Kommuneplanens samfunnsdel Oversikt over eksempler på tiltak innenfor satsingsområder/ strategier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanens samfunnsdel 2006 2020 - Oversikt over eksempler på tiltak innenfor satsingsområder/ strategier"

Transkript

1

2 Kommuneplanens samfunnsdel Oversikt over eksempler på tiltak innenfor satsingsområder/ strategier Aktive barn og unge Utvikle skolene til lokomotiv i nærmiljøene integrere skole/lokalsamfunn Daglig spennende og variert fysisk aktivitet i gymtimer, friminutt og skoletimer Tilbud om sunn skolemat, usunn mat ut av skolene Bruke eldre elever i undervisningen Utvikle samarbeid med hjem-skole Øke mulighetene for voksenkontakt ved å lokalisere flere funksjoner på skolene Utvikle samarbeid med 3. sektor Praktisere tidlig og systematisk medvirkning for å skape aktivitet og motivere til deltagelse Utvikle kontaktlærer- elevrådsarbeid med vekt på informasjon til barn og unge Opprettholde lærlingeordningen i Porsgrunn Åpne skolene utover skolens ordinære åpningstider Etablere rammer og regler for åpen skole - utfordre voksenkontakter Etablere utlånssentral Samlokalisere lag/ foreninger i skolebyggene Skolen blir et lokomotiv i lokalsamfunnsutviklingen. Lokaler brukes utenom skoletiden og foreningsliv mv. inngår i et tettere og mer forpliktende samarbeid. Skolen møter lokalsamfunnets aktører på deres hjemmebane, herunder frivillige foreninger, foreldre og andre grupper. Hovedfokus er på lokalsamfunnets beste. Vurdere konseptet Service Learning nærmere for integrering mellom skole og lokalsamfunn, basert på elevenes læring, forebyggende arbeid, samarbeidsklima og lokalsamfunnets syn på ungdom som en ressurs. Prioritere holdningsskapende arbeid Utfordre barn/ unge til miljø- og samfunnsinnsats Aktivisere foreldre i holdningsskapende arbeid. Viktige verdier er fellesskap, likeverd, mangfold og raushet Ta i bruk forebyggendeog motiverende verktøy i skole- og fritidsaktiviteter Prioritere unge inn i styrer/ utvalg. Sikre at barn og unges stemme blir hørt og vektlagt. Utarbeide og bruke perm i kommunalkunnskap for 8. klasse Følge opp og videreutvikle allerede igangsatte tiltak Sette av midler som stimulerer til samarbeid og dugnad Åpne arenaer og invitere barn og unge på egne premisser Oppgradere barnekulturen ved å bruke byrom, utstillingsarenaer for barnekunst og prioritere kulturtilbud/ arrangement av og med barn Etablere rutiner rundt kulturarrangement med spesiell vekt på tilrettelegging for og aktivisering av barn/ unge Gjennomføre forsøksordning ved kommunevalget i 2011 med 16 år som stemmerettsalder. 2

3 Sikre trygge og utfordrende fysiske hverdags aktiviteter Legge til rette for uorganiserte aktiviteter i nærmiljøene, i skogen og marka. Samarbeide om å oppgradere og vedlikeholde eksisterende idretts- og nærmiljøanlegg Tiltak i nærmiljøene ved ballbinger og andre arenaer for uorganisert aktivitet Sette krav i utbyggingssaker for å beholde/ øke antall grønne lunger og friområder i nærområder Sikre gratis tilgang til idrettsanlegg ved å opprettholde bystyrevedtak Styrke tilskudd til idrettslag/ foreninger som prioriterer idrettsskoler for barn opp til 13 år og tilbud om uformell, fysisk aktivitet for ungdom Sikre skoleveger Lokalt ansvar og medvirkning Strukturere dialogen mellom kommune og lokalsamfunn Hvert enkelt lokalsamfunn får én kontaktperson i kommuneorganisasjonen. Lokalsamfunnet klargjør hvem som er deres talerør inn mot kommuneorganisasjonen på ulike saksområder. Det kan være ulikt fra ett lokalsamfunn til et annet hvem dette blir. Hovedstrategien er "én dør inn". Men all dialog må ikke presses inn i denne kanalen. Utvikle identitet og tilhørighet Engasjement er positivt ildsjeler tas vare på Barn og unge læres opp til en kultur hvor deltakelse og ansvar sees på som naturlig og viktig for lokalsamfunnet. Barn og unge brukes som kanal for å nå de voksne i lokalsamfunnet. Synliggjøre resultater Resultater synliggjøres for at man skal forstå at det nytter å engasjere seg. Det legges vekt på å få resultatene raskt frem, særlig for barn og unge, da deres tidshorisont er kortere enn voksnes. Kommuneorganisasjonen stiller opp når engasjementet er der i lokalsamfunnet. Dette stiller krav til rutiner i kommuneorganisasjonen mht. prioritering av oppgaver og budsjettdisponering. Utvikle konseptet Trygge lokalsamfunn Det etableres arenaer der befolkningen er med og prioriterer hva som er viktigst i deres lokalmiljø. Partnerskap etableres mellom kommunen, befolkning, næringsliv og frivillige organisasjoner for å løse lokalsamfunnets behov. Kommuneorganisasjonen bidrar med ressurser til felles dugnad for et trygt og godt lokalmiljø 3

4 En nyskapende miljøkommune Fokusere på holdningsskapende arbeid, som bidrar til at innbyggerne/samfunnet: Velger miljøvennlige transportløsninger, både i et lokalt og globalt perspektiv. Bruker lokale kulturtilbud og lokalt produserte varer og tjenester, når disse er mest miljøvennlige. Fokuserer på å minimalisere energiforbruket. Setter fokus på tiltak som hver enkelt kan gjennomføre for å bedre klimaet og redusere energibruken. Samordne og inspirere til koblinger mellom kultur og næringsliv - Synliggjøre kulturen og etablering av arenaer for kulturnæringer Kartlegge og formidle betydningen av kultur som næring. Styrke kommunens og VIGs veilednings- og informasjonstenester og bidra til at kunnskapen om å etablere og drive kulturnæringer blir bedre. Etablere åpne møteplasser/internettløsninger for erfarings- og idéutveksling, markedsføring og samordning av ulike kulturaktiviteter. Etablere inkubator/fødselshjelpordninger for de som ønsker å starte opp kulurnæringer. Tettere kobling av kultur- og næringspolitikk - presisering av VIGs ansvar/rolle. Legge til rette for samarbeid mellom det offentlige, private og frivillige kulturlivet. Bruke porselen som blikkfang i sentrum - kommunal skilting i porselen og en porselenssti, med porselenskunst og -utstillinger. Etablere "kulturfabrikker", dvs. bygninger, kvartaler eller lignende hvor kulturlivet kan samles. Det bør etableres et fellessenter for kulturnæringer innen Satse på eksisterende kulturmiljøer bl.a. Osebro, PP og Brevik. Etablere en allsidig scene for større kulturarrangement innen byjubileet i Etablere flere/alternative overnattingsplasser som gjør byen i stand til å arrangere større festivaler og lignende. Satse på prosjekter som utvikler kultur som næring, ridesenter på Vallermyrene, Campus Kjølnes (studentby), tusenårsstedet, Geopark og andre fysiske byutviklingstilak i Porsgrunn og Brevik sentrum. En arealplanlegging som gir mer miljøvennlige transportløsninger - Flere sykler og går - Flere reiser med tog og buss Fortette i byggesonen og langs eksisterende kollektivlenker, slik at transportbehovet blir minst mulig og at tilgangen til kollektive transportmidler blir best mulig. Utbedre de største manglene i gang- og sykkelvegnettet innen Lage en helhetlig plan for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett, med tilhørende handlings- og tiltaksplan. Prioritere gående og syklende fremfor bilen i sentrumsområdene. Markedsføre miljø- og helseaspektene ved å sykle og gå. Inspirere til å sykle og gå i egne nærområder, i skole og hverdag, gjennom lek og oppdagelsesturer. Sikre best mulig frekvens, rutenett og koordinering av kollektivtilbudene. Etablere bussprioriterte vegtraséer gjennom Porsgrunn sentrum. 4

5 Videreføre innsatsen for å sikre toget som et troverdig alternativ til bilen, ved å; - Sikre realiseringen av Eidangertunnelen og en redusert reisetid til/fra Vestfold og Osloområdet. - Jobbe for at det etableres jernbanestasjon på Torp og at det etableres en mer bynær jernbanestasjon i Skien som muliggjør etablering av bybane i Grenland. - Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen Satse på miljøvennlig energi- og teknologiutvikling - ta i bruk nye energiløsninger til transport Porsgrunn kommune og andre offentlige og private transportører, tar i bruk nye og mer miljøvennlige energikilder, som for eksempel naturgass, hydrogen og moderne batteri- /brenselcelleteknologi. Etablere en egen hydrogentankestasjon. Utvikle samarbeidet mellom det offentlige, næringslivet og forskningsmiljøene med tanke på å utvikle og ta i bruk nye energiløsninger til transport. Etablere et kompetansesenter for utprøving og kommersialisering av nye energiløsninger til transport. Gassrør til Grenland, og gasskraftverk med CO2 håndtering innen Være pådriver, og forsøksområde, for å ta i bruk nye teknologi. Satse på forskning, utprøving og bruk av naturgass og hydrogen. Kjølnes som utdannings- og forskningsmiljø for miljø-, energi- og teknologifag: - Utvikle Campus Grenland på Kjølnes, dvs. et eget universitets-/høyskoleområde, med de fasiliteter, uterom og tilbud som skal til for at Grenland foretrekkes som studiested. - Arbeide for at høyskolen skal få universitetsstatus - Etablere tettere relasjoner mellom Kjølnesområdet og sentrum, slik at studentmiljøet blir mer synlig og integrert i kommunesamfunnet. - Legge til rette for best mulig relasjoner mellom studiemiljøene på Kjølnes og regionens energi- og teknologibedrifter. Utnytte spillenergien fra industrien i fjernvarmesystemer til oppvarming, nærings- og industriformål. Satse på bioenergi, jordvarmeløsninger og andre alternative og mer miljøvennlige energiløsninger i områder hvor bruk av spillvarme ikke er aktuelt. Utvikle kommunens industrikultur og -fortrinn: Videreutvikle kommunen og regionen som senter for moderne, høyteknologisk og miljøvennlig prosessindustri. Ta vare på grundertradisjonene og legge til rette for flere små og mellomstore bedrifter. Videreutvikle og bruke omstillingsviljen og -evnen i industrien, som en ressurs til å skape nye og mer konkurransekraftig og miljøvennlig industri. Satse på industrien og -kulturen i reiselivsnæringen og markedsføringen av kommunen. Satse på vekst i IKT-næringen, bioteknologi og annen kompetanseindustri, gjennom å: - Styrke realfagene i skolen. - Satse på IKT i skolen og "PC" til alle i skolen - Etablere et Vitensenter på Herøya. - Satse på å videreutvikle eksisterende datamiljøer i regionen. - Stimulere virkemiddelapparatet til å ta nødvendig risiko. 5

6 Et inkluderende samfunn Få flere i arbeid raskere Øke bruk av den nasjonale arbeids- og velferdsordning (NAV), dvs sosialtjeneste og flyktningetjeneste i samarbeid med aetat - trygdekontor Utvikle arbeidstreningstiltakene (ATP) Etablere kommunal bedrift for trygdede og brukere av sosialstønad Utnytte mulighetene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) Utvikle mer inkluderende barnehage- og skolesystem Hindre at unge faller ut av utdanningsløpet. Prioritere arbeidet blant elever på ungdomstrinnet. Gjennomføre brukerundersøkelse. Etablere interkommunal voksenopplæring for å få et større og bedre miljø for grunnleggende og spesialisert opplæring. Inngå partnerskap med høgskolen og næringslivet. Følge opp prosjektet psykisk helse i skolen, blant annet knyttet opp til holdningskapende arbeid. Utvikle gode sosiale fellesskap i lokalsamfunnene Opprette kontaktgrupper i de ulike lokalsamfunnene. Legge til rette for gjensidig læring mellom vel/fellesforum i kommunen Få tak i og nyttiggjøre pådrivere/ildsjeler i lokalsamfunnene Etablere fellesarenaer/bygninger og fellesareal/friområder, og gjøre de tilgjengelig for alle. Premiering av lokalsamfunn som gjør en god innsats Utfordre organisasjoner og lag til å være inkluderende. Utvikle tjenestetilbudet i samarbeid mellom kommune, brukere og frivillige Utarbeide en informasjonsbrosjyre med en positiv inkluderende holdning Gjøre kommunens tjenester/oppgaver bedre kjent gjennom informasjonsmøter, internett og lignende. Serviceavdelingen skal være sentral i dette arbeidet. Synliggjøre dagens samarbeide og framtidige muligheter Utvikle og videreutvikle kontaktordninger, som for eksempel flykningeguiding m.m. Videreutvikle frivillighetssentralordningen. Samarbeide om Porsgrunn som sone fri for rasisme og all annen form for diskriminering. Etablere familiesentraler som er lett tilgjengelig for befolkningen, hvor ulike faggrupper som sosialtjeneste, barnevern, barnehager, helsesøstertjeneste, flyktningetjeneste m.m. samarbeider. Satse på kulturassistert rehabilitering. Utvikle et inkluderende fysisk miljø/ universell utforming Følge opp boligsosial handlingsplan, bl.a. gjennom bygging av spesialboliger. Legge til rette for variert botilbud i kommunen. Være foregangskommune for universell utforming (tilgjengelighet for alle) i bygg, anlegg og uteområder. Satse på informasjon om og trygghet i forbindelse med boetablering av funksjonshemmede. Porsgrunn

7 7

8 8

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 1 Trygghet og Åpenhet Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 Innledning I perioden 2015-2019 skal Halden kommune yte gode tjenester innenfor trange økonomiske rammer. Halden Venstre

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011.

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Arendal Varm, stolt og utadvendt kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Innhold 1 Innledning s.3 2 Utviklingsstrategi s.4 3 det demokratiske rom s.6 4 internasjonalisering s.7

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger.

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. 1 Samhold gir styrke! Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. Vi vil forsterke, fornye og forbedre vår velferdskommune både som tjenesteyter, myndighetsutøver,

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer