Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 09:00-12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 2. oktober 2013 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet Sak Tertialrapport og regnskap mai - august Sak Rapport fra Offshore Europe 2013 Sak Sak Sak Det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring Melding om universitetsbyen Stavanger - høringsuttalelse Delegasjonsreise mat til Aberdeen Sak Delegasjonsreise til OTC 2014 Sak Sak Sak Arbeidet med forskningssenter for økt oljeutvinning Ruteutviklingsprosjektet har resultert i nye flyruter Handlingsplan og budsjett for 2014 framdrift og fokus Sak Årskonferansen 2013 Orienteringssaker - Konjunkturbarometeret - Norskopplæring som konkurransefortrinn Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Christine Sagen Helgø Styrets leder Jan Soppeland Daglig leder 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 19. juni 2013 godkjennes. Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslaget 2

3 Protokoll Til stede Christine Sagen Helgø, Pål Morten Borgli (gikk under sak 14), Per A. Thorbjørnsen, Arnt-Heikki Steinbakk, Ane Mari Braut Nese, Reinert Kverneland, Ellen Solheim, Ole Ueland, Norunn Østråt Koksvik, Torkel Myklebust Dessuten møtte Jan Soppeland, Felix Laate, Tone Grindland Gustafsson, Erling Brox (ref.) Møtedato Forfall , Kl. 12:30 15:30 Stanley Wirak, Tove Frantzen, Bjørn Kahrs, Ole Tom Guse Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 4 Protokoll fra styremøte 19. juni 2013 Før møtestart holdt Øivind Reinertsen, Statoils sjef for Johan Sverdrup-utbyggingen, en orientering om omfang, utbyggingsplaner og viktige beslutninger i forbindelse med dette feltet. Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet Vedtak: Protokoll fra styremøte 20. mars 2013 godkjennes. Sak Tertialrapport og regnskap januar - april Direktør Jan Soppeland orienterte om driften, samt at det er ønskelig å ansette en ny medarbeider. Dette er begrunnet med arbeidsmengde og at økonomien tillater nyansettelse. Styret bemerket at tertialrapporten er omfattende og god, og at aktiviteten er høy. Styret ga sin tilslutning til ansettelse av ny medarbeider. Det ble minnet om at direktøren orienterer formannskap/ kommunestyrer om tertialrapporten for de kommuner som ønsker dette. Vedtak: Tertialrapporten tas til orientering. Sak Rapport fra OTC Houston 2013 Direktøren orienterte om resultatene av spørreundersøkelsen blant deltakerne i Greater Stavangers delegasjon, som også i år viste svært høy tilfredshet hos respondentene. Også de av styrets medlemmer som hadde deltatt, uttrykte at de var fornøyde med arrangement og opplegg. I diskusjonen kom det fram at det neppe vil være kapasitet til å øke antallet deltakere mye i årene framover, og at en bør diskutere om og 3

4 Protokoll Side 2 av 4 hvordan et eventuelt tak kan settes. Det framkom også at Greater Stavangers styre kanskje bør ha en klarere rolle under arrangementene, framfor at politikerne framstår som enkeltpolitikere fra enkeltkommuner. Styret ønsker en sak etter sommeren som drøfter disse og liknende forhold, slik at det kan fattes beslutninger om veivalg for neste års opplegg. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Strategisk næringsplan - sluttbehandling Mulighetsutvikler Erling Brox presenterte resultatene fra høringsrunden. Det forelå uttalelser fra alle kommunene utenom én (Forsand), samt fra fylkeskommunen, UiS, Næringsforeningen og Fylkesmannen. En kan konkludere med at planforslaget har bred oppslutning, og de fleste innkomne merknadene blir innarbeidet. Direktøren forklarte hvordan næringsplanen griper an arbeidet med å støtte opp under dannelsen av nye næringsklynger, og Leif André Pedersen, leder ved Gastronomisk Institutt, viste hvordan de legger næringsplanen til grunn i sitt arbeid med måltids-satsingen. Styret sluttet seg til at innsatsen i første rekke må rettes mot å bygge videre på det regionen allerede er god på. En var også svært tilfreds med måten både kommunene og næringslivet støtter opp om planen, og pekte på at vår region er ganske unik når det gjelder å stå samlet i spørsmål som dette. Det ble bl.a. vist til at dette understreker hvor viktig det er at nettopp ordførerne sitter i Greater Stavangers styre, slik at den tunge politiske forankringen mellom selskapet og partnerkommunene er sikret. Styret var enige om at satsing på transportkorridoren RV13 er svært viktig både for Ryfylke og for hele regionen. En var imidlertid også enige om at næringsplanen ikke skal inneholde egne prioriteringer i vegspørsmål. Ved neste revisjon ventes at vannkraftproduksjon vil få større plass i plandokumentet. Styret ønsket to justeringer av direktørens forslag til planendringer: Kompetanse: «Videreutvikle studentregionen Stavanger, herunder bygge nye studentboliger.» Nye næringskynger: Siste avsnitt gis tilføyelsen: «I et slikt perspektiv er det grunnlag for å vurdere utvikling av nye næringsklynger i det operative arbeidet samt i forbindelse med revidering av planen.» Vedtak: Styret godkjenner forslag til Strategisk næringsplan med de endringene som framgår av vedlegg 1, med tillegg av de justeringene som framkom i møtet sak 22 vedlegg protokoll 19juni2013.docx _2_0

5 Protokoll Side 3 av 4 Sak Resultat av søknader om større prosjekter Vedtak: Saken om resultat av søknader om støtte til større prosjekter tas til orientering. Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Vedtak: Styret tar informasjonen om status og program for delegasjonsreisen til orientering. Sak Aktiviteter under ONS Norway og Offshore Europe Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Årskonferansen 2013 Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Suppleringsvalg til Stavangerregionens Europakontor Vedtak: Styret oppnevner Elin Wetås de Jara som Greater Stavangers tredje representant i arbeidsgruppen til Stavangerregionens Europakontor. Sak Orientering om årets lønnsoppgjør Vedtak: Styret tar saken til orientering sak 22 vedlegg protokoll 19juni2013.docx _2_0

6 Protokoll Side 4 av 4 Stavanger sak 22 vedlegg protokoll 19juni2013.docx _2_0

7 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Felix Laate Sak Tertialrapport og regnskap mai - august 1. Hva saken gjelder Tertialrapporten gir en oversikt over Greater Stavangers aktiviteter i andre tertial I tillegg gis det informasjon om organisasjonens økonomiske status. Forslag til vedtak: Tertialrapporten tas til orientering. Jan Soppeland Adm. dir. Felix Laate Kommunikasjonsansvarlig Vedlegg: Tertialrapport m/regnskap 7

8 TERTIALRAPPORT mai-august

9 Tertialrapporten gir en oversikt over hvilke oppgaver Greater Stavanger har arbeidet med i perioden mai-august I tillegg gis det informasjon om organisasjonens økonomiske status. Tross ferieavvikling har sommer-tertialet i Greater Stavanger vært preget av høy aktivitet og flere gledelige og viktige resultater av langsiktig arbeid. 30. august kunngjorde olje- og energiminister Ola Borten Moe at det nye nasjonale forskningssenteret for økt oljeutvinning (IOR) skal legges til Stavanger. Dette er svært viktig for vår region i et nærings-strategisk perspektiv. Det er en konkret anerkjennelse av et av de fremste akademiske miljøene i vår region, og for dette miljøets evne til å samhandle med industrielle aktører og andre partnere. Tildelingen er også frukten av et nitidig arbeid der mange regionale aktører har bidratt. Dette er nærmere beskrevet senere i denne rapporten, men vi gleder oss over at Greater Stavanger har fått være en sentral pådriver helt fra ideen om et IOR-senter ble lansert av Åm-utvalget. Vi foreslo at dette skulle tas inn i petroleumsmeldingen som ble lagt fram i 2012, og har brukt betydelige ressurser på å være en koordinerende hjelper i hele prosessen etter dette. I august ga også flyruteutviklings-samarbeidet vårt med Nord-Norge konkrete resultater. To uker etter at prosjektet la frem sin rapport der næringslivet klart etterlyste en direkte rute mellom Sola og nordnorge, kunngjorde britiske BMI at de starter flygninger Sola Evenes Tromsø like over nyttår. Dette vil styrke Nord-Norges mulighet til å utvikle en ny energiregion og Stavanger-regionens rolle som energihovedstad. Greater Stavanger har i perioden gjennomført sin største delegasjonsreise noensinne. Vår delegasjon til OTC-messen i Houston omfattet 268 deltakere. De fleste av våre arrangementer ble gjennomført i samarbeid med Business Region Bergen, med Greater Stavanger som teknisk arrangør noe som medførte et samlet deltakertall på nærmere 350. Flere grupper også fra andre deler av landet deltok i vår delegasjon. Evalueringen viser at mange har svært god nytte av å delta i delegasjonen, men også at vi stadig må være forberedt på å gjøre tilpassinger på dette svært viktige produktet. I august deltok vi med stand på nyskapingen ONS Norway, og vi gjennomførte besøksprogram og presentasjoner for en rekke tilreisende grupper i forbindelse med arrangementet. Vi har i tertialet også planlagt vår deltakelse på OTD-messen i Stavanger senere i år, og legger opp til en lik profil her. Vi gjennomførte i perioden også planleggingen av våre aktiviteter på Offshore Europe-messen og en matfaglig delegasjon til Aberdeen senere i høst. I mai ble vår styreleder valgt til president i Verdens Energibyer fra 2014, og vi har siden forberedt oss på å håndtere den administrative rollen som følger vervet. Vi har også forberedt søknad om å arrangere årsmøtet for Verdens Energibyer i forbindelse med ONS sitt 40- årsjubileum i 2014, og fremmet Esbjerg som kandidat til medlemskap i organisasjonen. Greater Stavangers økonomi er ved utgangen av tertialet godt innenfor de rammer som er satt for virksomheten, og vi ser fram til en spennende og produktiv høst. Jan Soppeland Administrerende direktør Greater Stavanger AS 9

10 ENERGI Olje og gass Energistrategisk Forum Det er avholdt ett møte i Energistrategisk Forum. Temaet denne gang var: «Hvor går gassmarkedet og hvordan påvirker det industri og samfunn i Norge og i Stavangerregionen?» Konklusjonen var at både det globale og det europeiske gassmarkedet er i sterk endring. Norsk gassproduksjon og lønnsomheten av denne blir påvirket av markedskreftene både prisen på gass og prisene på CO 2 -kvoter. Over 50 personer deltok. Det var svært gode foredrag som ble avsluttet med en god diskusjon. Møtet denne gang var redusert til fire timer, uten lunsj og middagsservering. Siden dette møtet har vi gått inn i en evalueringsfase av Energistrategisk Forum. Vi har nå arrangert dette i over to år og belyst olje- og gassindustrien fra både produksjonssiden og fra markedssiden for gass. Samtidig har det vært en enorm utvikling i industrien, fra en 40 års krise som var temaet for det første arrangementet til investeringsboom og kapasitetsutfordringer. De fleste møtene har vært gode. Man har fått førsteklasses innsikt i industrien, og diskutert konsekvensene for samfunnet. Temaene har alltid vært begrenset til olje og gass. Det kan imidlertid være et behov for å se på hele det industrielle bildet i regionen. Arbeidet med dette er igangsatt og vil avsluttes med en rapport i fjerde kvartal om hvordan vi eventuelt kan gå videre med et «Næringsstrategisk Forum». Petroleumsnettverket Greater Stavanger arbeider kontinuerlig med relasjonene til andre petroleumsregioner i Norge for å holde nettverket intakt. Ingen spesifikke saker er tatt opp i nettverket dette tertialet. Møter med enkeltpersoner ble avholdt under ONS Norway. Det er ventet at den nye regjeringen vil gå i gang med arbeid med en energimelding, dvs. ikke bare en olje- og gassmelding. Det blir viktig å engasjere nettverket i denne sammenheng, og selvsagt i den videre diskusjonen om åpningen av Lofoten/Vesterålen-området. Forskningssenter for økt oljeutvinning og petroleumesaktiviteter i arktiske strøk Den 30. august ble UiS og IRIS tildelt ansvaret for det nasjonale senteret for økt utvinning fra eksisterende felt. Det er en stor anerkjennelse av den kompetansen de to institusjonene har innenfor denne teknologien. Det er tre år siden Greater Stavanger først tok tak i denne saken ved å kommentere Åm-utvalgets rapport om økt utvinning til Olje- og Energidepartementet. UiS og Iris hadde ikke fått tildelt senteret uten en fantastisk god søknad, og uten den spisskompetansen de har innenfor dette feltet. Det må i all beskjedenhet også kunne sies at Greater Stavangers arbeid med departement, politikere og institusjoner også har hatt betydning for at senteret ble lokalisert her. Sammen 10

11 har vi vist hvordan et langsiktig arbeid og godt samarbeid mellom regionale aktører er viktig for å oppnå suksess. Kontaktmøte med kommunikasjonsansvarlige i energiklyngen Før sommeren samlet vi informasjonskontakter i energiklyngen i regionen til et faglig nettverksmøte. Rundt 30 stykker meldte seg på, og det ble en god faglig oppdatering i samarbeid med blant annet Norsk Petroleumsforening, ONS, Ernst & Young og SR-bank. Slike kontaktmøter er en kjerneoppgave for Greater Stavanger, og vi har både faste og ad hocaktiviteter gjennom hele året. Kontakten med Energibransjen Under ONS Norway var det en viktig oppgave for Greater Stavanger å legge til rette for besøk for representanter fra en rekke av partnerkommunene til lokale bedrifter som var utstillere. Det er nyttig for dem å kunne bli kjent med andre og nye bedrifter innen det som er regionens viktigste næringsaktivitet. ONS Norway s fokus gjorde det mulig å la representantene bli kjent med nye og spennende leverandørselskaper som ikke stiller ut under det ordinære ONSarrangementet. Til sammen gjennomførte de litt over 50 politiske og administrative lederne 56 bedriftsbesøk til 37 forskjellige selskap. Under ONS Norway ble det også lagt til rette for flere møter med utenlandske interessenter som ønsker å levere til det norske markedet eller å etablere seg i Stavanger-regionen. Utover dette har vi startet arbeid og forberedelser i forbindelse med OTD Fornybar energi I annet tertial har det blitt jobbet med å forberede program og opplegg for felles delegasjonsreise til den europeiske vindkraftkonferansen og utstillingen i Frankfurt. Delegasjonsreisen skjer i samarbeid med Agder, Dalane, Haugalandet, Bergen og Trøndelag, samt INTPOW og Innovasjon Norge. Greater Stavanger er også med i styringkomiteen for ONS 2014 sin CleanTech-satsing. Videre deltok Greater Stavanger på avslutningen av EU-prosjektet «VET-wind» som ble ledet av Dalane videregående skole, og hvor hensikten er å bedre utgangspunktet for vindkrafttekniker utdanningen i Dalane. Prosjektet er nå avsluttet, og Dalane er nå i gang med utdanningen, selv om det går saktere enn mange håpet på for å få på plass vindkraftindustrien. 11

12 MAT Délice Det globale matbynettverket Délice ble startet i 2007 og består av 19 byer på fire kontinenter. Stavanger kommune er medlem i nettverket. Lokalt har Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger inngått en samarbeidsavtale om deltagelsen i nettverket. Greater Stavanger er sekretariat for Délice-nettverket lokalt og leder styringsgruppen som er satt sammen av disse organisasjoner: Fylkeskommunen, Stavanger kommune, UiS, Måltidets Hus, Gladmat, Gastronomisk Institutt og Region Stavanger. Styringsgruppen har i andre tertial hatt ett møte og har vedtatt handlingsplan for , som bygger på den vedtatte strategien og kommunikasjonsarbeidet for lokalt arbeid. Hovedfokuset er lokal forankring, nyttiggjøring av de internasjonale kontaktene, kommunikasjon i relevante fora og organisasjoner, samt synliggjøring av mulighetene i nettverket. Det lokale og internasjonale Délice-arbeidet oppleves som nyttig av de organisasjonene som er involvert. Gjennom aksjonspunkter i handlingsplanen og kommunikasjonsplanen ønsker man i å gjøre Délice til et naturlig redskap i regionens matarbeid. Ett eksempel på dette er UiS sin bruk av tilgang på aktuelle forelesere fra Délice-byene som inviteres til UiS. Videre har det vært jobbet med å skaffe partnere/sponsorer fra Stavanger-regionen til det internasjonale nettverket. Hensikten er å gjøre Délice-nettverket tilgjengelig som markedsarena for de aktørene i Stavanger-regionen som kan ha nytte av dette. Arbeidet er fulgt opp i andre kvartal av NCE Culinology, Gastronomisk institutt og Greater Stavanger. Internasjonalt bidrar Greater Stavanger i nettverksmøter tre ganger årlig. Det er ikke avholdt møter internasjonalt i andre kvartal, men det er tilrettelagt og planlagt for årskonferanse i Chicago september. UiS, Gladmat, Gastronomisk Institutt og Greater Stavanger deltar. Stavanger har hjulpet Århus i prosessen om å søke opptak i Délice-nettverket, og søknad om opptak legges frem for Executive Committee i Délice i september. Delegasjonsreise oppskalering i matindustrien Planleggingen av en delegasjonsreise for matklyngen ble igangsatt siste kvartal i I andre kvartal er informasjon om program og delegasjonsreise til Aberdeen/Aberdeenshire sendt ut til regionens mataktører. Delegasjonsreisen ble fulltegnet i august. 34 personer er påmeldt, hvorav 17 fra industrien, tre fra FoU, 4 fra offentlig sektor og resterende fra virkemiddelapparatet. Hensikten med delegasjonsreisen er å øke kompetansen på oppskalering av matproduksjon og produkter et fagfelt som Aberdeen er sterke på og som Stavanger-regionen har utviklingspotensiale på. En næringsrettet delegasjonsreise til Aberdeen vil bidra til å hente kompetanse til Stavanger-regionens mataktører og dermed bidra til vekst og økt verdiskaping. Delegasjonsreisen ledes av Klepp-ordfører og styremedlem i Greater Stavanger Ane Mari Braut Nese. 12

13 KOMPETANSE «Smarte partnerskap» skole arbeidsliv Greater Stavanger har medvirket til at det i 2012 ble etablert et forprosjekt gjennom Regionalt Forskningsfond for Vestlandet (RFFV), der en vil se på hvordan en kan styrke utdanningstilbudet og læringsutbyttet gjennom tette samarbeidsmodeller mellom skole og arbeidsliv. Det vil her bli fokusert på ulike modeller for lærlingetilbud, og nye og pågående forsøk i regionen vil bli studert nærmere. Prosjektet er basert på et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, NHO, LO, Norsk olje og gass, Sandnes kommune, IRIS og Greater Stavanger. Rogaland fylkeskommune som skoleeier er ansvarlig for prosjektet og utførende er IRIS. I andre tertial har prosjektpartnerne diskutert en eventuell søknad om et hovedprosjekt for 2014 der fokus vil være på lærlingebedriftene: Hvem lykkes, og hvordan få til god erfaringsutveksling mellom ulike typer lærlingebedrifter? Erfaringsdeling Stavanger Harstad Statoil Statoil har valgt Harstad som sitt senter for virksomheten i Nord-Norge. På denne bakgrunn finansierer Statoil fem dialogmøter mellom Stavanger og Harstad med hensikt å få fram de erfaringer Stavanger har gjort som nasjonalt senter for olje- og gassvirksomhet, og hvilke behov og krav som vil bli stilt til Harstad, som senter for virksomheten i Nord-Norge. Disse dialogmøtene vil bli arrangert av Greater Stavanger i samarbeid med Kunnskapsparken Nord i Harstad. Det første dialogmøtet ble holdt i Harstad mai 2013 der fokus var behovet for kompetanse. Til dialogmøtet utarbeidet IRIS og HiH en rapport om hva kompetansebehovet vil være ut fra ulike vekstbaner for den kommende oljevirksomheten i Nord-Norge. Det var 35 deltakere på konferansen, herav 10 fra Stavanger. Deltakere fra Stavanger var bl.a. Universitetet i Stavanger, Stavanger offshoretekniske skole, Norsk olje og gass, IRIS, Halliburton og Greater Stavanger. Fra konferansen ble det foreslått et videre samarbeid innen fagopplæring mellom Stavanger og Harstad og mellom UiS og HSH, og nytt dialogmøte vil bli holdt 12. og 13. november med fokus på innovasjon og leverandørutvikling. 13

14 NYSKAPING Living Labs Nordforsk-prosjektet Living Labs er et treårig prosjekt med ekstern fullfinansiering, hvor Greater Stavanger deltar i et samarbeid mellom universitetene i Stavanger, Aalborg og Karlstad. Prosjektet har fokus på flere sentrale forutsetninger for kommunenes IKT-løsninger knyttet til helsesektoren med samhandlingsreformen og sunn aldring, som f.eks. brukeropplevelse av IKT-løsninger, målemetoder for leveranse av faktisk kapasitet på nett som kreves for å ta i bruk IKT-løsninger, og nettbaserte utdanningsmoduler. Prosjektet ble avsluttet i juni Greater Stavanger var vertskap for avslutningskonferansen som fant sted 30. mai på UiS. Tema for avslutningskonferansen var «Nettverksinfrastruktur som forutsetning for e-helse og e-læring», og rundt 30 representanter fra FoU, næring og offentlig sektor deltok. Gjennom deltakelse i Living Labs har Greater Stavanger økt sitt fokus på velferdsteknologi. Med midler fra dette prosjektet er det sendt søknader til European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (godkjent) og en ARENA-søknad på velferdsteknologi (avgjøres 7. juni). Greater Stavanger ser stor grad av relevans i prosjektet for kommunenes utfordringer knyttet til samhandlingsreform og voksende gruppe eldre. Helse- og velferdsteknologi et nytt satsingsområde for Stavangerregionen Basert på et bredt samarbeid mellom ulike institusjoner i regionen ble det i første tertial 2013 utarbeidet en arenasøknad som skulle bidra til å styrke ytterligere det omfattende arbeidet som skjer i regionen innen helse- og velferdsteknologi. En god søknad ble utarbeidet og sendt Innovasjon Norge, men vi nådde ikke opp ved tildelingen. Det er nå igang et arbeid, ledet av Ipark, for å lage en revidert søknad for For Greater Stavanger vil dette fortsatt være et prioritert område ut fra den betydning det har for kommunene og potensialet for å utvikle ny regional næringsvirksomhet. Herunder inngår også den erfaringsspredning som Greater Stavanger er forutsatt å bidra til ut fra Stavanger kommune sitt prosjekt «Smarter Cities Challenge» sammen med IBM. Konjunkturbarometeret for Rogaland Nettstedet konjunktur.no ble lansert 29. august På nettstedet finnes alt innhold i Konjunkturbarometeret, samt tabeller og grafer som ikke presenteres i papirutgaven. Papirutgaven er også gjort mindre i omfang og mer spisset. Samtidig reduseres antall utgivelser fra tre til to per år. Denne omleggingen skjer nøyaktig 10 år siden første utgaven av Konjunkturbarometeret ble lansert av dagens utgivere. Det ble også gjennomført et lanseringsarrangement 29. august i Måltidets Hus, med om lag 70 deltakere. 14

15 Greater Stavanger leder styringsgruppen for Konjunkturbarometeret for Rogaland som fra 2013 vil bli utgitt to ganger i året. Barometeret som tar temperaturen på næringslivet i regionen, er et samarbeidsprosjekt mellom oss, NAV, Innovasjon Norge, Rogaland fylkeskommune, NHO Rogaland, LO Rogaland og SpareBank 1 SR-bank. INFRASTRUKTUR Styrking av regionens flyrutetilbud I månedsskiftet august/september offentliggjorde flyselskapet BMI regional at de vil starte flygning av ruten Stavanger Harstad Tromsø fra 23. januar Det vil bli flydd én rundtur per dag med et 49 seters jetfly, og flyturen mellom Stavanger og Harstad vil ta ca. 1 time og 50 minutter. Dette vil medføre en kraftig forbedring av flyrutetilbudet mellom Stavanger og Harstad, Tromsø og Hammerfest. Lanseringen av det nye flyrutetilbudet skjedde vel to uker etter at resultatene fra flyruteutviklingsprosjektet som Greater Stavanger har gjennomført i samarbeid med Avinor ved Sola lufthavn, Hammerfest, Harstad, Tromsø, Sandnessjøen og Brønnøysund ble lagt fram på en pressekonferanse under ONS Norway, 20. august. Etter at resultatene fra prosjektet ble lagt fram, har også Widerøe besluttet å forlenge Bergen Tromsø-ruten, slik at den starter i Stavanger. Ruten Stavanger Bergen Tromsø starter 1. november 2013 og vil i første omgang gå tre ganger ukentlig (tirs/ons/fre). I tillegg til dette er vi kjent med at flyselskapet DAT vurderer å starte direkteflygninger mellom Harstad og Hammerfest. Ruteutviklingsprosjektet, som har som målsetting å bedre flyrutetilbudet mellom Nord-Norge og Rogaland og internt i Nord-Norge, ble startet opp høsten I årets første tertial ble det sendt ut spørreundersøkelser i alle regionene med sikte på å kartlegge næringslivets behov for endringer i flyrutetilbudet. Det var resultatene fra disse undersøkelsene som ble lagt fram under årets ONS Norway. Søknad om Arena-prosjekt for strømlinjeformet sjøtransportløsning Greater Stavanger var involvert i arbeidet med å søke om et Arena-prosjekt for en strømlinjeformet sjøtransportløsning for å overføre fraktgods fra vei til sjø. Prosjektet ble ikke tildelt Arena-status i denne omgang, men fikk over bordet tilsagn om lokale midler til å videreutvikle konseptet fram mot neste søknadsrunde i Formell søknad om de lokale midlene er nå overlevert, og det er allerede god framdrift i prosjektet ved at oljeselskapene nå jobber aktivt for å få til løsninger som vil støtte en ny «petroleumslogistikk sjørute», i første omgang mellom Risavika og CCB-basen på Sotra. 15

16 OFFENTLIG SEKTOR Smartkommuneprosjektet Gjennom Smartkommuneprosjektet har kommunene i Stavanger-regionen kommet et langt skritt nærmere sin målsetting om å utvikle en samordnet og effektiv offentlig sektor innenfor plansak-, byggesak- og geodatafeltet. Det er satt i verk en rekke prosesser og tiltak for å samordne, effektivisere og digitalisere kommunenes rutiner og arbeidsprosesser. Det er også etablert en felles webportal og felles digital kartportal for kommunene. For å sikre langsiktige resultater av den arbeidsinnsatsen som er gjort, arbeider Greater Stavanger og deltakerkommunene med rutiner for oppdatering, vedlikehold og utvikling av de felles produkter og prosesser som er utviklet. Det er også viktig å videreføre det engasjementet som eksisterer i fagmiljøene, gjennom å etablere nye utviklingsprogram og prosjekt innenfor denne sektoren. Et av de viktigste arbeidsområdene i forrige fase var forberedelsene til etablering av portal for plan- og byggesakdialog. Direktoratet for forvaltning og IKT har bidratt med totalt kr til vår region, eller kr per kommune, for å subsidiere kommunenes kjøp av portalen. Grunnet forsinkelse i Kartverkets nasjonale geodataprosjekt, som er en avgjørende premissleverandør for valg av standarder mv, har installering og iverksetting i kommunene blitt forsinket. Problemene er imidlertid løst nå, og Norconsult startet i vår arbeidet med å installere nødvendig programvare. Dette arbeidet pågår. Kommunene ønsker at samarbeidet må videreføres på nye områder, og en har derfor reetablert grupper for plansak, byggesak og geodata. Aktivitetene er i gang i arbeidsgruppene, og i juni ble det gjennomført en felles samling der bl.a. de nye mulighetene ble demonstrert. Storbysamarbeid Stavanger kommune deltar i forskjellige storbysamarbeid, og har i tre sammenhenger funnet det hensiktsmessig å involvere Greater Stavanger. Dette gjelder for det første iverksettingen av samarbeidsavtalen mellom Bergen og Stavanger, der de to byene inkluderer oss og vår søsterorganisasjon Business Region Bergen. Avtalen inneholder punkter om næringsutvikling, verdiskaping, kompetanseutvikling mv. dvs. områder de to byene har engasjert seg i gjennom de regionale næringsutviklingsselskapene. Greater Stavanger er på tilsvarende måte trukket med ved iverksettingen av samarbeidsavtalen mellom Kristiansand og Stavanger, hvor det bl.a. understrekes at bedre kommunikasjoner vil åpne et større arbeidsmarked for begge regioner. Vi bidrar med notater, presentasjoner og representasjon i den utstrekning Stavanger kommune har behov for dette. I andre kvartal har det vært aktivitet i begge samarbeidene, hvor vår rolle særlig har vært å ivareta det regionale perspektivet. 16

17 Stavanger inngår i tillegg i KS sitt næringsnettverk for storbyene, der landets seks største byer samarbeider om felles næringsstrategiske utfordringer. I samsvar med Stavangers regionale fokus på næringsarbeidet involverer Stavanger vår organisasjon i dette nettverket. Ett av prosjektene i samarbeidet er den to/tre-årlige målingen av de ulike storbyregionenes verdiskapingsevne. Greater Stavanger er sekretariat for prosjektet, og vi og Stavanger kommune utlyste i andre kvartal en konkurranse om utredningsoppdraget. På bakgrunn av søknad har KS Storbyforskning gitt tilsagn om et bidrag på kr til prosjektet. Møter for næringsansvarlige Det ble avholdt møte for næringsansvarlige 12. juni Møtene arrangeres fire ganger i året og er en viktig arena for informasjonsutveksling og kontakt mellom kommunenes næringsansvarlige og mellom kommunenes næringsansvarlige og Greater Stavanger. Regionens næringsarealstrategi oppdateres og boligbehovet analyseres Etter en åpen anbudskonkurranse på Doffin var det COWI AS i samarbeid med Samfunnsanalyse AS som vant oppdraget med å levere rådgivings- og konsulenttjenester i forbindelser med prosjektet. Oppstartsmøtet mellom konsulent og arbeidsgruppe ble gjennomført i august I oktober er det planlagt en workshop i forbindelse med prosjektet. Bakgrunnen for prosjektet er at vårt styre har ønsket en vurdering av regionens behov for boligbygging i årene framover, og herunder vurdere hvor i regionen det finnes kapasitet til å bygge flere boliger. Forespørselen omfatter også å gi forslag til felles rapporteringsrutiner for kommunene med hensyn til forventet boligbygging på kort og mellomlang sikt. I tillegg er Greater Stavanger anmodet om å gjennomføre en prosess for å oppdatere Strategi for næringsarealer fra Anmodningen kommer fra kommunene Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger som gjennom et politisk og administrativt samarbeid har utarbeidet en felles planstrategi for samarbeids-oppgaver i storbyområdet. Oppdatering og videreutvikling av strategien for næringsarealer er en av tre hovedoppgaver i planstrategien, og de fire kommunene har bedt Greater Stavanger om å gjennomføre denne oppgaven. Strategisk næringsplan Forslag til ny strategisk næringsplan for Stavanger-regionen lå ute til høring med uttalefrist 22. mai. Ikke minst takket være en bred prosess med mange deltakere var det bred oppslutning om det utsendte dokumentet. Partnerkommunene og UiS sluttet seg til planforslaget, fylkeskommunen tok den til orientering, og Næringsforeningen i Stavangerregionen uttrykte tilfredshet med planprosess, involvering og foreslåtte satsinger. Under høringen framkom det enkelte endringsforslag, hvorav de fleste ble innarbeidet ved styrets sluttbehandling 19. juni. Neste fornyelse vil etter planen finne sted i løpet av 2016, og vil sannsynligvis bli en mer gjennomgripende revisjon. 17

18 INTERNASJONALISERING WECP Verdens energibyer I andre tertial har arbeidet med WECP vært konsentrert om forberedelser til årsmøte i Donging, Kina fra 16. til 18. september. Det har også vært arbeidet med å utarbeide en strategi for å ivareta regionens overtakelse av ledelsesvervet av organisasjonen. Stavangerordfører Christine Sagen Helgø er valgt som ny president for nettverket. Presidentskapet trer i kraft fra 1. januar 2014 for en periode på to år. Vervet innebærer at regionen får store muligheter til å sette dagsorden for nettverkets møter de neste årene. I tillegg vil vervet gi muligheter for dialog og kommunikasjon med sentrale energiaktører om Stavanger sin rolle som norsk og europeisk energihovedstad. En viktig målsetting for medlemskapet i WECP er styrking og utvikling av regionens nettverk og allianser med sentrale energibyer. Gjennom WECP-nettverket deler de 19 medlemsbyene erfaringer om utvikling og utfordringer som er felles for en rekke energihovedsteder. Medlemmer i nettverket er Aberdeen Skottland, Atyrau Kazakhstan, Calgary Canada, Dammann Saudi Arabia, Daqing Kina, Doha Qatar, Dongying Kina, Halifax Canada, Houston USA, Luanda Angola, Malabo Equatorial Guinea, Perth Australia, Port Harcourt Nigeria, Rio de Janeiro Brasil, San Fernando Trinidad & Tobago, St. John s Canada, Stavanger, Tomsk Russland og Villahermosa Mexico. Til arbeidsmøte i Houston i mai 2013 var Esbjerg invitert med som observatør for vurdering av mulig medlemskap i WECP. Stavanger har jobbet for dette siden ONS 2012, da Esbjerg tok kontakt med ønske om deltakelse i nettverket. Esbjerg har over 2/3 av Danmarks offshore-relaterte arbeidsplasser. I tillegg til å være oljehovedstad i Danmark, er Esbjerg også senter for fornybar energi. Vind- og bølgeenergiutvikling er lokalisert her. Esbjerg er havneby, der ca. 80 % av Europas offshore vindmøller skipes ut. Kombinasjonen av å være både en tradisjonell oljeby og samtidig vokse til et senter for fornybar energi, er en erfaring som vi mener kan ha stor interesse og mulig overføringsverdi til andre WECP-byer. Det har vært jobbet aktivt for å få årsmøte i WECP til Stavanger i august i 2014 i forbindelse med 40-års markering av ONS. Samarbeid mellom universitets- og forskningsinstitusjoner er en viktig del av WECPnettverket. Universitetet i Stavanger har et spesielt fokus på samarbeid med University of Aberdeen/Robert Gordon University, University of Houston, Memorial University of Newfoundland (St. John s) og Aalborg Universitet (avd. Esbjerg). I andre tertial har spesielt samarbeidet med Memorial University vært i fokus. Samarbeidet knyttet til WECP startet på fjorårets årsmøte som ble avholdt i St. John s, Newfoundland. Da deltok UiS og innledet der kommunikasjon med Memorial University for å vurdere et mulig samarbeid med hovedfokus på petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. Memorial University har gitt uttrykk for at de ønsker å benytte seg av både forsknings og utdanningskapasitet ved UiS, spesielt relatert til undervanns- og petroleumsteknologi. I Houston i mai ble dette samarbeidet fulgt opp ved at de to universitetene sammen med styreleder i Greater Stavanger møtte ExxonMobil for å drøfte mulige forskningsprosjekt. De 18

19 to universitetene hadde videre et felles møte i London i august for å planlegge utforming av mulige felles forslag til forskningsprosjekt som kan presenteres til oljeselskapet. Det er også innledet dialog med Statoil sitt kontor i St. John s og Suncor for mulig støtte til prosjekt og undervisningssamarbeid. Alle tre selskaper har kontor og virksomhet både i St John s og i Stavanger. Dersom universitetene kan finne områder hvor et samarbeid kan være nyttig for selskapene og der de akademiske miljøene representerer komplementære kompetansesentre, ser en for seg finansiering via FoU-oljefondet på Newfoundland, der alle selskapene bidrar og Memorial kan få støtte sammen med utenlandske partnere. Houstonrepresentasjon og regional delegasjonsreise For å orientere Stavanger-regionen om utvikling i viktige bransjer i Houston/USA og legge til rette for delegasjonsreiser og besøk i regi av partnere, er det inngått avtale om en egen representant i Houston. Dette er et samarbeid der UiS/IRIS, SUS, ONS og Greater Stavanger er partnere. Aktører som alle har viktige samarbeidspartnere i Houston. Ordfører i Stavanger leder partnerskapet, og Saba Abashawl er engasjert for å ivareta kontorets oppgaver. Hennes sentrale posisjon i byadministrasjonen og nettverk i Houston gjør at hun er en viktig aktør for å effektivisere og målrette våre regionale besøk og relasjoner. For å koordinere og planlegge partnerskapets strategi og fokus for Houston-samarbeidet, er det lagt til rette for ett besøk i regionen per år for Saba Abashawl. Årets besøk fant sted fra august. Greater Stavanger fungerer som koordinator og tilrettelegger for besøket og partnerskapet. På «hjemmebesøket» ble det gjennomført bilaterale møter med samtlige partner, samt styremøte i partnerskapet. Basert på møtene ble det vedtatt at den regionale delegasjonsturen i 2014 vil finne sted første uken i mars. Programmet vil ha et energifokus, med blant annet besøk til sentrale energiselskap og deltakelse på energi-konferansen Cera Week. For IRIS og UiS vil det også være naturlig å benytte denne reisen til å bygge videre på relasjoner med flere selskap knyttet til samarbeid/støtte i forhold til det nye nasjonale senteret for økt oljeutvinning som nå er vedtatt lagt til Stavanger. Aberdeen Som energihovedsteder har Aberdeen og Stavanger mange fellestrekk, og begge er medlemmer av WECP. Byene er vennskapsbyer og har et tett samarbeid på en rekke områder. I forbindelse med Offshore Europe (3.-5. september) utarbeidet Greater Stavanger program for styreleder Christine Sagen Helgø sitt besøk. På utstillingen besøkte hun en rekke lokale bedrifter som var representert på messen (blant annet Depro, Sekal og ControlCutter). Videre besøkte hun blant annet Aker Solution og Malthus sine paviljonger. Sammen med ordfører i Aberdeen, Lord Provost George Adam var hun også gjest ved Statoil sin stand. Som påtroppende president i verdens energibyer (WECP) var det også organisert møtepunkt med de av byene fra nettverket som var representert på utstillingen. Dette gjaldt møter med 19

20 ordfører Lisa Scaffidi fra Perth (Western Australia), ordfører fra Esbjerg og selvsagt den politiske ledelse som deltok på Aberdeen sin paviljong. I tillegg til møtene som fant sted med WECP-lederne på utstillingen, ble det også gjennomført en arbeidslunsj der styreleder Sagen Helgø som påtroppende WECP-president fikk anledning til å drøfte ulike tema mer i detalj. På arbeidslunsjen deltok ordførerne fra Halifax og Perth. Forberedelser til WECP-årsmøte i Kina og mulighetene for å legge årsmøte i 2014 til Stavanger, var viktige tema. Statoil brukte Offshore Europe til å markere at de nå skal oppskalere sin virksomhet i Aberdeen. De vil etablere en rekke nye arbeidsplasser og dette vil bli den største nyetableringen på flere år i Aberdeen. Som del av markeringen arrangerte Statoil i samarbeid med Greater Stavanger, ONS, SDI (Scottish Development International) og NBCC (Norwegian British Chamber of Commerce) et fagseminar 3. september med påfølgende mottakelse. På seminaret deltok styreleder Sagen Helgø i panelet sammen med blant annet Nick Maden SVP i Statoil, Mike Tholen, kommersiell direktør i UK Oil and Gas, George Adam, borgermester i Aberdeen, Neil Gordon, adm. dir. i Subsea UK, Fergus Ewing, skotsk minister for Energi, Næring and Turisme. Under oppholdet i Aberdeen gjennomførte Sagen Helgø også bedriftsbesøk til Subsea7. Direktør Øyvind Mikaelsen orienterte om bedriftens virksomhet både i nordsjøområdet og ellers internasjonalt. Videre var utviklingstrekk av energimarkedet mot 2020 og likheter og forskjeller mellom de norske og britiske markedene i fokus. Nye markeder Malaysia Av Strategisk Næringsplan framgår at vi som en internasjonal region vektlegger arbeidet med å fremme næringslivets engasjement og alliansebygging med nye potensielle markeder som kan gi teknologiske og markedsmessige fordeler i et lengre perspektiv. Basert på konkrete henvendelser fra myndighetene i Malaysia og interesse fra oljeserviceselskap i regionen, gjennomførte vi i januar 2013 en delegasjonsreise til Kuala Lumpur sammen med ca. 10 selskap. Malaysia sin satsning, teknologiske behov og målsetting om å bli en HUB for subsea, dypvannsboring og produksjon i Sørøst-Asia kan representere et aktuelt marked for leverandørindustrien i vår region. Kuala Lumpur har også gitt tydelig uttrykk for et ønske om å bli med i nettverket verdens energibyer (WECP). I juni gjennomførte vi et møte for interesserte bedrifter og aktører for en oppdatering av det malaysiske markedet. Møtet ble gjennomført med deltakelse fra den Malaysiske ambassaden i Stockholm. Vi har hatt jevnlig dialog med malaysiske myndigheter omkring et mulig WECP-medlemskap og under oppholdet i Aberdeen under Offshore Europe, ble det lagt til rette for at ordfører Sagen Helgø møtte lederne av MIDA (Malaysian Investmet Development Authority) og MPRC (Malaysia Petroleum Resources Corporation) for å drøfte prosessen rundt et mulig medlemskap. Det jobbes med å legge til rette for en delegasjonsreise til OTC Asia, som for første gang vil finne sted i Kuala Lumpur i mars

21 Vertskapskontoret I løpet av andre tertial har Vertskapskontoret hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av i alt åtte delegasjonsprogram. Fire av programmene er i sin helhet planlagt og gjennomført i regi av Vertskapskontoret, og i fire programmer har Greater Stavanger bidratt med presentasjoner og assistanse i andre sine program. Én forespørsel er avslått og ett planlagt program er blitt avlyst. Oversikten nedenfor viser fordelingen av aktivitetene i første og andre tertial Tallene i parentes viser tilsvarende tall for Antall gjennomførte Fra Fra EU-land Fra øvrig Periode besøksprogram Antall besøkende Norge verden 1. tert (9) 26 (48) 14 (3) 0 (30) 12 (15) 2. tert (5) 101 (127) 0 (22) 68 (62) 33 (43) I løpet av sommeren har Vertskapskontoret bidratt med presentasjoner av Stavanger-regionen for to større internasjonale undervisningsprogram, henholdsvis BIs International Master Energy Program og Universitetet i Oslo sitt internasjonale sommerskole program innen utvikling og miljø. Til sammen 38 studenter fra hele verden deltok i de to programmene. Det er en økende interesse for Stavanger-regionen fra industrielt og regionalpolitisk hold i nord-europeiske regioner. Både Island, Irland og Danmark (og nylig Nederland) har kontaktet Greater Stavanger med sikte på regional relasjonsbygging. Den klart største oppgaven i løpet av andre tertial var å arrangere det store besøket fra Aalborg kommune i Danmark. Delegasjonen besto av ordfører, rådmenn, politisk ledelse og næringsorganisasjoner og utgjorde over 30 personer. Besøket var målrettet og meget godt forberedt fra Aalborgs side. Gjennom fellessesjoner og parallelle tematiske sesjoner ble det gjensidig orientert om muligheter for dialog innen områder som rekruttering, universitets-, kultur-, nærings- og logistikksamarbeid. Besøket ledet fram til konkrete forslag om planer og aktiviteter, og Aalborg arbeider nå med en prosjektaktivitetsplan. Aalborg planlegger å etablere fast samarbeid med Stavanger-regionen gjennom en dialog mellom Aalborg Ervervsråd og Greater Stavanger, og vil også søke å etablere en regionkoordinator for Nord- Jylland i Stavanger. Nordområdene Aktivitetene i nordområdene omfatter samarbeid med fylker og byer i Nord-Norge, Russland, Grønland og Island. Økt petroleumsvirksomhet i nord har ført til større interesse for samarbeid med regioner i nord, og har materialisert seg i form av et uformelt samarbeidsnettverk mellom næringslivsorganisasjoner langs hele kysten. Greater Stavanger er en av bidragsyterne til Nordområdekonferansen i Stavanger i november og deltar i programkomiteen. Årets program ble lagt ut for registrering i slutten av juni Under ONS Norway ble det avholdt møter mellom representanter fra Aalborg, Nuuk, Torshavn, Fjardarbyggd, Hammerfest, Torshavn og Greater Stavanger for å drøfte muligheten 21

22 for et nord-atlantisk petroleumsnettverk. I møtet ble det vist stor interesse for initiativet, og ved utgangen av andre tertial er interessen for et slikt samarbeid bekreftet fra alle deltagerne. Det vil bli arbeidet videre med prosjektdefinisjonen og finansiering i løpet av tredje tertial. BOGC-prosjektet Prosjektet har som målsetting å sikre erfaringsutveksling mellom potensielle petroleumsknutepunkt i nordvest Russland, som Murmansk og Arkhangelsk og Stavanger-regionen/ Hammerfest-regionen. Rogaland fylkeskommune er prosjekteier, sammen med Troms og Finnmark fylkeskommuner. Prosjektledelsen utføres av Greater Stavanger, og selskapet Sigra Group i Oslo er leid inn som russlandsfaglig prosjektstøtte for Rogalands deltagelse. Under seminaret om avfallshåndtering i Murmansk i mars ba administrasjonen i Murmansk Oblast. Både SIVA og Akvaplan-Niva har tidligere gjort undersøkelser om norske etableringer i Nordvest-Russland, men ikke i det omfang som det nå ble bedt om. I alt 163 aktører med aktiviteter i Murmansk de siste 20 årene ble forespurt, og av disse svarte 58 bedrifter. I løpet av andre tertial er prosjektarbeidet om å gjennomføre en undersøkelse blant norske bedrifter for å kartlegge utfordringer myndighetene kunne ta tak i videreført. Murmansk hadde selv utført en slik undersøkelse blant egne bedrifter i 2012, og ville nå kalibrere resultatene med en ny, ekstern undersøkelse. Prosjektet jobber aktivt sammen med industrikomiteen for å identifisere potensielle lokasjoner for en forsyningsbase i Murmansk. Prosjektet fungerer som et rådgivningsorgan, og i slutten av mai gjennomførte prosjektgruppen en besiktigelse av aktuelle lokasjoner i Murmansk. En handlingsplan for myndighetene kan følge dersom de ønsker å bidra til baseutvikling og er under arbeid. Resultatene skal presenteres på Step-By-Step konferansen i Murmansk i november Det jobbes nå aktivt med å planlegge den siste arbeidssesjonen i Murmansk i slutten av oktober, der temaet er utdanning. Universitetet i Stavanger blir med på denne sesjonen. Prosjektet er godt forankret i ledelsen i Murmansk administrasjon, og i løpet av andre tertial arbeides det med et besøk fra Murmansk til Tromsø og Hammerfest som skal finne sted første uken i september Stavangerregionens Europakontor Kontoret i Brussel sikrer et bredt kontaktnett av både offentlige og private aktører på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå. Greater Stavanger er sekretariat og administrerende direktør i Greater Stavanger er daglig leder for Stavangerregionens Europakontor. I andre kvartal er det planlagt for ett arbeidsgruppemøte, bidratt til gjennomføring av delegasjonsbesøk fra DG Energy, gjennomført to møter i European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, deltatt i møte i Utenriksdepartementets gruppe for tidlig varsling av EØS-saker, nyetablert et Europanettverk i Stavanger-regionen, tilrettelagt for to hjemmebesøk av direktøren, samt planlagt for en rekke informasjons-seminarer om de nye programmene i EU som starter fra

23 Det er videre gjennomført flytting av kontoret til nye lokaler. Det er også ansatt ny konsulent ved kontoret, slik at staben nå er fulltallig i henhold til vedtatte planer. Greater Stavanger har sammen med Stavangerregionens Europakontor og UiS søkt og blitt tatt opp i EU-kommisjonens European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA). Stavanger-regionen er tatt opp i EIP AHA på to aksjonsområder: Integrert omsorg og Selvstendig liv. Det er i andre kvartal planlagt for et informasjonsseminar om EIP AHA for aktuelle aktører i Stavanger-regionen. Opptak i partnerskapet plasserer Stavangerregionen blant Europas fremste helseregioner. EIP AHA er en viktig plattform for posisjonering til utlysningene som kommer i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon EU rullerer programmene sine i inneværende år, og det er essensielt at aktører i Stavangerregionen får informasjon om de nye programprioriteringene. Gjennom rollen som sekretariat for Stavangerregionens Europakontor bidrar Greater Stavanger med å spre denne informasjonen. I andre kvartal er det planlagt for flere seminarer både i Stavanger og i Brussel. Stavangerregionens Europakontor markerer 20 år i Brussel den 6. november. Greater Stavanger har avsatt ekstra personalressurser til planlegging av markeringen. Greater Stavanger bidrar i informasjonsspredning, programinnhold, reiseopplegg og gjennomføring. SAMFUNNSPÅVIRKNING Ressursgruppen for samfunnsutvikling Gruppen har som planlagt avholdt ett møte i andre tertial. Noen av sakene som var til behandling gjaldt forskningssenter for olje- og gassindustrien, regional deltakelse i statlige styrer, råd og utvalg og St. M. 21, Om terrorberedskap (Opprettelse av stilling som redningsdirektør for Hovedredninssentralene). Det har også blitt arbeidet med en sak angående deltakelse i styrer i statsbedrifter der Greater Stavanger samarbeider med Næringsforeningen i Stavanger-regionen og rekrutteringsfirmaet Visindi. Grunnen til at Visindi er trukket med, er at Nærings- og handelsdepartementet har inngått avtale med Visindi på landsbasis med å bistå i prosessen med å finne gode kandidater. Sammen med Næringsforeningen i Stavanger-regionen vil Greater Stavanger identifisere statlige bedrifter som har stor betydning for utviklingen av regionen samt dyktige lokaler personer som kan gjøre en god jobb i de respektive styrene. Disse forslagene vil vi gi videre til Visindi og deretter aktivt påvirke at personer fra regionen blir innvalgt. Alle parter ser seg godt fornøyd med samarbeidet. Videre ble det også arbeidet med en opprettelse av stilling som redningsdirektør for Hovedredningssentralene. Forslaget til dette lå godt gjemt langt nede i Stortingsmelding 21 ( ), Om terrorberedskap, og var ukjent for oss og Rogalandsbenken inntil 23

24 Rogalands fylkeskommune tok opp saken. Bodø vil være en naturlig konkurrent for oss i arbeidet med å få stillingen plassert i Sola. Vi har gjort innspill til Rogalandsbenken og til media, hvor ordførerne i Stavanger og Sola tok dette opp. Saken om Avinors investeringer ved Stavanger Lufthavn Sola har også blitt jobbet med, og var godt gjemt i en stortingsmelding om driften av Avinor. Den har sin årsak i en konflikt mellom Samferdselsdepartementet og Avinors styre om finansiering av Avinors framtidige investeringer. Styret har foreslått en emisjon av aksjekapitalen på 6 mrd. kroner, men departementet har kuttet dette til 2 mrd. kroner og øremerket disse til investeringer i flyplasser i Nord-Norge. Dette vil blant annet ha negative konsekvenser for kapasitetsutvidelser på Stavanger Lufthavn Sola. Ordførerne i Stavanger og Sola frontet saken i media. MARKEDSFØRING & KOMMUNIKASJON Business Breakfast Meeting for studenter under ONS Norway Under ONS Norway arrangerte Greater Stavanger i samarbeid med ONS en «Business Breakfast» for studenter. Dette frokostseminaret var primært rettet mot studenter som var invitert til ONS Norway fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge, men også de lokale utdanningsinstitusjonenes studenter var invitert for å lære om Stavanger-regionen og mulighetene her. I den anledning hadde vi tre unge foredragsholdere fra ulike firmaer og klynger for å best kunne gi studentene en innsikt i næringslivet i Stavanger-regionen og mulighetene for å bruke regionen også som et mulig springbrett til internasjonale stillinger. Sosiale medier I løpet av andre tertial er det blitt lagt mer vekt på å bruke sosiale media for å informere om aktiviteter som blir arrangert, og andre nyheter som også blir publisert på nettsiden til Greater Stavanger. Sosiale medier er en viktig arena å være på med tanke på informasjonsdeling til fora hvor grupper, personer og virksomheter som driver med næringslivsutvikling i regionen og andre interesserte er. Erfaringen så langt har vært gjennomgående positiv. Vår LinkedIngruppe har nå medlemmer og vokser stadig. Stand ONS Norway Som en del av vår strategi for omdømmebygging og profilering av regionen, hadde vi stand på ONS Norway der vi hadde en vertskapsrollen for våre partnerkommuner. Målsettingen for standen var å skape en aktiv møteplass for kontakter, og i tillegg ønsket vi som før å formidle at vi er Norges oljehovedstad: Åpen, energisk og nyskapende. Det ble 24

25 også lagt vekt på vår kampanje for å tiltrekke oss kompetent arbeidskraft: «Come for the job, stay for the lifestyle». Budskapene ble formidlet gjennom plakater, brosjyrer, et godt forberedt stand-personell og en touch-skjerm med filmen «Historien og visjonen om Stavangerregionen» som eksempel på hva som kjennetegner oss som region, og Arealguiden som eksempel på et regionalt prosjekt. Vi hadde mange besøkende innom vår stand som vi delte med Forus Næringspark på en side, og Næringsforeningen i Stavanger på den andre siden. Universitetet i Stavanger, IRIS, Helse Stavanger, Ipark og Prekubator hadde en samlet stand rett overfor oss, som gjorde at plasseringen var et godt utgangspunkt da mange av de besøkende på vår stand også skulle innom de andre. Stand Offshore Europe Under Offshore Europe hadde vi en fellesstand med ONS som var plassert i Innovasjon Norges paviljong. Vi ville formidle den regionale stemningen ved hjelp av et bilde av Preikestolen, og stuntet med en BMW plassert på toppen trakk mange nysgjerrige inn på standen. Målsettingen og hovedbudskapet var denne gangen rekruttering til regionen, og promotering av regionen som energihovedstad. Standen symboliserte en møteplass for gode samtaler om regionen som «The leading energy meeting place» og regionen som en egnet bo- og arbeidsregion i form av slagordet «Come for the job, stay for the lifestyle». De besøkende ble lokket inn med tilbud om servering, og mens de forsynte seg ble de fortalt om ONS 2014 og fikk gjennom brosjyrer og film presentert regionens mange muligheter. Flere av de besøkende var interesserte i å få mer informasjon om mulighetene for eventuelt å etablere bedrift eller å flytte til Stavanger-regionen for å jobbe. Internasjonal rekruttering Det har i annet tertial pågått et arbeid innfor det etablerte samarbeidet Greater Stavanger har med Haugaland Vekst og NAV Eures med å planlegge et eget opplegg rettet mot rekruttering av sykepleiere fra EØS-området. Det dreier seg i hovedsak om landene Spania og Hellas. Opplegget er spesielt rettet mot kommunene. Første del av opplegget vil bli iverksatt i november. Nytt markedsmateriell for regionen Det har blitt jobbet videre med planlegging og produksjon av slikt materiell. Vi er i ferd med å inngå avtaler innen utvikling av nettjenester og bildeproduksjon. Som resultat av arbeidet vil produsert materiale bli gjort tilgjengelig for alle regionens aktører. Vi er også i gang med å planlegge nye og oppdaterte brosjyrer, på norsk og på engelsk, om Greater Stavanger og regionen. 25

26 Greater Stavanger Econ Dev. AS 2. Tertial 2013 Regnskap Regnskap Hittil Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap Jan-april Mai-aug i år hittil avvik totalt Driftsinntekter Kostnader til viderefakturering Lønnskostnad Husleie m.m Konsulenthonorar Annen driftskostnad Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Resultat av finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad

27 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Felix Laate /FL Sak 24 Rapport fra Offshore Europe Bakgrunn for saken Oljemessen Offshore Europe i Aberdeen er en viktig internasjonal møteplass for olje- og gassindustrien. Greater Stavanger var i år (3.-5. september) til stede med stand på messen, program for vår styreleder og vi arrangerte et event i et partnerskap med andre. 2. Stand på messen Under oljemessen hadde vi en fellesstand med ONS som var plassert i Innovasjon Norges felles paviljong. Vi ville formidle den regionale stemningen ved hjelp av et bilde av Preikestolen, og stuntet med en BMW plassert på toppen trakk mange nysgjerrige inn på standen. Målsettingen og hovedbudskapet var denne gangen rekruttering til regionen, og promotering av regionen som energihovedstad. Standen symboliserte en møteplass for gode samtaler om regionen som «The leading energy meeting place» og regionen som en egnet bo- og arbeidsregion i form av «Come for the job, stay for the lifestyle». De besøkende ble lokket inn med tilbud om servering, og mens de forsynte seg ble de fortalt om ONS 2014 og fikk gjennom brosjyrer og film presentert regionens mange muligheter. Flere av de besøkende var interesserte i å få mer informasjon om mulighetene for eventuelt å etablere bedrift eller å flytte til Stavanger-regionen for å jobbe. 3. Styrelederens program I forbindelse med Offshore Europe utarbeidet Greater Stavanger program for styreleder og ordfører Christine Sagen Helgø sitt besøk. På utstillingen var det lagt til rette for at hun fikk besøke en rekke lokale bedrifter som var representert (blant annet Depro, Sekal og Control Cutter). Videre besøkte hun blant annet Aker Solution og Malthus sine paviljonger. Sammen med ordfører i Aberdeen, Lord Provost George Adam, var hun også gjest ved Statoils stand. Som påtroppende president i verdens energibyer (WECP) var det også organisert møtepunkt med de av byene fra nettverket som var representert på utstillingen. Dette gjaldt møter med ordfører Lisa Scaffidi fra Perth (Western Australia), ordfører Johnny Søtrup fra Esbjerg og selvsagt den politiske ledelse som deltok på Aberdeen sin paviljong. I tillegg til møtene som fant sted med WECP-lederne på utstillingen, ble det også gjennomført en arbeidslunsj der ordfører Helgø som påtroppende WECP-president fikk anledning til å drøfte ulike tema mer i 27

28 Sak 24 Rapport fra Offshore Europe 2013 detalj. På arbeidslunsjen deltok ordførerne fra Halifax og Perth. Viktige tema var forberedelser til WECP-årsmøte i Kina og mulighetene for å legge årsmøte i 2014 til Stavanger. Under oppholdet i Aberdeen gjennomførte styreleder Sagen Helgø også bedriftsbesøk til Subsea7. Direktør Øyvind Mikaelsen orienterte om bedriftens virksomhet både i nordsjøområdet og ellers internasjonalt. Andre tema var utviklingstrekk av energimarkedet mot 2020 og likheter og forskjeller mellom de norske og britiske markedene. 4. Event Statoil brukte Offshore Europe til å markere at de nå skal oppskalere sin virksomhet i Aberdeen. De vil etablere en rekke nye arbeidsplasser, og dette vil bli den største nyetableringen i Aberdeen på flere år. Som del av markeringen arrangerte Statoil i samarbeid med Greater Stavanger, ONS, SDI (Scottish Development International) og NBCC (Norwegian British Chamber of Commerce) et fagseminar 3. september med påfølgende mottakelse. På seminaret deltok styreleder Sagen Helgø i panelet sammen med blant annet Nick Maden, SVP i Statoil, Mike Tholen, kommersiell direktør i UK Oil and Gas, George Adam, borgermester i Aberdeen, Neil Gordon, adm. dir. i Subsea UK, samt Fergus Ewing, skotsk minister for Energi, Næring and Turisme. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Jan Soppeland Adm. dir. Felix Laate Kommunikasjons- og markedsansvarlig 28 sak 24 rapport fra offshore europe 2013

29 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Tone Grindland Gustafsson /TGG Sak Det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring 1. Bakgrunn for saken Greater Stavanger søkte i februar om opptak i The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA). Greater Stavanger er hovedsøker, men søknaden ble sendt i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Stavangerregionens Europakontor (SrE). I april ble vi tatt opp i partnerskapet. Styret ble orientert om søknadsprosess, og i sak om opptak i partnerskapet. I denne saken redegjør direktøren for oppfølgingsarbeid som er igangsatt etter opptak. 2. Deltagelse i partnerskapsmøter Gjennom deltagelse i innovasjonspartnerskapet plasserer vi oss blant de fremste helseregionene i Europa, og posisjonerer oss til både å påvirke og søke utlysninger som kommer. Innovasjonspartnerskapet fungerer dessuten som en markedsarena for næringsaktører i regionen, og flere av bedriftene er positive til deltagelse i innovasjonsplattformen. Stavangerregionen er tatt opp i to arbeidsgrupper i partnerskapet, nemlig Integrert omsorg og Selvstendig liv, som hadde møter i Brussel henholdsvis 5. og 7. juni hvor Greater Stavanger deltok. Det ble knyttet kontakter med Eindhoven/Philips, Sør-Danmark og flere regioner i Nord-Spania som er fulgt opp i etterkant. EIP-AHA bruker Yammer som sin digitale arbeidsplattform, og Greater Stavanger følger aktivt informasjonsflyten for begge arbeidsgruppene og flere av aksjonsgruppene under hver av arbeidsgruppene. Hensikten med å profilere Stavanger som helseregion på Yammer, følge og bygge nettverk med aktuelle aktører i aksjonsgrupper og generell nettverksbygging, er å gjøre regionen klar for de utlysningene som kommer med EUs nye Innovasjons- og forskningsprogram Horizon 2020 fra Dessuten er det fullt mulig for næringslivet å presentere sitt arbeid på Yammer, noe som blant annet er aktuelt for Lyse. 3. Lokal forankring Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. Initiativet tilbyr ikke finansiering, men bringer sammen eksisterende europeiske, nasjonale (Forskningsrådet) og private finansieringsverktøy. Partnerskapet 29

30 Sak Det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring fungerer som nettverk og læringsplattform for aktører og ekspertise innen feltet, og gir dessuten et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europakommisjonens innretning av politikk og programmer. For Stavangerregionen er partnerskapet interessant ut fra et prosjektperspektiv, men også ut fra et markedsperspektiv. EIP AHA er derfor introdusert for en rekke lokale næringsaktører innen helsesegmentet, blant annet på et seminar som Greater Stavanger arrangerte på UiS 30. mai 2013 om bredbåndskapasitet som forutsetning for god helse. Lyse har vært involvert i søknadsfasen og har vært en pådriver for søknaden som er sendt til EIP AHA. For Lyse, som for flere andre aktører i vår region, er EIP AHA en interessant markedsarena. Innovasjon Norge trakk frem regionens deltagelse i EIP AHA som svært positiv for vurdering av ARENA-søknaden på Velferdsteknologi. Utenriksdepartementet (UD) har fått informasjon om Stavangerregionens deltagelse i EIP AHA gjennom SrEs deltagelse i UDs arbeid for tidligvarsling av EØS-saker. UD har bedt om å få omtale Stavangerregionens opptak i EIP-AHA på sin nettside. 14. oktober arrangeres en informasjonslunsj ved UiS om EIP AHA (se vedlagte program), hvor SrE, UiS, Greater Stavanger, Lyse, Sør-Danmark og Jær-kommunene inngår i programmet. Basert på interessen fra de ulike aktørene som deltar i seminaret, vil videre forankringsarbeid fokuseres på involvering av lokale aktører i det internasjonale arbeidet. Forslag til vedtak: Saken om Det europeiske innovasjonspartnerskapet på aktiv og sunn aldring tas til orientering. Jan Soppeland Administrerende direktør Tone Grindland Gustafsson Mulighetsutvikler - Europa Vedlegg: Program for informasjonsmøte sak 25 det europeiske innovasjonspartnerskapet.docx _3_0 30

31 Stavangerregionen har plassert seg blant de fremste helseregionene i Europa gjennom opptak i The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) Hvilke muligheter gir det helseaktører i Stavangerregionen? Lunsjmøte 14.oktober kl , Arne Rettedalshus - G101, Universitetet i Stavanger Seminaret er gratis, men krever påmelding: The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA): europeiske impulser regional styrke Heidi Jakobsen Stavangerregionens Europakontor Stavangerregionen en europeisk helseregion Regionale initiativ knyttet til de to arbeidsgruppene som Stavangerregionen er tatt opp i under EIP AHA: integrert omsorg og selvstendig liv TBC Sør-Danmarks erfaring fra deltagelse i EIP AHA Lotte Beck & Christina Wanscher Syddansk Sunhedsinnovation Mulighetsrommet i EIP AHA Tone Grindland Gustafsson Greater Stavanger Kyrre Aas Universitetet i Stavanger Hvordan kan Stavangerregionens helseaktører ta i bruk EIP AHA? Dialog. Europeiske Innovasjonspartnerskap (EIP) er en arbeidsmetode lansert i Innovation Union, og er et såkalt flaggskipinitiativ under Europa 2020-strategien som skal bidra til smart, inkluderende og grønn vekst. Hensikten er å løse samfunnsutfordringer, for eksempel knyttet til aldring, ved å utvikle innovative produkter og tjenester som samtidig skaper vekst og sysselsetting. Triple helix-samarbeid er arbeidsmodellen som benyttes. Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. Initiativet tilbyr ikke finansiering, men bringer sammen eksisterende europeiske, nasjonale og regionale helseaktører. Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform for aktører og ekspertise innen feltet og gir dessuten et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europakommisjonens innretning av politikk og programmer, samt næringsmuligheter. 31

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013. Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 19.06.2013 Møterom 2, 21.05.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland En ny vri på virkemiddelapparatet Hilde Uppstad Seniorrådgiver næringsavdelingen Prosjektleder VRI Rogaland 2010 planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland 2011 2020 1 2013 - VRI Søknad til

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Universitet i Agder - satsing innen helse- og velferdsteknologi

Universitet i Agder - satsing innen helse- og velferdsteknologi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2098-1 Saksbehandler Tine Mette Falck Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Universitet i Agder - satsing innen helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 12.10.2016 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 3.10.2016 Sted: Work -Work, Munkegata 58 Tidsrom: 12.10.2016, kl 12.00 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis

Detaljer

Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor. Orientering om status

Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor. Orientering om status Team Bodø K Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.09.2010 50639/2010 2010/1117 3 U00 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/117 Formannskapet 29.09.2010 Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor.

Detaljer

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Arkivsak. Nr.: 2015/760-1 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2014 13481/2014 2013/3298 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/32 Formannskapet 05.03.2014 Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i

Detaljer

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Bakgrunn - Senter for ehelse og omsorgsteknologi Vår visjon «Ordningen» med Off. Ph.D. Utfordringer Mulige prosjekter Veien videre 28.11.2013 ehealth, UiA, 2013 1

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Pågående prosesser og nye satsinger - Sandnessjøen 27. mai 2014 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere 51 leverandørbedrifter + FoU-aktører med ca. 2000 ansatte

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.2.2007 200300520-25 07 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.2.2007 200300520-25 07 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Oddvar Larsen, tlf. 75 51 29 31 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.2.2007 200300520-25 07 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 10-2007 HELSESAMARBEID

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.06.2014 Møterom 2, 16.05.2014 1 av 1 Kl. 12:00-15:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 11. mai 2015 09:30-11:00 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016

Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016 Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016 FOR STAVANGER BODØ, SANDNESJØEN, BRØNNØYSUND, HARSTAD, TROMSØ OG HAMMERFEST. Revidert per 24.februar 2015 v/sigrid D. Medley-Tellefsen 1. Innledning

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Etablering av Invest in Agder

Etablering av Invest in Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/69-2 Saksbehandler Kjell Pedersen-Rise Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Etablering av Invest in Agder 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 20.03. 2013 Arrangementsrommet, 18.02.2013 1 av 1 Kl 12:30-15:30 Måltidets

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Innkalling til styremøte 1. oktober 2014

Innkalling til styremøte 1. oktober 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 01.10.2014 Formannskapssalen, 01.09.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Stavanger rådhus Innkalt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 08.06.2016 2010/1663-21110/2016 / 070 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS

Detaljer