STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015"

Transkript

1 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar

2 Innhold 1. Overordnede føringer Generelle føringer Strategi Andre strategier, planer og føringer som skal legges til grunn Hovedområder for styring og oppfølging Fokus Tildeling av midler Resultatkrav Fordeling av inntekter Investeringsramme Endringer i driftskredittrammen Aktivitet Pasientens helsetjeneste Kvalitet og pasientsikkerhet Personell, utdanning og kompetanse Forskning og innovasjon Øvrige styringskrav Tiltak for å sikre bedre spesialisthelsetjenester Sykehusbygg HF Ekstern kvalitetssikring Samordning på tvers av regionene Felles retningslinjer for brukermedvirkning Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) Miljø- og klimaarbeid Beredskap Ambulanse Internkontroll og risikostyring Deltakelse i nasjonal og regionale utredninger og prosjekter Styringsparametre og rapporteringskrav Oppfølging og rapportering

3 1. Overordnede føringer 1.1 Generelle føringer Gjennom styringskrav og rammer vil Helse Midt-Norge RHF gi St. Olavs Hospital HF et mest mulig helhetlig og samlet styringsbudskap for Dette dokumentet skal klargjøre premissene og rammene for St. Olavs Hospital HF. St. Olavs Hospital HF skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som blir stilt til rådighet. Helse Midt-Norge RHF forutsetter at St. Olavs Hospital HF ser oppgavene gitt i dette dokumentet i sammenheng med de mål, rammer og føringer for helsetjenesten som går fram av lov og forskrifter, Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2015 til Helse Midt-Norge RHF og styringskrav formidlet i foretaksmøte 7. januar 2015 til Helse Midt-Norge RHF. St. Olavs Hospital HF skal sikre tilstrekkelig kompetanse i alle deler av spesialisthelsetjenesten. Det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med omsorg og respekt samt god og likeverdig kommunikasjon. Det skal brukes kvalifiserte tolker ved behov. Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må ivaretas. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles så den i større grad ivaretar pasientenes behov, verdier og preferanser. Pasientenes muligheter til valg av behandlingssted skal styrkes. Pasienter og brukere skal trekkes aktivt inn i utviklingen av egen behandling, og brukernes erfaringer skal vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. Det er en utfordring at mange pasienter venter unødvendig lenge på nødvendig behandling, også på helsetjenester der det er ledig kapasitet hos private aktører. St. Olavs Hospital HF må sørge for mer bruk av private aktører der dette bidrar til å redusere ventetidene på en faglig forsvarlig og kostnadseffektiv måte. Samhandlingsreformen utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for den videre utvikling av den samlede helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester nær der pasienten bor er sentrale mål. St. Olavs Hospital HF skal bidra til å desentralisere spesialisthelsetjenester der dette er hensiktsmessig, samt bidra til å utvikle og styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Viktige virkemidler er samarbeidsavtalene og spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Omstilling av tjenester innen somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rehabilitering som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og like godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere. Det forutsetter et nært samarbeid mellom regionale helseforetak/helseforetak, private aktører, kommunene, samt brukerne og deres organisasjoner. Et av de viktigste virkemidlene for å gjennomføre forbedringer helsetjenesten ligger i å utvikle og ta i bruk teknologiske løsninger, både i forhold til pasientbehandling og informasjonsdeling med pasienter og andre samarbeidspartnere. Informasjonsdelingen vil omfatte hele pasientforløpet inkl. primærhelsetjenesten. Anskaffelse av ny elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system vil starte i Helse Midt-Norge RHF vil arbeide for at anskaffelsen skjer i samarbeid med et utvalg 3

4 av kommuner og den vil oppfylle de målbilder og eventuelle konseptvalg som følger av Helsedirektoratets utredning av Stortingsmelding 9/2013 «En innbygger en journal». Kreftbehandlingen skal styrkes. Diagnosesentre er etablert i 2014 og vil videreutvikles i Pakkeforløp kreft innføres i 2015 og vil bli monitorert, jf. styringsparametre i tabell 11. Ledere i sykehusene får ansvar for å identifisere eventuelle flaskehalser i behandlingsforløpet. Som ledd i innføringen av pakkeforløp kreft skal samarbeidet mellom sykehus og fastleger styrkes. Det skal iverksettes en forsøksordning der driftsansvaret for distriktspsykiatriske sentre overføres til noen forsøkskommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Helse Midt-Norge RHF vil komme tilbake til dette. 1.2 Strategi 2020 Strategi 2020 er strategiplanen for Helse Midt-Norge og legger føringer for utvikling av pasienttilbudet innen spesialisthelsetjenesten for regionen. For å nå hovedmålene i Strategi 2020 skal foretaksgruppa konsentrere arbeidet om strategiene: «Bedre pasientsikkerhet og kvalitet» og «Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom». Begge strategiene skal realiseres gjennom Sterkt fokus på å utvikle pasientens helsetjeneste Ta i bruk pasientens egne ressurser Standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet Strategi 2020 skal legges til grunn for de videre omstillingsprosessene i helseforetaket. 1.3 Andre strategier, planer og føringer som skal legges til grunn Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet: Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa. Nasjonalt helseregisterprosjekt, Gode helseregistre bedre helse. Handlingsplan Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender Strategi ( ). Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (Justis- og beredskapsdepartementet). Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading Nasjonal overdosestrategi Ja visst kan du bli rusfri men først må du overleve. Nasjonal helseberedskapsplan. Versjon 2.0. fastsatt 2. juni Følgende nye strategier, planer og føringer for Helse Midt-Norge RHF skal legges til grunn i utvikling av tjenestetilbudet: Regional handlingsplan for private avtalespesialister i Helse Midt-Norge (jf. styresak 38/14) Prosjektrapport «Rehabilitering i Midt-Norge» Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private aktører (jf. styresak 16/15) 4

5 Det må påregnes at det i løpet av 2015 vil komme supplerende eller nye styringsbudskap. Disse vil bli gitt helseforetakene i foretaksmøter, styrevedtak eller i form av egne brev, men vil ikke medføre at dette dokumentet blir revidert. Det er likevel helseforetakets ansvar å påse at disse integreres i styrings- og rapporteringssystemene. 1.4 Hovedområder for styring og oppfølging Fokus 2015 Basert på eiers overordna styringsbudskap og Helse Midt-Norges prioriteringer er det særskilt fem områder som vil kreve et gjennomgående ledelsesfokus i 2015; Pasientsikkerhet færre pasientskader Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd Ventetiden skal ned Reduksjon i avvik på arbeidstidsbestemmelsene Bærekraftig økonomi 2. Tildeling av midler 2.1 Resultatkrav Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt et budsjett (sak 74/14) med krav om resultatmessig overskudd for å få midler til fremtidige investeringer i bygg, MTU og IKT. I 2015 er overskuddskravet for regionen samlet på 340 mill. kroner. Det er fortsatt behov for omstilling og tiltak for å frigjøre midler fra drift til investering. St. Olavs Hospital HF må ha fokus på styring av egen likviditet og sørge for at behovet for kassekreditt til enhver tid blir så lite som mulig. St. Olavs Hospital HF skal i 2015: gå med overskudd på minimum 205,2 millioner kroner sikre at årsresultat og investeringer samlet ligger på et nivå som styrker foretakets egenkapital, og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av driftskreditt. 5

6 2.2 Fordeling av inntekter 2015 Tildelingen som er angitt nedenfor gir rammer for den virksomheten foretaket skal gjennomføre i Det forutsettes at beløpet skal ta høyde for samlet lønns- og prisvekst i Tabell 1 - Inntektsramme budsjett 2015 St. Olavs Hospital HF Kap/post STO Basisramme somatikk og PH Særfinansiering (basisramme) Sum basisramme Særfinansiering (øremerket i statsbudsjett) , Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Sum basis, særfinansiering og KBF Poliklinikk HF ISF-inntekt Sum aktivitetsbasert inntekt Sum basis, særfinansiering, KBF og aktivitetsbasert inntekt Fagenheten tvungen omsorg Tilskudd til turnustjeneste Partikkelterapi Transport psykisk syke Langvarig smerte Forsøksordning tannhelsetjenesten Utviklingsområder innen PH og rus Raskere tilbake Sum bevilgning (ihht prop 1 S ( )) Fagenhet for tvungen omsorg Ansvaret for drift av Fagenheten for tvungen omsorg er lagt til St. Olavs Hospital HF, og ordningen forslås videreført for Påløpte utgifter til drift og videre investeringer, samt kostnader knyttet til gjennomføring av særreaksjoner utenfor fagenheten dekkes særskilt basert på refusjonskrav. For 2015 er det foreslått å bevilge 76,7 mill. kroner til fagenheten for tvungen omsorg. Partikkelterapi Helse Midt-Norge RHF er tildelt 3,975 mill. kroner til regionalt senter for protonterapi ved St. Olavs Hospital HF, jf. statsbudsjettet kap Transporttilbud psykisk syke Helse Midt-Norge RHF fikk i 2014 midler til transporttilbud for psykisk syke for å avlaste politiet for transportoppdrag i tilknytning til psykisk ustabile personer som kan håndteres av helsetjenesten uten politiets assistanse, jf. Prop. 93 S ( ) og Oppdragsdokument 2014 tilleggsdokument. Midlene for 2014 ble tildelt til Ambulanse Midt-Norge HF. Midlene er videreført med helårsvirkning i 2015, jf. statsbudsjettet kap , med 4 mill. kroner og tildeles St. Olavs Hospital HF, felles servicefunksjon for ambulansetjenesten. Langvarig smerte St. Olavs Hospital HF tildeles 16 mill. kroner for å etablere 1 til 2 pilotprosjekt for felles tverrfaglige diagnosesentre/poliklinikker for pasienter med langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak. Dette skal skje i samarbeid med øvrige regionale helseforetak og aktuelle fagmiljøer, 6

7 herunder TMD-prosjektet i Helse Bergen HF. Som del av prosjektet skal det opprettes et læringsnettverk for fagutvikling for disse tilstandene. Prosjektet skal utarbeides i samarbeid med pasient- og brukerorganisasjonene. Pilotprosjektet skal evalueres. Forsøksordning tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø Helse Midt-Norge RHF er tildelt 3,7 mill. kroner til Forsøksordning tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø ved St. Olavs Hospital HF, som ble etablert i samarbeid med Helsedirektoratet. Formålet er å få kunnskap om behovet for relevante odontologiske tjenester hos sykehuspasienter og gi nødvendig undersøkelse og behandling av disse. Forsøket finansieres av tilskudd fra kap. 770, post 21 og folketrygdens stønad til behandling hos tannlege (kap. 2711, post 72). Enkelte behandlinger kan finansieres etter takster i poliklinikkforskriften som gjelder behandling utført av tannlege. For behandling finansiert over kap. 770 eller kap. 2711, post 72 er det ikke et vilkår at pasient er henvist fra lege. Tjenester som finansieres over disse kapitler gis vederlagsfritt. Utviklingsområder innenfor psykisk helsevern og rus Helse Midt-Norge RHF er tildelt 3 mill. kroner, jf. statsbudsjettet kap , til pilotprosjekt om organisering av rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital HF. Overordnet mål er å bedre domstolenes og politi/påtalemyndighetenes tilgang til sakkyndighet av høy kvalitet. Det vises til prosjektrapporten Rettspsykiatri organisering, forskning og utdanning for beskrivelse av oppdraget. Raskere tilbake St. Olavs Hospital HF tildeles inntil 22,394 mill. kroner til tilbud gjennom Raskere tilbake. Det vises til brev av for nærmere vilkår knyttet til bevilgningen. Kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud St. Olavs Hospital HF skal sette av minst 34,36 mill. kroner av basisrammen til finansiering av etablering og drift av kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud. Dersom behovet for finansiering i 2015 blir mindre kan ubrukte midler disponeres til annen basisvirksomhet. Nukleærmedisin Nukleærmedisin organiseres og bemannes som en regional enhet/funksjon ved St. Olavs Hospital HF. Enheten skal gjennom ambulant tjeneste og IKT ivareta den nukleærmedisinske spesialisttjenesten ved de øvrige foretak i regionen på en forsvarlig måte. Enheten viderefører arbeidet med dette i samarbeid med de respektive ansvarlige avdelinger i de øvrige foretak. St. Olavs Hospital HF vil ha det medisinske ansvaret for nukleærmedisin ved sykehusene i Ålesund og Levanger, ved siden av eget sykehus. St. Olavs Hospital HF fakturerer faktiske utgifter basert på fordelingsnøkkel til hver av de 2 andre helseforetakene. St. Olavs Hospital HF fakturerer halvårlig pr og Helse Møre og Romsdal HF har fratrekk grunnet egen legedekning. Tabell 2 - Fordelingsnøkkel til kostnadsfordeling for 2015 (oppdatert indeks og prisjustert med 3,1 pst) Behovsindeks somatikk 2 ass.leger 3. overleger Ind. Kostn Totalt pr HF Fratrekk pga egen legedekning Helse Møre og Romsdal 37,35 % St. Olavs Hospital 41,87 % Helse Nord-Trøndelag 20,78 % Sum kostnad 100,00 %

8 Elementer i særfinansieringen I 2015 har St. Olavs Hospital fått følgende elementer finansiert særskilt over basisrammen: Tabell 3 Særfinansiering St. Olavs Hospital HF 2015 Særfinansiering 2015 STO Tilskudd differensiert arbeidsgiveravgift Kap Nasjonale kompetansetjenester Kap FOU øremerket (basis) Kap FoU øremerket (resultatbasert) Kap Særfinansiering (øremerket i statsbudsjett) Utdanning medisinstudenter FoU HMN satsning Rusbehandling Pasienttransport og pasientreiser Ambulanse Luftambulanse Fylkesandeler lab/rtg Senter for sykelig overvekt 4166 Rentekostnader langsiktige lån Rentekostnader langsiktige lån - trekk/omfordeling Pusterom og vardesenter 1701 Barn som pårørende 2434 Kompetansesentrene for sikkerhets- fengels- og rettpsykiatri 9302 Sammenslåing PAS Orkdal - STO 5361 Samhandling 3155 PET Rusakutt St. Olav 4949 Traumetilbud STO Drop out 2070 Rituell omskjæring 1300 Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet 2366 Prostatasentre 3200 Særfinansiering (basisramme) SUM Nasjonale kompetansetjenester St. Olavs Hospital HF tildeles 32,9 mill. kroner til nasjonale kompetansetjenester, jf. statsbudsjettet kap For Helse Midt-Norge er følgende nasjonale kompetansetjenester godkjent etter ny forskrift og veileder: 1. Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser 2. Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi 3. Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine 4. Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet behandling 8

9 5. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRI 6. Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer 7. Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer Finansieringen er utdypet i Veileder om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten punkt 6. Der fremkommer det også at forskningsprosjekter forutsettes finansiert gjennom ordinære finansieringssystemer for forskning. De øvrige midler fordeles mellom nevnte nasjonale kompetansetjenestene etter en intern prioritering ved St. Olavs Hospital HF. Forskning Ny forskningsstrategi er under utarbeidelse og skal vedtas våren St. Olavs Hospital HF har i 2015 fått tildelt: 150,056 mill. kroner til utdanning av medisinstudenter, kap ,849 mill. kroner i regional økning FoU, kap ,243 mill. kroner i basistilskudd FoU, kap ,311 mill. kroner i resultatbasert forskning, kap I tillegg til forskningsmidlene spesifisert i særfinansieringen skal helseforetakene øke sin forskingsinnsats med til sammen 10 mill. kroner i Midlene til FoU HMN satsning er redusert med 2,6 mill. kr og flyttet til særfinansering av regionalt kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Brøset. St. Olavs Hospital HF skal innenfor den regionale økning av FoU-midler videreføre regionalt prosjekt for stimulering av forskning i psykisk helsevern og rusfeltet, tilsvarende 4,588 mill. kroner per år (prisjustert) over en femårsperiode, fra og med Det vises til brev av fra Helse Midt- Norge RHF. St. Olavs Hospital HF skal innenfor økning av FoU-midler også ivareta forskningsprosjekter som gjenspeiler prioriteringene i Strategi 2020 og samhandlingsreformen. Eventuelle inntekter fra andre finansieringskilder til FoU skal komme i tillegg. Det er videre satt av forskningsmidler under Helse Midt-Norge RHF, som vil bli fordelt av Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og universitetet etter søknad. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling St. Olavs Hospital HF får særfinansiert midler til tverrfaglig spesialisert rusbehandling for 2015 på sammen 331 mill. kroner. Av særfinansiert beløp er 200,05 mill. kroner midler til forvaltning av avtaler med private og drift av regional seksjon for analyse og pasientkoordinering, og 0,773 mill. kroner er tilskudd til rusmestringsenheter i fengsel. Pasienttransport Gjennom særfinansiering er helseforetaket tildelt midler for utbetaling til transportører og pasienter i henhold til forskrift og gjeldende kontrakter. Drift av pasientreisekontor St. Olavs Hospital HF er tildelt særfinansiering for drift av pasientreisekontoret. 9

10 Ambulanse Fra og med 1. januar 2015 vil ambulansedriften integreres i sykehusforetakene. St. Olavs Hospital HF får en samlet ramme på 204,8 mill. kroner til drift av ambulansetjenesten i Av denne er 7,6 mill. kroner kompensasjon for økte pensjonskostnader, samt 1,8 mill. kroner knyttet til kompensasjon for overtagelse av stillinger fra sentral administrasjon i Ambulanse Midt- Norge HF. St. Olavs Hospital HF får i tillegg 14,5 mill. kroner til felles støttefunksjon for ambulansetjenesten. Luftambulanse St. Olavs Hospital HF får et særfinansiert beløp på 15 mill. kroner til legebemanning av luftambulansen på Rosten og Ørlandet. St. Olavs Hospital HF skal starte arbeidet med planlegging av å overta legebemanning på Ørlandet i egen regi evt. i samarbeid med andre helseforetak i Midt Norge. Senter for sykelig overvekt St. Olavs Hospital HF får særfinansiert 4,166 mill. kroner til regionalt senter for sykelig overvekt i 2015 til videreføring av koordinering av forsknings- og utviklingsarbeid i regionen. Barn som pårørende St. Olavs Hospital HF tildeles 2,434 mill. kroner som forutsettes brukt til: 1,738 mill. kroner til etablering/videreutvikling lavterskeltilbud til gravide, mødre/foreldre med rus- og/eller psykiske problemer, fra barnets fødsel og til skolealder 0,696 mill. kroner til forankring arbeidet/ kompetanseutvikling av barneansvarlige Det skal rapporteres på bruken av midlene i forbindelse med oppfølging av styringsdokumentet Fra 2016 vil midlene til barn som pårørende bli lagt inn i basisrammen og fordelt i henhold til inntektsmodellen. Kompetansesentrene for sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri St. Olavs Hospital HF får særfinansiert totalt 9,3 mill. kroner til regionalt kompetansesenter for sikkerhets- fengels- og rettspsykiatri ved Brøset i Dette er en økning på 2,6 mill. kroner som tas av midler til regional satsning på forskning, jf. omtale under særfinansiert beløp til forskning. Samhandling Utlysningsmidler til samhandlingsprosjekter er overført til foretakenes rammer. Foretaket skal sette av midler til utlysning av midler som har til hensikt å understøtte arbeidet med bedre samhandling med kommunene. Helseforetaket skal også sette av midler til bedre oppgavedeling for å understøtte i arbeidet med å hindre fristbrudd, redusere ventetid og driftsendringer. Det skal rapporteres om hvilke prosjekt som har fått støtte i årlig melding. Det regionale helseforetaket har til og med 2014 finansiert 1/3 av drift av samhandlingstiltak, som for eksempel DMS. Midler til samhandlingsprosjekter overføres til foretakenes rammer med en innfasing over 2 år. Dette innebærer at halvparten av midlene særfinansieres i 2015, og overføres i sin helhet til den ordinære basisrammen fra 2016, fordelt i henhold til inntektsmodellen. 10

11 St. Olavs Hospital HF får særfinansiert midler til samhandling med 3,155 mill. kroner i Fra 2016 vil midlene blir fordelt i inntektsmodellen. PET St. Olavs Hospital HF får særfinansiert totalt 24,264 mill. kroner til PET i PET MR Særfinansiert tilskuddet for PET MR videreføres i 2015 med 8,2 mill. kroner. PET CT Særfinansiert tilskudd til PET CT for 2015 er 16,1 mill. kroner. Tilskuddet økes med 11,9 mill. kroner fra 2014 til 2015, hvorav 1 mill. kroner er knyttet til planlagt opptrapping av tilbudet og 10,9 mill. kroner er knyttet til inntektsbortfall som følge av endring i takster til PET-undersøkelser. Rusakutt St. Olavs Hospital HF får særfinansiert 4,9 mill. kroner til rusakutt. Traumetilbud St. Olavs Hospital HF får særfinansiert 25 mill. kroner til tilbud for pasienter med relasjonstraumer. Drop-outs St. Olavs Hospital HF, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, får særfinansiert 2,07 mill. kroner til videreføring av regionalt drop-out prosjekt innen TSB. Det skal rapporteres på bruken av midlene i forbindelse med oppfølging av styringsdokumentet. Rituell omskjæring Fra 1. januar 2015 er det lovfestet at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten på en slik måte at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring av gutter. St. Olavs Hospital HF tildeles 1,3 mill. kroner til rituell omskjæring av gutter. Prostatasenter St. Olavs Hospital HF tildeles 3,2 mill. kroner til drift av prostatasenteret. Rentekostnader langsiktig lån Det er lagt til grunn en omfordeling av 30 pst. av budsjettert rentekostnad på langsiktige lån, totalt 137,5 mill. kroner. Dette medfører en netto styrkning av rammen til St. Olavs Hospital HF på totalt 18,5 mill. kroner. Oppfølging av regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet St. Olavs Hospital HF tildeles 2,366 mill. kroner til oppfølging av det regionale programmet med implementering av tiltakspakkene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 2.3 Investeringsramme 2015 For tildeling av investeringsramme for 2015 vises det til sak 11/2015 Helse Midt-Norge Resultat- og investeringsbudsjett

12 Tabell 4 Investeringsramme Investeringsramme STO Bygg MTU EK-innskudd KLP SUM Endringer i driftskredittrammen I Prop. 1 S ( ) er det lagt til grunn at pensjonspremien blir mill. kroner lavere enn pensjonskostnaden i Basert på disse anslagene blir samlet ramme for driftskreditt redusert med mill. kroner fra mill. kroner til mill. kroner ved utgangen av Helse Midt-Norge RHF sin andel av denne justeringen utgjør 344,3 mill. kroner. I tillegg vil Helse Midt-Norge RHF få sin driftskredittramme nedjustert med 240 mill. kroner med bakgrunn i tidligere vedtak om fordeling av driftskredittrammen i henhold til ordinær inntektsfordeling. Samlet vil Helse Midt-Norge RHF sin ramme for driftskreditt bli nedjustert med 584,3 mill. kroner i 2015, fra 2 064,3 mill. kroner til mill. kroner ved utgangen av Departementet kan om nødvendig omfordele ubrukt driftskreditt mellom de regionale helseforetakene etter forutgående forankring i de fire regionale helseforetakene. Driftskredittrammen blir justert månedlig. Driftskredittrammen vil bli endelig vurdert når pensjonspremien og pensjonskostnaden for 2015 er kjent. Foretakenes driftskredittrammer beregnes med bakgrunn i inngående saldo på driftskreditt, likviditet fra resultatbudsjett, tilført likviditet til investeringer, lån og avdrag, avvik mellom pensjonspremie og pensjonskostnad og salgsinntekter. Tildelt ramme vil derfor forutsette at drift og investeringer holdes innenfor budsjetterte rammer i Det vil selv om foretaket ikke har behov for driftskreditt være behov for å holde seg innenfor rammen av tildelte midler til drift og investeringer. Dette for å sikre at regionens vedtatte planer på kort og lang sikt skal kunne realiseres. St. Olavs Hospital HF skal: drive sin virksomhet innenfor en driftskredittramme på mill. kroner pr 31. desember 2015 redusere sin driftskreditt med 45,5 mill. kroner i 2015 og legge fram en langsiktig plan for videre nedbetaling av driftskreditt i kommende år. Denne forutsettes faset inn i foretakets langtidsplaner og budsjetter Det tas forbehold om at driftskredittrammen kan bli endret gjennom året som følge av endring i pensjon eller endring i Helse Midt-Norge RHF sin driftskredittramme. 3 Aktivitet Ressursrammene som samlet blir stilt til rådighet i dette dokumentet legger til rette for den aktiviteten i pasientbehandling ved St. Olavs Hospital HF som er forventet, jf. tabell 5. Aktiviteten ved St. Olavs Hospital HF består av tjenester til Helse Midt-Norges befolkning, samt tjenester til pasienter bosatt i de andre helseregionene. I 2015 skal denne aktiviteten utgjøre totalt DRG-poeng. I tillegg vil befolkningen i Helse Midt-Norge delvis få dekket sine tjenester ved helseforetak i andre RHF. For pasienter bosatt i St. Olavs Hospital HFs opptaksområde er tjenester som tilbys fra andre RHF estimert til DRG-poeng i

13 Tabell 5 Bestilling sørge for aktivitet 2015 HMN RHF inkl. private Helse Møre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord- Trøndelag HF Møre og Romsdal HF-område St. Olavs Hospitals HF-område Nord-Trøndelag HF-område Effekt overgangsordning finansieringsmodell a) Sum DRG-poeng for pasienter bosatt HMN, behandlet i egne HF og private b) HF i andre regioner Bestilling sørge for aktivitet Sørge for aktivitet i HMN Endring drg-poeng bestilling Prosentvis endring bestilling ,7 % 0,3 % 1,3 % 0,7 % 1,1 % Totalt Psykisk helsevern Aktivitetsforventingen for psykisk helsevern i 2015 er utformet på bakgrunn av den foreslåtte inntektsfordelingen til helseforetakene. For poliklinisk aktivitet er det i tillegg en særskilt aktivitetsbasert finansiering på nasjonal basis, basert på takster. Polikliniske refusjoner og basistilskudd må følgelig sees i sammenheng, når aktivitetsforventing for psykisk helsevern skal spesifiseres. Aktivitetsforventningene er videre utformet på basis av signalene i statsbudsjettet for 2015: Psykisk helsevern skal vokse mer enn somatikk, målt i kostnader, aktivitet og ventetider Økt vekt på utadrettet og ambulante tjenester i det psykiske helsevernet Sammensetningen av tjenestene tilpasses lokale forhold i befolkningens behov En vekst i poliklinisk aktivitet på 6 prosent. Helseforetakene i Midt-Norge rapporterer hvert tertial utskrivninger, oppholdsdøgn og poliklinisk aktivitet gjennom ØBAK. Poliklinisk aktivitet rapporteres med utgangspunkt i takster, og aktiviteten vektes sammen til v-konsultasjoner. En v-konsultasjon kan betraktes som en standard oppfølgingssamtale på minutter 1. For å kunne uttrykke omfang og utvikling i aktiviteten i psykisk helsevern samlet, vektes også utskrivninger, oppholdsdøgn og v-konsultasjoner sammen til PH-aktivitet. Tabell 6 viser både bestilt og faktisk PH-aktivitet i 2014, samt den forventede økningen i aktivitet for V-konsultasjoner står for vektede konsultasjoner. I stedet for bare å summere førstegangskonsultasjoner, utredning og behandling, oppfølgingssamtale per telefon etc. direkte, brukes takstene som relative vekter. Alle typer konsultasjoner regnes dermed om til utredning og behandling (som har vekten 1) og kalles v-konsultasjoner. 13

14 Tabell 6 Samlet PH-aktivitet 2014 og forventet aktivitet i Det er lagt opp til en samlet økning i psykisk helsevernaktivitet på 2,8 prosent i Helse Midt-Norge fra 2014 til For St. Olavs Hospital skal aktiviteten tilsvare PH-aktivitetspoeng. I tråd med signalene i statsbudsjettet for 2015 er det poliklinisk aktivitet som er forventet å øke, og i tabell 7 og 8 er økning i v-konsultasjoner per helseforetak spesifisert for henholdsvis tjenester for barn og unge og for voksne. Tabell 7 Psykisk helsevern barn og unge: PH-aktivitet 2014 og forventet aktivitet i Tabell 8 Psykisk helsevern voksne: PH-aktivitet 2014 og forventet aktivitet i I tråd med statsbudsjett for 2015 skal helseforetakene øke omfanget av utadrettede og ambulante tjenester. Forventet aktivitetsøkning er i denne saken knyttet til polikliniske tjenester målt som v- konsultasjoner. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Aktivitetsforventingen for TSB i 2015 er utformet på bakgrunn av den foreslåtte inntektsfordelingen til helseforetakene, og opptrappingen i samlet ramme for TSB. Også for poliklinisk aktivitet innenfor TSB er det en særskilt aktivitetsbasert finansiering på nasjonal basis, basert på takster. Polikliniske refusjoner og tilskudd må følgelig sees i sammenheng, når aktivitetsforventing for TSB skal spesifiseres. Det understrekes at tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal vokse mer enn somatikk, målt i kostnader, årsverk, aktivitet og ventetider. Aktivitetsforventningene er basert på en forventet vekst i poliklinisk aktivitet på 6 prosent. Poliklinisk aktivitet rapporteres med utgangspunkt i takster, tilsvarende som for psykisk helsevern for voksne, og aktiviteten vektes også her sammen til v-konsultasjoner. En v-konsultasjon kan betraktes som en 14

15 standard oppfølgingssamtale på minutter. For å kunne uttrykke omfang og utvikling i aktiviteten i TSB samlet, vektes også her utskrivninger, oppholdsdøgn og v-konsultasjoner sammen til TSB-aktivitet. Det er lagt opp til en samlet økning i TSB-aktiviteten i Helse Midt-Norge på 6 prosent. De private institusjonene er inkludert i måltallet for St. Olavs Hospital HF. I tråd med signalene i statsbudsjettet for 2015 er det særlig poliklinisk aktivitet som er forventet å øke. Med bakgrunn i integreringsprosessen i 2014 ble en tentativ forventet aktivitetsvekst fordelt mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF. Bestillingen av aktivitet til Helse Møre og Romsdal HF viste seg å være noe for høy i 2014, og det forventes derfor en aktivitetsnedgang i forhold til bestilling Tilsvarende forventes det en høyere vekst ved St. Olavs Hospital HF, som delvis skyldes kapasitetsøkning hos private. Utover dette forventes det en vekst i poliklinisk aktivitet på 6 prosent. For Helse Nord-Trøndelag HF er det i 2015 lagt opp til en vekst i poliklinisk aktivitet tilsvarende 6 prosent sammenlignet med aktiviteten i Tabell 9 viser tall for bestilling i 2014, faktisk aktivitet i 2014 samt forventet TSB-aktivitet i Tabell 9 TSB aktivitet 2014, og forventet aktivitet i Pasientens helsetjeneste Langsiktige mål: Reduserte ventetider. Valgfrihet for pasienter. Gode og effektive pasientforløp. Pasienter, brukere og pårørende skal oppleve å få god informasjon og opplæring. Pasienter og brukere medvirker aktivt i utformingen av eget behandlingstilbud (individnivå). Pasienters og brukeres erfaringer brukes aktivt i utforming av tjenestetilbudet (systemnivå). Mål 2015: Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager. Ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Ingen fristbrudd skal forekomme. Helseforetakene skal benytte inngåtte avtaler med private aktører for å nå oppsatte mål på tilgjengelighet. Andelen kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp skal være minst 70 pst. Andelen pakkeforløp som er gjennomført innen definert standard forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 pst. Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter skal ha forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter. 15

16 Etablere og implementere flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer og en felles regional metodikk. Arbeidet skal ledes av St. Olavs Hospital HF og utføres i tett samarbeid med øvrige helseforetak. Følgende regionale standardiserte pasientforløp skal etableres og implementeres (prioriteres): o Psykose o Rusakutt o Truende for tidlig fødsel (forløpsansvarlig obstetriker) o For tidlig fødte barn (forløpsansvarlig neonatolog) Gjennomføre tiltak som reduserer variasjon i ventetider og effektivitet mellom sykehusene og som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud og at ressursene blir utnyttet best mulig (jf. bl.a. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus (Dokument 3:4 ( )) og tall for ventetid fra Norsk pasientregister (NPR). Tiltakene skal: sikre læring mellom avdelinger og sykehus ut fra kunnskap om beste praksis og særskilt vurdere hvilke konkrete tiltak som er nødvendig for å redusere ventetider og øke effektiviteten implementere faglige retningslinjer og standardisere pasientforløp identifisere flaskehalser i pasientbehandlingen og konkrete tiltak for å avhjelpe disse angi tiltak for bedre planlegging og organisering slik at kapasiteten ved poliklinikker, operasjonsstuer og utstyr utnyttes bedre gjennom døgnet og hvordan private aktører benyttes mer målrettet for å redusere ventetider og avhjelpe flaskehalser De konkrete tiltakene skal danne grunnlag for en plan for helseforetaket for å redusere ventetider, implementere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer og regional metodikk samt identifisere og fjerne flaskehalser slik at effektiviteten blir forbedret. Planen skal vise hvordan en målrettet vil bruke private aktører for å nå målet om en gjennomsnittlig ventetid for avviklede på mindre enn 65 dager, ingen fristbrudd for avviklede og at ingen skal vente mer enn 1 år. Planen må ta høyde for endringer i pasient- og brukerrettighetsloven fra den 1. september Helseforetaket skal sende sin plan til Helse Midt-Norge RHF innen den 1. mars Planen for helseforetaket skal videre danne grunnlag for en regional plan. Begge planene skal sendes til HOD innen 1. april. Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i det tverrfaglige diagnosesentret slik at det er et tilbud til hele befolkningen i regionen. Pasienterfaringer skal offentliggjøre og brukes systematisk i forbedringsarbeid. Legge til rette for at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring av gutter på en forsvarlig måte. 5 Kvalitet og pasientsikkerhet Langsiktige mål: Bedre og tryggere helsehjelp, økt overlevelse og mindre variasjon i behandlingsresultat mellom sykehusene. Helseforetakene skal understøtte den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen. Helseforetakene skal legge nasjonale faglige retningslinjer til grunn for tilbudet. En enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 16

17 Pasientskader skal reduseres med 25 pst. innen utgangen av 2018, målt ut fra GTTundersøkelsen for Omstillingen innen psykisk helsevern fullføres. Der lokale forhold tilsier dette skal distriktspsykiatriske sentre legges til grunn for nøkkelstrukturen i de fremtidige tjenestene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal legges til rette for økt frivillighet samt riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern. Helseforetakene skal lære av hverandre ved å dele erfaringer og kunnskap fra utviklings- og forbedringsarbeid. Kvalitets- og HMS-arbeid skal sees i sammenheng, for eksempel i forbindelse med oppfølging av tilsyn/revisjoner og lukking av avvik. I samarbeid med Sykehusapotekene HF gjennomført og videreutviklet klinisk farmasi med hovedmodulene: legemiddelintervju, legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomganger og legemiddelsamtaler. Mål 2015 Bidra til at medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har nasjonal dekningsgrad og god datakvalitet. Formidle og kommunisere kvalitetsresultater og uønskede hendelser til pasienter, pårørende og offentligheten på egnet måte. Etablere pilotprosjekter til pasienter med uavklarte smerte og utmattelsestilstander. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre og barn og unge prioriteres. Veksten skal kunne registreres/måles i hvert helseforetak. Veksten måles blant annet gjennom endring i kostnader, årsverk, ventetid og aktivitet. Det forventes samtidig at produktiviteten målt som aktivitet per årsverk øker både i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helseforetaket skal rapportere planer for hvordan dette skal gjennomføres innen 25. februar Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder medikamentfrie tilbud. Helseforetakene skal utarbeide plan for en systematisk utprøving av et medikamentfritt tilbud og rapportere til HMN innen 25. februar. Tilbudet utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal i større grad innrette sine tjenester slik at personellet jobber mer ambulant og samarbeider nærmere med kommuner, skoler, barnevernet og fengslene. Dette gjelder både for barn/unge og voksne. Legespesialister og psykologer inngår i det ambulante arbeidet ved distriktspsykiatriske sentre. Bidra til å implementere nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern etter modell fra Storbritannia og i samarbeid med Helsedirektoratet. Oppdraget er en videreføring/oppjustering av tiltak 29 i Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading ( ) IS Andel årsverk ved distriktspsykiatriske sentre har økt i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i sykehus. Legge til rette for økt frivillighet, og riktig og redusert bruk av tvang. Bedre vurdering av innleggelser og bedre oppfølging etter innleggelse/behandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I samarbeid med berørte parter skal avtalene om studenthelsetjenesten gjennomgås slik at studenter får et tilfredsstillende tilbud. Etablere rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling får behandling for somatiske lidelser og tilsvarende, at pasienter som behandles for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller 17

18 rusproblemer. Dette kan skje innen spesialisthelsetjenesten eller i et samarbeid med fastlege. Etablere strukturer og rutiner i samarbeid med Helsedirektoratet og Bufetats regioner som sikrer at barn i barnevernsinstitusjon får nødvendig utredning og behandling for psykiske lidelser og rusavhengighet. Samarbeid med Bufetat Midt-Norge skal skje gjennom Regionalt samarbeidsutvalg for barn og unge i Midt-Norge. HMN RHF skal rapportere til departementet en kortfattet status for arbeidet som viser hva som kan gjøres i 2015 og hva som bør gjøres på lengre sikt innen 1. mai Helseforetakene skal bidra i dette arbeidet. Etablere kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i Statens barnehus og barneavdeling som dekker behovet for undersøkelser/rettsmedisinske undersøkelser og tilhørende oppfølging i samarbeid med andre. Overta ansvaret for tilbud til barn/unge og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra Overtakelsen skal forberedes i Dette innebærer blant annet å videreføre eksisterende robuste kommunale overgrepsmottak gjennom avtaler, samt avtale med justissektoren om rettsmedisinske undersøkelser. Helseforetakene må også iverksette prosess for å overta kommunale overgrepsmottak som ikke videreføres. Det bes om en særskilt rapportering med plan for arbeidet innen 20. april Styrke tilbudet i gynekologiske avdelinger til abortsøkende kvinner som henvender seg direkte til sykehus. Sikre at kompetanse er tilgjengelig for kommunene slik at kommunene kan gi tilbud til innbyggerne som alternativ til behandling i spesialisthelsetjenesten. Dokumentere at det arbeides systematiske med HMS i foretaket. Redusere alvorlige pasientskader med 10 pst, målt gjennom GTT resultater (alvorlighetsgrad F-I) ift Følge opp og sørge for gjennomføring av tiltakspakkene i Nasjonalt program for pasientsikkerhet. GTT resultater, meldinger til Kunnskapssenteret ( 3 3 meldinger), varsel til Helsetilsynet, NPE saker med medhold, komplikasjonsdata fra relevante kvalitetsregistre, resultater fra egne gjennomførte hendelsesanalyser, internrevisjoner og risikoanalyser benyttes for å identifisere pasientsikkerhetsmessige problemområder, samt for å identifisere tiltak som kan hindre gjentakelser av uønskede hendelser med alvorlig pasientskade. Kvalitetssikre legemiddelbehandlingen ved økt bruk av klinisk farmasi i samarbeid med Sykehusapotekene HF. Integrated Medicines Management (IMM) skal benyttes som metode. Sikre gode læringssløyfer ved kompetanseoverføring til pasienter og samarbeidende helsepersonell. 6 Personell, utdanning og kompetanse Langsiktige mål Tilstrekkelig kvalifisert personell og kompetanse, og planlegge for bedre utnyttelse av de samlede personellressursene som er tilpasset aktiviteten. Utdanningsoppgaver er ivaretatt med god systematikk, kvalitet og i tråd med behov Bidra til bærekraftig utvikling i spesialisthelsetjenesten ved å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeiderne. Sikre felles kompetanseutvikling og tilrettelegge aktivt for kompetansedeling i samarbeid med utdanningssektoren og kommunene. Den lovpålagte veiledningsplikten overfor kommunene bidrar til å øke kommunenes kompetanse i tråd med samhandlingsreformens intensjon. Ledere på alle nivå sikrer at bemanningsplanleggingen er tilpasset aktiviteten både på kort og lang sikt. 18

19 Mål 2015 Samarbeidsorganet mellom RHF og universiteter/høyskoler benyttes aktivt til planlegging av aktuelle utdanninger og saker knyttet til utdanningsområdet. Tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, herunder i den nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin som skal gjennomføres i henhold til Helsedirektoratets rammeverk. Utviklet strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale helse- og omsorgstjenester i regionen. Det er etablert kompetansenettverk i klinisk rettsmedisin i samarbeid med de institusjonene som i dag ivaretar rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Alle ansatte er involvert i oppfølgingen av Medarbeiderundersøkelsen 2014 og ledere benytter medarbeiderundersøkelsen som verktøy for resultatforbedring og virksomhetsutvikling. Standardisert registrering av personskader og arbeidsrelatert sykefravær for ansatte skal tas i bruk. Skaffe oversikt over foretakets kortsiktige og langsiktige behov ved tilsetting av LiS- leger i fast stilling. Videreutvikle aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging. Bedre metodikk og arbeidsprosesser dokumenteres med konkrete eksempler. Følge statens eierskapspolitikk med særlig vekt på lønnspolitikken. 7 Forskning og innovasjon Langsiktige mål: Øke omfang og implementering av klinisk pasientrettet forskning, helsetjenesteforskning, global helseforskning og innovasjoner som bidrar til økt kvalitet, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet og mer helhetlige pasientforløp, gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid og aktiv medvirkning fra brukere. Øke innovasjonseffekten av anskaffelser. Øke antallet pasienter som får tilbud om deltakelse i kliniske studier. Mål 2015: Gjennomført før-kommersielle prosjekter som en del av oppfølgingen av Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser fra Infrastruktur, utprøvingsenheter og støttefunksjoner for kliniske studier skal styrkes ved universitetssykehusene. For å øke nytte av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning. Etablere nasjonale forskningsnettverk innenfor områder der det er behov for slike, herunder for persontilpasset medisin, jf. rapport fra nasjonal utredning av persontilpasset medisin i helsetjenesten fra Øvrige styringskrav 2015 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste og flytte makt slik at pasienten blir en aktiv og likeverdig partner. Kvaliteten i helsetjenesten varierer for mye og for mange opplever unødvendig venting. Erfaringer fra arbeidet med standardiserte pakkeforløp på kreftområdet har synliggjort 19

20 kravene til helhetlig ledelse med evne til å samordne og integrere arbeidsprosesser og faggrupper for å møte pasienter med behov for sammensatte tjenester på tvers av fagområder og enheter. Foretakene skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 27 ( ) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). Foretakene skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i andre land, har forsvarlige vilkår. Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle nivåer. Styrene skal ha en aktiv rolle for å sikre at foretakenes samlede virksomhetsstyring omfatter bedre etterlevelse av faglige retningslinjer, standardisering på flere områder og erfaringsoverføring basert på beste praksis. I foretaksmøte for Helse Midt-Norge RHF 7. januar 2015 ble de regionale helseforetakene bedt om å gjennomføre en årlig gjennomgang av kvaliteten i helseforetakene etter en modell som Helse Nord skal videreutvikle. Helseforetakene vil bli omfattet av dette arbeidet etter nærmere vurdering fra Helse Midt-Norge RHF. 8.1 Tiltak for å sikre bedre spesialisthelsetjenester Helseforetaket skal sørge for at pasientadministrative rutiner og systemer sikrer god ivaretakelse av nye pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp for kreft. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven trer i kraft i løpet av annet halvår St. Olavs Hospital HF skal; ta i bruk reviderte prioriteringsveiledere i 2015 bidra i Helsedirektoratets arbeid med daglig oppdaterte data i Norsk pasientregister Kunnskap om kostnader på pasientnivå (KPP) er viktig også i forbindelse med innføring av fritt behandlingsvalg. Måling av kostnader på pasientnivå (KPP) innenfor somatikk skal være innført i alle helseforetak innen 1. januar De regionale helseforetakene er bedt om å utarbeide en plan for innføring av KPP innenfor somatikk i alle helseforetak innen 1. april St. Olavs Hospital HF skal; bidra i planarbeidet og i arbeidet med kostnadsvekter for Sykehusbygg HF Det vises til etableringen av Sykehusbygg HF i 2014, og Helse og Omsorgsdepartementets føringer om bruk av Sykehusbygg HF. St. Olavs Hospital HF skal; benytte Sykehusbygg HF for alle byggeprosjekter med en kostnadsramme som tilsier regional behandling av investeringsbeslutningen, for tiden 30 mill. kroner. Dette gjelder også for prosjekter som allerede er under gjennomføring. 8.3 Ekstern kvalitetssikring Prøveordning med ekstern kvalitetssikring av sykehusprosjekter er gjort permanent. 8.4 Samordning på tvers av regionene Det er et mål for regjeringen å effektivisere spesialisthelsetjenesten gjennom mer standardisering, bedre samordning og organisering på tvers av regionene der det er hensiktsmessig. I foretaksmøte for Helse Midt-Norge RHF 7. januar 2015 ble de regionale helseforetakene bedt om å: 20

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2 Strategi 2020... 4 1.3 Andre strategier, planer

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR Helse Nord-Trøndelag HF

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR Helse Nord-Trøndelag HF STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR Helse Nord-Trøndelag HF Foretaksmøte 12. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2 Strategi 2020... 4 1.3 Andre strategier, planer

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8

Detaljer

Foretak. Direktør i MD/KD/KK/BUK/OK/DPH MD/KD/KK/BUK/OK/DPH. Viseadministrerende direktør. Uavklart. Direktør i Sekretariatet, HR, Økonomi og finans

Foretak. Direktør i MD/KD/KK/BUK/OK/DPH MD/KD/KK/BUK/OK/DPH. Viseadministrerende direktør. Uavklart. Direktør i Sekretariatet, HR, Økonomi og finans Oppdrag og bestillinger 2015 gitt i foretaksmøte 12.2.2015 - Status pr 1. tertial 2015, Foretaksnivå Gjennomførings-ansvar Nivå 2 Overordnede føringer Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 014/2015 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2015 Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Strategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige ytere av helsetjenester

Strategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige ytere av helsetjenester Gjennomførings-ansvar Oppdrag og bestillinger 2015 gitt i foretaksmøte 12.2.2015 - Status pr 1. tertial 2015, Foretaksnivå Overordnede føringer Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER St. Olavs Hospital HF

TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER St. Olavs Hospital HF TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER 2017 - St. Olavs Hospital HF August 2017 Innhold... 1 1. Om tilleggsdokument til Styringskrav og rammer 2017... 3 2 Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR BETANIEN HOSPITAL

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR BETANIEN HOSPITAL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR BETANIEN HOSPITAL 12. februar 2015 Cathrine M. Lofthus adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Terje Danielsen adm. direktør Betanien Hospital Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Finansresultatet er redusert med 15 mill. kroner fra 2016 som følge av lavere forventede rentesatser.

Finansresultatet er redusert med 15 mill. kroner fra 2016 som følge av lavere forventede rentesatser. Vedlegg 1 Sak 80/16 Inntektsfordeling og aktivitet 2017 Helse Midt-Norge RHF - budsjett 2017 1. Innledning og forutsetninger Helse Midt-Norge RHF er på lik linje med foretakene pålagt effektivisering og

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR XX HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR XX HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR XX HF Utkastet er laget med bakgrunn i statsbudsjettet og vil bli korrigert i forhold til oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøte 7. januar 2015 for Helse Sør-Øst

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte. Krav og rammer m.v. for Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte. Krav og rammer m.v. for Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER Helse Nord-Trøndelag HF

TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER Helse Nord-Trøndelag HF TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER 2017 - Helse Nord-Trøndelag HF August 2017 Innhold... 1 1. Om tilleggsdokument til Styringskrav og rammer 2017... 3 2 Redusere unødig venting og variasjon i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 74/14 Inntektsfordeling og aktivitet 2015 Helse Midt-Norge Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/18 Anne Marie Barane Dato for styremøte 06.11.14

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Oppdragsdokument 2011. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 120 S (2010-2011)

Oppdragsdokument 2011. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 120 S (2010-2011) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Deres ref Vår ref Dato 201003738-/TOH 01.07.2011 Oppdragsdokument 2011. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 120 S

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Forskning og innovasjon i Helse Midt- Norge. Trygghet Respekt

Forskning og innovasjon i Helse Midt- Norge. Trygghet Respekt Forskning og innovasjon i Helse Midt- Norge 5. Mars 2014 Henrik A. Sandbu Konst. direktør for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon. Helse Midt-Norge RHF Trygghet Respekt Kvalitet Humanistisk fundament

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

Fremtidens helsetjeneste sentrale føringer Helsedirektoratets rolle og oppgaver

Fremtidens helsetjeneste sentrale føringer Helsedirektoratets rolle og oppgaver Fremtidens helsetjeneste sentrale føringer Helsedirektoratets rolle og oppgaver Gitte Huus, avdelingsdirektør psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet 11. OG 12. NOVEMBER 2014 Disposisjon Kort om helsedirektoratet

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2016 FOR SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF Foretaksmøte 5. februar 2016

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2016 FOR SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF Foretaksmøte 5. februar 2016 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2016 FOR SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF Foretaksmøte 5. februar 2016 Sak 6/16 Vedlegg 4 Styremøte 4. februar 2016 1 Innhold 1 Overordnede føringer... 3 2. Overordnede mål... 4

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 20.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Eivind Hansen Budsjett 2015 Statsbudsjett 2015 Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Forslag

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2016 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 5. februar 2016

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2016 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 5. februar 2016 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2016 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 5. februar 2016 Sak 6/16 Vedlegg 3 Styremøte 4. februar 2016 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 2. Overordnede mål... 4 2.1 Redusere

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING VEDTAK:

SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 12. februar 2015 for Sykehuset

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

investeringsregime HMN

investeringsregime HMN investeringsregime HMN Finansieringsmodellen Magnussen-modellen Finansieringsmodellen skal gi en inntektsfordeling til HF-ene som reflekterer likhet i tilbudet av tjenester uavhengig av hvor vi bor. Dette

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/163/123 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 6.12.2013 Styresak 138-2013 Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK:

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 015 2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 Forslag til VEDTAK: 1.

Detaljer

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 2016-2018 Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 10. mars 2015 INTERNREVISJONEN I Innledning Internrevisjonens mandat Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

DPS/BUP konferansen 2015

DPS/BUP konferansen 2015 v/spesialrådgiver Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet! DPS/BUP konferansen 2015! Tromsø, 20.05.15 Sentrale føringer St.melding om folkehelse St.melding om primærhelsetjeneste St.melding om nasjonal

Detaljer

Helse Nord RHF. Protokoll fra foretaksmøte i. Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 mv.

Helse Nord RHF. Protokoll fra foretaksmøte i. Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 mv. Foretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF www.helse-nord.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF Oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF Oppdatert: 7.1.2015 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet stiller i oppdragsdokumentet til disposisjon de midlene Stortinget har bevilget for 2015. Helse Nord

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF Barn av rusmisbrukere WWW.barweb.no (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR DIAKONHJEMMET SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR DIAKONHJEMMET SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR DIAKONHJEMMET SYKEHUS 12. februar 2015 Cathrine M. Lofthus adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Anders Mohn Frafjord adm. direktør Diakonhjemmet Sykehus Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/13 Inntektsfordeling og aktivitet 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 12/564 Mats Troøyen Anne Marie Barane Dato for styremøte 07.11.13 Forslag til vedtak:

Detaljer

Et nytt helse-norge: Nye politiske rammebetingelser

Et nytt helse-norge: Nye politiske rammebetingelser Et nytt helse-norge: Nye politiske rammebetingelser Hartvig Munthe-Kaas Prosjektdirektør Medtek Norge Nye politiske rammebetingelser a) HelseOmsorg21 b) Politiske rammer for spesialisthelsetjenesten 2015:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 12. februar 2015 Cathrine M. Lofthus adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1.

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK Byrådssak 274/17 Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus AUPE ESARK-03-201702068-15 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak for bystyret om Høring pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Budsjett 2011 Inntektsrammer og aktivitet Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Utgangspunkt inntektsfordeling 2011 Overordnet behov for omstilling i henhold til LTB 2011 2016 Alle HF-ene

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Oppdragsdokument tilleggsdokument

Oppdragsdokument tilleggsdokument Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 010/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2016 - Risikovurdering Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Notat Til: Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Fra: Helse Midt-Norge RHF v/adm dir Dato: 11.06.2009 Langtidsbudsjett 2010-2016 - drøftingspunkter Innledning I forbindelse med behandling av Sak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF www.helse-midt.no Foretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 mv. 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene

Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene Fremtidens fysioterapitjeneste i kommunene Utfordringer Organisering Prioriteringer IKT Kompetanse Kapasitet Organisering Primærhelseteam Oppfølgingsteam Knutepunktmodellen Primærhelseteam - formål Ny

Detaljer