HØP AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti"

Transkript

1 HØP AHS/CB Stavanger Arbeiderparti

2 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan Forsidebilde tatt fra Rådhuset ved Kleivatrappene, sommeren Foto: Arnt-H Steinbakk

3 Innholdsfortegnelse Arbeiderpartiets alternative budsjett... 0 Budsjett Innledning:... 2 Vår visjon Kommunens administrasjon Administrasjonsutvalget Oppvekst Skole, SFO og barnehage Levekår Bymiljø og utbygging Kultur og idrett Øvrig Vedlegg 1 Tabeller med noter Driftsbudsjett endring i forhold til HØP Merknader Driftsbudsjett endringer i forhold til HØP Driftsbudsjett saldering Merknader Driftsbudsjett saldering Investeringsbudsjett endring i forhold til HØP Merknader Investeringsbudsjett Finansiering av investeringer Merknader Finansiering av investeringer Side 1 av 26

4 Innledning: «Hvert enkelt menneske har ansvar for å forme sine egne liv. Fellesskapet har ansvar for å forme et samfunn som gjør dette mulig.» Hadia Tajik Det nytter! Etter ett år i opposisjon konstaterer vi med glede at Arbeiderpartiet utgjør en forskjell i Stavangerpolitikken. En forskjell fordi vi har satt klare mål om at denne byen skal være en by for alle. En by som sikrer mennesket frihet, arbeid, trygghet, tilhørighet og like muligheter. Det har kjennetegnet vår politikk i Stavanger. Derfor har vi sagt klart ifra at vi ikke finner oss i at Stavanger kan arrangere oljemesse i nybygde haller betalt av kommunen samtidig som våre eldre må tilbringe måneder i kø for å få en livsnødvendig sykehjemsplass. Derfor var vi konkrete i vårt budsjettforslag sist år og la inn tidenes satsning på sykehjem samtidig som vi styrket vårt fellesskap. Og vi ser at det har nyttet. Vi har satt mulighetene på dagsorden og gjennom året, og ser vi at mange av våre budsjettforslag er fulgt opp. Nei - vi sitter ikke med flertallet. Men vi er folkevalgte og vår jobb er å ta vare på Stavangers muligheter og handle til det beste for byen. Da har vi ikke lov til å «sove på post». Vi har ikke lov til å bygge luftslott i stedet for å bruke pengene på akk så trauste, men viktige samfunnsoppgaver. Som å tilby ungene våre gode skolebygg det går an å puste i. Eller sikre at alle har råd til å delta på småskolebarnas kanskje viktigste fritidsarena, SFO. Arbeiderpartiet mener at Stavanger står overfor et retningsvalg. Nå ser vi konsekvenser av en veksttankegang uten overordnet plan og mål. Vi er 10 år på overtid med kollektivutbygging og må derfor løse problemene både på kort og lang sikt. Kommunen har forlatt «Stavangermodellen» og gått fra aktiv aktør til boligobservatør med det resultat at det aldri har vært bygget færre boliger. Og vi sliter med å rekruttere kjernekompetanse. Det svekker skolen, barnehage, helse- og omsorgssektoren, og truer videre vekst og utvikling for næringslivet vårt. Stavanger har de beste forutsetninger for framtiden. Vår jobb som politikere er å ta vare på disse. Vi skal redusere forskjellene og videreutvikle gode velferdstjenester. Derfor sier vi nei til rådmannens forslag til kutt på 10 millioner i helse- og omsorgsbudsjettet. Vi skal fortsatt føre en politikk for å kombinere lave inntektsforskjeller, høy sysselsetting, en robust kommuneøkonomi, gode velferdstjenester og vekst og innovasjon i næringslivet. I korthet - vi vil føre en moderne politikk som møter Stavangers utfordringer fordi dette gir oss alle frihet til å leve livene slik vi selv ønsker det. Med en by som er mer oljeavhengig enn noensinne har vi et spesielt ansvar for å tilrettelegge for at flere næringer og kompetansemiljøer får utvikle seg. Derfor setter vi av penger til et prosjekt som kan utvikle det fantastiske utgangspunktet Stavanger har for å være en ledende region for framtidens velferdsløsninger. Side 2 av 26

5 Arbeiderpartiet har gått til valg på å prioritere drift og å levere gode offentlige tjenester. Vår politikk skal sikre et sterkt fellesskap. Fordi vi mener at alle har rett til et trygt og godt liv på sine betingelser. Og fordi denne byen trenger å omstille seg for framtiden. Vi skal derfor fortsette med en ansvarlig politikk som møter og tar vare på mulighetene. Men vi er bekymret. Posisjonen bruker de store ordene, men fører en politikk som ikke imøteser de store utfordringene. Derfor utfordres handlingsrommet til de viktigste oppgavene. Fordi vi ser økonomiske «bomber» som vil belaste driften, som store pensjonskostnader det ikke er avsatt penger til, eller OPSfinansiering av nytt Folkebad og andre prosjekter som til sist vil belaste fellesskapet med unødvendige utgifter. I vårt budsjettforslag har Arbeiderpartiet videreført vår røde tråd tjenestene fra Stavanger kommune skal styrkes, ikke reduseres. Våre prioriteringer er derfor også i år: En god eldreomsorg Styrke helse og omsorg med 12 millioner kroner og derigjennom reversering av Rådmannens kuttforslag Styrke driftsrammene for levekår i stedet for å kompromisse på kvalitet og omfang Opptrapping mot full sykehjemsdekning i 2015 med Øyane sykehjem i drift fra siste halvår 2014 Oppfølgning av Samhandlingsreformen med mer vekt på forebygging og rehabilitering Utnytte mulighetene som ligger i våre omsorgsutfordringer til å bygge kompetanse og nye forretningsmuligheter for Stavanger En skole å bli klok av, SFO og barnehage for alle som vil Styrke kvaliteten i skolen slik at elevene lærer mer og bedre og lærerne får utviklet sin kompetanse Styrke driftsrammene for skole i stedet for å kompromisse på kvalitet og omfang Styrke skolehelsetjenesten Redusere foreldrebetalingen på SFO og innføre søskenmoderasjon SFO-Barnehage Rehabilitere skoler og barnehagebygg for å gi friske og gode bygg for våre barn og unge En god by å bo i Føre en fremtidsrettet politikk for Stavanger, en aktiv rekrutteringspolitikk, stimulere til et sterkt og variert næringsliv, og løse fremtidens utfordringer som bolig, transport og kompetanse. Bygge videre på et sterkt kulturtilbud i Stavanger blant annet ved å bygge ut Tou scene for 10 millioner ekstra. Forebygging og rehabilitering for eldre En god skole og et godt velferdstilbud forutsetter felles vilje og prioriteringer. Investeringer for Folkebad er erstattet til fordel for en svømmehall på Hinna, og eiendomsskatten foreslås økt med 1 promille, ca kr 725,- pr boenhet. Vi kaller det «Velferdspromillen» som er øremerket de beskrevne prioriteringer. Arbeiderpartiet vil ha en by for alle. I vårt alternative budsjett kan du lese mer om hvordan vi vil oppnå dette. Side 3 av 26

6 For øvrig er vi i hovedsak enig i Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og til Handlings- og økonomiplan , og vil berømme Rådmannen og hennes stab for en oversiktlig og ryddig fremstilling av årets budsjettdokumenter. Vår visjon Vår visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og økologisk balanse, der menneskene er frie og likestilte og har innflytelse på sine livsvilkår. Alle mennesker er forskjellige og unike. Hver og en av oss skal ha mulighet for å virkeliggjøre vår drøm om et godt liv. Ikke noen få, ikke flertallet, men alle. Vi mener at sosialdemokratiet er den retning som kan virkeliggjøre dette målet. Vi vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Stavanger bedre. Fellesskap gir trygghet og styrke. Små forskjeller gir samhold og tillit. Vår politikk skal derfor preges av at viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap. Våre mål og prioritering for Stavanger kan du lese mer om i vårt partiprogram for som du finner her: Side 4 av 26

7 1. Kommunens administrasjon Rådmannens stab og Administrasjonen En god by å leve i forutsetter en omstillingsvillig kommune som yter rask og god service. Arbeiderpartiet mener at Stavanger kommune har en meget kompetent og faglig sterk administrasjon der Rådmannen og fagavdelingene er et viktig verktøy for å få gjennomført våre politiske beslutninger på en effektiv og god måte. Men Stavanger står foran store utfordringer både på drifts- og investeringssiden, og det må forventes at vi jevnlig tar et selvkritisk blikk med det mål at vi til enhver tid skal løse oppgaver på en best og mest mulig effektiv måte for innbyggere og næringsliv. Dette gjelder kommunens egen organisering, men også hvordan vi organiserer oss på tvers av kommunene og i et regionalt perspektiv. 2. Administrasjonsutvalget Sykefraværet Arbeiderpartiet er fortsatt bekymret for at sykefraværet blant ansatte i Stavanger kommune er foruroligende høyt, selv om det er en viss nedgang å spore siden fjoråret for kommunen som helhet. (tilbakegang ca 0.8 %). Utviklingen innenfor barnehagesektoren, sykehjem og renhold har derimot ikke bedret seg, og tendensen er urovekkende. Det er en kjensgjerning at barnehagene har hatt mange ansatte på midlertidig dispensasjon fra kravet til pedagogisk utdanning. Tilsvarende ser vi at vikarbruken på sykehjemmene er høy, og det er grunn til bekymring når vi hører at rekrutteringsutfordringene påvirker bemanningen i vesentlige stillinger som nattevakt på sykehjem. Sykefraværet i Stavanger kommune er fortsatt over landsgjennomsnittet. Arbeiderpartiet vil ha en offensiv arbeidsgiverpolitikk med vektlegging på god ledelse, trivsel og mestring. Vi er positive til Rådmannens målsettinger om å redusere sykefraværet, men er opptatt av at kommunens medarbeidere må tas med på råd, og at unødvendig arbeidspress må unngås ved at tilstrekkelig bemanning sikres der dette er nødvendig og påkrevd. Videre vil Arbeiderpartiet arbeide for at kommunen skal fremskaffe mer målrettet kunnskap om sammenhengene mellom en presset arbeidssituasjon og sykefravær, noe vi også vil følge opp politisk. Vi registrerer at omlegging av renholdernes arbeidstid fra ubekvem til mer bekvem og normal arbeidstid gir positive utslag for arbeidsmiljøet, og at dette er faktorer som må videreutvikles. Uavhengig av dette bør det også for denne sektoren vektlegges hvordan vi skal redusere sykefraværet både på kort og lang sikt. Personalpolitikk Stavanger kommune har et stort ansvar for å utvikle en personalpolitikk som legger vekt på ulike livsfaser og mangfold. Innenfor flere områder har kommunen vanskeligheter med å rekruttere arbeidstakere. Arbeiderpartiet forutsetter at kommunen fører en konkurransedyktig personal- og lønnspolitikk, og at det må satses mer og målrettet på etter- og videreutdanning. Samtidig ser vi behovet for strakstiltak for å sikre at et stramt boligmarked ikke hindrer nødvendig nyrekruttering. Vi har derfor lagt inn kr 50 millioner som kommunen skal bruke til boligkjøp for denne gruppen. Tilfanget av nye boliger vil også kunne benyttes for å bistå andre grupper som flyktninger og vanskeligstilte ved behov. Side 5 av 26

8 Arbeiderpartiet mener det er viktig at de ansatte involveres tidlig i alle prosjekter som gjelder omstilling og effektivisering av kommunes virksomheter, også i den hensikt å få ned sykefraværet. De ansatte må delta som idébærere og gjennom partssamarbeid bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av eventuelle endringer i sin arbeidssituasjon. Seniorpolitikk Stavanger kommune må se viktigheten av å føre en aktiv seniorpolitikk som bidrar til at ansatte velger å stå lenger i arbeid. En god og aktiv seniorpolitikk er et av flere viktige grep som kan bidra til å holde på viktig kompetanse samtidig som dette totalt sett er god samfunnsøkonomi. Som et eksempel har vi lagt inn ekstra midler for å holde på våre senior-lærere. Heltid-deltid Arbeiderpartiet har som mål å få flere som arbeider uønsket deltid til å jobbe heltid. Vi ønsker derfor at Rådmannen forbereder og legger frem en sak med forslag til et prosjekt for å realisere dette målet. Det øremerkes midler til formålet innenfor den foreslåtte budsjettrammen. Videre foreslås det at alle ansatte i deltidsstillinger i Stavanger kommune tilbys en fast stillingsandel tilsvarende gjennomsnittet for det de faktisk har arbeidet de siste 18 månedene. Kompetanseheving Kompetanseheving i alle ledd vil være avgjørende for å kunne møte de krav og utfordringer som ligger i fremtidige helse- og omsorgsoppgaver. Vi mener derfor det er viktig å videreføre og styrke arbeidet med utdanning av ufaglærte assistenter til helsefagarbeidere. Det øremerkes midler innenfor den foreslåtte budsjettrammen. Administrasjon, fellesfunksjoner og folkevalgte Det foreslås at budsjettet for folkevalgte reduseres på en virkningsfull og målbar måte. Arbeiderpartiet vil kutte i posten for folkevalgte med kr 3 millioner årlig som primært tas av honorering og kostnader knyttet til folkevalgte, råd og utvalg. Vi sier derfor nei til «Gullpensjon» for politikere, og pensjon for fritidsarbeid. Rådmannen bes fremme egen sak om dette. 3. Oppvekst Skole, SFO og barnehage Kunnskap er avgjørende for å løse morgendagens oppgaver. Arbeiderpartiet har som ambisjon at vår skole og barnehage skal være i verdenstoppen, og at våre barn og elever skal gis den beste undervisning og den beste mulighet til å tilegne seg kunnskap. Arbeiderpartiet vil at alle som går ut av skolen skal være trygg på egne ressurser og rustet på et liv i arbeid og fellesskap. Gjennom felles skolegang forberedes barn og unge til aktiv deltakelse i et inkluderende og mangfoldig samfunn. Arbeiderpartiet vil fortsette å arbeide for å styrke kvaliteten i skolen slik at flere elever lærer mer og bedre. For å utvikle skolen, SFO og barnehagen videre må vi ta konsekvensen av at kvalitet koster penger. I praksis vil dette innebære en økt satsing på gode og kompetente lærerkrefter til skolene og personell med pedagogisk og god faglig bakgrunn til barnehagene, samtidig som SFO utvikles videre. Side 6 av 26

9 Vi vil prioritere: Styrk skolen vi øker driftsbudsjettet og gir skolen mer handlefrihet og flere helsesøstre Sats på læreren - flere lærere i grunnskolen og styrke lærernes kompetanse Tilrettelegge for seniorlærere kompensasjon for kostnader opprettholdes Sunne skoler - Prosjektet Helsefremmende skoler Vaktmestertjeneste på skolene prøveordning må innføres Sats på barnehagen bedre pedagogisk tetthet og lavere sykefravær SFO lavere betaling søskenmoderasjon når man har barn både i barnehage og SFO Skole Skolesektoren skal styrkes Rådmannen foreslår økte bevilgninger til skolenes driftsbudsjetter, og tilsvarende for barnehagene, noe som er i tråd med Arbeiderpartiets ambisjoner og politiske prioriteringer. Vi mener det i tillegg er nødvendig å øke denne innsatsen ytterligere for å skape en reell og synlig vekst, og gjør dette ved blant annet å etablere et disposisjonsfond som fordeles av Oppvekststyret. Lærerne må gis bedre tid til å utføre sine primæroppgaver, og vi vil derfor ta opp en egen politisk sak for å avklare mulige tiltak for å redusere byråkratiseringen av skolen for å sikre mer tid til undervisning og kjerneoppgaver. Skolebruksplanen som ble vedtatt i juni 2012 legger også opp til betydelige investeringer innenfor skolesektoren i form av nybygg og rehabiliteringer, og det er ekstra gledelig å se at Rådmannen har tatt våre politiske signaler og innarbeidet utbyggingsplan for Eiganes skole i inneværende periode. Til tross for dette tilsier erfaringen at også andre skoler kan være i en så dårlig forfatning at nybygging eller rehabilitering av et større omfang kan bli nødvendig i inneværende HØP-periode, selv om disse ikke er synliggjort i budsjettet enda. Dette viser hvor viktig det er å ha oppdaterte oversikter over tilstand og vedlikeholdet på våre skoler og barnehagebygg, en sak som Arbeiderpartiet vil ta opp til videre politisk behandling. Konsekvens: Vi styrker Oppvekstområdet med totalt ca 16 millioner kroner årlig fremover i perioden. Skolehelsetjenesten- helsesøster Skolehelsetjenesten har i mange år vært underbemannet, og det er gledelig at det nå tas et løft for å styrke dette viktige tilbudet mot barn og unge. Arbeiderpartiet er opptatt av helsemessig forebygging og tidlig innsats, og vil ha en økt styrking utover Rådmannens forslag for å sikre at flest mulig elever får et lett tilgjengelig og kvalitetsmessig godt helsetilbud i sin skolehverdag. Helsefremmende skoler - fysisk aktivitet i skolen Fysisk aktivitet gjennom fri lek og organisert aktivitet kombinert med sunne kostvaner, gir barn og unge et bedre grunnlag for å takle skolehverdagen og til å bedre trivselen, noe som er dokumentert gjennom en rekke undersøkelser. Underskudd på fysisk aktivitet og utfordringer knyttet til helse blant elever i grunnskolen, er temaer hele samfunnet må ta på alvor. Vi mener at skolen i samarbeid med foreldre og foresatte, har et særlig ansvar for å gå foran og vise vei. Arbeiderpartiet vil innføre et prøveprosjekt ved et par skoler i Stavanger ved bruk av modellen Helsefremmende skoler. Side 7 av 26

10 Disposisjonsfond Arbeiderpartiet vil ha et eget disposisjonsfond som Oppvekststyret kan fordele mellom skolene. Det lages en egen sak for Oppvekststyret med oversikt over mulige disposisjoner. Fordelingen av disse budsjettmidlene gjøres med utgangspunkt i de utfordringer skolene står overfor som: Krav til tilpasset opplæring og spesialundervisning Utprøving av nye læremetoder som eksempelvis UiS sin Zankovs-modell, russisk metode for matematikk-undervisning/læring Mobbing i skolen utvikle kompetanse hos lærere og ledelse Bemanning, kompetanseutvikling og andre utfordringer i driften for øvrig. Vaktmestertjenesten på skolene Skolene har de siste årene hatt en ambulerende vaktmestertjeneste gjennom Stavanger Byggdrift. Tilbakemeldingen fra flere skoleledere tyder på at dette ikke er en optimal løsning, og Arbeiderpartiet ønsker derfor å gå tilbake til ordningen med dedikerte vaktmesterstillinger på den enkelte skole. Eierskap og detaljkunnskap til den enkelte skole vil med en slik ordning kunne bli bedre, samtidig som avstanden mellom bestiller og utfører blir effektivisert. Vi mener også at den enkelte skoles utfordringer med vedlikehold vil bli bedre ivaretatt og utført på en mer tilpasset måte dersom det er vaktmesteren på den enkelte skole som i sitt daglige virke kan følge med og signalisere behovene for vedlikehold direkte til skoleledelsen. I tillegg skal vaktmesteren utføre både forebyggende og korrektivt vedlikehold, med særlig vekt på det forebyggende, slik at skolebygget ivaretas på en optimal måte. I dag opplever mange skoler liten forutsigbarhet i de tjenester som leveres med den følge at både forebyggende og korrektivt vedlikehold utsettes, og i noen tilfeller må utføres av skolen selv. Senior- og kompetansetiltakene opprettholdes Det foreslås også i år en reduksjon i seniortiltak for lærere med 3,9 millioner kroner pr år fremover. Dette er Arbeiderpartiet uenige i, og mener at seniortiltakene må bli videreført. Lærermangelen er alvorlig, og vi trenger all kompetanse og erfaring som våre seniorlærere innehar. Dessuten skal det også for Stavanger kommune være et mål at arbeidstakerne fortsetter i sine stillinger lengst mulig. Det er derfor et viktig tiltak å satse på seniorene også innen læreryrket, og legge forholdene til rette for at de blir værende lengst mulig i skolen som de ressurspersoner de er. Kompetanseheving lærere Lærernes kompetanse er en kritisk faktor for en god skole, og prosjektet Kompetanse for kvalitet er det derfor av stor betydning at blir videreført. Vi ønsker i tillegg å styrke dagens innsats på området fra 1,0 til 1,5 millioner kroner. Arbeiderpartiet vil dessuten at bystyret utreder hvilke muligheter kommunen har for å tilby lærere etterutdanning hvert femte år for å sikre kontinuerlig oppfølging av fag- og lederkompetanse. Skolefritidsordningen (SFO) SFO er mer populært enn noen gang tidligere, og generelt sett registrerer SFO en økt etterspørsel etter sine plasser. For inneværende skoleår benytter nærmere 4500 barn i Stavanger seg av tilbudet. SFO er dermed en viktig arena for barnas fritid utenfor hjemmets fire vegger. Arbeiderpartiet mener at det er en klar sammenheng mellom prisen på foreldrebetalingen i skolefritidsordningen (SFO) og antall barn som benytter seg av tilbudet. Side 8 av 26

11 Videre vet vi at mange småbarnsfamilier har en anstrengt økonomi, og vi ser derfor nødvendigheten av å hjelpe disse. Vi vil derfor redusere den foreslåtte økningen i foreldrebetalingen, og har kuttet i Rådmannens forslag til økt foreldrebetaling med 1,9 millioner kroner. Samtidig ønsker vi å innføre søskenmoderasjon dersom en familie har barn både i SFO og barnehage. Vi foreslår at det innføres 10 % moderasjon for hvert barn man har i SFO dersom man samtidig også har barn i barnehage. Videre økning i søskenmoderasjon vil kunne skje i de kommende år gjennom en styrt opptrappingsplan frem til minimum 25 % søskenmoderasjon. Det er vår intensjon at staten på sikt skal bidra i denne utviklingen, men da må noen gå foran og vise vei. Barnehager Arbeiderpartiet mener at kvaliteten i barnehagetilbudet er under press, både i kommunale og private barnehager, noe som blant annet skyldes mangel på pedagogisk personell og høyt sykefravær. For å sikre et kvalitetsløft for sektoren mener vi Rådmannens forslag til styrking av barnehagene er på sin plass, men dette er ikke nok. Vi vil derfor øke rammene ytterligere. Samtidig mener Arbeiderpartiet det må iverksettes større innsats på tiltak som kan sikre en bedre bemanningssituasjon både i kommunale og private barnehager. Stavanger kommune må derfor sikre en konkurransedyktig avlønning, men også sikre rekruttering ved flere tiltak som bruk av rekrutterings- og personalboliger. Ekstra barnehageopptak Dagens system med bare et hovedopptak årlig er lite tilpasset de som får barn sent på året og som gjerne ønsker barnehageplass før barnet har fylt ett år. Arbeiderpartiet ser behovet for mer forutsigbarhet i dagens opptakssystem, og vil arbeide for to årlige opptak, et på våren og et på høsten. Dette er en sak hvor sentrale myndigheter må bidra med finansieringen, og som krever et noe lengre tidsperspektiv enn budsjettet for I mellomtiden må kommunen legge til rette for maksimal utnytting av ledige plasser i både kommunale og private barnehager. Kompetanse i barnehager For å styrke kvaliteten i barnehagene mener Arbeiderpartiet at det er behov for et målrettet og differensiert kompetanseløft for styrere, pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Spesielt mener vi det er behov for at barne- og ungdomsarbeidere samt assistenter får et regelmessig tilbud om kompetanseheving og videreutdanning. Barnehageforeldres interessegruppe (SBF) SBF har søkt om midler til organisering og drift av egen virksomhet, pc og annet nødvendig kontormateriell. Vi støtter dette med inntil ,- kroner pr år i perioden. Side 9 av 26

12 4. Levekår Levekår helse og omsorg Vårt mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, uavhengig av sosial posisjon eller inntekt. Stavanger kommune skal være en garantist for at alle sikres likeverdige tilbud. Samtidig vil vi være en foregangskommune som tør å tenke langsiktig, tilrettelegger og bistår før problemene oppstår. Vi vil ha en eldreomsorg som gir den enkelte trygghet, og som gir eldre og deres pårørende større frihet. Vi vil prioritere: En god eldreomsorg - full sykehjemsdekning til alle som trenger det innen 2015 Ingen kutt i helse og omsorgsektoren (+ 12 millioner kroner) Forebygging - spesielt rettet mot gruppen år Styrke frivillig arbeid «Omsorg» - prosjekter som gir nye muligheter Rekrutteringsløft Sykehjem Vi står overfor store utfordringer i eldreomsorgen. Disse må vi løse både på kort og lang sikt. Arbeiderpartiet vil ha full sykehjemsdekning innen Vårt mål er at ingen skal måtte vente mer enn tre uker på en langtidsplass på sykehjem. Vi ser imidlertid at dette ikke lar seg realisere på kort sikt, og målet er derfor at innen denne perioden skal ingen måtte vente mer enn seks uker. Vi ser med glede at en del av de tiltakene vi forslo i vårt budsjett i fjor ble fulgt opp i Rådmannens budsjettforslag. Dette er imidlertid ikke nok og i første omgang er det Øyane Sykehjem som har prioritet. I tråd med posisjonens ønsker arbeides det med å fjerne dobbeltrom. Vi mener det er feil prioritering så lenge det er mennesker som står på venteliste, men ser det nå ikke som realistisk å gjøre endringer i dette. Som en del av samhandlingsreformen har kommunen iverksatt tiltak for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter på Vålandstunet. Vi har fått tilbakemeldinger fra brukere om at dette kan medføre mye omstilling for personer som i neste omgang skal videre til sykehjem. Det har vært uttrykt ønske om at det i større grad ble mulig med flere direkte utskrivninger mellom sykehus og sykehjem der de siste ble rustet bedre opp til å drive med rehabilitering. Arbeiderpartiet vil følge dette i den videre oppfølgningen av samhandlingsreformen. På lang sikt må vi forberede oss til en økning i behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Samtidig må vi sikre god bemanning og kvalitet i omsorgen. De tiltak vi har lagt inn omfatter derfor både kort og lang sikt og kan oppsummeres til: Øyane Sykehjem: ferdigstilles i 3. kvartal 2014 med 45 nye plasser Konsekvens: årlig økning i driftskostnader på 38 millioner kroner Grunnerverv: Stavanger kommunes mulighet til å sikre tomter til nødvendige oppgaver som bygging av sykehjem og omsorgsboliger skal styrkes. Side 10 av 26

13 Ingen kutt i helse og omsorgssektoren Behovet for gode helse og omsorgstjenester øker, og denne økningen alene medfører et behov for å utvide driftsbudsjettet med 35 millioner kroner. Når Rådmannen foreslår 25 millioner kroner medfører dette at det må kuttes 10 millioner kroner i budsjettene. Dette kommer på toppen av mangel på priskompensasjon der de 15,3 millioner kroner dette utgjør må forventes å treffe med en forholdsmessig stor andel i denne sektoren. Svekker vi retten til grunnleggende velferdstjenester av høy kvalitet svekker vi fellesskapsløsningene som vårt samfunn bygger på. Samtidig blir det et press for bedre private løsninger, for dem som har råd. I et arbeidsmarked der det er begrenset med helsearbeidere betyr det økt konkurranse mellom det offentlige og private interesser. Resultatet er økt privatisering og større forskjeller mellom mennesker. Arbeiderpartiet støtter ikke denne retningen og godtar derfor ikke kutt i helse og omsorgssektoren. Konsekvens: Budsjettet økes med 12 millioner kroner for å reversere kutt og gi friske midler til å møte omstillingsbehov og rekrutteringsutfordringer. I tillegg legges det inn ekstra budsjettmidler på ulike tiltak for over 4,5 millioner kroner for 2013, men med en kraftig økning fra 2014 og utover i perioden forutsatt økt kapasitet ved Øyane sykehjem. Forebygging En kommune som satser på forebyggende og rehabiliterende virksomhet vil gi innbyggerne et bedre liv samtidig som kommunens kostnader over tid kan begrenses. Innføring av Samhandlingsreformen gir Stavanger en ekstra motivasjon til å arbeide med dette. Vi ser at den største prosentvise økningen i befolkningen i perioden vil skje i gruppen år. Arbeiderpartiet ønsker å stimulere til at denne gruppen får spesielt god oppfølgning med hensyn til forebyggende arbeid i den kommende perioden. Dette fordi forebygging vil kunne gi mange ekstra gode år for hver enkelt, noe som også er i kommunens interesse. Midlene kan tenkes brukt på flere måter. For eksempel for å styrke tilbudet av fysisk trening for eldre (60+), eller et prøveprosjekt der kommunen kan gi råd til alle over 70 år om hvordan de med enkle tiltak kan tilrettelegge boligsituasjonen for en god alderdom. Mulighetene er mange og Rådmannen vil bli bedt om å legge fram en egen sak om dette for Levekårsstyret. Midler avsettes i hele perioden med 1 million kroner i Frivillig arbeid Pasienter på syke- og aldershjem skal ha et rikt og variert liv. Tilbudet til pasientene styrkes ved at mange frivillige enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i dag gjør en stor innsats på syke- og aldershjem. Men det er flere som har lyst og anledning til å yte mer. Vi satte fokus på dette i fjorårets budsjett med å sette av midler til en «Livsgledekoordinator». Det ble fulgt opp gjennom året ved at støtten til frivillig arbeid ble økt. Nå vil vi gå lengre for å stimulere til at alle institusjoner på sikt kan få glede av samspillet med frivillighetskoordinatorer. Rådmannen bes fremme egen sak for å vise hvordan midlene best utnyttes best mulig. Frivillig arbeid styrkes med 1,5 millioner kroner. «Omsorg en ny mulighet» Vi har krevende, og spennende oppgaver foran oss. Flere vil i framtiden ha behov for bistand fra kommunen for å leve et langt og godt liv. Samtidig vet vi at våre forventninger til kvalitet og livsinnhold øker. Arbeiderpartiets tilnærming er at disse forventningene skal vi klare å møte. Fordi vi tar tak i dette på vår jærske måte der vi ser forretningsmulighetene og bruker de byggesteinene vi har. Side 11 av 26

14 Stavangerregionen har unike muligheter og byggesteiner. Et universitetssykehus som arbeider tett med et moderne universitet med ingeniør og sykepleierprofesjoner. Norges beste fibernett og et Lyse som arbeider med velferdsteknologi. Lærdal Medical som er verdensledende på sitt felt. En framtidsrettet og endringsvillig kommune med medarbeidere med høy helsefaglig kompetanse, og personer med unik kompetanse på omstilling og prosjektledelse fra oljeindustrien. Dette for å nevne noen av de mulige aktørene. Sammen kan disse byggesteinene revolusjonere måten vi planlegger, organiserer og utfører viktige helseog omsorgsoppgaver. Hvordan samhandler vi - hva forventes? Kan noe gjøres annerledes, enklere, bedre eller sågar kuttes? - Vi trenger forskning på omsorg og på de tjenestene vi utfører i Stavanger kommune. Derfor har vi avsatt midler til et forskningsprosjekt. - Vi vil løfte fram de som fungerer som foregangspersoner og motivatorer for andre. De som tenker nytt og fremtidsrettet. Slik får vi fram de gode eksemplene og viser hvor viktig feltet er. Arbeiderpartiet vil derfor etablere en «Omsorgspris» som skal deles ut årlig på Ledaal. - Arbeiderpartiet har forstått at vi trenger et «nav» til å koordinere de første stegene mot omsorg som en ny næring for Stavanger. Vi vil derfor bemanne en prosjektstilling som i tre år skal ha som oppgave å koordinere samhandling og mulighet mellom kompetansemiljøene samt søke finansieringsmuligheter i Norge og EU. Samarbeidspartnere vil bli kontaktet for å søke medfinansiering av stillingen. Budsjettet økes for å dekke et toårig forskningsprosjekt på ,- kroner årlig, Omsorgspris på ,- kroner og prosjektstilling med ,- kroner. Dagsenterplasser (kognitiv svikt) Det er gledelig at Rådmannen legger inn 6 dagsenterplasser for personer med reduserte kognitive funksjoner. Vi har imidlertid merket oss at dette ikke er tilstrekkelig i forhold til det antallet som ønsker slike plasser. Ved å styrke posten ytterligere forventer vi at dette i større grad vil imøtekomme behovet. Ytterligere 1 million kroner settes av årlig til flere dagsenterplasser. Sykehjemsbemanning Arbeiderpartiet foreslo i fjorårets budsjett å igangsette et prøveprosjekt for å se sammenhengen mellom lav bemanning og høyt sykefravær. Et noe redusert prosjekt er nå under arbeid for to av byens sykehjem. Arbeiderpartiet ser fremdeles med bekymring på at bemanningen på sykehjemmene er under sterkt press, men vil nå avvente resultatet fra dette prosjektet før eventuelt nye midler foreslås. Kompetanseheving Helse og omsorgssektoren står overfor store utfordringer. Godt lederskap gir trygghet for arbeidstakere og et godt arbeidsmiljø i en krevende tid. I fjorårets budsjett foreslo Arbeiderpartiet å etablere et prosjekt med tittelen «Omsorgsledelse» der vi satte av årlige prosjektmidler på 1 million kroner i driftsbudsjettet. Vi konstaterer med glede at dette ble fulgt opp og at Rådmannen nå har avsatt midler til ledelsesutvikling innen helse og omsorgssektoren i Stavanger. Arbeiderpartiet vil følge utviklingen videre fremover. Side 12 av 26

15 Rimelige bygg Investering i nye sykehjemsbygg er en stor kostnad for kommunen, og vi foreslo i fjor å undersøke alternative og rimeligere løsninger som blant annet det modulbygget firma Malthus har bygget i Trondheim. Dette ser vi nå blir vurdert av administrasjonen der dette er mulig. Arbeiderpartiet vil derfor at denne, og tilsvarende kostnadsreduserende modeller, fortsatt blir vurdert i ved alle nybygg der dette er hensiktsmessig. 5. Bymiljø og utbygging Stavanger skal være en sunn by med luft som alle kan puste i, og hvor alle kan nå sine daglige gjøremål på mest mulig miljøvennlig måte uten lange køer. Arbeiderpartiet tar trafikk- og klimautfordringene på alvor og vil sikre en effektiv infrastruktur for en miljøvennlig utvikling. Derfor er det av avgjørende betydning at kollektivtilbudet styrkes samtidig som vi utvikler og forbedrer sykkelstrategien og sørger for at flere får mulighet til å forflytte seg på en helsefremmende måte enten på sykkel eller til fots. Vi vil prioritere: Sammenhengende sykkelveinett i Stavanger. Bedre luftkvalitet - innføre panteordningen for utskifting av gamle oljebaserte fyringsovner i de deler av Stavanger som er utsatt for forhøyet luftforurensning. Planene Klimanøytralt Stavanger innen 2050, Miljøhandlingsplan og Tilrettelegging for elbiler og oppretting av flere ladestasjoner, må følges nøye opp. Trygge bygg for barn - «Rødlistede» skole- og barnehagebygg må rehabiliteres eller bygges nytt Anskaffe flere kommunale boliger primært for rekruttering Sykkelbruk flere syklister Det er nødvendig å øke bevilgningene til investeringstiltak til bedre sykkelveier samt motiveringstiltak for Stavangers innbyggere. Dette gjelder investeringer i sikkerhet, miljø, fremkommelighet og tilgjengelighet. Herunder sikre gode sykkeltrasser, drift og vedlikehold av disse, samt sykkelparkering. Dette er avgjørende for å oppnå målene satt av Stavanger kommune i Sykkelstrategiplanen og Fremtidens byer, hvor målsetningen er å øke andelen hverdagsreiser med sykkel fra 12 prosent til 16 prosent innen Det settes av 2 millioner kroner årlig til sykkeltiltak. Oljefyring - utfasing Som et ledd i klimaforliket ønsker Stortinget at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode. Arbeiderpartiet setter derfor av midler i en treårsperiode, etter modell fra Framtidens byer som utprøvd i byer som Bergen og Oslo. Det tas sikte på et samarbeid med Lyse, Sandnes og andre partnere for å gjøre dette i et regionalt perspektiv, og eventuelt å kunne redusere kostandene til kommunen. Det avsettes ,- kroner årlig til formålet. Miljøhandlingsplanen og oppfølging Planene Klimanøytralt Stavanger innen 2050, Miljøhandlingsplan og Tilrettelegging for el-biler og oppretting av flere ladestasjoner, må følges nøye opp. Tiltak som kan innføres tidligere enn planlagt må prioriteres, som eksempelvis bruk av el-biler i hjemmehjelpstjenesten. Side 13 av 26

16 Kommunale formålsbygg vedlikehold og nye bygg Den siste tiden har vi ved selvsyn og gjennom medieoppslag fått presentert flere kommunale bygninger som ikke holder stand, og som kan være helseskadelige å bruke. Alternativet vil i noen tilfeller være oppføring av nybygg fordi teknisk tilstand tilsier sanering. Som eksempel fra inneværende år nevnes Tasta barnehage og Eiganes skole. I årets forslag til handlings og økonomiplan (HØP) er flere av de mest påtrengende byggene hva gjelder vedlikehold og rehabilitering i Stavanger kommune tatt med. Det er imidlertid flere bygg som ikke er inkludert, og som er merket med tilstandsgrad 3, Kategori rød. Dette gjelder Bokkaskogen barnehage, avdeling Løvetann, og Madlamark skole. Dette er bygninger som daglig benyttes av barn og unge, og som ifølge rapport fra kommunen er i meget dårlig forfatning. Tasta barnehage skal i første omgang etableres som modulbygg på Byfjord skole sitt område fra nyåret 2013, men vi ser ikke at Rådmannen har inkludert nybyggingen av selve barnehagen i denne HØP, ref samme sak i fjorårets budsjett hvor det var avsatt midler til dette formålet. Vi vil følge opp Rådmannens håndtering av den planlagte byggingen, og forventer en egen sak om videre fremdrift inkludert finansieringsmodell slik at et nytt bygg kan stå ferdig innen utgangen av Utsatt eller mangelfullt vedlikehold er dyrt vedlikehold. En målrettet oppfølgning er helt grunnleggende for å sikre verdiene kommunale formålsbygg representerer. Arbeiderpartiet vil ha en bedre eiendomsforvaltning for å ta bedre vare på de verdier som ligger i eiendomsmassen. Vi vil ha en overordnet vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for alle kommunale formålsbygg som fremlegges til regelmessig politisk gjennomgang. Dette for blant annet å sikre at barn og unge, og ansatte, ikke blir utsatt for et helseskadelig lærings- og arbeidsmiljø. Konsekvens: Nybygg Bokkaskogen barnehage, avdeling Løvetann, 8 millioner kroner, og nybygg Madlamark skole (Paviljong 1,2,3 og 4, dvs 8 klasserom og 2 grupperom for barn med spesielle behov), 200 millioner kroner. Anskaffe flere kommunale boliger Stavanger kommune har de siste årene opplevd en markant og jevn økning i antall innbyggere. Det er ingen forhold som tilsier at denne utvikling vil endres. Økningen har blant annet medført økte boligpriser og leiepriser. Dette får konsekvenser for våre innbyggere med lavere inntekt. Det er viktig at også disse sikres et sted å bo. Sammen med økningen av innbyggerantallet, har kommunen kun anskaffet 22 nye kommunale boliger de siste fem årene. Over 100 personer står på venteliste for tildeling av kommunal bolig. Arbeiderpartiet registrer et økende behov for kommunale boliger. En oppfordrer til at kommunen møter behovet ved å legge en langsiktig plan for anskaffelse av nye kommunale boliger i takt med kommunens befolkningsvekst. Arbeiderpartiet har lagt inn 50 millioner kroner primært til anskaffelse av «rekrutteringsboliger». Enkelte av disse antas også å kunne brukes til vanskeligstilte i en overgangsfase. Side 14 av 26

17 6. Kultur og idrett Kirke, kultur og idrett berører og beriker våre liv samtidig som vi gjennom felles aktiviteter kan bygge felles identitet og bro mellom mennesker av ulik bakgrunn. Dette er avgjørende i et samfunn som baserer sine grunnverdier på gjensidig respekt og forståelse. Arbeiderpartiet satser på fortsatt godt samarbeid med og støtte til både kirke, kultur- og idrettsbevegelsen i Stavanger. Idretten er ikke bare viktig for barn og unges oppvekstsvilkår, men også for de mange voksne som bidrar på frivillig basis. I tillegg vet vi at helsefremmende aktivitet gjennom idretten blir enda viktigere i årene som kommer. Vi vil prioritere: Gode idrettsanlegg Bygge nye og vedlikeholde idrettsanlegg Styrke det frivillige arbeidet Konserthus for alle Satse på Tou scene Mer kulturmakt til bydelene Nye idrettsanlegg Det er behov for større satsing på nye idrettsanlegg. Arbeiderpartiet setter av midler til multifunksjonshallen på Storhaug og til en ny flerbrukshall i løpet av HØP-perioden. Vi vil øke tempoet i utbyggingen av kunstgressbaner. Arbeiderpartiet har ønske om å få etablert et cricket-anlegg i Stavanger-regionen, og vil arbeide for oppstart av et interkommunalt samarbeidsprosjekt for å få realisert dette. Økt tilskudd idrettslag/vedlikehold og rehabilitering idrettsanlegg Det er stort etterslep både når det gjelder vedlikehold og rehabilitering av idrettsanlegg, Arbeiderpartiet følger opp dette i sitt budsjettforslag og styrker budsjettet med 3 millioner kroner i 2013 med avtrapping utover i perioden, og i tillegg styrkes driftstilskuddene til idrettslag med ,- kroner årlig i perioden. Skatere Arbeiderpartiet vil ha en raskest mulig bygging av multihallen på Storhaug hvor bl.a. skaterne vil få et svært godt tilbud. Vi legger videre til rette for at skaterne kan få et midlertidig halltilbud i perioden mellom rivning av nåværende hall og ferdigstillelse av ny multihall, og setter av 1 million kroner. Vi vil for øvrig komme tilbake til saken ved budsjettjusteringer gjennom året dersom de viser seg at kostnadene blir større. Arbeiderpartiet er positive til etablering av et utendørs skateanlegg på Tasta, og vil komme tilbake til dette når mulighetene for medvirkning fra andre kommuner, eventuelle Tippemidler og statlige tilskudd er avklart. Vi setter av prosjektmidler de to nærmeste årene for å komme i gang med planleggingen. Styrke frivillig arbeid Det arbeidet som utføres i ulike frivillige organisasjoner er av stor verdi for samfunnet, og utløser mange ekstra ressurser. Arbeiderpartiet vil derfor stimulere dette arbeidet ytterligere. I tillegg til økt driftstilskudd til idrettslagene vil vi øke tilskuddet til frivillige kulturorganisasjoner, kor og korps. Vi setter av 1 million kroner som kan søkes på av organisasjoner som utvikler nye aktiviteter i samarbeid med andre. Side 15 av 26

18 Styrke bydelsutvalgenes tildelingsmidler Levekårsundersøkelsen viser at vi får større økonomiske forskjeller i Stavanger. I områder som kommer dårlig ut av levekårsundersøkelsen finnes en rekke utfordringer knyttet til blant annet integrering og inkludering da tjenester og tilbud som skal stimulere til dette er kostbart, dette går spesielt utover barn og unge som ikke får deltatt i idretts- og kulturlivet. Arbeiderpartiet mener at foreldres økonomi ikke skal være et hinder for barn og unges deltagelse i ulike fritidsaktiviteter, og vi bevilger derfor ,- kroner som skal fordeles mellom de bydelsutvalgene. Midlene kan disponeres bl.a. til å dekke medlemskontingent, turutgifter etc. til barn hvor foreldres økonomi ikke strekker til. Forutsetningen er at søknaden om dekning kan komme via idrettslaget/ korpset/skolen/ organisasjonen og ikke forutsetter «klientifisering» av barn/foreldre. Bjergstedvisjonen amatørmusikklivet Arbeiderpartiet følger opp løfter om at amatørmusikklivet må gis tilgang til salene i konserthuset. Vi setter av ,- kroner til subsidiering av organisasjonene slik at leienivået blir akseptabelt. Arbeiderpartiet forutsetter at kulturadministrasjonen forvalter midlene gjennom året, og at det innføres tre søknadsrunder og behandlinger pr. år. Tou scene Tou Scene utgjør en viktig del av Stavangers kultursatsing og utviklingen av Østre bydel. Vi setter av midler til ytterligere styrking av utbyggingsprosjektet for å sikre god framdrift. Rytmisk musikk Tilskuddet til STAR økes med ,- kroner forutsatt at det går til økt aktivitet. Vi ber Konserthuset satse spesielt på programmering rettet mot noen tiltak for unge og setter av ,- kroner til formålet. Budsjettposten tilskudd rytmisk musikk økes med ,- kroner. Kunstforeningen Hvis det ikke oppnås enighet om kommunal overtakelse av Kunstforeningens lokaler, forutsetter vi at en vesentlig del av tilskuddet til Kunstforeningen disponeres til vedlikehold av bygningen. Gamlingen Arbeiderpartiet vil ha et nytt anlegg til erstatning for Gamlingen på plass og klar for brukerne i 2015, før dagens anlegg må stenge. Dette for å sikre at et godt idrettstilbud består, men også for å hindre avbrudd i et sterkt sosialt miljø. Vi forutsetter at Statens vegvesen dekker utgiftene ved flytting av Gamlingen. Det er imidlertid usikkert om dette også vil dekke kommunens utgifter med prosjektering, og for å sikre rask oppstart av planlegging legges dette inn med ,- kroner i Side 16 av 26

19 7. Øvrig Politikere/folkevalgte forøvrig Det foreslås å redusere politiske godtgjørelser og kompensasjonsordninger tilsvarende, minimum 3 millioner kroner pr år i perioden. Arbeiderpartiet sier nei til «Gullpensjoner» for politikere og pensjon for fritidsarbeid når dette ikke innebærer redusert stilling hos hovedarbeidsgiver. Grunnerverv Stavanger kommune skal være en pådriver for en sosial boligpolitikk tilpasset våre vekstutfordringer. Samtidig har kommunen et stort eget behov for erverv av tomter til utbygging av sykehjem, skoler, barnehager og andre fellesoppgaver. Eierskap til tomter er en kritisk suksessfaktor for å kunne styre utbyggingstempo og sikre gode boliger til alle. Arbeiderpartietser det derfor som nødvendig å styrke kommunens finansielle muskler for at denne kan føre en aktiv politikk for å erverve mer areal. Vi forutsetter at det etableres en statlig låneordning for strategisk tomtekjøp i kommunene, se her også framlegg fra Arbeiderpartiets boligutvalg. Vi forventer at dette vil bli behandlet som «formidlingslån» som ikke påvirker kommunens gjeldsgrad/mål. Dersom slik låneordning ikke etableres i relevant år vil Arbeiderpartiet vurdere alternativ finansiering. Stiftelsen Stavanger Døvesenter Stiftelsen Stavanger Døvesenter har havnet i en økonomisk vanskelig situasjon etter rehabilitering av egne lokaler. Dette er et godt og ettertraktet tilbud som vi vil gi en engangsstøtte for å avhjelpe en vanskelig økonomisk situasjon utover det faste årlige bidraget som kommunen yter. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysningstjeneste studenter Studentbyen Stavanger har et vertskapsansvar overfor våre mer enn studenter fra fjern og nær, også når det gjelder ivaretagelse av psykisk helse. Vi ser det derfor som viktig å styrke psykiatrisk opplysningstjeneste blant våre studenter, og øker Rådmannens forslag med ,- kroner årlig i perioden. Utbyttepolitikk Stavanger kommune er eier i en rekke selskaper som etter hvert har opparbeidet seg betydelig egenkapital. Deler av denne kapitalen utgjør en nødvendig, langsiktig finansiering for å fremme selskapenes primære oppgaver slik disse er definert gjennom vedtekter og godkjent strategi av kommunen(e) som eier. Arbeiderpartiet mener imidlertid at kommunen som eier også må ha en framtidsrettet og forutsigbar utbyttepolitikk for selskapene. Vi vil derfor ha en total gjennomgang av den økonomiske situasjonen til våre selskap, dagens vedtekter og utarbeide en utbytteplan for de kommende årene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Forus Næringspark og Stavanger Parkering. Vi forventer med dette å frigjøre kapital som skal benyttes på kommunens primære investeringsoppgaver, som erstatning av helseskadelige barnehager og skolebygg. Side 17 av 26

20 Vedlegg 1 Tabeller med noter Arbeiderpartiets alternative budsjett Driftsbudsjett endring i forhold til HØP Tall i hele 1000 kroner Tekst Øyane Sykehjem Omsorgsforskning Omsorgspris Prosjektstilling Omsorg Dagsenterplasser Økte driftsrammer, Levekår Forebygge Styrke frivillig arbeid SFO egenbetaling Økt helsesøsterressurser Fysisk aktivitet i skolen Styrket skole, forebygging Vaktmestertjeneste skole Søskenmoderasjon SFO Seniortiltak lærere Kompetanseheving lærere Barnehager Barnehageforeldre (SPF) Sykkelsatsing i Stavanger Utfasing av oljefyr Økt driftstilskudd idrettslag Husleiekompensasjon Frivillige, kultur/korps Vedlikehold idrettsanlegg Styrke frivillig arbeid Integreringsstøtte, idrett Bydelsutvalg, tildelingsmidler Ungdomstilbud, Konserthuset Musikkraft Rytmisk musikk Døvesenter Stiftelsen Psykiatrisk Oppl Fontenehuset Sum Side 18 av 26

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59 UTDANNINGS- SEKTOREN Side 59 B. UTDANNINGSSEKTOREN Sektoren omfatter: A Administrasjon B Pedagogisk - psykologisk avdeling C Grunnskolen D Spesial- og sosialpedagogiske tiltak E Barnehager F Skolefritidsordningen

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer