Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning"

Transkript

1 Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007

2 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling Mathisen og Jarle Berge Ove Gregersen, NTL Forsvaret Bergen, feirer NTLs 60 år

3 Innhold Samfunnet - aktuelle politiske saker... 5 Personalsaker Mellomoppgjøret Internasjonalt arbeid Informasjon Kursvirksomhet Aktivitets- og vervearbeidet Forsikringstilbudene Forbundskontoret Forbundsstyret og landsstyret Utvalg Medlemsforhold Bevilgninger Representanter i styrer, råd og utvalg Revisjon organisasjonsledd Kontrollnemndas beretning Rundskriv Organisasjonsendringer Medlemstall... 58

4 Forord I perioden kom Stortingsmelding nr. 12 om Regionale fortrinn. Statsansatte, både i og utenfor de virksomhetene som må avgi oppgaver, som vil bli berørt av denne reformen. Etter regioninndelingen er på plass, skal det sees på hvordan den øvrige statsforvaltningen er organisert og oppdelt for å få en mer sammenfallende regional inndeling. Flere omorganiseringer vil derfor komme i kjølvannet av forvaltningsreformen, i en forlengst omstillingsmettet statsforvaltning. Regjeringen har fra indre rekker blitt oppfordret til å øke skattenivået ved å skattelegge de rikeste langt mer. Den selvpålagte frysinga av skattenivået foran valget i 2005 demmet opp for høyresidas skremselspropaganda, men regjeringen ga samtidig fra seg et viktig fordelingspolitisk redskap i hele stortingsperioden. NTL har hele tiden gitt uttrykk for at vi vil ha en klar satsing på fellesskapet og at vi ønsker en omfordeling for mer rettferdighet. I perioden hadde vi utvilsomt de mest spesielle personalsakene vi har hatt. I NTL har vi lang erfaring med å bistå våre medlemmer i ulike personalsaker. Yssen/Valla-saken ble håndtert på linje med andre tilsvarende personalsaker. Vi kommenterte derfor ikke personalsaken under mediestormen som oppsto. I mars valgte Gerd-Liv Valla å gå av som LO-leder. Slik situasjonen utviklet seg måtte vi bare ta dette til etterretning. Gerd-Liv har vært en viktig frontfigur for oss i mange viktige politiske saker. Hun sto i spissen for å få en rødgrønn regjering, bidro til blant annet å reversere arbeidsmiljøloven -og ikke minst bidro hun til at vi fortsatt har sykelønnsordningen i behold. Likelønnskommisjonen kom med sine forslag og viktige utredninger. For oss blir kommisjonens arbeid viktige bidrag i det videre arbeidet for likelønn og lønnsutjevning. Kommune- og fylkestingvalget dreide seg om hvem som skulle forvalte og administrere den lokale velferden. Dessverre fikk ikke den rødgrønne koallisjonen den beste uttellinga i høstens valg, selv om det mange steder ble et godt samlet resultat. Med NTL NAV har vi i perioden fått en ny og samlet landsforening. Det er et godt utgangspunkt for det utfordrende arbeidet i den nye etaten hvor stadig nye brikker, både av organisering og lovverk, skal på plass. Vi kunne i november kunne feire oss selv. NTL har i 60-år vært en organisasjon som har stått på stø grunn, med tillitsvalgte som har klart å se framover. Våre medlemmer og vår organisasjon har ikke mindre enn bidratt til hele velferdsstatens utvikling. Vi valgte derfor å feire med lokal aktivitet. Engasjementet til medlemmer og tillitsvalgte gjenspeilte en vital 60-årig organisasjon. LO har utarbeidet en klimastrategisk plan og ingen kan lenger kalle LO en miljøsinke. Noen, inkludert meg selv, kan selvsagt si at det var på høy tid. LO er en av få organisasjoner som aktivt jobber på alle tre områder som påvirker eller som blir påvirket av klimaendringene: Det miljømessige, det sosiale og det økonomiske. forbundsleder

5 Samfunnet - aktuelle politiske saker Riktig organisering av offentlig virksomhet, d er ansatte får ut v i k l e o g u t ny tte s in kompetanse, gir et bedre tjenestetilbud NTLs prinsipp- og handlingsprogram

6 Trender og utviklingstrekk i samfunnet Regjeringen har holdt det den lovet i Soria-Moria-erklæringen om å ikke bruke privatisering og konkurranseutsetting som virkemiddel for å fornye og utvikle offentlig sektor. Likevel opplever mange av våre tillitsvalgt ute i den enkelte virksomhet at holdningene fra Bondevik-regjeringen lever videre i beste velgående. Målstyring og rapportering har fortsatt en sentral plass i virksomheten i hverdagen. Vil du ha arbeidskraft må du ha arbeidsmiljø sier Bjørg Åse Sørensen, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). I dagens samfunn med mangel på arbeidskraft, burde staten ha som mål å vinne kampen om det gode arbeidsmiljøet. Dette vil samtidig være et viktig bidrag ikke bare til å rekruttere, men også til å beholde helt nødvendig arbeidskraft. Regionreformen St,meld nr 12 Regionale fortrinn regional framtid om oppgavefordeling mellom stat, region og kommune ble lagt fram i desember I Stortingsmeldingen inviteres Stortinget til å drøfte regionenes framtidige oppgaveportefølje. Omfanget av oppgaver vil i noen grad legge føringer på framtidige inndelingsalternativer. Regjeringens endelige anbefaling vil bli lagt fram for Stortinget våren 2008 Forslagene i St. meld nr 12 var langt mindre omfattende enn de politiske ambisjonene til fagstatsråden. Derfor hadde forbundet en høy beredskap i de berørte organisasjonsleddene. Forbundet fulgte oppsaken gjennom arbeid i forbundets eget regionreformutvalg og gjennom deltakelse i LO sitt politisk oppnevnte utvalg og i et arbeidsutvalg. I tillegg deltok vi i høring i Stortinget og vi avga høring i saken.. Kommunal- og regionalkomiteen i Stortinget avga sin Innstilling S.nr 166( ) i april. Komiteen hadde ingen merknader til forslagene i St. meld nr 12. Utgangspunktet for reformen var klare politiske ambisjoner om store regioner og utflytting av statlige oppgaver til regionene. Vi aksepterer ikke at Storting og regjering gjennom organisasjonsendringer fraskriver seg styring og kontroll over velferdstjenestene NTLs prinsipp- og handlingsprogram Forbundet var svært fornøyd med at det ikke var politisk flertall for de mest ekstreme forslagene. Vi hadde et godt samarbeid med LO og fagforbundet om den politiske oppfølgingen. Forbundet hadde verken tid eller kapasitet til å gjøre de utredninger og analyser som var nødvendige for å være godt nok forberedt til å delta i debatten og til å overskue organisatoriske og menneskelige konsekvenser av de ulike alternativene i regionreformen. Det er en omfattende og komplisert sak, med store konsekvenser for mange av medlemmene, for organisasjonen og for oss alle som borgere. Forbundet engasjerte derfor De Facto å hente inn og systematisere foreløpige erfaringer fra Enhetsfylket og fra andre aktuelle forsøk av samme type. De skulle også samle og systematisere informasjon som var nødvendig for at NTL som organisasjon kunne forberede nødvendige organisatoriske endringer før neste landsmøte. Forvaltningspolitisk arbeid Stortingsmelding om statens eierskap Eierskapsmeldingen ble lagt fram i desember Meldingen vil få betydning for NTLs medlemmer i de statlige eide selskapene i forhold til Regjeringens strategi for eierskap. Et av tiltakene som regjeringen vil iverksette er at det skal utgis en årlig publikasjon for hvert enkelt selskap som skal være et politikkdokument som blant annet skal inneholde statens mål for det enkelte selskap. I tillegg er det kommet en egen eiermelding fra Samferdselsdepartementet om Avinors virksomhet. Forbundet utarbeidet et notat til LO om vårt syn på eierskapsmeldingen. Endringer i Statens budsjett- og regnskapssystem Forbundet har fulgt opp saken ved aktuelle anledninger, spesielt i forbindelse med budsjettarbeidet. LO startet et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Fafo og høgskolen i Hedemark. Erfaringer og kunnskap fra dette bør også kunne anvendes av forbundskontoret og interesserte organisasjonsledd. Forskningsprosjektet er fulgt opp gjennom hovedkasserers deltakelse i styringsgruppa. Det er også gjennomført en konferanse for tillitsvalgte ved statlige virksomheter som er pålagt å innføre periodiseringsprinsippet i sine regnskaper. Særavtale for undervisnings- og forskerstillinger NTL og Forskerforbundet sa opp særavtalen til bortfall i april Høsten 2006 sa Kunnskapsdepartementet opp særavtalen. Særavtalen vil dermed bortfalle for alle organisasjoner og alle ansatte 31. juli Regjeringen har foreslått å lovefeste den individuelle akademiske frihet, etter innspill fra blant andre NTL. 6/NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007

7 Universitets- og høgskolesektoren må sikres at de på en god og effektiv måte kan utføre sine hovedoppgaver; undervisning, forskning og formidling på et høyt internasjonalt nivå. NTL, i samarbeid med de andre tjenestemannsorganisasjonene innenfor sektoren, har stilt krav overfor Kunnskapsdepartementet om en ny særavtale for undervisnings- og forskningsstillinger. Disse forhandlingene har foreløpig ikke funnet sted, ei heller har Kunnskapsdepartementet svart på vårt brev. Stjernøutvalget Stjernøutvalget har fått i mandat å gjennomgå så godt som alle aspekter ved dagens universitets- og høyskolesystem. Utvalget skal sluttføre sitt arbeid på nyåret Stjerneutvalgets innstilling vil legge grunnlag for den videre utviklingen av universitets- og høyskolesektoren. Forbundsstyret oppnevnte to utvalg, et professorutvalg og et eget utvalg for NTL, som skal følge Stjernøutvalgets arbeid. Arbeidet videreføres i Statsbudsjettet NTLs prinsipp- og handlingsprogram Arbeidet med statsbudsjettet ble gjennomført etter godt innarbeidede rutiner. Det er et økende engasjement i organisasjonsleddene. Det innebærer at vi får inn mange og gode budsjettinnspill. Det var bred enighet i NTLs forbundsstyre om at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 er skritt på veien for å innfri Soria Moria erklæringen. Selv om de samtidig understreket at skrittene ikke er like lange på alle områder. Forbundet får gjennomslag for flere saker. En del saker følges også opp i fagkomiteer og i andre fora i løpet av året. Det vi var minst fornøyd med i budsjettsammenheng var at på tross av fagbevegelsens innsigelser og advarsler, foreslo regjeringen utvidet innføring av regnskapsregler fra privat sektor. Erfaringer fra andre land har påvist at bruken av disse reglene utgjør en trussel mot politisk styring av skattebetalernes midler. De l0 pilotvirksomhetene ble videreført. I tillegg inviterte Finansdepartementet flere virksomheter til å delta. Dette til tross for at departementet ikke påviser noen økonomisk eller annen gevinst av forsøkene. Det skal foretas en endelig evaluering av forsøkene i I perioder med flertallsregjering er det vanskeligere å få til endringer i stortingets behandling av budsjettet. Det betyr at forbundet må bli enda flinkere til å spille inn våre saker tidelig i budsjettprosessen. Likestilling Forbundet har vært aktive i likestillingsdebatten med deltakelse i familie- og likestillingspolitiske utvalg i LO og et eget ad-hoc utvalg (underutvalg til LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg) som har arbeidet med spørsmål om homofile og lesbiskes rettigheter i arbeidslivet. Forbundet har også deltatt i ISKAs nordiske referansegruppe for likestilling. Forbundets holdning til likestilling er integrert i hele vårt arbeid gjennom de standpunkter vi tar i ulike saker og sammenhenger. Alle arbeidsgivere er ved lov pålagt å jobbe aktivt for likestilling og regnskapspliktige virksomheter skal redegjøre for likestilling i sine årsberetninger. Det er viktig at tillitsvalgte i samarbeid med arbeidsgiver er en pådriver for aktivitet og fokus på likestilllingsspørsmål. Forbundet har vært aktiv i LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg og et eget utvalg som arbeider med spørsmål og homofile og lesbiske rettigheter i arbeidslivet. Forbundet har også deltatt på andre konferanser i Norden og i Norge. På forbundets nettsider har det vært tatt inn artikler etc. som berører likestillingsarbeidet. Vi har også deltatt i en undersøkelse som Fafo har på oppdrag for LO om kvinner i fagbevegelsen. Rapporten vil foreligge like over nyttår. Det er også gitt tilbud om økonomisk støtte til organisasjonsledd med dårlig økonomi som ønsket å delta på kvinnekonferansen Kvinner på tvers. Andre saker Yrkesskader/erstatning for veteraner fra internasjonale operasjoner Regjeringen har igangsatt et arbeid for å styrke rettighetene til veteraner etter internasjonale operasjoner. Det gjelder særlig personer med psykiske belastningsskader, som faller mellom flere stoler og fanges dårlig opp av de ordinære velferdsordningene. Departementet skal fremme en Odelstingsproposisjon med blant annet forslag til endringer i forsvarspersonelloven våren Forbundet følger opp arbeidet i forhold til departementet gjennom deltakelse i en arbeidsgruppe i departementet, og gjennom politisk arbeid. Etniske minoriteter Formell likebehandling for innvandrere i arbeidslivet fører ikke til like muligheter. For eksempel skjer rekruttering til både arbeidsliv og fagbevegelse i stor grad gjennom nettverk som innvandrere i liten grad er del av. Jobbsøknader fra personer med ikke-norske navn legges også lett til side. NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007/7

8 For å sikre likebehandling av alle medlemsgrupper, uavhengig av etnisk bakgrunn, må fagbevegelsen arbeide mer målrettet for å nå innvandrergruppene spesielt. Dette medfører bruk av visse særtiltak for utvalgte grupper. Forbundet nedsatte en arbeidsgruppe før sommeren som bestod av 9-10 medlemmer fra henholdsvis forbundsstyret, landsstyret, delegater og observatører med etnisk minoritetsbakgrunn fra landsmøtet og fra forbundskontoret. Gruppa hadde fire møter i perioden. I løpet av høsten ble det gjennomført en spørreundersøkelse til organisasjonsleddene for å kartlegge vervepotensiale og forhold rundt tillitsvalgte med etnisk minoritetsbakgrunn. Gruppa inviterte Klaus Jervell fra likestillings- og diskrimineringsombudet til å delta på ett møte. Gruppa skal i løpet av 2008 levere en rapport med forslag til tiltak. Omstillinger i staten og andre virksomheter NAV Med etableringen av NAV er det innført en ny styringsform gjennom en partnerskapsavtale mellom staten og kommunene. Staten og kommunesektoren har ikke det samme lov og avtaleverket og dette har medført en del utfordringer ved etablering av NAV kontor. Forbundskontoret hadde i løpet av 2007 mye kontakt med landsforeningen og LO stat om spørsmål knyttet til disse etableringene. Det har blitt avholdt to seminar for tillitsvalgte i NAV. Forbundskontoret har deltatt på seminar som landsforeningen har avholdt og på ett seminar som LO stat har avholdt om NAV. Det har vært avholdt møter med LO og politisk ledelse i AID og med fagkomiteen på Stortinget. LO opprettet i oktober 2007 et utvalg som hadde som formål å drøfte problemstillinger i forbindelse med realiseringen av NAV Reformen. Reformen har et stort omfang og er nyskapning av et tidligere uprøvd forhold mellom stat og kommune. Det har vært avholdt tre møter i Utvalget har i hovedsak forsøkt å finne løsninger rundt to lov og avtaleverk. Filminstitusjonene Regjeringen la våren 2007 fram en melding hvor det bl.a. ble foreslått at Norsk filminstitutt, Norsk filmfond og Norsk filmutvikling ble slått sammen for å styrke det statlige virkemiddelapparatet på filmområdet. Forbundet har samarbeidet med de lokale tillitsvalgte i denne prosessen. Det ble inngått en omstillingsavtale med Kirke- og kulturdepartementet og berørte organisasjoner. NOFIMA (Den blå grønne matalliansen) NOFIMA ble etablert som holdingselskap i Stortinget vedtok i behandlingen av revidert budsjett aksjeporteføljen til det nye selskapet. Selskapet blir operativt fra 1. januar Forbundet har bistått berørte organisasjonsledd og gjennomført et kurs i avtaleverket. Erfaringsutveksling ved omorganiseringer Gjennom store omstillinger i offentlig sektor de siste ti år, har flere av våre foreninger og landsforeninger høstet erfaringer som kan komme andre tillitsvalgte til nytte i framtidige omorganiseringer. NTL Skatt erfaringer fra omorganisering av ligningskontorene var en slik prosess som senere ble fulgt av reorganisering av skatteetaten (ROS). Denne erfaringen ønsket forbundet å få delt med andre som sto foran starten til andre omorganiseringer. Det ble derfor gjennomført et dagsmøte hvor NTL Skatt delte sine erfaringer med andre og spesielt NTL NAV fikk muligheter til en grundig gjennomgang for sine forberedelser. Pensjonsreformen Forbundsstyret nedsatte et eget pensjonsutvalg som lagde et forslag høringsnotat om St.meld. nr. 5 ( ) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. Arbeidsgruppas innstilling ble behandlet i NTLs forbundsstyre den 15. mars Forbundsstyret vedtok noen Utvalget er ledet av Tor Arne Solbakken LO, og har representanter fra alle de berørte tjenestemannsorganisasjonene samt LO Stat. Anita K. Solhaug har vært representant for NTL. Utviklingen av velferdssamfunnet er avhengig av hvordan vi bruker og fordeler ressursene mellom ulike formål og mellom generasjonene NTLs prinsipp- og handlingsprogram Dårligere AFP vil gi flere uføre, advarer Odd Jørgen Sørengen fra LO Stat 8/NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007

9 endringer i forhold til arbeidsgruppas innstilling. Arbeidsgruppa utarbeidet også med forslag til høringsuttalelse om stortingsmeldingen om uførepensjon som forbundet avga i august. Arbeidet videreføres i Forbundet har arrangert tre samlinger for ansatte i Statstilsattes hus hvor forskjellige pensjonsforhold ble utdypet. I tillegg har forbundet vært foreleser ved flere arrangement med pensjonsreformen som tema i regi av egne organisasjonsledd, andre forbund eller organisasjoner. Forbundet har også fremmet NTLs syn i debatt i media. Forbundet har vært representert ved en internasjonal pensjonskonferanse i regi av EPSU Høringer Forbundet legger mye arbeid i å avgi høringsuttalelser i saker som får konsekvenser for det vi har vedtatt i Prinsipp- og handlingsprogrammet. Organisasjonsleddene er benytter som regel anledningen til å komme med innspill og meninger. Enkelte organisasjonsledd holder seg godt orientert om det som kommer av saker innenfor eget område og melder fra til forbundet at de ønsker å avgi uttalelse. Dette er et godt og konstruktivt samarbeid. Forbundet mottok i perioden 210 høringer. Av disse ble 153 oversendt organisasjonsledd med invitasjon om å gi innspill. Vi oversendte om lag 40 høringsuttalelser. Flesteparten via LO, men i enkelte saker er forbundet også egen høringsinstans. Andelen oversendte høringssvar er mindre enn tidligere år. Dette kan til en viss grad forklares med at flere organisasjons- ledd har vært gjennom svært krevende omstillingsprosesser. En annen årsak er at høringsfristene er korte. Det skyldes at regjeringen ønsker rask behandling av mange saker og at sakene går gjennom flere ledd, noe som forsinker prosessen og reduserer høringsfristen. Dette er en problemstilling det jobbes med å finne gode løsninger på. NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Rapport til politidirektøren. Oppfølging av NOU 2005:19 Lov om registrer til bruk i strafferettspleien. Organisering og finansiering Forslag til endringer i Lov om studentsamskipnader Godkjenning av høyere utdanning i Norge Ny forvaltningsmodell for helserefusjonsområdet Forslag til retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten Takstregulativ for Avinor Kriterier for offentlige innkjøp av prosjektering og oppføring av bygg Forskrifter til den nye offentlighetsloven Forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedsetat NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet I tillegg kommer innspill til større saker som er omtalt under egen overskrift. Andre saker Samarbeid med politiske partier NTL har samarbeidet med flertallsfraksjonen på Stortinget. Saker som har vært omhandlet er NAV, faglig innhold, pensjon og forsvarspolitikk. Når det gjelder de øvrige partiene har det vært relativt lite formell kontakt. Forbundet har et formalisert samarbeid med Arbeiderpartiet i forsvarssektoren, gjennom Fagligpolitisk utvalg for Forsvaret (FPUFF). I utvalget deltar også LO, LO stat og andre LO forbund som organiserer ansatte i Forsvaret. I perioden er det først og fremst Forsvarsstudie 07 og den neste langtidsplanen for Forsvaret som har stått på saklista I tillegg har det vært samarbeid i enkeltsaker i viktige saker i andre sektorer. Eksempler på saker som der forbundet oversendte høringssvar: Høring - forslag til endring av allmennaksjeloven og enkelte andre lover til gjennomføring av rådsdirektiv 2005/56 om fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar. Forsøk med tidsubegrenset lønnstilskudd - høring av forskrift Utkast til forskrift om løsning av tvister mellom arbeidsog velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsmeldingen. Aps partisekretær Martin Kolberg:- det fagligpolitiske samarbeidet styrker demokratiet NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007/9

10 Fosterforeldrene Forbundet organiserte ved årsskiftet fosterforeldre. Fosterforeldrene har oppdragkontrakter med Staten. Norsk Tjenestemannslag mener fosterforeldre skal være arbeidstakere. LO-kongressen slo dette fast i sitt Velferdspolitiske manifest. Norsk Tjenestemannslag fremmet krav overfor Barne- og Likestillingsdepartementet om en tarffavtale for fosterforeldrene. Kravet ble overført fra BLD til FAD. NTL har politisk og gjennom LO arbeidet for kravet om at forsterkede fosterforeldre på statlige oppdragskontrakter skal være arbeidstakere. Forbundet hadde kontakt med LOs juridiske kontor, da departementet mente EUs arbeidstidsdirektiv var til hinder for å endre status fra oppdragstakere til arbeidstakere. NTL ble imidlertid enige med BLD om å opprette en avtale hvor kontaktene så langt mulig skal nærme seg vanlige arbeidstakere. Forhandlinger om opprettelse av avtale har pågått fra august og skulle ha vært sluttført , men arbeidet fortsetter inn i Kontakt med andre partier Den rødgrønne regjeringen har gitt oss et godt grunnlag for sak til sak samarbeid om viktige saker. Regjeringens flertall i Stortinget gjør at vi legger større vekt på å få fram forbundets synspunkter så tidelig som mulig i den politiske debatten. Dette skjer både gjennom møter, skriftlige innspill og uformelle politiske kontakter. Etter lang tids innsats kan forbundssekretær Unni Karlsen få gjennomslag for å opprette standardkontrakter som sikrer rettighetene til fosterforeldre 10/NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007

11 Personalsaker 11

12 Kapitlet gir en oversikt over personalsaker som krevde medvirkning fra forbundet sentralt for å bli løst. Telefonhenvendelser og muntlig rådgiving, som utgjorde en stor del av arbeidet, er ikke med i oversikten. Saker omkring yrkesskade og yrkesskadeerstatning er heller ikke tatt med. SAKSOVERSIKT Stat Tilsettingsforhold *) Midlertidige tilsettinger **) Oppsigelser Avskjed/ordensstraff ***) 6 7 Totalt stat Overenskomst Tilsettingsforhold *) Midlertidige tilsettinger **) 4 13 Oppsigelser Avskjed 0 0 Totalt overenskomst Totalt stat og overenskomst *) Den første kategorien, tilsettingsforhold, tar for seg alle varianter av problemer medlemmene kan ha i et bestående arbeidsforhold, med unntak av lønnskrav. De mest vanlige sakene er tilsettingsforhold, mobbing/trakassering og advarsler. Omplassering og endringer i arbeidsoppgaver som medlemmene oppfatter som urettmessig **) Tvist om lovligheten av midlertidig tilsettingsforhold krav om fast tilsetting. Advokatbistand NTL benytter seg av advokattjenester gjennom LOs juridiske avdeling. Forbundet har hatt utgifter til advokatbistand på kr ,75. Reise og oppholdsutgifter er ikke regnet med. Tre saker var ikke ferdigbehandlet ved utgangen av Det ble oversendt 12 nye saker i perioden. Dette gjelder: fire saker med endringsoppsigelse/endring av arbeidsoppgaver tre saker omhandlet oppsigelse tre saker omhandlet mobbing/trakassering en sak omhandlet lønn under ikke benyttet ferie en sak omhandlet oppdragstaker To saker ble ferdigbehandlet i perioden og de fordeler seg slik: dom i en sak (medlemmene fikk ikke medhold) en sak ikke prosedabel 13 saker er ikke ferdigbehandlet ved utgangen av perioden ***) I staten er ordensstraff også ført opp her, selv om ordensstraff ikke innebærer avslutning av arbeidsforhold. I 2004 var tilsvarende tall 204. I 2005 var det 165. Sammenlignet med 2006 er det en økning i antall innkomne saker. I staten er antallet saker litt høyere enn i Økningen er på tilsettingsforhold. I overenskomstområdet er det en økning i antall saker og det er stor variasjon i type saker i forhold til Vi antar at det vanlige kan bli at det er svingninger fra år til år, noe avhengig av omorganiseringen i staten og i overenskomstområdet. 12/NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007

13 Mellomoppgjøret 2007 D et er et overord n et m å l fo r NT L a t a lle i samfunnet s ka l s i k r e s ø ko nomisk uavhengighet, sosial tilhørighet, og at alle som har arbeidsevne kan få arbeid NTLs prinsipp- og handlingsprogram

14 Deltakelse i tariffkonferanser arrangert av LO Stat Forbundskontoret har deltatt i flere av de tariffkonferanser som ble gjennomført i perioden 2. til 21.november 2007 i regi av LO Stat. Bakgrunnen var et ønske om å følge hele lønnsoppgjøret fra begynnelsen, gjennom kontakten med lokale tillitsvalgte og medlemmer, høre på de lokale innspill og skape større lokalt engasjement. Norsk Tjenestemannslags tariffpolitiske uttalelse 2007: Den norske økonomien er sterk og statens økonomiske ressurser og handlingsrom er betydelig. Tariffoppgjøret i 2007 skal sikre alle medlemmene en rettmessig andel av verdiskapingen i form av kjøpekraftsforbedring og lik lønn for likeverdig arbeid. Staten, eller statlige eide bedrifter, skal ikke drive sosial dumping av lønns- og arbeidsvilkår ved privatisering, outsourcing, konkurranseutsetting og innleie av arbeidskraft. Det er viktig at statlige etater og statlig eide bedrifter går foran i arbeidet med å forhindre en slik utvikling. Dette kan gjøres ved at de krever at virksomheter som utfører oppdrag for det offentlige tilbyr norske lønns- og arbeidsvilkår til sine ansatte. NTL krever at de tillitsvalgte gis innsynsrett i alle ansattes arbeidsforhold, lønnsforhold og arbeidsavtaler. Det stilles høye krav til tjenestemennenes kunnskapsnivå. Kravet til utdanning for å bli tilsatt i statsforvaltningen har endret seg radikalt i de senere årene. Lønnsnivået må heves vesentlig for at det skal gjenspeile utdanning og kunnskap på alle nivåer. Lønnsforskjellene mellom arbeidstakere i våre områder er økende. Fokus på prosentmessig uttelling i lønnsoppgjørene, både sentralt og lokalt, har medført at høytlønte har fått mer ut i kroner og øre enn de lavest lønte. For å stanse denne utviklingen må de generelle tilleggene gis som kronebeløp på alle nivåer. Gapet mellom de som tjener mest og de som tjener minst må minskes vesentlig. Det må satses aktivt på å løfte lønnsnivået for fagarbeidere og andre lavlønte arbeidstakere i staten. De er blitt hengende etter, også i forhold til lønnsnivået for tilsvarende stillinger i kommunal sektor. Dette gjøres best gjennom høye generelle kronetillegg og sentrale justeringer. Årets tariffoppgjør må ha et sterkt fokus på likelønn. NTL vil fjerne lønnsforskjeller som skyldes kjønn, etnisk bakgrunn, tradisjoner eller tilfeldigheter. Erfaringer viser at likelønns- og lavlønnsprofil sikres best ved at hoveddelen av lønnsdannelsen skjer sentralt. NTL vil jobbe for utjevning av lønnsforskjeller mellom ansatte i offentlig og privat sektor. Hensynet til konkurranseutsatte næringer må ikke være til hinder for å rette opp åpenbare lønnsmessige skjevheter mellom ulike sektorer. I tariffoppgjøret vil NTL kreve at det forhandles på bakgrunn av virksomhetens samlede lønnsmasse. Allerede store lønnsforskjeller mellom arbeidstakergrupper innenfor den enkelte virksomhet må ikke forsterkes. Vi må få et reelt bilde av oppgjørets totale kostnad. NTL krever at AFP-ordningen i sin helhet videreføres som i dag. NTL krever: - Kjøpekraftsforbedring for våre medlemmer - Lik lønn for likt og likeverdig arbeid. - Størstedelen av lønnstillegget gitt som generelt tillegg - Det avsettes midler til justeringer i staten - Det avsettes ingen pott til lokale forhandlinger i staten - Voksne arbeidstakere skal tjene minst 85 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn - Fullt innsyn for de tillitsvalgte i virksomhetens lønn- og lønnsvilkår Staten Norsk Tjenestemannslag ba høsten 2006 organisasjonsleddene om å sende inn krav til mellomoppgjøret i Åtte foreninger, sju landsforeninger og 12 avdelinger sendte inn krav. Landsstyremøtet i februar vedtok forbundet sin tariffpolitiske uttalelse. Forbundsstyret fikk fullmakt til å utforme de økonomiske kravene nærmere. Forhandlingene startet den 13. april. LO Stat, YS stat og Unio stat overleverte felleskrav til staten. De tre hovedsammenslutningene krevde en økonomisk ramme som baserte seg på en forventet lønnsutvikling i industrien innenfor NHO området, samt etterslepet på 0,5 prosent på årsbasis. Hovedsammenslutningene ville benytte de tre elementene generelt tillegg, sentrale justeringer og årlige lokale forhandlinger. Hoveddelen av de økonomiske midlene som var til disposisjon måtte gis som generelle tillegg. Det ble krevd at det i mellomoppgjøret skulle settes inn kraftige tiltak for å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Det generelle tillegget kombinert med at alle stillinger på rammer skulle få ett lønnstrinnopprykk, ville gi kvinner en sterkere lønnsutvikling enn menn. Over 60 % av kvinnene i staten er stillinger på rammer. Denne kombinasjonen ville også gi en økning av begynnerlønnen i staten og ivareta de lavlønte. Resultatet av forhandlingene ga alle de statstilsatte et generelt tillegg med virkning fra 1. mai: Ansatte fra ltr fikk kr Ansatte fra ltr fikk 1.35 % Ansatte fra ltr fikk kr /NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007

15 Alle arbeidstakere innplassert i stillinger på lønnsrammer fikk med virkning fra 1. juli ett lønnstrinnsopprykk. Alle alternativene på rammer ble justert med ett lønnstrinn. De vitenskapelige førstestillingene 1009 Forsker lpl , 1011 Førsteamanuensis og 1198 Førstelektor lpl og Førstebibliotekar lpl ble overført til ny lønnsramme. Alle stillinger på lønnsspenn med begynnerlønn på ltr. 29 ble justert til ltr. 30. Med virkning fra 1. juli ble det avsatt 0,4 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger. I tillegg ble det avsatt 0,1 % av lønnsmassen på grunn av skifte av arbeidstakere, resirkulerte midler. Bistand i forhandlinger/tvistebehandling i Statens lønnsutvalg Forbundet bisto ved lokale forhandlinger og ved forberedelse til tvistebehandling av forhandlingene i Miljøverndepartementet. Statens lønnsutvalg fastsatte at forhandlingene måtte gjennomføres på nytt. Forbundet bisto ved forberedelse av tvistebehandling av forhandlingene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Statens lønnsutvalg tok ikke NTL sitt krav til følge. Forbundet bisto ved forberedelse av tvistebehandling av forhandlingene ved Agder politidistrikt. Statens lønnsutvalg innfridde ikke vårt lønnskrav, men ga sterke føringer på at partene måtte inngå en særavtale om opplæringsansvaret for lærlinger. Forbundet bisto Handels- og næringsdepartementet i forhandlingene. I tillegg bisto vi en rekke organisasjonsledd via telefon. Overenskomstsektoren Arbeidsgiverforeningen NAVO skiftet i juni navn til Arbeidsgiverforeningen Spekter. Følgende overenskomster falt bort i løpet av året: Norut Informasjonsteknologi A/S, Telemarksforskning og Sintef Byggforsk A/S. Det ble opprettet en ny overenskomst (B-del) i Spekter: Norsk Form. I HSH ble det oppretta en overenskomst for NKI-området. Arbeidsgiverforeningen Spekter De innledende A-dels forhandlingene ble som vanlig en kopi av LO-NHO oppgjøret som et garantert lønnstillegg. Resultatene i B-dels forhandlingene varierte fra 4,5 % til 6 % i oppgjørsramme. De fleste lå rundt 5 %. Det gitt til dels store generelle tillegg samt en god del til gruppevis og individuell fordeling. De fleste virksomhetene kom til enighet uten bistand fra de sentrale parter. I en virksomhet, Studentsamskipnaden i Oslo, ble det først oppnådd enighet i de sentrale avsluttende forhandlingene mellom LO Stat og Spekter. Det var ingen meklinger eller konflikter i NTLs områder i Spekter i perioden. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Det ble gjennomført et samordnet oppgjør mellom LO og NHO. Våre medlemmer i virksomheter innmeldt i NHO ble omfattet av oppgjøret. Abelia Resultatet av de sentrale oppgjøret mellom LO-NHO ble et generelt tillegg til alle på kr. 2,50 pr. time med virkning fra 1. april 2007, videre at arbeidstakere på overenskomster som ikke har lokal forhandlingsrett og som har en gjennomsnittslønn under 90 % av voksne arbeidere, gis ytterligere tillegg på kr. 1,00 pr. time. I landsoverenskomsten mellom Abelia og NTL er det lokale forhandlinger. Resultatet fra de bedriftsvise forhandlinger viser at oppgjørsramma lå fra 4,5 % til 6,0 %, med et snitt på 5,3 %. Ved to av våre virksomheter kom de lokale parter ikke til enighet og oppgjøret gikk til organisasjonsmessig behandling. Det var ved Fiskeriforskning i Tromsø og Sintef NBL. Partsarbeid Forbundet har deltatt i et partsammensatt utvalg som skulle utarbeide et forslag til varig løsning med henhold til gjennomføringen av den lokale lønnsdannelsen. Utvalget avsluttet sitt arbeid den 24. september med følgende enighet: Partene er enige om at teksten i 23 i gjeldende overenskomst mellom NHO/Abelia og LO/ NTL for tariffperioden , erstattes med ny 23 gjengitt i teksten nedenfor. Ny 23 vil iverksettes i tilknytning til tariffoppgjøret i Tarifftvist/brudd på særavtale. Norsk Kunnskapsinstitutt AS (NKI AS) meldte seg ut av NHO/Abelia. Virksomheten gikk inn i akkordforhandlinger med sine kreditorer da styret i NKI AS ønsket styrt avvikling av virksomheten. Forbundets tarifftvist/brudd på særavtale i NHO/Abelia, ble videreført av LOs juridiske gjennom akkordforhandlinger ved styrt avvikling av Norsk Kunnskapsinstitutt AS. Resultatet ble at pensjoner under utbetaling ble oppregulert med G-regulering for perioden 2006 og 2007 NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007/15

16 NHO Luftfart Det ble ikke ført forhandlinger ved mellomoppgjøret i perioden. Faste tvistenemnd mellom LO NHO Det ble ikke fremmet saker for den faste tvistenemnda i perioden. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Helse- utdanning og kultur (HUK) området Sentrale forhandlinger ved mellomoppgjøret 2007 ble ført mellom HSH og arbeidstakerorganisasjonene den 12. juni. Det ble enighet om å gi de samme tillegg og gjøre de samme endringer i lønnsystem og lønnssatser som var avtalt i de korresponderende områder (HTA i staten og KS). Det ble også avsatt penger til lokale forhandlinger med samme satser som i staten for de avtalene som er korresponderende med denne hovedtariffavtalen. Frist for de lokale forhandlingene ble satt til 15. september. Det ble ikke innmeldt uenighetsprotokoller fra noen av virksomhetene som var omfattet av de lokale forhandlingene. Studentsamskipnadene Etter at den faste tvistenemnda rett før jul i 2006 hadde avgjort at det var tarifftomt rom for studentsamskipnader innmeldt i HSH, fremmet NTL krav til tariffavtale for studentsamskipnadene 19. februar. Kravet omfattet ikke de ansatte i barnehagene. Begge parter hadde ved tvistebehandlingen akseptert at barnehagene kunne omfattes av Landsoverenskomst for barnehager i HUK-området. Forhandlinger ble gjennomført 21. og 22. februar sammen med Parat (YS). Partene kom ikke til enighet. NTL varslet plassoppsigelser den 28. februar for våre medlemmer i Studentsamskipnadene. I tillegg ble det varslet at vi ville ta våre medlemmer i studentsamskipnadenes barnehager ut i sympatiaksjon. Meklingen ble gjennomført fra 16. til 19. mars. Om morgenen den 20. mars la Riksmeklingsmannen fram en møtebok som partene anbefalte. Møteboka inneholdt også lønnsoppgjør for Den nye tariffavtalen ble sendt ut på uravstemning blant medlemmene i området og godkjent med klart flertall. Deltakelsen var på 88,5 % av disse svarte 96,7 % ja og 3,3 % nei). Avtalens bestemmelser ble gjort gjeldende tilbake fra 1. mai Studentsamskipnadene 2. avtaleår 2007 Forhandlinger for 2. avtaleår ble gjennomført 30. august. Det ble gitt et generelt tillegg til alle på kr ,-. I tillegg ble det satt av 1,4 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger i den enkelte samskipnad. Oppgjøret fikk en ramme på 5 %. Fristen for de lokale forhandlingene ble satt til 15. oktober. De lokale forhandlingene ble gjennomført uten at det ble innmeldt noen uenighetsprotokoll med påfølgende tvistebehandling fra de lokale forhandlingene. NKI Innen NKI- selskapene kom det våren 2007 signaler om at NKI-bedriftene ønsket å melde seg inn i HSH. Etter samtaler mellom NTL/LO og HSH ble det enighet om å opprette en egen tariffavtale for NKI-virksomhetene i HSH. Den 25. juni ble det ført forhandlinger mellom NTL og HSH om opprettelse av avtale. Det ble også forhandlet om lønnsoppgjør for Partene kom til enighet om ny tariffavtale den 6. juli. Det ble også enighet om et lønnsoppgjør på linje med LO/NHO, med et sentralt tillegg på kr 2,50 pr time. I tillegg ble det avtalt å gjennomføre lokale forhandlinger på den enkelte virksomhet. Avtalen ble sendt ut på uravstemning blant medlemmene og ble godkjent. 73 % av de stemmeberettigede deltok. Av dem sa 100 % ja til den nye tariffavtalen. Direkte avtaler NTL har 11 direkteavtaler innen travsporten og 19 andre direkteavtaler for virksomheter uten tilknytning til noen arbeidsgiverforening. Av disse virksomhetene er seks kunnskapsbedrifter. Overenskomst Fosterhjem LO Stat krevde drøftinger med Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) om avtale for våre fosterhjem, når Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) hadde oversendt kravet til FAD. Pressen ble oppmerksom på vårt langvarige arbeid for å få på plass en overenskomst for statlige beredskapshjem og familiehjem. Etter flere medieoppslag og press fra LO Stat på FAD, ble forbundet innkalt til et møte i BLD. I møte ble forbundet orientert om at vårt krav hadde vært til vurdering i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og at AIDs konklusjonen var at fosterforeldre ikke kunne være arbeidstakere på grunn av EUs arbeidstidsdirektiv. Forbundet varslet BLD om at konklusjonen fra AID ville bli oversendt til LOs juridiske avdeling for vurdering og videre behandling. Etter vurdering fra LOs juridiske avdeling er EUs arbeidstidsdirektiv ikke til hinder for at fosterforeldre kan bli arbeidstakere. Den videre oppfølging av de juridiske utfordringer er nå overført og behandles i LO. Forbundet ble imidlertid enige med BLD om at vi skulle etablere en felles arbeidsgruppe for å utarbeide en standard kontrakt. Siktemålet er at familiehjem og beredskapshjem som har avtale med det statlige barnevernet så langt mulig 16/NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007

17 skal nærme seg vanlige arbeidstakere med hensyn til rettigheter og oppsigelsesvern. Rett til tjenestepensjon og økt vern mot oppsigelse er to sentrale elementer som skal innarbeides i kontraktene. Dette arbeidet skulle være ferdig innen utgangen av perioden. NTL og lokale lønnsforhandlinger FAFO- rapport: Fordeling eller belønning? Fafo fikk i oppdrag fra NTL og undersøke forhandlernes vurdering av den lokale lønnsdannelsen som ble gjennomført i det statlige tariffområdet høsten Bakgrunn for prosjektet var at lokal forhandlinger i det statlige tariffområdet er, og har vært omstridt i NTL. Det ble satt sammen en referansegruppe for prosjektet, hvor Anita K. Solhaug og Arne Klausen fulgte prosjektet. Forskningsrapporten ble presentert for forbundsstyret og landsstyret. Hovedavtalene og andre avtaler Fellesopplæring i Hovedavtalen i staten og Hovedtariffavtalen i staten. Norsk Tjenestemannslag deltok fire ganger i løpet av perioden som instruktører i opplæring av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i statens bestemmelser. Opplæringen har foregått gjennom felles tiltak mellom organisasjon og arbeidsgiver. Det ene tiltaket, Hovedtariffavtalen i staten, ble gjennomført sammen med Kunnskapsdepartementet og omfattet Høgskolen i Levanger. Det øvrige tiltakene, Hovedavtalen i staten, ble gjennomført sammen med Kultur- og kirkedepartementet og omfattet ledere, tillitsvalgte, verneombud og hovedverneombudene ved Nasjonalbiblioteket i Oslo og i Mo i Rana. De to siste var sammen med FAD for Nærings- og handelsdepartementet og ett i Statistisk sentralbyrå. Arbeidsgiverforeningen Spekter Hovedavtalen mellom LO Stat og Arbeidsgiverforeningen Spekter utløp 31. desember 2007, og ble sagt opp til revisjon av LO Stat. NTLs krav til endringer ble vedtatt av forbundsstyret og oversendt LO Stat. De fleste av forbundets krav ble videreført av forhandlingsutvalget i LO Stat, og fremmet som krav overfor Spekter. Forhandlingene ble gjennomført i begynnelsen av desember. Hovedavtalen har eksistert siden 1995, og har ikke blitt nevneverdig endret siden den gang. Det ble ikke de store endringene denne gangen heller, men resultatet av forhandlingene ga noen prinsipielt viktige forbedringer. NTL hadde en representant i forhandlingsutvalget, og var for første gang også med i engere utvalg. Andre avtaler Innstillingsretten Arbeidsmiljølovens kapittel 10 Etter at Arbeidsmiljøloven ble endret i 2005, har fagforening med innstillingsrett myndighet til å inngå tariffavtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i lovens kapittel 10. Denne myndigheten lå tidligere til Arbeidstilsynet. I Spekter-området har LO Stat innstillingsretten etter fullmakt fra LO. I NTLs området har vi nå etablert slike avtaler i NRK, Avinor og Oslo Lufthavn. Det har tatt lang tid og det har vært svært vanskelige forhandlinger. For forbundet og LO Stat har det vært et overordnet mål at arbeidstakerne som omfattes av disse avtalene skal sikres tilstrekkelig kompenserende hvile. Videre har det vært viktig at partene lokalt gjennomgår bemanningssituasjonen med sikte på å få denne på et nivå som minimerer behovet for slike avtaler. Meklinger Det var ingen meklinger innen overenskomstområdet i perioden. Forberedelser til hovedtariffoppgjøret i staten pr. 1.mai 2008 I oktober sendte forbundskontoret ut et A-rundskriv hvor organisasjonsleddene ble invitert til å sende inn krav til hovedtariffoppgjøret pr. 1. mai Ved fristens utløp var det kommet inn 41 krav fra foreninger, landsforeninger og avdelinger. Kravene omfattet hele det statlige tariffområdet med endringer innenfor generelle forbedringer, lavtlønnskrav, likelønn, AFP, justeringskrav, seniorpolitiske tiltak og mange flere. Forbundskontoret arbeidet videre med kravene som danner grunnlaget for hele tariffoppgjøret NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007/17

18 Internasjonalt arbeid Hensynet til miljø og rettferdig fordeling mellom fattige og rike land må sette rammen for økonomisk utvikling og forbruk NTLs prinsipp- og handlingsprogram

19 Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA) og European Public Service union (EPSU) Forbundsleder er vara i styret i både EPSU og ISKA. En viktig del av arbeidet skjer gjennom det nordiske samarbeidet i NOFS (nordens offentlig ansattes faglige samorganisasjon) Forbundsleder deltar på alle styremøtene og forberedende møter sammen med øvrige nordiske styremedlemmer. NTL har en forbundssekretær som deltar i en nordisk forberedelsesgruppe som gjennomgår alle møtedokumenter og tilrettelegger for politisk deltakelse i styremøtene. Høsten 2007 hadde ISKA både kongress og 100-årsjubileum. EPSU og EUREC har inngått samarbeid med tanke på å etablere en europeisk sammenslutning. Arbeidet i EPSU har vært preget av den store sammenslåingsdebatten mellom EPSU og EUREC. I tillegg til sammenslåingsprosessen, ble arbeidet i EPSU i stor grad preget av de sakene som EU setter på dagsorden. Viktige saker i perioden var oppfølging av tjenestedirektivet og arbeidet for å få et direktiv om offentlige tjenester(services of general interest (SGI). Representantene for de nordiske landene i EPSU er bekymret for at et slikt direktiv vil kunne begrense den enkelte nasjons rett til å bestemme hva som menes med som offentlige tjenester. EPSUs sekretariat mener at et direktiv som definerer ffenlige tjenester kan bidra til å verne tjenestene mot å bli konkurranseutsatt. En annen viktig sak i EPSU var videreutvikling av den sosiale dialogen i statlig sektor. Det er etablert gode rutiner for et uformelt samarbeid. Dette vil bli videreutviklet og ytterligere formalisert i kommende periode. I EPSU sin faste komitee for offentlig administrasjon kom det endelig et gjennombrudd i arbeidet med å få etablert en sosial sektor dialog. Arbeidet vil bli videreført i Forbundet gjennomførte det første slike kurset i samarbeid med SPEUR i Kaliningrad i september. Reidun Aamland Andersen og Dag Westhrin innledet og deltok på kurset. Solidaritetsarbeid i Eritrea Sammen med LO har NTL deltatt i solidaritetsarbeid overfor Eritrea. På grunn av den vanskelige menneskerettighetssituasjonen og NCEWs (eritreisk LO) mulige samarbeid med regjeringen om fengslingene av faglige tillitsvalgte er samarbeidet suspendert inntil videre. I møte i april nedsatte forbundsstyret et adhocutvalg under ledelse av 2. nestleder som har ansvar for solidaritetsarbeidet for Malawi. Det har vært et møte med LO og representanter for Malawisk fagbevegelse i mai. Solidaritetsprosjektet videreføres i Deltakelse i nordiske faglige bransjesammenslutninger Sun Innen Service- og tjenestebransjens union i Norden (SUN) deltar NTL innenfor renholds- og vaktmesterbransjen (eiendomsbransjen). 2. nestleder John Leirvaag er forbundets representant i styret for SUN, forbundssekretær Guro Vadstein sitter i bransjestyret for fastighet og Guri Paulsen leder bransjestyret for Renhold. Kongressen i SUN i mai 2005 vedtok at det skal holdes et årlig møte SUN, som kommer i tillegg til møte- og kursaktiviteten i bransjene. Forbundet deltok på det årlige møtet i SUN i Stockholm i februar. Samarbeidet med State and Public Employees Union of Russia (SPEUR) I mai var NTLs ledelse invitert på besøk til SPEURs hovedkontor i Moskva, for å diskutere formen på det videre samarbeidet: Fra 1999 til 2006 har samarbeidet med SPEUR bestått i at topptillitsvalgte fra forbundets regionavdelinger har deltatt på kurs på Sørmarka, i regi av NTL.Etter en evaluering besluttet imidlertid forbundsstyret å endre form på samarbeidet fra og med 2007: i stedet for å hente kursdeltakere fra Russland til Norge, vil kursene bli avholdt i Russland. Vi vil aktivt motarbeide at offentlige tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning skal omfattes av GATSavtalen NTLs prinsipp- og handlingsprogram NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007/19

20 Informasjon Informasjonssamfunnet skaper utfordringer når det gjelder lik tilgang på informasjon og kunnskap NTLs prinsipp- og handlingsprogram

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018 En lønn å leve av Lik lønn for likt eller likeverdig arbeid Likelønn Lønn skal utjevne forskjeller, ikke forsterke Tariffesting

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter 30 år

NTL Forskningsinstitutter 30 år NTL Forskningsinstitutter 30 år Opprettet 9. 10.2.1981. Jubileumskonferanse 11 Jubileumskonferanse 11. 12.2.2011. Hvem organiserer vi? Landsforeningens arkivskap står trygt.. Et historisk tilbakeblikk..

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2014 Bakgrunnen for landsforeningens søknad

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3, 26. april 2012, kl.09.30 Unio viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse. Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2008 Utforming: Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, Forsidebilde: Offisiell åpning av vannpost i Malawi, finansiert av Bakside: Verneombud

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Fra forvaltning til forretning

Fra forvaltning til forretning Fra forvaltning til forretning Bakgrunn Endringer og omstilling er ikke noe nytt i norsk offentlig forvaltning. I perioden fra 1946-2000 har det vært gjennomført 3500 omorganiseringer i den norske sentraladministrasjonen.

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/ Organisasjonsmessig behandling Tariff 2014- Oslo Steffen Handal 3/ 9-2013 Disposisjon Prosessen i den organisasjonsmessige behandlingen Grunnlagsdokumentet Lønnsutvikling De ulike elementene i tariffoppgjøret

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 22. 24. august Retorikk og formidling 2016 22. 24. august Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 2016

Detaljer

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 121 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav III 23. april 2012 kl. 14.00 Innledning I dette kravet redegjøres det nærmere for Unios økonomiske hovedprioriteringer for hovedtariffoppgjøret 2012,

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Uravstemningsdokument

Uravstemningsdokument Til medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo Oslo, 13. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2012 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no Bli kjent med NTL Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I) Hvor godt kjenner du forbundet

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som gjennom YS-stat vil arbeide for å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 Nå kan DU være med å påvirke Utdanningsforbundets prioriteringer! Utdanningsforbundet Levanger inviterer alle medlemmer til medlemsmøte om hovedtariffoppgjøret 2016 Tidspunkt: Torsdag

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 TARIFF 2018 Til fylkeslagene Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 Våren 2018 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre prioriteringer og veivalg før kravene våre kan

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO 07.12.2009 side 1 LITT UKLART FRA SPEKTER når de stiller spørsmål ved lønnsdannelsen (frontfagsmodellen) Spekters system er en utfordring i

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Spekter Helse (Område 4 og 10)

Spekter Helse (Område 4 og 10) Arkivsak-dok. 15/00278-42 Saksbehandler Rune Soma FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak 70/16 Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Sammensetning Sentralt forhandlingsutvalg (SF) har i perioden høsten 2009 våren 2011 hatt følgende sammensetning: Jan Theien, Akershus (leder),

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

Akademikernes lønnspolitikk i staten

Akademikernes lønnspolitikk i staten Akademikernes lønnspolitikk i staten Fra tillitsvalgt til leder modul II Soria Moria 19. - 21. november 2013 Jon Ole Whist Advokatfullmektig/rådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Hva

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 1 18. april 2013 kl. 10.30 Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kapittel 4, punkt 4.A.5 Regulering 2. avtaleår:

Detaljer

I. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2009

I. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2009 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-11 I. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet II. Offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Dato: 15.06.2009

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012 kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd 20 21. mars 2012 Lønnsoppgjørene 2011 Industrien 4 ½ % Industriarbeideren 4 ¼ % Industrifunksjonærer 4 ½ % Finanstjenester 4,9 % Statsansatte 4 % Kommuneansatte

Detaljer

Håndbok for studietillitsvalgte/kursarrangører. -praktiske tips -økonomiske støtteordninger. Norsk Tjenestemannslag

Håndbok for studietillitsvalgte/kursarrangører. -praktiske tips -økonomiske støtteordninger. Norsk Tjenestemannslag Håndbok for studietillitsvalgte/kursarrangører -praktiske tips -økonomiske støtteordninger Norsk Tjenestemannslag Del 1 - Praktiske tips Her finner du praktiske tips som kan hjelpe deg å legge til rette

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Press mot offentlig tjenestepensjon

Press mot offentlig tjenestepensjon Notat 5:2014 Stein Stugu Press mot offentlig tjenestepensjon Innledning 1. Regnskapsreglene legger press på offentlig tjenestepensjon, spesielt i privatisert og fristilt virksomhet. 2. Er påstått kostnadsvekst

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Sogn og Fjordane - strategikonferansen 9. februar 2017 Hege Mygland, avdelingsdirektør, KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer