Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid spunkt : 13: 00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.02.2012 Tid spunkt : 13: 00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid spunkt : 13: 00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vara representanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen Eldbjørg Hogstad ordfører by sekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs - Innhold Un n tatt Arkiv - saksnr offentlighet saksnr PS 12/18 Papirløse møter - Digitale saksdokumenter i utvalgene PS 12/19 Forslag på styremedlemmer - Stiftelsen Nordmøre museum 2012/ /540 PS 12/20 Forslag på kandidat til "Året s reiselivspris" 2009/151 PS 12/21 Matsenteret AS - Kontroll salgsbevilling på Bunnpris St. Hanshaugen PS 12/22 Bradley AS - Søknad om utvidelse av skjenkeområdet til Fasting Kjeller'n til å omfatte bakgård PS 12/23 Oppnevn ing av nytt styremedlem i Knudtzon Senteret AS 2008/ / /999 PS 12/24 Referatsaker Liste over referatsaker /22 Side 2

3 Arkiv: 062 Arkivsaksnr: 2012/75-1 Saksbehandler: Arild Ovesen Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Papirløse møter - Digitale saksdokumenter i utvalgene Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune innfører løsning for papirløse møter for formannskapet perioden 2012 til 2014, med intensjon om utvidelse av ordningen til å gjelde alle utvalgene etter en evaluering høsten Løsningen baseres på at representantene selv holder seg med ønsket utstyr for å håndtere digitale saksdokumenter. Hver representan t tilstås en godtgjøring på tilsammen kr hele valgperioden for å dekke kostnadene til utstyr og nødvendig programvar e. Representanter som kjøper nytt utstyr får et tilskudd på kr Representanter som bruker eget utstyr får kr pr. år i tilskudd gjennom valgperioden. Godtgjøringen dekkes av budsjettansvar 1001, Sentrale politiske utvalg Representanten må selv sørge for internettilgang, men det vil alltid være mulig å benytte publikumsnettet i kommunale bygg for å få tilgang til saksdokumenter. Dersom representanten i løpet av perioden søker om, og får fritak fra politiske verv skal ut betaling av godtgjørin g stanses og eventuelt tilbakebetales forholdsvis for inneværende år. Dersom representanten ønsker å skrive ut innkallingen og ha papirene med seg i møtet står han/hun fritt til det, men må selv dekke kostnadene. Ordningen medfører økte driftsutgifter for IKT -avdelingen som beskrevet i saksopplysningene. Dette dekkes gjennom budsjettjustering, og midlene overføres fra ansvar 1001, Sentrale politiske utvalg til ansvar 1222, IKT og dokumentsenter. Saksopplysninger Orkidé IKT hadde høsten 2011 en pres entasjon av papirløse møter for medlemskommunene. Med bakgrunn i dette ba ordfører om at det ble lagt frem en sak for formannskapet om innføring av papirløse møter i Kristiansund kommune. Kristiansund kommune bruker mye tid og penger på å produsere og sen de ut papirkopier av møteinnkallinger til politiske utvalg. Papirkopier har noen fordeler og lang tradisjon, Side 3

4 men trenden er at flere og flere kommuner nå er i ferd med å gå over til fullelektroniske løsninger. Noen få kommuner har hatt slike ordninger lenge nok til å gjennomføre evalueringer og brukertilfredshetsundersøkelser. I Bergen mener et stort flertall (80%) at det er lett å orientere seg i saksdokumenter og vedlegg til sakene. I samme kommune er kun 12% Lite fornøyd med kvaliteten på kart, tegni nger og foto i digital form. Kristiansand kommune fikk i 2009 tilbakemelding om at de aller fleste bystyremedlemmer (92%) ønsket å fortsette med elektronisk saksbehandling, kun 8% ønsket seg tilbake til papir. Møteinnkallinger kan bli svært omfattende, og med den mengden utvalgsmøter representantene deltar i blir det store mengder med dokumenter å holde orden på for hver enkelt. Elektronisk håndtering av saksdokumenter forenkler dokumentbehandlingen for kommunen samtidig som det gir representantene rask tilgang til informasjonen. Dette gir representantene god oversikt over saksdokumenter, også fra alle tidligere møter. I følge politisk sekretariat er alle representantene i inneværende periode tilgjengelige på epost, vi kan dermed anta at de har tilgang på internett. Kristiansund benytter fullelektronisk system for saksbehandling, og legger allerede alle saksdokumenter tilgjengelig på kommunens nettsider. Mye av grunnlaget er dermed lagt for å avskaffe papirkopiene helt. Estimert innsparingspotensial Kostnad pr. formannskaps møte basert på estimat av arbeid, trykking, distribusjon, porto og kopipris er ca pr møte. Det gir et innsparingspotensial på kr pr år (kr x 20 møter). Det er verd å merke seg at av dette er kr transportu tgifter som bl ir inntektsført hos brannvesenet. Hvis ordningen utvides til å gjelde alle utvalg, er innsparingspotensialet på til sammen kr pr år, est imert ut fra regnskapstall for Av dette er kr transportutgifter som ble inntektsfør t hos brannvesenet. Vi antar å kunne ta ut ca. 60% gevinst i inneværende periode, og antar at innsparingen vil være høyere i løpet av noen år. Dette forutsetter at absolutt alle møteinnkallinger og sakspapirer håndteres digitalt. Det eneste unntaket er saker som er unntatt offentlighet, men mengden slike saker er for beskjeden til å være relevant. Det kan være helt spesielle saker, for eksempel med store kart og foto hvor det må bestilles ekstraordinære trykkerijobber, men i utgangspunktet bør også kart og foto håndteres digitalt. Erfaringer fra Bergen kommune tilsier at de aller fleste er fornøyd med dette, og med visning på projektor samt mulighet for selv å se detaljene på eget utstyr vil mange oppleve at dette gir bedre kvalitet enn i dag. Dersom rep resentanten ønsker å skrive ut innkallingen og ha papirene med seg i møtet står han/hun fritt til det, men må selv dekke kostnadene. Estimerte kostnader Tilskudd til bruk av eget datautstyr Kostnadene baserer seg på å gi tilskudd til de berørte representa ntene så de selv kan holde seg med egnet datautstyr. Kommunen vil legge til rette for å kunne gjennomføre papirløse møter uavhengig av hvilket utstyr som velges, så lenge dette utstyret håndterer dokumenter i henhold til FOR nr 1222: Forskrift om IT - standarder i offentlig forvaltning. Det være seg PC, nettbrett eller annet. Tiskudd gis med utgangspunkt i pris for et godt nettbrett med nødvendig programvare og tilbehør, kr for hele perioden, som blir utbetalt årlig med kr pr. repre sentant, evt som et engangsbeløp første året av valgperioden for representanter som må kjøpe nytt utstyr. Side 4

5 Utgiften i 2012 vil bli mellom kr kr , alt etter hvor mange som må/vil kjøpe nytt utstyr. Beskatning Tilskuddet regnes som naturalyte lse i arbeidsforhold etter FSFIN , og er dermed skattepliktig i sin helhet. Kristiansund kommune vil også måtte betale arbeidsgiveravgift (p.t. 14.1%) av dette. FSFIN Arbeidsgiver kan finansiere arbeidstakers private bruk av datautstyr på følgende måter: Arbeidsgiveren refunderer arbeidstakers kostnader til å kjøpe eller lease eget datautstyr. Godtgjøringen blir rapportert på lønns - og trekkoppgave under post 111 -A, og spesifiseres som godtgjøring for bruk av privat datautstyr. Drift Komm unen legger til rette for digital forvaltning av dokumenter, og det må påregnes økte driftsutgifter for IKT -avdelingen. Arbeidsmengden for politisk sekretariat vil ikke gå ned i stor grad før papirløse møter gjennomføres i alle utvalg. Økte driftsutgifter for IKT -avdelingen i form av økt arbeidsmengde, infrastruktur og lisenser i forbindelse med distribusjon av dokumenter estimeres til kr pr. år for formannskapet, og til sammen pr. år hvis ordningen gjennomføres i alle utvalg. Oppsummert øko nomi (Estimat basert på 4 års periode) Max årlig innsparingspotensial: Formannskapet Innsparingspotensial Tilskudd til folkevalgte Arbeidsgiveravgift (14,1%) Drift SUM innsparing i perioden Totalt, alle utv alg Innsparingspotensial Tilskudd til folkevalgte Arbeidsgiveravgift (14,1%) Drift SUM innsparing i perioden Praktisk gjennomføring Tilrettelegging av dokumenter Alle dokumenter må ordnes og publiseres i et mest mulig brukervennlig format. Dokumentene publiseres allerede ryddig og oversiktlig på kommunens nettsider, og det er mulig å lese saksdokumenter fra så langt tilbake som Det er mulig å gjøre fritekstsøk i dokumentene, og de er også tilrettelagt for enkel navigering mellom saker. Ved overgangen til papirløse møter vil nye saksdokumenter distribueres via epost med lenke til riktig dokument på nettsidene, og distribusjonsavtalen med brannvesenet endres til å gjelde kun saker som er unntatt offentlig het. Side 5

6 Digital signering I dag signerer rådmann alle saksfremlegg før papirkopiene sendes ut. Ved overgangen til papirløse møter bør denne praksisen endres så rådmannen kan gi sin godkjenning av dokumentene digitalt. I kommunens saksbehandlingssystem, ephor te, legges det allerede opp til denne saksbehandlingsformen, og signaturene på saksfremlegg kan dermed erstattes med en standardtekst som kan se slik ut: Dette dokumentet er digitalt godkjent og trenger derfor ingen signatur. Bring your own technolo gy Kristiansund kommune gjør med dette et strategisk valg om å ikke låse representantene til én teknologiplattform for å håndtere digitale saksdokumenter. Ved å la representantene selv velge hva slags utstyr de ønsker å benytte åpnes det for at de kan bru ke utstyr de allerede har kjøpt til privat bruk, eller de kan kjøpe et nettbrett eller en laptop til formålet. Kommunen setter ingen krav til utstyret ut over at det må kunne kobles til internett trådløst, samt håndtere dokumentene som blir lagt ut (Kristi ansund kommune følger FOR nr 1222: Forskrift om IT -standarder i offentlig forvaltning, og dokumentene håndteres dermed av alle nettbrett og datamaskiner som er i salg i dag). Dokumentene forutsettes publisert på kommunens hjemmesider, og polit isk sekretariat sender direkte lenke til dokumentene til utvalgsmedlemmene når de er klare. Kommunen må sørge for trådl øst internett på relevante rom som brukes til politiske møter. Kommunen vil også legge til rette for opplæring i å finne de nødvendige dokumentene på kommunens nettsider. IKT -avdelingen får ansvar for å orientere om god programvare til de vanligste plattformene, samt å legge ut enkle instruksjonsvideoer på nettsidene. Det tas forbehold om at hver enkelt representant tar ansvar for bruk og vedlikehold av sitt eget utstyr. IKT -avdelingen vil ha et begrenset antall nettbrett tilgjengelig for utlån til enkeltmøter i de tilfeller der vararepresentanter stiller, eller utstyr feiler. Rådmannens vurdering Rådmannen vil med dette legge til rette for en mer effektiv og rasjonell formidling av sakspapirer, møtebøker og informasjon til kommunens folkevalgte. Ordningen medfører også en effektivisering av det praktiske arbeid for politisk sekretariat rundt produksjon og distribusjon. Ordningen med pap irløse møter har vært benyttet med stort hell i flere kommuner allerede, og det har fra politisk hold kommet flere ønsker om at også regionssenteret på Nordmøre må legge tilrette for en slik løsning. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Forslaget vil medføre store reduksjoner i papirbruk, samtidig som CO 2 - utslipp i forbindelse med distribusjon blir redusert til nær null. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side 6

7 Arkiv: C56 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Forslag på styremedlemmer - Stiftelsen Nordmøre museum Vedlegg : Brev fra Nordmøre m useum Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Ordfører ens innstilling Formannskapet i Kristiansund foreslår overfor årsmøtet i Nordmøre museum at representantene fra Kristiansund kommune - Ragnhild Helseth og Asbjørn Jordahl gjenoppnevnes som styremedlemmer i Nordmøre museum for kommende periode. Saksopplysninger Stiftelsen Nordmøre Museum holder årsmøte i Kristiansund den 27. mars Vi har mottatt brev fra Nordmøre museum som på vegne av valgkomiteen i stiftelsen ber om forslag på styremedlemmer; både nye kandidater og ønsker om gjenvalg. Valgkomiteen består av Monika Eeg, leder, Per Helge Malvik og John Ole Aspli. Årsmøtevalgte styremedlemmer som er på valg er: Ragnhild Helseth Asbjørn Jordahl Per Brennskag I formannskapets møte den ble Knut Garshol valgt som Kristi ansund kommunes representant til årsmøtet. I møte ble det foretatt suppleringsvalg, og Bjarne S. Elde ble valgt som representant til årsmøtet. Valgene er gjort for hele valgperioden Ordfører ens v urdering Ordfører en vurderer det slik at Nordmøre Museum har vært gjennom en spennende og tidkrevende oppgave med konsolideringen til nye Nordmøre Museum. Dette arbeidet er nå brakt i havn. Andre vik tige oppgaver som museet nå står foran er planleggingen og realiseringen av nytt museumsbygg, evt. i samlokalisering med et nytt opera - og kulturhus. Ordfører en anser at det er viktig med kontinuitet. På den bakgrunn vil ordfører en foreslå gjenvalg av Ragn hild Helseth og Asbjørn Jordahl som Kristiansund kommune s representanter i styret for Nordmøre museum. Per Kristian ordfører Øyen Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Arkiv: U64 Arkivsaksnr: 2009/151-6 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Forslag på kandidat til "Årets reiselivspris" Vedlegg : Kriterier Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Ordfører ens innstilling Formannskapet i Kristiansund foreslår.. til Årets reiselivspris Saks opplysninger Vi har mottatt brev fra Møre og Romsdal Reisel iv som ber om forslag på kandidat til Årets reiselivspris. Prisen ble innstiftet i 2007, og ble første gang delt ut på Reiselivskonferansen 2007 i Molde. Tidligere vinnere av prisen er: År : Vinner : 2007 : Per Arne Westavik 2008 : Classic Norway 2009 : Hotel Union v/ Monja og Sindre Mjelva : Norsk Fjellfestival. 2011: Juvet Landskapshotell Ordfører ens v urdering Ordfører en legger frem saken til drøfting og vurdering. Formannskapet kan evt. foreslå på ny kandidaten fra i fjor Nordic Light International Festival of Photography. Per Kristian ordfører Øyen Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 10

11 Årets Reiselivspris Møre og Romsdal Reiseliv Formål : Synliggjøre reiselivsnæringen og dens betydning for Møre og Romsdal. Synliggjøre betydningen av samarbeid på tvers av geografi, segment, sektor m.m. Prisen kan tildeles en eller flere av følge nde kategorier : Bedriften har vært kreativ og nyskapende i utvikling av egen bedrift/ produkt i tråd med etterspørsel og internasjonale trender. Konstellasjon av bedrifter som i samarbeid er med på å videreutvikle og markedsføre Møre og Romsdal som et spennende reisemål. En person som representerer og profilerer Møre og Romsdal på en sympatisk måte. Utdeling : Reiselivsprisen skal deles ut på Møre og Romsdal Reiseliv sin årlige reiselivskonferanse. Verdien på Reiselivsprisen er begrensa oppad til kr Styret bestemmer fra år til år hva som skal utgjøre selve prisen. Jury : Styret i Møre og Romsdal Reiseliv utgjør juryen. Hvem kan sende inn forslag : Bedrifter, organisasjoner, enkeltpersoner, kommuner m.fl. kan sende inn forslag på kandida ter til Årets Reiselivspris. Forslaget må begrunnes ut i fra kriteria som er satt opp for tildeling av prisen. ReiselivsprisM&R2007 /LSS Side 11

12 Arkiv: U62 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Matsenteret AS - Kontroll salgsbevilling på Bunnpris St.Hanshaugen Vedlegg 1 Kontrollrapport Bunnpris St.Hanshaugen Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Formannskapet gir Matsenteret AS en skriftlig advarsel for brudd på alkohollovens 8-11, jfr. forskriftens 3-1 i forbindelse med salgskontroll i dagligvarebutikken Bunnpris St. Hanshaugen den En gjentatt alvorlig forseelse kan føre til inndragning av bevillingen over et gitt tidsrom. Saks opplysn inger I forbindelse med salgskontroll Bunnpris St. Hanshaugen den , ble det i kontrollrapportens pkt. 4 avkrysset JA på Selges eller utleveres alkoholholdig drikke til person åpenbart påvirket av rusmidler? Det er videre anført følgende komment ar til dette punktet: Punkt 4: Åpenbart påvirket mann fikk kjøpt 4 stk. 6-pakning flasker øl (24 flasker) kl Videre foreligger det en tjenesterapport som beskriver nærmere denne hendelsen. I henhold til alkohollovens 8-11, jfr. forskriftens 3-1, skal salg eller utlevering av alkoholholdig drikk ikke skje til personer som er åpenbart på virket av rusmidler. Iflg. kontrollrapportens pkt. 4 har det da skjedd et brudd på alkohollovens bestemmelser. En har ikke mottatt merknader til kontrollrap porten fra bevillingshaver etter at kontroll rapporten har vært oversendt bevillingshaver for eventuel l uttalelse. Side 12

13 Rådmannens v urdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Kommunens rusmiddelpolitisk handlingsplan har veiledende retningslinje r for brudd på salgs - og skjenkebestemmelsene hvor det bl.a. er listet opp hvilke overtredelser som kan betraktes som alvorlig og mindre alvorlig. Salg av alkoholholdig drikk til personer er åpenbart påvirket av rusmidler betraktes som en alvorlig overtre delse som skal reageres med en skriftlig advarsel som inneholder varsel om at gjentatt alvorlig forseelse vil føre til inndragning. Rådmannen vil da foreslå dette. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Bradley AS - Søknad om utvidelse av skjenkeområdet til Fasting Kjeller'n til å omfatte b akgård Vedlegg 1 Søknad om utvidelse av skjenkeområde Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune innvilger søknad fra Bradley AS om utvidelse av skjenkeområdet tilhørende Fasting Kje lle r n til også å omfatte bakgården i bygningen. Hvis dette viser seg å komme i konflikt med omliggende bebyggelse, vil kommunen forbeholde seg retten til at denne utvidelsen av skjenkeområdet blir avviklet. Saks opplysninger I skriv dat søker Bradley AS om å få utvide skjenkeområdet tilhørende Fasting Kjeller n til å omfatte bakgården til Skolegaten 16. Grunneieren har samtykket til dette. Rådmannens v urdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Da dette er en mindre utvidelse av skjenkeområdet hvor det omsøkte området ligger i tilknytning til skjenkestedet, har ikke rådmannen merknader til at dette blir innvilget. Hvis bruken av bakgården på et senere tidspunkt vil komme i konflikt med omliggende bebyggelse eller lignende, vil kommunen forbeholde seg retten til å reversere denne ordningen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuset h kommunalsjef Side 16

17 BradleyAS Org.nr Gamle Kvalvågvei KRISTIANSUNDN Kristiansund KRISTIANSUND KOMMUNE v/ Svein Heggem Vedlegg til søknad omutvidelseav skjenkeområdet Bradley AS, serveringsted Fasting Kjeller'n Søkerhervedom utvidelse av skjenkeområdet til også å gjeldedele avbakgården til Skolegata 16. Huseier Pål Forsnes eierhele dette områdetoghanhar gittoss tillatelse til å dispineredette. Viønsker dettepå bakgrunn av - at deler avvårt lokalekan lukkesheltogb rukes til private tilstelninger/møter. Har blitt kontaktet av offshore selskapet somvu rdererogbrukedette rommet til debrefingeravprosjekter, organisasjoner,k lubber etc. For ågjøredette såprivat som muligønsker vi å ta ibrukbakgården. -bakgården erogså en veldig lunplass, deler avden er alleredeunder tak. Vi tenker kun ogbrukebakgården frem tilk l Dette for ågioss enbedrekontroll avområdetog av hensyn til naboer. Forstår det slik athvis detkun brukes frem til dette tidspunktet behøves ikkenabovarsel. Fasting Kjeller'n er forøvrig en roligplass med detvoksentklientell. Vi harheller ikkenoenplanerom åbyggen oe permanentder, så forstår det slik at vi ikke trengernoen tillatelse av andreenhuse ier. Skjenkekontrollenharværtpå omvisning angdette, dehadde ingen innvendinger. Branntilsynetmed Jan Ove Kværnesharog såvært påbefaring,heller ikkedehar noe å irmvende. Utgangen sombrukes til bakgårdener engo dkjentnødutgang. Bakgårdener idag et lukketområde, somdet er enkelt å hakontr oll over. Ang. Stedfortreder Charlotte Hoelblir stedfortrederhos Bradley AS, siden David Bradley ikkehar fått tatt skjenkeprøvenog Marita Jørgenvåg fremdeles står som stedfortrederpå Rica Hotell. Håpermeddette atderehar alleopplysning er idenne saken. Medhilsen Hege J Holten Side 17

18 map Page 1of 1 TH-r 16 SKOLEGQ Side 18

19 Arkiv: 080 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Oppnevning av nytt styremedlem i Knudtzon Senteret AS Saken legges frem for forma nnskapet med følgende forslag til vedtak: Ordfører ens innstilling..oppnevnes som nytt styremedlem i Knudtzon Senteret AS for valgperioden Til varamedlem oppnevnes... for valgperioden Saks opplysninger Kristiansund kommune var representert med Anne Eriksen i forrige valgperioden. Hun hadde permisjon en kort stund, og i hennes permisjonsperiode var Per Kristian Øyen oppnevnt. Anne Eriksen har flyttet fra kommunen, og det må oppnevnes nytt medlem etter henne. Ordfører ens v urdering Ordfører en vurderer det slik at det er viktig at den personen som oppnevnes har god og kontinuerlig kontakt med næringslivet. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Per Kristian ordfører Øyen Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 19

20 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/22-47 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Referatsaker Liste over referatsaker Saksnr. Innhold Hørings - Avs. /Mot. frist /111 Høring - forslag om endringer i 21. febr. Helse - og turnusforskriften for fysioterapeuter omsorgsdepartementet /114 Høring - Akutt forurensning En 15. mars Kystverket - administrativ veileder for beredskapsavdelingen kommuner og IUA /1188 Høring - forslag til program for (7. mars ) konsekvensutredning for PL218 Ny frist: Statoil Luva 16. mars 4 Høring forslag til endringer i kart - 1. mars og planforskriften Miljøverndepartementet /1826 Høring av forslag til endringer i 20. april Helse - og tobakksskadeloven omsorgsdepartementet /1867 Takkebrev. Øk. støtte til jul Frelsesarmeen Side 20

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristianund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 03/17 TID: 11.11.2003 18:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING Representanter

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97644848 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalgssaksnr offentlighet

Møteinnkalling. Utvalgssaksnr offentlighet Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen/Bystyresalen Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 / 71 57 40 60 Møtesekretær

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/127 IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 10/128 Referatsaker Liste over referatsaker 16.11.2010

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905629 : E: 064 : Kari Ødegård Aas, Kirsten Vatne m.fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 Bystyret

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.08.2012 Møtested:

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 41 10. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 12:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Olje- og energiutvalg. Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Olje- og energiutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE. Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09. VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 02.09.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.10.2014 Tid: 12:00 (etter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 01.10.15 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 6/15 TID: 08.10.2015, kl. 0830 STED: Komitèrom 2 (Frei) - 2.etg rådhuset i Kristiansund

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5 Arkiv: H32 Arkivsaksnr: 2008/1614-5 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: 20.01.2009 Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/12 03.02.2009 Kommunal oppreisningsordning - presisering

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 15:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kommunestyresalen, Kommunehuset

Kommunestyresalen, Kommunehuset Gjemnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 16.02.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Kommunestyresalen, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Sjømæling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/53 Tiltak i idrettshallen for mottak av fjernvarme i forbindelse med etablering av kunstisbanen. Innkomne

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 05.05.2015 15.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/ Eldbjørg Hogstad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/ Eldbjørg Hogstad Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/2120-3 Eldbjørg Hogstad 14.02.2011 Rapporten "Kulturskoleløftet kulturskole for alle" - høringsuttalelse

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Torsken kommune. Møteinnkalling

Torsken kommune. Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Møteprotokoll. Gjemnes kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00

Møteprotokoll. Gjemnes kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00 Gjemnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 15:30 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Steinar Bjerkeset Ordfører

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011 2/11 10/890

Detaljer

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer