FREMTIDENS ENERGISYSTEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREMTIDENS ENERGISYSTEM"

Transkript

1 FREMTIDENS ENERGISYSTEM Monica Havskjold, Dr.ing MBA Energiseminar 2012, 25. mars 2012

2 No. 1 89% % 3300 EMPLOYEES... WITHIN RENEWABLES IN EUROPE RENEWABLE ENERGY POWER AND DISTRICT HEATING PLANTS OF NORWAY S POWER GENERATION...IN MORE THAN 20 COUNTRIES

3 KLIMAENDRINGER - DEN GLOBALE UTFORDRINGEN EU % fornybar energi 20% redusert CO2 20% energieffektivisering Kilde: Gapminder.com 3 Statkraft presentation

4 INNHOLD 1. Energieffektivisering 2. Missing money problem 3. Norge som fornybart batteri 4 Statkraft presentation

5 Statkraft 5 presentation INNLEDNING

6 EL-PRODUKSJON I NORDEN 6 Kilde: Statnett

7 EL-PRODUKSJON I EU Totalt 7

8 ULIKE ENERGISYSTEM El-produksjon (2010) 8 Statkraft presentation

9 NORGES POSISJON RELATIVT EU 20% fornybart 20% red CO 2 20% effektivisering Etterspørsel Stor grad av elektrifisering Energieffektiv bygningsmasse (relativt øvrige land) Produksjon Elektrisitet: Vannkraft (vind i vekst) Oljefyring på vei ut (Reguleringer, Økonomiske incentiver) Vedforbruket øker (?) System Høy leveringssikkerhet i normalår, sårbart i tørre år Vannkraft m/magasin Meget god reguleringsevne CO 2 Industrisektor med relativt høye utslipp (petroleumssektoren) Transportsektor 9 Statkraft presentation

10 Statkraft 10 presentation ETTERSPØRSEL

11 ENERGI OG ELEKTRISITET Elektrisitet er en av flere energibærere Norge: Energi = elektrisitet (i dagligtale) Elektrisk energi 100 % Mekanisk energi Kjemisk energi 100 % Avhengig av temperatur Kjerneenergi Varmeenergstråling Sol- 95% 100 % 11 Statkraft presentation

12 HVORFOR ER ETTERSPØRSEL VIKTIG? Energibruk og el-, varme- og kuldeproduksjon står for store deler av klimagassutslippene Forventninger om etterspørsel danner grunnlag for planlegging av ny produksjon

13 DRIVERE FOR ETTERSPØRSEL Kommentar Befolknings-vekst SSB: 5-7,5 Mill innbyggere i 2060, avhengig av scenario Økt sentralisering Mindre bo-areal pr person Økt velstandsnivå Lavere energipriser Strengere reguleringer Økonomiske incentiver Teknologisk utvikling Endret næringsstruktur Direkte og indirekte forbruk Tilsvarende gir høyere priser lavere etterspørsel. Får STOR effekt på lang sikt, ikke så mye på kort sikt Enova-støtte og lignende Mer energieffektiv belysning, utstyr, bedre isolasjon, elektrifisering osv. Eks: Ny kraftintensiv industri, el i transport, el til plattformer 13 Statkraft presentation

14 TWh VANSKELIG Å SPÅ SPESIELT OM FREMTIDEN Elektrisitet i Norge 160 Netto innenlandsk forbruk 140 NOU 2012:9 120 Faktisk forbruk (SSB) NOU 1998: Statkraft presentation Kilde: Basert på NOU 1998:11, NOU 2012:09 + egen bearbeiding

15 HVA TRODDE VI FOR 20 ÅR SIDEN? I denne verdenen viser det seg at IT-revolusjonen - for eksempel neste generasjons Internett, den eksponentielle økning i regnekraft kombinert med fallende priser, sammensmeltningen av medier, utbredt mobiltelefoni, og overgangen til elektronisk handel - ikke lager noe mer enn små krusninger på overflaten av de større makroøkonomiske trendene. Energieffektiviteten blir gradvis bedre i alle sektorer, men langt fra så mye bedre at den hindrer vekst i det totale energiforbruket. Hentet fra Scenario Stø Kurs, NOU 1998: varmepumper i Norge 15 Statkraft presentation

16 ENERGI ELEKTRISITET TOTALT FORBRUK ENERGIBRUK I BYGG Energibruk (2009): 275 TWh El-bruk (2009): 113 TWh Fyringsolje Drivstoff El Industri 29 % Gass Bio Fjernvarme Bygg 71 % Kilde: NOU 2012:9 16 Statkraft presentation

17 PASSIVHUS OG PLUSSHUS PASSIVHUS Energibruk ca 25% av dagens standard Oppvarming < 15 kwh/m 2 Tar i bruk mest mulig passive tiltak ekstra varmeisolasjon ekstra god tetthet varmegjenvinning PLUSSHUS Produserer mer energi enn det bruker Sol, bio, vind, varmepumpe, EUs reviderte bygningsenergidirektiv legger opp til at alle nye bygninger skal være nesten nullenergibygninger fra Les mer på passiv.no 17 Statkraft presentation

18 EL-FORBRUK: NORGE VS EUROPA NORGE Oppvarming elektrisitet Strengere byggeforskrifter Lavere oppvarmingsbehov = Lavere el-behov Konvertering fra panelovner til varmepumper = Lavere elbehov EUROPA Oppvarming elektrisitet Strengere byggeforskrifter Lavere oppvarmingsbehov Konvertering fra olje og gass til varmepumper = Høyere elbehov FELLES Elektrifisering av transport = Økt el-behov 18 Statkraft presentation

19 TILBUD OG ETTERSPØRSEL Oppvarming i bygg reduseres (regulering) Tilbud av fornybar el øker på grunn av elsertifikater (regulering) Markedet bestemmer i stor grad resten! p 1 p 2 PRIS VOLUM 19 Statkraft presentation

20 Elektrisitet (TWh) UTFORDRING NR 1 HVORDAN PLANLEGGE ET SYSTEM MED SÅ STORT UTFALLSROM? Overføringsnett Scenarioer for el-etterspørsel Kilde: NOU 2012:9 Energiutredninger Ny sentral produksjon Distribuert produksjon Passivhus Smart Grid El i transport Nytt Petroleum Transport Industri Tjenester Bolig ++ 0 Faktisk Lavt Høyt Lavt Høyt Statkraft presentation

21 Statkraft 21 presentation MISSING MONEY PROBLEMET

22 ØKONOMISKE EGENSKAPER Grunnlast (Base load) Høye faste kostnader Lave marginalkostnader Høye start/stopp kostnader Topplast (Peaking power) Lave faste kostnader Høye marginalkostnader Lave start/stopp kostnader Lave faste kostnader Høye variable kostnader Mellomlast (Load following) Medium faste kostnader Medium marginalkostnader Høye faste kostnader Lave variable kostnader 22

23 FORNYBARE FORNYBARE KOSTNADSFORHOLD, FORNYBARE VS IKKE-FORNYBARE Investering Variable kostnader Kjernekraft Kullkraft Naturgass (CCGT) Kjernekraft Kullkraft Naturgass (CCGT) Mange fornybare løsninger har tydelige grunnlastegenskaper, men ikke samme type tilgjengelighet som de tradisjonelle løsningene. 23 Hvilke utfordringer for energisystemet kan dette gi?

24 EUROPA: STOR VEKST I VIND OG SOL Stor netto tilvekst av de fornybare til sammen mer enn for gass (installert effekt) NB! Mindre produsert pr kw for sol og vind enn for tilsvarende kapasitet i kull/gass/kjernekraft. Utfasing av mye grunnlast (kull og kjernekraft) 24 Statkraft presentation Kilde:

25 Ref.bane Oppturen Klimaveien Hjernekraft Ekspansivt Stramt TWh (normalår) TRO PÅ VIND OG VANN OGSÅ I NORGE I NOU 1998:11 var naturgass i fokus 190 Innenlandsk produksjon av el (NB! merk at akse starter på 100 TWh) I NOU 2012:9 er vannkraft og vindkraft vinnere Biokraft hadde litt tiltro i 1998, lite tro på dette nå Bio Gass Vind Vann, liten Vann, stor Statkraft presentation

26 Natural gas (CCGT) HVA SKJER MED PRISENE? p p Price p b Coal, Nuclear Hydro Volume 26 Statkraft presentation

27 Natural gas (CCGT) STORT INNSLAG FORNYBART Price p p 2 p b 1 Coal, Nuclear Wind, solar, hydro Volume 27 Statkraft presentation

28 Coal, Nucl. Natural gas (CCGT) UTFASING AV KULL OG KJERNEKRAFT Reduksjon av utslipp: LCPD: Large Combustion Plant Directive IED: Industrial Emissions Directive En del anlegg velger å stenge fremfor å installere kostbar rensing p p Price Økt CO 2 -kostnad Økte brenselpriser Økte start- og stopp kostnader 4 3 p b Wind, solar, hydro Volume 28 Statkraft presentation

29 Euro/MWh PERIODER MED PRIS=0 80 Danmark Vest Uke 37, 2009 Kilde: NordPool Spot Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 29

30 THE INTERMITTENCY CHALLENGE 21 GW/6hr requires the ability of other flexible sources to respond to the ramping challenge. Source: Statkraft Scenario where Germany is looked at as isolated. Cross-border flows will reduce the ramping needs.

31 Pumped storage Interconnector Coal Gas Biomass Nuclear Hydro Wind Solar FORNYBAR KRAFTPRODUKSJON A. Kan lagre ressursen Vannkraft med magasin Biomassebasert el-produksjon Geotermisk energi Sammenlignbare med de fossile teknologiene B. Kan ikke lagre ressursen Vindkraft Vannkraft uten magasin Solbasert kraftproduksjon Marin kraftproduksjon (tidevann, bølger,..) Legges inn som grunnlast, med forventet last-faktor Capacity credit (source: Bloomberg/DECC) 100 % 95 % 90 % 90 % 90 % 75 % 70 % 10 % 0 % 31

32 FORNYBAR KRAFTPRODUKSJON I SYSTEMET - Bytter teknologier plass?? - Må kjøremønstre endres??

33 HVA NÅR DET IKKE BLÅSER? Avhengig av reservekapasitet Må være tilgjengelig Tilstrekkelig kapasitet Tilstrekkelig volum Vil slik kapasitet være tilgjengelig i fremtiden? Kort driftstid Lave priser Dekker ikke faste kostnader (investeringer) MISSING MONEY PROBLEM 33 Statkraft presentation

34 UTFORDRING NR 2 Hva skal erstatte ikkefornybar (kull, kjernekraft og til dels gasskraft) som grunnlast i Europa? Hvordan skal markedet sikre investering i tilstrekkelig forsyningssikkerhet? Bio Vannkraft Geotermisk Kraftutveksling Demand response Lagringsteknologier 34 Statkraft presentation

35 Statkraft 35 presentation NORGE SOM FORNYBART BATTERI

36 HVOR VIL VI? A. Selvforsynte.. og selvfornøyde? B. Eksportør av fornybar energi A. I fast form (kraftintensiv industri) B. Via kabler Mer vann, vind Energieffektivisering og omlegging Kabler og forsterket overføringsnett C. Eksportør av effekt Magasiner, kabler og forsterket overføringsnett Pumpekraftverk Effektstyring 36 Statkraft presentation

37 PUMPEKRAFT Vann utveksles mellom to magasiner med høydeforskjell Pumper fra lavt magasin til høyt magasin i perioder med lav el-pris (mye vind) Produserer el med å slippe vann gjennom turbin fra høyt magasin til lavt magasin når det er høy el-pris (alternativet er fossilt) 37 Statkraft presentation

38 MULIGHETER FREMOVER Europa trenger Effekt (for å balansere vind og vann) Energi (for å dekke opp for manglende vind og vann) Norge har Overskudd (?) av fornybar elektrisitet Pga el-sertifikater 800 magasiner som kan lagre vann (85 TWh) 38 Statkraft presentation

39 ØKE VERDIEN AV NORSK VANNKRAFT EUs klima- og fornybarmål medfører økt andel av vind og derav økt behov for fleksibilitet i Europa Norsk vannkraft kan tilby betydelig fleksibilitet Ved å endre driftsmønster i eksisterende verk Ved å tilføre effektverk; 7-8 GW Ved pumpekraftverk; GW Forutsetninger og Statkrafts fokus: 1. Fungerende infrastruktur og tilstrekkelig kabelkapasitet 2. Tilfredsstillende markedsaspekter 3. Miljømessig, og politisk og lokal aksept

40 UTFORDRING NR 3 Hva kan/bør Norge bidra med for økt reduserte klimagassutslipp og økt andel fornybar energi? 40 Statkraft presentation

41 Statkraft 41 presentation AVSLUTNING

42 LYKKE TIL MED SEMINARET Langsiktige investeringer bygger på vurderinger av framtiden, og de former framtiden. Energiutvalget Statkraft presentation

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN

Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN Eller: Hva skjer når vinden stilner i Europa? Hva er behovet for energifleksibilitet i det Nord-Europeiske kraftmarkedet? Kan

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi!

Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi! Klimapolitikken vil gi oss merkbart dyrere energi! Hvordan kan byggebransjen og energibrukerne tilpasse seg? Lars Thomas Dyrhaug, Energi & Strategi AS Klimautfordringene og Klimaforliket 23.april 2008

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Europas behov for fleksibilitet

Europas behov for fleksibilitet Europas behov for fleksibilitet DELRAPPORT TIL PROSJEKTET NORGE SOM LEVERANDØR AV FORNYBAR FLEKSIBILITET Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 10/8-11 Sider: 30 Ansvarlig: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen

Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Vindkraft i den norske og globale elkraftforsyningen Presentasjon for Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA Torsdag 27. november 2014 Mette Kristine Kanestrøm, Leder Forretningsutvikling Lyse Produksjon

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Tysklands Energiewende

Tysklands Energiewende Rapport nr. 02/2014 Tysklands Energiewende Hva er bakgrunnen for Energiewende? Hvordan endrer omstillingen tysk og europeisk energimarked? Hvilke utfordringer må Tyskland løse? Jostein Røynesdal INNHOLD

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer