Karlsøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karlsøy kommune 2010-2020"

Transkript

1 R06 UTKAST Kommunedelplan Energi- og klimaplan for Karlsøy kommune Planen er utformet etter mal fra veiledere i ENOVA og er basert på godkjent søknad/ tilskudd fra ENOVA. Karlsøy kommune har i samarbeid med Norsk Gründerutvikling utformet søknader og planverk i tilknytning til Energi- og klimaplan for kommunen. Dr. Gt Narvik Mob: Revideringsarbeid: Har satt inn en rekke nye punkter tilknyttet tiltak og handlingsplan i dokumentet. Korreksjon gjelder kun landbruket. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 1 av 23

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Karlsøy kommune Hva er energi- og klimaplan Hvorfor en slik plan Oppbygningen av planen Finansiering Oppfølling Bakgrunn og overordnet målsetning Prosjektinnhold, hovedaktiviteter og mål Føringer for utviklingen av kommunens energipolitikk Forankring Informasjon og kompetansebygging i Karlsøy kommune Overgang til fornybar energi Utredning av energi- og klima for fremtiden i Karlsøy kommune ENØK i kommunens bygningsmasse Nøkkeltall for Karlsøy kommune (Basis fra 2007) Grafisk fremstilling utslipp og energibruk Oversikt kommunal bygningsmasse Oversikt potensiell ENØK- besparelse Hovedmålsetning energi fra Lokal energiutredning Indikator for energibruk Anbefalte tiltak Holdninger og kunnskap Fjernvarme og vannbåren oppvarmingssystem Lokale energiressurser Reguleringsplaner Energibruk i bygninger Transport Landbruk, skogforvaltning og biobrensel Avfall Havbruksnæringen Handlingsplan Energi- & klimaplan Tiltaksplan ENØK, kommunal bygningsmasse Dato: 02. juni 2010 Vedlegg til Energi- & klimaplan Vedlegg 1 energi og klima i all samfunnsutvikling Vedlegg 2 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaplanspørsmål Vedlegg 3 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon Vedlegg 4 Klimainformasjon, begreper og referanser D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 2 av 23

3 1. Innledning 1.1. Karlsøy kommune Karlsøy kommune ble i år. Kommunen har ca innbyggere og har et landareal på 1086 km 2. Kommunen har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø. Kommune har hatt noe nedgang i folketallet og iverksetter tiltak for å snu denne trend. Karlsøy kommune har i kommunestyrevedtak av 2010 vedtatt å utarbeide en kommunedel plan for energi og klima med sentrale målsettinger og en handlingsplan for konkrete tiltak. Denne planen har som målsetting å sikre en mer effektiv ressursbruk i kommunen og øke kommunens egeninnsikt for prioriteringer og tiltak i lokalsamfunnet. Innbyggerne må i størst mulig grad føle eierskap til denne delen av den kommunale utviklingen og er nøkkelen til at Karlsøy kommune skal lykkes med dette arbeidet. INNLEDNING SLUTTFØRES FØR INNSENDELSE TIL ÅPEN HØRING D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 3 av 23

4 1.2. Hva er energi- og klimaplan Energi og klimaplan skal belyse kommunens forhold knyttet til energi og klimagassutslipp, hvilket betyr: Klimagassutslipp og energibruk i ulike sektorer Tilgang på fornybare energiressurser Vurdering av fremtidige energi- og klimaløsninger Energieffektiviseringer i kommunen Tiltaks- og handlingsplan Planen bør også omfatte tiltak knyttet til redusert klimagassutslipp fra annen aktivitet i kommunen som kommunen kan påvirke. Det kan være direkte utslipp fra transport, avfallsbehandling og landbruk, og indirekte utslipp fra innkjøp Hvorfor en slik plan Global oppvarming som følge av menneske skapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verdenssamfunnet står ovenfor. Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å legge om energibruken, og det er bred politisk enighet om at dette skal prioriteres. Drivhuseffekten oppstår når jorda, etter å absorbere kortbølget stråling fra sola, sender ut langbølget stråling som absorberes av klimagassene i atmosfæren. Det forventes at planen og arbeidet med denne vil gi flere fordeler. Her kan nevnes lavere driftsutgifter, større mulighet for statlig støtte til lokale energiprosjekter, økt kunnskap om energispørsmål, økt lokal verdiskapning gjennom utnyttelse av lokale energikilder, lavere CO 2 -utslipp, mindre lokal forurensning og et bedre miljørenommé. I tillegg nevnes også grunnlag for bedre planlegging av fremtidens energisystemer med bl.a. større evne til å stå i mot fremtidig høyere priser på el og olje Oppbygningen av planen Planen starter med kartlegging av kommunens tekniske innhold og detaljinnhold, deretter konkrete tiltak og en handlingsplan for kommunen. Siste sider er forklarende iht til ulike begreper, fakta og referanser. Basistallene for utredningen er satt til årstallet Finansiering Planen er finansiert gjennom støtte fra ENOVA på kr , samt en tilsvarende andel egeninnsats og ekstra finansiering fra kommune Oppfølling Planen skal følges opp av forpliktende føringer, forankringer, anbefalte tiltak og handlingsplan med konkrete, tidfestede mål. De konkrete tiltakene skal legges til de aktuelle budsjettområder, og tallfestes ved budsjettbehandling hvert år. Planen skal justeres hvert 2 år. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 4 av 23

5 1.7. Bakgrunn og overordnet målsetning Hovedmålet med planen er å få et kommunalt redskap som plattform med fokus på energi og klimautfordringer. Denne forankres i overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsetninger. Gjennom å etablere en Kommunedelplan for energi og miljø vil vi påvirke valg som blir gjort i lokalsamfunnet for å sikre energieffektive og miljørettede løsninger Der finnes ca 1015 boenheter i kommunen og 919 fritidsboliger. Kommunens bygningsmasse benytter kun elektrisitet til oppvarming. Parallelt med Energi- og klimaplanen vil kommunen iverksette ENØK tiltak i prioriterte kommunale bygg. Kommunen skal kartlegge og energieffektivisere kommunale byggingsmasse og tilpasse private byggingsmasse. Kommunen har totalt 26 kommunale bygg med en verdi på om lag kr. X mill. Kommunen har et utslipp på ca tonn CO 2 ekvivalenter pr. år. Karlsøy kommune har som hovedmål å følge Nasjonale mål og bidra til reduksjon i utslipp lokalt med 20 % innen 2012 og videre bli karbonnøytral i.h.t nasjonale mål. I henhold til folketellinger er den jevnt redusert til et nivå på 2363 innbyggere. I følge SSBs fremskriving av folkemengden i Karlsøy fra 2005 til 2020 vil innbyggertallet reduseres mot et forventet folketall på ca 2250 personer i Dette tilsier en årlig reduksjon på ca 1,4 %. Karlsøy kommune vil aktiv gå inn for å redusere fraflyttingen med bla å legge til rette for prosjekter som gir økt syselsetting på kort og lang sikt. Arealfordelingen viser at 7 % er jordbruksarealer, ca 10 % er skog, og de resterende 83 % er uproduktive områder. Kommunen har full barnehagedekning. Karlsøy kommune er et viktig rekreasjonsområde for folk også bosatt i Tromsø, og i helgene er det stor trafikk av tromsøværinger som opplever kvalitetstid i hytter og fritidshus rundt omkring på øyene. Kommunen består av over 600 øyer og holmer, hvorav fem øyer med bosetning. Dette er Ringvassøya, Vannøya, Reinøya, Rebbenesøya og Karlsøya. Fiskeri er hovednæring i Karlsøy kommune, med bland annet klippfisk og saltfisk som viktige eksportprodukter. Arbeidsplasser finnes også innefor offentlig sektor, jordbruk, turisme, salg- og service og entreprenørvirksomhet. I Karlsøy kommune finnes det 218 registrerte næringsbedrifter og ca 400 enkeltmannsforetak. Karlsøy kommune har 50 % av kystlinjen i Troms. Karlsøy kommune vil iverksette holdnings skapende arbeid i kommunen og med intensjon å iverksette tiltak i skoler og barnehager for å frembringe kunnskap om energi og miljø. Kommunen iverksetter idédugnad i styringsgruppen for å frembringe lokale forslag som kan forankres i den lokale energi og miljøplan. Karlsøy kommune har ingen kraftproduksjon i kommunen (underdekning i år 2007 på 55,2 GWh/år), men iverksetter nå kartleggingsarbeidet. Kommunen vil se på mulighetene for utbygging av vannkraftverk, minikraftverk, mikrokraftverk og bergvarme. Kommunen har en klar intensjon om tilrettelegging for dette. Troms kraft har fått konsesjon på 60MW vindkraft (130 GWh/år), prosjektet er i gangsatt og vil være i full drift i Kommunen har totalt 7 vannverk med god vannkvalitet, kommunen ønsker å se på mulighetene til en finansieringsløsning ved å kombinere vannverk med et vannkraftanlegg. Samtidig vil kommunen kartlegge muligheter for annen type klimavennlig energiproduksjon som solceller, vindmøller, jordvarme, bioenergianlegg, geovarme og evt. andre energikilder. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 5 av 23

6 2. Prosjektinnhold, hovedaktiviteter og mål 2.1. Føringer for utviklingen av kommunens energipolitikk Av viktige føringer for arbeidet med kommunens energipolitikk kan nevnes; A. Nasjonale mål og mål i Fylkesplanen for Troms legges til grunn. B. Overordnede føringer til kommuneplanen Karlsøy kommune, som samfunn og bedrift, skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med Norges forpliktelser og Stortingets vedtak. 2. Det skal opprettes en egen klimagruppe for Karlsøy kommune med medlemmer fra offentlige myndigheter, kommuneadministrasjon, representanter fra næringslivet og skogeiere/ bønder. Klimagruppen oppnevnes og starter sitt arbeide når energi- og klimaplanen er vedtatt. Utvalget skal ha ansvaret for oppfølling og utvikling av strategien for Karlsøy kommunes energi- og klimaplan med fokus på planens prioriterte områder. 3. Energi- og klimaplanen skal revideres hvert 2 år. Nye punkter tilknyttet planen må minimum opp til behandling i formannskapet/ Kommunestyret for godkjennelse. 4. Kommunen skal ved all energiplanlegging, også for eldre bygg, ta utgangspunkt i nye fornybare energiløsninger. Andre valg enn dette skal begrunnes særskilt. Miljø- og klimamessige verdier skal også inngå i vurderingene på linje med de økonomiske vurderingene. 5. I kommunens egne bygg skal energibruken pr arealenhet reduseres med 10 % innen utgangen av 2012, med basis i De siste 10 % reduksjon er de vanskeligste og vil derfor kreve tyngre investeringer. (Det skal i arbeidet iverksettes et forprosjekt som kartlegger de konkrete tiltak. Prosjekter og tiltak søkes finansiert gjennom støtteordninger fra bla. ENOVA). 6. Det skal legges til rette for valg av fornybare energibesparende løsninger ved planlegging av nye byggeområder. Sentrale tilskuddsordninger for dette søkes benyttet. Med bakgrunn i revidert plan- og bygningslov (PBL) skal kommunens myndighet så langt det er mulig bestemme energiløsninger ved regulering av nye bygg i kommunen. 7. Kommunen skal for egen bygningsmasse være et forbilde på riktig energibruk. 8. Kartlegge energiforbruket i kommunens bygningsmasse og utrede ENØK- tiltak som kan søkes tilskudd for hos ENOVA. 9. Påvirkningsarbeid og kunnskapsformidling ovenfor kommunens innbyggere spesielt mot barn og ungdom. Karlsøy kommunestyre vedtok i 2010 å etablere en Klima- og energigruppe. Formålet med gruppen er å sikre bl.a. utvikling av alternativ/fornybar energi i samarbeid med bl.a. utbyggere og gründere i tråd med kommunens klimamålsettinger. Det er vedtatt egne retningslinjer for gruppens arbeid. Prosjektgruppen har med bruk av konsulenter fra Norsk Gründerutvikling AS innsendt søknad til ENOVA i.h.t. prosjektstøtte. Denne søknaden er innvilget. Karlsøy kommune ønsker å innlede et samarbeid med Høgskolen i Narvik og andre kompetanseinstitusjoner innen miljø- og klimaarbeid i Narvik og Tromsø. Målet med kommunedelplaner er å få kommunen til å satse på energieffektivisering, fornybar energi (som f.eks. bioenergi) for å få ned klimagassutslippene til kommunen. Kommunen bør i samarbeid med kompetansenettverket, blant annet: 1. Forankre satsingen i kommunenes overordnede planlegging og integrere satsingen i kommunens ordinære plan- og styringssystem. 2. Videreutvikle/følge opp energi- og miljøplan og sørge for at dette temaet blir fokusert og innarbeidet i kommunens videre planarbeid. 3. Følge opp de fastsatte konkrete mål for reduksjon av utslipp av klimagasser i kommunen. 4. Dokumentere at de har iverksatt konkrete tiltak innen energi- og klimaplanlegging, samt hvilke effekter disse tiltakene har. 5. Formidle erfaringer gjennom læringsnettverket. 6. Kartlegge og legge til rette for energieffektivisering i offentlige og private bygg. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 6 av 23

7 3. Forankring For å kunne holde et høyt fokus på energi- og klimautfordringene vil energi- og klimaplanen fungere som en god plattform og et godt redskap for dette arbeidet. Denne skal forankres i forhold til de overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsetninger. Kommunen skal i tråd med Fylkesplanen arbeide for opprettelsen av et energifond. Fondets formål er å støtte investeringer i alternative energikilder for å oppnå Fylkesplanens mål om å bli et foregangsfylke innenfor bærekraftig energibruk. De nasjonale målsettinger er en reduksjon i utslipp lokalt med 10 % innen 2012, samt en målsetting om karbonnøytralitet i.h.t. nasjonale mål innen Karlsøy kommune fastsetter 4 målområder med tilhørende tiltak; 3.1. Informasjon og kompetansebygging i Karlsøy kommune a. Byggherrer skal få informasjon om energi og ENØK i byggesaksbehandlingen. b. Kommunen iverksetter kompetanse- og påvirkningsarbeid i egen organisasjon i c. Kommunen skal fokusere på energi- og klima gjennom skoler og barnehager. d. Kommunens innbyggere skal få større kjennskap til ENØK, vannbåren varme, geovarme og lokale energikilder. e. Kommunen skal være en pådriver for å fremme interessen hos næringslivet for utvikling av bedrifter og organisasjoner til miljøfyrtårn Overgang til fornybar energi a. Kommunen skal være en pådriver for etableringen av fjernvarme, spillvarmeanlegg og geovarmeanlegg. b. Innen kommunens egne bygg og leide arealer skal total energibruk pr. m 2 reduseres 10 % innen 2012 og 20 % innen 2015 ut fra årsforbruket i c. Kommunens virksomhet skal ha redusert sine klimautslipp med 20 % innen d. Kommunen skal være klimanøytral innen e. Kommunen skal legge til rette for lokal kraftproduksjon innen 2020, samt arbeide for å bli selvforsynt med energi. f. Kommunen skal være en pådriver til lokal næringsutvikling for utnyttelse av lokale energikilder. g. Vindkraftanlegg i kommunen skal ifm konsesjonsplikt avsette midler til en fond for demontering/ opprydning av anleggene før driftsstart Utredning av energi- og klima for fremtiden i Karlsøy kommune a. Kommunen bør ha utredet en konsekvensanalyse før 2016 iht konsekvenser med klimaendringene og økt havnivå. b. Kommunen skal iverksette konkrete tiltak for å endre rutiner tilknyttet transport av kommunalt personell. Kommunen vil med dette utrede mulighetene for implementering av miljøvennlige kjøretøy som kommunalt transportmiddel. c. I reguleringsplanene for byggeområder (boliger og næringsbygg) skal problemstillinger tilknyttet klima og energi tas opp som en fast rutine. d. Kommunen skal utarbeide en helhetlig kommunal plan som ivaretar energi- og klimaplan, bo mønster/ tetthet, næringsområder, energibehov, energikilder, industri, miljø, transport, vei osv ENØK i kommunens bygningsmasse a. Kommunen skal være et forbilde på riktig energibruk gjennom å sette krav til energifleksibilitet og energieffektivisering i egne bygg og leide lokaler. b. Kommunen skal legge til rette for strakstiltak innen ENØK. c. Kommunen iverksetter kartlegging av energieffektiviserende tiltak og iverksetter strakstiltak. d. Kommune skal utrede muligheten for konvertering til rimeligere belysning inne og ute. e. Kommunen skal vurdere nye og mer moderne styringssystemer for å redusere kommunens energikostnader. f. Bygg testes for energitetthet (termograferes) før de utbedres og etter gjennomførte tiltak. Nye bygg testet når de er reist. g. Kommunen skal også vurdere passive hus som ENØK- tiltak. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 7 av 23

8 4. Nøkkeltall for Karlsøy kommune (Basis fra 2007) Nøkkeltall for 2007 Nøkkeltall: Areal (km 2 ) Innb. Innb. Pr. km2 Samlet Energiforbruk (GWh/år) Energiproduksjon Underdekning/ overskudd (GWh/år) Gatelys (stk) Estimert energipris Karlsøy kommune 1045, ,3 55,2 0,0 55, ,6 Energibruk (2007) Samlet energibruk pr. innbygger (kwh/ år) Landsgjennomsnittet (kwh/år) Husholdningsrelatert energibruk (kwh/år) Landsgjennomsnittet (kwh/år) Bruk av elektrisk kraft % Landsgjennomsnittet Energitetthet (GWh/km2) Oljeforbruk oppvarming (tonn CO2) Karlsøy kommune % 66 % 0,05 66,75 ENØK (forslag) folketall etter MMMM, 60øre/kWh Energibruk (KWh/ år) Reduksjonspotensial passivt (Byggteknisk) Reduksjonspotensial aktivt (Geovarme) Energiforbruk etter passivt og aktivt tiltak (Oppvarming) Reduksjonspotensial (Belysning) Totalt energiforbruk etter stipulert besbarelse (KWh/år) Estimert energifor bruk etter tiltak i (kr) Estimert i % Rådhuset kr ,76 42 % Vannvåg skole + i og s kr ,20 35 % Tallgrunnlag avviker i påvente av resultat forprosjekt ENØK! Karlsøy omsorgsenter kr ,20 45 % Hansnes barnehage K kr ,88 42 % summert i kwh/år summert i kr/ år kr ,00 kr ,04 42 % Alle kommunale b Alle kom. B. i kr kr ,80 med estimert energipris kr ,03 45 % Utebelysning kr ,60 Har integrert styringsanlegg/ redusert besparelse kr ,68 45 % Lokale utslipp Metangass CH4 (tonn) Karbondioksid CO2 (tonn) CO2 ekvivalenter (tonn) Lystgass N2O (tonn) Aktuelle omr. For ny fornybar energi Estimert potensial Totale utslipp 70,5 7514, ,0 3,3 Mini mikro og småkraft 23,3 Stasjonær forbrenning 5,8 663,6 799,5 0,0 Vindkraft Fakken, Rebenesøya, Nordfjellet, Burunsunhei 320 Prosessutslipp 63,5 105,6 2255,8 2,6 Bioenergi Hansnes 3 Mobile Kilder 1,2 6745,3 6969,8 0,6 Geovarme Hansnes, Vannvåg 20 Pr innbygger 0,030 3,2 4,2 0,0014 Sjøvarme Hansnes, Vannvåg 10 Marginalkost pr. inbygger (se s47) kr 124,26 kr 630,68 kr 841,38 kr 85,86 Estimert energipotensial 376,3 Forventet utvikling i lokale utslipp frem mot 2020 (folketall etter MMMM) Metangass CH4 (tonn) Karbondioksid CO2 (tonn) Type energiform CO2 ekvivalenter (tonn) Lystgass N2O (tonn) Samlet areal "oversikt kommunal bygningsmasse m2 Spesifikt forbruk gjennomsnitt (kwh/m2 år) Estimert potensial Spesifikt forbruk (kwh/m2 år) Totale utslipp , ,0 3, Estimert utslipp pr. inbygger 0,044 4,4 6,3 0,0035 Arealfordeling Størrelse (daa) Tilvekst i GWh Landbruk Antall dyr Antall bruk Jordbruk dyrket mark 3051 Sau Produktiv skogbruk Vill sau 57 3 Skogkledd areal Geiter Plantet gran 0 Ammeku 7 1 Årlig tilvekst lauv, gran ,0 Slaktegris Rein -S Bosetning og boforhold Kommune Fylket Landet Rein -V Befolkning pr km2 2,3 6,2 15,7 S=sommerbeite, V=vinterbeite Antall bosatt i tettbebygd strøk (%) ,0 Antall bosatte i boligbygg etter 1961 (%) 79,1 77,1 66,9 Husholdningsavfall i kilo pr. inb (ref. Skånland kommune, SFT, SSB, Lokal energiutredning) Inbyggerutvikling basert etter MMMM (middels vekst) D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 8 av 23

9 4.1. Grafisk fremstilling utslipp og energibruk Karlsøy kommune 2007 Utslipp Karbondioksid CO2 tonn Stasjonær forbrenni ng Prosessut slipp Mobile Kilder Totale utslipp Karlsøy kommune ,5 2255,8 6969, tonn Karlsøy kommune 2007 Stasjonær forbrennin g Prosessuts lipp Mobile Kilder Totale utslipp 663,6 105,6 6745,3 7514,5 Utslipp Metangass CH4 Utslipp Lystgass N2O tonn Stasjonær forbrennin g Prosessutsl ipp Mobile Kilder Totale utslipp tonn 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Stasjonær forbrennin g Prosessutsl ipp Mobile Kilder Totale utslipp Karlsøy kommune ,8 63,5 1,2 70,5 Karlsøy kommune ,6 0,6 3,3 Utslippene i Karlsøy kommune utgjør ca 1,1 % av Troms totale utslipp. Tabellene vil oppdateres når ny data fremlegges fra SFT/ Klimakalkulator. energi Energibruk kwh/år 2007 Husholdningsrelatert energibruk i Karlsøy er noe høyere en lands gjennomsnittet. Kommunen vil iverksette ENØK- tiltak for å påvirke til reduksjon. Ser vi på det samlet energibruk ligger dette noe lavere en lands gjennomsnittet. Kommunen har ingen energiproduksjon, men iverksetter tiltak for å bli selvforsynt med energi innen perioden frem mot Import av energi (GWh/år) Produsert energi (GWh/år) Samlet energibruk pr. innbygger (kwh/år) Landsgjenno m snittet (kwh/år) Husholdnings relatert energibruk (kwh/år) Landsgjenno m snittet (kwh/år) Karlsøy kommune ,2 0, D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 9 av 23

10 4.2. Oversikt kommunal bygningsmasse OVERSIKT KOMMUNAL BYGNINGSMASSE Kommune Karlsøy kommune Kommunenr: 1936 Fylke Kontaktperson: Troms fylke Navn: Mailadr.: Telefon: Kjetil H. Danielsen Type bygg Byggeår Areal (m2) Totalt energi forbruk (kwh/år) Spesifikt forbruk (kwh/m2, år) Energikilder oppvarming Skolebygg: Stakkvik oppvekstsenter - totalt Elektrisk Andel vannbåren varme (0-100%) Vannareid oppvekstsenter - totalt 1959/ Elektrisk Vannvåg skole+ idretts og svømmehall 1964/ Elektrisk 0 % Hansnes skole, idrett og svømmeh. - totalt 1969/ Elektrisk 0 % Barnehage: Gamnes barnehage GID 40/ Elektrisk 0 % Hansnes barnehage-tårnet GID 44/ Elektrisk 0 % Hansnes barnehage-kardemomme GID 44/ Elektrisk 0 % Vannvåg barnehage GID 50/108, / Elektrisk 0 % Helsebygg: Karlsøy omsorgssenter - Totalt - GID 44/ Elektrisk 100 % Vannvåg bo- og servicesenter - GID 50/ Elektrisk (ved) 100 % Administrasjonsbygg: Karlsøy Rådhus - Totalt - GID 44/ Elektrisk / Varmepumpe (vent) Vannvåg servicebygg - GID 50/ Elektrisk 0 % 0 % Kultur-/idrettsbygg: Hansnes idrettsbygg - Totalt - GID 44/ Elektrisk 0 % Stakkvik idrettsbygg - Totalt - GID 38/ Elektrisk 0 % Ringvassøy kirke - GID 44/ Elektrisk 0 % Sengskroken kirke - GID 3/ Elektrisk 0 % Karlsøy kirke - GID 46/1/ Elektrisk 0 % Helgøy kirke - GID 33/ / Elektrisk 0 % Kommunale boliger Svømmehall Elektrisk SUM D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 10 av 23

11 4.3. Oversikt potensiell ENØK- besparelse En samlet vurdering ut fra estimatet i forprosjektet ENØK viser at kommunen har et potensial for å redusere energiforbruket med opp til X GWh/ år, som utgjør en reduksjon fra X GWh/år til på ca. X kwh/ år. For mer informasjon rund ENØK- potensial og tiltak, se egen rapport Forprosjekt ENØK. De ulike tiltak som er utredet under forprosjekt ENØK er noe beskrevet i kapitel 7. For detaljer, se egen rapport forprosjekt ENØK , , , , , , Det totale energifor bruk (kwh/år) 2007 Totalt energifor bruk etter ENØK tiltak (KWh/år) Besparelse 4.4. Hovedmålsetning energi fra Lokal energiutredning 1. Delmål: utnytte energi fra deponi og prosessindustri Tiltak: Etablere anlegg for oppsamling og utnytting av spillvarme og biogass Bruke spillvarme og biogass til oppvarming, drivstoff til transportarbeid etc 2. Delmål: utnytte energi fra skog Tiltak: Etablere biobrenselanlegg basert på trevirke Øke produksjon av biobrensel, flis, fyringsved og lignende 3. Delmål: fremme bruk av nye, fornybare energibærere Tiltak: Etablere anlegg for utnytting av jordvarme, sol- vind- og bølgekraft Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling for å utnytte potensialet i ulike energibærere og varmepumpeteknologi Støtte utprøving og etablering finansielt 4. Delmål: energi- effektivisering Tiltak: ENØK- tiltak, miljøsertifisering, miljøfyrtårn Kommunale energiplaner Informasjon/ kunnskapsspredning overfor hushold, næringsliv, organisasjoner KILDE: Handlingsplan for klima og energi i Troms 2001 D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 11 av 23

12 4.5. Indikator for energibruk Under vises energiforbruket i husholdninger fordelt på antall innbyggere i kommunen. Dette gir en indikator på hvilke energikilder som blir brukt i kommunen og hvor effektiv folk bor med hensyn på energibruk sammenlignet med landsnormalen for året. Foreløpig har vi samlet forbruk på de enkelte energibærerne for år Som vi ser ligger forbruket omtrent på nivå med landsgjennomsnittet. Forbruket er i kwh, og dataene er ikke temperaturkorrigert. Vi gjør oppmerksom på at tabellene kan avvike grunnet manglende underlagsdata. Data som ikke er å oppdrive grunnet manglende statistikker. Samlet stasjonært energibruk i Karlsøy er i størrelsesorden 55,2 GWh/år. Av dette utgjør elektrisk kraft 46 GWh/år (inkludert nettap på ca. 6 %), noe som tilsvarer ca 83,3 % av energiforsyningen (landsgjennomsnittet er 66 %). Sammensetningen av forbruket er gitt i figuren til venstre. I kurvene for energibruk pr. innbygger er det ikke tatt med energibruk til brukergruppe treforedling og kraftkrevende industri, fordi denne gruppen varierer strekt. Gjelder for alle grafene fremlagt på denne siden. Offentlig sektor i kommunen og fylkeskommunen bruker 9,8 % av energien (5,4 GWh / 55,2 GWh). I andre kommuner ligger andelen av offentlig energibruk på ca %. I tilegg kan det drives informasjonsarbeid mot husholdningssektoren som bruker 64,8 % av energien i kommunen (33,7 GWh / 55,2 GWh). Energiforsyning fra avfallsforbrenning eller storskala spillvarmegjenvinning er ikke registrert innenfor kommunen. Holdt opp mot de nasjonale tallene går det fram at Karlsøy har større andel elektrisitetsforsyning av sitt energibehov enn gjennomsnittet for Norge. Dette har spesielt gått på bekostning av faste brensler til oppvarmingsformål. Andel fjernvarme er lavere enn landsgjennomsnittet. Det ser imidlertid ut til at mangelen på tung industri i Karlsøy fører til at energifordelingen er noe annerledes enn i landet sett under ett. Den største forskjellen blir her naturlig nok at energibruken til husholdninger og til tjenesteyting utgjør større andel av det totale forbruket. I Karlsøy utgjør husholdningsforbruket kwh og hvor landsgjennomsnittet er kwh. For mer informasjon omkring klimautslipp og energi, se vedlegg 4. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 12 av 23

13 5. Anbefalte tiltak 5.1. Holdninger og kunnskap a) Tilby enøk opplæring av lærere, byggforvaltere, byggherre mfl b) Opprette samarbeid/nettverk for energibrukere i kommunen c) Satse på opplæring av barn/ungdom i skoler og barnehager d) Informasjonskampanjer e) Utarbeide holdningskampanjer for enøk, dvs å trekke inn barnehager, skoler mfl f) Utarbeide helhetlig plan for Karlsøy kommune som innbefatter anbefalte tiltak og handlingsplan i E&K -plan 5.2. Fjernvarme og vannbåren oppvarmingssystem a) Legge til rette for utbygging av fjernvarme på tettstedene, spesielt Hansnes, Vannvåg og Gamnes. b) Vurdere geovarme som hovedalternativ til oppvarming av små og store bygg. c) Bidra til økt bruk av biobrensel som energikilde i fjernvarmeanleggene d) Bidra til økt bruk av vannbåren varme til oppvarmede haller og treningsplasser hvor dette er aktuelt e) Kreve vannbåren varme i alle nybygg over for eksempel 500 m 2 f) Bør vurdere å kreve tilknytningsplikt til fjernvarme (i følge Plan- og bygningslovens 66a) på nye bolig- og næringsområder 5.3. Lokale energiressurser a. Tilrettelegge for økt bruk av varmepumpe, solceller, bioenergi, geovarme, vind- og annen miljøvennlig energi. b) En større utstrakt bruk av biobrensel vil også redusere CO 2 utslippene hvis oljefyrte anlegg ellers er alternativet. c) Bruk av miljøvennlig energi gir reduserte utslipp. d) Vurdere å ta i bruk tariffgrenseregulering i kommunen Reguleringsplaner a) Legge til rette for parkanlegg (ved behov) og gangveier/sykkelstier i kommuneplan b) Legge til rette for bedre utnyttelse av tomteareal på tettstedene (økt utnyttelsesgrad/ boligplan) c) Redusert transportbehov d) Arealplanlegging med sikte på fortetting og sentrumsnær utvikling e) Kortere avstander mellom boliger, arbeidsplasser, skoler, service- institusjoner og så videre f) Tilrettelegning for passive hus 5.5. Energibruk i bygninger a) Bedre isolasjon av bygningsmassen særlig for nybygg b) Energistyring c) Satse på geovarme eller varmepumper d) Se investeringsfase og driftsfase i sammenheng (en viktig forutsetning for lønnsomhet i en del prosjekter). Det skal fokuseres på livsløpskostnader. e) Opprette støtteordninger for ENØK- tiltak f) Avvente med iverksettelse av tiltak, før det fremlages en ENØK plan og godkjent ENØK søknad. g) Overgang fra fossil/høyverdig energi til fornybar/lavverdig energi h) Fase ut all oljefyring til fordel for bioenergi/spillvarme/varmepumper i) Utnytte tilgjengelige fjernvarmekilder j) Bygg termograferes før de utbedres og etter gjennomførte tiltak. Nye bygg testes når de er reist. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 13 av 23

14 k) Energimerking av alle bygg 5.6. Transport a) Tilrettelegge for biler drevet med gass eller elektrisitet (hybridversjoner) b) Overgang til mer energieffektiv og klimavennlig transport c) Tiltak for å få persontrafikk fra privatbil til buss d) Utrede kortere/ forbedret vegnettet slik at bilismen ikke vokser ytterligere e) Alternative drivstoff for landbruket f) Utvikling av kollektivtransporten ved å bedre tilbudene, dvs buss, båt, private ordninger mm. g) Gang og sykkelnettet bygges ut slik at det blir attraktivt å benytte. h) Tilrettelegging av gass, el- stasjoner for biler Landbruk, skogforvaltning og biobrensel a) Stimulere bruken av bioenergi ved at kommunen blir en betydelig kjøper av slik energi og at landbruket satser på bioenergi som næring. b) Stimulere til kursing i gjødselbruk og gjødselplanlegging utover pålagte planer. c) Kursing i bruk av plantemateriale som binder Nitrogen i jord og som reduserer utslipp av lystgassen fra jordbruket. d) Utrede/ vurdere å innføre grøftetilskudd. e) Stimulere bøndene i kommunen til jevnlig gjennomgang og oppgradering av egne miljøplaner. f) Utrede og legge til rette for bruk av beitebasert landbruk. g) Legge til rette for økt satsning på økologisk landbruk h) Iverksette tiltak for utnyttelse av lokal matproduksjon/ kortreist mat (miljønøytral mat). i) Gjøre bruken av biobrenselanlegg attraktiv på ikke tettsteder (kampanje for nye ovner) j) Legge til rette for biobrenselleverandører k) Stimulere til økt omfang av produksjonsskog l) Stimulere til økt og forbedret skogforvaltning 5.8. Avfall a) Legge til rette for bedre utnyttelse av avfall til energiformål og gjenvinning b) Arbeide for å øke utsorteringsgraden av avfallskomponenter til samfunnsmessig optimale nivåer. c) Redusere mengde avfall til deponi gjennom styring av avfallskomponenter til gjenvinning og energiutnyttelse. d) Følge med i utviklingen og implementere nye teknikker for oksidasjon av metan i deponigass. e) Kommunen skal stille krav til deponi aktører iht håndtering av deponigass f) Kommune skal legge til rette for utnyttelse av lokal slam til energi. g) Utrede mulighetene for å ivareta septikk/ slamavfall/ matavfall for omdanning til gjødsel og til energi. h) Skipsvrak/ fartøy i opplagring i kommunen skal være tømt for miljøskadelig avfall. i) Kommunen tillater kun opplagring av skipsvrak/ fartøy i opplagring, i henhold til avsatte områder iht reguleringsplan/ kommuneplan Havbruksnæringen a) Bidra til at det utredes/ kartlegges forurensninger i havbunn/ områdene rundt fiskeriforvaltning i kommunen og påvirke andre kommuner til tiltak. b) Legge til rette for ENØK- tiltak ved ny næringsvirksomhet/ havbruksnæring. c) Ha en målsetning om null utslipp fra havbruksnæring innenfor planperioden. d) Legge til rette for/ utrede tiltak for deponi/ håndtering av fiskeriavfall. e) Revisjon av Kystsoneplanen (i henhold til ny Havne- og farvannslov) f) Kystsoneplan vs forurensning med hensyn til oppdrett D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 14 av 23

15 g) Ved nyetableringer skal konsekvensutredninger være ferdig utredet før iverksettelse h) Seminar om ny Havne- og farvannslov i) Plan og krav til håndtering av fiskeriavfall j) Havbruksnæringen skal påvirkes til å utnytte fiskeriavfall/ biomassen til energiformål k) Havbruksnæringen skal etablere et fond som øremerkes opprydding l) Lokalisering av havbruksrelatert næring i forhold til søknad og vedtak i kommunen m) Antall havbruksnæringer i kommunen skal fundamenteres i bærekraftig utvikling og ballanserte målkrav i tråd med Kystsoneplanen. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 15 av 23

16 6. Handlingsplan Energi- & klimaplan For perioden Tiltak Omfatter Estimert kostnad 1 Transport A Redusere bruk av privatbil ved å tilrettelegge bedre for gående og syklende B Øke kollektivtilbud generelt D Stimulere til overgang til EL- biler lokalt. KK skal benytte EL- biler hvor det er nyttig. E Stimulere til andre miljøvennlige kjøretøy og legge til rette for økt bruk. F Gjennomføre en årlig sykkelkampanje og legge til rette for økt bruk av sykkel Frist (gjennomføring) Hele Perioden Aktører KK/ Statens vegvesen 2010 KK/ Rutebilselskap/ KK/ Bilbransjen/ Parkering KK/ Statens vegvesen/ Andre viktige forum 2 Landbruk A Intensivere gjødselplanleggingen. hindre overgjødsling og 2010 KK/ Bondeorganisasjoner/ Småbrukarlag gjødselspredning utenom vekstsesongen B Stimulere til kursing i KK/ bønder/ andre gjødselbruk og gjødselplanlegging utover pålagte planer C Stimulere til mer bruk av våt kompostert husdyrgjødsel i samarbeid med nybygg KK/ Fylkesmannens landbruksavdeling/ Bondeorganisasjoner/ Småbrukarlag og ombygging av gjødsellagre D Stimulere til samdrift av KK/ landbruksnæreingen landbruket E Stimulere til bruk av KK/ Bioforsk Nord planter som binder nitrogen F Kursing i bruk av KK/ bønder/ andre plantemateriale som binder Nitrogen i jord og som reduserer utslipp av lystgassen fra jordbruket G Miljøplankurs for KK landbruksnæringen H Utrede/ vurdere å 2011 KK D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 16 av 23

17 innføre grøftetilskudd I Stimulere bøndene i kommunen til jevnlig gjennomgang og oppgradering av egne miljøplaner J Utrede og legge til rette for bruk av beitebasert landbruk K Legge til rette for økt satsning på økologisk landbruk L Iverksette tiltak for utnyttelse av lokal matproduksjon/ kortreist mat (miljønøytral mat) M Påvirke/ informere angående grøfting av jordbruksområder 3 Stasjonær energibruk A Kartlegge ENØKpotensial i alle større offentlige bygg og gjennomføre tiltak der det vil være mulig. Stimulere til at dette gjennomføres i private næringsbygg KK KK 2011 KK 2010/ Hele perioden Strakstiltak KK KK/ Fylkesmann Kraftselskaper/ Enova SF/ konsulenter B Innføre tiltak for å redusere bruk av oljefyring i kommunen KK C D E F G Utarbeide plan for utfasing av all oljefyring i kommunen Stimulere til utskifting av alle eldre vedovner ved å yte et økonomisk tilskudd til kjøp av nye ovner pr år. Det etableres et fond for energitiltaket. Mål: 50 nye ovner pr år fra 2010 Igangsette planer om lokal kraftproduksjon i Karlsøy kommune. Selvforsynt med kraft/ miljøvennlig kraft innen 2015 Fornye linjenettet med tanke på å minske energitapet på linjen Stimulere til utbygging av mikro- og Kr pr. år Ved kr.2.000,- i tilskudd pr skiftet ovn KK KK/ Kraftselskaper/ Forhandlere/ Andre 2010 Kraftselskaper/ Grunneiere/ Karlsøy kommune/ Andre Kraftselskaper KK/ Kraftselskap/ Grunneiere/ Andre D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 17 av 23

18 I J minikraftverk i tiltenkt vassdrag. Se på muligheten med kombinasjon vannverk og kraftproduksjon Utrede og legge til rette for Bioenergi og geovarme Pilotkunde i bruk av LED- lys. LED- lys kan redusere energibruken med opp til 70 % KK/ Kraftselskaper/ Grunneiere/ Skogeiere/ Andre 2010 KK/ Statens vegvesen/ Leverandører/ Andre K Benytte PBL aktivt med tanke på å kunne gi pålegg om tilrettelegging for vannbåren varme i alle nye bygg over 500m 2. Samt i tilknytning til alle nye større boligfeil (over 10 bygninger). KK L Unngå elektrisk oppvarming av uteområder KK M Iverksette energiutredning og energieffektivisering for offentlige og private byggmasse Strakstiltak (se pkt 3A) KK/ Konsulenter/ ENOVA N Utrede og iverksette bruk av geovarme tilknyttet større og mindre bygningsmasse Snarest / 2010 KK/ konsulenter/ andre O Bygg testes for energitetthet (termograferes) før de utbedres og etter gjennomførte tiltak. Nye bygg testes når de er reist. 4. Utbygningsmønster og byggesak A Utbygging av gang og sykkelstier må prioriteres, slik at en får en sammenhengende gang- og sykkelveinett i sentrale områder. B Gå inn for fortetning i allerede utbygde og ellers regulerte områder som et knutepunkt for KK/ Konsulenter KK/ Statens vegvesen KK D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 18 av 23

19 C D kollektivtrafikken Ved valg av nye byggeområder skal en ta hensyn til klima- og sol forhold, slik at energibehovet blir så lite som mulig. Legge til rette for å forsyne nye boligområder (undersøk muligheten for eksisterende områder) og næringsområder med fornybar energi KK KK 5. Avfallsbehandling A Revidere avfallsplanen 2011 Resursselskap B Gjennom mer informasjon og tilbud om reduksjon av avfallsgebyrer, skal en stimulere til lokal- og hjemmekompostering 2010 Resursselskap C D E Påvirke til økt oppsamling av CH 4 fra Deponi og renseanlegg På sikt vurdere gratis levering av avfall. Fremme kildesortering og gjenvinning i PBL saker 2010 KK/ Resursselskap 2010 Resursselskap 2010 KK F Sammen med næringslivet, utvikle fyrtårnsbedrifter (miljøsertifisering) KK/ Næringslivet G Bidra til at det utredes/ kartlegges forurensninger i havbunn/ områdene rundt fiskeriforvaltning i kommunen og påvirke andre kommuner til tiltak. KK/ Andre kommuner/ Fylket/ Havbruksnæring H Ha en målsetning om null utslipp fra havbruksnæring innenfor planperioden. KK/ Andre kommuner/ Fylket/ Havbruksnæring I Legge til rette for omdannelse av slam/ matavfall til gjødsel KK/ Andre kommuner/ resursselskap/ Fylket/ konsulenter. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 19 av 23

20 deretter til energi. J Seminar om ny Havneog farvannslov K Revisjon av Kystsoneplanen (i henhold til ny Havneog farvannslov) L 6. Holdnings skapende arbeid A Utarbeide sjekklister for hvordan befolkningen kan være med å redusere energibruk og klimautslipp. KK/ Andre KK/ Andre 2010 KK/ Kraftselskap/ Skoleverket/ Newton teknologirom/ NORG B C Informasjon og handlings skapende arbeid ovenfor byggherrer for å stimulere til ENØKtiltak og valg av alternative energiløsninger. Stimulere til mer kildesortering gjennom mer informasjon KK/ Byggebransjen 2010 KK Resursselskap D Øke fokus på sammenhengen mellom energibruk og miljø gjennom et undervisningsopplegg (Newton tema dag) KK/ Skoleverket/ Newton, Norsk Gründerutvikling/ Andre E F Sørge for å holde fokus på riktig energibruk i alle administrative nivå i Karlsøy kommune. Dette vil kreve god opplæring av alle ansatte. Utarbeide oversikter over opplæringsbehov og sette sammen en plan for opplæring. Utrede konsekvensene ved evt økt havnivå i Karlsøy kommune 2010 KK KK D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 20 av 23

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013

Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013 Energi- og klimaplan 2008-2013 Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013 Vedtatt i Oppdal kommunestyre 03.12.08, sak 08/125 1 Innhold Innledning 4 Bakgrunn 4 Prosessen 4 Sammendrag 5 Klimautfordringene

Detaljer

energi og klima 2010-2020

energi og klima 2010-2020 Alstahaug kommune Kommunedelplan for energi og klima 2010-2020 Ren luft, rent vann! Liv og mangfold på sjø og land! Vedtatt av Alstahaug kommunestyre i møte 29.09.2010, sak 38/10 Endringsprotokoll: Endret

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Sist oppdatert februar 2010 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS Utførende: FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Energi- og klimaplan Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2009 for Aurskog-Høland kommune 2009-2020 2008-2020 Energi- og Klimaplanen er utarbeidet av Forord Hovedmålet

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS. Desember 2010

Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS. Desember 2010 Klima-og energiplan Måsøy kommune 2011-2023 Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS Desember 2010 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Klima- og energiplan. Vedtatt av kommunestyret 04.02.2009 Endret av kommunestyret. 17.06.2009 INNHOLDSREGISTER: K2000: 07/996 dok.

Klima- og energiplan. Vedtatt av kommunestyret 04.02.2009 Endret av kommunestyret. 17.06.2009 INNHOLDSREGISTER: K2000: 07/996 dok. Klima- og energiplan Vedtatt av kommunestyret 04.02.2009 Endret av kommunestyret. 17.06.2009 INNHOLDSREGISTER: K2000: 07/996 dok. 77 (PLN) INNHOLDSREGISTER Innledning.sd. 3 Hvorfor fokusere på klima og

Detaljer