Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022"

Transkript

1 Sluttrapport Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt Nordområdesenteret for Næringslivet Universitetet i Nordland November

2 1. SAMMENFATNING AV PROSJEKTET Målsettingen med matchmaking programmet var å bidra til økt verdiskapning gjennom forpliktende samarbeid mellom bedrifter i Nord Atlanteren og russiske bedrifter for de nordlige områder. Samarbeidet skulle på den ene side fremme investeringer i utlandet, men styrket handel skulle også bli en effekt av prosjektet. Samarbeidet skulle være langsiktig og innebære overføring av kompetanse og teknologi mellom landene. Prosjektet ble gjennomført av Nordområdesenteret for næringslivet ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. I løpet av prosjektperioden, har Nordområdesenteret vurdert deltakelse av diverse potensielle samarbeidspartnere, bl.a. Samvit på Færøyene (nå en del av strukturen til det færøyske utenriksdepartementet), Sozvezdye (Arkhangelsk) og Murmanshelf (Murmansk), begge i Russland, samt Sisimiut Supply Base på Grønland og Universitetet på Island. Prosjektet ble gjennomført med finansiell støtte fra NORA samt ved hjelp av Nordområdesenterets egne midler. Innovasjon Norge Nordland har også gitt støtte til prosjektet i Prosjektets mål har vært: 1) Etablere intensjonsavtale om forretningssamarbeid mellom 10 russiske og 10 Nord Atlantiske bedrifter hvert år i prosjektperioden. 2) Få flest mulig av de bedriftene som deltar i programmet til å bruke Innovasjon Norges (og lignende) virkemidler i sin videre forretningsutvikling. 3) Arrangere konferanser og seminarer med mål om kompetansebygging. Små og mellomstore bedrifter lokalisert på Færøeyene, Island og Grønland har kunnet delta. Bakgrunnen for realiseringen av et Matchmaking Program var å senke terskelen for små og mellomstore bedrifter slik at de har kunnet deltatt i et stort, men relativt nytt nærmarked i våre nærområder det russiske markedet. Programmets ambisjon var å føre til direkte bedriftskontakt mellom deltakerne, det har vårt åpent for alle bransjer/industrielle sektorer og har inkludert profesjonell konsulentbistand til den deltakende bedriften ved første markedsreise der man har kunnet besøke en eller flere potensielle russiske samarbeidspartnere. Målsetningen har vært 10 deltakende bedrifter pr år, med en planlagt prosjektperiode på to år. 2

3 2. HOVEDAKTIVITETER OG GJENNOMFØRING Tidsramme Prosjektperioden var definert i søknaden til Nora til å være 1. desember desember På grunn av endringer i arbeidsgruppen samt en dialog med Nora vedrørende inkluderingen av Grønland i prosjektet, startet prosjektet ikke opp før Etter at seminaret på Færøyene planlagt til 2009 ble kansellert på grunn av manglende interesse, ble prosjektperioden forlenget i prosjektet fikk følgende tidsramme: Det må presiseres at forlenget prosjektperiode har ikke medført økning i prosjektkostnader, da aktivitetsnivå i prosjektet ble sterkt redusert i perioden juni 2009 juni Informasjon og verktøy for Matchmaking prosjektet I oppstartsfasen ble det utviklet ulike verktøy for bruk i matchmakingen, eksempelvis skjema for registrering fra bedrifter som er interessert i deltakelse. Det ble også distribuert informasjon til ulike bedrifter i den aktuelle regionen. Øvrige sentrale informasjonsaktiviteter har vært: Informasjon under ulike nettverksmøter i Oslo, Bodø, Hammerfest, Tromsø og Kirkenes i Informasjon under ulike bedriftsmøter i St. Petersburg og Murmansk i En rekke foredrag ved representanter for Nordområdesenteret; daglig leder, informasjonsmedarbeider, prosjektmedarbeidere Møte med russiske og norske bedrifter under Nordområdesenterets Leverandørkonferansen 2009 Møter med INTSOK og PetroArctic for gjensidig informasjon og erfaringsutveksling i Flere møter med russiske bedriftsnettverk Sozvezdye (Arkhangelsk) og Murmanshelf (Murmansk) i Det har vært telefonkontakt og møter med en rekke bedrifter i Norge, Russland og på Færøyene med tanke på rekruttering til programmet. Arbeid med færøyske bedrifter Hovedaktiviteten på Færøyene har vært innsalg til bedrifter. Arbeidet har bestått av: Kontakt og informasjon til bedriftene Råd og veiledning om markedsmuligheter og utfordringer i Russland Informasjon om fremdrift Råd i forhold til vurdering av mulige russiske samarbeidspartnere og valg av bedrifter for besøksreise 3

4 Veiledning om forretningskultur og utfordringer knyttet til direkte møte mellom norsk og russisk bedrift Oppfølging gjennom samtaler om videre muligheter Vedlagt finnes lister over hvilke bedrifter på Færøyene som er kontaktet i forbindelse med programmet. Arbeid med grønlandske bedrifter Hovedaktiviteten på Grønland har vært søk etter potensielle deltakende bedrifter. Det ble gjort fokus på små og mellomstore bedrifter i Sisimiut Kommune. Gjennom å analysere lister over bedrifter mottatt fra Sisimiut kommune, ble det gjort vurderinger av bedrifter som kunne være aktuelle deltakere i Matchmaking prosjektet. Vedlagt følger liste over hvilke bedrifter på Grønland som ble vurdert som potensielle deltakere i prosjektet. Arbeid med islandske bedrifter På grunn av den globale finanskrisen, som har rammet Island sterk, samt den økonomiske krisen i landet i , ble det registrert en meget begrenset interesse av islandske bedrifter til å etablere et samarbeid med Russland. Dette kan skyldes flere faktorer, men hovedsakelig på grunn av manglende kapasitet på det tidspunktet, når prosjektet ble gjennomført. Nordområdesenteret har kontaktet en del bedrifter fra Island, som deltok i NorFish messe i Trondheim i 2009, som først ble interessert i programmet men deretter har valgt å utsette deltakelsen til et senere tidspunkt. Deretter ble det besluttet om å redusere videre aktiviteter på Island. Russiske bedriftsnettverk Det har i prosjektet vært bestemt at på den russiske siden, vil 2 leverandørnettverk, Sozvezdye i Arkhangelsk og Murmanshelf i Murmansk, være samarbeidspartnere. Begge nettverk var orientert om prosjektets formål, ideer og gjennomføringsplanen. Det må imidlertid presiseres at arbeidet til disse nettverkene skulle ikke påbegynnes før et tilstrekkelig antall interesserte bedrifter ble identifisert, bedriftsprofiler innhentet og besøksreise planlagt. Prosjektet har også gitt følgende resultat mht samarbeid med russiske leverandørnettverk: kontakten mellom Nordområdesenteret og leverandørnettverkene ble styrket, nettverkene er klare til å delta i et internasjonalt samarbeidsprosjekt rettet mot små og mellomstore bedrifter, det er registrert økende interesse blant russiske bedrifter om å samarbeide med bedriftene i den nordlige delen av Atlanterhavet. Konsulentpartner Bedriftskompetanse har vært registrert som konsulentpartner for prosjektet. På grunn av at det ikke ble registrert tilstrekkelig interesse blant bedriftene, ble det heller ikke behov for konsulentarbeid. 4

5 3. MÅLREALISERING Prosjektmål nr. 1: Etablere intensjonsavtale om forretningssamarbeid mellom 10 russiske og 10 Nord Atlantiske bedrifter hvert år i prosjektperioden. Det ble ikke registrert noen deltakende bedrifter i programmet. Det betyr at ingen av de potensielle deltakere har valgt å fylle ut bedriftsprofil og heller ikke fortsette arbeid med søk av potensielle partnere i Russland. Det finnes flere forklaringer på denne situasjonen. Først og fremst, den globale finanskrisen har påvirket sterkt bedriftene både på Island, Grønland og Færøyene. Etter å ha fått negative tilbakemeldinger fra Island samt etter å ha gjort en vurdering av bedrifter i Sisimiut Kommune på Grønland, ble det bestemt om å fokusere på bedriftene på Færøyene. Det ble gjennomført flere møter med bedrifter på Færøyene, både i form av seminarer, rundebordskonferanser og partenariat, og i form av individuelle møter og bedriftsbesøk. Som et eksempel kan møter med følgende bedrifter nevnes: Fiskaaling, Green IQ, Havsbrun, Bakkafrost Processing, VRG, El Service, Invest.fo m.fl. Alle disse møter ble gjennomført i oktober 2010 under FaroExpo i Runavik. Samtlige bedrifter bekrefter at de kunne vært interessert i å vurdere mulig samarbeid med Russland men på det nåværende tidspunkt er det dessverre ikke mulig på grunn av underbemanning, redusert budsjett, andre prioriteringer osv. Intrum Føroyar har sendt et støttebrev til Nordområdesenteret, hvor det bekreftes at initiativet til Nordområdesenteret er veldig positivt og at det bør resultere i økt samarbeid mellom Færøyene, Norge og Russland. På tross av at det ble gjort betydelig arbeidsinnsats i dette prosjektet fra Nordområdesenterets sin sine, har de eksterne faktorer medført at prosjektmål nr. 1 ble ikke oppnådd. Prosjektmål nr. 2: Få flest mulig av de bedriftene som deltar i programmet til å bruke Innovasjon Norges (og lignende) virkemidler i sin videre forretningsutvikling. Siden dette prosjektmålet baserer seg på forutsetningen om at prosjektmål nr. 1 oppnås, ble heller ikke dette målet oppnådd. Prosjektmål nr. 3: Arrangere konferanser og seminarer med mål om kompetansebygging Nordområdesenteret har arrangert flere konferanser og seminarer i Norge, hvor dette Match making programmet ble nevnt. Ansatte ved Nordområdesenteret har deltatt med foredrag i diverse seminarer og konferanser som ble arrangert av andre bedrifter og organisasjoner og samarbeidsprosjekt mellom Færøyene, Norge og Russland ble nevnt flere ganger. Den viktigste begivenheten i dette prosjektet ble et seminar Næringssamarbeid med Russland Muligheter og utfordringer som Nordområdesenteret har arrangert i Torshavn, den Seminaret ble annonsert i flere aviser på Færøyene samt flere færøyske nettsteder. I forkant av seminaret har representanter fra Nordområdesenteret, PetroArctic og Momek deltatt i utstillingen 5

6 og partenariat FaroExpo Alt dette arbeidet har resultert i at seminaret ble en suksess med over 50 deltakere fra forskjellige bedrifter, organisasjoner og myndigheter på Færøyene. Programmet og deltakerlista for seminaret følger vedlagt. Seminaret ble åpnet av den russiske honorære konsulen på Færøyene, Arni Dam som presenterte eksisterende samarbeid med Russland og understrek behovet for videreutvikling av dette velfungerende samarbeidet. Nordområdesenteret har også etablert en dialog med det Færøyske Utenriksdepartementet som ønsker assistanse i forbindelse med diverse utfordringer relatert til Færøyske Russiske forbindelser. Leverandørnettverket PetroArctic og Momek AS har i etterkant av utstillingen og seminaret påpekt at det eksisterer åpne muligheter for utviklingen av relasjoner mellom nord norske og færøyske bedrifter men også at det er viktig å ta første steget. Vi antar at Nordområdesenteret kan fortsette å være en tilrettelegger for slike internasjonale forbindelser. Målsettingen for programmet var 10 deltakende bedrifter på 2 år. Når prosjektet har tatt lengre tid, og ikke nådd måltallet, skyldes det flere forhold. Det ene var den globale finanskrisen, som har påvirket bedriftenes evne til å utvikle internasjonalt samarbeid. De fleste små og mellomstore bedrifter, som vi har vært i kontakt med, har presisert, at dersom situasjonen var annerledes, og bedriftene ikke var nødt til å fokusere på å holde kostnadsnivået lavt, ville de delta i prosjektet. Det ble også nevnt at inngangskostnader på NOK var på et meget akseptabelt nivå men det var andre faktorer som har påvirket manglende ønske til å delta i prosjektet. Årsaken til at prosjektet ble forlenget til 2011 var et ønske om å fortsette bedriftskontakt for å kunne stimulere i hvert fall noen av de potensielle deltakere til å gå inn i programmet. Dette lyktes vi dessverre ikke med og prosjektet ble dermed avsluttet. 4. PROSJEKTORGANISERING For å holde kostnadsnivået i prosjektet lavt, ble det besluttet om ikke å kjøre møter i styringsgruppe i Bodø men heller beholde kontakten via telefon og e post. Hovedarbeid i prosjektet ble gjennomført av ansatte ved Nordområdesenteret for næringslivet som har hatt samtaler både med Nora, potensielle partnere på Grønland, Island, Færøyene, i Norge og i Russland. Siden Nordområdesenteret har ivaretatt den operative prosjektledelsen i prosjektet, ble det ikke behov for å engasjere en egen prosjektleder på heltid. Arbeidsoppgaver i prosjektet ble fordelt mellom ansatte ved Nordområdesenteret, noe som har også bidratt til en vesentlig reduksjon av prosjektkostnader. 5. ØKONOMI OG FINANSIERING Finansiering Nora har bevilget kr til prosjektet. Videre har Innovasjon Norge Nordland støttet prosjektet i 2010 med kr som ble benyttet til å finansiere lønn til prosjektmedarbeidere samt en del 6

7 administrative kostnader. Nordområdesenteret har også bidratt med egeninnsats i prosjektet i form av arbeid (timer), dekning av telefonkostnader og lignende. Neste prosjektfasen skulle også delvis finansieres av deltakende bedrifter (kr pr. bedrift) og siden ingen bedrifter ble registrert som deltakere, påløpte det heller ingen kostnader i denne sammenheng. 6. VIKTIGE ERFARINGER OG UTFORDRINGER I PROSJEKTET De viktigste erfaringene og utfordringene er knyttet til: Rekruttering av bedrifter på Færøyene har gitt to sentrale erfaringer. For det første er det flere bedrifter som verken har interesse eller grunnlag for å gå inn i det russiske markedet. Videre er flere bedrifter positiv til forretningsutvikling i Russland, men mange har innstilt utviklingsaktiviteten for en periode Mange bedrifter på Færøyene, Island og Grønland er ikke klar over hvilke markedsmuligheter som finnes og de mangler kunnskaper om Russland Det tar betydelig tid å få rekruttert bedrifter inn i programmet Direkte møter fører til best kommunikasjon og man må være til stede der bedriftene samles (uansett land) Det er mulig å skape gode resultater for både de nord atlantiske og russiske deltakende bedrifter Å arbeide med de færøyske bedriftene tar betydelig med tid og ressurser. De må stimuleres til oppfølging når de først har vurdert deltakelse i programmet. Slike programmer er en viktig oppgave for internasjonaliseringen og ikke minst for utviklingen av samarbeid mellom SMB på tvers over landegrenser i Nordområdene. En satsing på samarbeid med Island, Grønland og Færøyene har også et langsiktig perspektiv i seg særlig under dagens omstendigheter når Grønland har godkjent de første boringer på sokkelen utenfor Diskobukten, Færøyene gjennomfører boringer på sin sokkel i 2010 og Island har lyst ut de første blokker på sokkelen utenfor Nord Island. Det etablerte kontaktnettverk til Nordområdesenteret er ment å være meget nyttig for mange små og mellomstore bedrifter som ønsker å posisjonere seg i Nord Atlanterhavet og vi anser et slikt engasjement som en viktig oppgave for Senteret. På tross av at prosjektet ikke har oppnådd sine mål i antall deltakende bedrifter, har Nordområdesenteret oppnådd målet i å interessere bedriftene i samarbeidsutviklingen i regionen slik at i neste prosjektperiodene skal bedriftene ta initiativet selv til å invitere sine fremtidige partnere til besøksreise. Prosjektet har ført til etableringen av en dialog med det Færøyske Utenriksdepartementet som ønsker assistanse i forbindelse med diverse utfordringer relatert til Færøyske Russiske forbindelser. 7

8 Neste fasen i utviklingen av samarbeid bør være kontaktreiser av bedrifter fra Færøyene, Island og Grønland til Nord Norge og Russland, noe som blir finansiert av deltakende bedrifter og basere seg på deres ønske, forventninger og målsetninger. I løpet av våren 2011 ble Nordområdesenteret invitert til å delta i Nordatlantiske tankesmie initiert og finansiert av NORA i Torshavn. Nordatlantisk tankesmie er opprettet av NORA som en del av oppfølgningen på OECDs Territorial Review of the NORA region: The Faroe Islands, Greenland, Iceland and Coastal Norway. Tankesmien skal være et forum for drøftelse av regionale problemstillinger med utgangspunktet i denne rapporten. Det første møtet i Tankesmien ble gjennomført i Torshavn i slutten av september 2011 og gruppen kommer med sine første anbefalinger i løpet av november Hovedoppgaven til gruppen er å bidra til styrket tverrnasjonale politiske og økonomiske debatt i NORA regionen. Det at Nordområdesenteret har en fast plass i Tankesmien betyr veldig mye for videreutviklingen av vår satsing på bedriftssamarbeid i denne regionen. 7. LISTE OVER VEDLEGG TIL RAPPORTEN Vedlagt finnes følgende dokumenter: Prosjektregnskap Liste over bedriftskontanter på Grønland Liste over bedriftskontakter på Færøyene Program for seminar i Torshavn, Deltakerliste for seminar i Torshavn,

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Analyse av Vestnordenfondet Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Avslutningsrapport Forfattere: Svetlana Manankova Bye Tove Sørensen Dato: 8. juni 2001 I. BESKRIVELSE... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2. Målsetting... 1 1.2.1. Formål...

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer