HØP AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti"

Transkript

1 HØP AHS/CB Stavanger Arbeiderparti

2 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan Forsidebilde tatt fra Rådhuset ved Kleivatrappene, sommeren Foto: Arnt-H Steinbakk

3 Innholdsfortegnelse Arbeiderpartiets alternative budsjett... 0 Budsjett Innledning:... 2 Vår visjon Kommunens administrasjon Administrasjonsutvalget Oppvekst Skole, SFO og barnehage Levekår Bymiljø og utbygging Kultur og idrett Øvrig Vedlegg 1 Tabeller med noter Driftsbudsjett endring i forhold til HØP Merknader Driftsbudsjett endringer i forhold til HØP Driftsbudsjett saldering Merknader Driftsbudsjett saldering Investeringsbudsjett endring i forhold til HØP Merknader Investeringsbudsjett Finansiering av investeringer Merknader Finansiering av investeringer Side 1 av 26

4 Innledning: «Hvert enkelt menneske har ansvar for å forme sine egne liv. Fellesskapet har ansvar for å forme et samfunn som gjør dette mulig.» Hadia Tajik Det nytter! Etter ett år i opposisjon konstaterer vi med glede at Arbeiderpartiet utgjør en forskjell i Stavangerpolitikken. En forskjell fordi vi har satt klare mål om at denne byen skal være en by for alle. En by som sikrer mennesket frihet, arbeid, trygghet, tilhørighet og like muligheter. Det har kjennetegnet vår politikk i Stavanger. Derfor har vi sagt klart ifra at vi ikke finner oss i at Stavanger kan arrangere oljemesse i nybygde haller betalt av kommunen samtidig som våre eldre må tilbringe måneder i kø for å få en livsnødvendig sykehjemsplass. Derfor var vi konkrete i vårt budsjettforslag sist år og la inn tidenes satsning på sykehjem samtidig som vi styrket vårt fellesskap. Og vi ser at det har nyttet. Vi har satt mulighetene på dagsorden og gjennom året, og ser vi at mange av våre budsjettforslag er fulgt opp. Nei - vi sitter ikke med flertallet. Men vi er folkevalgte og vår jobb er å ta vare på Stavangers muligheter og handle til det beste for byen. Da har vi ikke lov til å «sove på post». Vi har ikke lov til å bygge luftslott i stedet for å bruke pengene på akk så trauste, men viktige samfunnsoppgaver. Som å tilby ungene våre gode skolebygg det går an å puste i. Eller sikre at alle har råd til å delta på småskolebarnas kanskje viktigste fritidsarena, SFO. Arbeiderpartiet mener at Stavanger står overfor et retningsvalg. Nå ser vi konsekvenser av en veksttankegang uten overordnet plan og mål. Vi er 10 år på overtid med kollektivutbygging og må derfor løse problemene både på kort og lang sikt. Kommunen har forlatt «Stavangermodellen» og gått fra aktiv aktør til boligobservatør med det resultat at det aldri har vært bygget færre boliger. Og vi sliter med å rekruttere kjernekompetanse. Det svekker skolen, barnehage, helse- og omsorgssektoren, og truer videre vekst og utvikling for næringslivet vårt. Stavanger har de beste forutsetninger for framtiden. Vår jobb som politikere er å ta vare på disse. Vi skal redusere forskjellene og videreutvikle gode velferdstjenester. Derfor sier vi nei til rådmannens forslag til kutt på 10 millioner i helse- og omsorgsbudsjettet. Vi skal fortsatt føre en politikk for å kombinere lave inntektsforskjeller, høy sysselsetting, en robust kommuneøkonomi, gode velferdstjenester og vekst og innovasjon i næringslivet. I korthet - vi vil føre en moderne politikk som møter Stavangers utfordringer fordi dette gir oss alle frihet til å leve livene slik vi selv ønsker det. Med en by som er mer oljeavhengig enn noensinne har vi et spesielt ansvar for å tilrettelegge for at flere næringer og kompetansemiljøer får utvikle seg. Derfor setter vi av penger til et prosjekt som kan utvikle det fantastiske utgangspunktet Stavanger har for å være en ledende region for framtidens velferdsløsninger. Side 2 av 26

5 Arbeiderpartiet har gått til valg på å prioritere drift og å levere gode offentlige tjenester. Vår politikk skal sikre et sterkt fellesskap. Fordi vi mener at alle har rett til et trygt og godt liv på sine betingelser. Og fordi denne byen trenger å omstille seg for framtiden. Vi skal derfor fortsette med en ansvarlig politikk som møter og tar vare på mulighetene. Men vi er bekymret. Posisjonen bruker de store ordene, men fører en politikk som ikke imøteser de store utfordringene. Derfor utfordres handlingsrommet til de viktigste oppgavene. Fordi vi ser økonomiske «bomber» som vil belaste driften, som store pensjonskostnader det ikke er avsatt penger til, eller OPSfinansiering av nytt Folkebad og andre prosjekter som til sist vil belaste fellesskapet med unødvendige utgifter. I vårt budsjettforslag har Arbeiderpartiet videreført vår røde tråd tjenestene fra Stavanger kommune skal styrkes, ikke reduseres. Våre prioriteringer er derfor også i år: En god eldreomsorg Styrke helse og omsorg med 12 millioner kroner og derigjennom reversering av Rådmannens kuttforslag Styrke driftsrammene for levekår i stedet for å kompromisse på kvalitet og omfang Opptrapping mot full sykehjemsdekning i 2015 med Øyane sykehjem i drift fra siste halvår 2014 Oppfølgning av Samhandlingsreformen med mer vekt på forebygging og rehabilitering Utnytte mulighetene som ligger i våre omsorgsutfordringer til å bygge kompetanse og nye forretningsmuligheter for Stavanger En skole å bli klok av, SFO og barnehage for alle som vil Styrke kvaliteten i skolen slik at elevene lærer mer og bedre og lærerne får utviklet sin kompetanse Styrke driftsrammene for skole i stedet for å kompromisse på kvalitet og omfang Styrke skolehelsetjenesten Redusere foreldrebetalingen på SFO og innføre søskenmoderasjon SFO-Barnehage Rehabilitere skoler og barnehagebygg for å gi friske og gode bygg for våre barn og unge En god by å bo i Føre en fremtidsrettet politikk for Stavanger, en aktiv rekrutteringspolitikk, stimulere til et sterkt og variert næringsliv, og løse fremtidens utfordringer som bolig, transport og kompetanse. Bygge videre på et sterkt kulturtilbud i Stavanger blant annet ved å bygge ut Tou scene for 10 millioner ekstra. Forebygging og rehabilitering for eldre En god skole og et godt velferdstilbud forutsetter felles vilje og prioriteringer. Investeringer for Folkebad er erstattet til fordel for en svømmehall på Hinna, og eiendomsskatten foreslås økt med 1 promille, ca kr 725,- pr boenhet. Vi kaller det «Velferdspromillen» som er øremerket de beskrevne prioriteringer. Arbeiderpartiet vil ha en by for alle. I vårt alternative budsjett kan du lese mer om hvordan vi vil oppnå dette. Side 3 av 26

6 For øvrig er vi i hovedsak enig i Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og til Handlings- og økonomiplan , og vil berømme Rådmannen og hennes stab for en oversiktlig og ryddig fremstilling av årets budsjettdokumenter. Vår visjon Vår visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og økologisk balanse, der menneskene er frie og likestilte og har innflytelse på sine livsvilkår. Alle mennesker er forskjellige og unike. Hver og en av oss skal ha mulighet for å virkeliggjøre vår drøm om et godt liv. Ikke noen få, ikke flertallet, men alle. Vi mener at sosialdemokratiet er den retning som kan virkeliggjøre dette målet. Vi vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Stavanger bedre. Fellesskap gir trygghet og styrke. Små forskjeller gir samhold og tillit. Vår politikk skal derfor preges av at viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap. Våre mål og prioritering for Stavanger kan du lese mer om i vårt partiprogram for som du finner her: Side 4 av 26

7 1. Kommunens administrasjon Rådmannens stab og Administrasjonen En god by å leve i forutsetter en omstillingsvillig kommune som yter rask og god service. Arbeiderpartiet mener at Stavanger kommune har en meget kompetent og faglig sterk administrasjon der Rådmannen og fagavdelingene er et viktig verktøy for å få gjennomført våre politiske beslutninger på en effektiv og god måte. Men Stavanger står foran store utfordringer både på drifts- og investeringssiden, og det må forventes at vi jevnlig tar et selvkritisk blikk med det mål at vi til enhver tid skal løse oppgaver på en best og mest mulig effektiv måte for innbyggere og næringsliv. Dette gjelder kommunens egen organisering, men også hvordan vi organiserer oss på tvers av kommunene og i et regionalt perspektiv. 2. Administrasjonsutvalget Sykefraværet Arbeiderpartiet er fortsatt bekymret for at sykefraværet blant ansatte i Stavanger kommune er foruroligende høyt, selv om det er en viss nedgang å spore siden fjoråret for kommunen som helhet. (tilbakegang ca 0.8 %). Utviklingen innenfor barnehagesektoren, sykehjem og renhold har derimot ikke bedret seg, og tendensen er urovekkende. Det er en kjensgjerning at barnehagene har hatt mange ansatte på midlertidig dispensasjon fra kravet til pedagogisk utdanning. Tilsvarende ser vi at vikarbruken på sykehjemmene er høy, og det er grunn til bekymring når vi hører at rekrutteringsutfordringene påvirker bemanningen i vesentlige stillinger som nattevakt på sykehjem. Sykefraværet i Stavanger kommune er fortsatt over landsgjennomsnittet. Arbeiderpartiet vil ha en offensiv arbeidsgiverpolitikk med vektlegging på god ledelse, trivsel og mestring. Vi er positive til Rådmannens målsettinger om å redusere sykefraværet, men er opptatt av at kommunens medarbeidere må tas med på råd, og at unødvendig arbeidspress må unngås ved at tilstrekkelig bemanning sikres der dette er nødvendig og påkrevd. Videre vil Arbeiderpartiet arbeide for at kommunen skal fremskaffe mer målrettet kunnskap om sammenhengene mellom en presset arbeidssituasjon og sykefravær, noe vi også vil følge opp politisk. Vi registrerer at omlegging av renholdernes arbeidstid fra ubekvem til mer bekvem og normal arbeidstid gir positive utslag for arbeidsmiljøet, og at dette er faktorer som må videreutvikles. Uavhengig av dette bør det også for denne sektoren vektlegges hvordan vi skal redusere sykefraværet både på kort og lang sikt. Personalpolitikk Stavanger kommune har et stort ansvar for å utvikle en personalpolitikk som legger vekt på ulike livsfaser og mangfold. Innenfor flere områder har kommunen vanskeligheter med å rekruttere arbeidstakere. Arbeiderpartiet forutsetter at kommunen fører en konkurransedyktig personal- og lønnspolitikk, og at det må satses mer og målrettet på etter- og videreutdanning. Samtidig ser vi behovet for strakstiltak for å sikre at et stramt boligmarked ikke hindrer nødvendig nyrekruttering. Vi har derfor lagt inn kr 50 millioner som kommunen skal bruke til boligkjøp for denne gruppen. Tilfanget av nye boliger vil også kunne benyttes for å bistå andre grupper som flyktninger og vanskeligstilte ved behov. Side 5 av 26

8 Arbeiderpartiet mener det er viktig at de ansatte involveres tidlig i alle prosjekter som gjelder omstilling og effektivisering av kommunes virksomheter, også i den hensikt å få ned sykefraværet. De ansatte må delta som idébærere og gjennom partssamarbeid bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av eventuelle endringer i sin arbeidssituasjon. Seniorpolitikk Stavanger kommune må se viktigheten av å føre en aktiv seniorpolitikk som bidrar til at ansatte velger å stå lenger i arbeid. En god og aktiv seniorpolitikk er et av flere viktige grep som kan bidra til å holde på viktig kompetanse samtidig som dette totalt sett er god samfunnsøkonomi. Som et eksempel har vi lagt inn ekstra midler for å holde på våre senior-lærere. Heltid-deltid Arbeiderpartiet har som mål å få flere som arbeider uønsket deltid til å jobbe heltid. Vi ønsker derfor at Rådmannen forbereder og legger frem en sak med forslag til et prosjekt for å realisere dette målet. Det øremerkes midler til formålet innenfor den foreslåtte budsjettrammen. Videre foreslås det at alle ansatte i deltidsstillinger i Stavanger kommune tilbys en fast stillingsandel tilsvarende gjennomsnittet for det de faktisk har arbeidet de siste 18 månedene. Kompetanseheving Kompetanseheving i alle ledd vil være avgjørende for å kunne møte de krav og utfordringer som ligger i fremtidige helse- og omsorgsoppgaver. Vi mener derfor det er viktig å videreføre og styrke arbeidet med utdanning av ufaglærte assistenter til helsefagarbeidere. Det øremerkes midler innenfor den foreslåtte budsjettrammen. Administrasjon, fellesfunksjoner og folkevalgte Det foreslås at budsjettet for folkevalgte reduseres på en virkningsfull og målbar måte. Arbeiderpartiet vil kutte i posten for folkevalgte med kr 3 millioner årlig som primært tas av honorering og kostnader knyttet til folkevalgte, råd og utvalg. Vi sier derfor nei til «Gullpensjon» for politikere, og pensjon for fritidsarbeid. Rådmannen bes fremme egen sak om dette. 3. Oppvekst Skole, SFO og barnehage Kunnskap er avgjørende for å løse morgendagens oppgaver. Arbeiderpartiet har som ambisjon at vår skole og barnehage skal være i verdenstoppen, og at våre barn og elever skal gis den beste undervisning og den beste mulighet til å tilegne seg kunnskap. Arbeiderpartiet vil at alle som går ut av skolen skal være trygg på egne ressurser og rustet på et liv i arbeid og fellesskap. Gjennom felles skolegang forberedes barn og unge til aktiv deltakelse i et inkluderende og mangfoldig samfunn. Arbeiderpartiet vil fortsette å arbeide for å styrke kvaliteten i skolen slik at flere elever lærer mer og bedre. For å utvikle skolen, SFO og barnehagen videre må vi ta konsekvensen av at kvalitet koster penger. I praksis vil dette innebære en økt satsing på gode og kompetente lærerkrefter til skolene og personell med pedagogisk og god faglig bakgrunn til barnehagene, samtidig som SFO utvikles videre. Side 6 av 26

9 Vi vil prioritere: Styrk skolen vi øker driftsbudsjettet og gir skolen mer handlefrihet og flere helsesøstre Sats på læreren - flere lærere i grunnskolen og styrke lærernes kompetanse Tilrettelegge for seniorlærere kompensasjon for kostnader opprettholdes Sunne skoler - Prosjektet Helsefremmende skoler Vaktmestertjeneste på skolene prøveordning må innføres Sats på barnehagen bedre pedagogisk tetthet og lavere sykefravær SFO lavere betaling søskenmoderasjon når man har barn både i barnehage og SFO Skole Skolesektoren skal styrkes Rådmannen foreslår økte bevilgninger til skolenes driftsbudsjetter, og tilsvarende for barnehagene, noe som er i tråd med Arbeiderpartiets ambisjoner og politiske prioriteringer. Vi mener det i tillegg er nødvendig å øke denne innsatsen ytterligere for å skape en reell og synlig vekst, og gjør dette ved blant annet å etablere et disposisjonsfond som fordeles av Oppvekststyret. Lærerne må gis bedre tid til å utføre sine primæroppgaver, og vi vil derfor ta opp en egen politisk sak for å avklare mulige tiltak for å redusere byråkratiseringen av skolen for å sikre mer tid til undervisning og kjerneoppgaver. Skolebruksplanen som ble vedtatt i juni 2012 legger også opp til betydelige investeringer innenfor skolesektoren i form av nybygg og rehabiliteringer, og det er ekstra gledelig å se at Rådmannen har tatt våre politiske signaler og innarbeidet utbyggingsplan for Eiganes skole i inneværende periode. Til tross for dette tilsier erfaringen at også andre skoler kan være i en så dårlig forfatning at nybygging eller rehabilitering av et større omfang kan bli nødvendig i inneværende HØP-periode, selv om disse ikke er synliggjort i budsjettet enda. Dette viser hvor viktig det er å ha oppdaterte oversikter over tilstand og vedlikeholdet på våre skoler og barnehagebygg, en sak som Arbeiderpartiet vil ta opp til videre politisk behandling. Konsekvens: Vi styrker Oppvekstområdet med totalt ca 16 millioner kroner årlig fremover i perioden. Skolehelsetjenesten- helsesøster Skolehelsetjenesten har i mange år vært underbemannet, og det er gledelig at det nå tas et løft for å styrke dette viktige tilbudet mot barn og unge. Arbeiderpartiet er opptatt av helsemessig forebygging og tidlig innsats, og vil ha en økt styrking utover Rådmannens forslag for å sikre at flest mulig elever får et lett tilgjengelig og kvalitetsmessig godt helsetilbud i sin skolehverdag. Helsefremmende skoler - fysisk aktivitet i skolen Fysisk aktivitet gjennom fri lek og organisert aktivitet kombinert med sunne kostvaner, gir barn og unge et bedre grunnlag for å takle skolehverdagen og til å bedre trivselen, noe som er dokumentert gjennom en rekke undersøkelser. Underskudd på fysisk aktivitet og utfordringer knyttet til helse blant elever i grunnskolen, er temaer hele samfunnet må ta på alvor. Vi mener at skolen i samarbeid med foreldre og foresatte, har et særlig ansvar for å gå foran og vise vei. Arbeiderpartiet vil innføre et prøveprosjekt ved et par skoler i Stavanger ved bruk av modellen Helsefremmende skoler. Side 7 av 26

10 Disposisjonsfond Arbeiderpartiet vil ha et eget disposisjonsfond som Oppvekststyret kan fordele mellom skolene. Det lages en egen sak for Oppvekststyret med oversikt over mulige disposisjoner. Fordelingen av disse budsjettmidlene gjøres med utgangspunkt i de utfordringer skolene står overfor som: Krav til tilpasset opplæring og spesialundervisning Utprøving av nye læremetoder som eksempelvis UiS sin Zankovs-modell, russisk metode for matematikk-undervisning/læring Mobbing i skolen utvikle kompetanse hos lærere og ledelse Bemanning, kompetanseutvikling og andre utfordringer i driften for øvrig. Vaktmestertjenesten på skolene Skolene har de siste årene hatt en ambulerende vaktmestertjeneste gjennom Stavanger Byggdrift. Tilbakemeldingen fra flere skoleledere tyder på at dette ikke er en optimal løsning, og Arbeiderpartiet ønsker derfor å gå tilbake til ordningen med dedikerte vaktmesterstillinger på den enkelte skole. Eierskap og detaljkunnskap til den enkelte skole vil med en slik ordning kunne bli bedre, samtidig som avstanden mellom bestiller og utfører blir effektivisert. Vi mener også at den enkelte skoles utfordringer med vedlikehold vil bli bedre ivaretatt og utført på en mer tilpasset måte dersom det er vaktmesteren på den enkelte skole som i sitt daglige virke kan følge med og signalisere behovene for vedlikehold direkte til skoleledelsen. I tillegg skal vaktmesteren utføre både forebyggende og korrektivt vedlikehold, med særlig vekt på det forebyggende, slik at skolebygget ivaretas på en optimal måte. I dag opplever mange skoler liten forutsigbarhet i de tjenester som leveres med den følge at både forebyggende og korrektivt vedlikehold utsettes, og i noen tilfeller må utføres av skolen selv. Senior- og kompetansetiltakene opprettholdes Det foreslås også i år en reduksjon i seniortiltak for lærere med 3,9 millioner kroner pr år fremover. Dette er Arbeiderpartiet uenige i, og mener at seniortiltakene må bli videreført. Lærermangelen er alvorlig, og vi trenger all kompetanse og erfaring som våre seniorlærere innehar. Dessuten skal det også for Stavanger kommune være et mål at arbeidstakerne fortsetter i sine stillinger lengst mulig. Det er derfor et viktig tiltak å satse på seniorene også innen læreryrket, og legge forholdene til rette for at de blir værende lengst mulig i skolen som de ressurspersoner de er. Kompetanseheving lærere Lærernes kompetanse er en kritisk faktor for en god skole, og prosjektet Kompetanse for kvalitet er det derfor av stor betydning at blir videreført. Vi ønsker i tillegg å styrke dagens innsats på området fra 1,0 til 1,5 millioner kroner. Arbeiderpartiet vil dessuten at bystyret utreder hvilke muligheter kommunen har for å tilby lærere etterutdanning hvert femte år for å sikre kontinuerlig oppfølging av fag- og lederkompetanse. Skolefritidsordningen (SFO) SFO er mer populært enn noen gang tidligere, og generelt sett registrerer SFO en økt etterspørsel etter sine plasser. For inneværende skoleår benytter nærmere 4500 barn i Stavanger seg av tilbudet. SFO er dermed en viktig arena for barnas fritid utenfor hjemmets fire vegger. Arbeiderpartiet mener at det er en klar sammenheng mellom prisen på foreldrebetalingen i skolefritidsordningen (SFO) og antall barn som benytter seg av tilbudet. Side 8 av 26

11 Videre vet vi at mange småbarnsfamilier har en anstrengt økonomi, og vi ser derfor nødvendigheten av å hjelpe disse. Vi vil derfor redusere den foreslåtte økningen i foreldrebetalingen, og har kuttet i Rådmannens forslag til økt foreldrebetaling med 1,9 millioner kroner. Samtidig ønsker vi å innføre søskenmoderasjon dersom en familie har barn både i SFO og barnehage. Vi foreslår at det innføres 10 % moderasjon for hvert barn man har i SFO dersom man samtidig også har barn i barnehage. Videre økning i søskenmoderasjon vil kunne skje i de kommende år gjennom en styrt opptrappingsplan frem til minimum 25 % søskenmoderasjon. Det er vår intensjon at staten på sikt skal bidra i denne utviklingen, men da må noen gå foran og vise vei. Barnehager Arbeiderpartiet mener at kvaliteten i barnehagetilbudet er under press, både i kommunale og private barnehager, noe som blant annet skyldes mangel på pedagogisk personell og høyt sykefravær. For å sikre et kvalitetsløft for sektoren mener vi Rådmannens forslag til styrking av barnehagene er på sin plass, men dette er ikke nok. Vi vil derfor øke rammene ytterligere. Samtidig mener Arbeiderpartiet det må iverksettes større innsats på tiltak som kan sikre en bedre bemanningssituasjon både i kommunale og private barnehager. Stavanger kommune må derfor sikre en konkurransedyktig avlønning, men også sikre rekruttering ved flere tiltak som bruk av rekrutterings- og personalboliger. Ekstra barnehageopptak Dagens system med bare et hovedopptak årlig er lite tilpasset de som får barn sent på året og som gjerne ønsker barnehageplass før barnet har fylt ett år. Arbeiderpartiet ser behovet for mer forutsigbarhet i dagens opptakssystem, og vil arbeide for to årlige opptak, et på våren og et på høsten. Dette er en sak hvor sentrale myndigheter må bidra med finansieringen, og som krever et noe lengre tidsperspektiv enn budsjettet for I mellomtiden må kommunen legge til rette for maksimal utnytting av ledige plasser i både kommunale og private barnehager. Kompetanse i barnehager For å styrke kvaliteten i barnehagene mener Arbeiderpartiet at det er behov for et målrettet og differensiert kompetanseløft for styrere, pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Spesielt mener vi det er behov for at barne- og ungdomsarbeidere samt assistenter får et regelmessig tilbud om kompetanseheving og videreutdanning. Barnehageforeldres interessegruppe (SBF) SBF har søkt om midler til organisering og drift av egen virksomhet, pc og annet nødvendig kontormateriell. Vi støtter dette med inntil ,- kroner pr år i perioden. Side 9 av 26

12 4. Levekår Levekår helse og omsorg Vårt mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, uavhengig av sosial posisjon eller inntekt. Stavanger kommune skal være en garantist for at alle sikres likeverdige tilbud. Samtidig vil vi være en foregangskommune som tør å tenke langsiktig, tilrettelegger og bistår før problemene oppstår. Vi vil ha en eldreomsorg som gir den enkelte trygghet, og som gir eldre og deres pårørende større frihet. Vi vil prioritere: En god eldreomsorg - full sykehjemsdekning til alle som trenger det innen 2015 Ingen kutt i helse og omsorgsektoren (+ 12 millioner kroner) Forebygging - spesielt rettet mot gruppen år Styrke frivillig arbeid «Omsorg» - prosjekter som gir nye muligheter Rekrutteringsløft Sykehjem Vi står overfor store utfordringer i eldreomsorgen. Disse må vi løse både på kort og lang sikt. Arbeiderpartiet vil ha full sykehjemsdekning innen Vårt mål er at ingen skal måtte vente mer enn tre uker på en langtidsplass på sykehjem. Vi ser imidlertid at dette ikke lar seg realisere på kort sikt, og målet er derfor at innen denne perioden skal ingen måtte vente mer enn seks uker. Vi ser med glede at en del av de tiltakene vi forslo i vårt budsjett i fjor ble fulgt opp i Rådmannens budsjettforslag. Dette er imidlertid ikke nok og i første omgang er det Øyane Sykehjem som har prioritet. I tråd med posisjonens ønsker arbeides det med å fjerne dobbeltrom. Vi mener det er feil prioritering så lenge det er mennesker som står på venteliste, men ser det nå ikke som realistisk å gjøre endringer i dette. Som en del av samhandlingsreformen har kommunen iverksatt tiltak for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter på Vålandstunet. Vi har fått tilbakemeldinger fra brukere om at dette kan medføre mye omstilling for personer som i neste omgang skal videre til sykehjem. Det har vært uttrykt ønske om at det i større grad ble mulig med flere direkte utskrivninger mellom sykehus og sykehjem der de siste ble rustet bedre opp til å drive med rehabilitering. Arbeiderpartiet vil følge dette i den videre oppfølgningen av samhandlingsreformen. På lang sikt må vi forberede oss til en økning i behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Samtidig må vi sikre god bemanning og kvalitet i omsorgen. De tiltak vi har lagt inn omfatter derfor både kort og lang sikt og kan oppsummeres til: Øyane Sykehjem: ferdigstilles i 3. kvartal 2014 med 45 nye plasser Konsekvens: årlig økning i driftskostnader på 38 millioner kroner Grunnerverv: Stavanger kommunes mulighet til å sikre tomter til nødvendige oppgaver som bygging av sykehjem og omsorgsboliger skal styrkes. Side 10 av 26

13 Ingen kutt i helse og omsorgssektoren Behovet for gode helse og omsorgstjenester øker, og denne økningen alene medfører et behov for å utvide driftsbudsjettet med 35 millioner kroner. Når Rådmannen foreslår 25 millioner kroner medfører dette at det må kuttes 10 millioner kroner i budsjettene. Dette kommer på toppen av mangel på priskompensasjon der de 15,3 millioner kroner dette utgjør må forventes å treffe med en forholdsmessig stor andel i denne sektoren. Svekker vi retten til grunnleggende velferdstjenester av høy kvalitet svekker vi fellesskapsløsningene som vårt samfunn bygger på. Samtidig blir det et press for bedre private løsninger, for dem som har råd. I et arbeidsmarked der det er begrenset med helsearbeidere betyr det økt konkurranse mellom det offentlige og private interesser. Resultatet er økt privatisering og større forskjeller mellom mennesker. Arbeiderpartiet støtter ikke denne retningen og godtar derfor ikke kutt i helse og omsorgssektoren. Konsekvens: Budsjettet økes med 12 millioner kroner for å reversere kutt og gi friske midler til å møte omstillingsbehov og rekrutteringsutfordringer. I tillegg legges det inn ekstra budsjettmidler på ulike tiltak for over 4,5 millioner kroner for 2013, men med en kraftig økning fra 2014 og utover i perioden forutsatt økt kapasitet ved Øyane sykehjem. Forebygging En kommune som satser på forebyggende og rehabiliterende virksomhet vil gi innbyggerne et bedre liv samtidig som kommunens kostnader over tid kan begrenses. Innføring av Samhandlingsreformen gir Stavanger en ekstra motivasjon til å arbeide med dette. Vi ser at den største prosentvise økningen i befolkningen i perioden vil skje i gruppen år. Arbeiderpartiet ønsker å stimulere til at denne gruppen får spesielt god oppfølgning med hensyn til forebyggende arbeid i den kommende perioden. Dette fordi forebygging vil kunne gi mange ekstra gode år for hver enkelt, noe som også er i kommunens interesse. Midlene kan tenkes brukt på flere måter. For eksempel for å styrke tilbudet av fysisk trening for eldre (60+), eller et prøveprosjekt der kommunen kan gi råd til alle over 70 år om hvordan de med enkle tiltak kan tilrettelegge boligsituasjonen for en god alderdom. Mulighetene er mange og Rådmannen vil bli bedt om å legge fram en egen sak om dette for Levekårsstyret. Midler avsettes i hele perioden med 1 million kroner i Frivillig arbeid Pasienter på syke- og aldershjem skal ha et rikt og variert liv. Tilbudet til pasientene styrkes ved at mange frivillige enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i dag gjør en stor innsats på syke- og aldershjem. Men det er flere som har lyst og anledning til å yte mer. Vi satte fokus på dette i fjorårets budsjett med å sette av midler til en «Livsgledekoordinator». Det ble fulgt opp gjennom året ved at støtten til frivillig arbeid ble økt. Nå vil vi gå lengre for å stimulere til at alle institusjoner på sikt kan få glede av samspillet med frivillighetskoordinatorer. Rådmannen bes fremme egen sak for å vise hvordan midlene best utnyttes best mulig. Frivillig arbeid styrkes med 1,5 millioner kroner. «Omsorg en ny mulighet» Vi har krevende, og spennende oppgaver foran oss. Flere vil i framtiden ha behov for bistand fra kommunen for å leve et langt og godt liv. Samtidig vet vi at våre forventninger til kvalitet og livsinnhold øker. Arbeiderpartiets tilnærming er at disse forventningene skal vi klare å møte. Fordi vi tar tak i dette på vår jærske måte der vi ser forretningsmulighetene og bruker de byggesteinene vi har. Side 11 av 26

14 Stavangerregionen har unike muligheter og byggesteiner. Et universitetssykehus som arbeider tett med et moderne universitet med ingeniør og sykepleierprofesjoner. Norges beste fibernett og et Lyse som arbeider med velferdsteknologi. Lærdal Medical som er verdensledende på sitt felt. En framtidsrettet og endringsvillig kommune med medarbeidere med høy helsefaglig kompetanse, og personer med unik kompetanse på omstilling og prosjektledelse fra oljeindustrien. Dette for å nevne noen av de mulige aktørene. Sammen kan disse byggesteinene revolusjonere måten vi planlegger, organiserer og utfører viktige helseog omsorgsoppgaver. Hvordan samhandler vi - hva forventes? Kan noe gjøres annerledes, enklere, bedre eller sågar kuttes? - Vi trenger forskning på omsorg og på de tjenestene vi utfører i Stavanger kommune. Derfor har vi avsatt midler til et forskningsprosjekt. - Vi vil løfte fram de som fungerer som foregangspersoner og motivatorer for andre. De som tenker nytt og fremtidsrettet. Slik får vi fram de gode eksemplene og viser hvor viktig feltet er. Arbeiderpartiet vil derfor etablere en «Omsorgspris» som skal deles ut årlig på Ledaal. - Arbeiderpartiet har forstått at vi trenger et «nav» til å koordinere de første stegene mot omsorg som en ny næring for Stavanger. Vi vil derfor bemanne en prosjektstilling som i tre år skal ha som oppgave å koordinere samhandling og mulighet mellom kompetansemiljøene samt søke finansieringsmuligheter i Norge og EU. Samarbeidspartnere vil bli kontaktet for å søke medfinansiering av stillingen. Budsjettet økes for å dekke et toårig forskningsprosjekt på ,- kroner årlig, Omsorgspris på ,- kroner og prosjektstilling med ,- kroner. Dagsenterplasser (kognitiv svikt) Det er gledelig at Rådmannen legger inn 6 dagsenterplasser for personer med reduserte kognitive funksjoner. Vi har imidlertid merket oss at dette ikke er tilstrekkelig i forhold til det antallet som ønsker slike plasser. Ved å styrke posten ytterligere forventer vi at dette i større grad vil imøtekomme behovet. Ytterligere 1 million kroner settes av årlig til flere dagsenterplasser. Sykehjemsbemanning Arbeiderpartiet foreslo i fjorårets budsjett å igangsette et prøveprosjekt for å se sammenhengen mellom lav bemanning og høyt sykefravær. Et noe redusert prosjekt er nå under arbeid for to av byens sykehjem. Arbeiderpartiet ser fremdeles med bekymring på at bemanningen på sykehjemmene er under sterkt press, men vil nå avvente resultatet fra dette prosjektet før eventuelt nye midler foreslås. Kompetanseheving Helse og omsorgssektoren står overfor store utfordringer. Godt lederskap gir trygghet for arbeidstakere og et godt arbeidsmiljø i en krevende tid. I fjorårets budsjett foreslo Arbeiderpartiet å etablere et prosjekt med tittelen «Omsorgsledelse» der vi satte av årlige prosjektmidler på 1 million kroner i driftsbudsjettet. Vi konstaterer med glede at dette ble fulgt opp og at Rådmannen nå har avsatt midler til ledelsesutvikling innen helse og omsorgssektoren i Stavanger. Arbeiderpartiet vil følge utviklingen videre fremover. Side 12 av 26

15 Rimelige bygg Investering i nye sykehjemsbygg er en stor kostnad for kommunen, og vi foreslo i fjor å undersøke alternative og rimeligere løsninger som blant annet det modulbygget firma Malthus har bygget i Trondheim. Dette ser vi nå blir vurdert av administrasjonen der dette er mulig. Arbeiderpartiet vil derfor at denne, og tilsvarende kostnadsreduserende modeller, fortsatt blir vurdert i ved alle nybygg der dette er hensiktsmessig. 5. Bymiljø og utbygging Stavanger skal være en sunn by med luft som alle kan puste i, og hvor alle kan nå sine daglige gjøremål på mest mulig miljøvennlig måte uten lange køer. Arbeiderpartiet tar trafikk- og klimautfordringene på alvor og vil sikre en effektiv infrastruktur for en miljøvennlig utvikling. Derfor er det av avgjørende betydning at kollektivtilbudet styrkes samtidig som vi utvikler og forbedrer sykkelstrategien og sørger for at flere får mulighet til å forflytte seg på en helsefremmende måte enten på sykkel eller til fots. Vi vil prioritere: Sammenhengende sykkelveinett i Stavanger. Bedre luftkvalitet - innføre panteordningen for utskifting av gamle oljebaserte fyringsovner i de deler av Stavanger som er utsatt for forhøyet luftforurensning. Planene Klimanøytralt Stavanger innen 2050, Miljøhandlingsplan og Tilrettelegging for elbiler og oppretting av flere ladestasjoner, må følges nøye opp. Trygge bygg for barn - «Rødlistede» skole- og barnehagebygg må rehabiliteres eller bygges nytt Anskaffe flere kommunale boliger primært for rekruttering Sykkelbruk flere syklister Det er nødvendig å øke bevilgningene til investeringstiltak til bedre sykkelveier samt motiveringstiltak for Stavangers innbyggere. Dette gjelder investeringer i sikkerhet, miljø, fremkommelighet og tilgjengelighet. Herunder sikre gode sykkeltrasser, drift og vedlikehold av disse, samt sykkelparkering. Dette er avgjørende for å oppnå målene satt av Stavanger kommune i Sykkelstrategiplanen og Fremtidens byer, hvor målsetningen er å øke andelen hverdagsreiser med sykkel fra 12 prosent til 16 prosent innen Det settes av 2 millioner kroner årlig til sykkeltiltak. Oljefyring - utfasing Som et ledd i klimaforliket ønsker Stortinget at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode. Arbeiderpartiet setter derfor av midler i en treårsperiode, etter modell fra Framtidens byer som utprøvd i byer som Bergen og Oslo. Det tas sikte på et samarbeid med Lyse, Sandnes og andre partnere for å gjøre dette i et regionalt perspektiv, og eventuelt å kunne redusere kostandene til kommunen. Det avsettes ,- kroner årlig til formålet. Miljøhandlingsplanen og oppfølging Planene Klimanøytralt Stavanger innen 2050, Miljøhandlingsplan og Tilrettelegging for el-biler og oppretting av flere ladestasjoner, må følges nøye opp. Tiltak som kan innføres tidligere enn planlagt må prioriteres, som eksempelvis bruk av el-biler i hjemmehjelpstjenesten. Side 13 av 26

16 Kommunale formålsbygg vedlikehold og nye bygg Den siste tiden har vi ved selvsyn og gjennom medieoppslag fått presentert flere kommunale bygninger som ikke holder stand, og som kan være helseskadelige å bruke. Alternativet vil i noen tilfeller være oppføring av nybygg fordi teknisk tilstand tilsier sanering. Som eksempel fra inneværende år nevnes Tasta barnehage og Eiganes skole. I årets forslag til handlings og økonomiplan (HØP) er flere av de mest påtrengende byggene hva gjelder vedlikehold og rehabilitering i Stavanger kommune tatt med. Det er imidlertid flere bygg som ikke er inkludert, og som er merket med tilstandsgrad 3, Kategori rød. Dette gjelder Bokkaskogen barnehage, avdeling Løvetann, og Madlamark skole. Dette er bygninger som daglig benyttes av barn og unge, og som ifølge rapport fra kommunen er i meget dårlig forfatning. Tasta barnehage skal i første omgang etableres som modulbygg på Byfjord skole sitt område fra nyåret 2013, men vi ser ikke at Rådmannen har inkludert nybyggingen av selve barnehagen i denne HØP, ref samme sak i fjorårets budsjett hvor det var avsatt midler til dette formålet. Vi vil følge opp Rådmannens håndtering av den planlagte byggingen, og forventer en egen sak om videre fremdrift inkludert finansieringsmodell slik at et nytt bygg kan stå ferdig innen utgangen av Utsatt eller mangelfullt vedlikehold er dyrt vedlikehold. En målrettet oppfølgning er helt grunnleggende for å sikre verdiene kommunale formålsbygg representerer. Arbeiderpartiet vil ha en bedre eiendomsforvaltning for å ta bedre vare på de verdier som ligger i eiendomsmassen. Vi vil ha en overordnet vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for alle kommunale formålsbygg som fremlegges til regelmessig politisk gjennomgang. Dette for blant annet å sikre at barn og unge, og ansatte, ikke blir utsatt for et helseskadelig lærings- og arbeidsmiljø. Konsekvens: Nybygg Bokkaskogen barnehage, avdeling Løvetann, 8 millioner kroner, og nybygg Madlamark skole (Paviljong 1,2,3 og 4, dvs 8 klasserom og 2 grupperom for barn med spesielle behov), 200 millioner kroner. Anskaffe flere kommunale boliger Stavanger kommune har de siste årene opplevd en markant og jevn økning i antall innbyggere. Det er ingen forhold som tilsier at denne utvikling vil endres. Økningen har blant annet medført økte boligpriser og leiepriser. Dette får konsekvenser for våre innbyggere med lavere inntekt. Det er viktig at også disse sikres et sted å bo. Sammen med økningen av innbyggerantallet, har kommunen kun anskaffet 22 nye kommunale boliger de siste fem årene. Over 100 personer står på venteliste for tildeling av kommunal bolig. Arbeiderpartiet registrer et økende behov for kommunale boliger. En oppfordrer til at kommunen møter behovet ved å legge en langsiktig plan for anskaffelse av nye kommunale boliger i takt med kommunens befolkningsvekst. Arbeiderpartiet har lagt inn 50 millioner kroner primært til anskaffelse av «rekrutteringsboliger». Enkelte av disse antas også å kunne brukes til vanskeligstilte i en overgangsfase. Side 14 av 26

17 6. Kultur og idrett Kirke, kultur og idrett berører og beriker våre liv samtidig som vi gjennom felles aktiviteter kan bygge felles identitet og bro mellom mennesker av ulik bakgrunn. Dette er avgjørende i et samfunn som baserer sine grunnverdier på gjensidig respekt og forståelse. Arbeiderpartiet satser på fortsatt godt samarbeid med og støtte til både kirke, kultur- og idrettsbevegelsen i Stavanger. Idretten er ikke bare viktig for barn og unges oppvekstsvilkår, men også for de mange voksne som bidrar på frivillig basis. I tillegg vet vi at helsefremmende aktivitet gjennom idretten blir enda viktigere i årene som kommer. Vi vil prioritere: Gode idrettsanlegg Bygge nye og vedlikeholde idrettsanlegg Styrke det frivillige arbeidet Konserthus for alle Satse på Tou scene Mer kulturmakt til bydelene Nye idrettsanlegg Det er behov for større satsing på nye idrettsanlegg. Arbeiderpartiet setter av midler til multifunksjonshallen på Storhaug og til en ny flerbrukshall i løpet av HØP-perioden. Vi vil øke tempoet i utbyggingen av kunstgressbaner. Arbeiderpartiet har ønske om å få etablert et cricket-anlegg i Stavanger-regionen, og vil arbeide for oppstart av et interkommunalt samarbeidsprosjekt for å få realisert dette. Økt tilskudd idrettslag/vedlikehold og rehabilitering idrettsanlegg Det er stort etterslep både når det gjelder vedlikehold og rehabilitering av idrettsanlegg, Arbeiderpartiet følger opp dette i sitt budsjettforslag og styrker budsjettet med 3 millioner kroner i 2013 med avtrapping utover i perioden, og i tillegg styrkes driftstilskuddene til idrettslag med ,- kroner årlig i perioden. Skatere Arbeiderpartiet vil ha en raskest mulig bygging av multihallen på Storhaug hvor bl.a. skaterne vil få et svært godt tilbud. Vi legger videre til rette for at skaterne kan få et midlertidig halltilbud i perioden mellom rivning av nåværende hall og ferdigstillelse av ny multihall, og setter av 1 million kroner. Vi vil for øvrig komme tilbake til saken ved budsjettjusteringer gjennom året dersom de viser seg at kostnadene blir større. Arbeiderpartiet er positive til etablering av et utendørs skateanlegg på Tasta, og vil komme tilbake til dette når mulighetene for medvirkning fra andre kommuner, eventuelle Tippemidler og statlige tilskudd er avklart. Vi setter av prosjektmidler de to nærmeste årene for å komme i gang med planleggingen. Styrke frivillig arbeid Det arbeidet som utføres i ulike frivillige organisasjoner er av stor verdi for samfunnet, og utløser mange ekstra ressurser. Arbeiderpartiet vil derfor stimulere dette arbeidet ytterligere. I tillegg til økt driftstilskudd til idrettslagene vil vi øke tilskuddet til frivillige kulturorganisasjoner, kor og korps. Vi setter av 1 million kroner som kan søkes på av organisasjoner som utvikler nye aktiviteter i samarbeid med andre. Side 15 av 26

18 Styrke bydelsutvalgenes tildelingsmidler Levekårsundersøkelsen viser at vi får større økonomiske forskjeller i Stavanger. I områder som kommer dårlig ut av levekårsundersøkelsen finnes en rekke utfordringer knyttet til blant annet integrering og inkludering da tjenester og tilbud som skal stimulere til dette er kostbart, dette går spesielt utover barn og unge som ikke får deltatt i idretts- og kulturlivet. Arbeiderpartiet mener at foreldres økonomi ikke skal være et hinder for barn og unges deltagelse i ulike fritidsaktiviteter, og vi bevilger derfor ,- kroner som skal fordeles mellom de bydelsutvalgene. Midlene kan disponeres bl.a. til å dekke medlemskontingent, turutgifter etc. til barn hvor foreldres økonomi ikke strekker til. Forutsetningen er at søknaden om dekning kan komme via idrettslaget/ korpset/skolen/ organisasjonen og ikke forutsetter «klientifisering» av barn/foreldre. Bjergstedvisjonen amatørmusikklivet Arbeiderpartiet følger opp løfter om at amatørmusikklivet må gis tilgang til salene i konserthuset. Vi setter av ,- kroner til subsidiering av organisasjonene slik at leienivået blir akseptabelt. Arbeiderpartiet forutsetter at kulturadministrasjonen forvalter midlene gjennom året, og at det innføres tre søknadsrunder og behandlinger pr. år. Tou scene Tou Scene utgjør en viktig del av Stavangers kultursatsing og utviklingen av Østre bydel. Vi setter av midler til ytterligere styrking av utbyggingsprosjektet for å sikre god framdrift. Rytmisk musikk Tilskuddet til STAR økes med ,- kroner forutsatt at det går til økt aktivitet. Vi ber Konserthuset satse spesielt på programmering rettet mot noen tiltak for unge og setter av ,- kroner til formålet. Budsjettposten tilskudd rytmisk musikk økes med ,- kroner. Kunstforeningen Hvis det ikke oppnås enighet om kommunal overtakelse av Kunstforeningens lokaler, forutsetter vi at en vesentlig del av tilskuddet til Kunstforeningen disponeres til vedlikehold av bygningen. Gamlingen Arbeiderpartiet vil ha et nytt anlegg til erstatning for Gamlingen på plass og klar for brukerne i 2015, før dagens anlegg må stenge. Dette for å sikre at et godt idrettstilbud består, men også for å hindre avbrudd i et sterkt sosialt miljø. Vi forutsetter at Statens vegvesen dekker utgiftene ved flytting av Gamlingen. Det er imidlertid usikkert om dette også vil dekke kommunens utgifter med prosjektering, og for å sikre rask oppstart av planlegging legges dette inn med ,- kroner i Side 16 av 26

19 7. Øvrig Politikere/folkevalgte forøvrig Det foreslås å redusere politiske godtgjørelser og kompensasjonsordninger tilsvarende, minimum 3 millioner kroner pr år i perioden. Arbeiderpartiet sier nei til «Gullpensjoner» for politikere og pensjon for fritidsarbeid når dette ikke innebærer redusert stilling hos hovedarbeidsgiver. Grunnerverv Stavanger kommune skal være en pådriver for en sosial boligpolitikk tilpasset våre vekstutfordringer. Samtidig har kommunen et stort eget behov for erverv av tomter til utbygging av sykehjem, skoler, barnehager og andre fellesoppgaver. Eierskap til tomter er en kritisk suksessfaktor for å kunne styre utbyggingstempo og sikre gode boliger til alle. Arbeiderpartietser det derfor som nødvendig å styrke kommunens finansielle muskler for at denne kan føre en aktiv politikk for å erverve mer areal. Vi forutsetter at det etableres en statlig låneordning for strategisk tomtekjøp i kommunene, se her også framlegg fra Arbeiderpartiets boligutvalg. Vi forventer at dette vil bli behandlet som «formidlingslån» som ikke påvirker kommunens gjeldsgrad/mål. Dersom slik låneordning ikke etableres i relevant år vil Arbeiderpartiet vurdere alternativ finansiering. Stiftelsen Stavanger Døvesenter Stiftelsen Stavanger Døvesenter har havnet i en økonomisk vanskelig situasjon etter rehabilitering av egne lokaler. Dette er et godt og ettertraktet tilbud som vi vil gi en engangsstøtte for å avhjelpe en vanskelig økonomisk situasjon utover det faste årlige bidraget som kommunen yter. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysningstjeneste studenter Studentbyen Stavanger har et vertskapsansvar overfor våre mer enn studenter fra fjern og nær, også når det gjelder ivaretagelse av psykisk helse. Vi ser det derfor som viktig å styrke psykiatrisk opplysningstjeneste blant våre studenter, og øker Rådmannens forslag med ,- kroner årlig i perioden. Utbyttepolitikk Stavanger kommune er eier i en rekke selskaper som etter hvert har opparbeidet seg betydelig egenkapital. Deler av denne kapitalen utgjør en nødvendig, langsiktig finansiering for å fremme selskapenes primære oppgaver slik disse er definert gjennom vedtekter og godkjent strategi av kommunen(e) som eier. Arbeiderpartiet mener imidlertid at kommunen som eier også må ha en framtidsrettet og forutsigbar utbyttepolitikk for selskapene. Vi vil derfor ha en total gjennomgang av den økonomiske situasjonen til våre selskap, dagens vedtekter og utarbeide en utbytteplan for de kommende årene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Forus Næringspark og Stavanger Parkering. Vi forventer med dette å frigjøre kapital som skal benyttes på kommunens primære investeringsoppgaver, som erstatning av helseskadelige barnehager og skolebygg. Side 17 av 26

20 Vedlegg 1 Tabeller med noter Arbeiderpartiets alternative budsjett Driftsbudsjett endring i forhold til HØP Tall i hele 1000 kroner Tekst Øyane Sykehjem Omsorgsforskning Omsorgspris Prosjektstilling Omsorg Dagsenterplasser Økte driftsrammer, Levekår Forebygge Styrke frivillig arbeid SFO egenbetaling Økt helsesøsterressurser Fysisk aktivitet i skolen Styrket skole, forebygging Vaktmestertjeneste skole Søskenmoderasjon SFO Seniortiltak lærere Kompetanseheving lærere Barnehager Barnehageforeldre (SPF) Sykkelsatsing i Stavanger Utfasing av oljefyr Økt driftstilskudd idrettslag Husleiekompensasjon Frivillige, kultur/korps Vedlikehold idrettsanlegg Styrke frivillig arbeid Integreringsstøtte, idrett Bydelsutvalg, tildelingsmidler Ungdomstilbud, Konserthuset Musikkraft Rytmisk musikk Døvesenter Stiftelsen Psykiatrisk Oppl Fontenehuset Sum Side 18 av 26

Stavanger Arbeiderparti - bystyregruppen

Stavanger Arbeiderparti - bystyregruppen Stavanger Arbeiderparti - bystyregruppen CB Stavanger Arbeiderparti 21.01.2013 Bildene i rapporten er tatt i en uformell setting som del av fotokurs tilknyttet bystyregruppens juleavslutning 2012. Foto:

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Alternativt Budsjett 2012

Alternativt Budsjett 2012 Alternativt Budsjett 2012 Arbeiderpartiet Stavanger 11.11.2011 Arbeiderpartiets alternative Budsjett 2012 Handlings- og økonomiplan 2011-2015 Forsidebildet viser Arbeiderpartiets nye Bystyregruppe 2011-2015,

Detaljer

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 Vi ruster Gjøvik for framtida Vi vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse.

Detaljer

Bedre fordeling for felleskapets beste

Bedre fordeling for felleskapets beste Bedre fordeling for felleskapets beste Stavanger SVs alternative budsjett 2012 2 SVs alternative budsjett 2012 Sosialistisk Venstrepartis grunnleggende verdier er sosial rettferdighet, solidaritet og likeverd.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE

A R E N D A L K O M M U N E ROM FOR ALLE A R E N D A L K O M M U N E PLAN FOR UTVIKLING AV KVALITET I ARENDAL S FO ROM FOR ALLE Forord Dette arbeidet ble satt i gang som en del av arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst. Arbeidsgruppen har bestått

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde som hovedsak i valgkampen at vi vil fjerne Bypakke Nord-Jæren 2. Det er begrenset med virkemiddel

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018 Kunnskap, by- og stedsutvikling Kunnskap, by- og stedsutvikling. Mer enn noen gang trenger Larvik et budsjett som gir grunnlag for vekst og tilflytting. Områdene

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Muligheter i den grønne landsbyen Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Et flertallsbudsjett bestående av alle politiske partier representert i Randaberg kommunestyre. Det moderne Randaberg skal være en

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SVs alternative budsjett 2011

SVs alternative budsjett 2011 SVs alternative budsjett 2011 Fellesskapsløsninger for fremtiden Generelt: SV vil styrke fellesskapet og folkestyret på bekostning av markedskreftene. I dette forslaget til økonomiplan og budsjett setter

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Følgende vedtekter for skolefritidsordningen

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2016

BUDSJETTFORSLAG 2016 BUDSJETTFORSLAG 2016 Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Budsjettforslaget fra Rogaland Fremskrittsparti bygger på tidligere års prioriteringer. Rådmannen sitt forslag

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar.

Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar. Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar. BARNEHAGE 1. Barnehageloven angir maksimalt antall barn pr. pedagogisk leder i barnehagen. Den sier 7-9 barn under 3 år og 14-18 barn

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014 Styringssignaler, jf. vedtak i kommunestyret den 19.12.13 Økonomi God økonomisk utvikling og god budsjettdisiplin Fornuftig og ansvarsfull utgiftsside (+/-) Avvik regnskap/ økonomi Netto lånegjeld Netto

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken Fem utfordringer Aldring Knapphet på omsorgsytere Nye brukergrupper Samhandling og medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold, det vanlige livet St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Brit Bakken

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer

Deres ref.: Arkivkode: Dato: 30.10.2013. FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET BÆRUM

Deres ref.: Arkivkode: Dato: 30.10.2013. FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET BÆRUM FAGFORBUNDET BÆRUM Kommunestyret Formannskapet Sektorutvalgene Deres ref.: Arkivkode: Dato: 30.10.2013. FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 HØRINGSSVAR FRA FAGFORBUNDET BÆRUM Fagforbundets høringssvar

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer