ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA"

Transkript

1 ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag kl Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtesekretær 4. Årsberetning Regnskap Budsjett for Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite 8. Konvertering av andelshavere til medlemmer (AL - SA) Vel møtt! STYRET Sakspapirer til årsmøtet er lagt ut på radioens hjemmeside

2 SKJERVØY NÆRRADIO POSTBOKS SKJERVØY ÅRSMØTE 2013 VALG VALGKOMITEENS INNSTILLING: Faste styrerepresentanter: Kari Mathiassen (ikke på valg) - (til 2014) Arnulf Steffensen (ikke på valg) - (til 2014) Janne Gamst Andersen (ikke på valg) - (til 2014) Torleif Nordfjærn (tar gjenvalg) - (til 2015) Frode Schults (tar gjenvalg) - (til 2015) Monica Steinsvik Larsen (ny) - (til 2015) Vidar Langeland (ny) - (til 2015) Vararepresentanter: (Velges for ett år om gangen) 1. vara: 2. vara: Sveinung Sørli - ny 3. vara Stian Lystad Strand - tar gjenvalg Mvh. Valgkomiteen i SNR Ole Bithammer

3

4 ÅRSBERETNING 2012 FOR SKJERVØY NÆRRADIO A/L Forrige årsmøte ble holdt 27. april 2012 i Nordlyskafeen. 6 personer var til stede på årsmøtet. Årsmøtet valgte følgende nye styremedlemmer for perioden : Kari Mathiassen (gjenvalgt) Arnulf Steffensen (gjenvalgt) Janne Gamst Andersen (ny) Styret har dermed bestått av følgende i 2012 og fram til dette årsmøtet: Kari Mathiassen Arnulf Steffensen Janne Gamst Andersen Ottar Friis Jon-Ivar Johansen Torleif Nordfjærn Frode Schultz Vararepresentanter (velges hvert år): Marte Nilsen Cissel Samuelsen Stian Lystad Strand Årsmøtet vedtok å la styret konstituere seg selv. Dette resulterte i at Frode Schultz ble valgt som leder, Kari Matiassen som nestleder og Torleif Nordfjærn som redaktør. Følgende er på valg ved dette årsmøtet: Ottar Friis Jon-Ivar Johansen Torleif Nordfjærn Frode Schultz og de tre varamedlemmene. Valgkomité er Ole Bithammer og Lisa Heimly. STYRETS ARBEID I 2012 har styret avholdt 7 styremøter og behandlet 26 saker. Dette er 3 styremøter og 11 saker mer enn året før.

5 SAKER BEHANDLET AV STYRET I 2012: Før årsmøtet i fjor: Sak 01/12 Orientering om omformernettet Sak 02/12 Radioens økonomi Sak 03/12 Evaluering av julelotteriet Sak 04/12 Møteplan Sak 05/12 Aksjonsplan av tid og sted for årsmøte for 2010 Sak 06/12 Orientering om endring av selskapsform Sak 07/12 Eventuelt Sak 08/12 Godkjenning av møteprotokoll for forrige møte Sak 09/12 Forberedelser til årsmøtet Sak 10/12 Forslag til vedtektsendringer Sak 11/12 Orientering om utviklingsprosjekt Sak 12/12 Forberedelser til årsmøtet Etter årsmøtet i fjor: Sak 13/12 Konstituering av det nye styret Sak 14/12 Ungdomsradio i samarbeid med ungdomsskolen Sak 15/12 Sendinger under Skjervøydagan Sak 16/12 Radioens økonomi Sak 17/12 Sendinger i sommer Sak 18/12 Ferietid og oppstart til høsten Sak 19/12 Innskjerping av regler for sponsing og reklame Sak 20/12 Sendinger fra kommunestyremøtene Sak 21/12 Radioens økonomi Sak 22/12 Nytegning av andeler Sak 23/12 Radioens økonomi Sak 24/12 Prosjekt revitalisering av Skjervøy Nærradio Sak 25/12 Julelotteriet 2012 Sak 26/12 Sendeplan fram til jul BEMANNINGSSITUASJONEN John-Karstein Strøm var tilsatt som journalist i hel stilling hele dette året. Stian Lystad Strand har vært engasjert i halv stilling via NAV og har hatt ansvar for alt det datatekniske i radiioen også dette året. PROGRAMVIRKSOMHET Sendetida totalt i 2012 inklusiv reprisesendinger var på drøyt 600 timer. Dette er ca 40 timer mer enn året før. Følgende program har vært sendt dette året:

6 * Nyhetsmagasin kl mandag fredag * Bingo hver tirsdag kl * Natt i Nord-Troms fredagene i ca 30 uker *Gudstjenester fra Skjervøy kirke * Litt privat * Trekkspilltoner Ny programpost i 2012: Barnemagasin ansvarlig elever ved Skjervøy ungdomsskole Øvrige sendinger: Direkteoverføring fra 4 kommunestyremøter 2 læstadianerstevner ca 15 timer direkte fra hvert av dem Veteranbiltreff i Nordreisa Lillejuleaftensending kl NY KONSESJON MED ENDRING AV KONSESJONSTYPE Etter søknad er vi innvilget fortsatt anleggs- og sendekonsesjon. Denne gjelder for perioden På bakgrunn av at kravene for å bli godkjent som allmennradio er innskjerpet til å gjelde de som sender flere programflater pr. dag med lokalt innhold, søkte vi om å bli godkjent som nisjeradio. Nisjeradioer som søker om og får tildelt anleggskonsesjon og frekvenstillatelse på nett hvor kun nisjeradioer deler sendetid, får rollen som nettoperatør på sendernettet. I praksis betyr det lite i denne perioden at vi har fått endret konsesjontype. Etter planene skal FM-nettet stenges for de store aktørene bl.a. NRK - i Dette vil frigjøre plass på FM-nettet for nærradioene, og vil trolig føre til endra krav til de som får konsesjon. NY SELSKAPSFORM I Brønnøysundregistrene er vi registert som BA, dvs. selskap med begrenset ansvar. I 2012 mottok vi informasjon om at denne selskapsformen er opphørt og at vi enten må etableres som aksjeselskap eller samvirkeforetak. BA forsvant som mulig selskapsform alt fra , men det ble gitt en frist på 5 år på omregistrering. Ut fra at vi i sin tid ble etablert som et andelslag, fant styret det mest naturlig at vi nå velger å skifte til samvirkeforetak der andelshverne defineres som medlemmer. Den nye organisasjonsformen trådde i kraft fra RADIOBINGOEN Det ble gjennomført 51 bingoomganger dette året. En omgang i juli måtte avlyses fordi omformernettet var nede.torleif Nordfjærn har også dette året hatt bingoansvaret en ulønnet og

7 meget arbeidskrevende virksomhet der selve sendingene bare er toppen av isfjellet. Bingoomsetningen ble redusert med ca kr ,- brutto i forhold til året før. Dette skyldes både at vi fikk en omgang mindre enn i 2011, at noen utsalgssteder har falt bort og at vi har fått konkurranse om tirsdagen som vår bingodag fra en aktør i Alta. Deler av inntektsreduksjonen i bingoen er kompensert med økte sponsor- og reklameinntekter. Her må det likevel større innsats til skal vi berges. FRIVILLIGE MEDARBEIDERE Dette året har det stort sett gått greit å få avviklet de nattsendingene vi har vært enige om å ha. Imidlertid har det vært nødvendig å sette inn vikarer en del ganger fordi noen brått har meldt avbud på oppsatte sendinger. LYDTEPPE = 24 TIMER LYD I DØGNET Utenom våre faste sendinger går det ut musikk kontinuerlig fra datamaskinen, slik at vi gir lyd fra oss hele døgnet. FRAMTIDSUTFORDRINGER Vi må skaffe oss inntekter i tillegg til bingoen og julelotteriet skal vi overleve som radio. Vi trenger avtaler med en del større firma som inngår langtidsavtaler. Vi må få gjennomført andelstegning i Vi trenger flere yngre medarbeidere og gjerne eget ungdomsprogram For styret i Skjervøy Nærradio A/L Frode Schultz leder Torleif Nordfjærn ansv.red.

8 Årsregnskap 2012 for SKJERVØY NÆRRADIO SA Organisasjonsnr Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Organisasjonsnr

9 SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsberetning 2012 Virksomhetens art Selskapet driver nærradiovirksomhet med forretningskontor på Skjervøy Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent Det framlagte regnskap med beretning og noter gir rettvisende oversikt over utvikling og resultat. Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Arbeidsmiljø og personale Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader og ulykker. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Selskapet sysselsetter to personer som begge er menn. I tillegg engasjeres endel frivillige medarbeidere ved ulike sendinger og arrangement. Miljørapport Selskapets virksomhet medfører ikke forurensing av miljøet. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Det er ikke igangsatt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Skjervøy 28. mai 2013 Kari Mathiassen Arnulf Steffensen Jon Ivar Johansen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Frode Schultz Styreleder Janne G. Andersen Torleif Nordfjærn Ottar Friis Styremedlem Styremedlem Styremedlem

10 SKJERVØY NÆRRADIO SA Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (82 357) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (82 301) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT (82 301) ÅRSRESULTAT (82 301) OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital (61 720) Fremføring av udekket tap (20 581) 0 SUM OVERFØRINGER (82 301) Årsregnskap for SKJERVØY NÆRRADIO SA Organisasjonsnr

11 SKJERVØY NÆRRADIO SA Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Andre finansielle instrumenter Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap (20 581) 0 Sum opptjent egenkapital (20 581) Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Skjervøy 28. mai 2013 Kari Mathiassen Jon Ivar Johansen Ottar Friis Janne Gamst Andersen Torleif Nordfjærn Arnulf Steffensen Frode Schultz Årsregnskap for SKJERVØY NÆRRADIO SA Organisasjonsnr

12 SKJERVØY NÆRRADIO SA Noter 2012 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Driftsløsøre inv verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang 0 - Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Noter for SKJERVØY NÆRRADIO SA Organisasjonsnr

13 SKJERVØY NÆRRADIO SA Noter 2012 Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 2 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift 0 0 Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder 0 Styremedlemmer 0 Bedriftsforsamling 0 Revisjonshonorar 0 Annen godtgjørelse til revisor 0 Note 3 - Andre fordringer I år I fjor Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen 0 0 Noter for SKJERVØY NÆRRADIO SA Organisasjonsnr

14 SKJERVØY NÆRRADIO SA Noter 2012 Note 4 - Annen innskutt egenkapital Selskapet har 456 andeler hver pålydende kr 100,- Selskapet andelskapital er oppdelt i følgende klasser: Andelklasse Antall Samlet andeler pålydende A-andeler B-andeler Annen innskutt egenkapital Samlet Noter for SKJERVØY NÆRRADIO SA Organisasjonsnr

15 DRIFTSINNTEKTER: BUDSJETT SKJERVØY NÆRRADIO 2013 Annonsesalg kr ,- Reklamesalg/sponsing kr ,- Brutto bingoomsetning kr ,- Gaver kr ,- Loddsalg kr ,- SUM DRIFTSINNTEKTER kr ,- DRIFTSUTGIFTER: Lønn kr ,- Pensjon kr 5.000,- Personalforsikring kr 3.000,- Bingoprovisjon kr ,- Bingopremier kr ,- Bilgodtgjøring bingo kr 8.000,- Øvrige bingoutgifter kr ,- Husleie kr ,- Strøm kr ,- Renholdsmateriell kr 2.000,- Sendekostnader kr ,- Utstyr kr ,- Vedlikehold av utstyr kr ,- Regnskapshonorar kr ,- Telefon og internett kr ,- Kontorrekvisita kr 2.000,- Porto kr ,- Forsikring av utstyr kr 8.000,- Gramo kr 6.000,- TONO kr ,- Premier loddsalg kr ,- Gebyrer kr 2.000,- Avskrivninger kr ,- Div. Utgifter kr 5.000,- SUM DRIFTSUTGIFTER kr ,-

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA.

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. SKVA Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. Det innkalles til arsmote for 2014 i SKVA SA, 10rdag 27. juni 2015, kl. 1100. M0tet firmer sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer