KLIMA- OG ENERGITILTAK I EIDSBERG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLIMA- OG ENERGITILTAK I EIDSBERG KOMMUNE"

Transkript

1 KLIMA- OG ENERGITILTAK I EIDSBERG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret , sak 89/13

2 Arbeidet i gruppen Eidsberg kommunestyre nedsatte i 2012 en politisk arbeidsgruppe bestående av Maren Hersleth Holsen, V, (leder) Espen Volden, H, Ulf Meyer, FRP, Jens Tore Holene, SP, Vegar Fjell, AP, Aud Jørgentevdt, KRF, og Jan Arild Jakobsen, SV. Arbeidsgruppa har lagt hovedmålsettingene i Klima- og energiplan for Eidsberg kommune, vedtatt i 2008, og Klimaog energiplan for kommunene i Indre Østfold, vedtatt i 2011, til grunn for sitt forslag til tiltaksplan. (Merket med grå i tiltaksplan) Arbeidsgruppa har avholdt 5 møter, med vektlegging av følgende hovedtemaer: 1. Klima og energi i det kommunale planarbeidet 2. Klimagevinster og energieffektivisering i kommunale bygg 3. Kommunale innkjøp 4. Samferdsel Mandat Mandatet for arbeidet ble vedtatt ved interpellasjon i kommunestyret nov 2012 og lyder som følger: Forslag til vedtak: Det settes ned en politisk arbeidsgruppe som skal ta utgangspunkt i energi- og klimaplanene for kommunen og vurdere hvordan vi kan nå de vedtatte målsettingene. Arbeidet skal resultere i konkrete forslag til tiltak, samt en fremdriftsplan for å igangsette disse. Intensjonen er at gruppen skal ha 4-6 møter og at arbeidet skal være avsluttet innen utgangen av juni Administrasjonen stiller med nødvendige ressurser i dette arbeidet. Arbeidsgruppen vil bestå av følgende representanter: Maren Hersleth Holsen, leder V Espen A. Volden H Ulf Meyer Frp Jens Tore Holene SP Jan Arild Jacobsen SV Vegar Fjell AP Aud Jørgentvedt Krf Enstemmig vedtak: Forslaget fra Maren Hersleth Holsen vedtas. Saken settes på saklisten som sak 120/12. Arbeidsgruppa er tydelig på at man arbeider med tiltak knyttet til Eidsberg kommune som organisasjon i første omgang. Ikke alle kommunens innbyggere.

3 Kommunestyrets vedtak SAK 89/13 KLIMA- OG ENERGITILTAK I EIDSBERG KOMMUNE TILTAKSPLAN Saksordfører: Jens Tore Holene (SP) KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Plan for klima -og energitiltak i Eidsberg kommune godkjennes med følgende endringer: 1. Punkt 2 strykes. 2. Punkt 9 strykes. 3. Punkt 22, 2.setning endres til: Vurdere å ta i bruk biogassbusser når nåværende busser utfases 4. Punkt 26 endres til: Bruke skiltmyndigheten for å unngå tomgangskjøring i Mysen sentrum. Drøfte felles parkeringsstrategi i IØ regionråd. Kommunalt ansatte som bruker tjenestebil, skal gjennomgå miljøkjørekurs. 5. Punkt 27 strykes. Videreføre den forhenværende formuleringen, merket grått til venstre for nevnte forslag. 6. Punkt 28 strykes. Planen vil være et sentralt grunnlagsdokument for prioriteringer i forestående budsjett- og planprosesser Nedenfor vises ajour tiltaksplan i henhold til kommunestyrets vedtak.

4 Hovedtema 1. Klima og energi i det kommunale planarbeidet Nr Tiltak: Vedtatte klimaplaner: Indre Ø- Eidsberg 1 ENØK-ansvarlig Kommunen utpeker en fast ENØKansvarlig, som skal rådgi egen administrasjonssjef i fagsaker knyttet til ENØK. IØ Regional faggruppe Kommunens Enøk-ansvarlige deltar i regional faggruppe. IØ.1.2 4a ENØK-fond Kommunen avsetter i budsjett for 2012 Kommunale bygg minimum 20 kroner pr innbygger til øremerkede ENØK-tiltak i egen kommune. IØ Virksomhets-leders ansvar 6 Reguleringsplaner m.v. Kommunen skal utrede og vurdere miljøledelse som ledd i sitt lederutviklingsprogram-avtaler. IØ.1.5 Klima- og energihensyn tas inni alle reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og forhåndskonferanser med bolig- og næringsutviklere. IØ Kollektivtransport I tettstedene skal nye utbyggingsområder planlegges i forhold til kort avstand til sentrale veiog kollektivtilbud. IØ.3.33 Klima- og miljøgruppa foreslår Det utpekes en ENØK-ansvarlig/energileder og utarbeides en strategi for energiledelse. (Jf. miljøstyringssystem Trondheim kommune og DIFI)) Håndteres av Klima Østfold ENØK-fond fra 2014; avsette ½ mill.kr. pr. år Til kommunale bygg og virksomheter. Alle virksomhetsledere skal ha ansvar for miljøledelse i sin virksomhet. Dette innarbeides i stillingsinstruks. Det gjennomføres skolering. Hovedprinsippene i klima- og energiplanen legges til grunn for reguleringsplaner, utbyggingsavteler og forhåndskonferanser med bolig- og næringsutviklere. Bussholdeplass og pendlerparkering må sikres god plass ved Mysen stasjon. Tidsfrister 1ste januar Budsjett 2014 Løpende I løpet av Fra Sentrumsplanen og Kommuneplanen. 8 Drop-soner Kommunen skal planlegge dropsoner for kjøring av barn minimum meter fra skolen. IØ a Fjernvarme Kommunen skal i arealplanperioden tilrettelegge for utbygging av minst et bolig- eller næringsfelt med alternativ energibærer som hovedstrømkilde. IØ b Fjernvarme Kommunen skal i arealplanperioden tilrettelegge for utbygging av minst et bolig- eller næringsfelt med alternativ energibærer som hovedstrømkilde. IØ Landbruk og IØ skogbruk Samarbeidsutvalget ved hver skole vurderer dette som en del av trafikksikkerheten. Initiere private påkoblinger til Mysen fjernvarmeanlegg. Vurdere påkoblingsplikt for alle nye bygg Vurdere alternative energiløsninger for Edwin Ruuds Omsorgssenter, Slitu og Ramstad. Oversendes til landbruksmyndigheten. Eidsberg kommune er generelt positive til et aktivt skogbruk og bygging av skogsbil vei. 12 Klimatilpasning Kommunen skal i sine utbygginger og drift legge opp til lokal klimatilpasning gjennom bevisst bruk av overvannsløsninger som regnbed og grønne flater. Løpende Sentrumsplanen og Kommuneplanen. Sentrumsplanen og Kommuneplanen 2014 Kommuneplan arealdel Forkortelser: IØ = Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold EK = Klima- og energiplan for Eidsberg kommune.

5 Hovedtema 2. Klimagevinster og energieffektivisering i kommunale bygg Nr Tiltak: Vedtatte klimaplaner: Indre Ø- Eidsbergkommune 13 ENØK-analyse Kommunen skal gjennomføre ENØKanalyse av kommunens egne bygg i løpet av IØ Energiledelse Etablere system for energiledelse i kommunale bygg. 15 ENØK-system Det innføres et elektronisk system for oppfølging av energiforbruket i kommunale bygninger. Systematisk energioppfølgingssystem som letter arbeidet med driftsbesparelser og rapporteringer på energi.iø Oljefyring Alle oljekjeler i kommunale virksomheter skal avvikles innen IØ Vannbåren varme Eidsberg kommune skal være en pådriver for å legge om til energieffektive og fleksible energisystemer. Dette gjelder generelt for all type energibruk i bygg, men det vil være særlig aktuelt å se på type oppvarmingsløsning, da energi il oppvarming utgjør den største andelen av energibehovet i bygg. EK Klimavennlig byggematerialer Klima- og miljøgruppa foreslår Alle nåværende og fremtidige kommunale bygg vurderes i lys av LCC-tenkningen. (livssyklus = 40 år). Jf. FDV-plan av Etablere system for energiledelse, jf. punkt 1. Det etableres et systematisk energioppfølgingssystem for alle kommunale bygg med sikte på å kartlegge energistrømmene, identifisere sparepotensial og iverksette tiltak. Jf. punkt 14. Investere i energieffektivt utstyr. Alle oljekjeler i kommunale bygg avvikles senest i Gjelder også bruk av olje som spisslast. Alle nye kommunale bygg Nye bygg skal lokaliseres nær andre bygg for å øke muligheten for felles oppvarmingssystem. Nye kommunale bygg skal være lavenergibygg. EK Ved kommunale nybygg skal klimaeffektive materialer brukes, så langt det lar seg gjøre. Rutiner for innkjøp Tidsfrister Senest i Inn i FDV og innkjøp Hovedtema 3. Kommunale innkjøp Nr Tiltak: Vedtatte klimaplaner: Indre Ø- Eidsbergkommune 20 Innkjøpsansvar Kommunen ved innkjøpskontor/ansvarlig skal legge til grunn energisparing og miljøfremmende produksjon som kriterium ved alle kommunale innkjøp. IØ Miljøvennlige Ved nyanskaffelse av kommunal bilpark, kjøretøy skal kommunen utrede og tilrettelegge for plug-in hybridbiler og el-biler. IØ.2.24 Klima- og miljøgruppa foreslår Skolere innkjøpsansvarlige i kommunens virksomheter. Skal inngå i virksomhetsledernes stillingsinstruks. Samarbeide om dette i IØ regionråd. Vurdere el-drift, hybrid og biogass og liknende ved innkjøp av nye kommunale kjøretøy. Tidsfrister 2014 Løpende Forkortelser: IØ = Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold EK = Klima- og energiplan for Eidsberg kommune.

6 Hovedtema 4. Samferdsel Nr Tiltak: Vedtatte klimaplaner: Indre Ø-Eidsbergkommune Klima- og miljøgruppa foreslår Tidsfrister 22 Buss Bedre kollektivtilbud innenfor jernbane og buss. Flere avganger og redusert pris. EK Kommunen selv og gjennom regionrådet skal påvirke fylkeskommunen til å ta i bruk biogassbusser i Indre Østfold. IØ.3.37 Samarbeide med IØ regionråd i å påvirke fylkeskommunen til å forbedre buss tilbudet, bl.a. med pendlerruter til jernbanestasjonene, samt videreføre flexordningen med taxi til busstakst. Vurdere å ta i bruk biogass-busser når nåværende busser utfases. Bussholdeplass og pendlerparkering ved Mysen stasjon. Jf. punkt 10. Kontinuerlig. Sentrumsplanen. 23 Jernbane Regionrådet gis fortsatt mandat til å videreføre påvirknings-arbeidet med å styrke togtilbudet ved Østre Linje.IØ Eidsberg - Kalnes 26 Bil Kommunen skal gjennom skiltmyndigheten Oppfordre til å unngå tomgangskjøring. IØ.3.38 Den interkommunale samhandlingsgruppen gis mandat til å utrede en parkeringspolitikk. IØ.3.39 Bidra til at miljøvennlig drivstoff blir tilgjengelig. EK Gang- og Det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet og sykkelveier friluftsarbeidet må planmessig sees i en sammenheng og for å definere et sammenhengende gang-/sykkelveinett. IØ.3.31 Samarbeide med IØ regionråd i å påvirke regjering og storting til å oppruste Østre linje, koble Østre linje til nytt dobbeltspor Ski-Oslo og gjenopprette persontransport til Sarpsborg. Arbeide for god kollektivforbindelse når det nye fylkessykehuset på Kalnes åpnes. Bruke skiltmyndigheten for å unngå ttomgangskjøring i Mysen sentrum. Drøfte felles parkeringsstrategi i IØ regionråd. Kommunalt ansatte som bruker tjenestebil, skal gjennomgå mijøkjørekurs. Det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet og friluftsarbeidet må planmessig sees i en sammenheng og for å definere et sammenhengende gang- /sykkelveinett. IØ.3.31 Kontinuerlig. Kontinuerlig. Sentrumsplanen. Trømborg- Susebakke i Budsjett 2014 og økonomiplan Forkortelser: IØ = Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold (2011) EK = Klima- og energiplan for Eidsberg kommune. (2008)

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 09.05.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 08.05.2014 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00-13.00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00-13.00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00-13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018.

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018. KLIMAPLAN 2008-2018 ble lagt fram for behandling i Miljø-, energi- og transportkomiteen, formannskap og kommunestyret med følgende innstilling fra rådmannen: Innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Klima- og energiplan. Vedtatt av kommunestyret 04.02.2009 Endret av kommunestyret. 17.06.2009 INNHOLDSREGISTER: K2000: 07/996 dok.

Klima- og energiplan. Vedtatt av kommunestyret 04.02.2009 Endret av kommunestyret. 17.06.2009 INNHOLDSREGISTER: K2000: 07/996 dok. Klima- og energiplan Vedtatt av kommunestyret 04.02.2009 Endret av kommunestyret. 17.06.2009 INNHOLDSREGISTER: K2000: 07/996 dok. 77 (PLN) INNHOLDSREGISTER Innledning.sd. 3 Hvorfor fokusere på klima og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer