Løten kommune. Energi- og klimaplan Løten kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løten kommune. Energi- og klimaplan Løten kommune"

Transkript

1 Løten kommune Energi- og klimaplan Løten kommune Vedtatt januar 2010

2 Forsidebilder: Fjernvarmeanlegg, Foto: Øystein Pedersen, Løten kommune Traktor, Foto: Sigrid Friis Ruud, Løten kommune Miljøbil, Foto: Jens Haugen, Eidsiva Elg og skog, Foto: Løten kommune Trafikk:, Foto: Sigrid Friis Ruud, Løten kommune 2

3 Sammendrag Faktagrunnlag Verden og Norge: FNs klimapanel mener at det er stor sannsynelighet for at utslipp fra menneskelig aktivitet har ført til en økning i middelstemperaturen på jorda på 0,8 0 C (IPCC hovedrapport 4, 2007). Klimapanelet mener at faren for global oppvarming på grunn av menneskeskapte utslipp av klimagasser er den største miljøutfordringen i vår tid. For å unngå en økning på mer enn 2 0 C mener FNs klimapanel at utslippene må reduseres med % innen Konsekvensen av klimaendringer kan være: Økte skader fra ekstremvær, mer tørke og påfølgende sultkatastrofer, og økt havnivå. I sammenheng med denne rapporten og forhandlinger om klimautfordringene har Regjeringen fremmet ønske om at alle kommuner skal ha en energi- og klimaplan. Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med energiomlegging og for å kunne nå de nasjonale mål om reduksjon i klimagassutslippet. Løten: Løten kommune har en folketall i på 7255 personer. Kommunens areal er på 369 km 2, hvorav 279 km 2 er skog, 48 km 2 dyrket mark, 29 km 2 myr og snaut fjell, 6 km 2 tettseder og 7 km 2 er ferskvann. Prognosen for befolkningsutvikling viser en svak økning mot 2030 på ca. 350 personer. 40 prosent av arbeidsstokken i Løten kommune jobber i kommunen og de resterende pendler ut av kommunen for å arbeid. Total stasjonær energibruk i husholdningene er 72,8 GWh/år. Av dette er 64,1 % elektrisitet, 28,8 % bioenergi (ved, treavfall og avlut) og de resterende 7,0 % kommer fra fossile kilder (gass, bensin/parafin, diesel/lett fyringsolje). Total energibruk i kommunen er 242,2 GWh/år. Av dette er 33,5 % elektrisitet, 19.9 % ved, 0,3 % gass, 19,0 % Bensin (og en liten andel parafin) og 27,2 % andre fossile kilder (diesel, gass og lette fyringsoljer). Av total stasjonær energibruk bør ca 40 % kunne dekkes av lokale energiressurser innenfor kategorien bioenergi. I tillegg er det sannsynligvis et betydelig potensial for bruk av varmepumper. Totale utslipp av klimagasser i Løten kommune er ca tonn CO 2 ekvivalenter. Av dette er 1 % prosessutslipp, 90 % mobile kilder og 8 % stasjonær forbrenning. På grunn av stor gjennomgangstrafikk med 2 riksveger som går igjennom kommune har vi beregnet at tonn CO 2 ekvivalenter eller om lag 50 % av det totale klimagassutslippene fra vegtrafikk kommer fra gjennomgangstrafikken. Dette medfører at Det totale utslippet som Løten kommune har mulighet til å påvirke med tiltak er tonn CO 2 ekvivalenter per år. 3

4 Målsetninger og tiltak Løten kommune skal med denne planen ta sin andel av arbeidet med å nå de nasjonale mål om reduserte klimagassutslipp. Løten kommune setter som mål å redusere utslippet fra all virksomhet (privat og offentlig) innad i kommunen med 8000 tonn CO 2 innen 2020, hvorav 4000 tonn innen Ansvaret for å nå målet faller på både privatpersoner, bedrifter og kommunal sektor. I forhold til utslippsnivå i 2006, utgjør dette en reduksjon på 20 % når utslipp fra gjennomgangstraffikken holdes utenom. Målet skal nås ved oppfyllelse av underforstående delmål: Den kommunale bygningsmassen, private næringsbygg og private boliger skal gjennom målrettet enøktiltak forbedre sin energieffektivitet med 10 prosent innen Løten kommune skal stimulere til en høyere andel CO 2 -nøytral energibruk Redusere utslippet av klimagasser fra avfall og landbruksnæringen Kommunen skal stimulere til redusert bruk av bil, ved bedret tilrettelegging for kollektivtransport og satsing på gange og sykling. Kommunen skal være en aktiv aktør innen informasjonsspredning innen enøk, gode klimaløsninger, og opplæring om temaet for barn og ungdom. Den siste delen i planen omfatter tiltak som bør settes i verk for å nå målene som er satt opp i denne planen. Her er det satt opp reduksjon i drivhusgassutslipp (CO 2 - ekvivalenter) for de enkelte tiltak, mulige kostnader (på noen av tiltak), ansvaret for gjennomføring og dato for oppstart. 4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 5 FORORD... 6 INNLEDNING FAKTADEL TIL KLIMA- OG ENERGIPLAN KLIMAUTFORDRINGER LOKALT FAKTAGRUNNLAG Geografi Bosetting og befolkningsutvikling Sysselsetting og næringsvirksomhet ENERGIFORBRUK Dagens energibruk i kommunen Overføring Produksjon KLIMAGASSUTSLIPP OG FRAMSKRIVINGER Utslipp i Løten Utslipp i Hedmark Framskrivninger av utslippene i Hamarregionen TRAFIKKMENGDER OG GJENNOMKJØRING UTSLIPP AV KLIMAGASSER PER INNBYGGER BYGNINGSSTATISTIKK ENERGIFORBRUK I KOMMUNALE BYGNINGER Overordnet energimål for kommunale bygninger Fjernvarme Normtall AVFALL OG AVLØP Avfall Avløp LANDBRUKET Jordbruk Skogbruket REGIONAL KLIMAPLANLEGGING SMAT Energi- og klimaplan for Hedmark KLIMATILPASNINGER OG BEREDSKAPSVURDERINGER MÅLSETNINGER OG TILTAK HOVEDMÅL DELMÅL Delmål 1: Effektiv energibruk Kommunale bygg Delmål 2: Effektiv energibruk Private bygg Delmål 3: Øke andelen av energiforsyningen som er basert på fornybar energi Delmål 4: Redusere utslippet fra avfall og landbruket Delmål 5: Stimulere til redusert bruk av bil Delmål 6: Informasjon mot innbyggerne og næringslivet TILTAK GODKENNING AV ENERGI- OG KLIMAPLANEN I KOMMUNESTYRE

6

7 Innledning Kommunestyre vedtok i møte den (K. Sak 10/09) at rådmannen i Løten skulle starte arbeidet med en egen klimaplan for Løten kommune. Denne planen skulle ha status som egen kommunedelplan for klima og miljø. Formannskapet vedtok i møte den (F. sak 48/08) at det skulle utarbeides en energi- og klimaplan for Løten kommune Det ble gjort følgende vedtak: 1. Det utarbeides en energi- og klimaplan for Løten kommune. Planen skal ha status som kommunedelplan. 2. Som politisk styringsgruppe for planarbeidet oppnevnes: Bente Elin Lilleøkseth (leder) May-Elin Imset (nestleder) Harald Jacobsen repr. fra H Atle Ruud repr. fra SP Tom Arne Johnsen fra FrP Dagfinn Bolstad fra PP 3. Rådmannen organiserer sekretærfunksjon for styringsgruppa og arbeidet i administrasjonen. 4. Styringsgruppa tar stilling til framdrift og samarbeid eksternt, evt. referansegruppe mv. 5. Det søkes om tilskudd fra Enova til planarbeidet. 6. Rådmannen disponerer evt. innvilget tilskudd til oppgradering og bygging av kompetanse i egen organisasjon. Det ble etablert en arbeidsgruppe i administrasjonen med følgende sammensetning: Plansjef Yngvar Pederstad, prosjektleder Miljøvernkonsulent Øystein Pedersen Jordbrukssjef Guro Th. Alderslyst Skogbrukssjef Erik Holmen Seksjonsleder Erik Adolfsen, bygg- og vedlikeholdsseksjonen Sivilingeniør Tone Nysæter, Eidsiva Nett AS Helge Bryhni, Hias IKS renovasjon. Løten kommune søkte Enova per brev den om tilskudd til utarbeidelsen av Energi- og klimaplan for Løten kommune. 7

8 På bakgrunn av møter i arbeidsgruppa og styringsgruppa høsten/vinteren 2008 ble det utarbeidet et foreløpig høringsutkast datert januar 2009, som ble sendt på en begrenset høringsrunde, for å supplere og forbedre plandokumentet. Høringsutkastet inneholdt bakgrunnsinformasjon, forslag til mål og tiltak for reduserte utslipp av klimagasser. Høringsfristen for 1. utkast av energi- og klimaplanen ble satt til Det ble innsendt 23 høringsuttalelser, bl.a. fra politiske partier og egne virksomheter. Arbeidsgruppa bearbeidet innholdet i planen etter innspillene i høringsuttalelsene. Nytt forslag til tekst i energi- og klimaplanen ble lagt frem for Styringsgruppa i møte avholdt den Etter dette møte ble det sendt ut 2. utkast til energi- og klimaplan (Høringsutkast mai 2009). Denne ble lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside, i lokalavisene og sendt ut per brev til parter som burde høres i en slik type sak. Høringsfirsten ble satt til På høringsrunde 2 kom det inn 3 høringsuttalelser. Disse var fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Hedmark (FM) og Enova. Arbeidsgruppa har i møte den gått igjennom innspillene fra FM og har tallfeste flere tiltak for reduksjon av utslipp. Innspill fra Enova har ført til noen endringer fra tidligere høringsutkast. 8

9 1. Faktadel til klima- og energiplan 1.1 Klimautfordringer Internasjonale mål Siden den industrielle revolusjonen (starten av 1800-tallet) og frem til i dag har den globale middeltemperaturen økt med omtrent 0,8 0 C. FN sitt klimapanel (IPCC) mener at det er stor sannsynelighet for at denne temperaturøkningen er menneskeskapt (IPCC hovedrapport 4, 2007). I denne rapporten gir IPCC utrykk for at faren for global oppvarming på grunn av menneskeskapte utslipp av klimagasser er den største miljøutfordringen i vår tid. Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har økt betydelig siden førindustriell tid og har ført til en forsterkning av drivhuseffekten. Fortsatt økning av klimagassutslippene vil kunne føre til store konsekvenser: Økte havnivå Mer ekstremvær som orkaner, flom og tørke Endringer i nedbørsmønster og vindsystem Endringer i utbredelse av dyre- og plantearter Påvirkning av matproduksjon, helse og infrastruktur I følge den fjerde og siste hovedrapporten IPCC kan vi unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene ved å redusere utslippene raskt. Rapporten viser at det er mulig å begrense temperaturstigningen til i overkant av 2 0 C. Uten nye tiltak vil utslippene øke med 25 til 90 % mellom 2000 og Skal oppvarmingen begrenses til 2,0 2,4 0 C, må utslippsveksten snus til reduksjon innen Deretter må de globale utslippene reduseres med prosent innen Industrilandene har en moralsk forpliktelse til å kutte mest, og IPCC foreslår derfor % kutt i vesten innen IPCC påpeker betydelige muligheter for å redusere utslippene av klimagasser og at oppvarmingen kan stabiliseres med teknologi som enten er kommersielt tilgjengelig i dag eller forventes å bli det i de nærmeste tiårene. Klimapanelet viser også til at Kyotoprotokollen og Klimakonvensjonen har hatt stor betydning blant annet ved å etablere et marked for handel med utslippskvoter. Norge er etter Kyotoprotokollen forpliktet til å sørge for at det årlige klimautslippet i perioden i gjennomsnitt ikke er mer enn 1 prosent høyere enn i Stortinget har gjennom klimaforliket forpliktet seg til å overoppfylle denne målsetningen med 10 %. Lavutslippsutvalget (NOU 2006:18) mener det er nødvendig, gjørbart og ikke umulig dyrt å redusere Norges klimagassutslipp med to tredjedeler innen Gjennom Stortingets behandling av stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk St. meld. Nr. 34 ( ), ble det bred enighet om at Norge skal arbeide for å bli karbonnøytralt innen 2030, og at 2/3 av utslippskuttene skal skje gjennom nasjonale tiltak. 9

10 Senter for klimaforskning (CICERO) anslår at 20 prosent av de nasjonale utslippene av klimagasser er knyttet til kommunale virkemidler og tiltak. Dette omfatter utslipp fra transport, avfall og stasjonær energibruk. I tillegg kommer utslipp knyttet til kommunale landbruksvirkemidler. Dette viser at kommunene har innvirkning på en betydelig andel av norske klimagassutslipp. 1.2 Lokalt faktagrunnlag Geografi Arealfordeling Løten kommune har et areal på 369 km 2. Hvor av 279 km 2 er skog, 48 km 2 er dyrket mark, 29 km 2 er myr og snaufjell, 6 km 2 er tettsteder og 7 km 2 er ferskvann Bosetting og befolkningsutvikling Løten kommune har per en befolkning på 7255 personer. Det innebærer en befolkningstetthet på 20 personer/km 2 som er noe over landsgjennomsnittet på ca. 15 personer/km 2 (Kilde: SSB). Andelen bosatt i tettbygde strøk er på 56 prosent, noe som er godt under landsgjennomsnittet. Den største befolkningstettheten finner en i området rundt Løten sentrum og Brenneriroa. 10

11 Figur 1. Bosettingsmønster i Løten kommune (Kilde: SSB) Befolkningstallet i Løten har vært stabilt på 1990 tallet, med en liten topp i 2000 og en liten nedgang frem til Statistikken fra SSB viser sterk variasjon fra år til år. Noen år flytter det til flere personer til enn fra kommunen og andre år flytter det flere ut av kommune. Fødselsoverskudd viser en tilsvarende trend, med noen år med overskudd og andre med underskudd. 11

12 Figur 2. Folkemengde i Løten kommune fra 1995 frem til 2008 med røde søyler, fremskrevet folketall fra 2009 og frem til 2030 er med grå søyler. SSB sine prognoser for befolkningsutvikling viser en svak økning i befolkningen frem mot Prognosen viser at Løten kommune i 2030 vil ha en befolkning på 7500 personer Sysselsetting og næringsvirksomhet Løten hadde ved utgangen av 2008 totalt 3632 personer sysselsatt i kommunen. Av disse jobbet 2152 personer i andre kommuner. Dette medfører at ca. 60 % av arbeidsstokken pendler ut av kommunen på jobb. Tallene her hentet fra SSB. 12

13 7 % 5 % 9 % 9 % 1 Lederyrker 2 Akademiske yrker 13 % 5 % 8 % 17 % 3 Høyskoleyrker 4 Kontoryrker 5 Salgs- og serviceyrker 6 Bønder, fiskere mv. 7 Håndverkere 8 Operatører, sjåfører mv. 9 Andre yrker 27 % Figur 3. Sysselsettingsfordeling mellom de ulike næringer av arbeidstakere fra Løten. Både de som jobber i Løten og de som pendler (Kilde: SSB). 7 % 5 % 7 % 7 % 9 % 10 % 3 % 20 % 1 Lederyrker 2 Akademiske yrker 3 Høyskoleyrker 4 Kontoryrker 5 Salgs- og serviceyrker 6 Bønder, fiskere mv. 7 Håndverkere 8 Operatører, sjåfører mv. 9 Andre yrker 32 % Figur 4. Sysselsettingsfordeling mellom de ulike næringer for arbeidstakere som jobber i Løten (Kilde: SSB). 13

14 Figur 3 viser at salg og serviceyrker er den største næringen med 27,1 % sysselsetting. Høyskoleyrker og håndverkere følger med hhv. 17,2 % og 12,6 % av sysselsatte. Figur 4 viser at av de som jobber i Løten er den største næringen fortsatt salg og serviceyrker med 31,4 % sysselsetting. Høgskoleyrker, bønder og håndverkere følger med hhv. 19,6 %, 10,5 % og 9,5 % av sysselsatte. Sammenlignes tall for antall sysselsatte bosatt i Løten kommune med antall sysselsatte med arbeidssted i kommunen, samt pendling inn og ut av Løten kommune har vi følgende sammensetting Syselsatte som bor og arbeider i kommunen Sysselsatte som pendler ut av kommunen Sysselsatte som pendler inn i kommunen Sysselsatte med bosted i kommunen Figur 5. Sysselsetting i Løten kommune fordelt på pendlere inn/ut av kommunen, samt de som bor og jobber i kommunen (Kilde: SSB). Figur 6 viser at antall sysselsatte med arbeidssted og bosted i kommunen synker, men det er en liten vekst i antallet som pendler inn for å jobbe i kommunen. Den største veksten har vi på antallet personer som pendler ut av kommunen, her med 1843 personer i 2000 og som økte til 2152 personer i Energiforbruk Dagens energibruk i kommunen Løten kommune er en innlandskommune med mange eneboliger. Dette gjenspeiles i forbruksstatistikken. Elektrisitet er den største energikilden, men ved til oppvarming er utbredt. 14

15 Tabell 1. Elektrisitetsforbruket i Løten kommune for perioden i GWh, fordelt på sektor. Sluttbrukergrupper Treforedling, kraftkrevende industri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Industri 5,5 5,8 5,8 5,4 5,6 5,9 6,2 6,1 Handel og tjenester 14,1 14,7 14,9 13,7 14,7 12,5 11,7 12,0 Offentlig virksomhet 5,2 5,4 5,5 5,0 5,6 7,2 8,0 9,1 Husholdninger 45,7 47,9 48,5 44,4 45,9 47,9 47,3 48,0 Jordbruk 7,0 7,3 7,4 6,8 7,3 7,7 8,0 7,7 Totalt 77,5 81,2 82,2 75,2 78,7 81,2 81,1 82,9 El-forbruket i Løten er relativt stabilt. Det forekommer variasjoner over årene som mye skyldes variasjoner i vær, temperatur og strømpriser. Det har blitt en økning i forbruket for offentlig virksomhet og en reduksjon i forbruket for handel og tjenester. Dette skyldes nok i hovedsak endring av forbrukskode for en del sluttbrukere, dvs at forbruket er blitt plassert i en annen gruppe de senere årene enn tidligere. Figur 6 viser en utvikling i det totale el-forbruket i MWh (1 GWh = 1000 MWh). I tillegg vises en kurve for prisen på elektrisitet på den nordiske kraftbørsen i samme periode. Det er ingen direkte sammenheng mellom pris og forbruk. I 2003 var det et hopp i prisen på 10 øre/kwh som et snitt over året, med veldig høye priser i starten av året. Fokus på høye strømpriser bidro nok noe til nedgangen i forbruket dette året MWh NOK/MWh Elforbruk i Løten Utvikling priser på NordPool

16 Figur 6. Totalforbruk av elektrisitet (MWh) i Løten kommune og utvikling i pris fordelt på de ulike årene. Figur 7 viser forbruket innenfor Husholdninger fra tabellen over fordelt på husholdninger, hytter, gatelys og annet forbruk. Forbruket for hele gruppen har økt. I første del av perioden var det husholdninger som bidro mest til økningen. Denne gruppens forbruk har flatet ut, og det er forbruket i hyttene som har økt mest de siste tre år. Dette gjenspeiler hytteutbyggingene på Budor MWh Annet Gatelys Hytter Husholdninger Figur 7. Forbruk av elektrisitet (MWh) innen gruppen Husholdninger. Fordelt på år og undergrupper (annet, gatelys, hytter og husholdninger). Kilde: SSB. Oversikt over energiforbruket i GWh fordelt på ulike energikilder er vist i tabell 2. Tallene er hentet fra SSB og her er ikke elektrisitet med. Dette er tall som er summert for stasjonær og mobil forbrenning, og er igjen oppdelt i primærnæringer, industri/bergverk, produksjon fjernvarme, tjenesteyting, husholdninger (stasjonært), veitrafikk, fly, skip og annen mobil forbrenning (mobilt). Tabell 2. Totalforbruk av energi (GWh) med unntak av elektrisitet i Løten kommune per år og fordeling på de ulike energikildene. Kilde: SSB. Energikilde Ved, treavfall, avlut 52,4 37,3 38,9 46,4 48,3 Gass 0,1 0,3 0,85 0,9 0,8 Bensin, parafin 51,5 50,2 47,5 48,1 46,0 Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 44,7 56,6 53,1 63,2 65,9 Tungolje, spillolje 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 148,7 144,4 139,9 158,6 161,1 16

17 Ved å samle all energiforbruk i samme tabell ( tabell 3 ) ser vi utviklingen av den totale energibruken i kommunen. Tallene er hentet fra SSB og er i GWh. Tabell 3. Totalforbruk av energi (GWh) i Løten kommune pr. år og fordeling på de ulike energikildene. Kilde: SSB. År Elektrisitet Fossil energi, transport Fossil energi, annet Bioenergi Avfall, deponigass Totalt ,6 104,5 10,0 43,8 0,0 239, ,8 108,0 10,0 40,8 0,0 240,6 Tallene for elektrisitet avviker noe fra tall hentet fra egne statistikker som vist foran. I Løten er det en relativt stor andel energi som går med til transport sammenlignet med andre kommuner. Dette skyldes nok i stor grad rv. 25 og rv. 3 gjennom kommunen. Tabell 4. Forbruket av stasjonærenergi i husholdningene fordelt på energikilder, totalt og pr innbygger. Kilde: SSB. El Fossilt Bioenergi Totalt El Fossilt Bioenergi Totalt År [GWh] [MWh/innbygger] ,7 5,1 21,0 72,8 6,4 0,7 2,9 10, ,4 4,8 22,8 74,1 6,4 0,7 3,1 10, Overføring Energiforbruket blir i dag i all vesentlighet dekket av elektrisitet. Forsyningen skjer via luft- og kabelnett. Pr i dag er det ingen andre ledningsbundne infrastrukturer for levering av energi Produksjon Det er ingen kraftverk som produserer strøm fra vannkraft i kommunen. Det finnes interne anlegg for produksjon av varmt vann til oppvarming ved hjelp av bl.a. biobrensel. Et eksempel her er på Moelven Løten hvor maksimal effekt for biokjelen er 3 MW. 17

18 1.4 Klimagassutslipp og framskrivinger Atmosfæren består mest av oksygen og nitrogen, men inneholder mindre enn 1 prosent drivhusgasser. De viktigste naturlige klimagassene er vanndamp, CO 2 og metan ( CH 4 ). Disse gassene inngår i naturlige kretsløp. Klimagassene slipper igjennom det meste av energien fra sola i form av kortbølget stråling, samtidig som de bremser tilbakestrålingen fra jorda i form av infrarød, langbølget stråling ( drivhuseffekten ). Menneskeskapte utslipp av klimagasser har forårsaket ubalanse i dette kretsløpet. De viktigste klimagassene er CO 2, metan og lystgass. Disse gassene har svært ulik drivhuseffekt og levetid i atmosfæren. For å kunne sammenligne gassene er CO 2 satt som basis, og de øvrige gassene regnes om til CO 2 -ekvivalenter. Metan tilsvarer 21 CO 2 -ekvivalenter og lystgass 310 CO 2 ekvivalenter. CO 2 er den viktigste klimagassen og oppstår først og fremst ved forbrenning av organisk materiale. Metan dannes når materiale brytes ned. Lystgass blir i hovedsak dannet gjennom bruk av kunst- og naturgjødsel Utslipp i Løten Utslippstallene er hentet fra SFT`s klimakalkulator. Utslippstallene for hver enkelt kommune bygger på en fordeling av nasjonal statistikk. Tallene er egnet til å vise hovedkilder og trend. Tall for enkelte kilder og år kan være unøyaktige. Tabell 5. Utslipp av klimagassen CO 2 i Løten kommune fordelt på årene 1991, 1995, 2000 og 2006, og kilden til utslippet. Utslipp av CO2 i tonn Stasjonær forbrenning 3 135, , , ,2 Industri 204,9 943,0 314,7 204,3 Annen næring 980, ,3 936, ,0 Husholdninger 1 950, , , ,0 Annen stasjonær forbrenning 0,0 0,0 0,0 0,0 Prosessutslipp 199,1 199,5 250,7 295,0 Industri 49,6 55,4 80,3 110,9 Deponi 0,0 0,0 0,0 0,0 Landbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre prosessutslipp 149,5 144,1 170,4 184,1 Mobile kilder , , , ,4 Veitrafikk , , , ,7 Personbiler , , , ,9 Lastebiler og busser 5 135, , , ,8 Skip og fiske 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre mobile kilder 3 511, , , ,7 Totale utsipp , , , ,7 18

19 Tabell 6. Utslipp av klimagassen metan i Løten kommune fordelt på årene 1991, 1995, 2000 og 2006, og kilden til utslippet. Utslipp av Metangass i tonn Stasjonær forbrenning 18,5 22,3 24,6 23,5 Industri 2,1 1,0 0,9 1,0 Annen næring 3,8 2,9 2,3 1,1 Husholdninger 12,6 18,5 21,5 21,4 Annen stasjonær forbrenning 0,0 0,0 0,0 0,0 Prosessutslipp 289,7 311,0 340,0 332,3 Industri 0,0 0,0 0,0 0,0 Deponi 37,5 36,9 35,0 28,9 Landbruk 252,3 274,1 305,0 303,4 Andre prosessutslipp 0,0 0,0 0,0 0,0 Mobile kilder 6,6 6,3 5,3 4,2 Veitrafikk 6,0 5,7 4,6 3,5 Personbiler 5,6 5,3 4,3 3,2 Lastebiler og busser 0,4 0,4 0,3 0,3 Skip og fiske 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre mobile kilder 0,6 0,6 0,6 0,7 Totale utsipp 314,8 339,6 369,8 360,0 Tabell 7. Utslipp av klimagassen lystgass i Løten kommune fordelt på årene 1991, 1995, 2000 og 2006, og kilden til utslippet. Utslipp av Lystgass i tonn Stasjonær forbrenning 0,8 0,5 0,4 0,5 Industri 0,6 0,3 0,2 0,3 Annen næring 0,1 0,1 0,1 0,0 Husholdninger 0,1 0,1 0,1 0,1 Annen stasjonær forbrenning 0,0 0,0 0,0 0,0 Prosessutslipp 31,3 36,0 40,9 39,8 Industri 0,0 0,0 0,0 0,0 Deponi 0,0 0,0 0,0 0,0 Landbruk 28,4 33,3 38,4 37,5 Andre prosessutslipp 2,8 2,7 2,5 2,3 Mobile kilder 1,8 2,0 2,2 2,7 Veitrafikk 0,4 0,7 1,1 1,3 Personbiler 0,2 0,5 0,8 1,0 Lastebiler og busser 0,2 0,3 0,2 0,3 Skip og fiske 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre mobile kilder 1,3 1,3 1,2 1,4 Totale utsipp 33,8 38,5 43,6 43,0 19

20 Historiske utslipp 1991, 1995, 2000 og 2006 tonn CO2-ekv , , , , , ,0 0, Årstall Stasjonær forbrenning Mobile kilder Prosessutslipp Figur 8. Historiske utslipp fordelt på årene 1991,1995, 2000 og Oppgitt som tonn CO 2 -ekvivalenter for stasjonær forbrenning, mobile kilder og prosessutslipp. Kilde: SSB og SFT, Utslipp i Hedmark Hedmark fylkes totale utslipp av klimagasser til luft var i 2005 på ca 1,3 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter, og dette utgjør litt under 2,5% av Norges totale utslipp. Utslipp av klimagasser varierer mye mellom de ulike kommunene, og også pr innbygger. Mobile utslipp er den største utslippskilden i de aller fleste kommunene, hvor også gjennomgangstrafikken er inkludert. 20

21 Figur 9. Utslipp av Klimagasser 2005 i tonn CO 2 -ekvivalenter pr. innbygger kommunevis i Hedmark. Kilde: SSB. 21

22 Figur 10. Utslipp av klimagasser 2005 i tonn CO 2 -ekvivalenter pr. kommune i Hedmark. Kilde: SSB. Opplysninger og tabeller er hentet fra Fylkestingmelding nr 4/ 2008 Hedmark fylke Framskrivninger av utslippene i Hamarregionen Opplysningene er hentet fra konsekvensutredning for revisjon av fylkesdelplan for SMAT TØI rapport 971/2008. Utslippet i Hamarregionen utgjør ca en prosent av nasjonalt utslippsnivå av klimagasser i Veksten i Hamar-regionen fra 1990 til 2005 har vært omtrent som for landet for øvrig - rundt 9 prosent. I Hamar-regionen forårsaket utslipp fra mobil forbrenning 55 prosent av klimagassutslippene i 2005, mens utslipp fra stasjonær forbrenning sto for rundt 12 prosent av utslippene. Prosessutslipp fra landbruket hadde i 2005 en andel på 25 prosent av utslippene i regionen. Utslipp fra avfallsektoren gikk ned med over 40 prosent, mens prosessutslippene fra landbruk økte med 15 prosent fra 1991 til Årsakene til veksten i utslippene i 22

23 Hamar-regionen finner vi først og fremst i vekst i utslipp fra mobile kilder som var på 25 prosent fra 1991 til Utslippene fra stasjonær forbrenning har gått ned med 9 prosent fra 1991 til Dette skyldes lavere bruk av fossile brensler i industri, mindre oljefyring i private husholdninger og i tjenesteytende næringer. Veksten fram mot 2020 forventes hovedsakelig å komme fra transportsektoren, da særlig fra veitrafikk, mens utslippet fra landbruket antas å holde seg på samme nivå som i dag 1. Veksten fra er anslått til ca. 25 prosent hvis det ikke iverksettes tiltak for å redusere utslippene. Veksten fra 2005 og fram til 2020 vil da være på ca. 15 prosent. Hovedårsak for veksten i klimagassutslippene vil være vegtrafikken Annet Veitrafikk Landbruk Deponi Stasjonær forbrenning Figur 11: Referansebane for utslipp av klimagasser i Hamar-regionen (Ringsaker, Hamar, Stange og Løten) , tonn CO 2 -ekvivalenter Beregning av utslipp for Hamarregionen fram mot 2020 er gjort på basis av utslippstall fra SFTs klimakalkulator og SSB (SFT 2007). For framskrivningen er det tatt utgangspunkt i vekstprognoser som er lagt til grunn for SFTs tiltaksanalyse fra 2007 (Økstad m.fl. 2007). Denne framskrivningen kan betegnes som et trendscenario der vi forlenger de siste 15 årenes vekst i utslippene (for eksempel kjørte km) korrigert for en generell teknologisk utvikling (energieffektivisering av kjøretøyparken) og 4 prosent innblanding av biodrivstoff. Dette er et scenario som ligger tett opp til Regjeringens framskrivning i Klimameldingen (Miljøverndepartementet 2007). Det er imidlertid usikkerhet rundt utslippsframskrivninger fram mot 2020 for Hamar-regionen. Denne usikkerheten er særlig knyttet til utviklingen av transportomfanget i regionen og virkningen av utvidet vegkapasitet i regionen i hvilken grad og hvor raskt kjøretøy med lavere klimagassutslipp fases inn. Det er lagt til grunn en moderat innfasing av mer energieffektive biler i hvilken grad nasjonale virkemidler og økte oljepriser fører til utfasing av oljefyring. I denne studien er det forutsatt at oljefyring forblir på samme nivå som i dag, det vil si at det ikke installeres nye anlegg med oljefyring 1 Det forutsettes at aktivitetsnivået forblir stabilt og at det ikke skjer store endringer i landbruksproduksjonen 23

24 I SFTs nyeste tiltaksanalyse (Økstad m.fl. 2007) er det forutsatt en utslippsvekst fra vegtrafikken på rundt 20 prosent i perioden 2005 til Dette innebærer at den kraftige utslippsveksten fra vegtrafikken (som var på 40 prosent fra 1991 til 2005) fortsetter på grunn av høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi, men flater ut. I SFTs referansebane er det lagt til grunn en moderat energieffektivisering og fortsatt høy vekst i transportomfanget (Leite og Hagman 2007). Lavutslippsutvalget har lagt til grunn en betydelig lavere vekst i utslippene fram mot Deres referansebaner forutsetter en vekst på 0,75 prosent årlig fram mot Etter 2020 flater veksten ut slik at total vekst i utslipp fra transportsektoren blir 12,5 prosent fra 2005 til Dette er betydelig lavere enn anslag fra FNs klimapanel som forventer en vekst i transportomfanget på 2 prosent årlig og en vekst i utslippene fra transport på 80 prosent fram mot 2030 (Kahn Ribeiro m.fl. 2007). De tilsvarende vekstprognosene fra Europa antas imidlertid å være betydelig lavere enn dette (Kahn Ribeiro m. fl. 2007:333). 1.5 Trafikkmengder og gjennomkjøring Totale utslipp av CO 2 -ekvivalenter i Løten kommune var i 2006 ifølge SFTs klimakalkulator tonn (se tabell 8). Av dette utgjorde veitrafikkens andel 49 prosent (25028 tonn). Personbiltrafikken sto for vel to tredeler (knapt 70 prosent) av dette, mens busser og lastebiler bidro med det resterende. Dette innebærer et årlig utslipp per innbygger i Løten fra vegtrafikken omkring 3.7 tonn. Tabell 8. Klimagassutslipp fra ulike kilder Løten Stasjonær forbrenning 3 299,4 Industri 307,7 Annen næring 1 184,7 Husholdninger 1 807,1 Annen stasjonær forbrenning 0,0 Prosessutslipp ,6 Industri 110,9 Deponi 607,2 Landbruk ,7 Andre prosessutslipp 903,8 Mobile kilder ,4 Veitrafikk ,4 Personbiler ,2 Lastebiler og busser 7 708,2 Skip og fiske 0,0 Andre mobile kilder 4162,0 Totale utsipp ,4 Kilde: SFT Klimakalkulator; Ikke alle utslippene fra veitrafikken i Løten er forårsaket av kommunens egne innbyggere. En andel vil måtte tilskrives gjennomgangstrafikken på riksvegen fra Hamar til Elverum (Rv 25) og riksvegen fra Kolomoen til Ånestad (Rv 3). I SMAT- 24

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

energi og klima 2010-2020

energi og klima 2010-2020 Alstahaug kommune Kommunedelplan for energi og klima 2010-2020 Ren luft, rent vann! Liv og mangfold på sjø og land! Vedtatt av Alstahaug kommunestyre i møte 29.09.2010, sak 38/10 Endringsprotokoll: Endret

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013

Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013 Energi- og klimaplan 2008-2013 Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013 Vedtatt i Oppdal kommunestyre 03.12.08, sak 08/125 1 Innhold Innledning 4 Bakgrunn 4 Prosessen 4 Sammendrag 5 Klimautfordringene

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK KOMMUNE. Januar 2003 UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1. KOMMUNENS MANGE ROLLER... 4 3. STATUS - BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG TRANSPORT... 6 4. STATUS ENERGIKILDER OG ENERGIPRODUKSJON....

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Energi- og klimaplan for Gjerdrum kommune Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Planen er utarbeidet med bistand fra Sweco Grøner as Forord Da de politiske partier i Gjerdrum

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Energi- og klimaplan Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2009 for Aurskog-Høland kommune 2009-2020 2008-2020 Energi- og Klimaplanen er utarbeidet av Forord Hovedmålet

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE 2010-2013 Høringsutkast mars 2009 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PLANEN 5 KOMMUNENS ROLLE 5 NASJONALE OG FYLKESKOMMUNALE MÅL 6 FROGN KOMMUNES RELEVANTE VEDTATTE

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS. Desember 2010

Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS. Desember 2010 Klima-og energiplan Måsøy kommune 2011-2023 Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS Desember 2010 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Klima- og energiplan. Vedtatt av kommunestyret 04.02.2009 Endret av kommunestyret. 17.06.2009 INNHOLDSREGISTER: K2000: 07/996 dok.

Klima- og energiplan. Vedtatt av kommunestyret 04.02.2009 Endret av kommunestyret. 17.06.2009 INNHOLDSREGISTER: K2000: 07/996 dok. Klima- og energiplan Vedtatt av kommunestyret 04.02.2009 Endret av kommunestyret. 17.06.2009 INNHOLDSREGISTER: K2000: 07/996 dok. 77 (PLN) INNHOLDSREGISTER Innledning.sd. 3 Hvorfor fokusere på klima og

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer