Klimahandlingsplan 2009 Måloppnåelse og status per

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimahandlingsplan 2009 Måloppnåelse og status per 26.01.15"

Transkript

1 Notat av utarbeidet av Torleif B. Jensen, Strategiavdelingen, Hamar kommune, oppdatert av Lise Urset, Strategiavdelingen Klimahandlingsplan 2009 Måloppnåelse og status per Beskrivelse av måloppnåelse og status framstår innrammet eller i egen tabellkolonne. Visjon Hamar kommune På lag med naturen. Langsiktige mål SMAT: En av målsetningene i SMAT er å arbeide for å redusere klimagassutslippene i Hamarregionen. Retningslinjene for dette arbeidet er: Bruk av fossilt brensel til oppvarming av boliger, forretningsbygg og innen industrien skal fases ut innen 2020 uten at elektrisitetsforbruket økes vesentlig. Utslipp fra transportsektoren skal stabiliseres innen 2020 på nivået i Utslipp av metangass skal reduseres betydelig i samsvar med avfallsplan for husholdningsavfall og håndtering av gjødsel fra landbruket Det skal gjennomføres tiltak for å redusere utslipp av lystgass fra jordbruket i regionen. Hamar kommune: Hamar kommune har sluttet seg til målsettingen i SMAT for reduksjon av klimagassutslipp med om lag 20% fra 2006-nivået innen 2020*. Dette innebærer: 80% reduksjon av fossilt brensel i stasjonær forbrenning 10% reduksjon fra landbruk 10% reduksjon fra avfallsdeponi Stabilisere utslipp fra vegtrafikk på 2008-nivå Konkrete mål 2015 Innen 2015 skal Hamar kommune oppnå følgende: Alle kommunale virksomheter Miljøfyrtårnsertifisert. Pr er 35 kommunale virksomheter miljøfyrtårnsertifisert og 7 er i prosess. Det forventes at målet nås i løpet av Redusert energiforbruket i eksisterende kommunale bygg med 20%. Basert på rapport utarbeidet av Entro, så har det samlete energiforbruket i kommunale bygg økt med 5 % i perioden 2009 til Dette til tross for at det er foretatt en rekke ENØK-tiltak, blant annet installering av varmepumper. Hva skyldes dette? - Informasjon om oljeforbruket i ulike bygg i 2009 har ikke blitt lagt inn (manglende data) og følgelig slår dette negativt ut, da energiforbruk på utgangstidspunktet ikke er fullstendig.

2 - En annen årsak kan ligge i at bygninger som rehabiliteres får oppdaterte tekniske anlegg, dimensjonerte etter dagens krav, og at disse har høyere energiforbruk enn gamle anlegg (balansert ventilasjon osv) - Økning av oppvarmet areal - Økningen på enkelte bygg kan på nåværende tidspunkt ikke forklares (datagrunnlaget fra 2009 er heller ikke kvalitetssikret). Måltallet bør konkretiseres/presiseres, slik at utviklingen kan følges opp uten mye ekstra arbeid. 50% utfasing av fossilt brensel i kommunale bygg. - Barnehager: I 2009 hadde tre barnehager olje som primær energikilde. I 2013 gjenstår 1 barnehage. (66% reduksjon) -Skoler: I 2009 hadde 2 skoler oljefyring som primær energikilde. Ridabu skole varmes nå opp med jordvarmeanlegg. Greveløkka er tilknytter fjernvarme levert av eidsiva bioenergi, og ikke Ankerskogen som da hadde oljefyring. (100% reduksjon) -Pleie og omsorgshjem: I 2009 hadde ett sykehjem (Finsal) olje som primær energikilde. Finsal har nå fått jordvarmeanlegg. ( 100%) -Idrettsbygg: Ankerskogen svømmehall har koblet seg til fjernvarme. (100%) -Olsrud benytter Olje til å ta eventuell spisslast. -Boliger: I 2009 hadde ca 5 eneboliger oljefyring. En bolig kobles til fjernvarme i (20%) Konklusjon: Mål er nådd Reiser til fots og med sykkel økt med 100 %, koordinert med veg- og transportplan. Måltallet er vanskelig å måle. Som et ledd i Sykkelbyen Hamar er det etablert 3 faste tellerpunkter (Stangevegen, Vangsvegen og Bryggerigata) som har registrert antall sykkelpasseringer f.o.m Ser man på totaltallene for årets 8 første måneder (jan.-aug.) så har det vært en nedgang fra i 2012 til i Dette kan bl.a. skyldes at vi hadde en sen vår, kald og våt forsommer i Uketallene viser at sykkelbruken startet for fullt i uke 12 i 2012, mens den først startet for fullt i uke 16 i Det er vist at sykkeltellerne ikke alltid teller som de skal og det er derfor knyttet stor usikkerhet til tallene nedgangen kan rett og slett skyldes feil på tellerne. Høsten 2014 ble det utført en sykkelbyundersøkelse av SINTEF. Den konkluderer med at sykkelbruken i Hamar har økt med 25 % siden tilsvarende undersøkelse ble utført før prosjektet Sykkelbyen Hamar startet. Måltallet bør konkretiseres/presiseres, slik at utviklingen kan følges opp uten mye ekstra arbeid. Perioden fram til 2015 blir viktig mht. at kommunen må bruke denne tida for å vise veg og feie for egen dør. Handlingsplan Helhetlige klimatiltak Nr. Tiltak Forutsetninger, kostnader, Innarbeide klimamål i kommuneplanen Utarbeide årlig miljørapport og innføre miljøledelse i Hamar kommune. (lederopplæring) Miljøledelse Rådm. stab. Strategiavd Status 1/ Gjennomført Ikke gjennomført

3 Sette i gang arbeidet med å sertifisere Hamar Rådhus som en Miljøfyrtårnvirksomhet Klukhagan og Vestenga barnehager jobber med å bli Miljøfyrtårnbarnehager Miljøsertifisere alle kommunale virksomheter innen Deltakelse i INTER-REG-prosjekt Klimanettverk Innføring av en miljøpris under medarbeiderdagen. Innbyggerne/næringslivet/andre aktører På lag med naturen -Lokal klimakampanje: Stimulere innbyggere, bedrifter, lag og foreninger til å ta klima - utfordringen på alvor og få en grønnere hverdag. Videreformidle tilskuddordninger, evt. kommunale tilskuddsordninger, sykkelsatsing, temadager m m Legge til rette for miljøsertifisering av bedrifter og organisasjoner i Hamar kommune. Anslag kostnad kr ,- Årlig behov for min.kr ,- til gjennomføring Strategiavd. Arealplan avd. TDA - Eiendomsavd Gjennomført. Rådhuset er sertifisert. Gjennomført. Disse to og alle de andre barnehagene er sertifisert I rute. Pr er 35 kommunale virksomheter er sertifisert. Noen få gjenstår og blir sertifisert i løpet av Ble avlyst Generell miljøpris er ikke innført, men arbeidsmiljøpris er innført. Det er ikke avsatt penger og tiltaket er ikke gjennomført i planlagt omfang. Gjennom Sykkelbyprosjektet, Sykle til jobben aksjonen og Miljøfyrtårnsertifiseringen er det gjort en del. Gjennomføres løpende. I tillegg til kommunale virksomheter er det sertifisert 2 fylkeskommunale, 5 statlige og 31 private virksomheter i Hamar pr Tiltak stasjonær energibruk Nr. Tiltak Forutsetninger, kostnader, Status 1/ Utarbeide ENØK-analyser og gjennomføre ENØK- tiltak i kommunale bygg og anlegg (idrettsanlegg, lysløyper, VARanlegg og veglys). 5 mill kr. årlig i 3 år (fra ) til lønnsomme Enøk tiltak i kommunale bygg. Eiendomsavd Energimerking og energivurdering er foretatt i alle tjenestebygg. Basert på energi-vurderingene er det foretatt ENØK-analyse i et utvalg relevante bygg. Første tiltak knyttet til ENØK-analysene er gjennomført Lage plan for konvertering fra Kun Sagatun barnehage

4 oljefyring og el-oppvarming til miljøvennlige-/fornybare løsninger i kommunale bygg Revidere Lokal energiutredning (LEU) for Hamar kommune 2. hvert år Planlegge og gjennomføre opplæring i energikompetanse og energiledelse Sette krav om fornybar energi ved utbygging og rehabilitering av større kommunale bygg. Innbyggere/næringsliv/andre aktører Legge til rette for fjernvarme med fornybar energi med nødvendig plantilrettelegging Vedta forskrift om tilknytningsplikt for fjernvarme. Ansvaret for LEU er tillagt konsesjonshaver Eidsiva. Strategiavd. Er bidragsyter > Anslag kr ,- til saksbehandling, møter og kurs. Rådm. stab Eiendomsavd./TDA > F. eks. fjernvarme, jordvarme, biobrensel. Tas inn som bestemmelse i arealdelen i Kommuneplan > Dialog med Fjernvarmeselskapet og aktører i bygge- markedet. Tilrettelegge for fjernvarme ved regulering/ utbygging. Strategiavd. og Arealplanavd > har nå oljefyring. Ener u- skole benytter olje til å ta topplast, men har varmepumpe som primær energikilde. Det er fortsatt noen boliger med olje-fyring. Speiderhust tilknyttes fjern-varme i nær fremtid. Gjennomføres. Ble sist laget i Nå lovforslag om å endre forskriften slik at man ikke lenger behøver å lage LEU. Kurs i bruk av Energioppfølgings-system (EOS) er gjennomført hos vaktmesterne på tjenestestedene. Ivaretas i TEK 10. Står også i kommuneplanens arealdel. 8 bygg tilknyttes fjernvarme i 2013/14 Gjennomføres Gjennomført Tiltak transport og arealbruk Nr. Tiltak Forutsetninger, kostnader, Status 1/ Sykkelby Hamar Sykkelbyprosjektet ( ) er gjennomført og er nå inne i sluttfasen av opprinnelig prosjekt. Videreføringen er under planlegging/avklaring og det er forventet 1 mill.kr. i fylkeskommunal innsats og 1 mill.kr. over Hamar kommunes budsjett i noen

5 Planlegge og gjennomføre bysykkel -prosjekt Gjennomføre tiltak for å redusere klimagassutslipp fra reiser i arbeidstida Legge til rette for bruk av el-bil i Hamar Oppfølging av veg- og transportplan (VTP) Videreføre tiltak i SMAT areal - bruk, fortetting, transport, etc. Krever organisering og deltakelse fra næringslivet, handelsstanden, Jernbaneverket > Behov for min. kr ,- Aktuelle tiltak: Ecodriving, innkjøp av tjenestesykler, legge vekt på CO2-utslipp ved bilinnkjøp m.m. Behov for min. kr ,- til kurs i Ecodriving Info, møter, konferanser, kampanjer. Utarbeide handlingsplan for samordning av Veg- og transport-plan. Fylkeskommunen, Statens vegvesen, andre org., er viktige samarbeidspartnere Informasjon, møter, konferanser, kampanjer. år til. Videreført i driften med Arne Willy (areal) som ansvarlig koordinator Det er ikke avsatt penger eller prioritert oppstart av prosjektet ennå. Tjenestesykler og el-sykler er kjøpt inn til rådhuset. EL-bil er under utprøving i Pleie og omsorg. Utslipp vurderes v/bilkjøp. Mange har hatt Ecodrivingkurs. Er gjennomført. Totalt er det nå 37 ladepunkter (kommunale og private) for EL-bil i Hamar. EL-biler kan parkere gratis på off. p- plasser. VTP er fulgt opp med ulike tiltak innen veg, kollektivtransport, parkering og trafikksikkerhet. Tiltak prioriteres i fm. handlings- og økonomiplan. SMAT-planen ligger til grunn for areal og transportplanleggingen i kommunen. Særlige oppfølgingstiltak og revidering av SMAT er ikke iverksatt. Tiltak forbruk og avfall Nr. Tiltak Forutsetninger, kostnader, Innarbeide rutiner for å etterspørre varer og tjenester med minst mulig miljøbelastning ved innkjøp, og stille miljøkrav til underleverandører. Revidere innkjøpsreglementet for å legge spesiell vekt på miljøhensyn. Opplæring og bevisstgjøring. Status 1/ Som miljøfyrtårn-bedrift etterspør kommunen dokumentasjon på miljøvennlige leverandørløsninger, for eksempel returordninger for ulike typer avfall.

6 Utarbeide felles avfallsinstruks for å redusere forbruk og avfall i organisasjon Utdeling av bærenett til unger i barnehager og skoler. (1.-4. kl.) Samarbeide med HIAS om tiltak i den nye avfallsplanen. (er under arbeide) Samarbeide med org. gjennom Miljøfyrtårnsertifisering. Første utdeling gjennomført ved skolestart høsten 2009 Møter, kampanjer Innkjøpsreglementet er nesten ferdig revidert og det er gjort MYE med rutinene for innkjøp. Gjennomført eller gjennomføres som del av miljøfyrtårnsertifiseringen. Gjennomført en gang. Gjennomført. Revidert avfallsplan er vedtatt i Tiltak landbruk Nr. Tiltak Forutsetninger, kostnader, Klimaoptimal gjødsling. Ta initiativ ovenfor næringa gjennom informasjon/ holdningskampanje for klimaoptimal gjødslings prosess Anslag kostnad kr , Redusert jordarbeiding. Informasjon, holdingskampanjer for betydning av redusert jordarbeideing, bidra til opprettholdelse av tilskudd, etc. Anslag kostnad kr , Satsing på gardsvarmeanlegg. Fortsatt fokus på og jobbe for at flere etablerer miljøvennlig gårdsvarmeanlegg. Arr.kurs/ fagdager. Status 1/ Følges opp løpende gjennom utarbeidelse av gjødselplaner enten fra Hedmarken Landbrukskontor (HLK) eller Hedmark Landbruksrådgiving Nytt regionalt miljøprogram for landbruket i Hedmark ( ) er vedtatt. Det medfører endringer i tilskuddsordningene. Komplett oversikt over miljø-programmet finnes hos Fylkesmannen i Hedmark. Hedmarken Landbrukskontor (HLK) har kontroll- og tilsynsansvar. Det gis fortsatt tilskudd til utsatt jordarbeiding, grasdekte vannveier, grasdekte vegetasjonssoner og vedlikehold av fangdammer. HLK gir løpende informasjon etter at det tidligere er arrangert kurs Gjennomføre prosjektetet Tiltak for å redusere Prosjektet er gjennomført

7 Luktulemper fra landbruket med hovedvekt på svin. luktulemper fra landbruket Unngå nydyrking av myr. Restriktive med søknad om nydyrkning av myr CO2 opptak i skog. Kartlegge/informere om potensialet for CO2 opptak i skogen Koordinering av klimatiltak for landbruket i Hamar, Stange og Løten komm. I tråd med bl.a strategi for skog og tresektoren i Hedmark og Oppl og regionalt miljøpr.gram (RMP) og ble avsluttet i 2010 HLK har ikke mottatt søknader fra Hamar om nydyrking av myr. HLK gir løpende informasjon i forbindelse med skogdager som arrangeres for skogeierne i kommunen. Regionalt miljøprogram for jordbruket praktiseres likt i alle tre kommuner. I skogbruket er målet å øke produksjon og bruken av biomasse. Utnyttelsen av skogen skal bidra til å nå nasjonale klimamål. Tilskudd til skogkultur og utdrift av skogsvirke til bioenergi ligger innenfor HLK s myndighetsområde.

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune Oppfølging av energi- og klimaplan. Årsrapport for 2013. i Februar 2014. OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune RINGERIKE

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE 2010-2013 Høringsutkast mars 2009 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PLANEN 5 KOMMUNENS ROLLE 5 NASJONALE OG FYLKESKOMMUNALE MÅL 6 FROGN KOMMUNES RELEVANTE VEDTATTE

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018.

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018. KLIMAPLAN 2008-2018 ble lagt fram for behandling i Miljø-, energi- og transportkomiteen, formannskap og kommunestyret med følgende innstilling fra rådmannen: Innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Energi- og klimaplan for Gjerdrum kommune Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Planen er utarbeidet med bistand fra Sweco Grøner as Forord Da de politiske partier i Gjerdrum

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer