Kulturdråpen gir kulturaktiviteter til mennesker i rusinstitusjoner, fengsler, dagsentre og ettervern i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturdråpen gir kulturaktiviteter til mennesker i rusinstitusjoner, fengsler, dagsentre og ettervern i Østfold"

Transkript

1 KULTURDRÅPEN ET PILOTPROSJEKT gir kulturaktiviteter til mennesker i rusinstitusjoner, fengsler, dagsentre og ettervern i Østfold KAN DETTE BLI EN FAST ORDNING MED OVERFØRINGSVERDI TIL RESTEN AV LANDET? Deltakelse i kulturlivet er en måte å høre til samfunnet på Fra Stortingsmelding nr. 10 ( ): Kultur, inkludering og deltaking

2 KULTURDRÅPEN ET PILOTPROSJEKT gir kultur til mennesker på rusinstitusjoner, fengsler og andre behandlingssteder.

3 v/monica Leander Ny Verkstedeveien kultursatsning 31 i Østfold! 1671 Kråkerøy Mobil er et fylkesdekkende prosjekt som tilbyr og tilrettelegger for et kontinuerlig kulturtilbud for målgruppen: Mennesker under opphold på rusinstitusjoner og dagsentre, i fengsler og ettervern i Østfold. tilbyr 6-7 kulturaktiviteter pr. år med variert innhold; konserter, teaterkurs, filmkurs, skrivekurs, diverse foredrag osv. Oppstarten ble muliggjort med midler fra Helsedirektoratet og Østfold fylkeskommune. I 2011 vedtok Østfold fylkeskommune å delfinansiere en prosjektlederstilling over tre år med virkning fra er samlokalisert med Østfold Kulturproduksjon og inngår nå i ØKPs turnéstab. Prosjektet er i utgangspunktet et privat initiativ, og ble startet av Monica Leander i har Den kulturelle skolesekken som inspirasjonskilde. etterstreber å tilby målgruppene kulturaktiviteter og opplevelser med bredde og høy kvalitet i hele landet. Vi ønsker å: både som tilskuere og aktører Prosjektet baserer seg på kunnskap om at kulturaktiviteter kan være av avgjørende betydning for menneskers helse. Hovedmålsetningen er å gi målgruppen en god kulturell opplevelse og å styrke samarbeidet mellom stat / fylke / kommune og de frivillige organisasjonene med det formål å øke kvaliteten på tiltak som benyttes i oppfølgingsarbeidet. s kjernetiltak er forankret i Regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet. Opptrappingsplanen som gir rammene til regjeringens politikk på rusområdet, har følgende hovedmål: Mål 1: Tydelig folkehelseperspektiv Mål 2: Bedre kvalitet og økt kompetanse Mål 3: Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering Mål 4: Forpliktende samhandling Mål 5: Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende

4 Kulturtilbud v/monica Leander Verkstedeveien Kråkerøy Kulturtilbud Mobil og organisering av jobber etter samme prinsipp og modell som Den kulturelle skolesekken, og skal medvirke til at mennesker på institusjoner, dagsentre, i ettervern og fengsler får kontinuerlige, profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og Kirkens Bymisjon bidrar med representanter til arbeidsgruppen som møtes jevnlig. Østfold fylkeskommune bidrar som samlende nettverk, og er samlokalisert med og forankret hos Østfold Kulturproduksjon med kontor på Værste-området i Fredrikstad. Prosjektleder har vært ansatt i 50% stilling i og i 60 % stilling i Østfold kulturproduksjon ØKP er en fylkeskommunal virksomhet som formidler og produserer kunst og kultur under målsettingen at flest mulig mennesker i Østfold skal få delta i opplevelsene. De fleste av oppgavene er samarbeid mellom staten og alle kommunene i Østfold. Østfold kulturproduksjon har ansvar for: Den kulturelle skolesekken - herunder Rikskonsertenes skolekonsertordning, Den kulturelle spaserstokken, barnehagekonserter, Kodekort for Ungdom, UKM, Opera Østfold og Kulturhusnettverk Østfold. Samlokaliseringen og forankringen hos ØKP har bidratt til å utvide s kompetanse, erfaring og nettverk. Dette har gitt høy grad av flerbruk av produksjoner som igjen har gitt en målrettet kostnadseffektiv effekt. På samme måte bidrar også til at Østfold Kulturproduksjon i større grad oppnår målsettingen om Kultur til alle. KULTURDRÅPEN ET PILOTPROSJEKT

5 Disse har vært på turné med og 2011 presenterer konsert med Magnus Grønneberg presenterer: Inspirasjonsforedrag. Møt Dagfinn Enerly i samtale med Dag Solheim. Halden fengsel 28. mars Klokken presenterer skriveverksted med Hilde Hagerup presenterer konsert med Pernille Heckmann Piaf på norsk Varmestua 2. juledag Klokken presenterer: Animasjonsverksted med Katz Plunkett fra E6 Østfold Medieverksted. presenterer: Konsert med Jørn Hoel Piano: Bjørn Halstensen Halden fengsel Tirsdag 24. mai Klokken Hypp på å lære og lage sangtekst? Bli med på låtskriveverksted med Skranglebein Østfoldklinikken Mandag 22. august Klokken presenterer konsert presenterer med konsert med Tuva Syvertsen fra Valkyrien Allstars Syvertsen fra Valkyrien Allstars med Magnus Larsen med og Bjørn Magnus Halstensen Larsen og Bjørn Halstensen Østfoldklinikken Mandag Østfoldklinikken 26. september Mandag Klokken 26. september Klokken Teaterkurs med Hans Petter Thøgersen og Terje Brevik Program for 2012 er under utarbeidelse.

6 Fokusområder og mål v/monica Leander Verkstedeveien Kråkerøy Oppsummert Mobil årsrapport og 2011 har etter de to første driftsårene blitt godt etablert i Østfold, og har opprettet god kontakt med flere av fylkets rusinstitusjoner, dagsentre og fengsler. har nådd beskrevne mål for og 2011, og evalueringene (som er innrapportert til Helsedirektoratet 2011) viser at brukertilfredsheten er stor. Deltakerne viser til at det å oppleve alminnelige kulturtilbud i seg selv for mange er noe helt nytt og enestående. Videre blir det formidlet at de enkeltstående tilbudene er angstovervinnende, øker sosialt engasjement, gir nye bekjentskap og normaliserer hverdagen. Fagmiljøene har i sin evaluering formidlet at bidrar til økt samhandling mellom offentlige og frivillige aktører i rusfeltet. Tiltaket kan være helsefremmende for den enkelte og for behandlingsmiljøet. Kulturarenaen var tidligere en tildels lukket arena for rusavhengige. bidrar til større aktivitet, like muligheter for deltakelse, mulighet for å utvikle sine skapende ressurser, økt medborgerskap i det alminnelige sosiale rom og sosial utjevning. Med prosjektet har beboere på rusinstitusjoner, barnevernsinstitusjoner, dagsentre og i fengsler i Østfold fått gleden av å overvære mer enn 10 forskjellige konserter/kurs/foredrag fordelt på til sammen 90 enkeltstående tilbud i løpet av og Resultatmål for fengsler, barnevernsinstitusjoner, ettervern og dagsentre) forskjellige institusjoner pr. år for livsmestring og rehabilitering innlemmet i tiltak for å bidra til utjevning av sosiale forskjeller miljøet, og bidra til at kulturarenaen i større grad blir tilgjengelig for målgruppen. kommune, fylkeskommunen, stat og andre interesserte med fokus på rusavhengiges integrering i kulturlivet.

7 Tilgang til kultur og mulighet til å uttrykke seg kreativt er viktig i et demokratisk samfunn og legger grunnlag for ytringsfrihet og likeverd Fra Stortingsmelding nr. 10 ( ): Kultur, inkludering og deltaking Kunst og kultur er ressurser som bør være tilgjengelige for alle! Norsk kulturpolitikk har en klar målsetting om at kultur skal rendyrkes som eget samfunnsområde, med det overordnede mål å sørge for at ALLE har et godt kulturtilbud. Kulturstatistikkene viser at det er store variasjoner i bruken av kulturtilbudene, og det er en stor utfordring å utjevne forskjellene og oppnå større rettferdighet i tilbudene. Den største oppgaven er å gjøre de ulike kulturtilbudene tilgjengelig for de som har spesielle behov eller vansker med å oppsøke offentlige kulturarenaer på eget initiativ. De mange som ikke nås, er ofte omfattet av helse- og sosialsektoren, eller kriminalomsorgen. er et godt eksempel på samhandlingsopplegg som setter i system kultur som virkemiddel i forhold til helsemålsettinger. Ved å integrere de som av forskjellige årsaker har falt utenfor ulike deler av samfunnslivet gjennom å øke deres kulturelle deltakelse, er mye vunnet. Det handler om å øke vår felles, kulturelle kapital og kompetanse, og å gjøre samfunnsgoder tilgjengelig for alle. Det handler om å gi mennesker verdighet, selvtillit og mulighet for gode opplevelser. Deltakelse i kulturlivet og hjelp til å uttrykke seg gjennom kunstneriske uttrykksformer kan utrette underverker for den enkelte. Vi ser at det foregår mye spennende og godt kulturarbeid på forskjellige institusjoner, som fengsler, rusinstitusjoner o.a., men det er allikevel en skjev fordeling og enkelte virksomheter har et fraværende fokus på kultur som metode og arbeidsmåte. Dette kan skyldes annen ønsket prioritering eller mangel på ressurser. Ved å etablere en ordning for kulturformidling på disse stedene vil man i større grad sikre at det blir gitt kultur til og for alle! KULTURDRÅPEN ET PILOTPROSJEKT

8 Samarbeid v/monica Leander Verkstedeveien Kråkerøy Institusjonene Mobil vi samarbeider med Ettervernet i Fredrikstad Kirkens bymisjon, cafeen i Fredrikstad Hauga- Blå Kors Andre samarbeidspartnere Helsedirektoratet Østfold fylkeskommune Metode Evidensbasert forskning viser at kulturrelaterte tiltak overfor mennesker med rus- og psykiske problemer er helsefremmende. Kulturtiltak har i denne sammenheng et folkehelseperspektiv. Kulturrelaterte tiltak bidrar til å bedre den enkeltes livsmestring, gir økt selvfølelse og økt medborgerskap. De kulturelle uttrykkene som anvendes er: animasjonsteknikker

9 Brukermedvirkning Evalueringsskjema etter avsluttet kulturtilbud til brukere/beboere og ansatte. Evaluering og brukernes innspill får konsekvenser for eventuell endring av tilbud, gjenbruk av tilbud, flere tilbud og nye tilbud. Veien videre Veien videre - hva kan gjøres hvordan sikre at ALLE blir inkludert? I alle fengsler i Norge har de innsatte mulighet for å oppsøke biblioteket. I tillegg blir det arrangert diverse kulturelle aktiviteter i løpet av året. Kulturaktiviteter skal være en del av hverdagen i fengsel på samme måte som de er det i samfunnet ellers. Det gir den enkelte en mulighet til å erfare nye og positive sider av livet og ved seg selv. Gjennom kultur endres selvforståelse og selvrefleksjon. Kultur er en relasjonell og interaktiv prosess, som innebærer å skape mening, kommunisere med hverandre og organisere det sosiale livet. Kulturaktiviteter kan utløse allmennmenneskelige og allmenndannende sider som bidrar til økt livsmestring. Et godt kulturtilbud er derved viktig i arbeidet med rehabilitering av domfelte, både med tanke på den enkeltes personlige utvikling og fordi det kan være en vei inn i positive sosiale miljøer. Kultur i kriminalomsorgen handler derfor om å forberede de innsatte på livet etter løslatelse. Kriminalomsorgen samarbeider med en rekke etater og frivillige organisasjoner om å gjøre kultur- og fritidstilbudet best mulig. Deltakelse i teateroppsettinger, musikkopplæring, bibliotek og skrivekurs er noen av de tilbudene som gis til de innsatte, og de innsatte bruker tilbudene aktivt. Vi vet også at det er store variasjoner i hva som blir gitt av kulturtilbud til innsatte og pasienter i fengsler og på andre institusjoner. Ved å satse og å etablere en fast ordning for kulturaktiviteter, vil man kunne få til en rettferdig og utjevnende kulturpolitikk hvor ALLE blir inkludert. Det ville være en stor styrke for fengsler, rusinstitusjoner, psykiatriske dagsentre og ettervernsinstitusjoner i Norge om de kulturelle aktivitetene ble organisert og etablert som faste kontinuerlige tilbud etter modell av prosjekt / Den kulturelle skolesekken. Østfold har gjennom de to første prøveårene med prosjekt erfart at alle institusjonene ønsker en videreføring av denne ordningen. Pasienter / beboere / innsatte blir på denne måten sikret et bredt kulturtilbud som gir gode opplevelser, bedre rehabilitering og en styrket sosial og kulturell kapital. I tillegg opplever vi også at ansatte får styrket sin kompetanse og ser nytten av kultur som virkemiddel i rehabilitering. KULTURDRÅPEN ET PILOTPROSJEKT

10 v/monica Leander Verkstedeveien Kråkerøy Forslag til organisering av landsdekkende virksomhet Det eksisterer i dag et nettverk og godt fungerende samarbeide mellom fylkene Mobil i landet i arbeidet med den kulturelle skolesekken. Dette samarbeidet vil være en styrke i forhold til etablering av flere steder i landet. Alle fylkeskommuner har kulturell skolesekk og alle fylker som har fengsler og eller rusinstitusjoner, ettervern, psykiatriske dagsentre bør også ha et organisert tilbud til beboere/innsatte/brukere på disse stedene. Det er store variasjoner i antall institusjoner og fengsler i de forskjellige kommune og fylker. Men det er viktig å sikre at alle innenfor målgruppen får et kontinuerlig tilbud med høy kvalitet uansett bosted eller bakgrunn. FYLKESKOMMUNEN KULTURELL KULTURELL SKOLESEKK KULTURDRÅPEN KULTURELLE MATPAKKA KULTURELL SPASERSTOKK

11 Bilder fra 2011 Dagfinn Enerly i samtale med Dag Solheim En utrolig inspirerende mann. Jørn Hoel sjarmerer damene og imponerer alle med sine fantastiske låter og sin helt spesielle tilstedeværelse. Skranglebein lærer bort alt om takt, rim og rap.

12 Tuva og Magnus fra Valkyrien Allstars trollbandt publikum med vakker musikk. Tuva inviterte Skranglebein som gjesteartist på de to siste konsertene. Magnus Grønneberg fra CC Cowboys var på turnè i. Reiser på ny tur i november 2011.

13 Forslag til organisering av landsdekkende virksomhet Det eksisterer i dag et nettverk og godt fungerende samarbeide mellom fylkene i landet i arbeidet med den kulturelle skolesekken. Dette samarbeidet vil være en styrke i forhold til etablering av flere steder i landet. Alle fylkeskommuner har kulturell skolesekk og alle fylker som har fengsler og eller rusinstitusjoner, ettervern, psykiatriske dagsentre bør også ha et organisert tilbud til beboere/innsatte/brukere på disse stedene. Det er store variasjoner i antall institusjoner og fengsler i de forskjellige kommune og fylker. Men det er viktig å sikre at alle innenfor målgruppen får et kontinuerlig tilbud med høy kvalitet uansett bosted eller bakgrunn.

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015

Handlingsplan. Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer 2013 2015 Forord redusert de siste årene. Og det tyder videre på at tiltakene vi har gjennomført

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Statens tiltakspris mot bostedsløshet

Statens tiltakspris mot bostedsløshet Statens tiltakspris mot bostedsløshet 2005-2009 Foto: Husbanken/Mette Presterud Forord Staten deler i år for femte gong ut pris til det beste tiltaket mot bustadløyse. Dette har vore fem spennande år med

Detaljer

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Vedtatt av bystyret 25.09.2014 Innholdsfortegnelse Plattform for kulturskolen i Sarpsborg... 3 BAKGRUNN OG HISTORIKK... 3 Sarpsborg

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer