter i 2 medlemskap endres med nytt punkt: Medlemmer i andre forbund tilsluttet LO som har bijobber innenfor Fellesforbundets virkeområde kan stå som bi-medlemmer i Fellesforbundet. De betaler den til enhver tid fastsatte minstekontingent som i sin helhet tilfaller forbundet. Motivasjon: I FF vedtekter åpner det ikke i dag for bi-medlemskap. Vi opplever ofte at medlemmer i andre forbund vil være med hos oss også, fordi at de har en deltidsstlling innen vår bransje. Dette tillater ikke vedtektene i FF. Fakta er at nær i landet vårt jobber deltid. Mange har flere jobber for å ha ei inntekt det går an å leve av og med. Fellesforbundet skal ha rom for alle. F-1008 Avd. 670 Fellesforbundet Bimedlemskap Fellesforbundet bør åpne for mulighet for registrering av bi medlemskap. Et medlemskap som gjør at man ikke betaler dobbelt opp med forsikring hvis man er medlem i to forskjellige LO forbund. Mange har i dag to jobber og de er ikke nødvendigvis innen for samme yrke.

8 7 Oppsummering: Det foreligger forslag fra avd. 7 og 30 om at forbundet skal etablere en ordning med sesongmedlemskap og fra avd. 250 og 670 om at forbundet skal oppretter en ordning med bimedlemskap. Representantskapets vurdering: Vedtektenes pkt. 2.1 punktene 1-2 har følgende ordlyd: 1. Alle arbeidstakere som har arbeid innenfor forbundets virkeområder og andre som omfattes av bestemmelsene i kap. 2 og som godtar Landsorganisasjonens og forbundets vedtekter og vedtak som er gjort i Landsorganisasjonen og forbundets ulike organer, kan være medlemmer av forbundet. Unntatt herfra er: - arbeidstakere som står tilsluttet eller representerer et politisk parti eller organisasjon som har et nazistisk eller fascistisk program eller et beslektet formål - arbeidstakere som har tatt arbeid som omfattes av godkjent arbeidskonflikt - arbeidstakere som er utelukket av forbund tilsluttet Landsorganisasjonen. 2. Arbeidstaker som tidligere har stått tilsluttet Landsorganisasjonen kan tas opp igjen som nytt medlem dersom vilkårene for dette ellers er til stede. I den innledende setningen heter det at Alle arbeidstakere som har arbeid innenfor forbundets virkeområder og andre som omfattes av bestemmelsene i kap Forbundet tilbyr medlemskap til arbeidstakere som har arbeid innenfor forbundets virkeområde. Øvrige bestemmelser i vedtektenes kap. 2 har ikke noe om andre medlemsformer, tvert om er det i det alt vesentlige avviksbestemmelser fra hovedregelen. Bestemmelsen om at andre som omfattes av bestemmelsene i kap. 2 kan tas opp som medlemmer er derfor unødvendig. Det innstilles derfor på at den innledende setningen til vedtektenes pkt gis følgende formulering: Alle arbeidstakere som har arbeid innenfor forbundets virkeområder og som godtar Landsorganisasjonens og forbundets vedtekter og vedtak som er gjort i Landsorganisasjonen og forbundets ulike organer, kan være medlemmer av forbundet. Det foreslås ingen endringer i bestemmelsene for øvrig. Vedtektenes pkt. 2.1 punktene 3 har følgende ordlyd: 3. Uriktige eller villedende opplysninger ved inntak av nytt medlem kan føre til at medlemskapet blir omstøtt. Før slik omstøting iverksettes, skal medlemmet ha vært gitt anledning til å forklare seg. Dersom medlemskapet blir omstøtt, har vedkommende ikke krav på å få tilbake kontingent og avgift som er betalt.

9 8 Dette er en vedtektsbestemmelse om omstøtelse av medlemskap, ikke om retten til medlemskap. Representantskapet viser til at det foreslår at den gjeldende bestemmelsen opprettholdes men at den flyttes til nytt pkt Omstøtelse av medlemskap. Vedtektenes pkt. 2.1 punktene 4 og 5 har følgende ordlyd: 4. Medlem som begynner egen virksomhet eller ansettes i ledende stilling i en bedrift, kan opprettholde medlemskapet dersom det ikke er naturlig med overgang til andre forbund innen Landsorganisasjonen. Det er en forutsetning at medlemmets nye virksomhet ikke på noen måte er i strid med forbundets interesser. 5. Medlemmer som oppnevnes eller velges på heltid til å skjøtte tidsavgrensede verv i politiske organer eller organisasjoner utenom forbundets organisasjon opprettholder medlemskapet, men skal fratre sine verv i forbundet. Det foreslås ingen endringer i bestemmelsene med unntak av at de to punktene flyttes til nytt pkt Opprettholdelse av medlemskap. Vedtektenes pkt. 2.1 punktene 6 har følgende ordlyd: 6. Medlemskapet, med de rettigheter og plikter som framgår av vedtektene, gjelder fra det tidspunkt innmeldingsblanketten er underskrevet av medlemmet og bekreftelse fra tillitsvalgte er gitt. Ved elektronisk innmelding gjelder medlemskapet fra det tidspunktet medlemskapet er registrert i forbundet. Det foreslås ingen endring i bestemmelsen og den tas uendret inn under nytt pkt Opptak av medlemmer og medlemskapets virkningstidspunkt. Vedtektenes pkt. 2.1 punktene 7 har følgende ordlyd: 7. Arbeidstaker som nektes medlemskap, kan kreve sin sak inn for forbundsstyret. Slik denne vedtektsbestemmelsen er formulert gjelder den bare når en arbeidstaker nektes medlemskap. I forbundet kommer nå svært mange innmeldinger elektronisk og det er ikke noen form for kontroll med at den som melder seg inn fyller vedtektenes bestemmelse om rett til medlemskap slik det framkommer i vedtektenes pkt. 2.1 punktene 1 og 2. Også punkt 3 i vedtektenes pkt. 2.1 er problematisk fordi den forutsetter at et medlem har gitt villedende eller feilaktige opplysninger ved opprettelse av medlemskapet. Ved elektronisk innmelding blir ikke potensielle medlemmer spurt om annet enn selve medlemskapet og det er slik det er nå vanskelig å tenke seg at et medlem gir villedende eller uriktige opplysninger ved innmeldingen. Det synes heller ikke å være helt vanlig at tillitsvalgte i bedriftene går gjennom vedtektenes punkt om rett til medlemskap når en verver et nytt medlem. Også i slike tilfeller vil det normalt være slik at et medlem ikke gir villedende eller uriktige opplysninger.

10 9 Representantskapet viser til at det foreslås et punkt i vedtektene om opprettholdelse av medlemskap og at den ankemuligheten som ligger i dette punktet i vedtektene opprettholdes i en noe omarbeidet form. Når det gjelder forslaget fra avd. 250 og 670 om at forbundet skal oppretter en ordning med bimedlemskap, viser representantskapet til at Fellesforbundet i dag ingen ikke har noen ordning med bimedlemskap. Fagforbundet har følgende bestemmelser om bimedlemskap i sine vedtekter: Vedtektenes pkt : Medlemmer av andre LO-forbund kan opptas som bimedlemmer jf Vedtektenes pkt. 8.6: Bimedlemmer betaler vanlig kontingent. Unntatt er premien til kollektive forsikringsordninger og OUO. Norsk Transportarbeiderforbund har følgende bestemmelser om bimedlemskap i sine vedtekter pkt. 19.8: Arbeidstaker med medlemskap i annet fagforbund i LO, gis anledning til å få bimedlemskap i forbundet. Bimedlemmer unntas fra forbundets forsikringsordninger under forutsetning av at de er dekket gjennom sitt hovedmedlemskap i et annet LO-forbund. Kontingenten for bimedlemskap fastsettes av representantskapet. I 1989 fastsatte LO følgende vedrørende bimedlemskap: 1. Det enkelte forbund søker sekretariatet om adgang til opprettelse av bimedlemskap 2. For å få bi-medlemskap i et LO-forbund, må det foreligge (forevises) gyldig medlemsbok i et annet LO-forbund 3. Det skal klart fremgå av av medlemsbeviset (bok) at dette er et bimedlemskap i forbundet. 4. Bi-medlemskap i et LO-forbund innebærer at forbundet opptrer på vegne av arbeidstakeren i tariffrettslige spørsmål. Det forutsettes at arbeidstakere med bi-medlemskap innehar samme rettigheter og plikter som forbundets øvrige medlemmer. UNNTAK ER: A. Bi-medlemskap inneholder ikke kollektive forsikringsordninger med forsikringsselskapet samvirke B. Medlemmer med bi-medlemskap kan ikke velges som representant for dette forbund til los representantskap eller kongress. C. Det enkelte forbund kan selv fatte vedtak om hvilke rettigheter og plikter bi-medlemskapet skal inneholde utover de tariffrettslige spørsmål 5. Forbund med bi-medlemskap svarer kontingent til LO på vanlig måte

11 10 6. Det enkelte forbund fastsetter kontingenten for bi-medlemskap Disse retningslinjer skal ikke berøre den eksisterende avtalen mellom NMF, NOF og LO. Innføring av bimedlemskap i forbundet krever godkjenning i LO. Dersom landsmøtet godkjenner en ordning med bimedlemskap vil forbundet søke LO om slik godkjenning. Dersom det skal innføres en ordning med bimedlemskap vil dette berøre flere punkter i vedtektene. Det enkleste synes derfor å benytte en tilsvarende vedtektsformulering som den som er i Norsk Transportarbeiderforbund. Første del av bestemmelsen til Norsk Transportarbeiderforbund kan tas inn i vedtektene på følgende måte: Arbeidstaker som arbeider innenfor forbundets virksomhetsområde og som samtidig har sin hovedbeskjeftigelse innenfor et annet LO-forbunds organisasjonsområde og er medlem av det forbundet som organiserer arbeidstakere i dette organisasjonsområdet, kan tas opp som bimedlemmer i forbundet. I tillegg til dette kan en ta inn en bestemmelse i vedtektenes pkt om at forbundsstyret skal fastsette de ytelser som skal følge bimedlemskap og fastsette kontingent for bimedlemskap. Representantskapet innstiller på at dette gjøres ved å endre følgende to strekpunkter i de eksisterende vedtekter på følgende måte (ny tekst i kursiv og understreket, tekst som utgår gjennomstreket): - fastsette de ytelser som skal følge elev- og studentmedlemskap - fastsette de ytelser og rettigheter som følger bimedlemskap - fastsette kontingent og kontingentfordeling for elev- og studentmedlemskap - fastsette kontingent og kontingentfordeling for bimedlemmer Når det gjelder forslagene om medlemskap for noen måneder (sesongmedlemskap) viser representantskapet til at det i de gjeldende vedtektene ikke satt noen grense for medlemskapets varighet. Det er altså ikke noe i vedtektene som hindrer noen i å være medlem i eksempelvis bare en måned. Å innføre en ordning med et kost medlemskap, begrenset oppad til eksempelvis tre måneder, og at et slikt medlemskap ikke skal gi rettigheter i forhold til de kollektive forsikringsordningene, er representantskapet ikke innstilt på å imøtekomme. Forslagene fra avd. 7 og 30 tiltres derfor ikke. I-1009 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: 1. Det etableres en ordning med bimedlemskap i Fellesforbundet forutsatt godkjennelse i LO. For den vedtektsmessige utformingen av dette viser representantskapet til sin samleinnstilling til vedtektenes pkt. 2 (I- 1025).

12 11 2. For øvrige forslag til endringer viser representantskapet til sin samleinnstilling til vedtektenes pkt. 2 (I-1025) i kapittel Yrkesaktive medlemmer (pkt. 2.2) Representantskapets vurdering: Vedtektenes pkt. 2.2 har følgende ordlyd: Som yrkesaktive medlemmer regnes alle medlemmer som ikke er permanent ute av yrkesaktivt arbeid. Vedtektene definerer hvem som er yrkesaktivt medlem, men ikke hvem som skal defineres som et ikke-yrkesaktivt medlem. Vedtektenes pkt. 4.5 Kontingentrestanse har følgende ordlyd: 1. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 måneder skal kontaktes av sin avdeling og gis beskjed om at medlemskapet opphører hvis ikke skyldig kontingent blir innbetalt. 2. For å være berettiget til støtte fra forbundet og fra forsikringsordninger som er tilknyttet medlemskapet, må det ikke skyldes kontingent for mer enn 2 måneder. 3. Den som utbetaler forsikring eller stønad, foretar trekk av skyldig kontingent før utbetaling. Annen gjeld til forbundet eller avdelingen skal også trekkes fra. Pr. 1. april 2011 var kontingentrestansene som følger: Restansetid Antall 1 mnd mnd mnd mnd mnd mnd. eller mer 14 Totalt Ukjent adresse I og med at medlemmer som skylder kontingent for mer enn to måneder i prinsippet ikke skal opprettholde medlemskapet og at medlemmer som skylder kontingent for mer enn to måneder ikke er berettiget til støtte fra forbundet og fra forsikringsordninger, innstiller representantskapet på at det bare er medlemmer som ikke er permanent ute av yrkesaktivt arbeid og som ikke skylder kontingent for mer enn to måneder som skal defineres som yrkesaktive medlemmer. Dette

13 12 formuleres på følgende måte i vedtektene (ny tekst i kursiv og understreket, tekst som utgår gjennomstreket): 1. Som yrkesaktive medlemmer regnes alle medlemmer som ikke er permanent ute av yrkesaktivt arbeid og som ikke skylder kontingent for mer enn to måneder. 2. Som ikke yrkesaktive medlemmer regnes medlemmer som er permanent ute av yrkesaktivt arbeid og ikke har inntekt fra lønnet arbeid. Vedtektene har ingen bestemmelser om at et medlem skal tilhøre en avdeling selv om det flere steder i vedtektene framkommer at medlemmene er i en avdeling. Representantskapet innstiller på at det av vedtektenes skal framkomme at medlemmene skal være tilsluttet en avdeling og fremmer innstilling om dette med følgende ordlyd: Alle medlemmer skal være tilmeldt den avdeling som er tildelt det organisasjonsområdet medlemmet tilhører. I-1010 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Representantskapet viser til sin samleinnstilling vedrørende vedtektenes pkt. 2 i kapittel Medlemmenes rettigheter (pkt. 2.3) F-1011 Avd. 3 Agder Fagforening Vedtektenes 2.3: Tillegg til 2.3.2: (Uthevet med kursiv skrift): Medlemmets rett til bistand.. I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg en forutsetning at det svares kontingent av arbeidsinntekten hos vedkommende arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker uforskyldt kommer i restanse. Nytt 3. punkt: Medlemmets rett til bistand og evt. rettshjelp gjelder også i forbindelse med konkurs i bedriften og i saker hvor det blir avdekket uregelmessigheter/økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver, som får økonomiske følger for medlemmet. Begrunnelse: Vedtektenes tolkes svært snevert, og det synes som om kun problemstillinger knyttet direkte til AML eller yrkesskader kommer gjennom nåløyet. Det betyr at medlemmer som for eksempel opplever at daglig leder har stjålet trukket klubbkontingent og fagforeningskontingent ikke vil få hjelp fra forbundet til å forfølge saken.

14 13 F-1012 Avd. 82 Søgne Jern og Metall Vedtektenes 2.3: Tillegg til 2.3.2: (Uthevet med kursiv skrift): Medlemmets rett til bistand.. I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg en forutsetning at det svares kontingent av arbeidsinntekten hos vedkommende arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker uforskyldt kommer i restanse. Nytt 3. punkt: Medlemmets rett til bistand og evt. rettshjelp gjelder også i forbindelse med konkurs i bedriften og i saker hvor det blir avdekket uregelmessigheter/økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver, som får økonomiske følger for medlemmet. Begrunnelse: Vedtektenes tolkes svært snevert, og det synes som om kun problemstillinger knyttet direkte til AML eller yrkesskader kommer gjennom nåløyet. Det betyr at medlemmer som for eksempel opplever at daglig leder har stjålet trukket klubbkontingent og fagforeningskontingent ikke vil få hjelp fra forbundet til å forfølge saken. F-1013 Avd. 106 Flekkefjord og Kvinesdal Fagforening Vedtektenes 2.3: Tillegg til 2.3.2: (Uthevet med kursiv skrift): Medlemmets rett til bistand.. I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg en forutsetning at det svares kontingent av arbeidsinntekten hos vedkommende arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker uforskyldt kommer i restanse. Nytt 3. punkt: Medlemmets rett til bistand og evt. rettshjelp gjelder også i forbindelse med konkurs i bedriften og i saker hvor det blir avdekket uregelmessigheter/økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver, som får økonomiske følger for medlemmet. Begrunnelse: Vedtektenes tolkes svært snevert, og det synes som om kun problemstillinger knyttet direkte til AML eller yrkesskader kommer gjennom nåløyet. Det betyr at medlemmer som for eksempel opplever at daglig leder har stjålet trukket klubbkontingent og fagforeningskontingent ikke vil få hjelp fra forbundet til å forfølge saken.

15 14 F-1014 Avd. 185 Flyarbeidernes Forening Medlemsrettigheter Punkt 2.3. ( Nytt 8. strekpunkt ) Ved permitteringer grunnet konflikt i annen bedrift eller som følge av Force Majeure hendelser, skal medlemmet ha krav på økonomisk støtte (stipend) tilsvarende stønadsreglene i vedtektenes punkt ( under ventedager før dagpenger tilstås, jf. Folketrygdlovens 4-9, ventetid ). Begrunnelse: En slik medlemsfordel vil synliggjøre organisertes medlemsfordeler og forsterke motivasjonen for fagorganisering blant uorganiserte. F-1015 Avd. 850 Fellesforbundet Ny 7.1 Hvis en av de organisatoriske leddene uforskyldt har kommet i en situasjon de ikke har hatt mulighet til å avverge, skal forbundet etter forbundsstyrets behandling, så langt det er mulig, avhjelpe dette leddet økonomisk og organisatorisk. Motivasjon: Det kan oppstå situasjoner hvor ingen av de gjelde paragrafer er dekkende, og derfor vil et slikt nytt strekpunkt være en hjelp til avdelinger, klubber eller medlemmer som er kommet i situasjoner de ikke kunne forutse ville skje. F-1016 Avd. 851 Østfold Vedtektenes 2.3 Tillegg til (Uthevet med kursiv skrift): Medlemmets rett til bistand I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg en forutsetning at det svares kontingent av arbeidsinntekten hos vedkommende arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker uforskyldt kommer i restanse. Nytt 3. punkt: Medlemmets rett til bistand og evt. rettshjelp gjelder også i forbindelse med konkurs i bedriften og i saker hvor det blir avdekket uregelmessigheter/økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver, som får økonomiske følger for medlemmet. Motivasjon: Vedtektenes tokes svært snevert. Det betyr at medlemmer som for eksempel opplever at daglig leder har stjålet trukket klubbkontingent og fagforeningskontingent - ikke vil få hjelp fra forbundet til å forfølge saken. F-1017 Avd. 855 Sør-Øst Grafiske Fagforening Tillegg til 2.3.2: (Uthevet med kursiv skrift): Medlemmets rett til bistand

16 15.. I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg en forutsetning at det svares kontingent av arbeidsinntekten hos vedkommende arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker uforskyldt kommer i restanse. Nytt 3. punkt: Medlemmets rett til bistand og evt. rettshjelp gjelder også i forbindelse med konkurs i bedriften og i saker hvor det blir avdekket uregelmessigheter/økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver, som får økonomiske følger for medlemmet. Motivasjon: Vedtektenes tolkes svært snevert. Det betyr at medlemmer som for eksempel opplever at daglig leder har stjålet trukket klubbkontingent og fagforeningskontingent ikke vil få hjelp fra forbundet til å forfølge saken. F-1018 Avd. 857 Grafisk Fagforening Midt-Norge 2.3 Medlemmenes rettigheter. Hvis en av de organisatoriske leddene uforskyldt har kommet i en situasjon de ikke har hatt mulighet til å avverge, skal forbundet etter forbundsstyrets behandling, så langt det er mulig, avhjelpe dette leddet økonomisk og organisatorisk. Motivasjon: Det kan oppstå situasjoner hvor ingen av de gjelde paragrafer er dekkende, og derfor vil et slikt nytt strekpunkt være en hjelp til avdelinger, klubber eller medlemmer som er kommet i situasjoner de ikke kunne forutse ville skje. F-1019 Avd. 857 Grafisk Fagforening Midt-Norge Tillegg til 2.3.2: (Uthevet med kursiv skrift): Medlemmets rett til bistand.. I saker som angår lønns- og arbeidsvilkår er det i tillegg en forutsetning at det svares kontingent av arbeidsinntekten hos vedkommende arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker uforskyldt kommer i restanse. Nytt 3. punkt: Medlemmets rett til bistand og evt. rettshjelp gjelder også i forbindelse med konkurs i bedriften og i saker hvor det blir avdekket uregelmessigheter/økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver, som får økonomiske følger for medlemmet. Motivasjon: Vedtektenes tolkes svært snevert. Det betyr at medlemmer som for eksempel opplever at daglig leder har stjålet trukket klubbkontingent og fagforeningskontingent ikke vil få hjelp fra forbundet til å forfølge saken.

17 16 Oppsummering: Det foreligger forslag fra avd. 3, 82, 106, 185, 850, 851, 855 og 857 (2). Med unntak av forslaget fra avd. 185 gjelder forslagene at medlemmene skal ha rett på hjelp dersom de uforskyldt er kommet i kontingentrestanse. I tillegg til dette skal medlemmer har rett på bistand når det blir avdekket økonomiske misligheter begått av arbeidsgiver og disse mislighetene får økonomiske følger for medlemmene. Forslaget fra avd. 185 gjelder at forbundet skal dekke ventedager ved permitteringer på grunn av konflikt i andre områder og ved Force Majeure. Representantskapets vurdering: Ved konflikt i et avtaleområde som medfører at arbeidstakere i andre avtaleområder blir permittert vil, dersom konflikten ikke vil påvirke lønns- og avtaleforhold i det avtaleområdet som rammes, har rett til dagpenger. Forslaget fra avd. 185 (F-1014) tar sikte på forbundet skal gi konfliktstøtte i karensdagene i slike tilfeller. Det er mange forhold som kan føre til at en bedrift må gå til permitteringer, og etter representantskapets oppfatning kan en vanskelig gjøre et skille mellom de forhold som avd. 185 mener skal gi grunnlag for støtte og andre tilfeller av permitteringer. Med de betydelige kostnader som kan bli konsekvensen av en slik ordning innstiller representantskapet på at forslaget fra avd. 185 ikke tiltres. De deler av forslagene fra avd. 855 og 857 (F-1019) om at forbundet på visse vilkår skal dekke tap som en avdeling har hatt dersom noen har forsynt seg av kassen. En slik sak var eksempelvis underslaget i Aftenpostens Grafiske Klubb. I vedtektenes pkt heter det: Forbundets ulike organisatoriske ledd hefter ikke for andre enn egne økonomiske disposisjoner utover det som måtte framgå av vedtektene. I håndbok for avdelinger heter det i pkt. 1.7: Avdelingens styre har ansvar for drift, inklusiv den økonomiske aktiviteten og forvaltningen av avdelingens verdier. Styrets avdelingsleder er hovedansvarlig for avdelingens økonomiske disposisjoner og drift. For å kunne etterleve sitt ansvar må lederen ha detaljert oversikt over avdelingens ressurser og økonomiske virksomhet. Lederen skal påse at kasserer, kontrollkomité og revisor utøver sin funksjon tilfredssteillende, og i samsvar med vedtekter, instrukser og gjeldende bestemmelser. Kassereren er nøkkelpersonen når det gjelder avdelingens økonomi, vedkommende skal ha den totale oversikt og innsikt, samt utføre det meste av det praktiske arbeidet. I håndbok for klubber heter det i kap. 1.7: I tillegg til ansvaret for klubbens faglige aktivitet har klubbleder hovedansvaret for klubbens økonomi. Der hvor det er etablert klubbkasse, har leder også ansvar for å ha klare retningslinjer og rutiner for klubbens økonomiske

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 13 2 2010-2012 Overenskomst mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA nr. 13) og Negotia

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST MELLOM NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND OG HK 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtale for arbeidstakere i staten... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 1. Overenskomstens omfang... 2 2. Overenskomstens varighet... 2 3. Arbeidstid... 2 4. Lønn...

Detaljer

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg.

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg. Skianlegg Gjelder 01.05.2010-30.04.2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer