Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter."

Transkript

1 Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter.

2 Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelsen av at de aller fleste mennesker i dette landet ønsker g kan utføre en jbb g at bedriftene trenger arbeidskraft. Å lykkes enda bedre i denne kblingen vil gi stre samfunnsøknmiske g menneskelige gevinster. Strategien bygger gså på at arbeidsgivere ønsker arbeidstakere med de rette kvalifikasjner ut i fra hva slags arbeid sm skal utføres. Det er viktig at arbeidsgivere får arbeidssøkere fra attføringsbedrifter sm har, eller sm kan tilegne seg, tilfredsstillende kmpetanse. Attføringsbedriftene, sm er spredt ver hele landet, har lang erfaring med å frberede persner med ulike frmer fr yrkesbegrensninger på en slik måte at de kan møte arbeidsgiveres krav. De vil gså kunne freta den nødvendige ppfølging på arbeidsplassen sm NHO bedriften krever, gså etter ansettelsen. Ringer i Vannet strategien innebærer en metdikk der NHO bedrifter får kntakt med en lkal attføringsbedrift sm vurderer m man har kandidater sm gjennm pplæring g veiledning kan være aktuell arbeidskraft fr NHO bedriften. Prsessen fregår på følgende måte: Bedriftens behv / Kartlegging Kandidatutvelgelse Kvalifisering / kursing Arbeidspraksis g evaluering Ansettelse / ppfølging Rekrutteringsprsessen til ansettelse Ringer i vannet - metdebeskrivelse

3 Bedriftens behv / Kartlegging Etablere samarbeid mellm NHO-bedrift g attføringsbedriften Avklare arbeidsgivers behv Finne aktuell kandidat Kandidatutvelgelse Kvalifisering / kursing Kandidaten gis grunnpplæring g arbeidstrening på attføringsbedriften m nødvendig Attføringsbedriften krdinerer bedriftsintern g ekstern kursing/ sklering av kandidaten Attføringsbedriften er et bindeledd mt ffentlige instanser ved behv Arbeidspraksis g evaluering De tre partene (bedriften, kandidaten g attføringsbedriften) evaluerer framdrift g reviderer framdriftsplan/ prgresjnsplan Arbeidspraksis hs NHO-bedrift med ppfølging fra attføringsbedrift Ansettelse / ppfølging Kandidaten ansettes hs arbeidsgiver Arbeidsgiver kan kntakte attføringsbedriften fr eventuelt hjelp vedrørende kandidaten gså etter ansettelsen 1 Kntaktprsessen med NHO-bedrifter 1.1 Kntakt med g ppfølging av næringslivskntakter i NHO-familien Innsalg, infrmasjnsmøter, kntraktinngåelser g ppfølging av avtaler gjrt i regi av Ringer i Vannet gjøres prfesjnelt g ryddig. Det er viktig at attføringsbedriftene tilpasser seg det rdinære næringsliv i sin kmmunikasjnsfrm. Mange av kntaktene vil frmidles av Reginkntrene til NHO gjennm sentralt inngåtte avtaler eller gjennm direkte kntakt fra bedrifter sm ønsker å rekruttere kandidater fra en attføringsbedrift. Attføringsbedriftene vil gså selv ta kntakt med NHO-bedrifter de synes virker sm hensiktsmessige samarbeidspartnere fr å få til et rekrutteringssamarbeid. Ringer i vannet - metdebeskrivelse

4 Intern rganisering i attføringsbedriften: Det bør være en ansatt ved hver attføringsbedrift sm har et verrdnet ansvar fr å følge pp næringslivspartnerne, en såkalt Key Accunt Manager (KAM). Det frutsettes at denne har erfaring fra salg, g er vant til "å pleie" et kntaktnett på en prfesjnell måte. Vedkmmende vil gså ha en intern rlle i rganiseringen av hvilke knsulenter ved egen bedrift sm er i kntakt med de frskjellige samarbeidende næringslivsaktørene. KAM bør ha den verrdnede ppfølgingen av samtlige samarbeidende NHO-bedrifter, vil vedlikehlde et register av disse g påse at avtaler blir fulgt pp. KAM bør gså ha et verrdnet ansvar fr relasjnsbyggingen med NHO-bedriftenes ledere/ HR-avdelinger, eller de kntaktpersner sm er perative i samarbeidet. Innledende kntakt med NHO-bedriften: Telefn: En bør presentere seg sm representant fr Ringer i Vannet-strategien i NHO, g sm ansatt ved attføringsbedriften xx. Spør m de kjenner Ringer i Vannet, g gi en ryddig beskrivelse av prsjektet. Be m lv til å sende infrmasjn på e-pst sm et initiativ til å få et møte med bedriften. Hvis frespørselen avvises skal dette nteres med begrunnelse, g KAM vil avgjøre m det skal iverksettes en ny kntakt, når denne evt. skal skje, g sette dette i kalender. Når frespørselen aksepteres skal infrmasjn, "takk fr en hyggelig samtale", g frslag til møtetidspunkt (hvis ikke allerede avtalt) sendes frtløpende, g i alle fall innenfr neste virkedag. Første møte: Gjennmføres bestandig av KAM, sm infrmerer m muligheter gjennm Ringer i Vannet, ønske m å gjennmføre en bedriftskartlegging (fr å finne best mulig egnede kandidater fr virksmheten), presenterer Rekrutteringsavtalen, g avtaler neste møtepunkt. KAM sørger fr at bedriften blir fulgt pp, g avgjør hvem sm skal gjennmføre bedriftskartlegging/ være med på neste møte. Bedriftskartlegging: Med mindre dette ikke er ønskelig, skal det bestandig gjennmføres en bedriftskartlegging (se skjema bakerst i heftet). På bakgrunn av bedriftskartleggingen skal attføringsbedriften gjennmgå mulighetene fr skreddersydd kvalifisering av kandidater, g finne aktuelle kandidater å presentere fr bedriften innen avtalt tid. Videre ppfølging: KAM har ansvar fr at NHO-bedriften hele tiden er infrmert m prgresjn g muligheter i samarbeidet. Uavhengig av m en har kandidater utplassert ved NHO-bedriften eller ikke skal KAM initiere kvartalsvis møter fr å hlde samarbeidet i gang g fr å kunne se nye muligheter. Ringer i vannet - metdebeskrivelse

5 Hvis attføringsbedriften finner kandidater blant egne deltagere skal NHO-bedriften frtløpende infrmeres m dette, g få tilsendt CV g frslag til møtetidspunkt. Hvis attføringsbedriften ikke umiddelbart finner egnede kandidater skal NHO-bedriften frtløpende infrmeres m dette, g få infrmasjn m hva en gjør fr å finne kandidater fra andre attføringsbedrifter, g / eller gjennm NAV. Det er viktig at NHO-bedriften føler at arbeidet frtsetter, g at de hldes løpende rientert. Kurs i markedsppfølging: Det vil, etter frespørsel, bli gitt tilbud m kurs i markedsppfølging i regi av Ringer i Vannet. Bransjefreningen Attføringsbedriftene kan gså kntaktes fr infrmasjn m aktuell kurstilbydere på dette mrådet. 1.2 Samarbeid med NHOs reginkntr NHOs reginkntr innehar en nøkkelrlle i å frmidle kntakt mellm NHO bedrifter g aktuelle attføringsbedrifter. Ikke minst vil dette gjelde i en begynnende fase inntil det er etablert kntakt mellm de aktuelle aktørene, g Ringer i Vannet sm knsept er blitt allment kjent hs bedriftene. Et slikt samarbeid innebærer at reginkntrene infrmerer sine medlemmer m Ringer i Vannet strategien, både gjennm utsending av infrmasjn, møter, knferanser g andre kmmunikasjnskanaler. Reginkntrene infrmerer gså m hvilke aktuelle attføringsbedrifter sm finnes i reginen, eventuelle spesialiteter ved disse g gir kntaktinfrmasjn. Ringer i Vannets nettside g SharePint er gså kntaktledd g en infrmasjnskilde i frbindelse med etablering av direkte kntakt mellm NHO-bedriftene g den enkelte attføringsbedrift. 1.3 Kntaktarbeid gjennm bransjerganisasjnene i NHO Ringer i Vannet-sekretariatet samarbeider med bransjefreningen Attføringsbedriftene g initierer ulike frmer fr samarbeid mellm andre landsfreninger g bransjefreninger i NHO. Hensikten er å få disse freninger til å infrmere egne medlemsbedrifter m de muligheter sm ligger i å rekruttere gjennm Ringer i Vannet strategien, samt å initiere egne avtaler med de stre knsernene g kjedene sm finnes i NHO - familien. 1.4 Kntakt via sentrale avtaler Mange NHO bedrifter er ulike frmer fr knsern, kjeder eller større bedrifter med mange lkasjner i Nrge. Ringer i Vannet-sekretariatet vil i samarbeid med bransjefreningen Attføringsbedriftene inngå skreddersydde avtaler m rekruttering med NHOs medlemsbedrifter. Avtalene definerer spesifikke krav til pplæring g ppfølging tilpasset disse aktørenes rekrutteringsbehv. Slike avtaler kan følges pp gjennm pplæring av aktuelle attføringsbedrifter. Avtalene gjøres kjent gjennm SharePint. Attføringsbedriftene vil kunne bli mfattet av avtalene ved å kntakte sin lkale Ringer i Vannet prsjektkrdinatr, sekretariatet i Ringer i Vannet, eller bransjefreningen Attføringsbedriftene. I nen tilfeller vil aktuelle bedrifter gså bli direkte kblet på disse avtalene gjennm direkte henvendelser fra sekretariatet. Ringer i vannet - metdebeskrivelse

6 2 Relasjnsbygging g samarbeid med NHO-bedriftene 2.1 Kntaktpersner NHO bedrifter må kunne frvente å få veiledning/ppfølging når de har behv fr det. Det rganiseres slik at NHO-bedriften frhlder seg til faste kntaktpersner gjennm de ulike fasene fram mt rdinær ansettelse. Attføringsbedriften ppgir alle kntaktpplysninger, slik at NHObedriften kan nå vedkmmende veileder når behvet fr slik kntakt skulle ppstå. Dette gjelder gså ut ver nrmal arbeidstid. 2.2 Kartlegging av NHO-bedriften Samarbeidet starter med en kartlegging av NHO-bedriftens rekrutteringsbehv. Et eget skjema er utviklet (se vedlegg 5.2) slik at en systematisk kan sette seg inn i de frhld sm er vesentlige fr å bli kjent med NHO-bedriften. Dette er nødvendig fr å få en gd jbbmatch, dvs. at man blir i stand til å freta en kvalitativt gd utvelgelse av kandidater sm passer bedriftens behv g prfil. 2.3 Rekrutteringsavtaler Rekrutteringsavtalen innehlder de pplysningene sm er vesentlige fr å ivareta mrådene arbeidspraksis, pplæring, kvalifikasjnskrav g ønsker fra NHO-bedriftens side. Avtalen er et dynamisk/strategisk dkument sm angir hvilke kandidater sm vil ha mulighet fr ansettelse i NHObedriften. Eksempel på slik rekrutteringsavtale, se kapittel 5.0 Avtaler. 2.4 Kvalifisering Med kvalifisering menes her all frm fr kvalifisering sm NHO bedriften mener er nødvendig før en ansettelse. Dette vil variere sterkt fra stilling til stilling. Fr nen jbber vil det være tilfredsstillende m kandidaten kan dkumentere gde ssiale ferdigheter, mtivasjn fr å jbbe g være rusfri i arbeidstida. I andre jbber er det nødvendig med en frmell utdannelse, dkumenterbar realkmpetanse eller en arbeidspraksis sm viser at kandidaten faktisk kan utføre aktuelle arbeidsppgaver. Viktige hvedpunkter i et kvalifiseringsløp er: Avklaring Kandidaten gjennmgår en prsess i attføringsbedriftens regi hvr man søker å finne ut m ferdigheter, kmpetanse g egnethet matcher NHO bedriftens behv. En viktig del av avklaringen er å finne fram til hvilke kvalifikasjner kandidaten må tilegne seg fr å kunne ppfylle kravene til stillingen Kmpetansebygging Kmpetansebygging av kandidater kan være nødvendig fr å møte kravene NHO bedriften stiller til ledige stillinger. Slik kmpetansebygging kan skje i frm av arbeidstrening g kvalifisering på attføringsbedriften, eksterne kurs/skler eller arbeidstrening/pplæring i NHO-bedriften Kntinuerlig ppfølging Gjennm hele prsessen vil attføringsbedriften tilby NHO-bedriften nødvendig ppfølging. Ikke minst er det viktig dersm pplæringen/arbeidstreningen fregår i NHO bedriften. Her inngår gså kntakt mt Nav sm fte er en viktig samarbeidspart i et slikt kvalifiseringsløp. Ringer i vannet - metdebeskrivelse

7 2.5 Ansettelse En rekrutteringsavtale har sm hvedmålsetting ansettelse av kandidaten. Dette presiseres gjennm Rekrutteringsavtalen. Dersm en kandidat tilfredsstiller NHO-bedriftens kravspesifikasjn fr rekruttering, g bedriften har behv fr å få dekket de ppgaver kandidaten utfører, skal det legges til rette fr ansettelse. Målet er at ansettelse skal skje så snart sm mulig på vilkår sm er hensiktsmessig, g i tråd med det sm er vanlig i den aktuelle bransje/stilling. 2.6 Oppfølging etter ansettelse Etter ansettelse kan NHO-bedriften så lenge denne har en Rekrutteringsavtale be m ppfølgingstjenester fra attføringsbedriften etter behv. Oppfølging bør gis uavhengig av hvr lenge kandidaten har vært ansatt hs NHO-bedriften, frutsatt at det fremdeles freligger en Rekrutteringsavtale mellm partene. 2.7 Eksterne ressurser g krdinering av hjelpetiltak I denne frm fr rekruttering kan kandidatene ha behv fr ulike typer av hjelpebehv. Det kan være alt fra tekniske hjelpemidler, transprttjenester, krdinering verfr ffentlige myndigheter eller særlig støtte på arbeidsplassen. Fr at arbeidsfrhldet skal fungere tilfredsstillende før en eventuell ansettelse, har attføringsbedriften et ansvar fr å kartlegge g sørge fr at behvet fr hjelpetiltak blir dekket. Likeså m det ppstår slike behv etter ansettelse. 3.0 Kandidatppfølging Oppfølging av kandidater ute i NHO-bedriftene er viktig fr at bedriftene skal kunne føle trygghet g ivaretagelse. Oppfølgingens intensitet g mfang vil naturlig nk variere etter kandidatenes frutsetninger, arbeidets art g NHO-bedriftens ønske m individuell skreddersøm. Fr at rekrutteringsarbeidet skal bli frutsigbart fr arbeidsgivere, angir dette kapitlet en standard sm de må kunne frvente i samarbeidet med attføringsbedriften. En arbeidspraksis i NHO-bedriftene bør gjøres så krtvarig sm mulig. Praksisperiden sees på sm et middel fr at arbeidsgiver skal kunne bli kjent med kandidaten, g fr at kandidaten får en mulighet til å pparbeide seg en kmpetanse g arbeidsevne sm tilfredsstiller arbeidsgivers kriterier fr ansettelse. I nen tilfeller vil en praksisplass ikke ha ansettelse i den knkrete NHO-bedriften sm målsetting. Arbeidsevneutprøving, kmpetanseheving, kursing g utdanning, eller relevant praksis fr å kunne ppnå ansettelse i annen virksmhet, kan være begrunnelser fr slik praksis. Praksisfrhldet bør avsluttes så frt de avtalte målene er ppnådd. 3.1 Riktig kandidat på riktig plass Riktig kandidat på riktig plass er en vesentlig faktr sm vil øke mulighetene fr ansettelse. Gjennm å bruke kartleggingsskjemaet i kapittel 5, vil attføringsbedriften få gd innsikt i NHO-bedriftens bedriftskultur, kmpetansekrav fr ansatte, arbeidsppgaver g det ssiale miljø. Ringer i vannet - metdebeskrivelse

8 Det å finne riktig kandidat til riktig arbeidsgiver er gså avgjørende fr arbeidsgivers tilfredshet i samarbeidet med attføringsbedriften. Dersm attføringsbedriften finner kandidater sm i stre trekk tilfredsstiller arbeidsgivers krav, men sm kanskje ikke "treffer" på alle kriterier, må man iverksette tiltak fr å innfri arbeidsgivers frventning. 3.2 Standard fr ppfølging av kandidat i praksisfrhld Oppfølging av kandidater skal være skreddersøm sm tar hensyn til kandidatens frutsetninger g arbeidsgivers ønsker. I Ringer i Vannet-samarbeidet gjelder følgende (minimum-) standard fr ppfølging: Før ppstart: Det skal gjennmføres minst ett møte mellm attføringsbedriftens veileder, kandidaten g arbeidsgivers representant (-er) før ppstart av praksis. Ved ppstart: Det skal gjennmføres en kntakt med NHO-bedriften i løpet av første dag i arbeidspraksis. Dette fr å sikre at kandidaten har møtt pp, fått kntakt med de riktige persnene g fått en egnet presentasjn av bedriften g arbeidsppgavene mv. Denne kntakten skal evaluere m partene ser det sm hensiktsmessig å frtsette praksisfrhldet. Det skal gjennmføres en tilsvarende kntakt innen utgangen av tredje dag i praksis. Dette frdi erfaringer viser at kandidater med lite jbberfaring trenger støtte fr å hlde det gående den første uken. Frtløpende ppfølging: Det skal den første måneden gjennmføres minst en kntakt hver uke. Denne kntakten skal innehlde samtale både med NHO-bedriftens representant g kandidaten. Videre skal det gjennmføres minst en kntakt hver andre uke, med mindre den individuelle ppfølgingsplanen sier ne annet. Oppfølgingsplan fr kandidater: Attføringsbedriften sørger fr at det pprettes en ppfølgingsplan, i samarbeid med NHO-bedriften, med prgresjn i arbeidsppgaver fr kandidater i samsvar med den enkeltes utvikling g bedriftens behv. I ppfølgingsplanen skal gså pplæringsbehv g praksisppfølging være beskrevet. 3.3 Kvalifisering g kursing Bedriftskartleggingen vil avdekke både NHO-bedriftens kmpetansebehv g kandidatenes eventuelle mangel på aktuell kmpetanse. Hvis en kandidat ppfattes å være aktuell fr NHObedriften, men har mangelfull kmpetanse, vil attføringsbedriftens rlle kunne være å legge til rette fr nødvendig kmpetanseheving. Dette kan innebære å gjennmføre kmpetansekartlegging, kartlegging g pplæring av lese-, skrive-, g matematikkvansker, nrskkmpetanse, veiledning i frhld til hvrdan pplæring kan ppnås, ppstart av lærlingeløp sv. Opplæring g veiledning i frhld til ssial kmpetanse kmmer gså inn under dette. Ringer i vannet - metdebeskrivelse

9 3.4 Krdinering av ffentlige hjelpetiltak/rdninger Et vesentlig ønske fra NHO-bedriftene er bistand i frhld til kmmunikasjn med NAV g andre ffentlige instanser. Attføringsbedriften har kmpetanse på dette feltet g kan gi NHO-bedriften en rientering m hvilke rdninger sm kan være aktuelle. Slik kmpetanse bør være tilgjengelig fr både kandidat g arbeidsgiver der det er behv fr dette. Hvis en avdekker behv sm attføringsbedriften ikke selv kan dekke, skal veileder være behjelpelig med å kntakte det ffentlige hjelpeapparatet g yte bistand ved utfylling av skjemaer.l. 3.5 Veien til ansettelse, g ppfølging etter kntrakt Attføringsbedriften bør gjennm hele praksisperiden frtløpende, g sammen med kandidaten selv g arbeidsgiver, vurdere m prduktiviteten g frutsetningene er tilfredsstillende fr ansettelse. En ansettelse bør skje på så rdinære vilkår sm mulig. Selv m kandidaten er ansatt, g attføringstiltaket er avsluttet, vil arbeidsgiver kunne be m veiledning g bistand vedrørende den ansatte. Dette ppfølgingsansvaret vil påligge attføringsbedriften så lenge denne har en aktiv Rekrutteringsavtale med NHO-bedriften. 4.0 Lkalt samarbeid g en felles frmidlingsprtal 4.1 Frmidlingssamarbeid mellm attføringsbedriftene I mange tilfeller vil ikke attføringsbedriften lkalt ha de kandidatene NHO-bedriftene til en hver tid måtte ha plass til. Det er viktig både fr relasjnen mellm NHO-bedriften g den lkale attføringsbedriften, samt fr Ringer i Vannet sm rdning, at disse behvene søkes ivaretatt på en gd måte. Det pprettes derfr en frmidlingsprtal i regi av Ringer i Vannet slik at andre attføringsbedrifter kan dekke den aktuelle rekrutteringsfrespørselen, se kapittel 4.2 g 4.3 nedenfr. 4.2 Rekrutteringsprtal Her vil attføringsbedrifter kunne synliggjøre kandidatbehv de selv ikke kan dekke etter å ha blitt kntaktet av en NHO-bedrift. Denne prtalen innehlder t muligheter: Kandidater verføres mellm bedriftene slik at attføringsbedriften med rekrutteringsavtale med aktuell NHO-bedrift vertar ppfølgingsansvaret. Attføringsbedriften med aktuell kandidat inkluderes i Rekrutteringsavtalen g fretar ppfølging med egne veiledere. 4.3 Rekrutteringssamarbeid med NAV Fr å kunne dekke de kandidatfrespørsler sm attføringsbedriften mttar, vil det der andre attføringsbedrifter heller ikke kan levere, være nødvendig å be NAV m bistand til å dekke NHObedriftens rekrutteringsønske. NHO-bedriften kan ta kntakt med NAV g beskrive bedriftens rekrutteringsønske. NAV finner aktuelle kandidater med relevante kvalifikasjner sm kan henvises til bedriften fr vurdering. Attføringsbedriftene g de reginale Ringer i Vannet- prsjektene i NHOreginen samarbeider med NAV fr å finne egnede samarbeidsfrmer. Ringer i vannet - metdebeskrivelse

10 5.0 Avtaleverk g dkumenter 5.1 Rekrutteringsavtale mellm bedriftene Det er utarbeidet en egen rekrutteringsavtale. Denne finnes sm en egen pdf-fil det kan skrives i. 5.2 Mmenter til Kartleggingsskjema fr NHO-bedrifter I mange tilfeller vil en NHO-bedrift kjenne sitt rekrutteringsbehv g melde dette til attføringsbedriften i frm av en bestilling/frespørsel. Kandidater fra en attføringsbedrift kan imidlertid ha redusert mulighet til rdinære stillinger, g fte får en de gde ansettelsene gjennm at attføringsbedriften g NHO-bedriften har inngående kjennskap til hverandre. Hva er bedriftens næring, prduksjnsmråde? Hvilke arbeidsppgaver finnes ved bedriften (beskriv aktuelle mråder)? Hvr mange utfører hver funksjn Hvilke kvalifikasjner kreves ved hver funksjn Eksisterende eller framtidige rekrutteringsbehv tilhørende hver funksjn Hvilke fysiske betingelser freligger ved hver funksjn En beskrivelse av arbeidsmiljø ved hver funksjn Hvilken internpplæring kan tilbys ved bedriften? Hvilke kandidater vil passe inn ved bedriftens frskjellige avdelinger? Kvalifikasjner (frmelle/ ufrmelle) Ssiale egenskaper Stillingsstørrelser Funksjnsnedsettelser Rus/ rulleblad 5.3 Sentrale avtaler, kjeder g knsern I Ringer i Vannet vil det gså bli inngått sentrale avtaler med større knsern g kjeder i NHOsystemet. Disse avtalene vil være tilgjengelig på Ringer i Vannet sitt SharePint-mråde, g vil i mange tilfeller innehlde en særskilt kravspesifikasjn g innretting både i frhld til ppfølgingsarbeid g metdikk. Attføringsbedrifter sm ønsker å være med på disse rekrutteringsavtalene må kunne påregne å måtte kurse seg pp på den aktuelle avtales kravspesifikasjn, g å undertegne på en avtale sm frplikter attføringsbedriften til å følge denne. Ringer i vannet - metdebeskrivelse

11 Kntaktinfrmasjn Ringer i vannet Middelthunsgate 27 PB Majrstuen 0305 Osl E-pst: Telefn: Telefax: Prsjektleder Rune Kvarme E-pst: Mbil: Nettsider Ringer i vannet - metdebeskrivelse

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Ringer i Vannet. Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedrifter og tiltaksbedrifter

Ringer i Vannet. Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedrifter og tiltaksbedrifter Ringer i Vannet Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedrifter og tiltaksbedrifter Ringer i Vannet - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og tiltaksarrangører Forord Ringer i Vannet-strategien

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk

Økt bruk av realkompetansevurdering. i grenseflaten mellom utdanningspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk Økt bruk av realkmpetansevurdering fr arbeidssøkere i grenseflaten mellm utdanningsplitikk g arbeidsmarkedsplitikk 1 Økt bruk av realkmpetansevurdering av arbeidssøkere Camilla Alfsen, Vx Ingunn Hagen,

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

ekommunestrategi og skisse til organisering av IKT- samarbeidet

ekommunestrategi og skisse til organisering av IKT- samarbeidet ekmmunestrategi g skisse til rganisering av IKT- samarbeidet Lkal digital agenda fr Det Digitale Vestre Agder Styringsgruppas innstilling til kmmunestyrene vedtatt 18.1.2013 Innhldsfrtegnelse: 1 Sammendrag...

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer