Dataflyt Vann/Avløp. Dato 01.april Norsk Vann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dataflyt Vann/Avløp. Dato 01.april 2016. Norsk Vann"

Transkript

1 Dataflyt Vann/Avløp Dato 01.april 2016 Til Fra Norsk Vann Inger Hokstad, Inger Hokstad AS/BA-Nettverket Erling Onstein, Arkitektum AS René Astad Dupont, Godt Vann Drammensregionen

2 2 av 20 1 Om notatet Situasjonen i dag Utfordringer og forventninger Høna og egget Rammebetingelser/føringer Norge Digitalt-samarbeidet SOSI & SOSI-samarbeidet SOSI-delene (forenklet) Om SOSI Produktspesifikasjoner Fagområde-standarden SOSI Ledning Kommende dokumentasjonskrav for ledninger i grunnen KMD-støttet FoU-prosjekt Skjeling til andre bransjer Samferdsel (Veg og jernbane) Bygg VA kontra VVS Dataflyt for GIS-informasjon i VA-byggeprosjekter Dataleveranser i fremtiden Forslag om utvekslingsdatabase Dataleveranse Dataleveranse Dataleveranse 2 og Dataleveranse Dataleveranse Supplerende omtale av de 4 SOSI-baserte dataleveransene Om identifisering av lednings-komponenter Forslag til tiltak for Norsk Vann Begreper/Forklaringer Nyttige linker: Takk... 20

3 3 av 20 1 Om notatet Dette notatet beskriver status for dataflyt for arbeidsprosesser i VA-byggeprosjekter og foreslår tiltak for å automatisere dette. Notatet skjeler også til andre fagområder, som bygg og samferdsel, hvor vi ser på og sammenlikner dataflyt for VA med andre fagområder. Notatet gir eksempler på hvilke arbeidsprosesser og hvilke aktører som er involvert i forvaltning og utvidelser av VA-ledningsnett, og stikkordsmessig hva slags informasjon de enkelte har bruk for. Beskrivelse av prosessene og aktørene er knyttet til standardiseringsarbeidet i regi av Kartverket i SOSI Ledning 4.5(og senere). Notatet vil kunne være et utgangspunkt for mer systematisk og detaljert gjennomgang av prosessene og aktørene involvert i VA-bransjen, men kommer også med konkret forslag til videre tiltak som kan bidra til å forbedre/automatisere dataflyt i VA-byggeprosjekter. I kapittel 6 er foreslått tiltak Norsk Vann kan gjøre for å følge opp arbeidet. 2 Situasjonen i dag I dag prosjekteres de fleste større VA-anlegg som 3D Informasjonsmodeller også kalt BygningsInformasjonsModeller eller med kortbetegnelsen BIM. Dette betyr at det prosjekteres 3Dobjekter med eks. riktig stedfesting (xyz), ytre mål/volum, indre volum, materiale, produktbetegnelse osv. Objektene har altså riktig beliggenhet, riktig volumgeometri og er tillagt informasjon. VA er ofte en del av en større helhet som innbefatter andre fag som eks. kart/terreng, vei, bane, landskapsarkitektur, elektro, grunnforhold med flere. Generelt gjelder at jo større prosjekter, jo større er behovet for samspill også god dataflyt med andre fag og aktører. Bygg og samferdselsprosjekter har hatt fokus på BIM i årevis. VA er delvis med, men ikke med VAbransjen selv som pådriver. Vegdirektoratet stiller i dag krav om BIM i sin Håndbok V770 Modellgrunnlag. Her stilles også krav om BIM for fagområdet VA, men det henvises pr nå ikke til noen åpen standarder for dataleveranser eller felles utvekslings-database som foreslått i dette notatet. Illustrasjonen under viser et eksempel på en tenkt virkelighet. Modellen, BIMen, kan tenkes å være en prosjektert modell, en as-built modell eller en as-is modell. Illustrasjonen viser at disse 3 modellene som representerer 3 ulike faser kan se identiske ut. Man kan også hente ut informasjon om xyz, volumgeometri, materiale, eier, produsent, varetypebetegnelse osv. så sant denne informasjonen er lagt inn og finnes i den digitale informasjonsmodellen. Modellen er en database, og figuren nedenfor er en 3D-visualisering av databasen som gjør det lett for oss mennesker å forstå databasen. Avhengig av programvare kan det tilsvarende genereres helt andre typer visualiseringer eller rapporter, som for eksempel liste med alle kummer i et område med koordinater, kumkort, foto eller annen informasjon som ansees viktig.

4 4 av 20 Figur 1. COWI (Hentet fra temabrosjyre for VA, Når asfalten er på plass, vil mye informasjon pulveriseres og gå tapt på grunn av manglende bestemmelser for dokumentasjon av ledningsanlegg. I dag er kulturen slik at rådgiver prosjekterer som illustrert over, men leverer kun tegninger og beskrivelser i henhold til bestilling/kontrakt. Modellen leveres normalt ikke fordi den ikke er bestilt, og dermed ikke del av kontrakt! Det er ingen selvfølge at modellen leveres til oppdragsgiver hvis den ikke er bestilt. Det er heller ingen selvfølge at informasjonen i modellen er i henhold til en standard, med standardiserte objekttypebetegnelser og egenskapsbetegnelser. Kulturen er heller at hver gjør ting på sin måte, noe som gjør gjenbruk av informasjon vanskelig eller tidkrevende. Videre er kulturen at friheten er stor for entreprenør mhp. avvik i forhold til det som er prosjektert, og at dokumentasjon av nybygde anlegg ikke leveres. I by-områder og sammensatte prosjekter stilles strengere krav, og toleransen for avvik blir mindre. Erfaringer fra Fellesprosjektet E6/Dovrebanen er at rådgiver prosjekterer om igjen, hvis det viser seg at ting må bygges utenfor toleransekrav. Modellen skal oppdateres under veis slik at modellen ved prosjektslutt viser hva som faktisk er bygget. I byggefasen berikes modellen med eks. varetypebetegnelser og faktisk volumgeometri for VAinstallasjonene. I praksis betyr det at Vegdirektoratet og Jernbaneverket stiller krav om BIM for VA, selv om VA-eierne selv ikke gjør det. Når asfalten er på plass, gresset er sådd og trærne plantet, glemmes imidlertid vanligvis disse modellene. Kun et ekstrakt av dataene videreføres til drift og vedlikeholdssystemer i Statens vegvesen og Jernbaneverket, og VA-data leveres med ymse kvalitet og relativt magert innhold til VA-eierne selv som i liten grad har tradisjon for å motta denne type data. 2.1 Utfordringer og forventninger Det er tungvint eller vanskelig å skaffe detaljert informasjon som prosjekteringsgrunnlag for nye anlegg, også i områder med relativt nybygde anlegg. Det er tungvint å registrere nye anlegg i kommunale forvaltingsverktøyer, GIS-basen i dag. Det er tungvint å utveksle data mellom ulike fag og ulike faser i et byggeprosjekt. Med dagens tidsriktige arbeidsmetode er forventningene fra rådgiver og entreprenør å kunne samarbeide om felles 3D BygningsInformasjonsModell (BIM), hvor alle parter

5 henter/leverer/godkjenner data, avklart i henhold til rolle. Det blir også forventet å kunne gjenbruke 3D Informasjonsmodellen fra forrige byggefase. 5 av 20 Den rådende kulturen med dårlig dokumentasjon av VA-anlegg (og andre ledningsanlegg) gjør det vanskelig å framskaffe et godt grunnlag for prosjektering eller graving. Det blir stadig tettere og tettere i grunnen og det florerer med graveskader. Det bør være i det offentliges interesse å ta grep. Det betyr å gjøre det som må til for å forbedre og forenkle data og dataflyt. Vi er nå i 2016, og bør ta signaler fra NHO om ikke å stå igjen på perrongen. I forbindelse med SOSI Ledning 4.5-arbeidet har vi imidlertid greid å enes om en standard for utveksling av ledningsdata. Vi har også bygd tilstrekkelig kompetanse til å ta tak. Vi kommer imidlertid ikke i mål uten krystallklare krav om dataleveranser og formater i henhold til denne standarden, som igjen i praksis vil si produktspesifikasjoner for dataleveranser samt tilhørende eksempelfiler. 2.2 Høna og egget Utfordring med å ta i bruk SOSI Ledning versjon 4.5 er av typen høna og egget. Alle venter på hverandre. For å bedre dette må alle bevege seg litt etter litt mot samme mål. Vi må hver og en finne ut hva vi selv kan bidra med mot et felles mål og forvente at alle bidrar med sitt. I et byggeprosjekt hvor krav til dataleveransen ikke er presist beskrevet (som i dag), sier det seg selv at det er fritt frem å levere et minimum, etter eget forgodtbefinnende, eller i henhold til en utdatert standard. En presis bestilling av data kan kun beskrives som en SOSI/GML Produktspesifikasjon for dataleveranse laget for et bestemt formål med tilhørende oppskrift- og eksempelfiler. Det er ikke tilstrekkelig å kreve KOF, SOSI eller PDF uten ytterligere dataspesifikasjon. Det blir som å bestille en bil uspesifisert, betale og se hva du får. Leverandør vil trolig levere minst mulig for pengene. I Norge har vi en moderne SOSI Ledning standard, versjon 4.5. Denne ble vedtatt med konsensus med ca. 40 ledningsaktører med, og har solid forankring. Standarden er en kraftig utvidelse i forhold til forrige versjon, og er på BIM-nivå. Ingen bestiller i henhold til denne standarden i dag, fordi ingen andre har gjort det før oss. Når ingen bestiller denne datakvaliteten, utvikles heller ikke programvare som kan levere. Vi står derfor fortsatt på perrongen! Når en databestilling er i henhold til en SOSI/GML produktspesifikasjon, er databestillingen eksakt beskrevet og det er mulig for programvareutviklere å implementere dette i programvare. De kan da konkurrere om å lage løsninger som blir enkle i bruk. Vi får også et felles språk for VA-data, et slags VA-esperanto som alle kan forholde seg til i en dataleveranse for å få enhetlige og forutsigbare kvalitetsdata. 3 Rammebetingelser/føringer Alt henger sammen med alt, og dataleveranser og dataflyt for VA har sammenheng med en rekke andre tiltak både nasjonalt og internasjonalt. Vi vil nevne de viktigste som vi kaller rammebetingelser/føringer.

6 6 av Norge Digitalt-samarbeidet Norge digitalt-samarbeidet er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller er store brukere av slik informasjon. Over 600 parter deltar i dette samarbeidet inkludert kommunene. Partene i samarbeidet - kommuner, fylker og nasjonale etater - er leverandører av geografiske data og online tjenester, og det er Kartverket som leder dette arbeidet. Se Link til Norge Digitalt: Dette arbeidet har pågått i mer enn 20 år. Regjeringen har det overordnede ansvaret for Norge Digitalt, og generelle føringer gis gjennom Statsbudsjettet. Det finnes felles tekniske og administrative forpliktelser basert på Geodataloven og felles avtalte krav i samarbeidet. Utviklingen av samarbeidet er forankret i Geodataloven og tilhørende forskrift. 3.2 SOSI & SOSI-samarbeidet I Norge har vi et godt fungerende samarbeide om Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon (SOSI). Kartverket har ansvar for å lede arbeidet med å utvikle SOSI-standarder for stedfestet informasjon, basert på de internasjonale ISO/TC211-standardene og OGC-standardene. SOSI er den norske anvendelse av disse standardene. SOSI-standardene publiseres på Kartverkets nettsider gratis tilgjengelig for alle. SOSI har fra versjon 1.0 i 1987 hatt et eget utvekslingsformat som også kalles SOSI prikkformat. Det er en intensjon om å gradvis erstatte dette med GML-format som er et internasjonalt format. For VA er GML vedtatt som utvekslingsformat for SOSI Ledning versjon SOSI-delene (forenklet) I SOSI-samarbeidet er det flere ting og dokumenter som må på plass. Dette arbeidet er omfattende og krever egen SOSI/GML-ekspertise. Denne ekspertisen ivaretas primært av Kartverket og noen få konsulentfirma. Kartverket har ansvar for at SOSI er harmonisert med de internasjonale standene fra Open Geospatial Consortium (OGC) og ISO/TC211. Vi viser til mer informasjon på Kartverkets sider, men tar med de viktigste punktene nedenfor. Hoveddelene i SOSI er følgende: SOSI-standarder, eks. for fagområdet Ledningsnett, inneholder objekttypebetegnelser, definisjoner, illustrasjoner, eksakt beskrivelse av datatype osv SOSI fagområde-modeller/uml-modell, eks. for fagområde VA (Vann/Avløp), finnes som del av en SOSI-standard for fagområdet Ledningsnett SOSI/GML Produktspesifikasjoner med vedlegg, dokument som viser utplukk fra SOSI fagområdestandarder med evt. supplement av objekttyper og egenskaper. Vedlegg skal for GML-realisering være XSD-skjema (oppskriftsskjema), konstruert GML eksempelfil, UML-modell og rapport-fil for avvik fra standarden. SOSI Modellregister, UML-modellene fra alle SOSI-standardene og SOSI produktspesifikasjoner, åpent tilgjengelig for «maskinell bruk». Godkjennelse/Publisering/Forvaltning av gjeldende og historiske standarder (tidligere versjoner) Om SOSI Produktspesifikasjoner En SOSI produktspesifikasjon skal være en tilstrekkelig detaljert spesifikasjon av en dataleveranse til at både leverandøren og mottakeren kan kontrollere at leveransen er slik den skal være. I tillegg skal en SOSI Produktspesifikasjon være tilgjengelig for alle («åpen»), publisert på den felles nettportalen for geografisk informasjon i Norge, geonorge.no.

7 7 av 20 De viktige delene i en SOSI Produktspesifikasjon: Informasjonsstrukturen: Klar spesifikasjon av hvilken informasjon som skal leveres, basert på en UML-modell (i SOSI standarden) med objekttyper, attributter/egenskaper og assosiasjoner. Den skal beskrive klart hva som er påkrevd og hva som er valgfrie deler. Ved en databestilling bør det aller meste av det som er med i informasjonsmodellen være påkrevd. Kvalitetskrav til informasjonen. Spesielt stedfestingsnøyaktighet er det viktig å si noe om. Her vil det også være en forskjell i krav til stedfestingsnøyaktighet for nye anlegg (bør være passe strenge) og stedfestingsnøyaktigheten i en leveranse fra en forvaltningsbase der en må forholde seg til den nøyaktigheten en har. Koordinatsystem. Produktspesifikasjoner skal også fortelle hva slags koordinatsystem som skal brukes i en leveranse. Det naturlige valget for kartforvaltning her er UTM basert på EUREF89, med sone tilpasset hvor i landet ledningsnettet som skal dokumenteres er. For prosjektering og bygging må valget være NTM for å ikke bli lurt mhp. avstander/lengdemål og arealberegninger. Dette fordi det som gir seg ut for å være 100 m i kartet eksempelvis kan være 99,96 m målt med meterstav. Feilen ser liten ut, men akkumulert feil kan ha store konsekvenser i et byggeprosjekt, spesielt for VA som ofte strekker seg over store områder. Det er også en del andre deler i en SOSI Produktspesifikasjon, men de tre nevnt over anses som de viktigste. En SOSI produktspesifikasjon for en dataleveranse lages ved utplukk fra relevante SOSIstandardarder med evt. tillegg. Den beskriver hvilke objekttyper og egenskaper som skal leveres mellom bestemte aktører. Objekttypene skal være utplukk fra SOSI fagområde-standarder med helt spesifikk beskrivelse av hvordan dataene skal leveres. Dette er et must for programmerer/datamaskin. En SOSI produktspesifikasjon skal være i henhold til standarden for «SOSI Produktspesifikasjon Krav og godkjenning», utgitt av Kartverket Den er ment spesielt for softwareutviklere, ikke primært for utførende landmåler/rådgiver/entreprenør etc. En dataleveranse for en jobb, må henvise til en bestemt SOSI Produktspesifikasjon Fagområde-standarden SOSI Ledning 4.5 Den nyeste vedtatte standarden for VA er SOSI Ledning 4.5. Denne ble vedtatt i mars 2013 med konsensus etter 2 års arbeide hvor ca. 40 aktører deltok aktivt. Her ble det også underveis i arbeidsgruppen truffet beslutning om at GML skal være representasjons-format, i stedet for SOSI prikkformatet som tidligere har blitt anvendt. I dette arbeidet ble det da vedtatt UML-modell for Ledning samt et tilhørende SOSI-standarddokument som også inneholder illustrasjoner og foto, samt noen mer forklarende tekster. Det ble også laget en rapport om mangler/savn i standarden, som innspill til videre arbeid med kommende versjoner. Til tross for at SOSI Ledning 4.5-standarden er resultat av ca. 40 aktørers gjennom 2 års arbeide er det likevel ting som er glemt eller utelatt og det forekommer også både logiske feil og skrive feil, som neppe oppdages før etter erfaring er gjort. En vedtatt SOSI standard er allikevel ikke hele løsningen. For at standarden skal tas i bruk, må det utarbeides Produktspesifikasjoner med tilhørende XSD-skjema. Produktspesifikasjoner med tilhørende XSD filer er i denne sammenheng beskrivelser til programvareleverandørene av hvilke objekttyper og egenskapstyper fra SOSI standarden som skal utveksles og hvordan dataene eksakt skal være. Innmålingsinstruksen som mange kommuner bruker for å beskrive hvilke data som skal leveres for et anlegg må ha en tilhørende produktspesifikasjon, eller utformes som en produktspesifikasjon, dvs. inneha eksakt oversikt over hvilke data som skal leveres og hvordan.

8 8 av 20 Utarbeidelse av produktspesifikasjoner inngår ikke i standardiserings-mandatet til Kartverket. Ledningseierne må selv gjøre en jobb eller kjøpe konsulenttjenester. Dette arbeidet krever spesialkompetanse, som svært få ledningseiere selv innehar. Programvareleverandørene som er aktuelle for VA, er samstemte i at de trenger 2 ting for å implementere standarden: SOSI/GML Produktspesifikasjoner for VA fra VA-eiere. Tydelig utsagn/uttalt strategi om at VA-eiere vil kreve dataleveranser på GML-format i henhold til SOSI 4.5 Lednings-standarden. Norsk Vann kan være en fane-bærer og samarbeidspart i dette arbeidet. 3.3 Kommende dokumentasjonskrav for ledninger i grunnen I desember 2013 var det høring på dokumentet fra MD/KMD: Kommende krav til dokumentasjon av ledninger og andre installasjoner i grunnen. Hørings-brev og høringsinnspill tilgjengelig her: Mange positive høringskommentarer kom inn, og høringen har bidratt til økt fokus på temaet. Det er også laget en samfunnsøkonomisk analyse for KMD, som støtter kommende krav til dokumentasjon og bruk av SOSI Ledning KMD-støttet FoU-prosjekt Et prosjekt som bringer VA-faget framover mhp. bedre dataflyt er BA-Nettverkets prosjekt: Forenkle og forbedre metode for å lage SOSI/GML Produktspesifikasjoner, samt lage Produktspesifikasjoner for 5 sentrale aktører (Statens vegvesen, Jernbaneverket, VAV - Oslo kommune, Avinor og Forsvarsbygg) Prosjektet har økonomisk ramme på kr 1.1 mill. kr timers egeninnsats fra aktørene nevnt over. I praksis har flere bidratt med langt større egeninnsats enn budsjettert i prosjektet. Prosjektdeltakere utenom aktørene over: BA-Nettverket v/inger Hokstad AS Arkitektum AS Kartverket Prosjektets varighet: Prosjektet er i tett (uformelt) samspill med Glitrevannverket, og vi har klokketro på at resultater fra dette prosjektet vil være til stor nytte for bl.a. BIM i VA-bransjen videre. Status per 1. januar. 2016: Metode/Verktøy PsTools (Product specification Tools) er utviklet og klart for bruk. Arkitektum AS utvikler og eier PsTools, men er gratis for bruk av prosjektdeltakerne i prosjektperioden. NB! PsTools er delfinansiert av prosjektet og er ikke prosjektets eiendom. Kommende halvår skal benyttes til egeninnsats fra ledningseierne, dvs. praktisk bruk av PsTools for å lage SOSI/GML Produktspesifikasjonsdokumenter med tilhørende XSD-skjema (oppskriftsskjema for GML) og diverse tilhørende auto genererte rapporter. Avinor og Forsvarsbygg har nesten klar en SOSI/GML Produktspesifikasjon for VA for dataleveranser til sin ArcGIS-database.

9 9 av 20 Prosjektet bør utvides/videreføres! (Gjerne sammen med Norsk vann.) 4 Skjeling til andre bransjer 4.1 Samferdsel (Veg og jernbane) Både Vegdirektoratet og Jernbaneverket har krevd 3D Informasjonsmodeller med informasjon knyttet til objektene i mange år, også for vann og avløp. De har dog ikke fulgt en standard da det til nå ikke har eksistert noen ferdig utviklet åpen standard verken nasjonalt eller internasjonalt. De nye standardene SOSI Landskapsarkitektur 5.0 og SOSI Ledning 4.5 er foreløpig ikke tatt i bruk. Det foregår nå et samarbeidsprosjekt mellom Vegdirektoratet og Jernbaneverket om felles håndbok med krav til BIM og bruk av åpne standarder. Her er selvfølgelig vann og avløp et av fagområdene. Figur 2. Illustrasjon fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. VA inngår som VA fagmodell i samordnings-modellen. Alle objektene i modellen inneholder informasjon om geometri, stedfesting (xyz), ytre mål med mer. 4.2 Bygg Bygg har i dag fokus på BIM/samordningsmodeller, dvs. modeller som viser alle fag samlet. Til dette benyttes buildingsmart-standardene som er utviklet av den internasjonale organisasjonen buildingsmart. Utvekslingsformatet som buildingsmart benytter kalles IFC. Flere av de store aktørene, for eks. Statsbygg, Forsvarsbygg og Helsebygg, krever således disse standardene brukt i sine byggeprosjekter og får på denne måte god slutt-dokumentasjon med mye informasjon. 4.3 VA kontra VVS I dag er det slik, at jobber man med VVS, prosjekterer man moderne med BIM-verktøy, og forholder seg til buildingsmart-standardene (IFC). Jobber man med VA, er bruk av moderne BIM-verktøy nesten ikke eksisterende. Positivt unntak: Noen av Statens vegvesens prosjekter. Man benytter

10 10 av 20 proprietære dataformater, foreldet SOSI-standard eller død PDF for dataleveranser. Hadde VAbransjen tatt i bruk standarden SOSI Ledning 4.5 for VA, kunne vi vært på linje med VVS. Pr. nå er inntrykket at VA-bransjen rett og slett er langt bak. Dette er en trist erkjennelse med tanke på at SOSI Ledning 4.5 ble vedtatt for 3 år siden, og VA-bransjen har faktisk stått på stedet hvil mhp. dataflyt siden SOSI Ledning 4.0 ble vedtatt for mer enn 10 år siden. En bransjes arbeidsmetoder må være attraktiv for nye generasjoner. Norsk Vann kan bidra positivt i bransjens omstilling til bruk av 3D/BIM og dataflyt basert på åpne standarder. Dette er nøkkelen til 3D Samordningsmodeller hvor VA er med. Norsk Vann kan bidra til at VA-bransjen tar i bruk moderne arbeidsmetoder, som igjen frister ungdommen, som forventer at all informasjon kun er et tastetrykk unna. 5 Dataflyt for GIS-informasjon i VA-byggeprosjekter Når et VA byggeprosjekt skal gjennomføres er det, litt forenklet sagt, behov for seks overordnende dataleveranser (faser). Dette er forsøkt illustrert i nedenstående figur. Fire av disse dataleveranser vedrører dataflyt av GIS informasjon. Dataleveranse 0 Kontrakt Forprosjekt Anbudsdokument FKB data Oppdragsgiver Dataleveranse 1 Eksisterende VA-anlegg Planforslagg for nye VA Dataleveranse 2 Prosjektert anlegg Dataleveranse 2 Prosjektert anlegg Rådgiver/ konsulent Dataleveranse 4 As-Bult anlegg Dataleveranse 3 Eksisterende anlegg + stikkningsdata + Prosjektert anlegg Utførende Entreprenør/Landmåler Dataleveranse 5 FDV dokumentasjon Figur 3. Dataflyt i dag, uten utvekslingsdatabase. Kilde: Godt Vann Drammensregionen. Nedenstående tabell supplerer tegningen over med flere detaljer. Dataleveranse 0

11 11 av 20 Oppdragsgivers bestilling av prosjekt samt andre hensyn enn VA-GIS. Beskrivelse Oppdragsgivers bestilling av prosjekt samt andre hensyn enn VA. Spesifikasjon av prosjektet/ oppdraget samt prosjekteringsgrunnlag (Hva skal prosjekteres/gjøres, og hvilke hensyn skal legges til grunn?) Kommentar I tillegg til VA-data må andre relevante data leveres/innhentes i henhold til prosjektavtale, eks. om terreng, kart, grunnforhold, reguleringsbestemmelser, andre installasjoner i området, eks. andre ledninger, bygningsanlegg, skiltfundamenter etc. Dataleveranse 0 er data som ikke omfattes av SOSI Ledning 4.5, og som derfor må flyte utenom den utvekslingsdatabase, som foreslås i dette notat. Dataleveranse 1 Fra oppdragsgiver til rådgiver som prosjekteringsgrunnlag Beskrivelse VA-GIS som benyttes av rådgiver / prosjekterende som grunnlag for prosjekteringen av det nye anlegg. Kommentar Formatet som blir benyttet ved denne dataleveranse varierer. To typiske formater er SOSI prikkformat versjon 4.0 eller tidligere (gammel SOSI-versjon), eller ESRI/Shape. Grunnlagsinformasjon om hvordan eksisterende VA-nett er i aktuelt område Grunnlagsinformasjon om andre fag/installasjoner i aktuelt område Dataleveranse 2 Fra rådgiver til oppdragsgiver for godkjenning og tilgjengeliggjøring for utførende som byggegrunnlag Beskrivelse Prosjektert anlegg / spesifikasjon av hva som skal bygges. Til revisjon og godkjenning for oppdragsgiver. Grunnlag for registrering i GIS av prosjektert anlegg Kommentar Det vil her ofte være tale om en iterativ utveksling, idet første forslag fra rådgiver ofte vil ha behov for revisjoner. Typisk kommer denne dataleveranse som ikke standardiserte DWG filer, og er dermed arbeidskrevende å legge inn i de gjengse GIS systemer for VA. Dataleveranse 3 Fra rådgiver til utførende som byggegrunnlag Beskrivelse Stikningsdata og godkjente spesifikasjoner av hva som skal bygges. Grunnlag for bygging av anlegget. Kommentar Stikningsdata som blir benyttet til å merke opp traseer leveres typisk som KOF filer. Byggetegninger leveres typisk som DWG tegninger. DWG filer er ikke standardiserte, og derfor vanskelig å bruke i en utveksling. Dataleveranse 4

12 12 av 20 Fra utførende til oppdragsgiver som dokumentasjon av as-built anlegg. Beskrivelse Kvalitetssikret as-built dokumentasjon av det nye anlegget inkl. endringer av det eksisterende. Grunnlag for registrering av anlegget i GIS. Kommentar Utførende skal levere data til oppdragsgiver, fortrinnsvis uten å forringe informasjon. Det kan tenkes at det utelukkende er kontroll av data, eks. beliggenhet og supplering av informasjon som skiller prosjekterte og as-built data. Typiske formater er KOF, SOSI, DWG, PDF med flere. Dataleveranse 5 FDV-dokumentasjon fra rådgiver / utførende til oppdragsgiver Beskrivelse Kvalitets-sikret FDV-dokumentasjon av det nybygde VA-anlegg. Grunnlag for videre drift av anlegget. Kommentar FDV dokumentasjon leveres typisk på PDF format. Dataleveranse 5 er i likhet med dataleveranse 0 data som ikke omfattes av i SOSI Ledning 4.5, og som derfor må flyte utenom den utvekslingsdatabase, som foreslås i dette notat. 5.1 Dataleveranser i fremtiden Forslag om utvekslingsdatabase For å automatisere prosessen og dermed oppnå bedre dataflyt omkring VA byggeprosjekter foreslås det, å etablere en utvekslingsdatabase for VA. Denne utvekslingsdatabasen kan da fungere som omdreiningspunkt for GIS-data-leveransene i et VA byggeprosjekt. Utvekslingsdatabasen må ikke forveksles med en prosjektportal eller prosjekthotell som inneholder alle dokumentasjon som oppstår i et byggeprosjekt. Men utvekslingsdatabasen kan gjerne være tilgjengelig via prosjektportal. Utvekslingsdatabasen som det er foreslått her, er en database for VA-GIS informasjon og enkelte tilleggsfunksjoner, med en datastruktur tett opptil standarden SOSI Ledning 4.5 (eller nyere). Denne utvekslingsdatabasen eksisterer ikke i praksis i dag, men kan tenkes å være nyutviklet eller en tilpasning av eksisterende databaser. Ved oppstart av et byggeprosjekt er denne databasen uten data. Utvekslingsdatabasen vil i prosjektperioden bli fylt med VA-data som går inn/ut i henhold til eksakte spesifikasjoner for prosjektering og gjennomføring av byggeprosjektet etc. Figuren nedenfor viser hvordan dataflyten vil bli for de seks dataleveranser når dataflyten går via en felles utvekslingsdatabase. Det fremgår klart at utvekslingsdatabasen som foreslått i dette prosjekt ikke er tenkt å inneholde alle data som flyter mellom aktører i et VA-byggeprosjekt. Kun de som er i overensstemmelse med SOSI Ledning 4.5 (siste versjon) flyter via utvekslingsdatabasen.

13 13 av 20 Dataleveranse 0 Kontrakt Forprosjekter Anbudsbeskrivelse FKB data Dataleveranse 2 DWG tegninger Oppdragsgiver Dataleveranse 1 Eksisterende ledningsdata Planlagt ledningsanlegg Dataleveranse 2 Prosjektert anlegg til GIS Dataleveranse 4 As-Bult anlegg til GIS Webtjeneste for inlevering av data SOSI-Ledning 4.5 tabeller + ID tabeller Webtjeneste for utlevering av data Dataleveranse 1 Ledningsdata for eksisterende anlegg Dataleveranse 2 Ledningsdata for prosjektert anlegg Rådgiver/ konsulent Dataleveranse 5 FDV dokumentasjon Dataleveranse 4 As-Bult anlegg Dataleveranse 3 Eksisterende anlegg + Prosjektert anlegg + Stikningsdata Dataleveranse 5 FDV dokumentasjon Utførende Figur 4. Dataflyt med bruk av utvekslingsdatabase for GIS informasjon. Kilde: Godt Vann Drammensregionen Dataleveranse 0 Fra oppdragsgiver leveres forprosjekter, anbudsbeskrivelser, kontrakt og GIS data som ikke passer i en versjon av utvekslingsdatabasen som er foreslått i dette notat. Filtypene vil her variere, og kan være for eksempel være Word, Excel, PDF, DWG, SOSI, GML eller proprietære, avhengig av benyttet programvare. Disse kan være tilgjengelige i en prosjektportal Dataleveranse 1 For at rådgiver/konsulent skal ha et utgangspunkt for prosjektering må oppdragsgiver forsyne ham med data om eksisterende anlegg og krav til det planlagte anlegg. Dette vil i dag typisk være et uttrekk fra oppdragsgivers forvaltningssystem for området omkring et aktuelt VA prosjekt. Det er viktig at rådgiver/konsulent får disse data, både for å kunne bygge videre ut i fra det eksisterende nett, og for å kunne foreta endringer i det eksisterende anlegg. For eksempel å endre status på en eksisterende ledning fra "I drift" til "Nedlagt". For å få til denne dataleveranse må det utarbeides en SOSI/GML produktspesifikasjon som beskriver eksakt hvilke data som kal leveres fra oppdragsgivers forvaltningssystem til rådgiver og tilhørende XSD skjema som er oppskriftsskjema for GML-format. Denne produktspesifikasjon og XSD skjema kan da brukes for korrekt levering og kontroll av data til og fra utvekslingsdatabasen. En slik SOSI/GML produktspesifikasjon for en dataleveranse gjør det mulig å kreve data fra hvem som helst på eksakt samme måte, på åpen standard. Programvareleverandørene får mulighet til å programmere løsninger som er enkle i bruk og som samtidig tilfredsstiller krav til dataleveranse.

14 14 av 20 For at de data som gjennom prosjektet leveres til utvekslingsdatabasen skal kunne leveres tilbake til forvaltningssystemet (GIS-systemet?), må dataleveranse 1 også inneholde tabeller med lovlige ID-er for objekter som dannes under prosjekteringen. Dette sikrer også at objektene kan entydig kan identifiseres gjennom byggeprosjektet. Dette er typisk informasjon som kan kreves i en SOSI/GML produktspesifikasjon, og som også sier hvordan disse ID-ene skal fremskaffes. Produktspesifikasjon 1 Levering av eksisterende data Dataleveranse 1 XSD skjema Oppdragsgiver Dataleveranse 1 Eksisterende data Lovlige ID Webtjeneste for inlevering av data SOSI-Ledning ID tabeller Webtjeneste for utlevering av data Dataleveranse 1 Eksisterende data Rådgiver/ konsulent Figur 5. Dataleveranse 1, med bruk av utvekslingsdatabase. Kilde: Godt Vann Drammensregionen Dataleveranse 2 og 3 Dataleveranse 2: Dette er leveransen der prosjekterende dokumenterer hvilke forandringer i ledningsnettet som foreslås. Det kan inneholde prosjekterte nye deler, og prosjekterte forandringer i eksisterende ledningsnett. Rådgiver leverer prosjektert anlegg inklusive toleransekrav, spesifikke stikningslinjer/punkter og kontroll-linjer/kontrollpunkter til utvekslingsdatabasen. Dette gjøres i henhold til Produktspesifikasjon 2. Oppdragsgiver må kontrollere og godkjenne/endre status på objektene til godkjent/klarert for bygging. Dataleveranse 3: Utførende henter data for eksisterende og prosjektert anlegg fra utvekslingsdatabasen, inkl. stikningsdata, toleransekrav og status Klarert/godkjent for bygging. Dette skjer i henhold til Produktspesifikasjon 3. I hovedsak er dataleveranse 3 tilnærmet lik dataleveranse 2, men supplert med tilleggsinformasjon fra ledningseier/byggherre. Det kan ved disse leveranser være nødvendig med flere produktspesifikasjoner, eller ulike utplukk fra en produktspesifikasjon. For eksempel vil leveringen av stikningsdata til landmåler kun være en del av levering av data til entreprenøren med full informasjon om det nye anlegg.

15 15 av 20 Produktspesifikasjon 2 Levering av prosjekterte data Produktspesifikasjon 3 Levering av eksisterende og prosjektert anlegg Dataleveranse 2 XSD skjema Dataleveranse 3 XSD skjema Dataleveranse 3 Stikknigsdata + Eksisterende + prosjektert anlegg Utførende Rådgiver/ konsulent Dataleveranse 2 Prosjektert anlegg Webtjeneste for inlevering av data SOSI-Ledning 4.5 tabeller + ID tabeller Webtjeneste for utlevering av data Oppdragsgiver Dataleveranse 2 Rekursiv prosess Figur 6. Dataflyt, Dataleveranse 2 og 3, med bruk av utvekslingsdatabase. Kilde: Godt Vann Drammensregionen Dataleveranse 4 As-built dokumentasjon. Når utførende har bygget og målt inn kontroll-linjer/kontrollpunkter i anlegget leveres as-built til utvekslingsdatabasen. Denne dataleveranse skal inneholde kontrollpunkter i henhold til SOSI/GML Produktspesifikasjon 4. Hvis anlegg ikke bygges innenfor toleransekrav skal byggherre varsles med avviksmelding og aksept av toleranse innfris, enten ved at toleransekrav lempes eller at det prosjekteres på nytt. Utviklingen i arbeidsmetode tilsier at utførende i større og større grad får tilgang til den prosjekterte modellen, og at utførende i større grad skal berike/endre objektinformasjon enn å etablere objektinformasjon på nytt. Dette kan gjøres ved for eksempel å angi varetypebetegnelser, korrekt posisjon på kontrollpunkter og dokumentere avvik innenfor toleranse, samt dokumentere med bilder knyttet til identitet på objekter.

16 16 av 20 Produktspesifikasjon 4 Levering av As-built anlegg Dataleveranse 4 XSD skjema Utførende Dataleveranse 4 As built anlegg Webtjeneste for inlevering av data SOSI-Ledning 4.5 tabeller + ID tabeller Webtjeneste for utlevering av data Dataleveranse 4 As built anlegg Oppdragsgiver Figur 7. Dataflyt, Dataleveranse 4, med bruk av utvekslingsdatabase. Kilde: Godt Vann Drammensregionen Dataleveranse 5 FDV dokumentasjon som beskrevet i avsnitt 5.0 skal ikke gjennom utvekslingsdatabasen som den er foreslått i dette notat. Det er heller ikke relevant med SOSI/GML Produktspesifikasjon for denne leveransen. 5.2 Supplerende omtale av de 4 SOSI-baserte dataleveransene De 4 SOSI-baserte dataleveransene er de 4 som utveksles via utvekslingsdatabasen. Vi har brukt begrepet SOSI/GML produktspesifikasjon for å presisere at det er SOSI produktspesifikasjon for GML-format, som også er det vedtatte formatet for SOSI Ledning Om identifisering av lednings-komponenter I en database som skal dokumentere et ledningsnett må hver komponent/objekt ha en entydig ID. Denne ID må være den samme i hele objektets levetid. Den må altså overleve mulige programvareoppgraderinger som skjer. Disse ID-ene er svært sentral informasjon i alle VA dataleveranser. Det er viktig at nye objekter tidligst mulig får sin ID. Dette bør senest gjøres av rådgiver under prosjekteringen. Dette må skje i samarbeid mellom oppdragsgiver, for å sikre at tildelte ID-er "passer sammen med" / "ikke overlapper" eksisterende ID-er og passer med ledningseiers praksis for tildeling av ID-er. Ledningseiers krav til ID må framkomme allerede før rådgiver gir pris på prosjektering.

17 17 av 20 6 Forslag til tiltak for Norsk Vann For å forbedre VA-dataflyten må flere tiltak gjøres. Alle bør bidra der de kan, og etter vår mening kan Norsk Vann bidra med følgende tydelige strategi/utsagn: Norsk Vann støtter det videre arbeid med kravspesifikasjon for en utvekslingsdatabase. Norsk Vanns medlemmer vil (eks.) fra kreve dataleveranser på GML i henhold til SOSI Ledning 4.5 eller nyere. Norsk Vann vil innen utarbeide og publisere noen typiske SOSI/GML Produktspesifikasjoner med XSD-skjema og tilhørende vedlegg basert på SOSI 4.5 eller nyere. Norsk Vanns medlemmer vil stille krav til sine programvareleverandører for VA om en utvekslingsdatabase som kan utveksle data i henhold til siste vedtatte SOSI/GML standard, versjon 4.5 eller senere samt WEB-tjenester/tjenester for utveksling av data. Norsk Vann fortsetter sitt engasjement i utarbeidelsen av myndighetskrav fra KMD knytta til dokumentasjon av ledninger i grunnen og de tilhørende SOSI/GML Produktspesifikasjon.

18 18 av 20 7 Begreper/Forklaringer Det opereres en god del med ulike begreper når diverse prosjekter av denne type lanseres. Det kan derfor være på sin plass å presisere noen av disse. Innmålingsinstruks: Beskrivelse av hvilke objekttyper og egenskaper som skal leveres i en dataleveranse for innmåling. Denne skal være forståelig for den som skal måle inn, men ha sammenheng med en tilhørende SOSI Produktspesifikasjon. Innmålingsinstruksen skal beskrive en bestilling av et stykke arbeid som gjøres ved innmåling. En innmålingsinstruks kan godt være et utplukk av objekttyper fra en produktspesifikasjon. En innmålingsinstruks bør ha tilstrekkelige illustrasjoner eller henvise til eget dokument, eks. standarden «SOSI Ledning 4.5», slik at det angis helt klart hva som eks. menes med bunn kum. GML-format: GML er vedtatt som representasjonsformat for SOSI Ledning 4.5, inkl. Vann/Avløp. Vi ser imidlertid i praksis at det av enkelte i en overgangsperiode kreves SOSI Prikkformat, men SOSI Prikkformat er IKKE vedtatt som standard for VA. GML er et rikt format og står for Geographic Markup Language, og er basert på XML. Kartverket har lagt ned mye jobb i å gå fra SOSI prikkformat til GML-format. Se Link: SOSI prikkformat: Det formatet som hittil har vært dominerende og godt kjent i Norge, men er tenkt erstattet av GML. SOSI prikkformat er et rikt format, men GML er rikere. Det er ved tatt ikke å utvide SOSI prikkformatet og heller ta i bruk GML. KOF-format: Enkelt og magert format (F) som i en årrekke har vært benyttet for innmåling for utveksling av koordinater (K) og landmålingsobservasjoner (O). SOSI Ledning 4.5 vil IKKE kunne representeres ved KOF. UML-Modell: Et slags tankekart i henhold til standard datamodelleringsmetode, UML, Unified Modeling Language (se UML-modellene som brukes i SOSI-arbeidet inneholder objekttypebetegnelser, egenskapsbetegnelser, kodelister osv. i form av tekst, relasjoner, datatyper, definisjoner etc. Link til UML-modell for SOSI Ledning 4.5: Instansierbar: I SOSI UML-modell fins det både abstrakte og konkrete objekttyper. De objekttypene som vi vil gjenfinne i et datasett, eks. en kommunes VA-database, og som viser et bestemt objekt, kaller vi instansierbare. De objekttypene som ikke er instansierbare kalles abstrakte. Objekttyper: Som regel de tingene vi omtaler som et fysisk objekt som man kan ta og føle på, og som man

19 19 av 20 omtaler som en enhet, eks. et rør, en ventil, en kum osv. Objekttypene i SOSI er ikke tenkt å avspeile en databases eller en leverandørs database i sin programvare eller i sin daglig tale, men er et kompromiss mellom mange ulike aktører. Derfor trengs ofte en oversettelse mellom begrepene i SOSI Standarden og begrepene i hver enkelt programvare. Objekttypebetegnelsene i SOSI er på norsk og gjør det vesentlig enklere å forholde seg til, til tross for at en oversettelse eller mapping må til, da av softwareleverandør, og IKKE av hver enkelt bruker. XML - Extensible Markup Language: Et universelt og utvidbart markeringsspråk. XML er et verktøy for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer, særlig over internett. XML brukes imidlertid også til koding av dokumenter og som kommunikasjonsmiddel mellom ulike informasjonssystemer og dataformater. Formatet er et vanlig tekstformat, leselig for mennesker, der merker, eller tagger, gir informasjon om hva innholdet er. (Hentet fra Wikipedia.) GML - Geography Markup Language: En standardisert måte å representere geografiske objekter som XML-data, beskrevet i ISO GML kan representere alle former for geografisk informasjon, ikke bare vanlige vektor-basert data, men også raster-baserte data. WEB services: WEB-tjeneste for henting av data, dvs. i stedet for eksport av fil og import av fil. WFS er Web Feature Service, som er aktuell for oss, fordi den er basert på utveksling av GML-data. WFS Web Feature Service: En type WEB service, der informasjonsutvekslingen er basert på GML 7.1 Nyttige linker: Høringsnotat Regjeringen des.2013 Kommende krav til dokumentasjon av ledninger og andre installasjoner i grunnen (MD/KMD): Vegdirektoratets håndbok V770 - Krav til grunnlagsdata og Modelldata (2015) nlag.pdf Norge Digitalt-samarbeidet/GeoNorge: SOSI Ledning 4.5 Standard-dokumentet: 4.5/sosi_ledning_4-5_ pdf SOSI/GML Produktspesifikasjoner for VA Link kan sende på forespørsel (eller sendes senere) OGC Open Geospatial Consortium

20 20 av 20 buildingsmart BA-Nettverket Artikkel i Samferdsel og Infrastruktur 8 Takk Takk til Norsk Vann for finansiering av denne rapporten og takk til Godt Vann Drammensregionen for innspill, illustrasjoner og oppfølging.

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre?

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre? Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann Hvordan kan vi komme videre? Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeid mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere Mange prosjekter bla.: Nettverksgruppe for

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

Erling Onstein erling@arkitektum.no

Erling Onstein erling@arkitektum.no BA-nettverket - Nettverkstreff 8.juni 2015 Dataleveranser for Vann og avløp. Status Produktspesifikasjon(er) og XSD-skjema for GML, i henhold til kommende bestillinger fra VAV for Vann/Avløp for «full

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST>

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

SOSI-standard og lednings datamodell

SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning Muligheter

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

Når BIM møter GIS. Knut Jetlund Statens vegvesen. Slideshare: Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland

Når BIM møter GIS. Knut Jetlund Statens vegvesen. Slideshare:  Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Når BIM møter GIS Slideshare: http://bit.ly/1kkvyx5 Statens vegvesen knut.jetlund@vegvesen.no Twitter: @Jetgeo GitHub: https://github.com/jetgeo Den ubehagelige sannheten Det finnes en virkelig verden

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen Samhandling mellom åpenbim, samferdsel og infrastruktur Om initiativet Overordnet samhandlingsplattform for utvikling av løsninger for bedre tverrfaglig samhandling Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Detaljer

Slik jobbes det i noen av de mest fremoverlente samferdselsprosjektene i dag:

Slik jobbes det i noen av de mest fremoverlente samferdselsprosjektene i dag: Til KMD v/paul Chaffey (postmottak@kmd.dep.no) Vi ber herved om et møte på vegne av BA-Nettverket, Nettverk for bedre samspill og dataflyt I bygg- og anleggsbransjen. Vi ønsker å informere om noen av de

Detaljer

HB V770 Innspill fra BA-Nettverket Forslag til FoU Skrevet av: Inger Hokstad Les om BA-Nettverket:

HB V770 Innspill fra BA-Nettverket Forslag til FoU Skrevet av: Inger Hokstad Les om BA-Nettverket: HB V770 Innspill fra BA-Nettverket Forslag til FoU. - 20.04.2017. Håndbok V770 Skrevet av: Inger Hokstad Les om BA-Nettverket: www.ba-nettverket.no 901 75 571 side 1 INNHOLDS- FORTEGNELSE BAKGRUNN... 1

Detaljer

Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket. arkitektur PUNKTSKYER

Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket. arkitektur PUNKTSKYER Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket landskaps3d SKANNING & arkitektur PUNKTSKYER OM LANDSKAPSARKITEKTUR Landskapsarkitekten skal samordne en rekke faglige innspill innenfor

Detaljer

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes.

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes. NOTAT Emne Til Eksempel på bruk av SOSI Ledning SOSI Ag7b Fra Erling Onstein Dato 3.september 2012, oppdatert 9.september 2012 Kopi til SOSI-sekretariatet/kartverket Hensikt med notatet Denne notatet er

Detaljer

VEGBYGGING MED 3D-MODELLER

VEGBYGGING MED 3D-MODELLER VEGBYGGING MED 3D-MODELLER Kabler og ledninger ved bispelokket, tegning Kabler og ledninger ved Bispelokket, modellert Innlegg på Anleggsdagene, 22.01.2014 Thor Sigurd Thorsen, Byggherreseksjonen - Vegdirektoratet

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet. Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra

Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet. Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra E6 Gudbrandsdalen 96 km mange faser Overordnet mål: Sammenhengende midtrekkverk frem 5l O6a Pågående bygging: Etappe

Detaljer

BRU. Konstrukjoner Bru

BRU. Konstrukjoner Bru BRU Konstrukjoner Bru KONSTRUKSJONER-BRU OM KONSTRUKSJONER/BRU OM 3D-SKANNING I dag prosjekteres betong og stålbruer som 3D/BIM. Noe håndteres av dag benyttes laserscanning og 3D informasjonsmodeller (BIM)

Detaljer

Gemini SOSI Ledning GML dataflyt. Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel

Gemini SOSI Ledning GML dataflyt. Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel Gemini SOSI Ledning GML dataflyt Asle Kvam & Kjetil Gjesdal - Powel Agenda o Gemini Terreng > VA dataflyt ü Import av GMI (internt Gemini format) eksportert fra Gemini Terreng o Introduksjon av ny Gemini

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

Veileder for harmonisering av geografiske data

Veileder for harmonisering av geografiske data Tittel: Veileder for harmonisering av geografiske data Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, harmonisering, leveranser, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon, Norge digitalt. Opplagstall:

Detaljer

SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre

SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre Erling Onstein erling.onstein@kartverket.no Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Nettverkstreff 16.September 2013 Tema (fra programmet)

Detaljer

Dokumentasjon av ledningsanlegg under bakken Faglige utfordringer vi har møtt på. Erling Onstein erling@arkitektum.no

Dokumentasjon av ledningsanlegg under bakken Faglige utfordringer vi har møtt på. Erling Onstein erling@arkitektum.no Dokumentasjon av ledningsanlegg under bakken Faglige utfordringer vi har møtt på Erling Onstein erling@arkitektum.no Hvilke utfordringer har vi «funnet»? Knytta til SOSI Produktspesifikasjoner Knytta til

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D, Teknikk og konsept, divisjon Utbygging i Bane NOR Innhold 1. Strategi modellbasert

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Innhold Li& kontraktsre& Oppstart av prosjekt Omfang av Entreprenørens dokumentasjonsarbeid Gemini 3D Va flyt Li< kontraktsre

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget 1 1. INNLEDNING 3 2. ANSVAR OG ROLLER. 3 2.1. BYGGHERRES ANSVAR... 3 2.2. ENTREPRENØRENS

Detaljer

Videre utvikling av innmålingsinstrukser - erfaringer etter kontakt med Avinor AS, Drammen og Oslo VAV. Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune

Videre utvikling av innmålingsinstrukser - erfaringer etter kontakt med Avinor AS, Drammen og Oslo VAV. Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Videre utvikling av innmålingsinstrukser - erfaringer etter kontakt med Avinor AS, Drammen og Oslo VAV Erling Onstein Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Om SOSI (Standardisert Opplegg for Stedfesta Informasjon)

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Dataflyt mellom aktører gjenbruk av data. Fagdag veg, Gålå Ingar Skogli, Statens vegvesen

Dataflyt mellom aktører gjenbruk av data. Fagdag veg, Gålå Ingar Skogli, Statens vegvesen Dataflyt mellom aktører gjenbruk av data Fagdag veg, Gålå 05.09.2017 Ingar Skogli, Statens vegvesen 21.09.2017 Dataflyt mellom aktører plan- og byggefase Prosjektering Iht. krav Fagmodeller Bygging Stikning

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Veileder for produktark og presentasjonsregler

Veileder for produktark og presentasjonsregler Veileder for produktark og presentasjonsregler Tittel: Veileder for produktark og presentasjonsregler Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, produktark, presentasjonsregler, leveranser, NSDI,

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211)

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Hvordan ivareta "som bygget"-modellen for fremtiden Multidisiplin

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral lagring av Felles kartdatabase Prosjektets mål: 80% av kommunene oppdaterer

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Innlegg under workshop om samordning av ledninger i grunnen

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB

Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

Region nord Veiledning til krav om leveranse av ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.2, 13.05.2011 Statens vegvesen Region nord Geodataseksjonen 1 1. INNLEDNING.

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk September 2011 Foredrag NVTF 2011 AGENDA 1. Hvorfor 3D-modell/ samordningsmodell 2. Generelt/Historikk

Detaljer

Modelerings-prinsipper SOSI Ledning

Modelerings-prinsipper SOSI Ledning Modelerings-prinsipper SOSI Ledning Skrevet av Steinar Høseggen og Erling Onstein, august 2012 Hensikt 2 Oversikt over SOSI Ledning 2 Kortbeskrivelse av Kjernemodellen 2 Innledning 2 Objekttyper 3 Egenskaper

Detaljer

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Foredrag D 8: STIKNINGSGRUNNLAG NYE GRENSER TESTES UT I BJØRVIKA Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Oversikt fra øst Oversikt fra sør

Detaljer

GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN

GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN 1 Geomatikkfaget er nå godkjent slik at utøvere av faget vårt kan kalle seg Rådgivende Ingeniør Geomatikk. Rådgivende Ingeniørers Forening

Detaljer

Knut Jetlund. Co-editor for modellregisteret (Harmonized Model)

Knut Jetlund. Co-editor for modellregisteret (Harmonized Model) SOSI modellregister Skal dette være det foretrukne modellregister for all geografisk informasjon i Norge, inkl. NVDB, BIM Samferdsel og infrastruktur? Knut Jetlund, Statens vegvesen og Magnus Karge, Kartverket

Detaljer

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet:

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet: Referat SOSI Ag7b Ledning Dato: tirsdag 14.januar 2014 Tid: 0930-1530 Sted: Kartverket/Oslo, Storgata 33, 7.etg, Møterom 1 og 2 Deltakere Agenda Navn Aileen Jevnaker, Oslo VAV Ann Helen Karlsen, Vegvesenet

Detaljer

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut DaØ sin erfaring: Svært varierende dokumentasjon fra svært bra til ingenting - Svært bra/bra er = kort tid på innlegging i Gemini VA og gir et bra grunnlag for

Detaljer

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Erfaringer og u=ordringer modellbasert prosjektering Håndbok V770 Jarle Kris*an Tangen Statens vegvesen Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Espen Røed Dahl

Detaljer

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON 01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON UTARBEIDELSE OG LEVERANSE AV FDV-DOKUMENTASJON DOKUMENTASJONEN SKAL VÆRE I HENHOLD TIL NS 5820 DOKUMENTASJON AV UTSTYRSLEVERANSER 1 av 3 Dokumentasjon! FDV-dokumentasjon skal

Detaljer

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 Workshop NGIS API Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 1 NGIS i WinMap NGIS-klient Hente datasett fra en NGIS portal Oppdatere portalen med endringer gjort lokalt Spesiallaget funksjonalitet

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt EBAs "Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt" er et bra og gjennomarbeidet dokument. Grensesnittet mellom rådgiver og entreprenør har lenge vært kilde til konflikt. Entreprenørens

Detaljer

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato:

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato: Innmåling av infrastruktur i bakken VEILEDNING Forfatter: Faraas, Frode Godkjent av: Røen, Grete Dato: 27.07.2016 Innmåling av infrastruktur i bakken 1. Innledning Forsvarsbygg forvalter infrastruktur

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

Samordning av ledninger i grunnen

Samordning av ledninger i grunnen Eldar Brænden Geomatikkbedriftene/Geomatikk AS Samordning av ledninger i grunnen Aktuelt på tre områder Planlegging og utførelse av ledningsarbeider (sammen i grøfta) Geodata registrering og forvaltningen

Detaljer

Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006

Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006 Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006 Formål: Effektivisere utbyggingsprosjekter i regi av Statens vegvesen Metode: Endre arbeidsmåter gjennom nye krav i styrende dokumenter Bjørvikaprosjektet har med

Detaljer

WMS og WFS i praksis

WMS og WFS i praksis WMS og WFS i praksis - sett i Norge digitalt perspektiv Presentasjon påp Trøndelagskartdagan 2007 Steinkjer 8 februar 2007 Roy H.Mellum Sjefsingeniør Statens kartverk, NGIS-enheten roy.mellum@statkart.no

Detaljer

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Kort presentasjon av meg selv Gruppeleder avdeling VA-teknikk Trondheim. Foreløpig 5 ansatte,

Detaljer

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune

Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune Sist revidert: 23.02.2009 Spesifikasjon for utarbeidelse av plankart for Røyken kommune 1. Generelt Miljøverndepartementet vedtok 10.05.04 ny forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan og byggesaksbehandlingen.

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Unntak...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 5 DOKUMENTHÅNDTERING...6

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Overgang til FKB 4.5 utfordringer Kristian Aune Kartverket Bergen Loen 24. mars 2015 Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Hvorfor nytt forvaltningsopplegg? Høgspentledninger og andre ledningsinstallasjoner

Detaljer

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll *HRGDWDNRQWUROO 5.1 Innledning 5.2 SOSI - FKB 5.3 Hva skal kontrolleres 5.3.1 Dataleveranse 5.3.2 Nøyaktighet 5.3.3 Innhold / Tematisering 5.3.4 Datastruktur 5.3.5 Fullstendighet 5.3.6 Intern homogenitet

Detaljer

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast)

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Kartverket, august 2015 Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Dokumentet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen. Henrik Folke Holmberg

Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen. Henrik Folke Holmberg Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen Henrik Folke Holmberg Rasjonell modellering og arbeidsprosess for Jernbaneteknikk Tradisjonelt prosjekteres jernbaneteknikk basert på prinsipper støttet

Detaljer

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate Heidi Berg, Ole Jacob Schia (Norconsult), Bård-Olav Aune og Besim Zekaj (Skanska), Krav

Detaljer

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan

Norges byggstandardiseringsråd. Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Norges byggstandardiseringsråd Spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan Innhold 0 Innledning... 1 Generelt... 2 Bruksområder... 3 Anbefalt ansvarsfordeling... 4 Kart og planer... 5 Situasjonskart...

Detaljer

Samspill BIM/GIS i SOSI Landskapsarkitektur

Samspill BIM/GIS i SOSI Landskapsarkitektur Magnus Karge, Kartverket GIS BIM Samspill BIM/GIS i SOSI Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur Magnus Karge I Kartverket siden 2010 Siden 2011 del av standardiseringssekretariatet (tidligere SOSI sekretariat)

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

InterCity-prosjektet krever BIM

InterCity-prosjektet krever BIM InterCity-prosjektet krever BIM Foredrag på X, Y og Z 2016 Kristin Lysebo, Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet i Jernbaneverket InterCity-prosjektet skal i hovedtrekk: Bygge 230 km dobbeltspor 22 byer

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen. 25. februar 2014

Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen. 25. februar 2014 Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen 25. februar 2014 Agenda Bakgrunn og utfordringer Alternative løsninger Samfunnsøkonomisk analyse

Detaljer

Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet

Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet Foredrag den kloke tegning 14.oktober 2015 Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet Jernbaneverket E-post: kristin.lysebo@jbv.no InterCity-prosjektet:

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

NS 3580 Bygg- og anleggsnett Ansvar, kvalitetskrav og metoder Ny standard fra Standard Norge. - konsekvenser for «stikkeren»

NS 3580 Bygg- og anleggsnett Ansvar, kvalitetskrav og metoder Ny standard fra Standard Norge. - konsekvenser for «stikkeren» NS 3580 Bygg- og anleggsnett Ansvar, kvalitetskrav og metoder Ny standard fra Standard Norge - konsekvenser for «stikkeren» Asbjørn Eilefsen Vegdirektoratet, NVDB og Geodata/ Region sør Geodata 05.02.2015

Detaljer

Prosjekt E18 Bjørvikas erfaringer med overlevering til NVDB

Prosjekt E18 Bjørvikas erfaringer med overlevering til NVDB 24.09.2015 Teknologidagene 2015 Prosjekt E18 Bjørvikas erfaringer med overlevering til NVDB Teknologidagene 2015 Grete Tvedt, Statens vegvesen Andreas Matras, Statens vegvesen Katrin Johannesdottir, Skanska

Detaljer

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Betydning for Norge digitalt-samarbeidet og viktig del av det teknologiske rammeverket Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk Produktspesifikasjoner Trenger vi det

Detaljer

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering?

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering? Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering? Datum og projeksjoner (UTM/NTM, NN2000) Transformasjoner Metadata/koding av data Asbjørn Eilefsen Statens vegvesen Geodata Region sør Datum og projeksjoner

Detaljer

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater System A System B Overføre info Agenda Del 1 Hvilke filformater brukes

Detaljer

Sluttrapport. Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen

Sluttrapport. Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen Sluttrapport Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen F.v. René Astad Dupont, Rune Berge, Randi Fagervik, Leiv Molven og Terje Rødberg. Mandat og sammensetning Bakgrunn: Norsk Vanns

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6220 Trafo (ID=466) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet.

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 22 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 22 SOSI standard - versjon 2.2 Side 23 DEL 1 GENERELL DEL

Detaljer

VEILEDNING TIL AVKLARING AV ANSVAR OG RETTIGHETER VED BRUK AV åpenbim Status: Høringsforslag

VEILEDNING TIL AVKLARING AV ANSVAR OG RETTIGHETER VED BRUK AV åpenbim Status: Høringsforslag VEILEDNING TIL AVKLARING AV ANSVAR OG RETTIGHETER VED BRUK AV åpenbim Status: Høringsforslag 1 1. Om ansvar og rettigheter 3 2. Kontrakt 4 2.1 Materiale/Formater - Skal formuleringene om rettigheter til

Detaljer

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kartverkets oppgaver Samle inn Forvalte Formidle Bidra til at data blir brukt Digital saksbehandling Digitalisering

Detaljer

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Krav og rutiner for å håndtere Modell data Høyere krav til grunnlagsdata Modellbasert prosjektering for

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE OPPSUMMERING! Oppsummering - Status for utvikling at ByggSøk med åpen BIM? Ideal er å kunne få sjekket inn og behandlet byggsøk digitalt via BIM. Løsning á la Singapore. IFG kom ikke inn i 2x3, og arbeidet

Detaljer

Byggherrens erfaring med BIM-modeller

Byggherrens erfaring med BIM-modeller NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014 Byggherrens erfaring med BIM-modeller Jarle Kristian Tangen Leder prosjektstab E6 Gardermoen-Biri Stikkord Fakta om Fellesprosjektet 3D fra enkel visualisering til maskinstyring

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

NOTAT. FKB primærdatabase eller produkt? Geovekst-forum. Geir Myhr Øien Dato Kopi til

NOTAT. FKB primærdatabase eller produkt? Geovekst-forum. Geir Myhr Øien Dato Kopi til NOTAT Emne Til FKB primærdatabase eller produkt? Geovekst-forum Fra Geir Myhr Øien Dato 24.02.2017 Kopi til Bakgrunn FKB er innenfor kart- og geodata miljøet i Norge et veletablert og velkjent begrep.

Detaljer

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring Geosynkronisering Geosynkronise ring Kommuner GeoNorge / andre portaler Nasjonale tjenester Metadata Visning Nedlasting Deltakende virskomhet 1 Hva er utviklet til nå? Geosynkronise ring Spesifikasjon

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Modellbaserte vegprosjekter

Modellbaserte vegprosjekter Modellbaserte vegprosjekter -Hva innebærer det å gjennomføre et modellbasert vegprosjekt? -Hvordan fungerer dagens regelverk? -Videre utvikling i Statens vegvesen Thor Sigurd Thorsen, Byggherreseksjonen,

Detaljer