ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag"

Transkript

1 ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, og Oppsal borettslag SAKSNR. B Norconsult AS - Oppdragnummer Mai 2010

2 RAPPORT Norconsult AS Divisjon Miljø, vann og sikkerhet Vestfjordgaten Sandvika Telefon: Telefax: E-post: Internett: Bankgiro: Foretaksreg.: NO MVA Oppdrag: Enøkanalyse av Oppsal borettslag Oppdragsnummer: Tittel: ENØKRAPPORT Forfattere: Maria Brekke-Jakobsen, Grete Kjeldsen, Tor Mjøs Rapport nr.: Oppdragsgiver: Oppsal borettslag Sammendrag: Enøkrapport Kontaktperson/referanse: Øivind Weydahl Distribusjon: Etter avtale Emneord: Enøk, energi, tilstandsvurdering, drift. Utarbeidet: Kontrollert/godkjent: <sign. Maria Brekke-Jakobsen> <sign. Tor Mjøs> I Endelig rapport mbjak <Maria Brekke- Jakobsen> H Endelig rapport mbjak <Maria Brekke- Jakobsen> D For godkjenning/sidemannskontroll mbjak <Tør Mjøs> C For kontroll. Sidemannskontroll ikke utført. B Foreløpig rapport mbjak A Utkast mbjak Utgave: Tekst Utarbeidet av: Godkjent av/sign.: Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON INNLEDNING BAKGRUNN RAPPORTENS FORMÅL OG OMFANG BESKRIVELSE AV BYGNINGER, TEKNISKE ANLEGG OG DRIFT GENERELL BESKRIVELSE AV BYGGENE BYGNING VVS ELKRAFT AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER UTENDØRS DIVERSE DRIFT OG OPPFØLGING AV ENERGIFORBRUK BESKRIVELSE AV TILTAKENE TILTAK 1- EOS TILTAK 2 - DV-INSTRUKS TILTAK 3 - ETTERISOLERE YTTERVEGG TILTAK 4 - UTSKIFTNING TIL VINDUER OG BALKONGDØRER MED U-VERDI PÅ 1, TILTAK 5 - UTSKIFTNING TIL VINDUER OG BALKONGDØRER MED U-VERDI PÅ 1, TILTAK 6 - ETTERISOLERE MOT KALDT LOFT TILTAK 7 - INDIVIDUELL VARMEMÅLING TILTAK 8 - ENERGISPARENDE ARMATUR M. STYRING I OPPGANG, DIMBAR LØSNING TILTAK 9 - ENERGISPARENDE ARMATUR M. STYRING I OPPGANG, NY LØSNING LED TILTAK 10 - FOTOCELLE UTENDØRS BELYSNING TILTAK 11 - OVERGANG TIL FJERNVARME TILTAK 12 - FJERNING AV KJEL FOR FOSSILT BRENSEL ENERGIFORBRUK OG EFFEKTUTTAK ENERGIFORBRUK FØR ENØK ENERGIFORBRUK SAMMENLIGNET MED NORMTALL GRAFISK FREMSTILLING AV ENERGIFORBRUK VEDLEGG A - ORGANISASJON VEDLEGG B - ENERGIFORBRUK VEDLEGG C - FORBRUKSREGNSKAP VEDLEGG E - BEREGNINGER AV TILSKUDD Side 3

4 0. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON Oppsal borettslag er et veldrevet borettslag bestående av 597 boenheter fordelt på 24 bygninger. Bygningsmassen består av fireetasjers og femetasjers bygninger bygd i perioden Leilighetene varierer i størrelse fra 1 4 roms. Tomten som borettslaget eier er på m², og oppvarmet boareal er totalt omkring m². Med kjellere og trappeoppganger er brutto areal på ca m². Første innflytting i borettslaget skjedde i februar Gjennom tidene har det blitt gjennomført oppgraderinger av fasade, herunder også vinduer, og energisentral med fordelingsnett. Det er antatt at det er behov for en fasaderehabilitering i løpet av få år, samtidig som borettslaget har planer om å rehabilitering av balkongene om kort tid. Det er muligheter for etterisolering av fasadene. Borettslaget ser behov for å kartlegge kortsiktige og langsiktige enøktiltak. I løpet av enøkanalysen har Norconsult kommet frem til 7 anbefalte tiltak. Tiltakene har et samlet energisparepotensiale på ca kwh per år. Investeringskostnad for gjennomføring av samtlige tiltak beløper seg til ca. kr ,-. Energiforbruk til oppvarming av varmt tappevann og husholdningsdel til hver boenhet holdes, iht. avtale om enøkanalyse, utenom energiregnskapet i denne rapporten. Energiforbruket som er gjennomgått i analysen, er til postene felles oppvarming via vannbårent anlegg, pumper vannbårent anlegg, belysning av fellesområder, vaskeri m.v. Spesifikt energiforbruk til de nevnte postene i energiregnskapet ligger på 135 kwh/m²år før enøk, og teoretisk forbruk på 20 kwh/m²år etter enøk. Normtallet for tilsvarende bygninger ligger på 104 kwh/m²år. Energiforbruket ligger derfor noe høyt. Gjennomføring av anbefalte tiltak vil kunne påvirke energibruket i positiv grad. Det bør oppfordres til en fornuftig bruk av energikrevende utstyr som lys, varmtvann etc. I tillegg til anbefalte tiltak bør det benyttes energieffektiv belysning spesielt i boder, kjellere, loft og kalde rom. I søknadsskjemaet for tilskudd fra Energi- og klimafondet er tiltakene klassifisert som A-, B- eller C-tiltak, hvor A- og B-tiltak er lønnsomme basert på en samfunnsøkonomisk energikostnad på 36 øre/kwh og en kalkulasjonsrente på 7 % p.a.. Det utbetales ikke støtte til C-tiltak før alle A- og B-tiltak er gjennomført. Enova SF har også støtteprogrammer rettet mot enøktiltak i bygg og energiforsyning. Dersom etterisolering og andre tiltak ved en rehabilitering holder passivhus- eller lavenergistandard, kan det være ytterligere tilskudd å hente. I passivhus er det først og fremst energiforbruk til oppvarming man ser på. På vei til denne boligtypen, legges det likevel opp til å benytte energieffektivt utstyr, gjerne balansert ventilasjon med høy varmegjenvinningsgrad o.l. Felles kriterium for støtteordningene, er at et tilsagn om tilskudd må være gitt før tiltak iverksettes, samtidig som instansene forbeholder seg retten til å samordne evt. utbetaling av støtte. Side 4

5 Oversikt over foreslåtte tiltak Investeringsbeløp for de ulike tiltak er basert på erfaringsverdier fra tilsvarende prosjekter. Energibesparelse/ Kostnadsbesparelse Redusert Brutto Enøk- Nr. Tiltaksbeskrivelse konvertering CO 2 -utslipp* investering tilskudd Nåverdi 1 Inntj. tid 1 [kwh/år] [kr/år] [kg/år] [kr] [kr] [kr] [år] 1 Energioppfølgingssystem (EOS) ,4 2 Drift- og vedlikeholdsinstr.(dv) ,4 3 Isolasjonsmatte yttervegg uendelig 4 Vindu/terrassedører - utskift. 1, uendelig 5 Vindu/terrassedører - utskift. 1, uendelig 6 Isol. matte mot kaldt loft ,5 7 Individuell varmemåling ,0 8 Automatisk styring av lys, trad. løsning uendelig 9 Automatisk styring av lys, LED uendelig 10 Automatisk styring av utebelysning uendelig 11 Fjernvarme - overgang fra fossilt brensel Fjerne oljefyr og/el. tank uendelig SUM Det er ikke tatt hensyn til beregnet tilskudd fra Oslo kommunes enøkfond. *) Reduksjon i klimagassutslipp pga. energieffektivisering er regnet som reduksjon i globale klimagassutslipp, målt som CO 2 -ekvivalent utslipp. Det er lagt til grunn en marginalbetraktning for forholdet mellom klimagassutslipp og energibruk, som er forutsatt lik klimagassutslippet målt i kg CO 2 knyttet til markedets sist produserte kwh.

6 Videre framdrift Rapporten skal godkjennes av Reinertsen, som også er ansvarlig for utarbeidelse av søknadsskjema for støtte til gjennomføring av enøktiltak. Ferdigrapporten bekostes av byggeier. Byggeier står fritt til å velge ett av de godkjente enøkkonsulentfirmaene til utarbeidelse av ferdigrapport. For å kunne motta tilskudd fra Klima- og energifondet i Oslo kommune, må søknadsskjema fylles ut, signeres og sendes Enøketaten ved operatør Reinertsen. Først når et tilsagn om tilskudd er gitt, kan man påbegynne gjennomføring av valgte tiltak. Tilskudd utbetales når tiltakene er gjennomførte og korrekt dokumentert ved spesifiserte fakturaer, samt ferdigbefaringsrapport fra enøkkonsulent.

7 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Borettslaget må i løpet av få år gjøre utbedringer på fasadene. Dette gjorde det aktuelt å se på lønnsomhet og muligheter for eventuell etterisolering. I forbindelse med dette hadde styret i borettslaget ønsker om også se på andre enøktiltak og vurdere andre sider ved borettslaget. Rapporten er utarbeidet av Norconsult AS, som er ansvarlig for innholdet. Norconsult er blant Enøketatens godkjente enøkkonsulenter. Reinertsen AS er Enøketatens operatør, og ansvarlig for godkjenning av enøkrapport og søknadsbehandling før Enøketaten gjør vedtak om støtte. 1.2 Rapportens formål og omfang Formålet med rapporten er å avdekke kortsiktige og langsiktige enøktiltak, samt vurdere muligheter for etterisolering av fasade. Rapporten gir grunnlag for å søke om støtte fra Enøketaten i Oslo kommune Rapporten bygger på overlevert dokumentasjon og på befaring den med Øivind Weydahl, Grete Kjeldsen og Tor Mjøs tilstede. Etter tiolbakemelding fra Weydahl på e-post den ble enkelte tilleggsopplysninger lagt til. Av tiltak som ikke er beskrevet i rapporten, bør det ved nyanskaffelser vurderes energieffektive vaskemaskiner og annet utstyr, sparedusj i leilighetene, energieffektiv belysning i boder m.m. Side 7

8 2. BESKRIVELSE AV BYGNINGER, TEKNISKE ANLEGG OG DRIFT 2.1 Generell beskrivelse av byggene Bygningene består av 597 boliger, et fyrhus, og et styrerom. Oppvarmet areal er på m². Beboerne betaler for ,5 m². Inkludert kjeller og trappeoppganger er arealet på m². Styret i borettslaget har opplyst om følgende rehabilitering og større vedlikehold: : Oppussing av vaskeri, omlegging av garasjetak 2006: Installasjon av propangass fyringsanlegg 2005: Ny fyrhuspipe, nye radiatorkraner med termostat, maling av oppganger. 2004: Oppsetting av miljøskap : Våtromsrehabilitering : Nye ytterdører og callinganlegg 1999: Oppgradering av kabel-tv-anlegg og leikeplass : Utskifting av entredører : Nye balkonger og utvendig maling. 1994: Omtrekking av elektriske ledninger med nye tavlerom 1987: Utskifting av vinduer 2.2 Bygning Yttervegger [23, Koding etter bygningsdelstabellen] Utvendige fasader er dekka med slemma og malt tegl, innvendig er det pussa tegl, lettbetong eller slaggblokker. Konstruksjon på eksisterende fasade, samt byggeår, tilsier en U-verdi på 1,05 W/m²K. Grunnmur/yttervegg kjeller etasje Noe utvendig isolering bestående av glasspellets eller Leca-kuler utført ved drenering. Innvendig finnes sement treullplater med en viss isolasjonsevne. Kjellerrom er tørre og holder svært god standard, unødvendig med tiltak. Befaringen ble gjort fra bakkeplan og ikke alle fasadene ble befart. Det generelle inntrykket er at malingen på fasadene står godt, se foto 1 og 2. Skader som skjemmer utseendet, forekommer først og fremst på balkongbrystningene, se foto 3. Kalde teglsteinsmurer har ofte en høyere skadefrekvens enn varme (yttervegger). De skadene vi registrerte, var smuss og avskallingsskader. Begge deler forårsakes av vannstrømmer på fasaden/brystningen. Skadene forekommer oftest i partiene nærmest ytterveggen. Det er først og fremst malingen som sprekker opp og skaller av, men noen steder var det avskalling i teglsteinen som kunne tyde på frostskader. Side 8

9 Foto 1 og 2: Generelt står fasadene fint. På værutsatte deler av fasadene, som høye gavlvegger og hjørner, ble det registret at malingen har sprukket opp og til dels skaller av, se foto 4 og 5. På enkelte brystninger skyldes misfargingen vann fra blomsterkasser, se balkong nede til venstre på foto 3. Avskallingsskadene på balkongene opptrer typisk på området i overgangen mot ytterveggen, se foto 5. Foto 3, 4 og 5: Generelt utseende på balkongbrystninger. Skader på fasadehjørner og på brystninger nærmest yttervegg. Skadene på brystningene ser ut til å skyldes vann fra fasadene og slitasje fra vær og vind. På flere av brystningene kom vannet fra små rør i balkongen over, traff beslaget og rant nedover brystningen, se foto 6 og 7. Vi ble opplyst om at rørene var satt inn i ettertid for å bedre vannavrenningen fra balkongene. I forbindelse med disse skadene ble det også funnet avskallingsskader i teglsteinen, se foto 6. Foto 6 og 7: Avskallingsskader i tegl og maling som følge av vann fra balkongen over via små rør. Side 9

10 Nedsmussing og mosevekst var et mer fremtredende skadebilde på balkongene, spesielt de som lå litt i skyggen. Se foto 8, 9 og 10. Foto 8, 9 og 10: Smuss og mosevekst på balkonger; både på betong, tegl og beslag. Tiltak: Vurdere energisparepotensiale for etterisolering av yttervegger på m² inkl. vinduer. Arealet er oppgitt i notat fra borettslagets styre. Vinduer [24] Alle vinduer ble skiftet i Vinduene er danskproduserte, med 2 lag glass og i god stand. Tiltak: Vurdere utskifting i forbindelse med evt. fasaderehabilitering. Energisparepotensiale utredes. Dekker [25] Yttertak [26] Loftet er uoppvarmet (kaldt), og har ikke blitt etterisolert. Tak mot kaldt loft antas å ha en U- verdi på 1,05 W/m²K, som byggeforskriftene for Det har blitt opplyst at noen tak mot loft er isolert, men at isolasjonen holder lav kvalitet og ikke er gjennomgående. Tiltak: Etterisolere tak mot kaldt loft, eller gulv på loft Dører [27] Dørene ble fornyet i VVS Sanitær [31] Hver boenhet har individuell elektrisk oppvarming av tappevann. Varme [ 32] Boligmassen har vannbåren varme. Nærvarmerørene skal ha blitt skiftet og frostsikret for ti år siden. Det sitter en undersentral i hvert bygg, oppgradert kort tid tilbake. Varmeanlegget i det enkelte bygg antas å være godt tilpasset behovet i bygget. Energikostnadene til oppvarming dekkes gjennom husleien vha. fordelingsnøkkel. Energisentralen er plassert i et eget fyrhus, og består av fyrkjeler for propangass, el og olje. Nattsenking er implementert. Det bør vurderes overgang til alternative varmekilder som for eksempel fjernvarme. Side 10

11 Foto 11: Termostatisk radiatorventil på radiator i leilighet Tiltak: Montasje av varmemålere på radiator, fjernvarmeovergang Kulde [35] Eksisterer ikke Luftbehandling [36] Avtrekksventilasjon fra bad. Avtrekkslukene er delvis dekket grunnet nedsenket tak. Avtrekk til luftepipe fra kjøkken i alle leiligheter. For øvrig er det ingen mekanisk ventilasjon. Luftkjøling [37] Eksisterer ikke 2.4 Elkraft Fordeling [43] Ifølge styret ble det i 1994 gjennomført omtrekking av elektriske ledninger med nye tavlerom. Lys [44] Det finnes ikke PCB-holdige kondensatorer i bygget. Lys i fellesarealer og trappeoppganger er belyst med PE-rør. 6 lyspunkter per oppgang gir 366 lyspunkter totalt. Etter skifte til sparepærer benyttes 11 Watt per lyspunkt. I hver trappeoppgang finnes også et postkasselys på 14 Watt. Side 11

12 Foto 12: Bildet viser trapperomsbelysning I tillegg finnes det en utelampe og et lysende nummerskilt for hver oppgang, totalt henholdsvis 61 av hver, med effekt 15 Watt. Disse er kun styrt med av/på-bryter for hver oppgang. Utendørs gatebelysning er dagslysstyrt etter en gjennomgang i området for en tid tilbake. Tiltak: I trappeoppganger bytte til armaturer med bevegelsessensor. Bytte til armatur med fotocelle i utendørs belysning. Elektrisk varme [45] Det kan eksistere elektriske panelovner og det finnes varmekabler i badegulv i boenheter. Varmekablene er temperatur- og tidsstyrt. Anleggene kommenteres ikke ytterligere. Kun én trappeoppgang, Skøyenkroken 7, har elektrisk oppvarming. Foto 13: Styring av varmekabler i gulv i leilighet 2.5 Automatisering Automatisering [56] Det finnes ingen sentral overvåkning over anleggene. 2.6 Andre installasjoner Det er et felles vaskeri i Skøyenåsveien 19B. Tiltak: Energieffektivt utstyr ved nyanskaffelser, ikke utredet 2.7 Utendørs Det ser ikke ut til å være gatevarme eller varme i takrennenedløp. Side 12

13 2.8 Diverse Anlegg basert på bioenergi, sol, vindkraft etc. [81] 2.9 Drift og oppfølging av energiforbruk Styrets kan få opplysninger om energiforbruk ved henvendelse til energileverandørene Statoil Norge AS og av tilsendte fakturaer fra kraftleverandør LOS og netteier Hafslund. Styret og driftspersonell har liten mulighet til å overvåke energiforbruket. I tillegg utarbeider forretningsfører årsrapport energiregnskap. Tiltak: etablere EOS og DV-instruks Side 13

14 3. Beskrivelse av tiltakene Det er utført beregninger for 11 tiltak. Utregning av energibesparelse ved utskifting av vinduer er angitt for to ulike U-verdier på vinduer etter enøk. Tiltaket som går på lysstyring i trappeoppganger er likeledes utredet for to ulike løsninger. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsomhet for enøktiltakene: El-pris 0,80 kr/kwh Propanpris 0,52 kr/kwh Gjennomsnittlig energipris 0,60 kr/kwh Effektpris 0 kr/kw,år Kalkulasjonsrente 7 % Norconsult AS tar forbehold om at enkelte kostnader kan tilkomme ved gjennomføring av tiltak. Side 14

15 3.1 Tiltak 1- EOS Dagens tilstand: Styret og driftspersonell har liten mulighet til å overvåke energiforbruket. Opplysninger om årlig propanforbruk innhentes ved henvendelse til Statoil, i tillegg utarbeider forretningsfører årsrapport energiregnskap. Norconsult ble under befaring fortalt at driftspersonell for fyrhuset daglig følger med på prisprognoser for energibærerne, og at det derfor driftes økonomisk. Beskrivelse av tiltak: Energioppfølging gjennomføres ukentlig ved å avlese energiforbruk og sammenligne med gjennomsnittlig utetemperatur. Temperaturen kan logges vha. måler, eller innhentes fra Presentert i en EnergiTemperatur-kurve, vil man oppdage det dersom ukens forbruk skiller seg ut fra normalen ved aktuell utetemperatur, og dermed ha mulighet til å rette opp feilen før det har gått for lang tid. EOS kreves innført ved utbetaling av støtte. Enøketaten, ved Reinertsen AS, arrangerer gratis EOS-kurs omtrent 4 ganger årlig. 6 ukers registrering av energiforbruk skal fremlegges for Enøketaten ved anmodning om utbetaling av tilskudd. Forutsetninger for beregning av energibesparelser: 3 % energibesparelse BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energi: kwh, som tilsvarer kr ,- og kg CO 2 ØKONOMI: Kostnader Utstyr : kroner Montasje: 0 kroner Prosjektering : 0 kroner Byggeledelse : 0 kroner Diverse : 0 kroner Sum kostnad : 0 kroner Avgift (25 % mva) kroner Totalt : kroner Økonomisk levetid: 10 år Side 15

16 3.2 Tiltak 2 - DV-instruks Dagens tilstand: Driftspersonell har ingen DV-instruks. Beskrivelse av tiltak: Etablere en DV-instruks som sikrer kompetanseoverføring om driften ved for eksempel fravær. Forutsetninger for beregning av energibesparelser: Normalt anslag 1-3 % av energiforbruk ved rett drifting av fyringsanlegg og felles elforbruk. Vi har benyttet 3 % i beregning av energibesparelse. BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energi: kwh, som tilsvarer kr ,- og kg CO 2 ØKONOMI: Kostnader: Utstyr : 0 kroner Montasje: 0 kroner Prosjektering : 0 kroner Byggeledelse : 0 kroner Diverse : 0 kroner Sum kostnad : kroner Avgift (25 % mva) kroner Totalt : kroner Økonomisk levetid: 10 år Side 16

17 3.3 Tiltak 3 - Etterisolere yttervegg Dagens tilstand: U-verdi: 1,05 W/m²K Beskrivelse av tiltak: 15 cm tykkelse ved etterisolering. Ulike metoder er beskrevet nedenfor. Ny U-verdi: 0,28 W/m²K Skjemmende smuss og mosevekst kan vaskes av. Men dette vil sannsynligvis medføre flere skader i malingen. Uheldige detaljer som medfører konsentrerte vannstrømmer på fasaden og balkongbrystninger, bør endres. For eksempel bør vannavrenningen på balkongene utbedres slik at vannet ikke renner ut i de små rørene. Rørene bør beholdes som overløp. Detaljer i takene over balkongene medfører også at vann føres ned på balkonger og fasader. Overgangen mellom balkong og yttervegg, må vurderes nærmere. Her er det ikke tett. Denne detaljen må uansett endres dersom etterisolering blir aktuelt. Underkant balkongdekke har en innstøpt dryppkant. Dersom denne ikke fungerer tilfredsstillende, kan en L-formet plastlist festes til ytterkanten. Skadene som opptrer på fasader og balkonger er først og fremst skjemmende. Den største risikoen er forbundet med at avskallinger i teglsteiner faller ned. Utsatte steder må holdes under oppsikt og inspiseres hver høst og vår. Vår vurdering er at fasadene kan stå i mange år ennå, minst fem. Vi har fått opplyst at fasader og balkonger er malt med en silikatmaling på opprinnelig overflatebehandling. Normalt skal en slik maling kunne overflatebehandles uten fare for at malingen blir for tett. I en rapport fra OBOS prosjekt blir det hevdet at den originale overflatebehandlingen er for svak og at den burde vært fjernet i sin helhet før man malte. Vi er enige i en slik vurdering og mener at en del av skadene vi ser, skyldes dette. Dersom en ommaling blir aktuelt, bør derfor all maling fjernes før ny slemming og maling påføres. Silikatbaserte produkter bør velges, da disse er minst følsomme for fukt. Fukt som kommer inn bak malingen i riss og lignende, kan også tørke ut. Dette er ikke tilfelle for tette overflatebehandlinger, noe som medfører økt fare for avskallingsskader og frostskader i teglsteinen. Side 17

18 Etterisolering av yttervegger Det er i prinsippet to mulige måter å etterisolere en yttervegg på; utvendig eller/og innvendig. Fordeler og ulemper ved de to metodene er vist i tabell 1 og 2. For skallmurer kan man også etterisolere ved å fylle hulrommet mellom teglvangene med isolasjon (innblåsing). Dette er lite utprøvd i Norge, men er gjennomført i Danmark med varierende resultat. Tabell 1: Fordeler og ulemper ved utvendig isolering Utvendig etterisolering Fordeler Antallet og størrelsen på kuldebroer reduseres. Behov for færre inngrep inne i hver enkelt leilighet fører til lavere risiko og lavere administrasjonskostnader. Man reduserer ikke bruksarealet i leilighetene. Ulemper Fasaden endres. Mulig problem med takutstikk når vegglivet flyttes utover. Vinduene bør flyttes utover i fasaden, noe som fører til aktivitet i hver leilighet. Tabell 2: Fordeler og ulemper ved innvendig isolering Innvendig etterisolering Fordeler Benyttes først og fremst dersom utvendig etterisolering ikke er mulig eller ønskelig. Behøver ikke å flytte vinduene. Ulemper Kuldebroproblematikk. Tap av innvendig bruksareal. Kondensfare og fuktproblemer. Mye arbeid med installasjoner som radiatorer og lignende Norconsult anbefaler å etterisolere utvendig for å forhindre faren for kondens og for å redusere kuldebroer. Kuldebroer er et begrenset problem, som evt. uansett vil forsvinne med utvendig etterisolering. Det er en stor fordel at det samtidig med utvendig etterisolering foretas utskifting og flytting av vinduene i borettslaget og at fasadene har behov for oppussing. Metoder for utvendig etterisolering Nedenfor er det redegjort for tre ulike metoder for utvendig etterisolering. Skisser er vist i figur 1. Tabell 3 viser fordeler og ulemper ved de tre metodene. I tabell 4 er det gitt produkteksempler på de ulike metodene. Isolasjon og luftet kledning Ved denne metoden vil isolasjonen monteres på eksisterende vegg. Det vil så monteres vindsperre og lektes ut for å få en luftespalte. Så kan ønsket fasadekledning monteres. Utlektingen fører til kuldebroer. Metoden gir veggen såkalt to-trinns tetting. Total ekstra tykkelse av yttervegg vil med 150 mm isolasjon bli omtrent 200 mm, avhengig av fasadematerialet som velges. Metoden kan føre til at fasaden får et skjørt nederst der det ikke blir avsluttet mot terreng. Side 18

19 Murt forblending Ved murt forblending er prinsippene de samme som ved luftet kledning. Forskjellene er at det må benyttes såkalte murplater som ytterste isolasjonssjikt. Disse har vannavisende egenskaper og fasthet som hindrer at mørtelpølser trykker isolasjonen sammen. Man har større behov for opplegg på grunn av vekten. Total ekstra tykkelse av yttervegg vil ved 150 mm isolasjon bli minimum 260 mm, avhengig av tykkelsen på forblendingen. Forblendingen kan føres helt ned mot terreng, avhengig av hvordan oppleggene plasseres. Puss på isolasjon Isolasjonsplater legges i forband og limes til underlaget med klebemørtel og/eller festes mekanisk. Isolasjonsplatene kan både være av EPS eller steinull. Det legges på en grunnpuss med armering og deretter en sluttpuss. Metoden gir en såkalt ett-trinns tetting. Total ekstra tykkelse av yttervegg vil ved 150 mm isolasjon bli omtrent 160 mm. Metoden kan føre til at fasaden får et skjørt nederst der det ikke blir avsluttet mot terreng. Metoden er utviklet for mur- og betongvegger og mangelen på luftespalte burde ikke føre til dårligere fuktsikring av fasaden. Eksempel på isolasjon og murt forblending Eksempel på puss på isolasjon Eksempel på utforming av isolasjon og luftet kledning Figur 1: Prinsippskisser for de tre metodene. Fra Byggforskserien. Tabell 3: Fordeler og ulemper ved de tre metodene Isolasjon og luftet kledning Murt forblending Puss på isolasjon + To-trinns tettesystem + Vedlikeholdsfritt + Tynneste alternativ + Mange valgmuligheter i + Kan avsluttes ved + Valgmuligheter mht. farge fasademateriale (kledning) - Dårligere isolering per cm utlektet enn de andre alternativene - Luftespalte fører til flere hensyn ved vindu / avslutninger terreng som for maling. + To-trinns tettesystem - Sårbar for mekanisk belastning. Bør beskyttes i utsatte områder. - Luftespalte fører til flere hensyn ved vindu / avslutninger - Avhengig av godt opplegg - Tykk vegg gir mulige komplikasjoner - Ett-trinns tetting. Side 19

20 Tabell 4: Eksempler på produkter for utvendig etterisolering. Rene plateprodukter er ikke med. Navn Forklaring Lenke Maxit luftet kledning Luftet kledning, pussede plater StoVentec Luftet kledning, pussede plater Mapetherm Nordic Luftet kledning, pussede plater Marmoroc Luftet kledning, teglsteinlignende plater Capatect Puss på isolasjon SETTEF Puss på isolasjon StoTherm Puss på isolasjon Maxit - Serpomin og Puss på isolasjon Serpotherm Rockwoll Flexi A plate Puss på isolasjon joner/yttervegger/yttervegg-av-murog-betong?page=1453 Det må dokumenteres at bakveggen av tegl klarer den ekstra lasten som etterisoleringen og fasadeutformingen gir. Det kan være lurt å få en arkitekts synspunkt med hensyn til den nye fasadeutformingen. Forutsetninger for beregning av energibesparelser: Energibesparelsen beregnes etter følgende formel: h 3 E = ( U U A G kwh før ) etter døgn år Hvor E er energibesparelsen, U er U-verdien, A er fasadearealet og G er graddagstallet (4000 Grd/år). E = (1,05W W 2 0,28 m K m = kwh år 2 ) 28500m K 2 24 h 4000Kdøgn 10 døgn 3 kwh år Side 20

21 BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energi: kwh, som tilsvarer kr ,- og kg CO 2 ØKONOMI: Kostnader oppgitt er for fasadekledning av sementbaserte plater kr/m² * m² = ,- eks. mva. Det må forventes betydelige kostnader forbundet med flytting/tilpassning mot originale vindusposter i Terrazzo. Disse kostnadene er ikke inkludert her. Kostnader: Utstyr : 0 kroner Montasje: 0 kroner Prosjektering : 0 kroner Byggeledelse : 0 kroner Diverse : 0 kroner Sum kostnad : kroner Avgift (25 % mva) kroner Totalt : kroner Økonomisk levetid: 30 år Side 21

22 3.4 Tiltak 4 - Utskiftning til vinduer og balkongdører med U-verdi på 1,4 Dagens tilstand: Antatt U-verdi 2,4 W/m²K Beskrivelse av tiltak: Eksisterende vinduer og balkongdører erstattes med nye med minimum U-verdi på 1,4 W/m²K. Kostnader for tilpassning/løsning mot dagens originale vinduspost (Terrazzo) er ikke medtatt. Tiltaket kan ikke utløse tilskudd fra Klima- og energifondet, men fra Enovas støtteprogram for bygg. Forutsetninger for beregning av energibesparelser: Energibesparelsen beregnes etter følgende formel: h 3 E = ( U U A G kwh før ) etter døgn år Hvor E er energibesparelsen, U er U-verdien, A er vindus/balkongdørarealet og G er graddagstallet (4000 Grd/år). W W 2 h 3 E = (2,40 m Kdøgn kwh kwh 2 1,40 2 ) = m K m K døgn år år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energi: kwh, som tilsvarer kr ,- og kg CO 2 ØKONOMI: Kostnader ved endring på vinduskarmer er ikke tatt med i vurderingen. Kostnader: Utstyr : 0 kroner Montasje: 0 kroner Prosjektering : 0 kroner Byggeledelse : 0 kroner Diverse : 0 kroner Sum kostnad : kroner Avgift (25 % mva) kroner Totalt : kroner Økonomisk levetid: 30 år Side 22

23 3.5 Tiltak 5 - Utskiftning til vinduer og balkongdører med U-verdi på 1,0 Dagens tilstand: Antatt U-verdi 2,4 W/m²K Beskrivelse av tiltak: Eksisterende vinduer og balkongdører erstattes med nye med minimum U-verdi på 1,0 W/m²K. Tiltaket kan ikke utløse tilskudd fra Klima- og energifondet, men fra Enovas støtteprogram for bygg. Forutsetninger for beregning av energibesparelser: Energibesparelsen beregnes etter følgende formel: h 3 E = ( U U A G kwh før ) etter døgn år Hvor E er energibesparelsen, U er U-verdien, A er vindus/balkongdørarealet og G er graddagstallet (4000 Grd/år). W W 2 h 3 E = (2,40 m Kdøgn kwh kwh 2 1,00 2 ) = m K m K døgn år år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energi: kwh, som tilsvarer kr ,- og kg CO 2 ØKONOMI: Kostnader ved endring på vinduskarmer er ikke tatt med i vurderingen. Kostnader: Utstyr : 0 kroner Montasje: 0 kroner Prosjektering : 0 kroner Byggeledelse : 0 kroner Diverse : 0 kroner Sum kostnad : kroner Avgift (25 % mva) kroner Totalt : kroner Økonomisk levetid: 30 år Side 23

24 3.6 Tiltak 6 - Etterisolere mot kaldt loft Dagens tilstand: Antatt U-verdi etter byggeforskriftene for byggeår, 1,05 W/m²K. Etter opplysning om at noen loftsgulv er isolert, setter vi gjennomsnittlig U-verdi for tak mot kaldt loft til 0,70 W/m²K. Beskrivelse av tiltak: Boder fjernes og loftsgulv etterisoleres med isolasjonsmatter med til ca. 23 cm tykkelse. Forutsetninger for beregning av energibesparelser: Energibesparelsen beregnes etter følgende formel: h 3 E = ( U U A G kwh før ) etter døgn år Hvor E er energibesparelsen, U er U-verdien, A er gulvarealet på loft og G er graddagstallet (3600 Grd/år). W W 2 h 3 E = (0,70 m Kdøgn kwh kwh 2 0,16 2 ) = m K m K døgn år år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energi: kwh, som tilsvarer kr ,- og kg CO 2 ØKONOMI: Vi har lagt til grunn en kostnad på 250 kr/m². Ekstra kostnader i fm. plassering av boder kan tilkomme. Kostnader: Utstyr : 0 kroner Montasje: 0 kroner Prosjektering : 0 kroner Byggeledelse : 0 kroner Diverse : 0 kroner Sum kostnad : kroner Avgift (25 % mva) kroner Totalt : kroner Økonomisk levetid: 30 år Side 24

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT 4 Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL SINTEF Notat Karine Denizou, Michael Klinski, Erica Löfström og Kari Hovin Kjølle Nordre

Detaljer

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Skattefradrag for enøk

Skattefradrag for enøk Forslag til Skattefradrag for enøk Oslo, 24. februar 2014 Organisasjonen som står bak Oppsummering av forslag til Skattefradragsordning for enøk-tiltak 24. februar 2014 Nordmenn bruker hvert år over 60

Detaljer

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

ENERGI- EFFEKTIVISERING 7TIPS TIL ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER Oppvarming Vannbåren varme er godt for barna DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Smarte hus som styrer det meste selv Lyse ideér Sparer millioner med nye lysarmaturer ENERGI- Nr. 2

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer