Karlsøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karlsøy kommune 2010-2020"

Transkript

1 R06 UTKAST Kommunedelplan Energi- og klimaplan for Karlsøy kommune Planen er utformet etter mal fra veiledere i ENOVA og er basert på godkjent søknad/ tilskudd fra ENOVA. Karlsøy kommune har i samarbeid med Norsk Gründerutvikling utformet søknader og planverk i tilknytning til Energi- og klimaplan for kommunen. Dr. Gt Narvik Mob: Revideringsarbeid: Har satt inn en rekke nye punkter tilknyttet tiltak og handlingsplan i dokumentet. Korreksjon gjelder kun landbruket. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 1 av 23

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Karlsøy kommune Hva er energi- og klimaplan Hvorfor en slik plan Oppbygningen av planen Finansiering Oppfølling Bakgrunn og overordnet målsetning Prosjektinnhold, hovedaktiviteter og mål Føringer for utviklingen av kommunens energipolitikk Forankring Informasjon og kompetansebygging i Karlsøy kommune Overgang til fornybar energi Utredning av energi- og klima for fremtiden i Karlsøy kommune ENØK i kommunens bygningsmasse Nøkkeltall for Karlsøy kommune (Basis fra 2007) Grafisk fremstilling utslipp og energibruk Oversikt kommunal bygningsmasse Oversikt potensiell ENØK- besparelse Hovedmålsetning energi fra Lokal energiutredning Indikator for energibruk Anbefalte tiltak Holdninger og kunnskap Fjernvarme og vannbåren oppvarmingssystem Lokale energiressurser Reguleringsplaner Energibruk i bygninger Transport Landbruk, skogforvaltning og biobrensel Avfall Havbruksnæringen Handlingsplan Energi- & klimaplan Tiltaksplan ENØK, kommunal bygningsmasse Dato: 02. juni 2010 Vedlegg til Energi- & klimaplan Vedlegg 1 energi og klima i all samfunnsutvikling Vedlegg 2 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaplanspørsmål Vedlegg 3 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon Vedlegg 4 Klimainformasjon, begreper og referanser D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 2 av 23

3 1. Innledning 1.1. Karlsøy kommune Karlsøy kommune ble i år. Kommunen har ca innbyggere og har et landareal på 1086 km 2. Kommunen har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø. Kommune har hatt noe nedgang i folketallet og iverksetter tiltak for å snu denne trend. Karlsøy kommune har i kommunestyrevedtak av 2010 vedtatt å utarbeide en kommunedel plan for energi og klima med sentrale målsettinger og en handlingsplan for konkrete tiltak. Denne planen har som målsetting å sikre en mer effektiv ressursbruk i kommunen og øke kommunens egeninnsikt for prioriteringer og tiltak i lokalsamfunnet. Innbyggerne må i størst mulig grad føle eierskap til denne delen av den kommunale utviklingen og er nøkkelen til at Karlsøy kommune skal lykkes med dette arbeidet. INNLEDNING SLUTTFØRES FØR INNSENDELSE TIL ÅPEN HØRING D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 3 av 23

4 1.2. Hva er energi- og klimaplan Energi og klimaplan skal belyse kommunens forhold knyttet til energi og klimagassutslipp, hvilket betyr: Klimagassutslipp og energibruk i ulike sektorer Tilgang på fornybare energiressurser Vurdering av fremtidige energi- og klimaløsninger Energieffektiviseringer i kommunen Tiltaks- og handlingsplan Planen bør også omfatte tiltak knyttet til redusert klimagassutslipp fra annen aktivitet i kommunen som kommunen kan påvirke. Det kan være direkte utslipp fra transport, avfallsbehandling og landbruk, og indirekte utslipp fra innkjøp Hvorfor en slik plan Global oppvarming som følge av menneske skapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verdenssamfunnet står ovenfor. Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å legge om energibruken, og det er bred politisk enighet om at dette skal prioriteres. Drivhuseffekten oppstår når jorda, etter å absorbere kortbølget stråling fra sola, sender ut langbølget stråling som absorberes av klimagassene i atmosfæren. Det forventes at planen og arbeidet med denne vil gi flere fordeler. Her kan nevnes lavere driftsutgifter, større mulighet for statlig støtte til lokale energiprosjekter, økt kunnskap om energispørsmål, økt lokal verdiskapning gjennom utnyttelse av lokale energikilder, lavere CO 2 -utslipp, mindre lokal forurensning og et bedre miljørenommé. I tillegg nevnes også grunnlag for bedre planlegging av fremtidens energisystemer med bl.a. større evne til å stå i mot fremtidig høyere priser på el og olje Oppbygningen av planen Planen starter med kartlegging av kommunens tekniske innhold og detaljinnhold, deretter konkrete tiltak og en handlingsplan for kommunen. Siste sider er forklarende iht til ulike begreper, fakta og referanser. Basistallene for utredningen er satt til årstallet Finansiering Planen er finansiert gjennom støtte fra ENOVA på kr , samt en tilsvarende andel egeninnsats og ekstra finansiering fra kommune Oppfølling Planen skal følges opp av forpliktende føringer, forankringer, anbefalte tiltak og handlingsplan med konkrete, tidfestede mål. De konkrete tiltakene skal legges til de aktuelle budsjettområder, og tallfestes ved budsjettbehandling hvert år. Planen skal justeres hvert 2 år. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 4 av 23

5 1.7. Bakgrunn og overordnet målsetning Hovedmålet med planen er å få et kommunalt redskap som plattform med fokus på energi og klimautfordringer. Denne forankres i overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsetninger. Gjennom å etablere en Kommunedelplan for energi og miljø vil vi påvirke valg som blir gjort i lokalsamfunnet for å sikre energieffektive og miljørettede løsninger Der finnes ca 1015 boenheter i kommunen og 919 fritidsboliger. Kommunens bygningsmasse benytter kun elektrisitet til oppvarming. Parallelt med Energi- og klimaplanen vil kommunen iverksette ENØK tiltak i prioriterte kommunale bygg. Kommunen skal kartlegge og energieffektivisere kommunale byggingsmasse og tilpasse private byggingsmasse. Kommunen har totalt 26 kommunale bygg med en verdi på om lag kr. X mill. Kommunen har et utslipp på ca tonn CO 2 ekvivalenter pr. år. Karlsøy kommune har som hovedmål å følge Nasjonale mål og bidra til reduksjon i utslipp lokalt med 20 % innen 2012 og videre bli karbonnøytral i.h.t nasjonale mål. I henhold til folketellinger er den jevnt redusert til et nivå på 2363 innbyggere. I følge SSBs fremskriving av folkemengden i Karlsøy fra 2005 til 2020 vil innbyggertallet reduseres mot et forventet folketall på ca 2250 personer i Dette tilsier en årlig reduksjon på ca 1,4 %. Karlsøy kommune vil aktiv gå inn for å redusere fraflyttingen med bla å legge til rette for prosjekter som gir økt syselsetting på kort og lang sikt. Arealfordelingen viser at 7 % er jordbruksarealer, ca 10 % er skog, og de resterende 83 % er uproduktive områder. Kommunen har full barnehagedekning. Karlsøy kommune er et viktig rekreasjonsområde for folk også bosatt i Tromsø, og i helgene er det stor trafikk av tromsøværinger som opplever kvalitetstid i hytter og fritidshus rundt omkring på øyene. Kommunen består av over 600 øyer og holmer, hvorav fem øyer med bosetning. Dette er Ringvassøya, Vannøya, Reinøya, Rebbenesøya og Karlsøya. Fiskeri er hovednæring i Karlsøy kommune, med bland annet klippfisk og saltfisk som viktige eksportprodukter. Arbeidsplasser finnes også innefor offentlig sektor, jordbruk, turisme, salg- og service og entreprenørvirksomhet. I Karlsøy kommune finnes det 218 registrerte næringsbedrifter og ca 400 enkeltmannsforetak. Karlsøy kommune har 50 % av kystlinjen i Troms. Karlsøy kommune vil iverksette holdnings skapende arbeid i kommunen og med intensjon å iverksette tiltak i skoler og barnehager for å frembringe kunnskap om energi og miljø. Kommunen iverksetter idédugnad i styringsgruppen for å frembringe lokale forslag som kan forankres i den lokale energi og miljøplan. Karlsøy kommune har ingen kraftproduksjon i kommunen (underdekning i år 2007 på 55,2 GWh/år), men iverksetter nå kartleggingsarbeidet. Kommunen vil se på mulighetene for utbygging av vannkraftverk, minikraftverk, mikrokraftverk og bergvarme. Kommunen har en klar intensjon om tilrettelegging for dette. Troms kraft har fått konsesjon på 60MW vindkraft (130 GWh/år), prosjektet er i gangsatt og vil være i full drift i Kommunen har totalt 7 vannverk med god vannkvalitet, kommunen ønsker å se på mulighetene til en finansieringsløsning ved å kombinere vannverk med et vannkraftanlegg. Samtidig vil kommunen kartlegge muligheter for annen type klimavennlig energiproduksjon som solceller, vindmøller, jordvarme, bioenergianlegg, geovarme og evt. andre energikilder. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 5 av 23

6 2. Prosjektinnhold, hovedaktiviteter og mål 2.1. Føringer for utviklingen av kommunens energipolitikk Av viktige føringer for arbeidet med kommunens energipolitikk kan nevnes; A. Nasjonale mål og mål i Fylkesplanen for Troms legges til grunn. B. Overordnede føringer til kommuneplanen Karlsøy kommune, som samfunn og bedrift, skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med Norges forpliktelser og Stortingets vedtak. 2. Det skal opprettes en egen klimagruppe for Karlsøy kommune med medlemmer fra offentlige myndigheter, kommuneadministrasjon, representanter fra næringslivet og skogeiere/ bønder. Klimagruppen oppnevnes og starter sitt arbeide når energi- og klimaplanen er vedtatt. Utvalget skal ha ansvaret for oppfølling og utvikling av strategien for Karlsøy kommunes energi- og klimaplan med fokus på planens prioriterte områder. 3. Energi- og klimaplanen skal revideres hvert 2 år. Nye punkter tilknyttet planen må minimum opp til behandling i formannskapet/ Kommunestyret for godkjennelse. 4. Kommunen skal ved all energiplanlegging, også for eldre bygg, ta utgangspunkt i nye fornybare energiløsninger. Andre valg enn dette skal begrunnes særskilt. Miljø- og klimamessige verdier skal også inngå i vurderingene på linje med de økonomiske vurderingene. 5. I kommunens egne bygg skal energibruken pr arealenhet reduseres med 10 % innen utgangen av 2012, med basis i De siste 10 % reduksjon er de vanskeligste og vil derfor kreve tyngre investeringer. (Det skal i arbeidet iverksettes et forprosjekt som kartlegger de konkrete tiltak. Prosjekter og tiltak søkes finansiert gjennom støtteordninger fra bla. ENOVA). 6. Det skal legges til rette for valg av fornybare energibesparende løsninger ved planlegging av nye byggeområder. Sentrale tilskuddsordninger for dette søkes benyttet. Med bakgrunn i revidert plan- og bygningslov (PBL) skal kommunens myndighet så langt det er mulig bestemme energiløsninger ved regulering av nye bygg i kommunen. 7. Kommunen skal for egen bygningsmasse være et forbilde på riktig energibruk. 8. Kartlegge energiforbruket i kommunens bygningsmasse og utrede ENØK- tiltak som kan søkes tilskudd for hos ENOVA. 9. Påvirkningsarbeid og kunnskapsformidling ovenfor kommunens innbyggere spesielt mot barn og ungdom. Karlsøy kommunestyre vedtok i 2010 å etablere en Klima- og energigruppe. Formålet med gruppen er å sikre bl.a. utvikling av alternativ/fornybar energi i samarbeid med bl.a. utbyggere og gründere i tråd med kommunens klimamålsettinger. Det er vedtatt egne retningslinjer for gruppens arbeid. Prosjektgruppen har med bruk av konsulenter fra Norsk Gründerutvikling AS innsendt søknad til ENOVA i.h.t. prosjektstøtte. Denne søknaden er innvilget. Karlsøy kommune ønsker å innlede et samarbeid med Høgskolen i Narvik og andre kompetanseinstitusjoner innen miljø- og klimaarbeid i Narvik og Tromsø. Målet med kommunedelplaner er å få kommunen til å satse på energieffektivisering, fornybar energi (som f.eks. bioenergi) for å få ned klimagassutslippene til kommunen. Kommunen bør i samarbeid med kompetansenettverket, blant annet: 1. Forankre satsingen i kommunenes overordnede planlegging og integrere satsingen i kommunens ordinære plan- og styringssystem. 2. Videreutvikle/følge opp energi- og miljøplan og sørge for at dette temaet blir fokusert og innarbeidet i kommunens videre planarbeid. 3. Følge opp de fastsatte konkrete mål for reduksjon av utslipp av klimagasser i kommunen. 4. Dokumentere at de har iverksatt konkrete tiltak innen energi- og klimaplanlegging, samt hvilke effekter disse tiltakene har. 5. Formidle erfaringer gjennom læringsnettverket. 6. Kartlegge og legge til rette for energieffektivisering i offentlige og private bygg. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 6 av 23

7 3. Forankring For å kunne holde et høyt fokus på energi- og klimautfordringene vil energi- og klimaplanen fungere som en god plattform og et godt redskap for dette arbeidet. Denne skal forankres i forhold til de overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsetninger. Kommunen skal i tråd med Fylkesplanen arbeide for opprettelsen av et energifond. Fondets formål er å støtte investeringer i alternative energikilder for å oppnå Fylkesplanens mål om å bli et foregangsfylke innenfor bærekraftig energibruk. De nasjonale målsettinger er en reduksjon i utslipp lokalt med 10 % innen 2012, samt en målsetting om karbonnøytralitet i.h.t. nasjonale mål innen Karlsøy kommune fastsetter 4 målområder med tilhørende tiltak; 3.1. Informasjon og kompetansebygging i Karlsøy kommune a. Byggherrer skal få informasjon om energi og ENØK i byggesaksbehandlingen. b. Kommunen iverksetter kompetanse- og påvirkningsarbeid i egen organisasjon i c. Kommunen skal fokusere på energi- og klima gjennom skoler og barnehager. d. Kommunens innbyggere skal få større kjennskap til ENØK, vannbåren varme, geovarme og lokale energikilder. e. Kommunen skal være en pådriver for å fremme interessen hos næringslivet for utvikling av bedrifter og organisasjoner til miljøfyrtårn Overgang til fornybar energi a. Kommunen skal være en pådriver for etableringen av fjernvarme, spillvarmeanlegg og geovarmeanlegg. b. Innen kommunens egne bygg og leide arealer skal total energibruk pr. m 2 reduseres 10 % innen 2012 og 20 % innen 2015 ut fra årsforbruket i c. Kommunens virksomhet skal ha redusert sine klimautslipp med 20 % innen d. Kommunen skal være klimanøytral innen e. Kommunen skal legge til rette for lokal kraftproduksjon innen 2020, samt arbeide for å bli selvforsynt med energi. f. Kommunen skal være en pådriver til lokal næringsutvikling for utnyttelse av lokale energikilder. g. Vindkraftanlegg i kommunen skal ifm konsesjonsplikt avsette midler til en fond for demontering/ opprydning av anleggene før driftsstart Utredning av energi- og klima for fremtiden i Karlsøy kommune a. Kommunen bør ha utredet en konsekvensanalyse før 2016 iht konsekvenser med klimaendringene og økt havnivå. b. Kommunen skal iverksette konkrete tiltak for å endre rutiner tilknyttet transport av kommunalt personell. Kommunen vil med dette utrede mulighetene for implementering av miljøvennlige kjøretøy som kommunalt transportmiddel. c. I reguleringsplanene for byggeområder (boliger og næringsbygg) skal problemstillinger tilknyttet klima og energi tas opp som en fast rutine. d. Kommunen skal utarbeide en helhetlig kommunal plan som ivaretar energi- og klimaplan, bo mønster/ tetthet, næringsområder, energibehov, energikilder, industri, miljø, transport, vei osv ENØK i kommunens bygningsmasse a. Kommunen skal være et forbilde på riktig energibruk gjennom å sette krav til energifleksibilitet og energieffektivisering i egne bygg og leide lokaler. b. Kommunen skal legge til rette for strakstiltak innen ENØK. c. Kommunen iverksetter kartlegging av energieffektiviserende tiltak og iverksetter strakstiltak. d. Kommune skal utrede muligheten for konvertering til rimeligere belysning inne og ute. e. Kommunen skal vurdere nye og mer moderne styringssystemer for å redusere kommunens energikostnader. f. Bygg testes for energitetthet (termograferes) før de utbedres og etter gjennomførte tiltak. Nye bygg testet når de er reist. g. Kommunen skal også vurdere passive hus som ENØK- tiltak. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 7 av 23

8 4. Nøkkeltall for Karlsøy kommune (Basis fra 2007) Nøkkeltall for 2007 Nøkkeltall: Areal (km 2 ) Innb. Innb. Pr. km2 Samlet Energiforbruk (GWh/år) Energiproduksjon Underdekning/ overskudd (GWh/år) Gatelys (stk) Estimert energipris Karlsøy kommune 1045, ,3 55,2 0,0 55, ,6 Energibruk (2007) Samlet energibruk pr. innbygger (kwh/ år) Landsgjennomsnittet (kwh/år) Husholdningsrelatert energibruk (kwh/år) Landsgjennomsnittet (kwh/år) Bruk av elektrisk kraft % Landsgjennomsnittet Energitetthet (GWh/km2) Oljeforbruk oppvarming (tonn CO2) Karlsøy kommune % 66 % 0,05 66,75 ENØK (forslag) folketall etter MMMM, 60øre/kWh Energibruk (KWh/ år) Reduksjonspotensial passivt (Byggteknisk) Reduksjonspotensial aktivt (Geovarme) Energiforbruk etter passivt og aktivt tiltak (Oppvarming) Reduksjonspotensial (Belysning) Totalt energiforbruk etter stipulert besbarelse (KWh/år) Estimert energifor bruk etter tiltak i (kr) Estimert i % Rådhuset kr ,76 42 % Vannvåg skole + i og s kr ,20 35 % Tallgrunnlag avviker i påvente av resultat forprosjekt ENØK! Karlsøy omsorgsenter kr ,20 45 % Hansnes barnehage K kr ,88 42 % summert i kwh/år summert i kr/ år kr ,00 kr ,04 42 % Alle kommunale b Alle kom. B. i kr kr ,80 med estimert energipris kr ,03 45 % Utebelysning kr ,60 Har integrert styringsanlegg/ redusert besparelse kr ,68 45 % Lokale utslipp Metangass CH4 (tonn) Karbondioksid CO2 (tonn) CO2 ekvivalenter (tonn) Lystgass N2O (tonn) Aktuelle omr. For ny fornybar energi Estimert potensial Totale utslipp 70,5 7514, ,0 3,3 Mini mikro og småkraft 23,3 Stasjonær forbrenning 5,8 663,6 799,5 0,0 Vindkraft Fakken, Rebenesøya, Nordfjellet, Burunsunhei 320 Prosessutslipp 63,5 105,6 2255,8 2,6 Bioenergi Hansnes 3 Mobile Kilder 1,2 6745,3 6969,8 0,6 Geovarme Hansnes, Vannvåg 20 Pr innbygger 0,030 3,2 4,2 0,0014 Sjøvarme Hansnes, Vannvåg 10 Marginalkost pr. inbygger (se s47) kr 124,26 kr 630,68 kr 841,38 kr 85,86 Estimert energipotensial 376,3 Forventet utvikling i lokale utslipp frem mot 2020 (folketall etter MMMM) Metangass CH4 (tonn) Karbondioksid CO2 (tonn) Type energiform CO2 ekvivalenter (tonn) Lystgass N2O (tonn) Samlet areal "oversikt kommunal bygningsmasse m2 Spesifikt forbruk gjennomsnitt (kwh/m2 år) Estimert potensial Spesifikt forbruk (kwh/m2 år) Totale utslipp , ,0 3, Estimert utslipp pr. inbygger 0,044 4,4 6,3 0,0035 Arealfordeling Størrelse (daa) Tilvekst i GWh Landbruk Antall dyr Antall bruk Jordbruk dyrket mark 3051 Sau Produktiv skogbruk Vill sau 57 3 Skogkledd areal Geiter Plantet gran 0 Ammeku 7 1 Årlig tilvekst lauv, gran ,0 Slaktegris Rein -S Bosetning og boforhold Kommune Fylket Landet Rein -V Befolkning pr km2 2,3 6,2 15,7 S=sommerbeite, V=vinterbeite Antall bosatt i tettbebygd strøk (%) ,0 Antall bosatte i boligbygg etter 1961 (%) 79,1 77,1 66,9 Husholdningsavfall i kilo pr. inb (ref. Skånland kommune, SFT, SSB, Lokal energiutredning) Inbyggerutvikling basert etter MMMM (middels vekst) D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 8 av 23

9 4.1. Grafisk fremstilling utslipp og energibruk Karlsøy kommune 2007 Utslipp Karbondioksid CO2 tonn Stasjonær forbrenni ng Prosessut slipp Mobile Kilder Totale utslipp Karlsøy kommune ,5 2255,8 6969, tonn Karlsøy kommune 2007 Stasjonær forbrennin g Prosessuts lipp Mobile Kilder Totale utslipp 663,6 105,6 6745,3 7514,5 Utslipp Metangass CH4 Utslipp Lystgass N2O tonn Stasjonær forbrennin g Prosessutsl ipp Mobile Kilder Totale utslipp tonn 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Stasjonær forbrennin g Prosessutsl ipp Mobile Kilder Totale utslipp Karlsøy kommune ,8 63,5 1,2 70,5 Karlsøy kommune ,6 0,6 3,3 Utslippene i Karlsøy kommune utgjør ca 1,1 % av Troms totale utslipp. Tabellene vil oppdateres når ny data fremlegges fra SFT/ Klimakalkulator. energi Energibruk kwh/år 2007 Husholdningsrelatert energibruk i Karlsøy er noe høyere en lands gjennomsnittet. Kommunen vil iverksette ENØK- tiltak for å påvirke til reduksjon. Ser vi på det samlet energibruk ligger dette noe lavere en lands gjennomsnittet. Kommunen har ingen energiproduksjon, men iverksetter tiltak for å bli selvforsynt med energi innen perioden frem mot Import av energi (GWh/år) Produsert energi (GWh/år) Samlet energibruk pr. innbygger (kwh/år) Landsgjenno m snittet (kwh/år) Husholdnings relatert energibruk (kwh/år) Landsgjenno m snittet (kwh/år) Karlsøy kommune ,2 0, D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 9 av 23

10 4.2. Oversikt kommunal bygningsmasse OVERSIKT KOMMUNAL BYGNINGSMASSE Kommune Karlsøy kommune Kommunenr: 1936 Fylke Kontaktperson: Troms fylke Navn: Mailadr.: Telefon: Kjetil H. Danielsen Type bygg Byggeår Areal (m2) Totalt energi forbruk (kwh/år) Spesifikt forbruk (kwh/m2, år) Energikilder oppvarming Skolebygg: Stakkvik oppvekstsenter - totalt Elektrisk Andel vannbåren varme (0-100%) Vannareid oppvekstsenter - totalt 1959/ Elektrisk Vannvåg skole+ idretts og svømmehall 1964/ Elektrisk 0 % Hansnes skole, idrett og svømmeh. - totalt 1969/ Elektrisk 0 % Barnehage: Gamnes barnehage GID 40/ Elektrisk 0 % Hansnes barnehage-tårnet GID 44/ Elektrisk 0 % Hansnes barnehage-kardemomme GID 44/ Elektrisk 0 % Vannvåg barnehage GID 50/108, / Elektrisk 0 % Helsebygg: Karlsøy omsorgssenter - Totalt - GID 44/ Elektrisk 100 % Vannvåg bo- og servicesenter - GID 50/ Elektrisk (ved) 100 % Administrasjonsbygg: Karlsøy Rådhus - Totalt - GID 44/ Elektrisk / Varmepumpe (vent) Vannvåg servicebygg - GID 50/ Elektrisk 0 % 0 % Kultur-/idrettsbygg: Hansnes idrettsbygg - Totalt - GID 44/ Elektrisk 0 % Stakkvik idrettsbygg - Totalt - GID 38/ Elektrisk 0 % Ringvassøy kirke - GID 44/ Elektrisk 0 % Sengskroken kirke - GID 3/ Elektrisk 0 % Karlsøy kirke - GID 46/1/ Elektrisk 0 % Helgøy kirke - GID 33/ / Elektrisk 0 % Kommunale boliger Svømmehall Elektrisk SUM D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 10 av 23

11 4.3. Oversikt potensiell ENØK- besparelse En samlet vurdering ut fra estimatet i forprosjektet ENØK viser at kommunen har et potensial for å redusere energiforbruket med opp til X GWh/ år, som utgjør en reduksjon fra X GWh/år til på ca. X kwh/ år. For mer informasjon rund ENØK- potensial og tiltak, se egen rapport Forprosjekt ENØK. De ulike tiltak som er utredet under forprosjekt ENØK er noe beskrevet i kapitel 7. For detaljer, se egen rapport forprosjekt ENØK , , , , , , Det totale energifor bruk (kwh/år) 2007 Totalt energifor bruk etter ENØK tiltak (KWh/år) Besparelse 4.4. Hovedmålsetning energi fra Lokal energiutredning 1. Delmål: utnytte energi fra deponi og prosessindustri Tiltak: Etablere anlegg for oppsamling og utnytting av spillvarme og biogass Bruke spillvarme og biogass til oppvarming, drivstoff til transportarbeid etc 2. Delmål: utnytte energi fra skog Tiltak: Etablere biobrenselanlegg basert på trevirke Øke produksjon av biobrensel, flis, fyringsved og lignende 3. Delmål: fremme bruk av nye, fornybare energibærere Tiltak: Etablere anlegg for utnytting av jordvarme, sol- vind- og bølgekraft Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling for å utnytte potensialet i ulike energibærere og varmepumpeteknologi Støtte utprøving og etablering finansielt 4. Delmål: energi- effektivisering Tiltak: ENØK- tiltak, miljøsertifisering, miljøfyrtårn Kommunale energiplaner Informasjon/ kunnskapsspredning overfor hushold, næringsliv, organisasjoner KILDE: Handlingsplan for klima og energi i Troms 2001 D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 11 av 23

12 4.5. Indikator for energibruk Under vises energiforbruket i husholdninger fordelt på antall innbyggere i kommunen. Dette gir en indikator på hvilke energikilder som blir brukt i kommunen og hvor effektiv folk bor med hensyn på energibruk sammenlignet med landsnormalen for året. Foreløpig har vi samlet forbruk på de enkelte energibærerne for år Som vi ser ligger forbruket omtrent på nivå med landsgjennomsnittet. Forbruket er i kwh, og dataene er ikke temperaturkorrigert. Vi gjør oppmerksom på at tabellene kan avvike grunnet manglende underlagsdata. Data som ikke er å oppdrive grunnet manglende statistikker. Samlet stasjonært energibruk i Karlsøy er i størrelsesorden 55,2 GWh/år. Av dette utgjør elektrisk kraft 46 GWh/år (inkludert nettap på ca. 6 %), noe som tilsvarer ca 83,3 % av energiforsyningen (landsgjennomsnittet er 66 %). Sammensetningen av forbruket er gitt i figuren til venstre. I kurvene for energibruk pr. innbygger er det ikke tatt med energibruk til brukergruppe treforedling og kraftkrevende industri, fordi denne gruppen varierer strekt. Gjelder for alle grafene fremlagt på denne siden. Offentlig sektor i kommunen og fylkeskommunen bruker 9,8 % av energien (5,4 GWh / 55,2 GWh). I andre kommuner ligger andelen av offentlig energibruk på ca %. I tilegg kan det drives informasjonsarbeid mot husholdningssektoren som bruker 64,8 % av energien i kommunen (33,7 GWh / 55,2 GWh). Energiforsyning fra avfallsforbrenning eller storskala spillvarmegjenvinning er ikke registrert innenfor kommunen. Holdt opp mot de nasjonale tallene går det fram at Karlsøy har større andel elektrisitetsforsyning av sitt energibehov enn gjennomsnittet for Norge. Dette har spesielt gått på bekostning av faste brensler til oppvarmingsformål. Andel fjernvarme er lavere enn landsgjennomsnittet. Det ser imidlertid ut til at mangelen på tung industri i Karlsøy fører til at energifordelingen er noe annerledes enn i landet sett under ett. Den største forskjellen blir her naturlig nok at energibruken til husholdninger og til tjenesteyting utgjør større andel av det totale forbruket. I Karlsøy utgjør husholdningsforbruket kwh og hvor landsgjennomsnittet er kwh. For mer informasjon omkring klimautslipp og energi, se vedlegg 4. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 12 av 23

13 5. Anbefalte tiltak 5.1. Holdninger og kunnskap a) Tilby enøk opplæring av lærere, byggforvaltere, byggherre mfl b) Opprette samarbeid/nettverk for energibrukere i kommunen c) Satse på opplæring av barn/ungdom i skoler og barnehager d) Informasjonskampanjer e) Utarbeide holdningskampanjer for enøk, dvs å trekke inn barnehager, skoler mfl f) Utarbeide helhetlig plan for Karlsøy kommune som innbefatter anbefalte tiltak og handlingsplan i E&K -plan 5.2. Fjernvarme og vannbåren oppvarmingssystem a) Legge til rette for utbygging av fjernvarme på tettstedene, spesielt Hansnes, Vannvåg og Gamnes. b) Vurdere geovarme som hovedalternativ til oppvarming av små og store bygg. c) Bidra til økt bruk av biobrensel som energikilde i fjernvarmeanleggene d) Bidra til økt bruk av vannbåren varme til oppvarmede haller og treningsplasser hvor dette er aktuelt e) Kreve vannbåren varme i alle nybygg over for eksempel 500 m 2 f) Bør vurdere å kreve tilknytningsplikt til fjernvarme (i følge Plan- og bygningslovens 66a) på nye bolig- og næringsområder 5.3. Lokale energiressurser a. Tilrettelegge for økt bruk av varmepumpe, solceller, bioenergi, geovarme, vind- og annen miljøvennlig energi. b) En større utstrakt bruk av biobrensel vil også redusere CO 2 utslippene hvis oljefyrte anlegg ellers er alternativet. c) Bruk av miljøvennlig energi gir reduserte utslipp. d) Vurdere å ta i bruk tariffgrenseregulering i kommunen Reguleringsplaner a) Legge til rette for parkanlegg (ved behov) og gangveier/sykkelstier i kommuneplan b) Legge til rette for bedre utnyttelse av tomteareal på tettstedene (økt utnyttelsesgrad/ boligplan) c) Redusert transportbehov d) Arealplanlegging med sikte på fortetting og sentrumsnær utvikling e) Kortere avstander mellom boliger, arbeidsplasser, skoler, service- institusjoner og så videre f) Tilrettelegning for passive hus 5.5. Energibruk i bygninger a) Bedre isolasjon av bygningsmassen særlig for nybygg b) Energistyring c) Satse på geovarme eller varmepumper d) Se investeringsfase og driftsfase i sammenheng (en viktig forutsetning for lønnsomhet i en del prosjekter). Det skal fokuseres på livsløpskostnader. e) Opprette støtteordninger for ENØK- tiltak f) Avvente med iverksettelse av tiltak, før det fremlages en ENØK plan og godkjent ENØK søknad. g) Overgang fra fossil/høyverdig energi til fornybar/lavverdig energi h) Fase ut all oljefyring til fordel for bioenergi/spillvarme/varmepumper i) Utnytte tilgjengelige fjernvarmekilder j) Bygg termograferes før de utbedres og etter gjennomførte tiltak. Nye bygg testes når de er reist. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 13 av 23

14 k) Energimerking av alle bygg 5.6. Transport a) Tilrettelegge for biler drevet med gass eller elektrisitet (hybridversjoner) b) Overgang til mer energieffektiv og klimavennlig transport c) Tiltak for å få persontrafikk fra privatbil til buss d) Utrede kortere/ forbedret vegnettet slik at bilismen ikke vokser ytterligere e) Alternative drivstoff for landbruket f) Utvikling av kollektivtransporten ved å bedre tilbudene, dvs buss, båt, private ordninger mm. g) Gang og sykkelnettet bygges ut slik at det blir attraktivt å benytte. h) Tilrettelegging av gass, el- stasjoner for biler Landbruk, skogforvaltning og biobrensel a) Stimulere bruken av bioenergi ved at kommunen blir en betydelig kjøper av slik energi og at landbruket satser på bioenergi som næring. b) Stimulere til kursing i gjødselbruk og gjødselplanlegging utover pålagte planer. c) Kursing i bruk av plantemateriale som binder Nitrogen i jord og som reduserer utslipp av lystgassen fra jordbruket. d) Utrede/ vurdere å innføre grøftetilskudd. e) Stimulere bøndene i kommunen til jevnlig gjennomgang og oppgradering av egne miljøplaner. f) Utrede og legge til rette for bruk av beitebasert landbruk. g) Legge til rette for økt satsning på økologisk landbruk h) Iverksette tiltak for utnyttelse av lokal matproduksjon/ kortreist mat (miljønøytral mat). i) Gjøre bruken av biobrenselanlegg attraktiv på ikke tettsteder (kampanje for nye ovner) j) Legge til rette for biobrenselleverandører k) Stimulere til økt omfang av produksjonsskog l) Stimulere til økt og forbedret skogforvaltning 5.8. Avfall a) Legge til rette for bedre utnyttelse av avfall til energiformål og gjenvinning b) Arbeide for å øke utsorteringsgraden av avfallskomponenter til samfunnsmessig optimale nivåer. c) Redusere mengde avfall til deponi gjennom styring av avfallskomponenter til gjenvinning og energiutnyttelse. d) Følge med i utviklingen og implementere nye teknikker for oksidasjon av metan i deponigass. e) Kommunen skal stille krav til deponi aktører iht håndtering av deponigass f) Kommune skal legge til rette for utnyttelse av lokal slam til energi. g) Utrede mulighetene for å ivareta septikk/ slamavfall/ matavfall for omdanning til gjødsel og til energi. h) Skipsvrak/ fartøy i opplagring i kommunen skal være tømt for miljøskadelig avfall. i) Kommunen tillater kun opplagring av skipsvrak/ fartøy i opplagring, i henhold til avsatte områder iht reguleringsplan/ kommuneplan Havbruksnæringen a) Bidra til at det utredes/ kartlegges forurensninger i havbunn/ områdene rundt fiskeriforvaltning i kommunen og påvirke andre kommuner til tiltak. b) Legge til rette for ENØK- tiltak ved ny næringsvirksomhet/ havbruksnæring. c) Ha en målsetning om null utslipp fra havbruksnæring innenfor planperioden. d) Legge til rette for/ utrede tiltak for deponi/ håndtering av fiskeriavfall. e) Revisjon av Kystsoneplanen (i henhold til ny Havne- og farvannslov) f) Kystsoneplan vs forurensning med hensyn til oppdrett D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 14 av 23

15 g) Ved nyetableringer skal konsekvensutredninger være ferdig utredet før iverksettelse h) Seminar om ny Havne- og farvannslov i) Plan og krav til håndtering av fiskeriavfall j) Havbruksnæringen skal påvirkes til å utnytte fiskeriavfall/ biomassen til energiformål k) Havbruksnæringen skal etablere et fond som øremerkes opprydding l) Lokalisering av havbruksrelatert næring i forhold til søknad og vedtak i kommunen m) Antall havbruksnæringer i kommunen skal fundamenteres i bærekraftig utvikling og ballanserte målkrav i tråd med Kystsoneplanen. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 15 av 23

16 6. Handlingsplan Energi- & klimaplan For perioden Tiltak Omfatter Estimert kostnad 1 Transport A Redusere bruk av privatbil ved å tilrettelegge bedre for gående og syklende B Øke kollektivtilbud generelt D Stimulere til overgang til EL- biler lokalt. KK skal benytte EL- biler hvor det er nyttig. E Stimulere til andre miljøvennlige kjøretøy og legge til rette for økt bruk. F Gjennomføre en årlig sykkelkampanje og legge til rette for økt bruk av sykkel Frist (gjennomføring) Hele Perioden Aktører KK/ Statens vegvesen 2010 KK/ Rutebilselskap/ KK/ Bilbransjen/ Parkering KK/ Statens vegvesen/ Andre viktige forum 2 Landbruk A Intensivere gjødselplanleggingen. hindre overgjødsling og 2010 KK/ Bondeorganisasjoner/ Småbrukarlag gjødselspredning utenom vekstsesongen B Stimulere til kursing i KK/ bønder/ andre gjødselbruk og gjødselplanlegging utover pålagte planer C Stimulere til mer bruk av våt kompostert husdyrgjødsel i samarbeid med nybygg KK/ Fylkesmannens landbruksavdeling/ Bondeorganisasjoner/ Småbrukarlag og ombygging av gjødsellagre D Stimulere til samdrift av KK/ landbruksnæreingen landbruket E Stimulere til bruk av KK/ Bioforsk Nord planter som binder nitrogen F Kursing i bruk av KK/ bønder/ andre plantemateriale som binder Nitrogen i jord og som reduserer utslipp av lystgassen fra jordbruket G Miljøplankurs for KK landbruksnæringen H Utrede/ vurdere å 2011 KK D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 16 av 23

17 innføre grøftetilskudd I Stimulere bøndene i kommunen til jevnlig gjennomgang og oppgradering av egne miljøplaner J Utrede og legge til rette for bruk av beitebasert landbruk K Legge til rette for økt satsning på økologisk landbruk L Iverksette tiltak for utnyttelse av lokal matproduksjon/ kortreist mat (miljønøytral mat) M Påvirke/ informere angående grøfting av jordbruksområder 3 Stasjonær energibruk A Kartlegge ENØKpotensial i alle større offentlige bygg og gjennomføre tiltak der det vil være mulig. Stimulere til at dette gjennomføres i private næringsbygg KK KK 2011 KK 2010/ Hele perioden Strakstiltak KK KK/ Fylkesmann Kraftselskaper/ Enova SF/ konsulenter B Innføre tiltak for å redusere bruk av oljefyring i kommunen KK C D E F G Utarbeide plan for utfasing av all oljefyring i kommunen Stimulere til utskifting av alle eldre vedovner ved å yte et økonomisk tilskudd til kjøp av nye ovner pr år. Det etableres et fond for energitiltaket. Mål: 50 nye ovner pr år fra 2010 Igangsette planer om lokal kraftproduksjon i Karlsøy kommune. Selvforsynt med kraft/ miljøvennlig kraft innen 2015 Fornye linjenettet med tanke på å minske energitapet på linjen Stimulere til utbygging av mikro- og Kr pr. år Ved kr.2.000,- i tilskudd pr skiftet ovn KK KK/ Kraftselskaper/ Forhandlere/ Andre 2010 Kraftselskaper/ Grunneiere/ Karlsøy kommune/ Andre Kraftselskaper KK/ Kraftselskap/ Grunneiere/ Andre D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 17 av 23

18 I J minikraftverk i tiltenkt vassdrag. Se på muligheten med kombinasjon vannverk og kraftproduksjon Utrede og legge til rette for Bioenergi og geovarme Pilotkunde i bruk av LED- lys. LED- lys kan redusere energibruken med opp til 70 % KK/ Kraftselskaper/ Grunneiere/ Skogeiere/ Andre 2010 KK/ Statens vegvesen/ Leverandører/ Andre K Benytte PBL aktivt med tanke på å kunne gi pålegg om tilrettelegging for vannbåren varme i alle nye bygg over 500m 2. Samt i tilknytning til alle nye større boligfeil (over 10 bygninger). KK L Unngå elektrisk oppvarming av uteområder KK M Iverksette energiutredning og energieffektivisering for offentlige og private byggmasse Strakstiltak (se pkt 3A) KK/ Konsulenter/ ENOVA N Utrede og iverksette bruk av geovarme tilknyttet større og mindre bygningsmasse Snarest / 2010 KK/ konsulenter/ andre O Bygg testes for energitetthet (termograferes) før de utbedres og etter gjennomførte tiltak. Nye bygg testes når de er reist. 4. Utbygningsmønster og byggesak A Utbygging av gang og sykkelstier må prioriteres, slik at en får en sammenhengende gang- og sykkelveinett i sentrale områder. B Gå inn for fortetning i allerede utbygde og ellers regulerte områder som et knutepunkt for KK/ Konsulenter KK/ Statens vegvesen KK D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 18 av 23

19 C D kollektivtrafikken Ved valg av nye byggeområder skal en ta hensyn til klima- og sol forhold, slik at energibehovet blir så lite som mulig. Legge til rette for å forsyne nye boligområder (undersøk muligheten for eksisterende områder) og næringsområder med fornybar energi KK KK 5. Avfallsbehandling A Revidere avfallsplanen 2011 Resursselskap B Gjennom mer informasjon og tilbud om reduksjon av avfallsgebyrer, skal en stimulere til lokal- og hjemmekompostering 2010 Resursselskap C D E Påvirke til økt oppsamling av CH 4 fra Deponi og renseanlegg På sikt vurdere gratis levering av avfall. Fremme kildesortering og gjenvinning i PBL saker 2010 KK/ Resursselskap 2010 Resursselskap 2010 KK F Sammen med næringslivet, utvikle fyrtårnsbedrifter (miljøsertifisering) KK/ Næringslivet G Bidra til at det utredes/ kartlegges forurensninger i havbunn/ områdene rundt fiskeriforvaltning i kommunen og påvirke andre kommuner til tiltak. KK/ Andre kommuner/ Fylket/ Havbruksnæring H Ha en målsetning om null utslipp fra havbruksnæring innenfor planperioden. KK/ Andre kommuner/ Fylket/ Havbruksnæring I Legge til rette for omdannelse av slam/ matavfall til gjødsel KK/ Andre kommuner/ resursselskap/ Fylket/ konsulenter. D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 19 av 23

20 deretter til energi. J Seminar om ny Havneog farvannslov K Revisjon av Kystsoneplanen (i henhold til ny Havneog farvannslov) L 6. Holdnings skapende arbeid A Utarbeide sjekklister for hvordan befolkningen kan være med å redusere energibruk og klimautslipp. KK/ Andre KK/ Andre 2010 KK/ Kraftselskap/ Skoleverket/ Newton teknologirom/ NORG B C Informasjon og handlings skapende arbeid ovenfor byggherrer for å stimulere til ENØKtiltak og valg av alternative energiløsninger. Stimulere til mer kildesortering gjennom mer informasjon KK/ Byggebransjen 2010 KK Resursselskap D Øke fokus på sammenhengen mellom energibruk og miljø gjennom et undervisningsopplegg (Newton tema dag) KK/ Skoleverket/ Newton, Norsk Gründerutvikling/ Andre E F Sørge for å holde fokus på riktig energibruk i alle administrative nivå i Karlsøy kommune. Dette vil kreve god opplæring av alle ansatte. Utarbeide oversikter over opplæringsbehov og sette sammen en plan for opplæring. Utrede konsekvensene ved evt økt havnivå i Karlsøy kommune 2010 KK KK D:\NORG\PROSJEKTER\2010\ KARLSØY KOMMUNE\Energi- og klimaplan\kk-d\energi- & Klimaplan KK-D-R06.docx Side 20 av 23

Energi- og klimaplan for

Energi- og klimaplan for Energi- og klimaplan for Evenes kommune 2010-2020 Planen er utformet etter mal fra veiledere i ENOVA og er basert på godkjent søknad/ tilskudd fra ENOVA. Evenes kommune har i samarbeid med Norsk Gründerutvikling

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Enhetsleder bygg og eiendom Håvard Heistad 18.11.2015 Antall innbyggere : ca 20.000 Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet:

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Antall innbyggere : 19.420 innbyggere (pr. 01.10.14) Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet: 138 km2 * produktivt skogsareal:

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK Energi & Klimaplan Karlsøy kommune ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK VEDLEGG 3 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon Innhold VEDLEGG 3... 1 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon... 1 1 Status

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014

Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014 Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014 Rådmannens forslag 20.11.2009 I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til de globale klimaendringene

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2010-2014 Egengodkjent i kommunestyret 21.6.2010 Innledning I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Energi & Klimaplan Karlsøy kommune Korrigert kapittel landbruk, skogbruk og punkter under tiltak kap. 1,4 VEDLEGG 2 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Innhold VEDLEGG 2... 1 Landbruk og skogbruk

Detaljer

Plantema 6: Energibruk og klimaendringer

Plantema 6: Energibruk og klimaendringer Plantema 6: Energibruk og klimaendringer Fokus: Reduserte CO2 -utslipp og klimakonsekvenser Klima: «Våtere villere varmere» (Strategiske forutsetninger) 1. Redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Energi- og klimaplan for Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2007/1775 - /233 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Tjeldsund kommune 2010-2020

Tjeldsund kommune 2010-2020 R17 HØRINGSUTKAST Kommunedelplan Energi- og klimaplan for Tjeldsund kommune 2010-2020 Planen er utformet etter mal fra veiledere i ENOVA og er basert på godkjent søknad/ tilskudd fra ENOVA. Tjeldsund kommune

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Signy R. Overbye Meldal, 19. april 2012 Utgangspunkt Hva er problemet og hvordan kan vi bidra til å løse det? Fakta Kartlagte og beregnede klimaendringer med og

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Energi og klimautredning

Energi og klimautredning Energi og klimautredning Presentasjon av høringsutkast 2010 1 Forløp 20.10.09 vedtak i formannskapet om utarbeidelse av temautredning NEE utarbeidet statusrapport og presenterte for styringsgruppa og i

Detaljer

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper.

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper. DEL 3: TILTAK Foreslåtte tiltak er delt opp i følgende hovedtema: 1. TRANSPORT OG AREALPLANLEGGING 2. ENERGIBRUK 3. FORBRUK OG AVFALL 4. LANDBRUK OG BIOENERGI 5. HOLDNINGER, INFORMASJON Tiltakene er delt

Detaljer

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) sområde Holdningsskapende arbeid Legge til rette og arbeide for øke kunnskapen og endring av

Detaljer

ENERGIPLAN VEIEN OPPDAL 29.11.07

ENERGIPLAN VEIEN OPPDAL 29.11.07 ENERGIPLAN VEIEN OPPDAL 29.11.07 DISPOSISJON Spillvarme Holla Energiplan Hemne kommune 1989 Småkraft 2003 Samla plan 2006 Hemne Fjernvarme 2006/7 Kommuneplan 2007 Energiplan 2007 Alle veier fører til.

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Bakgrunn og historikk ENØK plan Energiplan Klimaplan 1999 2005: Plan for reduksjon i kommunale bygg. Mål 6 % energisparing, oppnådd besparelse 6,2 %. Det

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Kjersti Gjervan, Enova SF Energibransjen Norges svar på klima utfordringen 4. september 2008 Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet

Detaljer

Energi- & Klimaplan. Evenes kommune VEDLEGG 1. Innhold. Energi- og klima i all samfunnsutvikling

Energi- & Klimaplan. Evenes kommune VEDLEGG 1. Innhold. Energi- og klima i all samfunnsutvikling Energi- & Klimaplan Evenes kommune VEDLEGG 1 Energi- og klima i all samfunnsutvikling Innhold VEDLEGG 1... 1 1 Energi- og klima i all samfunnsutvikling... 2 1.1 Etablere fjern-/ nærvarmeanlegg basert på

Detaljer

Klima- og energiplan for Ålesund kommune. 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring

Klima- og energiplan for Ålesund kommune. 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring Klima- og energiplan for Ålesund kommune 1. Utfordringene 2. Planprosess og tiltak 3. Nordisk klimaerklæring Bakgrunn MIK (Miljøvern i kommunene) Fredrikstaderklæringen Opprettelse av tverrpolitisk Lokal

Detaljer

Regjeringens satsing på bioenergi

Regjeringens satsing på bioenergi Regjeringens satsing på bioenergi ved Statssekretær Brit Skjelbred Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling Tromsø 11. november 2002 De energipolitiske utfordringene Stram energi- og effektbalanse

Detaljer

Lokal energiutredning for Songdalen kommune

Lokal energiutredning for Songdalen kommune Lokal energiutredning for Songdalen kommune 16/5-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning (LEU), målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

Norges energidager 16-17. oktober 2008. Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier. v/ordfører Thorvald Hillestad

Norges energidager 16-17. oktober 2008. Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier. v/ordfører Thorvald Hillestad Norges energidager 16-17. oktober 2008 Holmenkollen Park Hotel Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier v/ordfører Thorvald Hillestad 1 Klima og energisatsing O SLO BU SKERUD

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER

Lokal energiutredning 2009 Stord kommune. Stord kommune IFER Lokal energiutredning 2009 Stord kommune Stord kommune IFER Energipolitiske mål Avgrense energiforbruket vesentlig mer enn om utviklingen blir overlatt til seg selv Bruke 4 TWh mer vannbåren varme årlig

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14 Lokal energiutredning 2013 Iveland kommune 21/1-14 Hensikt med lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13

Lokal energiutredning 2013. Listerregionen, 13/11-13 Lokal energiutredning 2013 Listerregionen, 13/11-13 Agenda 09.00 Elnettet v/grundt 09.40 Utvikling energiforbruk v/hansen 10.05 Pause 10.15 ENØK-kartlegging Flekkefjord v/haugen 10.45 Nettilknytting v/josefsen

Detaljer

Kommunale energi- og klimaplaner Kjersti Gjervan, Enova Lysaker 14. oktober

Kommunale energi- og klimaplaner Kjersti Gjervan, Enova Lysaker 14. oktober Kommunale energi- og klimaplaner Kjersti Gjervan, Enova Lysaker 14. oktober Enovas kommunesatsing 2009 Støtteprogrammet Kommunal energi- og klimaplanlegging Tiltakspakke bygg - ekstraordinært program for

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE Utkast datert 21.12.2012 0 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet En energi- og klimaplan for kommunen skal beskrive forhold og

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 137/09 Formannskapet 19.11.2009 20/10 Kommunestyret 23.03.2010 31/10 Kommunestyret 27.04.2010

Saksnr. Utvalg Møtedato 137/09 Formannskapet 19.11.2009 20/10 Kommunestyret 23.03.2010 31/10 Kommunestyret 27.04.2010 Side 1 av 11 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 08/929 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR TYNSET KOMMUNE (KOMMUNEDELPLAN) Saksnr. Utvalg Møtedato 137/09 Formannskapet 19.11.2009 20/10 Kommunestyret 23.03.2010

Detaljer

Klima- og energiplan Akershus

Klima- og energiplan Akershus Klima- og energiplan Akershus Lars Salvesen Leder av hovedutvalg for samferdsel og miljø Akershus fylkeskommune Seminar Den gylne middelvei Hvam VGS 22. september 2010 Landbruket er vår fremtid! Avhengige

Detaljer

1. Energi, klima og framtidens byer

1. Energi, klima og framtidens byer Kommuneplankomiteen 24.08.09 sak 12/09 - Vedlegg 3 1. Energi, klima og framtidens byer Innledning Det er en nær sammenheng mellom energibruk, klimautslipp og miljø. Mindre energibruk gir mindre klimautslipp

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 08/4197 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - ENERGIPLAN FOR SANDEFJORD KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: S02 Saksnr.: Utvalg Møtedato 128/09 Formannskapet 16.09.2009

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Klimafestivalen, Møterom Melhus, Statens Hus, Trondheim Torsdag 20.08.2015 Christine Bjåen Sørensen Agenda 1. Innledning 2. Gjennomgang

Detaljer

Energikonferansen Sør 2008 Det klimanøytrale Sørlandet

Energikonferansen Sør 2008 Det klimanøytrale Sørlandet Energikonferansen Sør 2008 Det klimanøytrale Sørlandet 21.oktober 2008 Universitetet i Agder Klima og energiplaner på Agder status og trender Arild Olsbu Status og trender Klimasituasjonen Energi og klimaplaner

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI RENNESØY KOMMUNE PLANPROGRAM Høringsfrist: 30.04.2011 SAMMENDRAG Rennesøy kommune skal utvikle en kommunedelplan for klima og energi, - med sentrale mål og planer for

Detaljer

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Del II Kommunens som aktør Eivind Selvig, Civitas Kommunen har mange roller Samfunnsplanlegger Forvalter Utbygger Eier Leier Veileder, pådriver Samfunnsplanlegger

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

LEU 2011 Sørum. Energiutredningsmøte 2012.04.10 Hafslund Nett. Vidar Solheim, Hafslund Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers. s.1

LEU 2011 Sørum. Energiutredningsmøte 2012.04.10 Hafslund Nett. Vidar Solheim, Hafslund Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers. s.1 LEU 2011 Sørum Energiutredningsmøte 2012.04.10 Hafslund Nett Vidar Solheim, Hafslund Nett Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers s.1 Innhold Bakgrunn og mål for lokale energiutredninger Nettsituasjonen i kommunen

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold

Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold Handlingsplan 2013 Samarbeidsmodell Klimarådet kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt representant for Fylkesmannen. Under Klimarådet etableres faggrupper etter interesse/behov for den enkelte kommune/region.

Detaljer

Energi og bygg Asker kommune. Lisbeth Stokke Fjeldly Miljøleder

Energi og bygg Asker kommune. Lisbeth Stokke Fjeldly Miljøleder Energi og bygg Asker kommune Lisbeth Stokke Fjeldly Miljøleder Kommuneplan Asker Grønne Asker Arealfordeling: Totalt Marka m.m. Landbruk, friomr. Byggesone Ferskvann 100 km2 33 km2 35 km2 27 km2 5 km2

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø 03.09.2009 053/09 Bystyret 16.09.2009 101/09 Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 09/20401 Saksbehandler: Kjell Thu, telefon: Bydrift Klima- og energiplan 2010-2020 - 2. gangsbehandling. Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må Fra: Postmottak Sendt: 11. september 2015 08:33 Til: VFK-FADM-FIRMAPOST Kopi: Postmottak BYR - Byrådsavdelingene; Silja Bjerke Vestre; Kristin Antonsen Brenna; Arild Pettersen;

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

MILJØ OG KLIMAENDRING KONSEKVENSER FOR SAMFUNN OG TRANSPORT

MILJØ OG KLIMAENDRING KONSEKVENSER FOR SAMFUNN OG TRANSPORT MILJØ OG KLIMAENDRING KONSEKVENSER FOR SAMFUNN OG TRANSPORT Forum for Nordisk Jernbane Samarbeid Oslo 21. mai 2007 Jørgen Randers Handelshøyskolen BI ENDRING I TEMP OG HAVNIVÅ SIDEN 1850 Avvik fra 1961-1990

Detaljer

Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen. Sten Otto Tjørve Farsund kommune

Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen. Sten Otto Tjørve Farsund kommune Kva effekt har «Energi og miljøplan» Og korleis er planen integrert i kommuneplanen Sten Otto Tjørve Farsund kommune Energi og miljøprosjekter i Farsund 8 Farsund kommunespesifikke satsingsområder

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Energi- og klimaplaner i Østfold. En gjennomgang av Østfold Fylkeskommune og kommunenes energi- og klimaplaner

Energi- og klimaplaner i Østfold. En gjennomgang av Østfold Fylkeskommune og kommunenes energi- og klimaplaner Energi- og klimaplaner i Østfold En gjennomgang av Østfold Fylkeskommune og kommunenes energi- og klimaplaner Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Veileder om energi- og klimaplanlegging Planperiode

Detaljer

Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015

Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015 Satsing på bioenergi Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015 v/ David Johann Rådgiver skogbruk Seksjon regional utvikling 1. Nasjonale føringer 2. Situasjon i Nordland 3. Bioenergiprosjekt

Detaljer

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB Bioenergi marked og muligheter Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB 2 PLAN FOR PRESENTASJONEN MARKED FOR BIOENERGI Omfanget av bioenergi i Norge Energipriser og lønnsomhet

Detaljer

Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune

Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune November 008/Civitas Innhold 1 BAKGRUNN OG AVGRENSNING... 1.1 BAKGRUNN... 1. AVGRENSNING OG METODE... DAGENS UTSLIPP OG ENERGIBRUK...3 3 UTSLIPPSUTVIKLINGEN...6

Detaljer

Utarbeidelse av klimaplaner i Salten - kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal og Sørfold.

Utarbeidelse av klimaplaner i Salten - kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal og Sørfold. Beiarn Kommune Fauske Kommune Gildeskål Kommune Meløy Kommune Saltdal Kommune Sørfold Kommune Utarbeidelse av klimaplaner i Salten - kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal og Sørfold På veiende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

Norsk energipolitikk må innrettes slik at energiressursene aktivt kan nyttes for å sikre og utvikle kraftkrevende industri i distriktene.

Norsk energipolitikk må innrettes slik at energiressursene aktivt kan nyttes for å sikre og utvikle kraftkrevende industri i distriktene. ENERGI 14.1 Mål 14.1.1 Nasjonale mål Energimeldinga legger opp til en offensiv satsing på nye energiformer. 1 Norsk energipolitikk må legges til grunn for bruk av gass innenlands til produksjon av kraft

Detaljer

Energi- og klimaplan for Risør kommune

Energi- og klimaplan for Risør kommune Energi- og klimaplan for Risør kommune Litt om prosjektet Oppstart 2008 vedtatt aug. 2010 Støtte fra ENOVA 100 000,- Egenandel 100 000,- Var tenkt som kommunedelplan ble en temaplan Ambisjon: Konkret plan

Detaljer

Energikilder og energibærere i Bergen

Energikilder og energibærere i Bergen Energikilder og energibærere i Bergen Status for byggsektoren Klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør omlag 10 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bergen. Feil! Fant ikke referansekilden. i Klima-

Detaljer

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 3.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Klimagassregnskap for kommunale virksomheter Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Vestregionen Regionalt samarbeid mellom 16 kommuner vest for Oslo samt Akershus og Buskerud fylkeskommune Kommune

Detaljer

Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908

Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908 Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908 Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS Marina Malkova, ECgroup AS Prosjektplan - Hovedaktiviteter Beskrive Beskrive status status og

Detaljer

Hvordan kan bioenergi bidra til reduserte klimagassutslipp?

Hvordan kan bioenergi bidra til reduserte klimagassutslipp? Hvordan kan bioenergi bidra til reduserte klimagassutslipp? Status, potensial og flaskehalser Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø Workshop Tromsø 13. mai 2008 Bioenergi Energi utvunnet fra biologisk

Detaljer

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune Byråd Lisbeth Iversen Ny klima- og energihandlingsplan for Bergen Status Langsiktige strategier og mål Temaområdene: - Mobil energibruk, transport, areal

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Lindesnesregionen, 8/11-13

Lokal energiutredning 2013. Lindesnesregionen, 8/11-13 Lokal energiutredning 2013 Lindesnesregionen, 8/11-13 Hensikt med Lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Bellonas sektorvise klimagasskutt. - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020. Christine Molland Karlsen

Bellonas sektorvise klimagasskutt. - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020. Christine Molland Karlsen Bellonas sektorvise klimagasskutt - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020 Christine Molland Karlsen Dagens klimagassutslipp Millioner tonn CO2 ekvivalenter 60 50 40 30 20 10

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen

Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra. Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen Bergen kommune sin klimapolitikk i dag og dei kommande åra Elisabeth Sørheim Klimaseksjonen GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 Kommuneplanen legger føringer Kommuneplanens samfunnsdelen

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009 Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken Energi 2009,17. november 2009 Sigrun Vågeng, KS Framtidig klimautvikling + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer nb! + 2 ºC

Detaljer

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012

Kommunenes klima- og energiplaner i Vestfold pr 13 08 2012 Handlingsprogram / tiltaksdel Kommunens egen virksomhet Stasjonær energibruk kommunens egne bygg Sammenfatning av vedtatte klima- og energiplaner Sammenfattet av Jon Østgård og Bjørn Aschjem 13 08 12 Gruppering

Detaljer

Tiltaksområde Holdningsskapende arbeid Stormedium Delmål Aktivitet Kostnad-budsjett Ansvar/pådriver Frist Kommentar

Tiltaksområde Holdningsskapende arbeid Stormedium Delmål Aktivitet Kostnad-budsjett Ansvar/pådriver Frist Kommentar H1 H2 H3 Fargekoder Stor medium På lang sikt, i forhold til de andre tiltaka i planen En kommunal virksomhet miljøsertifiseres hvert år fra 2012. Minst 3 private bedrifter sertifiseres innen 2014 Minst

Detaljer

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter

Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Har kommunen virkemidler for å gjennomføre grønne plan- og byggeprosjekter Seminar Klima og energi ute og inne Sandnes, 29. Mars 2007 Innlegg ved miljøvernsjef Olav Stav, Stavanger kommune Ja. Men, Først

Detaljer

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Fra ord til handling Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Klimapolitisk kurs mot 2020 Fundamentet: EU 202020-vedtaket: 20% økt energieffektivitet, 20% lavere utslipp, 20% av all energi skal være fornybar

Detaljer

Lokal energiutredning for Vennesla kommune

Lokal energiutredning for Vennesla kommune Lokal energiutredning for Vennesla kommune 13/3-2012 Steinar Eskeland, Agder Energi Nett Linda Rabbe Haugen, Rejlers Gunn Spikkeland Hansen, Rejlers Lokal energiutredning, målsetting Forskrifter: Forskrift

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund Landbruk og klimagasser Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Møte i landbrukets energi- og klimautvalg 30.11.2007 Landbrukets bidrag til reduserte klimagassutslipp Redusere egne utslipp Lagre karbon i

Detaljer