ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag"

Transkript

1 ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, og Oppsal borettslag SAKSNR. B Norconsult AS - Oppdragnummer Mai 2010

2 RAPPORT Norconsult AS Divisjon Miljø, vann og sikkerhet Vestfjordgaten Sandvika Telefon: Telefax: E-post: Internett: Bankgiro: Foretaksreg.: NO MVA Oppdrag: Enøkanalyse av Oppsal borettslag Oppdragsnummer: Tittel: ENØKRAPPORT Forfattere: Maria Brekke-Jakobsen, Grete Kjeldsen, Tor Mjøs Rapport nr.: Oppdragsgiver: Oppsal borettslag Sammendrag: Enøkrapport Kontaktperson/referanse: Øivind Weydahl Distribusjon: Etter avtale Emneord: Enøk, energi, tilstandsvurdering, drift. Utarbeidet: Kontrollert/godkjent: <sign. Maria Brekke-Jakobsen> <sign. Tor Mjøs> I Endelig rapport mbjak <Maria Brekke- Jakobsen> H Endelig rapport mbjak <Maria Brekke- Jakobsen> D For godkjenning/sidemannskontroll mbjak <Tør Mjøs> C For kontroll. Sidemannskontroll ikke utført. B Foreløpig rapport mbjak A Utkast mbjak Utgave: Tekst Utarbeidet av: Godkjent av/sign.: Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON INNLEDNING BAKGRUNN RAPPORTENS FORMÅL OG OMFANG BESKRIVELSE AV BYGNINGER, TEKNISKE ANLEGG OG DRIFT GENERELL BESKRIVELSE AV BYGGENE BYGNING VVS ELKRAFT AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER UTENDØRS DIVERSE DRIFT OG OPPFØLGING AV ENERGIFORBRUK BESKRIVELSE AV TILTAKENE TILTAK 1- EOS TILTAK 2 - DV-INSTRUKS TILTAK 3 - ETTERISOLERE YTTERVEGG TILTAK 4 - UTSKIFTNING TIL VINDUER OG BALKONGDØRER MED U-VERDI PÅ 1, TILTAK 5 - UTSKIFTNING TIL VINDUER OG BALKONGDØRER MED U-VERDI PÅ 1, TILTAK 6 - ETTERISOLERE MOT KALDT LOFT TILTAK 7 - INDIVIDUELL VARMEMÅLING TILTAK 8 - ENERGISPARENDE ARMATUR M. STYRING I OPPGANG, DIMBAR LØSNING TILTAK 9 - ENERGISPARENDE ARMATUR M. STYRING I OPPGANG, NY LØSNING LED TILTAK 10 - FOTOCELLE UTENDØRS BELYSNING TILTAK 11 - OVERGANG TIL FJERNVARME TILTAK 12 - FJERNING AV KJEL FOR FOSSILT BRENSEL ENERGIFORBRUK OG EFFEKTUTTAK ENERGIFORBRUK FØR ENØK ENERGIFORBRUK SAMMENLIGNET MED NORMTALL GRAFISK FREMSTILLING AV ENERGIFORBRUK VEDLEGG A - ORGANISASJON VEDLEGG B - ENERGIFORBRUK VEDLEGG C - FORBRUKSREGNSKAP VEDLEGG E - BEREGNINGER AV TILSKUDD Side 3

4 0. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON Oppsal borettslag er et veldrevet borettslag bestående av 597 boenheter fordelt på 24 bygninger. Bygningsmassen består av fireetasjers og femetasjers bygninger bygd i perioden Leilighetene varierer i størrelse fra 1 4 roms. Tomten som borettslaget eier er på m², og oppvarmet boareal er totalt omkring m². Med kjellere og trappeoppganger er brutto areal på ca m². Første innflytting i borettslaget skjedde i februar Gjennom tidene har det blitt gjennomført oppgraderinger av fasade, herunder også vinduer, og energisentral med fordelingsnett. Det er antatt at det er behov for en fasaderehabilitering i løpet av få år, samtidig som borettslaget har planer om å rehabilitering av balkongene om kort tid. Det er muligheter for etterisolering av fasadene. Borettslaget ser behov for å kartlegge kortsiktige og langsiktige enøktiltak. I løpet av enøkanalysen har Norconsult kommet frem til 7 anbefalte tiltak. Tiltakene har et samlet energisparepotensiale på ca kwh per år. Investeringskostnad for gjennomføring av samtlige tiltak beløper seg til ca. kr ,-. Energiforbruk til oppvarming av varmt tappevann og husholdningsdel til hver boenhet holdes, iht. avtale om enøkanalyse, utenom energiregnskapet i denne rapporten. Energiforbruket som er gjennomgått i analysen, er til postene felles oppvarming via vannbårent anlegg, pumper vannbårent anlegg, belysning av fellesområder, vaskeri m.v. Spesifikt energiforbruk til de nevnte postene i energiregnskapet ligger på 135 kwh/m²år før enøk, og teoretisk forbruk på 20 kwh/m²år etter enøk. Normtallet for tilsvarende bygninger ligger på 104 kwh/m²år. Energiforbruket ligger derfor noe høyt. Gjennomføring av anbefalte tiltak vil kunne påvirke energibruket i positiv grad. Det bør oppfordres til en fornuftig bruk av energikrevende utstyr som lys, varmtvann etc. I tillegg til anbefalte tiltak bør det benyttes energieffektiv belysning spesielt i boder, kjellere, loft og kalde rom. I søknadsskjemaet for tilskudd fra Energi- og klimafondet er tiltakene klassifisert som A-, B- eller C-tiltak, hvor A- og B-tiltak er lønnsomme basert på en samfunnsøkonomisk energikostnad på 36 øre/kwh og en kalkulasjonsrente på 7 % p.a.. Det utbetales ikke støtte til C-tiltak før alle A- og B-tiltak er gjennomført. Enova SF har også støtteprogrammer rettet mot enøktiltak i bygg og energiforsyning. Dersom etterisolering og andre tiltak ved en rehabilitering holder passivhus- eller lavenergistandard, kan det være ytterligere tilskudd å hente. I passivhus er det først og fremst energiforbruk til oppvarming man ser på. På vei til denne boligtypen, legges det likevel opp til å benytte energieffektivt utstyr, gjerne balansert ventilasjon med høy varmegjenvinningsgrad o.l. Felles kriterium for støtteordningene, er at et tilsagn om tilskudd må være gitt før tiltak iverksettes, samtidig som instansene forbeholder seg retten til å samordne evt. utbetaling av støtte. Side 4

5 Oversikt over foreslåtte tiltak Investeringsbeløp for de ulike tiltak er basert på erfaringsverdier fra tilsvarende prosjekter. Energibesparelse/ Kostnadsbesparelse Redusert Brutto Enøk- Nr. Tiltaksbeskrivelse konvertering CO 2 -utslipp* investering tilskudd Nåverdi 1 Inntj. tid 1 [kwh/år] [kr/år] [kg/år] [kr] [kr] [kr] [år] 1 Energioppfølgingssystem (EOS) ,4 2 Drift- og vedlikeholdsinstr.(dv) ,4 3 Isolasjonsmatte yttervegg uendelig 4 Vindu/terrassedører - utskift. 1, uendelig 5 Vindu/terrassedører - utskift. 1, uendelig 6 Isol. matte mot kaldt loft ,5 7 Individuell varmemåling ,0 8 Automatisk styring av lys, trad. løsning uendelig 9 Automatisk styring av lys, LED uendelig 10 Automatisk styring av utebelysning uendelig 11 Fjernvarme - overgang fra fossilt brensel Fjerne oljefyr og/el. tank uendelig SUM Det er ikke tatt hensyn til beregnet tilskudd fra Oslo kommunes enøkfond. *) Reduksjon i klimagassutslipp pga. energieffektivisering er regnet som reduksjon i globale klimagassutslipp, målt som CO 2 -ekvivalent utslipp. Det er lagt til grunn en marginalbetraktning for forholdet mellom klimagassutslipp og energibruk, som er forutsatt lik klimagassutslippet målt i kg CO 2 knyttet til markedets sist produserte kwh.

6 Videre framdrift Rapporten skal godkjennes av Reinertsen, som også er ansvarlig for utarbeidelse av søknadsskjema for støtte til gjennomføring av enøktiltak. Ferdigrapporten bekostes av byggeier. Byggeier står fritt til å velge ett av de godkjente enøkkonsulentfirmaene til utarbeidelse av ferdigrapport. For å kunne motta tilskudd fra Klima- og energifondet i Oslo kommune, må søknadsskjema fylles ut, signeres og sendes Enøketaten ved operatør Reinertsen. Først når et tilsagn om tilskudd er gitt, kan man påbegynne gjennomføring av valgte tiltak. Tilskudd utbetales når tiltakene er gjennomførte og korrekt dokumentert ved spesifiserte fakturaer, samt ferdigbefaringsrapport fra enøkkonsulent.

7 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Borettslaget må i løpet av få år gjøre utbedringer på fasadene. Dette gjorde det aktuelt å se på lønnsomhet og muligheter for eventuell etterisolering. I forbindelse med dette hadde styret i borettslaget ønsker om også se på andre enøktiltak og vurdere andre sider ved borettslaget. Rapporten er utarbeidet av Norconsult AS, som er ansvarlig for innholdet. Norconsult er blant Enøketatens godkjente enøkkonsulenter. Reinertsen AS er Enøketatens operatør, og ansvarlig for godkjenning av enøkrapport og søknadsbehandling før Enøketaten gjør vedtak om støtte. 1.2 Rapportens formål og omfang Formålet med rapporten er å avdekke kortsiktige og langsiktige enøktiltak, samt vurdere muligheter for etterisolering av fasade. Rapporten gir grunnlag for å søke om støtte fra Enøketaten i Oslo kommune Rapporten bygger på overlevert dokumentasjon og på befaring den med Øivind Weydahl, Grete Kjeldsen og Tor Mjøs tilstede. Etter tiolbakemelding fra Weydahl på e-post den ble enkelte tilleggsopplysninger lagt til. Av tiltak som ikke er beskrevet i rapporten, bør det ved nyanskaffelser vurderes energieffektive vaskemaskiner og annet utstyr, sparedusj i leilighetene, energieffektiv belysning i boder m.m. Side 7

8 2. BESKRIVELSE AV BYGNINGER, TEKNISKE ANLEGG OG DRIFT 2.1 Generell beskrivelse av byggene Bygningene består av 597 boliger, et fyrhus, og et styrerom. Oppvarmet areal er på m². Beboerne betaler for ,5 m². Inkludert kjeller og trappeoppganger er arealet på m². Styret i borettslaget har opplyst om følgende rehabilitering og større vedlikehold: : Oppussing av vaskeri, omlegging av garasjetak 2006: Installasjon av propangass fyringsanlegg 2005: Ny fyrhuspipe, nye radiatorkraner med termostat, maling av oppganger. 2004: Oppsetting av miljøskap : Våtromsrehabilitering : Nye ytterdører og callinganlegg 1999: Oppgradering av kabel-tv-anlegg og leikeplass : Utskifting av entredører : Nye balkonger og utvendig maling. 1994: Omtrekking av elektriske ledninger med nye tavlerom 1987: Utskifting av vinduer 2.2 Bygning Yttervegger [23, Koding etter bygningsdelstabellen] Utvendige fasader er dekka med slemma og malt tegl, innvendig er det pussa tegl, lettbetong eller slaggblokker. Konstruksjon på eksisterende fasade, samt byggeår, tilsier en U-verdi på 1,05 W/m²K. Grunnmur/yttervegg kjeller etasje Noe utvendig isolering bestående av glasspellets eller Leca-kuler utført ved drenering. Innvendig finnes sement treullplater med en viss isolasjonsevne. Kjellerrom er tørre og holder svært god standard, unødvendig med tiltak. Befaringen ble gjort fra bakkeplan og ikke alle fasadene ble befart. Det generelle inntrykket er at malingen på fasadene står godt, se foto 1 og 2. Skader som skjemmer utseendet, forekommer først og fremst på balkongbrystningene, se foto 3. Kalde teglsteinsmurer har ofte en høyere skadefrekvens enn varme (yttervegger). De skadene vi registrerte, var smuss og avskallingsskader. Begge deler forårsakes av vannstrømmer på fasaden/brystningen. Skadene forekommer oftest i partiene nærmest ytterveggen. Det er først og fremst malingen som sprekker opp og skaller av, men noen steder var det avskalling i teglsteinen som kunne tyde på frostskader. Side 8

9 Foto 1 og 2: Generelt står fasadene fint. På værutsatte deler av fasadene, som høye gavlvegger og hjørner, ble det registret at malingen har sprukket opp og til dels skaller av, se foto 4 og 5. På enkelte brystninger skyldes misfargingen vann fra blomsterkasser, se balkong nede til venstre på foto 3. Avskallingsskadene på balkongene opptrer typisk på området i overgangen mot ytterveggen, se foto 5. Foto 3, 4 og 5: Generelt utseende på balkongbrystninger. Skader på fasadehjørner og på brystninger nærmest yttervegg. Skadene på brystningene ser ut til å skyldes vann fra fasadene og slitasje fra vær og vind. På flere av brystningene kom vannet fra små rør i balkongen over, traff beslaget og rant nedover brystningen, se foto 6 og 7. Vi ble opplyst om at rørene var satt inn i ettertid for å bedre vannavrenningen fra balkongene. I forbindelse med disse skadene ble det også funnet avskallingsskader i teglsteinen, se foto 6. Foto 6 og 7: Avskallingsskader i tegl og maling som følge av vann fra balkongen over via små rør. Side 9

10 Nedsmussing og mosevekst var et mer fremtredende skadebilde på balkongene, spesielt de som lå litt i skyggen. Se foto 8, 9 og 10. Foto 8, 9 og 10: Smuss og mosevekst på balkonger; både på betong, tegl og beslag. Tiltak: Vurdere energisparepotensiale for etterisolering av yttervegger på m² inkl. vinduer. Arealet er oppgitt i notat fra borettslagets styre. Vinduer [24] Alle vinduer ble skiftet i Vinduene er danskproduserte, med 2 lag glass og i god stand. Tiltak: Vurdere utskifting i forbindelse med evt. fasaderehabilitering. Energisparepotensiale utredes. Dekker [25] Yttertak [26] Loftet er uoppvarmet (kaldt), og har ikke blitt etterisolert. Tak mot kaldt loft antas å ha en U- verdi på 1,05 W/m²K, som byggeforskriftene for Det har blitt opplyst at noen tak mot loft er isolert, men at isolasjonen holder lav kvalitet og ikke er gjennomgående. Tiltak: Etterisolere tak mot kaldt loft, eller gulv på loft Dører [27] Dørene ble fornyet i VVS Sanitær [31] Hver boenhet har individuell elektrisk oppvarming av tappevann. Varme [ 32] Boligmassen har vannbåren varme. Nærvarmerørene skal ha blitt skiftet og frostsikret for ti år siden. Det sitter en undersentral i hvert bygg, oppgradert kort tid tilbake. Varmeanlegget i det enkelte bygg antas å være godt tilpasset behovet i bygget. Energikostnadene til oppvarming dekkes gjennom husleien vha. fordelingsnøkkel. Energisentralen er plassert i et eget fyrhus, og består av fyrkjeler for propangass, el og olje. Nattsenking er implementert. Det bør vurderes overgang til alternative varmekilder som for eksempel fjernvarme. Side 10

11 Foto 11: Termostatisk radiatorventil på radiator i leilighet Tiltak: Montasje av varmemålere på radiator, fjernvarmeovergang Kulde [35] Eksisterer ikke Luftbehandling [36] Avtrekksventilasjon fra bad. Avtrekkslukene er delvis dekket grunnet nedsenket tak. Avtrekk til luftepipe fra kjøkken i alle leiligheter. For øvrig er det ingen mekanisk ventilasjon. Luftkjøling [37] Eksisterer ikke 2.4 Elkraft Fordeling [43] Ifølge styret ble det i 1994 gjennomført omtrekking av elektriske ledninger med nye tavlerom. Lys [44] Det finnes ikke PCB-holdige kondensatorer i bygget. Lys i fellesarealer og trappeoppganger er belyst med PE-rør. 6 lyspunkter per oppgang gir 366 lyspunkter totalt. Etter skifte til sparepærer benyttes 11 Watt per lyspunkt. I hver trappeoppgang finnes også et postkasselys på 14 Watt. Side 11

12 Foto 12: Bildet viser trapperomsbelysning I tillegg finnes det en utelampe og et lysende nummerskilt for hver oppgang, totalt henholdsvis 61 av hver, med effekt 15 Watt. Disse er kun styrt med av/på-bryter for hver oppgang. Utendørs gatebelysning er dagslysstyrt etter en gjennomgang i området for en tid tilbake. Tiltak: I trappeoppganger bytte til armaturer med bevegelsessensor. Bytte til armatur med fotocelle i utendørs belysning. Elektrisk varme [45] Det kan eksistere elektriske panelovner og det finnes varmekabler i badegulv i boenheter. Varmekablene er temperatur- og tidsstyrt. Anleggene kommenteres ikke ytterligere. Kun én trappeoppgang, Skøyenkroken 7, har elektrisk oppvarming. Foto 13: Styring av varmekabler i gulv i leilighet 2.5 Automatisering Automatisering [56] Det finnes ingen sentral overvåkning over anleggene. 2.6 Andre installasjoner Det er et felles vaskeri i Skøyenåsveien 19B. Tiltak: Energieffektivt utstyr ved nyanskaffelser, ikke utredet 2.7 Utendørs Det ser ikke ut til å være gatevarme eller varme i takrennenedløp. Side 12

13 2.8 Diverse Anlegg basert på bioenergi, sol, vindkraft etc. [81] 2.9 Drift og oppfølging av energiforbruk Styrets kan få opplysninger om energiforbruk ved henvendelse til energileverandørene Statoil Norge AS og av tilsendte fakturaer fra kraftleverandør LOS og netteier Hafslund. Styret og driftspersonell har liten mulighet til å overvåke energiforbruket. I tillegg utarbeider forretningsfører årsrapport energiregnskap. Tiltak: etablere EOS og DV-instruks Side 13

14 3. Beskrivelse av tiltakene Det er utført beregninger for 11 tiltak. Utregning av energibesparelse ved utskifting av vinduer er angitt for to ulike U-verdier på vinduer etter enøk. Tiltaket som går på lysstyring i trappeoppganger er likeledes utredet for to ulike løsninger. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsomhet for enøktiltakene: El-pris 0,80 kr/kwh Propanpris 0,52 kr/kwh Gjennomsnittlig energipris 0,60 kr/kwh Effektpris 0 kr/kw,år Kalkulasjonsrente 7 % Norconsult AS tar forbehold om at enkelte kostnader kan tilkomme ved gjennomføring av tiltak. Side 14

15 3.1 Tiltak 1- EOS Dagens tilstand: Styret og driftspersonell har liten mulighet til å overvåke energiforbruket. Opplysninger om årlig propanforbruk innhentes ved henvendelse til Statoil, i tillegg utarbeider forretningsfører årsrapport energiregnskap. Norconsult ble under befaring fortalt at driftspersonell for fyrhuset daglig følger med på prisprognoser for energibærerne, og at det derfor driftes økonomisk. Beskrivelse av tiltak: Energioppfølging gjennomføres ukentlig ved å avlese energiforbruk og sammenligne med gjennomsnittlig utetemperatur. Temperaturen kan logges vha. måler, eller innhentes fra Presentert i en EnergiTemperatur-kurve, vil man oppdage det dersom ukens forbruk skiller seg ut fra normalen ved aktuell utetemperatur, og dermed ha mulighet til å rette opp feilen før det har gått for lang tid. EOS kreves innført ved utbetaling av støtte. Enøketaten, ved Reinertsen AS, arrangerer gratis EOS-kurs omtrent 4 ganger årlig. 6 ukers registrering av energiforbruk skal fremlegges for Enøketaten ved anmodning om utbetaling av tilskudd. Forutsetninger for beregning av energibesparelser: 3 % energibesparelse BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energi: kwh, som tilsvarer kr ,- og kg CO 2 ØKONOMI: Kostnader Utstyr : kroner Montasje: 0 kroner Prosjektering : 0 kroner Byggeledelse : 0 kroner Diverse : 0 kroner Sum kostnad : 0 kroner Avgift (25 % mva) kroner Totalt : kroner Økonomisk levetid: 10 år Side 15

16 3.2 Tiltak 2 - DV-instruks Dagens tilstand: Driftspersonell har ingen DV-instruks. Beskrivelse av tiltak: Etablere en DV-instruks som sikrer kompetanseoverføring om driften ved for eksempel fravær. Forutsetninger for beregning av energibesparelser: Normalt anslag 1-3 % av energiforbruk ved rett drifting av fyringsanlegg og felles elforbruk. Vi har benyttet 3 % i beregning av energibesparelse. BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energi: kwh, som tilsvarer kr ,- og kg CO 2 ØKONOMI: Kostnader: Utstyr : 0 kroner Montasje: 0 kroner Prosjektering : 0 kroner Byggeledelse : 0 kroner Diverse : 0 kroner Sum kostnad : kroner Avgift (25 % mva) kroner Totalt : kroner Økonomisk levetid: 10 år Side 16

17 3.3 Tiltak 3 - Etterisolere yttervegg Dagens tilstand: U-verdi: 1,05 W/m²K Beskrivelse av tiltak: 15 cm tykkelse ved etterisolering. Ulike metoder er beskrevet nedenfor. Ny U-verdi: 0,28 W/m²K Skjemmende smuss og mosevekst kan vaskes av. Men dette vil sannsynligvis medføre flere skader i malingen. Uheldige detaljer som medfører konsentrerte vannstrømmer på fasaden og balkongbrystninger, bør endres. For eksempel bør vannavrenningen på balkongene utbedres slik at vannet ikke renner ut i de små rørene. Rørene bør beholdes som overløp. Detaljer i takene over balkongene medfører også at vann føres ned på balkonger og fasader. Overgangen mellom balkong og yttervegg, må vurderes nærmere. Her er det ikke tett. Denne detaljen må uansett endres dersom etterisolering blir aktuelt. Underkant balkongdekke har en innstøpt dryppkant. Dersom denne ikke fungerer tilfredsstillende, kan en L-formet plastlist festes til ytterkanten. Skadene som opptrer på fasader og balkonger er først og fremst skjemmende. Den største risikoen er forbundet med at avskallinger i teglsteiner faller ned. Utsatte steder må holdes under oppsikt og inspiseres hver høst og vår. Vår vurdering er at fasadene kan stå i mange år ennå, minst fem. Vi har fått opplyst at fasader og balkonger er malt med en silikatmaling på opprinnelig overflatebehandling. Normalt skal en slik maling kunne overflatebehandles uten fare for at malingen blir for tett. I en rapport fra OBOS prosjekt blir det hevdet at den originale overflatebehandlingen er for svak og at den burde vært fjernet i sin helhet før man malte. Vi er enige i en slik vurdering og mener at en del av skadene vi ser, skyldes dette. Dersom en ommaling blir aktuelt, bør derfor all maling fjernes før ny slemming og maling påføres. Silikatbaserte produkter bør velges, da disse er minst følsomme for fukt. Fukt som kommer inn bak malingen i riss og lignende, kan også tørke ut. Dette er ikke tilfelle for tette overflatebehandlinger, noe som medfører økt fare for avskallingsskader og frostskader i teglsteinen. Side 17

18 Etterisolering av yttervegger Det er i prinsippet to mulige måter å etterisolere en yttervegg på; utvendig eller/og innvendig. Fordeler og ulemper ved de to metodene er vist i tabell 1 og 2. For skallmurer kan man også etterisolere ved å fylle hulrommet mellom teglvangene med isolasjon (innblåsing). Dette er lite utprøvd i Norge, men er gjennomført i Danmark med varierende resultat. Tabell 1: Fordeler og ulemper ved utvendig isolering Utvendig etterisolering Fordeler Antallet og størrelsen på kuldebroer reduseres. Behov for færre inngrep inne i hver enkelt leilighet fører til lavere risiko og lavere administrasjonskostnader. Man reduserer ikke bruksarealet i leilighetene. Ulemper Fasaden endres. Mulig problem med takutstikk når vegglivet flyttes utover. Vinduene bør flyttes utover i fasaden, noe som fører til aktivitet i hver leilighet. Tabell 2: Fordeler og ulemper ved innvendig isolering Innvendig etterisolering Fordeler Benyttes først og fremst dersom utvendig etterisolering ikke er mulig eller ønskelig. Behøver ikke å flytte vinduene. Ulemper Kuldebroproblematikk. Tap av innvendig bruksareal. Kondensfare og fuktproblemer. Mye arbeid med installasjoner som radiatorer og lignende Norconsult anbefaler å etterisolere utvendig for å forhindre faren for kondens og for å redusere kuldebroer. Kuldebroer er et begrenset problem, som evt. uansett vil forsvinne med utvendig etterisolering. Det er en stor fordel at det samtidig med utvendig etterisolering foretas utskifting og flytting av vinduene i borettslaget og at fasadene har behov for oppussing. Metoder for utvendig etterisolering Nedenfor er det redegjort for tre ulike metoder for utvendig etterisolering. Skisser er vist i figur 1. Tabell 3 viser fordeler og ulemper ved de tre metodene. I tabell 4 er det gitt produkteksempler på de ulike metodene. Isolasjon og luftet kledning Ved denne metoden vil isolasjonen monteres på eksisterende vegg. Det vil så monteres vindsperre og lektes ut for å få en luftespalte. Så kan ønsket fasadekledning monteres. Utlektingen fører til kuldebroer. Metoden gir veggen såkalt to-trinns tetting. Total ekstra tykkelse av yttervegg vil med 150 mm isolasjon bli omtrent 200 mm, avhengig av fasadematerialet som velges. Metoden kan føre til at fasaden får et skjørt nederst der det ikke blir avsluttet mot terreng. Side 18

19 Murt forblending Ved murt forblending er prinsippene de samme som ved luftet kledning. Forskjellene er at det må benyttes såkalte murplater som ytterste isolasjonssjikt. Disse har vannavisende egenskaper og fasthet som hindrer at mørtelpølser trykker isolasjonen sammen. Man har større behov for opplegg på grunn av vekten. Total ekstra tykkelse av yttervegg vil ved 150 mm isolasjon bli minimum 260 mm, avhengig av tykkelsen på forblendingen. Forblendingen kan føres helt ned mot terreng, avhengig av hvordan oppleggene plasseres. Puss på isolasjon Isolasjonsplater legges i forband og limes til underlaget med klebemørtel og/eller festes mekanisk. Isolasjonsplatene kan både være av EPS eller steinull. Det legges på en grunnpuss med armering og deretter en sluttpuss. Metoden gir en såkalt ett-trinns tetting. Total ekstra tykkelse av yttervegg vil ved 150 mm isolasjon bli omtrent 160 mm. Metoden kan føre til at fasaden får et skjørt nederst der det ikke blir avsluttet mot terreng. Metoden er utviklet for mur- og betongvegger og mangelen på luftespalte burde ikke føre til dårligere fuktsikring av fasaden. Eksempel på isolasjon og murt forblending Eksempel på puss på isolasjon Eksempel på utforming av isolasjon og luftet kledning Figur 1: Prinsippskisser for de tre metodene. Fra Byggforskserien. Tabell 3: Fordeler og ulemper ved de tre metodene Isolasjon og luftet kledning Murt forblending Puss på isolasjon + To-trinns tettesystem + Vedlikeholdsfritt + Tynneste alternativ + Mange valgmuligheter i + Kan avsluttes ved + Valgmuligheter mht. farge fasademateriale (kledning) - Dårligere isolering per cm utlektet enn de andre alternativene - Luftespalte fører til flere hensyn ved vindu / avslutninger terreng som for maling. + To-trinns tettesystem - Sårbar for mekanisk belastning. Bør beskyttes i utsatte områder. - Luftespalte fører til flere hensyn ved vindu / avslutninger - Avhengig av godt opplegg - Tykk vegg gir mulige komplikasjoner - Ett-trinns tetting. Side 19

20 Tabell 4: Eksempler på produkter for utvendig etterisolering. Rene plateprodukter er ikke med. Navn Forklaring Lenke Maxit luftet kledning Luftet kledning, pussede plater StoVentec Luftet kledning, pussede plater Mapetherm Nordic Luftet kledning, pussede plater Marmoroc Luftet kledning, teglsteinlignende plater Capatect Puss på isolasjon SETTEF Puss på isolasjon StoTherm Puss på isolasjon Maxit - Serpomin og Puss på isolasjon Serpotherm Rockwoll Flexi A plate Puss på isolasjon joner/yttervegger/yttervegg-av-murog-betong?page=1453 Det må dokumenteres at bakveggen av tegl klarer den ekstra lasten som etterisoleringen og fasadeutformingen gir. Det kan være lurt å få en arkitekts synspunkt med hensyn til den nye fasadeutformingen. Forutsetninger for beregning av energibesparelser: Energibesparelsen beregnes etter følgende formel: h 3 E = ( U U A G kwh før ) etter døgn år Hvor E er energibesparelsen, U er U-verdien, A er fasadearealet og G er graddagstallet (4000 Grd/år). E = (1,05W W 2 0,28 m K m = kwh år 2 ) 28500m K 2 24 h 4000Kdøgn 10 døgn 3 kwh år Side 20

21 BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energi: kwh, som tilsvarer kr ,- og kg CO 2 ØKONOMI: Kostnader oppgitt er for fasadekledning av sementbaserte plater kr/m² * m² = ,- eks. mva. Det må forventes betydelige kostnader forbundet med flytting/tilpassning mot originale vindusposter i Terrazzo. Disse kostnadene er ikke inkludert her. Kostnader: Utstyr : 0 kroner Montasje: 0 kroner Prosjektering : 0 kroner Byggeledelse : 0 kroner Diverse : 0 kroner Sum kostnad : kroner Avgift (25 % mva) kroner Totalt : kroner Økonomisk levetid: 30 år Side 21

22 3.4 Tiltak 4 - Utskiftning til vinduer og balkongdører med U-verdi på 1,4 Dagens tilstand: Antatt U-verdi 2,4 W/m²K Beskrivelse av tiltak: Eksisterende vinduer og balkongdører erstattes med nye med minimum U-verdi på 1,4 W/m²K. Kostnader for tilpassning/løsning mot dagens originale vinduspost (Terrazzo) er ikke medtatt. Tiltaket kan ikke utløse tilskudd fra Klima- og energifondet, men fra Enovas støtteprogram for bygg. Forutsetninger for beregning av energibesparelser: Energibesparelsen beregnes etter følgende formel: h 3 E = ( U U A G kwh før ) etter døgn år Hvor E er energibesparelsen, U er U-verdien, A er vindus/balkongdørarealet og G er graddagstallet (4000 Grd/år). W W 2 h 3 E = (2,40 m Kdøgn kwh kwh 2 1,40 2 ) = m K m K døgn år år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energi: kwh, som tilsvarer kr ,- og kg CO 2 ØKONOMI: Kostnader ved endring på vinduskarmer er ikke tatt med i vurderingen. Kostnader: Utstyr : 0 kroner Montasje: 0 kroner Prosjektering : 0 kroner Byggeledelse : 0 kroner Diverse : 0 kroner Sum kostnad : kroner Avgift (25 % mva) kroner Totalt : kroner Økonomisk levetid: 30 år Side 22

23 3.5 Tiltak 5 - Utskiftning til vinduer og balkongdører med U-verdi på 1,0 Dagens tilstand: Antatt U-verdi 2,4 W/m²K Beskrivelse av tiltak: Eksisterende vinduer og balkongdører erstattes med nye med minimum U-verdi på 1,0 W/m²K. Tiltaket kan ikke utløse tilskudd fra Klima- og energifondet, men fra Enovas støtteprogram for bygg. Forutsetninger for beregning av energibesparelser: Energibesparelsen beregnes etter følgende formel: h 3 E = ( U U A G kwh før ) etter døgn år Hvor E er energibesparelsen, U er U-verdien, A er vindus/balkongdørarealet og G er graddagstallet (4000 Grd/år). W W 2 h 3 E = (2,40 m Kdøgn kwh kwh 2 1,00 2 ) = m K m K døgn år år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energi: kwh, som tilsvarer kr ,- og kg CO 2 ØKONOMI: Kostnader ved endring på vinduskarmer er ikke tatt med i vurderingen. Kostnader: Utstyr : 0 kroner Montasje: 0 kroner Prosjektering : 0 kroner Byggeledelse : 0 kroner Diverse : 0 kroner Sum kostnad : kroner Avgift (25 % mva) kroner Totalt : kroner Økonomisk levetid: 30 år Side 23

24 3.6 Tiltak 6 - Etterisolere mot kaldt loft Dagens tilstand: Antatt U-verdi etter byggeforskriftene for byggeår, 1,05 W/m²K. Etter opplysning om at noen loftsgulv er isolert, setter vi gjennomsnittlig U-verdi for tak mot kaldt loft til 0,70 W/m²K. Beskrivelse av tiltak: Boder fjernes og loftsgulv etterisoleres med isolasjonsmatter med til ca. 23 cm tykkelse. Forutsetninger for beregning av energibesparelser: Energibesparelsen beregnes etter følgende formel: h 3 E = ( U U A G kwh før ) etter døgn år Hvor E er energibesparelsen, U er U-verdien, A er gulvarealet på loft og G er graddagstallet (3600 Grd/år). W W 2 h 3 E = (0,70 m Kdøgn kwh kwh 2 0,16 2 ) = m K m K døgn år år BEREGNEDE ÅRLIGE BESPARELSER: Energi: kwh, som tilsvarer kr ,- og kg CO 2 ØKONOMI: Vi har lagt til grunn en kostnad på 250 kr/m². Ekstra kostnader i fm. plassering av boder kan tilkomme. Kostnader: Utstyr : 0 kroner Montasje: 0 kroner Prosjektering : 0 kroner Byggeledelse : 0 kroner Diverse : 0 kroner Sum kostnad : kroner Avgift (25 % mva) kroner Totalt : kroner Økonomisk levetid: 30 år Side 24

ENØKRAPPORT FOR. Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem

ENØKRAPPORT FOR. Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem ENØKRAPPORT FOR Mor Go hjertas vei 22 Akerselva sykehjem Mars 2013 Revidert november 2013 Dato, KS-ansvarlig Dato, Rådgiver Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISASJON... 4 2. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON...

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

B 54604 ENØKRAPPORT FOR. Nordre Fjeldstad borettslag Erling Michelsens vei 7-21, Trygve Nilsens vei 12-32. utarbeidet av

B 54604 ENØKRAPPORT FOR. Nordre Fjeldstad borettslag Erling Michelsens vei 7-21, Trygve Nilsens vei 12-32. utarbeidet av B 54604 FOR Nordre Fjeldstad borettslag Erling Michelsens vei 7-21, Trygve Nilsens vei 12-32 utarbeidet av Oslo 2. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN....

Detaljer

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga

Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Energi- og miljøanalyse Av Botjenesten Bekkedroga Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av B 48975 ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...5 1.1 ENØK- RAPPORTEN...5 1.2 FORMÅL

Detaljer

B56915 ENØKRAPPORT FOR. Hedmarksgata 8-10 sameie Hedmarksgata 8-10. utarbeidet av

B56915 ENØKRAPPORT FOR. Hedmarksgata 8-10 sameie Hedmarksgata 8-10. utarbeidet av B56915 FOR Hedmarksgata 8-10 sameie Hedmarksgata 8-10 utarbeidet av Oslo 4. februar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED EN.... 5

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo Frokostmøte Bærum, 20. januar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR SAMEIET BJERREGAARDS GATE 29

ENØKRAPPORT FOR SAMEIET BJERREGAARDS GATE 29 ENØKRAPPORT FOR SAMEIET BJERREGAARDS GATE 29 SAKSNR. B51880 KONSULENT ANNE KRISTINE AMBLE 22. Februar, 2011 Revidert 22.april og 9.mai 2011 Dato, KS-ansvarlig Dato, Rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010

Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Myhrerenga Borettslag, Skjedsmo Ref: Tor Helge Dokka og Michael Klinski, SINTEF Byggforsk 2010 Nøkkelinformasjon Byggherre: Myhrerenga Borettslag/USBL Arkitekt: Arkitektskap Rådgivende VVS: Norconsult

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Sluttrapport nov. 2006

Sluttrapport nov. 2006 Sluttrapport nov. 2006 Terrassehusene - Stjørdall Rehabilitterri ing med fforrmål l 50% rreduksjjon av enerrgi ifforrbrrukett Stjørdals landemerke fra 1970, de tre meget synlige terrasseblokkene i lia

Detaljer

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen

Driftskonferansen 2010. Fra panelovner til radiatorer. Presteløkka III. Terje Helgesen Driftskonferansen 2010 Fra panelovner til radiatorer Presteløkka III Terje Helgesen Presteløkka III noen faktaopplysninger Borettslag. Ligger på østsiden av Fredrikstad ved Gamlebyen Består av 10 separate

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo

Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Rehabilitering med passivhuskomponenter Myhrerenga Borettslag, Skedsmo Lavenergiløsninger Tema boliger Oslo, 9. oktober 2009 Arkitekt Michael Klinski 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

0,80 øre/kwh (eks. mva, inklusiv andre offentlige avgifter)

0,80 øre/kwh (eks. mva, inklusiv andre offentlige avgifter) VEDLEGG F - PROSJEKTUTVIKLINGSRAPPORT - MAL Nedenfor angis minimumskrav og beregningsdata for opplysninger som skal inngå i Prosjektutviklingsrapporten som resultat av fase 1. Alle beløp oppgis eks. mva.

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Michael Klinski, Peter G. Schild, Karine Denizou 1 Nordre Gran BRL 7 blokker fra 1977-79

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi og miljøanalyse av Blaker aldersheim Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA

EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA EFFEKTIV INNHENTING OG BEARBEIDING AV DATA Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr komplette tjenester innen Energirådgivning

Detaljer

Total Concept metoden

Total Concept metoden Eiendom: Byggeier: Konsulenter: Veikontoret, Steinkjer Statsbygg SINTEF Byggforsk Total Concept metoden Trinn 3 - Målinger og oppfølging Bygningsmassen og bruk Byggeår: 1967, 1976, 1984, 2016 Areal: 4

Detaljer

Energikrav og muligheter et innspill

Energikrav og muligheter et innspill NBEF-Kurs Oppgradering av bygninger, Oslo 1.-2. november 2011 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk Energikrav og muligheter et innspill 1 Energisparepotensialet i byggsektoren (hele) Kilde: KRDs

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING Bydelen Kronsberg, Hannover 25% REDUKSJON av CO2-utslippene til en normal bydel. planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Virkemidler: 1. strengere bygningskrav,

Detaljer

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS

Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper. Litt om OBOS Energieffektiv rehabilitering i boligselskaper Litt om oss. Utfordringer Beslutningsprosesser Muligheter og eksempler Årene som kommer Norsk bygningsfysikkdag - 29. november, 2011 Øyvind Bodsberg, Litt

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

Formål 2008 2009 2010 2011 Privat [kwh] 660 119 687 687 686 311 671 954 Husholdning 660 119 687 687 686 311 671 954

Formål 2008 2009 2010 2011 Privat [kwh] 660 119 687 687 686 311 671 954 Husholdning 660 119 687 687 686 311 671 954 Energiregnskap 2011 Lillo terrasse borettslag Energiregnskapet viser at energiforbruket i Lillo terrasse borettslag er kraftig redusert etter at det ble installert varmepumper i 2010. Energiforbruket til

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Energi- og miljøanalyse av

Energi- og miljøanalyse av Energi- og miljøanalyse av Sørum rådhus -Kuskerudgården Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Energi- og miljøanalyse

Energi- og miljøanalyse Energi- og miljøanalyse av Bingsfosshallen Sørum kommune Desember 2007 Utført som et samarbeid mellom Sørum kommune, Enova og Vitaminveien 1 A firmapost@afgruppen.no NO 938 333 572 Telefon +47 22 89 11

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Medlemsmøte Grønn Byggallianse MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Medlemsmøte Grønn Byggallianse Nye energikrav til bygninger Løsninger og kostnader for nybygg Og litt mer! Rådg. ing.

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen.

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Start oppgradering med en Energirådgiver Første steg i en energioppgradering er å gjøre en vurdering av

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Hvilket hus er det grønneste?

Hvilket hus er det grønneste? Hvilket hus er det grønneste? Sammenligning av klimagassutslipp fra gammalt og nytt Plankonferansen i Bergen, Oktober 2017 Fagdirektør Reduksjon av klimabelastningene ikke bare energisparing Energikilde

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

Rektorhaugen borettslag

Rektorhaugen borettslag ENØKRAPPORT FOR Rektorhaugen borettslag SAKSNR. B 61649 Siv.ing. Haga og Haugseth AS Januar, 2015 Dato, KS ansvarlig Dato, Rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISASJON... 3 2. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON...

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Velkommen til Rezidor

Velkommen til Rezidor Velkommen til Rezidor 640 REZIDOR er 430+ hoteller 94,700 hotellrom 70 Land 52 #1 65 180 86 #1 103 #1 32 98 26 2 Velkommen til Rezidor En av Europa 5 største hotelkjeder 58 hoteller i Norden Utspring fra

Detaljer

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune

Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune 2012 Energieffektivisering- og konverteringsplan for Lardal kommune Oppdragsgiver: Lardal kommune Utført av: Emma J. Otervik Kontrollert av: Carl Otto Rasmussen Dato: 21.06.2012 Prosjektnr: 3966 1 Innhold

Detaljer

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG Energimerking skjer normalt elektronisk ved å logge seg inn på www.energimerking.no. Papirskjemaet er for dem som ikke kan bruke den elektroniske løsningen. For detaljert

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM

BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM fra INHOLDSFORTEGNELSE Innlogging/Oppstart side 2-3 ET-Kurven side 4-7 Akkumulert Forbruk side 8-9 Akkumulert for hele grupper side 10 Ranking

Detaljer

Skovbakken borettslag. Beboermøte 8. september 2014

Skovbakken borettslag. Beboermøte 8. september 2014 Skovbakken borettslag Beboermøte 8. september 2014 Agenda Byggestyret - Økonomi Overordnet oversikt over "FutureBuilt" (videre kalt "Stort prosjekt") Overordnet oversikt over "Alternativt forslag" (videre

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

HEMNES FLISFYRINGSANLEGG UNDERLAG FOR DIMENSJONERING

HEMNES FLISFYRINGSANLEGG UNDERLAG FOR DIMENSJONERING Oppdragsgiver Aurskog Høland kommune v/ Dag Hovdhaugen Rapporttype Notat 2012-09-05 HEMNES FLISFYRINGSANLEGG UNDERLAG FOR DIMENSJONERING UNDERLAG FOR DIMENSJONERING 3 (10) UNDERLAG FOR DIMENSJONERING

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer