Interregional Innovasjon Sverige-Norge Prosjektbeskrivning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interregional Innovasjon Sverige-Norge 2010-2012. Prosjektbeskrivning"

Transkript

1 2 Prosjektbeskrivning Interregional Innovasjon Sverige Norge Fornybar energi och Upplevelseindustri/turism Sør Trøndelag Nord Trøndelag Jämtlands län Västernorrlands län

2 3 1. Sammanfattning Generell Prosjektbeskrivelse: Interregional Innovasjon Sverige-Norge (IISN) IISN är ett projekt som använder en beprövad metodik för utveckling av mindre och medelstora bedrifter inom två prioriterade branschinriktningar: Fornybar energi samt Upplevelseindustri/turism. Möjligheten att delta erbjuds alla bedrifter som uppfyller fyra kriterier: 1. De ska ha sin verksamhet inom den mittnordiska regionen Sør Trøndelag, Nord Trøndelag, Jämtlands län och Västernorrlands län 2. De ska vara mindre och medelstora bedrifter, SME. 3. De ska vara verksamma inom någon av de två branschinriktningarna. 4. De ska vara välmotiverade för utveckling i samverkan. Bland intresserade bedrifter sker ett urval av grupper som normalt beräknas omfatta cirka åtta bedrifter. Med grupper för var och en av de två branschinriktningarna och en verksamhet som bedrivs i två faser blir det totalt fyra innovationsprocesser och totalt ca medverkande bedrifter under projektperioden. Deltagande bedrifter ska ha en god spridning inom de olika delarna av regionen. Utvalda bedrifter får först genomgå en situationsanalys som ger svar på vilka särskilda FoU-projekt som ska prioriteras för den enskilda bedriften. Hela denna första etapp genonomförs i nära samverkan med EEN. Därefter genomförs ett program som pågår under ca ett år. Under denna period kommer vart och ett av företagen att genomföra två utvecklingsprojekt, varav ett med forskningskoppling. Gemensamma samlingar varvas med utvecklingsarbete på hemmaplan. Metoden beskrivs utförligare nedan. Efter detta program kommer en fas där en individuell prövning görs där vägar vidare för de deltagande bedrifternas utvecklingsarbete efter projektperioden definieras. Hela programmet med dess olika etapper genomförs i två faser under projektperioden. 2. Bakgrund, branschinriktningar Fornybar energi Fornybar energi har lenge vært et viktig politisk område. For ca år siden ble det klart at verdens ressurser er begrensede og at verdens avhengighet av fossile energikilder måtte bli redusert kraftig. I dag er klimaproblemene hovedagenda på alle verdens politiske miljø- og energikonferanser. Flere land arbeider med å utvikle ny bærekraftig teknologi for produksjon av fornybar energi. Som bidrag til denne bærekraftige utviklingen på energiforsyningssiden så har også Sverige og Norge bidratt med ny teknologi: Sverige har utviklet nye teknologier på prosessering av biomasse for produksjon av fornybar energi. Både Sverige og Norge har satset også på å utvikle vindkraft som en fornybar energikilde.

3 4 Innenfor Nordens Grønne Belte foregår en utstrakt utvikling og forbedring av nye teknologier for produksjon av fornybar energi. Den store vindkraftutbyggingen som nå planlegges innenfor Nordens Grønne Belte utløser stor aktivitet og åpner nye muligheter for leveranser fra relevante svenske og norske SMB til spesielt denne sektoren. Det finns många regionala bedrifter inom området Fornybar energi och potentialen förtillväxt med hjälp av väl fokuserade utvecklingsinsatser bedöms som mycket god. Upplevelseindustri/turism Internasjonalt omtales reiseliv og turisme som en av verdens største og hurtigst voksende næringer. Folk blir mer reisevante og stiller større krav til kvalitet og tidsbruk. Opplevelsesnæringen er en viktig sektor innenfor reiseliv. Strategiene som er utviklet innenfor Nordens Grønne Belte fokuserer på verdifulle opplevelser, og at reiseliv og turisme må ta steget bort fra å produsere tradisjonelle reiselivsprodukter til heller å samarbeide om å skape helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og opplevelser. Gjennom å utvikle deltagerbedriftene til å kunne tilby verdifulle - og kvalitetssikrede opplevelser, vil vi med IISN bidra til å skape merverdier for bedriftene, de besøkende, de ansatte i bedriftene, lokalsamfunnet, miljøet og fellesskapene innenfor Norden Grønne Belte. 3. Syfte,mål och förväntade resultat Interregional Innovasjon Sverige Norge vil ha som hovedmål å utvikle deltagerbedriftene til å kunne tilby verdifulle - og kvalitetssikrede produkter og tjenester til segmentet. IISN vil bidra til å skape merverdier for bedriftene, styrke bedriftenes konkurransekraft gjennom grenseoverskridende samarbeide om kunnskaps- og kompetanseutvikling, kompetansedeling, videreutvikle den enkelte bedrifts forutsetninger for innovasjon og nyskaping samt styrke bedriftenes evne til å videreutvikle eget arbeidsmiljø. IISN er basert på et tidligere SINTEF utviklet konsept for produktutvikling. IISN er et nettverksprosjekt for bedriftsutvikling hvor svenske og norske bedrifter deltar i en utviklingsprosess over en periode på ca måneder. I perioden ingår bland annat fyra gemensamma samlingar. Oppsøkende virksomhet og strukturert arbeid i mellomperiodene er også viktige elementer i utviklingsprosessen. Nettverksprosjektet blir ledet av en kompetent projektledning. Hver deltagerbedrift får tildelt två FoU-projekt: F: Ett teknologiprojekt eller annat forskningsbaserat utvecklingsprojet samt U: Ett marknadsprojekt eller annat bedriftsprioriterat utvecklingsprojekt. IISN er et nettverksprosjekt som i stor grad er rettet mot innovasjon, nyskaping, teknologi og internasjonalisering for bedrifter tilhørende Nordens Grønne Belte. Hovedelementene i prosjektet er å kartlegge forutsetninger for og vurdering av utviklingsbehov, gjennomføre situasjonsanalyser, definere og gjennomføre teknologiprosjekter og ulike andre utviklingsprosjekter, delta i et interregionalt nettverk, etablere samarbeid og nettverksbygging med bedrifter i nabolandet, samt å fokusere på videreføringsaktiviteter og nye prosjekter etter avsluttet nettverksprosjekt. IISN henvender seg i dette prosjektet til SMB innenfor de två definierade branschinriktningarna. IISN legger opp til et nært samarbeid mellom bedriftene, fagekspertene, forskerne og prosjektledelsen. Det vil for den enkelte bedrift i tillegg til teknologi og valgte fokusområder, være mulig å ta opp og få bearbeidet spesielle interne utfordringer, som for eksempel strategi, organisasjonsutvikling, intern-kommunikasjon, administrativ planlegging og styring, etc. I gjennomføringen av teknologiprosjektene vil det bli benyttet forskere fra relevante FoU-miljöer. Här kommer projektet särskilt att prioritera regionala FoU-miljöer som till exempel Mittuniversitetet, HiST, HiNT, SINTEF/NTNU og TFU men i urvalet är det det enskilda företagets behov som står i centrum.

4 5 For de bedrifter som også har ønsker og behov for Europeiske partnere, enten det gjelder import/eksport eller utvikling, vil det i regi av Enterprise Europe Network (EEN) i Norge og Sverige bli utarbeidet individuelle opplegg. 4. Roller och begrepp Noen definisjoner og klargjøring av roller: Prosjektledning: Projektledningen kommer att bemannas med seniora rådgivere med en fördelning på några centrala roller. 1. Övrigripande huvudansvar för ekonomi och organisation, inklusive relationerna mot projektägare, finansiärer och andra intressenter. 2. Huvudansvar för samlingene i Sverige og Norge, uppföljning av arbeidet som skal gjøres i bedriftene och rekrytering av forskare och andra experter med kompetens inom de områden som efterfrågas av deltagande bedrifter. Roll 2 bemannas med personer med god komptens inom de två branschområdena. Forsker: En fagspesialist som primärt hämtas från et regionalt FoU-miljö som er knyttet til bedriften i hele perioden. Expert: En fagperson innenfor markedsføring, bedriftsutvikling eller andra utvecklingsområden som efterfrågas av bedriftene. Situasjonsanalyse: En analyse av bedriftens verdikjede, forretningsidé, strategi, produktportefølje, marked, utviklingsbehov osv som vil gi grunnlaget for bl.a. hvilke prosjekter bedriften kommer til å prioritere. FoU-projekt: Alle deltakende bedrifter tildeles två utvecklingsprojekt som er basert på identifisert behov kartlagt i Situasjonsanalysen og som er prioritert av bedriften selv. F: Ett teknologiprojekt eller annat forskningsbaserat utvecklingsprojet. U: Ett marknadsprojekt eller annat bedriftsprioriterat utvecklingsprojekt. Videreføringsprosjekt: Et eller eventuelt flere utviklingsprosjekter som er under etablering eller eventuelt iverksatt i den enkelte bedrift ved avsluttet program. Aktuelle virkemidler vil i Norge være IN s OFU/IFUkontrakter, SkatteFUNN og ordinære programmer i Norges forskningsråd. I Sverige vil man benytte seg av relevante virkemidler som till exempel strukturfondernas Mål 2, aktuella Vinnova-program samt EUs FP7 EEN: Projektet drivs i nära samverkan med Enterprise Europe Network, EEN, som i regionen är liokaliserad SINTEF Teknologiledelse på den norska sidan och vid Almi i Östersund och Sundsvall samt vid LTCK i Kramfors på den svenska sidan. EEN svarar för genomförande av rekrytering, urval och situasjonsanalyse i projektet. EEN kan också ha en viktig roll i videreføring. Styringsgruppe: Vil bli etablert ved prosjektstart. Bemannas av projektägarna. Projektledningen adjungeras till styrgruppen. Prosjektägare: SINTEF är projektägare på norsk sida och MNBA, Mid Nordic Business Arena, på svensk sida, men verksamheten kommer att drivas integrerat över landsgräns. 5. Metodbeskrivning Generellt IISN er et nettverksprosjekt for bedriftsutvikling spesielt tilrettelagt for en gruppe små og mellomstore bedrifter (SMB) lokalisert i Nordens Grønne Belte innenfor sektorerna fornybar energi och upplevelseindustri/turism. Målgrupp är bedrifter som kan ha behov for å styrke sin fremtidige posisjon gjennom innovasjon og nyskaping. Her er bedriftens

5 6 idé - og innovasjonsutvikling, produktstrategi sentrale deler av programmet, og disse elementene vil bli bearbeidet i nært samarbeid med relevante FoU-miljöer eller andre kunnskapsleverandører. Gjennom en strukturert utviklingsprosess settes innovasjon og teknologi - og kunnskapsutvikling inn i bedriftens forretningsplan, for bedre å nå mål om verdiskaping og vekst. Nettverksprosjektet strekker seg totalt over en period på tre år. Under perioden kommer processen och drivas i två faser inom två branschinrikningar vilket totalt ger fyra innovationsprocesser (IP). Inom varje IP vil det bli arrangert fyra samlinger på två dagar vardera, og med bedriftsinternt arbeid i mellomfasene. Inom varje IP deltar cirka åtta företag med god spridning mellan aktuella delregioner. Under hele prosessen vil bedriftene få støtte og veiledning av erfarne prosjektledere, som behersker bedriftens primære fagområder og selve prosessene. Forskere rekrutteres fra ulike FOU-miljøer. Forskerne vil være spesialister innenfor bedriftenes områder. Hver bedrift får tildelt två FoU-projekt, F med forskarstöd och U med annat expertstöd som vil være basert på identifiserte behov i forbindelse med gjennomføringen av Situasjonsanalysene. IISN rekryterar föredragshållare och diskussionspartners med specialistkompetens inom aktuella fackområden efter de behov som identifierats i Situationsanalyserna och i övvrigt samråd med deltagande företag. Utöver föredrag och presentationer är en viktig del av samlingarna tematiserade work-shop-insatser och fokuserat projektarbete. Det forutsettes at minimum to personer deltar fra hver bedrift. Beroende av val av tema på samlingarna kan flere delta. For å sikre et best mulig resultat forutsettes at ansvarlig bedriftsleder deltar sammen med en av sine nærmeste medarbeidere. En styringsgruppe for IISN vil følge programmet. Fokusområder IISN har flere hovedfokusområder: Bedriftsutvikling og innovasjon Teknologi- og utviklingsprosjekter Kompetanseoppbygging Markedsutvikling Nätverksutveckling Produktutvikling Miljø Videreføringsaktiviteter og -prosjekter Nyttovärde Bedriftene som deltar vil kunne sitte igjen med følgende: En situasjonsanalyse av bedriften med kartläggning av utvecklingsbehov En analyse av bedriftens produkt- och tjänsteportefølje En handlingsplan som vil føre bedriften til sine innovasjonsmål Två FoU-projekt, varav ett, F, forskningsbaserat

6 7 Videreføringsprosjekter Samarbeidspartnere fra naboland Et etablert nettverk mot FoU miljøer, fageksperter og deltakende bedrifter Oppdaterte strategiske plandokumenter Huvudfaser Hovedfasene er beskrevet i følgende avsnitt. Innhold og tema vil kunne endres underveis i samråd med deltagerbedriftene. Besøk før første samling Möjligheterna att delta i utvecklingsprogrammet kommer att utlysas öppet i Mitt-Sverige og i Midt Norge. Representanter fra Enterprise Europe Network kommer att kontakta intresserade och potensielle deltagerbedrifter i regionen, og etter en foreløpig evaluering vil deltagerbedriftene bli valgt ut til å delta. Etter rekruttering av deltakerbedriftene og som en del av forberedelsene til gjennomføringen av nettverksprosjektet vil representanter för EEN besøke bedriftene for å gjøre seg mere kjent med den enkelte bedrift, og spesielt de utfordringer og teknologibehov bedriften har. Det gjennomføres en Situasjonsanalyse som identifiserer bedriftenes behov, og som danner grunnlag for de två FoU-projekt som bedriftene skal gjennomføre. Samling 1 Målet med den första samlingen er å starte utviklingsprosessene i bedriftene. Det er viktig å få frem en felles forståelse av bedriftenes situasjon, både forretningsmessig, teknologisk og vedrørende løpende prosjekter. Bedriftene presenterer seg og sine behov og ønsker for innovasjon og teknologi identifisert i Situasjonsanalysen. I grupper vil det bli arbeidet videre med den enkelte bedrifts utfordringer og behov. Arbeidet med en produkt- och tjänsteanalyse vil bli påbegynt, og diskusjon og planlegging av de två FoU-projektena kommer att genomföras.. Samling 1 har også følgende mål Etablere god kontakt mellom bedriften, forskeren som skal bidra till bedriftens F-prosjekt, fageksperten som skal bidra i bedriftens U-prosjekt, og med prosjektlederne Etablere kontakt mellom personer fra de deltagende forskningsmiljøer og utviklingsmiljøer og personer fra deltagerbedriftene, samt å gi deltakerne en felles plattform for det videre arbeid og prosessen fremover. Etablera kontakt med övriga deltagande bedrifter och identifiera tänkbara synergier mellan olika deltagares olika utvecklingsprocesser. Mellomfase 1 Det legges opp til konkrete arbeidsoppgaver i alle mellomperiodene. Målet for mellomfase 1 er å gå dypere inn i forståelsen av den enkelte bedrift og utfordringene. Utsedda fackexperter och forskare starter opp sitt arbeid med bedriften. Eventuelle justeringer av FoU-projekten foretas i samverkan mellan berörda aktörer. FoU innholdet diskuteres og beskrives nøye. Alt etter behov, kan også bedriften besøke aktuelle FoU-miljöer. Bedriftene besøkes også av ansvarlig prosjektleder som overvåker at oppstart av prosjektene er i rute.

7 8 Samling 2 Målet med samling 2 er å fokusere på den påbörjade FoU-projektena. Som tema på samlingen vil det bli fokusert spesielt på produktutvikling (metoder, systematisering og design), på samarbeidsrelasjoner, finansieringsordninger og implementeringsmöjligheter. Arbeid knyttet til konsekvensvurderinger med hensyn til produkt-/markedsstrategi og organisasjon vil bli startet. Det vil videre bli gitt innføring i andre sentrale tema, samt gjennomføring av gruppearbeid og samtaler i plenum og av mer uformelle karakter. Erfaringsmessig startes under denne samlingen utvekslinger av synspunkter, erfaringer og kunnskaper mellom deltakerne. Seminarene dekker et behov for samtalepartnere og nettverksbygging som det ikke er så lett å tilfredsstille i andre fora. For eksempel vil synergimuligheter mellom bedriftene og de andre i nettverket avklares. En forskare eller annan expert som arbetar med ett företag kan tillföra viktiga aspekter till flera av de andra företagen. I tillegg vil forskerne benytte sitt nettverk mot FoU- og kompetansemiljøene for å knytte til seg spesialister og eventuelt studentressurser. Besøk og omvisning i deltakerbedrifter er også en del av opplegget. Mellomfase 2 Målet med mellomfase 2 er i sterkere grad å fokusere på den enkelte bedrifts utfordringer, behov, problemdefinisjoner og FoU-projekt. For de bedrifter som ved inngangen til mellomfase 2 ikke har kommet igang med sina projekt vil det bli arbeidet spesielt med iverksettelse av dette. For de øvrige vil det i denne fasen arbeides konkret på projektena med tillhörande uppföljning och rapportering. Det vil bli lagt vekt på å forberede både den mer langsiktige utnyttelse av prosjektene i bedriften, og bedriftens evne til å ta prosjektresultatene i bruk, det vill säga själva implementeringen. En del av arbeidet vil også være knyttet til å vurdere å iverksette mulige samarbeidsrelasjoner med de øvrige bedriftene. I noen tilfeller vil det i denne fasen bli arbeidet med bedriftens produkt- og produksjonsstrategi. Behovet for ytterligere utviklingskompetanse - i den enkelte bedrift - vil bli avklart. Ansvarlig prosjektleder, forskere og fageksperter besøker de enkelte bedriftene og deltar i arbeidsmøter på bedriften. De bedriftene som har klare behov for strategiske allianser med svenske/norske bedrifter, enten det gjelder rene eksport-/importrelasjoner eller det handlar om utvecklingspartners, vil nå bli gitt individuelle, skreddersydde muligheter for dette gjennom Enterprise Europe Network. Samling 3 Målet med samling 3 er dels å følge opp de iverksatte prosjektene og det bedriftene har arbeidet med og erfart i mellomfase 2, samt å gi nye impulser gjennom plenumspresentasjoner, gruppearbeid og innføring i ämnen som anpassas till aktuella behov. Aktuelle tema vil kunne være produksjonsorganisering, produksjonsplanlegging og styring, drift og vedlikehold, prosjektplanlegging og resultatstyring, kvalitetsforbedring, teknologi- og erfaringsoverføring fra store bedrifter, assistanse fra studenter etc. Bruk av kreative problemløsningsmetoder vil bli vurdert for denne samlingen. Arbeid knyttet til internasjonalisering og markedsføring vil bli viet spesiell oppmerksomhet, og det blir utarbeidet individuelle opplegg for de bedrifter som har rapportert behov. I tillegg er målet å etablere ytterligere forankring i de ulike fagmiljøene, og å avklare flere projektmöjligheter av mer långsiktig karaktär.

8 9 Mellomfase 3 I denna mellanfas ska det arbetas konkret och resultatorienterat. FoU-projekten ska i detta skede vara väl förankrade i bedriftenes organisasjon. Det skal tas beslutninger som skaper prosjektfremdrift, og bedriftene skal i størst mulig grad nyttiggjøre seg kompetansen från projektledning, fosrskare och andra experter. Revisjon av bedriftenes aktivitetsplaner vil være en del av arbeidet i denne mellomfasen. For de bedriftene som har valgt å fokusere på internasjonalisering og markedsføring vil tiltak og prosjekter bli iverksatt. Oppnådde resultater fra prosjektene kvalitetssikres og utformes skriftlig til neste samling, spesielt med tanke på erfaringsutveksling og alliansebygging med de andre deltakerne. Videreføring av løpende prosjekter og utforming av eventuelt nye skisseres. Markedsprosjektet/bedriftsutviklingsprosjektet nærmer seg nå sluttfasen, og det legges opp til en konklusjon i denne fasen. Samling 4 Målet med den fjerde og siste samlingen er å presentere effekten av prosjektene både teknologisk og forretningsmessig, og å følge opp de forslag og aktiviteter som er planlagt videreført av hver enkelt bedrift. Den aktuella innovationsprocessen (IP) inom IISN anses därmed som avslutad. I kalendertid beräknas vaje IP omfatta månader, från Situationsanalys till Samling 4. I avslutningsarbetet är det upp till deltagarna, enskilt eller i grupper, att med ståd av IISN göra egna handlingsplaner för det fortsatta arbetet, i samverkan med varandra, med FoU-miljöer och andra experter eller på annat sätt. Som nämnts tidigare kan denna fortsättning innehålla nya projekt inom lämpliga program - nationellt, interregionalt eller internationellt. Besøk av prosjektleder, forsker og fagekspert Som nevnt besøkes bedriftene av prosjektledning, forskare och andra experter under alla mellanperioder. Etter samling 4 vil prosjektleder besøke bedriftene med tanke på oppfølging og implementering av handlingsplanene, og eventuelt bearbeide gjenstående oppgaver fra samling 4. På dette tidspunkt i prosessen skal bedriftene være i gang med, eller ha under oppstarting, konkrete videreføringsprosjekter. Det vil være behov for planarbeid knyttet til gjennomføring av disse prosjektene og eventuelt andre nye oppgaver. Enterprise Europe Network (EEN) i Sverige og Norge EEN i Sverige og i Norge vil være ansvarlig for gjennomføringen av lokalisering og selektering av gode deltagerbedrifter. Rådgivere fra EEN vil også gjennomføre Situasjonsanalysene i deltagerbedriftene. For de av bedriftene som har framsatt ønske om hjelp til å finne internasjonale partnere, vil EEN rådgivere gjennomføre søk, og bistå bedriftene i forbindelse med eventuelle besøk i utlandet. For de bedrifter som ikke har konkrete behov for internasjonale partnere, vil EEN rådgivere kunne bistå med andre muligheter. EEN vil på samlinger presentere nærmere de tjenester som nettverket tilbyr til bedrifter. Tjenestene ytes etter nærmere avtale og er uten kostnader for deltagerbedriftene.

FEM. Prosjektbeskrivelse

FEM. Prosjektbeskrivelse Bilaga 2 FEM - Fornybar energi, energieffektivisering & miljø Prosjektbeskrivelse Vedlegg 2 til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2007-2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Bakgrund och skäl

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

"Å GRAVE GULL I EGEN ORGANISASJON" Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser

Å GRAVE GULL I EGEN ORGANISASJON Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser "Å GRAVE GULL I EGEN ORGANISASJON" Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser Niels Arvid Sletterød Roald Lysø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001 Tittel

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06 Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk) En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge. Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak

Detaljer

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø

Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø Kompetansemegling proaktiv kobling av bedrifter og forskningsmiljø En rapport fra VRI-sekretariatet i Forskningsrådet Program Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI KOMPETANSEMEGLING -PROAKTIV

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet - en metode for vekst og utvikling i næringslivet Via-Mentoring - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Green Drive Region (GDR)

Green Drive Region (GDR) DATUM VÅR BETECKNING: 2015-02-20 Bil 1 Projektbeskrivning Green Drive Region (GDR) Prosjektbeskrivelse Vedlegg til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2015-2020 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring NF-notat nr. 1009/2013 Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring Tommy Clausen Evgueni Vinogradov Ragnhild Holmen Waldahl 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer