Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning"

Transkript

1 Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007

2 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling Mathisen og Jarle Berge Ove Gregersen, NTL Forsvaret Bergen, feirer NTLs 60 år

3 Innhold Samfunnet - aktuelle politiske saker... 5 Personalsaker Mellomoppgjøret Internasjonalt arbeid Informasjon Kursvirksomhet Aktivitets- og vervearbeidet Forsikringstilbudene Forbundskontoret Forbundsstyret og landsstyret Utvalg Medlemsforhold Bevilgninger Representanter i styrer, råd og utvalg Revisjon organisasjonsledd Kontrollnemndas beretning Rundskriv Organisasjonsendringer Medlemstall... 58

4 Forord I perioden kom Stortingsmelding nr. 12 om Regionale fortrinn. Statsansatte, både i og utenfor de virksomhetene som må avgi oppgaver, som vil bli berørt av denne reformen. Etter regioninndelingen er på plass, skal det sees på hvordan den øvrige statsforvaltningen er organisert og oppdelt for å få en mer sammenfallende regional inndeling. Flere omorganiseringer vil derfor komme i kjølvannet av forvaltningsreformen, i en forlengst omstillingsmettet statsforvaltning. Regjeringen har fra indre rekker blitt oppfordret til å øke skattenivået ved å skattelegge de rikeste langt mer. Den selvpålagte frysinga av skattenivået foran valget i 2005 demmet opp for høyresidas skremselspropaganda, men regjeringen ga samtidig fra seg et viktig fordelingspolitisk redskap i hele stortingsperioden. NTL har hele tiden gitt uttrykk for at vi vil ha en klar satsing på fellesskapet og at vi ønsker en omfordeling for mer rettferdighet. I perioden hadde vi utvilsomt de mest spesielle personalsakene vi har hatt. I NTL har vi lang erfaring med å bistå våre medlemmer i ulike personalsaker. Yssen/Valla-saken ble håndtert på linje med andre tilsvarende personalsaker. Vi kommenterte derfor ikke personalsaken under mediestormen som oppsto. I mars valgte Gerd-Liv Valla å gå av som LO-leder. Slik situasjonen utviklet seg måtte vi bare ta dette til etterretning. Gerd-Liv har vært en viktig frontfigur for oss i mange viktige politiske saker. Hun sto i spissen for å få en rødgrønn regjering, bidro til blant annet å reversere arbeidsmiljøloven -og ikke minst bidro hun til at vi fortsatt har sykelønnsordningen i behold. Likelønnskommisjonen kom med sine forslag og viktige utredninger. For oss blir kommisjonens arbeid viktige bidrag i det videre arbeidet for likelønn og lønnsutjevning. Kommune- og fylkestingvalget dreide seg om hvem som skulle forvalte og administrere den lokale velferden. Dessverre fikk ikke den rødgrønne koallisjonen den beste uttellinga i høstens valg, selv om det mange steder ble et godt samlet resultat. Med NTL NAV har vi i perioden fått en ny og samlet landsforening. Det er et godt utgangspunkt for det utfordrende arbeidet i den nye etaten hvor stadig nye brikker, både av organisering og lovverk, skal på plass. Vi kunne i november kunne feire oss selv. NTL har i 60-år vært en organisasjon som har stått på stø grunn, med tillitsvalgte som har klart å se framover. Våre medlemmer og vår organisasjon har ikke mindre enn bidratt til hele velferdsstatens utvikling. Vi valgte derfor å feire med lokal aktivitet. Engasjementet til medlemmer og tillitsvalgte gjenspeilte en vital 60-årig organisasjon. LO har utarbeidet en klimastrategisk plan og ingen kan lenger kalle LO en miljøsinke. Noen, inkludert meg selv, kan selvsagt si at det var på høy tid. LO er en av få organisasjoner som aktivt jobber på alle tre områder som påvirker eller som blir påvirket av klimaendringene: Det miljømessige, det sosiale og det økonomiske. forbundsleder

5 Samfunnet - aktuelle politiske saker Riktig organisering av offentlig virksomhet, d er ansatte får ut v i k l e o g u t ny tte s in kompetanse, gir et bedre tjenestetilbud NTLs prinsipp- og handlingsprogram

6 Trender og utviklingstrekk i samfunnet Regjeringen har holdt det den lovet i Soria-Moria-erklæringen om å ikke bruke privatisering og konkurranseutsetting som virkemiddel for å fornye og utvikle offentlig sektor. Likevel opplever mange av våre tillitsvalgt ute i den enkelte virksomhet at holdningene fra Bondevik-regjeringen lever videre i beste velgående. Målstyring og rapportering har fortsatt en sentral plass i virksomheten i hverdagen. Vil du ha arbeidskraft må du ha arbeidsmiljø sier Bjørg Åse Sørensen, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). I dagens samfunn med mangel på arbeidskraft, burde staten ha som mål å vinne kampen om det gode arbeidsmiljøet. Dette vil samtidig være et viktig bidrag ikke bare til å rekruttere, men også til å beholde helt nødvendig arbeidskraft. Regionreformen St,meld nr 12 Regionale fortrinn regional framtid om oppgavefordeling mellom stat, region og kommune ble lagt fram i desember I Stortingsmeldingen inviteres Stortinget til å drøfte regionenes framtidige oppgaveportefølje. Omfanget av oppgaver vil i noen grad legge føringer på framtidige inndelingsalternativer. Regjeringens endelige anbefaling vil bli lagt fram for Stortinget våren 2008 Forslagene i St. meld nr 12 var langt mindre omfattende enn de politiske ambisjonene til fagstatsråden. Derfor hadde forbundet en høy beredskap i de berørte organisasjonsleddene. Forbundet fulgte oppsaken gjennom arbeid i forbundets eget regionreformutvalg og gjennom deltakelse i LO sitt politisk oppnevnte utvalg og i et arbeidsutvalg. I tillegg deltok vi i høring i Stortinget og vi avga høring i saken.. Kommunal- og regionalkomiteen i Stortinget avga sin Innstilling S.nr 166( ) i april. Komiteen hadde ingen merknader til forslagene i St. meld nr 12. Utgangspunktet for reformen var klare politiske ambisjoner om store regioner og utflytting av statlige oppgaver til regionene. Vi aksepterer ikke at Storting og regjering gjennom organisasjonsendringer fraskriver seg styring og kontroll over velferdstjenestene NTLs prinsipp- og handlingsprogram Forbundet var svært fornøyd med at det ikke var politisk flertall for de mest ekstreme forslagene. Vi hadde et godt samarbeid med LO og fagforbundet om den politiske oppfølgingen. Forbundet hadde verken tid eller kapasitet til å gjøre de utredninger og analyser som var nødvendige for å være godt nok forberedt til å delta i debatten og til å overskue organisatoriske og menneskelige konsekvenser av de ulike alternativene i regionreformen. Det er en omfattende og komplisert sak, med store konsekvenser for mange av medlemmene, for organisasjonen og for oss alle som borgere. Forbundet engasjerte derfor De Facto å hente inn og systematisere foreløpige erfaringer fra Enhetsfylket og fra andre aktuelle forsøk av samme type. De skulle også samle og systematisere informasjon som var nødvendig for at NTL som organisasjon kunne forberede nødvendige organisatoriske endringer før neste landsmøte. Forvaltningspolitisk arbeid Stortingsmelding om statens eierskap Eierskapsmeldingen ble lagt fram i desember Meldingen vil få betydning for NTLs medlemmer i de statlige eide selskapene i forhold til Regjeringens strategi for eierskap. Et av tiltakene som regjeringen vil iverksette er at det skal utgis en årlig publikasjon for hvert enkelt selskap som skal være et politikkdokument som blant annet skal inneholde statens mål for det enkelte selskap. I tillegg er det kommet en egen eiermelding fra Samferdselsdepartementet om Avinors virksomhet. Forbundet utarbeidet et notat til LO om vårt syn på eierskapsmeldingen. Endringer i Statens budsjett- og regnskapssystem Forbundet har fulgt opp saken ved aktuelle anledninger, spesielt i forbindelse med budsjettarbeidet. LO startet et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Fafo og høgskolen i Hedemark. Erfaringer og kunnskap fra dette bør også kunne anvendes av forbundskontoret og interesserte organisasjonsledd. Forskningsprosjektet er fulgt opp gjennom hovedkasserers deltakelse i styringsgruppa. Det er også gjennomført en konferanse for tillitsvalgte ved statlige virksomheter som er pålagt å innføre periodiseringsprinsippet i sine regnskaper. Særavtale for undervisnings- og forskerstillinger NTL og Forskerforbundet sa opp særavtalen til bortfall i april Høsten 2006 sa Kunnskapsdepartementet opp særavtalen. Særavtalen vil dermed bortfalle for alle organisasjoner og alle ansatte 31. juli Regjeringen har foreslått å lovefeste den individuelle akademiske frihet, etter innspill fra blant andre NTL. 6/NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007

7 Universitets- og høgskolesektoren må sikres at de på en god og effektiv måte kan utføre sine hovedoppgaver; undervisning, forskning og formidling på et høyt internasjonalt nivå. NTL, i samarbeid med de andre tjenestemannsorganisasjonene innenfor sektoren, har stilt krav overfor Kunnskapsdepartementet om en ny særavtale for undervisnings- og forskningsstillinger. Disse forhandlingene har foreløpig ikke funnet sted, ei heller har Kunnskapsdepartementet svart på vårt brev. Stjernøutvalget Stjernøutvalget har fått i mandat å gjennomgå så godt som alle aspekter ved dagens universitets- og høyskolesystem. Utvalget skal sluttføre sitt arbeid på nyåret Stjerneutvalgets innstilling vil legge grunnlag for den videre utviklingen av universitets- og høyskolesektoren. Forbundsstyret oppnevnte to utvalg, et professorutvalg og et eget utvalg for NTL, som skal følge Stjernøutvalgets arbeid. Arbeidet videreføres i Statsbudsjettet NTLs prinsipp- og handlingsprogram Arbeidet med statsbudsjettet ble gjennomført etter godt innarbeidede rutiner. Det er et økende engasjement i organisasjonsleddene. Det innebærer at vi får inn mange og gode budsjettinnspill. Det var bred enighet i NTLs forbundsstyre om at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 er skritt på veien for å innfri Soria Moria erklæringen. Selv om de samtidig understreket at skrittene ikke er like lange på alle områder. Forbundet får gjennomslag for flere saker. En del saker følges også opp i fagkomiteer og i andre fora i løpet av året. Det vi var minst fornøyd med i budsjettsammenheng var at på tross av fagbevegelsens innsigelser og advarsler, foreslo regjeringen utvidet innføring av regnskapsregler fra privat sektor. Erfaringer fra andre land har påvist at bruken av disse reglene utgjør en trussel mot politisk styring av skattebetalernes midler. De l0 pilotvirksomhetene ble videreført. I tillegg inviterte Finansdepartementet flere virksomheter til å delta. Dette til tross for at departementet ikke påviser noen økonomisk eller annen gevinst av forsøkene. Det skal foretas en endelig evaluering av forsøkene i I perioder med flertallsregjering er det vanskeligere å få til endringer i stortingets behandling av budsjettet. Det betyr at forbundet må bli enda flinkere til å spille inn våre saker tidelig i budsjettprosessen. Likestilling Forbundet har vært aktive i likestillingsdebatten med deltakelse i familie- og likestillingspolitiske utvalg i LO og et eget ad-hoc utvalg (underutvalg til LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg) som har arbeidet med spørsmål om homofile og lesbiskes rettigheter i arbeidslivet. Forbundet har også deltatt i ISKAs nordiske referansegruppe for likestilling. Forbundets holdning til likestilling er integrert i hele vårt arbeid gjennom de standpunkter vi tar i ulike saker og sammenhenger. Alle arbeidsgivere er ved lov pålagt å jobbe aktivt for likestilling og regnskapspliktige virksomheter skal redegjøre for likestilling i sine årsberetninger. Det er viktig at tillitsvalgte i samarbeid med arbeidsgiver er en pådriver for aktivitet og fokus på likestilllingsspørsmål. Forbundet har vært aktiv i LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg og et eget utvalg som arbeider med spørsmål og homofile og lesbiske rettigheter i arbeidslivet. Forbundet har også deltatt på andre konferanser i Norden og i Norge. På forbundets nettsider har det vært tatt inn artikler etc. som berører likestillingsarbeidet. Vi har også deltatt i en undersøkelse som Fafo har på oppdrag for LO om kvinner i fagbevegelsen. Rapporten vil foreligge like over nyttår. Det er også gitt tilbud om økonomisk støtte til organisasjonsledd med dårlig økonomi som ønsket å delta på kvinnekonferansen Kvinner på tvers. Andre saker Yrkesskader/erstatning for veteraner fra internasjonale operasjoner Regjeringen har igangsatt et arbeid for å styrke rettighetene til veteraner etter internasjonale operasjoner. Det gjelder særlig personer med psykiske belastningsskader, som faller mellom flere stoler og fanges dårlig opp av de ordinære velferdsordningene. Departementet skal fremme en Odelstingsproposisjon med blant annet forslag til endringer i forsvarspersonelloven våren Forbundet følger opp arbeidet i forhold til departementet gjennom deltakelse i en arbeidsgruppe i departementet, og gjennom politisk arbeid. Etniske minoriteter Formell likebehandling for innvandrere i arbeidslivet fører ikke til like muligheter. For eksempel skjer rekruttering til både arbeidsliv og fagbevegelse i stor grad gjennom nettverk som innvandrere i liten grad er del av. Jobbsøknader fra personer med ikke-norske navn legges også lett til side. NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007/7

8 For å sikre likebehandling av alle medlemsgrupper, uavhengig av etnisk bakgrunn, må fagbevegelsen arbeide mer målrettet for å nå innvandrergruppene spesielt. Dette medfører bruk av visse særtiltak for utvalgte grupper. Forbundet nedsatte en arbeidsgruppe før sommeren som bestod av 9-10 medlemmer fra henholdsvis forbundsstyret, landsstyret, delegater og observatører med etnisk minoritetsbakgrunn fra landsmøtet og fra forbundskontoret. Gruppa hadde fire møter i perioden. I løpet av høsten ble det gjennomført en spørreundersøkelse til organisasjonsleddene for å kartlegge vervepotensiale og forhold rundt tillitsvalgte med etnisk minoritetsbakgrunn. Gruppa inviterte Klaus Jervell fra likestillings- og diskrimineringsombudet til å delta på ett møte. Gruppa skal i løpet av 2008 levere en rapport med forslag til tiltak. Omstillinger i staten og andre virksomheter NAV Med etableringen av NAV er det innført en ny styringsform gjennom en partnerskapsavtale mellom staten og kommunene. Staten og kommunesektoren har ikke det samme lov og avtaleverket og dette har medført en del utfordringer ved etablering av NAV kontor. Forbundskontoret hadde i løpet av 2007 mye kontakt med landsforeningen og LO stat om spørsmål knyttet til disse etableringene. Det har blitt avholdt to seminar for tillitsvalgte i NAV. Forbundskontoret har deltatt på seminar som landsforeningen har avholdt og på ett seminar som LO stat har avholdt om NAV. Det har vært avholdt møter med LO og politisk ledelse i AID og med fagkomiteen på Stortinget. LO opprettet i oktober 2007 et utvalg som hadde som formål å drøfte problemstillinger i forbindelse med realiseringen av NAV Reformen. Reformen har et stort omfang og er nyskapning av et tidligere uprøvd forhold mellom stat og kommune. Det har vært avholdt tre møter i Utvalget har i hovedsak forsøkt å finne løsninger rundt to lov og avtaleverk. Filminstitusjonene Regjeringen la våren 2007 fram en melding hvor det bl.a. ble foreslått at Norsk filminstitutt, Norsk filmfond og Norsk filmutvikling ble slått sammen for å styrke det statlige virkemiddelapparatet på filmområdet. Forbundet har samarbeidet med de lokale tillitsvalgte i denne prosessen. Det ble inngått en omstillingsavtale med Kirke- og kulturdepartementet og berørte organisasjoner. NOFIMA (Den blå grønne matalliansen) NOFIMA ble etablert som holdingselskap i Stortinget vedtok i behandlingen av revidert budsjett aksjeporteføljen til det nye selskapet. Selskapet blir operativt fra 1. januar Forbundet har bistått berørte organisasjonsledd og gjennomført et kurs i avtaleverket. Erfaringsutveksling ved omorganiseringer Gjennom store omstillinger i offentlig sektor de siste ti år, har flere av våre foreninger og landsforeninger høstet erfaringer som kan komme andre tillitsvalgte til nytte i framtidige omorganiseringer. NTL Skatt erfaringer fra omorganisering av ligningskontorene var en slik prosess som senere ble fulgt av reorganisering av skatteetaten (ROS). Denne erfaringen ønsket forbundet å få delt med andre som sto foran starten til andre omorganiseringer. Det ble derfor gjennomført et dagsmøte hvor NTL Skatt delte sine erfaringer med andre og spesielt NTL NAV fikk muligheter til en grundig gjennomgang for sine forberedelser. Pensjonsreformen Forbundsstyret nedsatte et eget pensjonsutvalg som lagde et forslag høringsnotat om St.meld. nr. 5 ( ) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. Arbeidsgruppas innstilling ble behandlet i NTLs forbundsstyre den 15. mars Forbundsstyret vedtok noen Utvalget er ledet av Tor Arne Solbakken LO, og har representanter fra alle de berørte tjenestemannsorganisasjonene samt LO Stat. Anita K. Solhaug har vært representant for NTL. Utviklingen av velferdssamfunnet er avhengig av hvordan vi bruker og fordeler ressursene mellom ulike formål og mellom generasjonene NTLs prinsipp- og handlingsprogram Dårligere AFP vil gi flere uføre, advarer Odd Jørgen Sørengen fra LO Stat 8/NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007

9 endringer i forhold til arbeidsgruppas innstilling. Arbeidsgruppa utarbeidet også med forslag til høringsuttalelse om stortingsmeldingen om uførepensjon som forbundet avga i august. Arbeidet videreføres i Forbundet har arrangert tre samlinger for ansatte i Statstilsattes hus hvor forskjellige pensjonsforhold ble utdypet. I tillegg har forbundet vært foreleser ved flere arrangement med pensjonsreformen som tema i regi av egne organisasjonsledd, andre forbund eller organisasjoner. Forbundet har også fremmet NTLs syn i debatt i media. Forbundet har vært representert ved en internasjonal pensjonskonferanse i regi av EPSU Høringer Forbundet legger mye arbeid i å avgi høringsuttalelser i saker som får konsekvenser for det vi har vedtatt i Prinsipp- og handlingsprogrammet. Organisasjonsleddene er benytter som regel anledningen til å komme med innspill og meninger. Enkelte organisasjonsledd holder seg godt orientert om det som kommer av saker innenfor eget område og melder fra til forbundet at de ønsker å avgi uttalelse. Dette er et godt og konstruktivt samarbeid. Forbundet mottok i perioden 210 høringer. Av disse ble 153 oversendt organisasjonsledd med invitasjon om å gi innspill. Vi oversendte om lag 40 høringsuttalelser. Flesteparten via LO, men i enkelte saker er forbundet også egen høringsinstans. Andelen oversendte høringssvar er mindre enn tidligere år. Dette kan til en viss grad forklares med at flere organisasjons- ledd har vært gjennom svært krevende omstillingsprosesser. En annen årsak er at høringsfristene er korte. Det skyldes at regjeringen ønsker rask behandling av mange saker og at sakene går gjennom flere ledd, noe som forsinker prosessen og reduserer høringsfristen. Dette er en problemstilling det jobbes med å finne gode løsninger på. NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Rapport til politidirektøren. Oppfølging av NOU 2005:19 Lov om registrer til bruk i strafferettspleien. Organisering og finansiering Forslag til endringer i Lov om studentsamskipnader Godkjenning av høyere utdanning i Norge Ny forvaltningsmodell for helserefusjonsområdet Forslag til retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten Takstregulativ for Avinor Kriterier for offentlige innkjøp av prosjektering og oppføring av bygg Forskrifter til den nye offentlighetsloven Forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedsetat NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet I tillegg kommer innspill til større saker som er omtalt under egen overskrift. Andre saker Samarbeid med politiske partier NTL har samarbeidet med flertallsfraksjonen på Stortinget. Saker som har vært omhandlet er NAV, faglig innhold, pensjon og forsvarspolitikk. Når det gjelder de øvrige partiene har det vært relativt lite formell kontakt. Forbundet har et formalisert samarbeid med Arbeiderpartiet i forsvarssektoren, gjennom Fagligpolitisk utvalg for Forsvaret (FPUFF). I utvalget deltar også LO, LO stat og andre LO forbund som organiserer ansatte i Forsvaret. I perioden er det først og fremst Forsvarsstudie 07 og den neste langtidsplanen for Forsvaret som har stått på saklista I tillegg har det vært samarbeid i enkeltsaker i viktige saker i andre sektorer. Eksempler på saker som der forbundet oversendte høringssvar: Høring - forslag til endring av allmennaksjeloven og enkelte andre lover til gjennomføring av rådsdirektiv 2005/56 om fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar. Forsøk med tidsubegrenset lønnstilskudd - høring av forskrift Utkast til forskrift om løsning av tvister mellom arbeidsog velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsmeldingen. Aps partisekretær Martin Kolberg:- det fagligpolitiske samarbeidet styrker demokratiet NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007/9

10 Fosterforeldrene Forbundet organiserte ved årsskiftet fosterforeldre. Fosterforeldrene har oppdragkontrakter med Staten. Norsk Tjenestemannslag mener fosterforeldre skal være arbeidstakere. LO-kongressen slo dette fast i sitt Velferdspolitiske manifest. Norsk Tjenestemannslag fremmet krav overfor Barne- og Likestillingsdepartementet om en tarffavtale for fosterforeldrene. Kravet ble overført fra BLD til FAD. NTL har politisk og gjennom LO arbeidet for kravet om at forsterkede fosterforeldre på statlige oppdragskontrakter skal være arbeidstakere. Forbundet hadde kontakt med LOs juridiske kontor, da departementet mente EUs arbeidstidsdirektiv var til hinder for å endre status fra oppdragstakere til arbeidstakere. NTL ble imidlertid enige med BLD om å opprette en avtale hvor kontaktene så langt mulig skal nærme seg vanlige arbeidstakere. Forhandlinger om opprettelse av avtale har pågått fra august og skulle ha vært sluttført , men arbeidet fortsetter inn i Kontakt med andre partier Den rødgrønne regjeringen har gitt oss et godt grunnlag for sak til sak samarbeid om viktige saker. Regjeringens flertall i Stortinget gjør at vi legger større vekt på å få fram forbundets synspunkter så tidelig som mulig i den politiske debatten. Dette skjer både gjennom møter, skriftlige innspill og uformelle politiske kontakter. Etter lang tids innsats kan forbundssekretær Unni Karlsen få gjennomslag for å opprette standardkontrakter som sikrer rettighetene til fosterforeldre 10/NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007

11 Personalsaker 11

12 Kapitlet gir en oversikt over personalsaker som krevde medvirkning fra forbundet sentralt for å bli løst. Telefonhenvendelser og muntlig rådgiving, som utgjorde en stor del av arbeidet, er ikke med i oversikten. Saker omkring yrkesskade og yrkesskadeerstatning er heller ikke tatt med. SAKSOVERSIKT Stat Tilsettingsforhold *) Midlertidige tilsettinger **) Oppsigelser Avskjed/ordensstraff ***) 6 7 Totalt stat Overenskomst Tilsettingsforhold *) Midlertidige tilsettinger **) 4 13 Oppsigelser Avskjed 0 0 Totalt overenskomst Totalt stat og overenskomst *) Den første kategorien, tilsettingsforhold, tar for seg alle varianter av problemer medlemmene kan ha i et bestående arbeidsforhold, med unntak av lønnskrav. De mest vanlige sakene er tilsettingsforhold, mobbing/trakassering og advarsler. Omplassering og endringer i arbeidsoppgaver som medlemmene oppfatter som urettmessig **) Tvist om lovligheten av midlertidig tilsettingsforhold krav om fast tilsetting. Advokatbistand NTL benytter seg av advokattjenester gjennom LOs juridiske avdeling. Forbundet har hatt utgifter til advokatbistand på kr ,75. Reise og oppholdsutgifter er ikke regnet med. Tre saker var ikke ferdigbehandlet ved utgangen av Det ble oversendt 12 nye saker i perioden. Dette gjelder: fire saker med endringsoppsigelse/endring av arbeidsoppgaver tre saker omhandlet oppsigelse tre saker omhandlet mobbing/trakassering en sak omhandlet lønn under ikke benyttet ferie en sak omhandlet oppdragstaker To saker ble ferdigbehandlet i perioden og de fordeler seg slik: dom i en sak (medlemmene fikk ikke medhold) en sak ikke prosedabel 13 saker er ikke ferdigbehandlet ved utgangen av perioden ***) I staten er ordensstraff også ført opp her, selv om ordensstraff ikke innebærer avslutning av arbeidsforhold. I 2004 var tilsvarende tall 204. I 2005 var det 165. Sammenlignet med 2006 er det en økning i antall innkomne saker. I staten er antallet saker litt høyere enn i Økningen er på tilsettingsforhold. I overenskomstområdet er det en økning i antall saker og det er stor variasjon i type saker i forhold til Vi antar at det vanlige kan bli at det er svingninger fra år til år, noe avhengig av omorganiseringen i staten og i overenskomstområdet. 12/NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007

13 Mellomoppgjøret 2007 D et er et overord n et m å l fo r NT L a t a lle i samfunnet s ka l s i k r e s ø ko nomisk uavhengighet, sosial tilhørighet, og at alle som har arbeidsevne kan få arbeid NTLs prinsipp- og handlingsprogram

14 Deltakelse i tariffkonferanser arrangert av LO Stat Forbundskontoret har deltatt i flere av de tariffkonferanser som ble gjennomført i perioden 2. til 21.november 2007 i regi av LO Stat. Bakgrunnen var et ønske om å følge hele lønnsoppgjøret fra begynnelsen, gjennom kontakten med lokale tillitsvalgte og medlemmer, høre på de lokale innspill og skape større lokalt engasjement. Norsk Tjenestemannslags tariffpolitiske uttalelse 2007: Den norske økonomien er sterk og statens økonomiske ressurser og handlingsrom er betydelig. Tariffoppgjøret i 2007 skal sikre alle medlemmene en rettmessig andel av verdiskapingen i form av kjøpekraftsforbedring og lik lønn for likeverdig arbeid. Staten, eller statlige eide bedrifter, skal ikke drive sosial dumping av lønns- og arbeidsvilkår ved privatisering, outsourcing, konkurranseutsetting og innleie av arbeidskraft. Det er viktig at statlige etater og statlig eide bedrifter går foran i arbeidet med å forhindre en slik utvikling. Dette kan gjøres ved at de krever at virksomheter som utfører oppdrag for det offentlige tilbyr norske lønns- og arbeidsvilkår til sine ansatte. NTL krever at de tillitsvalgte gis innsynsrett i alle ansattes arbeidsforhold, lønnsforhold og arbeidsavtaler. Det stilles høye krav til tjenestemennenes kunnskapsnivå. Kravet til utdanning for å bli tilsatt i statsforvaltningen har endret seg radikalt i de senere årene. Lønnsnivået må heves vesentlig for at det skal gjenspeile utdanning og kunnskap på alle nivåer. Lønnsforskjellene mellom arbeidstakere i våre områder er økende. Fokus på prosentmessig uttelling i lønnsoppgjørene, både sentralt og lokalt, har medført at høytlønte har fått mer ut i kroner og øre enn de lavest lønte. For å stanse denne utviklingen må de generelle tilleggene gis som kronebeløp på alle nivåer. Gapet mellom de som tjener mest og de som tjener minst må minskes vesentlig. Det må satses aktivt på å løfte lønnsnivået for fagarbeidere og andre lavlønte arbeidstakere i staten. De er blitt hengende etter, også i forhold til lønnsnivået for tilsvarende stillinger i kommunal sektor. Dette gjøres best gjennom høye generelle kronetillegg og sentrale justeringer. Årets tariffoppgjør må ha et sterkt fokus på likelønn. NTL vil fjerne lønnsforskjeller som skyldes kjønn, etnisk bakgrunn, tradisjoner eller tilfeldigheter. Erfaringer viser at likelønns- og lavlønnsprofil sikres best ved at hoveddelen av lønnsdannelsen skjer sentralt. NTL vil jobbe for utjevning av lønnsforskjeller mellom ansatte i offentlig og privat sektor. Hensynet til konkurranseutsatte næringer må ikke være til hinder for å rette opp åpenbare lønnsmessige skjevheter mellom ulike sektorer. I tariffoppgjøret vil NTL kreve at det forhandles på bakgrunn av virksomhetens samlede lønnsmasse. Allerede store lønnsforskjeller mellom arbeidstakergrupper innenfor den enkelte virksomhet må ikke forsterkes. Vi må få et reelt bilde av oppgjørets totale kostnad. NTL krever at AFP-ordningen i sin helhet videreføres som i dag. NTL krever: - Kjøpekraftsforbedring for våre medlemmer - Lik lønn for likt og likeverdig arbeid. - Størstedelen av lønnstillegget gitt som generelt tillegg - Det avsettes midler til justeringer i staten - Det avsettes ingen pott til lokale forhandlinger i staten - Voksne arbeidstakere skal tjene minst 85 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn - Fullt innsyn for de tillitsvalgte i virksomhetens lønn- og lønnsvilkår Staten Norsk Tjenestemannslag ba høsten 2006 organisasjonsleddene om å sende inn krav til mellomoppgjøret i Åtte foreninger, sju landsforeninger og 12 avdelinger sendte inn krav. Landsstyremøtet i februar vedtok forbundet sin tariffpolitiske uttalelse. Forbundsstyret fikk fullmakt til å utforme de økonomiske kravene nærmere. Forhandlingene startet den 13. april. LO Stat, YS stat og Unio stat overleverte felleskrav til staten. De tre hovedsammenslutningene krevde en økonomisk ramme som baserte seg på en forventet lønnsutvikling i industrien innenfor NHO området, samt etterslepet på 0,5 prosent på årsbasis. Hovedsammenslutningene ville benytte de tre elementene generelt tillegg, sentrale justeringer og årlige lokale forhandlinger. Hoveddelen av de økonomiske midlene som var til disposisjon måtte gis som generelle tillegg. Det ble krevd at det i mellomoppgjøret skulle settes inn kraftige tiltak for å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Det generelle tillegget kombinert med at alle stillinger på rammer skulle få ett lønnstrinnopprykk, ville gi kvinner en sterkere lønnsutvikling enn menn. Over 60 % av kvinnene i staten er stillinger på rammer. Denne kombinasjonen ville også gi en økning av begynnerlønnen i staten og ivareta de lavlønte. Resultatet av forhandlingene ga alle de statstilsatte et generelt tillegg med virkning fra 1. mai: Ansatte fra ltr fikk kr Ansatte fra ltr fikk 1.35 % Ansatte fra ltr fikk kr /NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007

15 Alle arbeidstakere innplassert i stillinger på lønnsrammer fikk med virkning fra 1. juli ett lønnstrinnsopprykk. Alle alternativene på rammer ble justert med ett lønnstrinn. De vitenskapelige førstestillingene 1009 Forsker lpl , 1011 Førsteamanuensis og 1198 Førstelektor lpl og Førstebibliotekar lpl ble overført til ny lønnsramme. Alle stillinger på lønnsspenn med begynnerlønn på ltr. 29 ble justert til ltr. 30. Med virkning fra 1. juli ble det avsatt 0,4 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger. I tillegg ble det avsatt 0,1 % av lønnsmassen på grunn av skifte av arbeidstakere, resirkulerte midler. Bistand i forhandlinger/tvistebehandling i Statens lønnsutvalg Forbundet bisto ved lokale forhandlinger og ved forberedelse til tvistebehandling av forhandlingene i Miljøverndepartementet. Statens lønnsutvalg fastsatte at forhandlingene måtte gjennomføres på nytt. Forbundet bisto ved forberedelse av tvistebehandling av forhandlingene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Statens lønnsutvalg tok ikke NTL sitt krav til følge. Forbundet bisto ved forberedelse av tvistebehandling av forhandlingene ved Agder politidistrikt. Statens lønnsutvalg innfridde ikke vårt lønnskrav, men ga sterke føringer på at partene måtte inngå en særavtale om opplæringsansvaret for lærlinger. Forbundet bisto Handels- og næringsdepartementet i forhandlingene. I tillegg bisto vi en rekke organisasjonsledd via telefon. Overenskomstsektoren Arbeidsgiverforeningen NAVO skiftet i juni navn til Arbeidsgiverforeningen Spekter. Følgende overenskomster falt bort i løpet av året: Norut Informasjonsteknologi A/S, Telemarksforskning og Sintef Byggforsk A/S. Det ble opprettet en ny overenskomst (B-del) i Spekter: Norsk Form. I HSH ble det oppretta en overenskomst for NKI-området. Arbeidsgiverforeningen Spekter De innledende A-dels forhandlingene ble som vanlig en kopi av LO-NHO oppgjøret som et garantert lønnstillegg. Resultatene i B-dels forhandlingene varierte fra 4,5 % til 6 % i oppgjørsramme. De fleste lå rundt 5 %. Det gitt til dels store generelle tillegg samt en god del til gruppevis og individuell fordeling. De fleste virksomhetene kom til enighet uten bistand fra de sentrale parter. I en virksomhet, Studentsamskipnaden i Oslo, ble det først oppnådd enighet i de sentrale avsluttende forhandlingene mellom LO Stat og Spekter. Det var ingen meklinger eller konflikter i NTLs områder i Spekter i perioden. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Det ble gjennomført et samordnet oppgjør mellom LO og NHO. Våre medlemmer i virksomheter innmeldt i NHO ble omfattet av oppgjøret. Abelia Resultatet av de sentrale oppgjøret mellom LO-NHO ble et generelt tillegg til alle på kr. 2,50 pr. time med virkning fra 1. april 2007, videre at arbeidstakere på overenskomster som ikke har lokal forhandlingsrett og som har en gjennomsnittslønn under 90 % av voksne arbeidere, gis ytterligere tillegg på kr. 1,00 pr. time. I landsoverenskomsten mellom Abelia og NTL er det lokale forhandlinger. Resultatet fra de bedriftsvise forhandlinger viser at oppgjørsramma lå fra 4,5 % til 6,0 %, med et snitt på 5,3 %. Ved to av våre virksomheter kom de lokale parter ikke til enighet og oppgjøret gikk til organisasjonsmessig behandling. Det var ved Fiskeriforskning i Tromsø og Sintef NBL. Partsarbeid Forbundet har deltatt i et partsammensatt utvalg som skulle utarbeide et forslag til varig løsning med henhold til gjennomføringen av den lokale lønnsdannelsen. Utvalget avsluttet sitt arbeid den 24. september med følgende enighet: Partene er enige om at teksten i 23 i gjeldende overenskomst mellom NHO/Abelia og LO/ NTL for tariffperioden , erstattes med ny 23 gjengitt i teksten nedenfor. Ny 23 vil iverksettes i tilknytning til tariffoppgjøret i Tarifftvist/brudd på særavtale. Norsk Kunnskapsinstitutt AS (NKI AS) meldte seg ut av NHO/Abelia. Virksomheten gikk inn i akkordforhandlinger med sine kreditorer da styret i NKI AS ønsket styrt avvikling av virksomheten. Forbundets tarifftvist/brudd på særavtale i NHO/Abelia, ble videreført av LOs juridiske gjennom akkordforhandlinger ved styrt avvikling av Norsk Kunnskapsinstitutt AS. Resultatet ble at pensjoner under utbetaling ble oppregulert med G-regulering for perioden 2006 og 2007 NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007/15

16 NHO Luftfart Det ble ikke ført forhandlinger ved mellomoppgjøret i perioden. Faste tvistenemnd mellom LO NHO Det ble ikke fremmet saker for den faste tvistenemnda i perioden. Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Helse- utdanning og kultur (HUK) området Sentrale forhandlinger ved mellomoppgjøret 2007 ble ført mellom HSH og arbeidstakerorganisasjonene den 12. juni. Det ble enighet om å gi de samme tillegg og gjøre de samme endringer i lønnsystem og lønnssatser som var avtalt i de korresponderende områder (HTA i staten og KS). Det ble også avsatt penger til lokale forhandlinger med samme satser som i staten for de avtalene som er korresponderende med denne hovedtariffavtalen. Frist for de lokale forhandlingene ble satt til 15. september. Det ble ikke innmeldt uenighetsprotokoller fra noen av virksomhetene som var omfattet av de lokale forhandlingene. Studentsamskipnadene Etter at den faste tvistenemnda rett før jul i 2006 hadde avgjort at det var tarifftomt rom for studentsamskipnader innmeldt i HSH, fremmet NTL krav til tariffavtale for studentsamskipnadene 19. februar. Kravet omfattet ikke de ansatte i barnehagene. Begge parter hadde ved tvistebehandlingen akseptert at barnehagene kunne omfattes av Landsoverenskomst for barnehager i HUK-området. Forhandlinger ble gjennomført 21. og 22. februar sammen med Parat (YS). Partene kom ikke til enighet. NTL varslet plassoppsigelser den 28. februar for våre medlemmer i Studentsamskipnadene. I tillegg ble det varslet at vi ville ta våre medlemmer i studentsamskipnadenes barnehager ut i sympatiaksjon. Meklingen ble gjennomført fra 16. til 19. mars. Om morgenen den 20. mars la Riksmeklingsmannen fram en møtebok som partene anbefalte. Møteboka inneholdt også lønnsoppgjør for Den nye tariffavtalen ble sendt ut på uravstemning blant medlemmene i området og godkjent med klart flertall. Deltakelsen var på 88,5 % av disse svarte 96,7 % ja og 3,3 % nei). Avtalens bestemmelser ble gjort gjeldende tilbake fra 1. mai Studentsamskipnadene 2. avtaleår 2007 Forhandlinger for 2. avtaleår ble gjennomført 30. august. Det ble gitt et generelt tillegg til alle på kr ,-. I tillegg ble det satt av 1,4 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger i den enkelte samskipnad. Oppgjøret fikk en ramme på 5 %. Fristen for de lokale forhandlingene ble satt til 15. oktober. De lokale forhandlingene ble gjennomført uten at det ble innmeldt noen uenighetsprotokoll med påfølgende tvistebehandling fra de lokale forhandlingene. NKI Innen NKI- selskapene kom det våren 2007 signaler om at NKI-bedriftene ønsket å melde seg inn i HSH. Etter samtaler mellom NTL/LO og HSH ble det enighet om å opprette en egen tariffavtale for NKI-virksomhetene i HSH. Den 25. juni ble det ført forhandlinger mellom NTL og HSH om opprettelse av avtale. Det ble også forhandlet om lønnsoppgjør for Partene kom til enighet om ny tariffavtale den 6. juli. Det ble også enighet om et lønnsoppgjør på linje med LO/NHO, med et sentralt tillegg på kr 2,50 pr time. I tillegg ble det avtalt å gjennomføre lokale forhandlinger på den enkelte virksomhet. Avtalen ble sendt ut på uravstemning blant medlemmene og ble godkjent. 73 % av de stemmeberettigede deltok. Av dem sa 100 % ja til den nye tariffavtalen. Direkte avtaler NTL har 11 direkteavtaler innen travsporten og 19 andre direkteavtaler for virksomheter uten tilknytning til noen arbeidsgiverforening. Av disse virksomhetene er seks kunnskapsbedrifter. Overenskomst Fosterhjem LO Stat krevde drøftinger med Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) om avtale for våre fosterhjem, når Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) hadde oversendt kravet til FAD. Pressen ble oppmerksom på vårt langvarige arbeid for å få på plass en overenskomst for statlige beredskapshjem og familiehjem. Etter flere medieoppslag og press fra LO Stat på FAD, ble forbundet innkalt til et møte i BLD. I møte ble forbundet orientert om at vårt krav hadde vært til vurdering i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og at AIDs konklusjonen var at fosterforeldre ikke kunne være arbeidstakere på grunn av EUs arbeidstidsdirektiv. Forbundet varslet BLD om at konklusjonen fra AID ville bli oversendt til LOs juridiske avdeling for vurdering og videre behandling. Etter vurdering fra LOs juridiske avdeling er EUs arbeidstidsdirektiv ikke til hinder for at fosterforeldre kan bli arbeidstakere. Den videre oppfølging av de juridiske utfordringer er nå overført og behandles i LO. Forbundet ble imidlertid enige med BLD om at vi skulle etablere en felles arbeidsgruppe for å utarbeide en standard kontrakt. Siktemålet er at familiehjem og beredskapshjem som har avtale med det statlige barnevernet så langt mulig 16/NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007

17 skal nærme seg vanlige arbeidstakere med hensyn til rettigheter og oppsigelsesvern. Rett til tjenestepensjon og økt vern mot oppsigelse er to sentrale elementer som skal innarbeides i kontraktene. Dette arbeidet skulle være ferdig innen utgangen av perioden. NTL og lokale lønnsforhandlinger FAFO- rapport: Fordeling eller belønning? Fafo fikk i oppdrag fra NTL og undersøke forhandlernes vurdering av den lokale lønnsdannelsen som ble gjennomført i det statlige tariffområdet høsten Bakgrunn for prosjektet var at lokal forhandlinger i det statlige tariffområdet er, og har vært omstridt i NTL. Det ble satt sammen en referansegruppe for prosjektet, hvor Anita K. Solhaug og Arne Klausen fulgte prosjektet. Forskningsrapporten ble presentert for forbundsstyret og landsstyret. Hovedavtalene og andre avtaler Fellesopplæring i Hovedavtalen i staten og Hovedtariffavtalen i staten. Norsk Tjenestemannslag deltok fire ganger i løpet av perioden som instruktører i opplæring av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i statens bestemmelser. Opplæringen har foregått gjennom felles tiltak mellom organisasjon og arbeidsgiver. Det ene tiltaket, Hovedtariffavtalen i staten, ble gjennomført sammen med Kunnskapsdepartementet og omfattet Høgskolen i Levanger. Det øvrige tiltakene, Hovedavtalen i staten, ble gjennomført sammen med Kultur- og kirkedepartementet og omfattet ledere, tillitsvalgte, verneombud og hovedverneombudene ved Nasjonalbiblioteket i Oslo og i Mo i Rana. De to siste var sammen med FAD for Nærings- og handelsdepartementet og ett i Statistisk sentralbyrå. Arbeidsgiverforeningen Spekter Hovedavtalen mellom LO Stat og Arbeidsgiverforeningen Spekter utløp 31. desember 2007, og ble sagt opp til revisjon av LO Stat. NTLs krav til endringer ble vedtatt av forbundsstyret og oversendt LO Stat. De fleste av forbundets krav ble videreført av forhandlingsutvalget i LO Stat, og fremmet som krav overfor Spekter. Forhandlingene ble gjennomført i begynnelsen av desember. Hovedavtalen har eksistert siden 1995, og har ikke blitt nevneverdig endret siden den gang. Det ble ikke de store endringene denne gangen heller, men resultatet av forhandlingene ga noen prinsipielt viktige forbedringer. NTL hadde en representant i forhandlingsutvalget, og var for første gang også med i engere utvalg. Andre avtaler Innstillingsretten Arbeidsmiljølovens kapittel 10 Etter at Arbeidsmiljøloven ble endret i 2005, har fagforening med innstillingsrett myndighet til å inngå tariffavtale om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i lovens kapittel 10. Denne myndigheten lå tidligere til Arbeidstilsynet. I Spekter-området har LO Stat innstillingsretten etter fullmakt fra LO. I NTLs området har vi nå etablert slike avtaler i NRK, Avinor og Oslo Lufthavn. Det har tatt lang tid og det har vært svært vanskelige forhandlinger. For forbundet og LO Stat har det vært et overordnet mål at arbeidstakerne som omfattes av disse avtalene skal sikres tilstrekkelig kompenserende hvile. Videre har det vært viktig at partene lokalt gjennomgår bemanningssituasjonen med sikte på å få denne på et nivå som minimerer behovet for slike avtaler. Meklinger Det var ingen meklinger innen overenskomstområdet i perioden. Forberedelser til hovedtariffoppgjøret i staten pr. 1.mai 2008 I oktober sendte forbundskontoret ut et A-rundskriv hvor organisasjonsleddene ble invitert til å sende inn krav til hovedtariffoppgjøret pr. 1. mai Ved fristens utløp var det kommet inn 41 krav fra foreninger, landsforeninger og avdelinger. Kravene omfattet hele det statlige tariffområdet med endringer innenfor generelle forbedringer, lavtlønnskrav, likelønn, AFP, justeringskrav, seniorpolitiske tiltak og mange flere. Forbundskontoret arbeidet videre med kravene som danner grunnlaget for hele tariffoppgjøret NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007/17

18 Internasjonalt arbeid Hensynet til miljø og rettferdig fordeling mellom fattige og rike land må sette rammen for økonomisk utvikling og forbruk NTLs prinsipp- og handlingsprogram

19 Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA) og European Public Service union (EPSU) Forbundsleder er vara i styret i både EPSU og ISKA. En viktig del av arbeidet skjer gjennom det nordiske samarbeidet i NOFS (nordens offentlig ansattes faglige samorganisasjon) Forbundsleder deltar på alle styremøtene og forberedende møter sammen med øvrige nordiske styremedlemmer. NTL har en forbundssekretær som deltar i en nordisk forberedelsesgruppe som gjennomgår alle møtedokumenter og tilrettelegger for politisk deltakelse i styremøtene. Høsten 2007 hadde ISKA både kongress og 100-årsjubileum. EPSU og EUREC har inngått samarbeid med tanke på å etablere en europeisk sammenslutning. Arbeidet i EPSU har vært preget av den store sammenslåingsdebatten mellom EPSU og EUREC. I tillegg til sammenslåingsprosessen, ble arbeidet i EPSU i stor grad preget av de sakene som EU setter på dagsorden. Viktige saker i perioden var oppfølging av tjenestedirektivet og arbeidet for å få et direktiv om offentlige tjenester(services of general interest (SGI). Representantene for de nordiske landene i EPSU er bekymret for at et slikt direktiv vil kunne begrense den enkelte nasjons rett til å bestemme hva som menes med som offentlige tjenester. EPSUs sekretariat mener at et direktiv som definerer ffenlige tjenester kan bidra til å verne tjenestene mot å bli konkurranseutsatt. En annen viktig sak i EPSU var videreutvikling av den sosiale dialogen i statlig sektor. Det er etablert gode rutiner for et uformelt samarbeid. Dette vil bli videreutviklet og ytterligere formalisert i kommende periode. I EPSU sin faste komitee for offentlig administrasjon kom det endelig et gjennombrudd i arbeidet med å få etablert en sosial sektor dialog. Arbeidet vil bli videreført i Forbundet gjennomførte det første slike kurset i samarbeid med SPEUR i Kaliningrad i september. Reidun Aamland Andersen og Dag Westhrin innledet og deltok på kurset. Solidaritetsarbeid i Eritrea Sammen med LO har NTL deltatt i solidaritetsarbeid overfor Eritrea. På grunn av den vanskelige menneskerettighetssituasjonen og NCEWs (eritreisk LO) mulige samarbeid med regjeringen om fengslingene av faglige tillitsvalgte er samarbeidet suspendert inntil videre. I møte i april nedsatte forbundsstyret et adhocutvalg under ledelse av 2. nestleder som har ansvar for solidaritetsarbeidet for Malawi. Det har vært et møte med LO og representanter for Malawisk fagbevegelse i mai. Solidaritetsprosjektet videreføres i Deltakelse i nordiske faglige bransjesammenslutninger Sun Innen Service- og tjenestebransjens union i Norden (SUN) deltar NTL innenfor renholds- og vaktmesterbransjen (eiendomsbransjen). 2. nestleder John Leirvaag er forbundets representant i styret for SUN, forbundssekretær Guro Vadstein sitter i bransjestyret for fastighet og Guri Paulsen leder bransjestyret for Renhold. Kongressen i SUN i mai 2005 vedtok at det skal holdes et årlig møte SUN, som kommer i tillegg til møte- og kursaktiviteten i bransjene. Forbundet deltok på det årlige møtet i SUN i Stockholm i februar. Samarbeidet med State and Public Employees Union of Russia (SPEUR) I mai var NTLs ledelse invitert på besøk til SPEURs hovedkontor i Moskva, for å diskutere formen på det videre samarbeidet: Fra 1999 til 2006 har samarbeidet med SPEUR bestått i at topptillitsvalgte fra forbundets regionavdelinger har deltatt på kurs på Sørmarka, i regi av NTL.Etter en evaluering besluttet imidlertid forbundsstyret å endre form på samarbeidet fra og med 2007: i stedet for å hente kursdeltakere fra Russland til Norge, vil kursene bli avholdt i Russland. Vi vil aktivt motarbeide at offentlige tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning skal omfattes av GATSavtalen NTLs prinsipp- og handlingsprogram NTL- politisk og organisatorisk beretning 2007/19

20 Informasjon Informasjonssamfunnet skaper utfordringer når det gjelder lik tilgang på informasjon og kunnskap NTLs prinsipp- og handlingsprogram

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2010 Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 29 Arbeidstidsordninger 31 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 31 Inntektsregulering

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

LO i offentlig sektor LO Stats rolle

LO i offentlig sektor LO Stats rolle LO i offentlig sektor LO Stats rolle Innhold 0 Sammendrag...6 1 Innledning... 11 2 Organisatoriske fakta... 13 3 Kartellet som organisasjonsform...17 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller...17

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap INNHOLD SIDE Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer råd og

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Beretning. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog!

Beretning. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer