Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid spunkt : 13: 00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid spunkt : 13: 00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vara representanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen Eldbjørg Hogstad ordfører by sekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs - Innhold Un n tatt Arkiv - saksnr offentlighet saksnr PS 12/18 Papirløse møter - Digitale saksdokumenter i utvalgene PS 12/19 Forslag på styremedlemmer - Stiftelsen Nordmøre museum 2012/ /540 PS 12/20 Forslag på kandidat til "Året s reiselivspris" 2009/151 PS 12/21 Matsenteret AS - Kontroll salgsbevilling på Bunnpris St. Hanshaugen PS 12/22 Bradley AS - Søknad om utvidelse av skjenkeområdet til Fasting Kjeller'n til å omfatte bakgård PS 12/23 Oppnevn ing av nytt styremedlem i Knudtzon Senteret AS 2008/ / /999 PS 12/24 Referatsaker Liste over referatsaker /22 Side 2

3 Arkiv: 062 Arkivsaksnr: 2012/75-1 Saksbehandler: Arild Ovesen Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Papirløse møter - Digitale saksdokumenter i utvalgene Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune innfører løsning for papirløse møter for formannskapet perioden 2012 til 2014, med intensjon om utvidelse av ordningen til å gjelde alle utvalgene etter en evaluering høsten Løsningen baseres på at representantene selv holder seg med ønsket utstyr for å håndtere digitale saksdokumenter. Hver representan t tilstås en godtgjøring på tilsammen kr hele valgperioden for å dekke kostnadene til utstyr og nødvendig programvar e. Representanter som kjøper nytt utstyr får et tilskudd på kr Representanter som bruker eget utstyr får kr pr. år i tilskudd gjennom valgperioden. Godtgjøringen dekkes av budsjettansvar 1001, Sentrale politiske utvalg Representanten må selv sørge for internettilgang, men det vil alltid være mulig å benytte publikumsnettet i kommunale bygg for å få tilgang til saksdokumenter. Dersom representanten i løpet av perioden søker om, og får fritak fra politiske verv skal ut betaling av godtgjørin g stanses og eventuelt tilbakebetales forholdsvis for inneværende år. Dersom representanten ønsker å skrive ut innkallingen og ha papirene med seg i møtet står han/hun fritt til det, men må selv dekke kostnadene. Ordningen medfører økte driftsutgifter for IKT -avdelingen som beskrevet i saksopplysningene. Dette dekkes gjennom budsjettjustering, og midlene overføres fra ansvar 1001, Sentrale politiske utvalg til ansvar 1222, IKT og dokumentsenter. Saksopplysninger Orkidé IKT hadde høsten 2011 en pres entasjon av papirløse møter for medlemskommunene. Med bakgrunn i dette ba ordfører om at det ble lagt frem en sak for formannskapet om innføring av papirløse møter i Kristiansund kommune. Kristiansund kommune bruker mye tid og penger på å produsere og sen de ut papirkopier av møteinnkallinger til politiske utvalg. Papirkopier har noen fordeler og lang tradisjon, Side 3

4 men trenden er at flere og flere kommuner nå er i ferd med å gå over til fullelektroniske løsninger. Noen få kommuner har hatt slike ordninger lenge nok til å gjennomføre evalueringer og brukertilfredshetsundersøkelser. I Bergen mener et stort flertall (80%) at det er lett å orientere seg i saksdokumenter og vedlegg til sakene. I samme kommune er kun 12% Lite fornøyd med kvaliteten på kart, tegni nger og foto i digital form. Kristiansand kommune fikk i 2009 tilbakemelding om at de aller fleste bystyremedlemmer (92%) ønsket å fortsette med elektronisk saksbehandling, kun 8% ønsket seg tilbake til papir. Møteinnkallinger kan bli svært omfattende, og med den mengden utvalgsmøter representantene deltar i blir det store mengder med dokumenter å holde orden på for hver enkelt. Elektronisk håndtering av saksdokumenter forenkler dokumentbehandlingen for kommunen samtidig som det gir representantene rask tilgang til informasjonen. Dette gir representantene god oversikt over saksdokumenter, også fra alle tidligere møter. I følge politisk sekretariat er alle representantene i inneværende periode tilgjengelige på epost, vi kan dermed anta at de har tilgang på internett. Kristiansund benytter fullelektronisk system for saksbehandling, og legger allerede alle saksdokumenter tilgjengelig på kommunens nettsider. Mye av grunnlaget er dermed lagt for å avskaffe papirkopiene helt. Estimert innsparingspotensial Kostnad pr. formannskaps møte basert på estimat av arbeid, trykking, distribusjon, porto og kopipris er ca pr møte. Det gir et innsparingspotensial på kr pr år (kr x 20 møter). Det er verd å merke seg at av dette er kr transportu tgifter som bl ir inntektsført hos brannvesenet. Hvis ordningen utvides til å gjelde alle utvalg, er innsparingspotensialet på til sammen kr pr år, est imert ut fra regnskapstall for Av dette er kr transportutgifter som ble inntektsfør t hos brannvesenet. Vi antar å kunne ta ut ca. 60% gevinst i inneværende periode, og antar at innsparingen vil være høyere i løpet av noen år. Dette forutsetter at absolutt alle møteinnkallinger og sakspapirer håndteres digitalt. Det eneste unntaket er saker som er unntatt offentlighet, men mengden slike saker er for beskjeden til å være relevant. Det kan være helt spesielle saker, for eksempel med store kart og foto hvor det må bestilles ekstraordinære trykkerijobber, men i utgangspunktet bør også kart og foto håndteres digitalt. Erfaringer fra Bergen kommune tilsier at de aller fleste er fornøyd med dette, og med visning på projektor samt mulighet for selv å se detaljene på eget utstyr vil mange oppleve at dette gir bedre kvalitet enn i dag. Dersom rep resentanten ønsker å skrive ut innkallingen og ha papirene med seg i møtet står han/hun fritt til det, men må selv dekke kostnadene. Estimerte kostnader Tilskudd til bruk av eget datautstyr Kostnadene baserer seg på å gi tilskudd til de berørte representa ntene så de selv kan holde seg med egnet datautstyr. Kommunen vil legge til rette for å kunne gjennomføre papirløse møter uavhengig av hvilket utstyr som velges, så lenge dette utstyret håndterer dokumenter i henhold til FOR nr 1222: Forskrift om IT - standarder i offentlig forvaltning. Det være seg PC, nettbrett eller annet. Tiskudd gis med utgangspunkt i pris for et godt nettbrett med nødvendig programvare og tilbehør, kr for hele perioden, som blir utbetalt årlig med kr pr. repre sentant, evt som et engangsbeløp første året av valgperioden for representanter som må kjøpe nytt utstyr. Side 4

5 Utgiften i 2012 vil bli mellom kr kr , alt etter hvor mange som må/vil kjøpe nytt utstyr. Beskatning Tilskuddet regnes som naturalyte lse i arbeidsforhold etter FSFIN , og er dermed skattepliktig i sin helhet. Kristiansund kommune vil også måtte betale arbeidsgiveravgift (p.t. 14.1%) av dette. FSFIN Arbeidsgiver kan finansiere arbeidstakers private bruk av datautstyr på følgende måter: Arbeidsgiveren refunderer arbeidstakers kostnader til å kjøpe eller lease eget datautstyr. Godtgjøringen blir rapportert på lønns - og trekkoppgave under post 111 -A, og spesifiseres som godtgjøring for bruk av privat datautstyr. Drift Komm unen legger til rette for digital forvaltning av dokumenter, og det må påregnes økte driftsutgifter for IKT -avdelingen. Arbeidsmengden for politisk sekretariat vil ikke gå ned i stor grad før papirløse møter gjennomføres i alle utvalg. Økte driftsutgifter for IKT -avdelingen i form av økt arbeidsmengde, infrastruktur og lisenser i forbindelse med distribusjon av dokumenter estimeres til kr pr. år for formannskapet, og til sammen pr. år hvis ordningen gjennomføres i alle utvalg. Oppsummert øko nomi (Estimat basert på 4 års periode) Max årlig innsparingspotensial: Formannskapet Innsparingspotensial Tilskudd til folkevalgte Arbeidsgiveravgift (14,1%) Drift SUM innsparing i perioden Totalt, alle utv alg Innsparingspotensial Tilskudd til folkevalgte Arbeidsgiveravgift (14,1%) Drift SUM innsparing i perioden Praktisk gjennomføring Tilrettelegging av dokumenter Alle dokumenter må ordnes og publiseres i et mest mulig brukervennlig format. Dokumentene publiseres allerede ryddig og oversiktlig på kommunens nettsider, og det er mulig å lese saksdokumenter fra så langt tilbake som Det er mulig å gjøre fritekstsøk i dokumentene, og de er også tilrettelagt for enkel navigering mellom saker. Ved overgangen til papirløse møter vil nye saksdokumenter distribueres via epost med lenke til riktig dokument på nettsidene, og distribusjonsavtalen med brannvesenet endres til å gjelde kun saker som er unntatt offentlig het. Side 5

6 Digital signering I dag signerer rådmann alle saksfremlegg før papirkopiene sendes ut. Ved overgangen til papirløse møter bør denne praksisen endres så rådmannen kan gi sin godkjenning av dokumentene digitalt. I kommunens saksbehandlingssystem, ephor te, legges det allerede opp til denne saksbehandlingsformen, og signaturene på saksfremlegg kan dermed erstattes med en standardtekst som kan se slik ut: Dette dokumentet er digitalt godkjent og trenger derfor ingen signatur. Bring your own technolo gy Kristiansund kommune gjør med dette et strategisk valg om å ikke låse representantene til én teknologiplattform for å håndtere digitale saksdokumenter. Ved å la representantene selv velge hva slags utstyr de ønsker å benytte åpnes det for at de kan bru ke utstyr de allerede har kjøpt til privat bruk, eller de kan kjøpe et nettbrett eller en laptop til formålet. Kommunen setter ingen krav til utstyret ut over at det må kunne kobles til internett trådløst, samt håndtere dokumentene som blir lagt ut (Kristi ansund kommune følger FOR nr 1222: Forskrift om IT -standarder i offentlig forvaltning, og dokumentene håndteres dermed av alle nettbrett og datamaskiner som er i salg i dag). Dokumentene forutsettes publisert på kommunens hjemmesider, og polit isk sekretariat sender direkte lenke til dokumentene til utvalgsmedlemmene når de er klare. Kommunen må sørge for trådl øst internett på relevante rom som brukes til politiske møter. Kommunen vil også legge til rette for opplæring i å finne de nødvendige dokumentene på kommunens nettsider. IKT -avdelingen får ansvar for å orientere om god programvare til de vanligste plattformene, samt å legge ut enkle instruksjonsvideoer på nettsidene. Det tas forbehold om at hver enkelt representant tar ansvar for bruk og vedlikehold av sitt eget utstyr. IKT -avdelingen vil ha et begrenset antall nettbrett tilgjengelig for utlån til enkeltmøter i de tilfeller der vararepresentanter stiller, eller utstyr feiler. Rådmannens vurdering Rådmannen vil med dette legge til rette for en mer effektiv og rasjonell formidling av sakspapirer, møtebøker og informasjon til kommunens folkevalgte. Ordningen medfører også en effektivisering av det praktiske arbeid for politisk sekretariat rundt produksjon og distribusjon. Ordningen med pap irløse møter har vært benyttet med stort hell i flere kommuner allerede, og det har fra politisk hold kommet flere ønsker om at også regionssenteret på Nordmøre må legge tilrette for en slik løsning. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Forslaget vil medføre store reduksjoner i papirbruk, samtidig som CO 2 - utslipp i forbindelse med distribusjon blir redusert til nær null. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side 6

7 Arkiv: C56 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Forslag på styremedlemmer - Stiftelsen Nordmøre museum Vedlegg : Brev fra Nordmøre m useum Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Ordfører ens innstilling Formannskapet i Kristiansund foreslår overfor årsmøtet i Nordmøre museum at representantene fra Kristiansund kommune - Ragnhild Helseth og Asbjørn Jordahl gjenoppnevnes som styremedlemmer i Nordmøre museum for kommende periode. Saksopplysninger Stiftelsen Nordmøre Museum holder årsmøte i Kristiansund den 27. mars Vi har mottatt brev fra Nordmøre museum som på vegne av valgkomiteen i stiftelsen ber om forslag på styremedlemmer; både nye kandidater og ønsker om gjenvalg. Valgkomiteen består av Monika Eeg, leder, Per Helge Malvik og John Ole Aspli. Årsmøtevalgte styremedlemmer som er på valg er: Ragnhild Helseth Asbjørn Jordahl Per Brennskag I formannskapets møte den ble Knut Garshol valgt som Kristi ansund kommunes representant til årsmøtet. I møte ble det foretatt suppleringsvalg, og Bjarne S. Elde ble valgt som representant til årsmøtet. Valgene er gjort for hele valgperioden Ordfører ens v urdering Ordfører en vurderer det slik at Nordmøre Museum har vært gjennom en spennende og tidkrevende oppgave med konsolideringen til nye Nordmøre Museum. Dette arbeidet er nå brakt i havn. Andre vik tige oppgaver som museet nå står foran er planleggingen og realiseringen av nytt museumsbygg, evt. i samlokalisering med et nytt opera - og kulturhus. Ordfører en anser at det er viktig med kontinuitet. På den bakgrunn vil ordfører en foreslå gjenvalg av Ragn hild Helseth og Asbjørn Jordahl som Kristiansund kommune s representanter i styret for Nordmøre museum. Per Kristian ordfører Øyen Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Arkiv: U64 Arkivsaksnr: 2009/151-6 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Forslag på kandidat til "Årets reiselivspris" Vedlegg : Kriterier Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Ordfører ens innstilling Formannskapet i Kristiansund foreslår.. til Årets reiselivspris Saks opplysninger Vi har mottatt brev fra Møre og Romsdal Reisel iv som ber om forslag på kandidat til Årets reiselivspris. Prisen ble innstiftet i 2007, og ble første gang delt ut på Reiselivskonferansen 2007 i Molde. Tidligere vinnere av prisen er: År : Vinner : 2007 : Per Arne Westavik 2008 : Classic Norway 2009 : Hotel Union v/ Monja og Sindre Mjelva : Norsk Fjellfestival. 2011: Juvet Landskapshotell Ordfører ens v urdering Ordfører en legger frem saken til drøfting og vurdering. Formannskapet kan evt. foreslå på ny kandidaten fra i fjor Nordic Light International Festival of Photography. Per Kristian ordfører Øyen Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 10

11 Årets Reiselivspris Møre og Romsdal Reiseliv Formål : Synliggjøre reiselivsnæringen og dens betydning for Møre og Romsdal. Synliggjøre betydningen av samarbeid på tvers av geografi, segment, sektor m.m. Prisen kan tildeles en eller flere av følge nde kategorier : Bedriften har vært kreativ og nyskapende i utvikling av egen bedrift/ produkt i tråd med etterspørsel og internasjonale trender. Konstellasjon av bedrifter som i samarbeid er med på å videreutvikle og markedsføre Møre og Romsdal som et spennende reisemål. En person som representerer og profilerer Møre og Romsdal på en sympatisk måte. Utdeling : Reiselivsprisen skal deles ut på Møre og Romsdal Reiseliv sin årlige reiselivskonferanse. Verdien på Reiselivsprisen er begrensa oppad til kr Styret bestemmer fra år til år hva som skal utgjøre selve prisen. Jury : Styret i Møre og Romsdal Reiseliv utgjør juryen. Hvem kan sende inn forslag : Bedrifter, organisasjoner, enkeltpersoner, kommuner m.fl. kan sende inn forslag på kandida ter til Årets Reiselivspris. Forslaget må begrunnes ut i fra kriteria som er satt opp for tildeling av prisen. ReiselivsprisM&R2007 /LSS Side 11

12 Arkiv: U62 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Matsenteret AS - Kontroll salgsbevilling på Bunnpris St.Hanshaugen Vedlegg 1 Kontrollrapport Bunnpris St.Hanshaugen Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Formannskapet gir Matsenteret AS en skriftlig advarsel for brudd på alkohollovens 8-11, jfr. forskriftens 3-1 i forbindelse med salgskontroll i dagligvarebutikken Bunnpris St. Hanshaugen den En gjentatt alvorlig forseelse kan føre til inndragning av bevillingen over et gitt tidsrom. Saks opplysn inger I forbindelse med salgskontroll Bunnpris St. Hanshaugen den , ble det i kontrollrapportens pkt. 4 avkrysset JA på Selges eller utleveres alkoholholdig drikke til person åpenbart påvirket av rusmidler? Det er videre anført følgende komment ar til dette punktet: Punkt 4: Åpenbart påvirket mann fikk kjøpt 4 stk. 6-pakning flasker øl (24 flasker) kl Videre foreligger det en tjenesterapport som beskriver nærmere denne hendelsen. I henhold til alkohollovens 8-11, jfr. forskriftens 3-1, skal salg eller utlevering av alkoholholdig drikk ikke skje til personer som er åpenbart på virket av rusmidler. Iflg. kontrollrapportens pkt. 4 har det da skjedd et brudd på alkohollovens bestemmelser. En har ikke mottatt merknader til kontrollrap porten fra bevillingshaver etter at kontroll rapporten har vært oversendt bevillingshaver for eventuel l uttalelse. Side 12

13 Rådmannens v urdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Kommunens rusmiddelpolitisk handlingsplan har veiledende retningslinje r for brudd på salgs - og skjenkebestemmelsene hvor det bl.a. er listet opp hvilke overtredelser som kan betraktes som alvorlig og mindre alvorlig. Salg av alkoholholdig drikk til personer er åpenbart påvirket av rusmidler betraktes som en alvorlig overtre delse som skal reageres med en skriftlig advarsel som inneholder varsel om at gjentatt alvorlig forseelse vil føre til inndragning. Rådmannen vil da foreslå dette. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Bradley AS - Søknad om utvidelse av skjenkeområdet til Fasting Kjeller'n til å omfatte b akgård Vedlegg 1 Søknad om utvidelse av skjenkeområde Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune innvilger søknad fra Bradley AS om utvidelse av skjenkeområdet tilhørende Fasting Kje lle r n til også å omfatte bakgården i bygningen. Hvis dette viser seg å komme i konflikt med omliggende bebyggelse, vil kommunen forbeholde seg retten til at denne utvidelsen av skjenkeområdet blir avviklet. Saks opplysninger I skriv dat søker Bradley AS om å få utvide skjenkeområdet tilhørende Fasting Kjeller n til å omfatte bakgården til Skolegaten 16. Grunneieren har samtykket til dette. Rådmannens v urdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Da dette er en mindre utvidelse av skjenkeområdet hvor det omsøkte området ligger i tilknytning til skjenkestedet, har ikke rådmannen merknader til at dette blir innvilget. Hvis bruken av bakgården på et senere tidspunkt vil komme i konflikt med omliggende bebyggelse eller lignende, vil kommunen forbeholde seg retten til å reversere denne ordningen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuset h kommunalsjef Side 16

17 BradleyAS Org.nr Gamle Kvalvågvei KRISTIANSUNDN Kristiansund KRISTIANSUND KOMMUNE v/ Svein Heggem Vedlegg til søknad omutvidelseav skjenkeområdet Bradley AS, serveringsted Fasting Kjeller'n Søkerhervedom utvidelse av skjenkeområdet til også å gjeldedele avbakgården til Skolegata 16. Huseier Pål Forsnes eierhele dette områdetoghanhar gittoss tillatelse til å dispineredette. Viønsker dettepå bakgrunn av - at deler avvårt lokalekan lukkesheltogb rukes til private tilstelninger/møter. Har blitt kontaktet av offshore selskapet somvu rdererogbrukedette rommet til debrefingeravprosjekter, organisasjoner,k lubber etc. For ågjøredette såprivat som muligønsker vi å ta ibrukbakgården. -bakgården erogså en veldig lunplass, deler avden er alleredeunder tak. Vi tenker kun ogbrukebakgården frem tilk l Dette for ågioss enbedrekontroll avområdetog av hensyn til naboer. Forstår det slik athvis detkun brukes frem til dette tidspunktet behøves ikkenabovarsel. Fasting Kjeller'n er forøvrig en roligplass med detvoksentklientell. Vi harheller ikkenoenplanerom åbyggen oe permanentder, så forstår det slik at vi ikke trengernoen tillatelse av andreenhuse ier. Skjenkekontrollenharværtpå omvisning angdette, dehadde ingen innvendinger. Branntilsynetmed Jan Ove Kværnesharog såvært påbefaring,heller ikkedehar noe å irmvende. Utgangen sombrukes til bakgårdener engo dkjentnødutgang. Bakgårdener idag et lukketområde, somdet er enkelt å hakontr oll over. Ang. Stedfortreder Charlotte Hoelblir stedfortrederhos Bradley AS, siden David Bradley ikkehar fått tatt skjenkeprøvenog Marita Jørgenvåg fremdeles står som stedfortrederpå Rica Hotell. Håpermeddette atderehar alleopplysning er idenne saken. Medhilsen Hege J Holten Side 17

18 map Page 1of 1 TH-r 16 SKOLEGQ Side 18

19 Arkiv: 080 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Oppnevning av nytt styremedlem i Knudtzon Senteret AS Saken legges frem for forma nnskapet med følgende forslag til vedtak: Ordfører ens innstilling..oppnevnes som nytt styremedlem i Knudtzon Senteret AS for valgperioden Til varamedlem oppnevnes... for valgperioden Saks opplysninger Kristiansund kommune var representert med Anne Eriksen i forrige valgperioden. Hun hadde permisjon en kort stund, og i hennes permisjonsperiode var Per Kristian Øyen oppnevnt. Anne Eriksen har flyttet fra kommunen, og det må oppnevnes nytt medlem etter henne. Ordfører ens v urdering Ordfører en vurderer det slik at det er viktig at den personen som oppnevnes har god og kontinuerlig kontakt med næringslivet. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Per Kristian ordfører Øyen Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 19

20 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/22-47 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Referatsaker Liste over referatsaker Saksnr. Innhold Hørings - Avs. /Mot. frist /111 Høring - forslag om endringer i 21. febr. Helse - og turnusforskriften for fysioterapeuter omsorgsdepartementet /114 Høring - Akutt forurensning En 15. mars Kystverket - administrativ veileder for beredskapsavdelingen kommuner og IUA /1188 Høring - forslag til program for (7. mars ) konsekvensutredning for PL218 Ny frist: Statoil Luva 16. mars 4 Høring forslag til endringer i kart - 1. mars og planforskriften Miljøverndepartementet /1826 Høring av forslag til endringer i 20. april Helse - og tobakksskadeloven omsorgsdepartementet /1867 Takkebrev. Øk. støtte til jul Frelsesarmeen Side 20

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer