Våre saker! Kommune- og fylkestingsvalget 2015-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre saker! Kommune- og fylkestingsvalget 2015-"

Transkript

1 Kommune- og fylkestingsvalget Våre saker! Forbundsleder Arve Bakke på bedriftsbesøk på Maxeta. Fra venstre: Bård Hansen, Arve Bakke, Bjørn Tore Aune, Marit Gjelsvik. Foto: Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

2 Kommune- og fylkestingsvalget 2015 innspill til de politiske partiene Til neste år er det kommune- og fylkestingsvalg. Partiene utarbeider programmer de går til valg på både i kommunene og fylkene. Programprosessen har hos noen allerede startet opp og andre starter opp snart. Fellesforbundet stiller selvsagt ikke til valg. Vi er ikke noe politisk parti, men vi skal være med å påvirke politikken. Vi skal synliggjøre at vi har tanker og forslag til hvordan politikken bør utformes på områder vi er særlig opptatt av. Vi skal bidra til et aktivt lokaldemokrati. Våre medlemmer er tjent med politiske partier som lytter til fagbevegelsen og våre medlemmers utfordringer. Også i kommunestyrene og fylkestingenene tas det avgjørelser som får direkte og indirekte betydning for arbeidsplasser og arbeidslivet. Dette heftet inneholder idèer og forslag til saker dere som lokalavdeling i Fellesforbundet kan foreslå til partiene. Det er ikke sikkert våre tanker passer for deres kommune. Det kan være andre saker som er mer aktuelle. Uansett - engasjer medlemmer og tillitsvalgte, og diskuter saker i avdelingen dere er opptatt av. Det kan sikkert enkelte steder være vanskelig å skaffe seg oversikt over den lokale partifloraen. De fleste partiene har fylkesorganisasjoner. Ta kontakt med dem for å vite hvem en kan kontakte og hvem en kan sende forslagene til. Be gjerne også om et møte med de lokale partiene for å presentere sakene. Lykke til! Arve Bakke Juni 2014

3 Faste ansettelser og lærlinger Flere bransjer preges av useriøse aktører og arbeidsmarkedskriminalitet. Dette har negative konsekvenser for den enkelte arbeidstaker, for de seriøse bedriftene og for samfunnet som helhet. Det fører til at kvaliteten på arbeidet blir dårligere, at skattemidler blir unndratt fra felleskapet, at vi ikke får utdannet de menneskene vi trenger for å løse viktige samfunnsoppgaver, og ikke minst at arbeidere blir utsatt for uverdige og helsefarlige forhold. Kommuner og fylkeskommuner kan bidra til et mer seriøst arbeidsliv ved å kreve anstendige lønnsog arbeidsvilkår hos leverandører og eventuelle underleverandører. Skien kommune og Telemark fylkeskommune har blant annet etter forslag fra Fellesforbundet vedtatt viktige bestemmelser om dette. Ingen større aktører har råd til å velge bort det offentlige som kunder. Kommunen skal stille krav om at det er lærlinger og fast ansatte på byggeprosjektene i alle ledd i entreprisekjeden. Ved brudd på bestemmelsene må det være klare og strenge sanksjoner. Kommunen skal begrense antall ledd i kontraktkjeden til to under hovedentreprenøren. Kompetanse skal sterkere vektlegges som fortrinn (for både fagarbeidere og ingeniører) Kommunen skal i alle anbud gjøre det klart at det bare er leverandører/ entreprenører som lønner sine ansatte i samsvar med tariff eller allmenngjorte bestemmelser. Kommunen må kreve dokumentasjon for både norske og utenlandske underleverandører og bemanningsselskap på at sikkerhetsopplæring er tilfredsstillende, og for at opplæring faktisk har funnet sted. Det må også dokumenteres at man har innbetalt yrkesskadeforsikring.

4 Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte Arbeidsplasser og næringsutvikling Kommunen og fylkeskommunen bestemmer for eksempel hvor og hvordan veier, kommunale bygg, næringseiendommer og boliger skal etableres, bygges og driftes. Fylkeskommunene har betydelig innflytelse på tildeling av offentlige midler til næringsutvikling. Dette kan være avgjørende for å sikre trygge arbeidsplasser og skape nye. Tilrettelegge næringsarealer og plassere disse på områder som har tilknytning til gode transportårer. Ha næringsavdeling i kommunen/fylkeskommunen som kan gi hjelp og service til eksisterende og nye bedrifter. Opprette næringsfond. Fylkeskommunen er underlagt lov om omstilling. Det betyr at fylkeskommunen skal bistå i situasjoner der produksjon må trappes betydelig ned eller nedlegges. Fylkeskommunen må ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å følge opp sitt ansvar i tråd med omstillingsloven. Kommuner og fylker har betydelig eierskap i attføringsbedrifter og bedrifter for varig tilrettelagt arbeid (VTA). Kommunene og fylkene må bruke dette eierskapet aktivt for å utvikle bedriftene ut fra formålet om å skape attføringsplasser og plasser for dem som trenger varig tilrettelagt arbeid. Sikre at vannverk og energiverk er i kommunalt eie og at eierskapet forvaltes aktivt og langsiktig til beste for fellesskapet.

5 Serveringsnæringen Boligpolitikk Kommunen har som oppgave å gi og kontrollere serverings- og skjenkebevillinger. Det er viktig å ha en serveringsbransje med seriøse aktører. Arbeidsmarkedskriminalitet, svart arbeid og skatteunndragelser er et problem også i denne næringen. Samtidig som det er viktig at skjenkebestemmelser tar hensyn til de potensielle sosiale konsekvensene som et usunt alkoholforbruk kan medføre, er det viktig for næringen at de har gode og forutsigbare vilkår. Mye av boligpolitikken er lokal. Rammene legges av sentrale myndigheter, men kommunen har stor innflytelse på hvor mange og hvor det bygges boliger. Det er viktig at det føres en boligpolitikk som sikrer jevn og høy boligbygging og som sikrer at alle, også førstegangskjøpere, har mulighet til å kjøpe seg et sted å bo. Samtidig er det viktig at det finnes god infrastruktur og gode offentlige tilbud i de nye boligområdene. Kommunen må utarbeide boligpolitisk plan som tar høyde for kommunens og regionens befolkningsutvikling. Kommunen må legge opp til effektive reguleringsprosesser. Alle kommuner skal utarbeide alkoholpolitiskplan der bevillingspolitikken legger rammer og vilkår som tar hensyn både til de overordna sosialpolitiske forhold og til næringspolitiske utfordringer. Stanse overetablering av serveringssteder ved å bruke det kommunale planverket for å regulere etableringer. Det må etableres et samarbeid over kommunegrensene for å utarbeide like rutiner i bevillingspolitikken og gjennomføring av samordnede kontroller. Kommunen må legge til rette for et tilstrekkelig antall byggeklare tomter. Det er viktig at disse tomtene inkluderer gode planer for infrastruktur og offentlige tilbud som f.eks. barnehager og skoler. Kommunen må bidra til at det bygges boliger for folk med midlertidig boligbehov. Kommunen må øke antall kommunale boliger. Kommunen må være en aktiv formidler av Startlån slik at folk, særlig unge, kan få økonomisk bistand til å kjøpe sin første bolig.

6 Barnehager og skolefritidsordning (SFO) Eldreomsorg En god barnehage og skolefritidsordning er viktig for at barn skal få en god og trygg oppvekst og for å bidra til et godt grunnlag for videre utvikling. Det er viktig at barnehage-tilbudet er tilgjengelig for alle, at det finnes et tilbud i nærheten av der folk bor og at det er overkommelig i pris. Foto: Dag Thorenfeldt Det bør være et mål for et hvert samfunn å gi de eldre en verdig og god alderdom. Eldreomsorgen er en av hovedoppgavene til kommunen. Vi lever stadig lengre og det blir enda flere eldre i samfunnet. Dette er grunnleggende positivt, men fører også til at flere er pleietrengende. Utfordringen er å lage et tilbud som både tar ekstra vare på de som trenger det, og som tilrettelegger for aktivitet blant de som trenger det. Fellesforbundet ønsker et sterkt og godt offentlig tilbud. Det må bygges gode barnehager og skolefritidsordninger. Kommunen bør stille krav til utbygger om levedyktige og miljø- og energivennlige bygninger. Kommunen må sørge for tilbud om gratis kjernetilbud for alle kommunenens fire- og femåringer, at foreldrebetalingen holdes lav og at ordningen med søskenmoderasjon blir gjeldende både for barnehage og skolefritidsordning. Barnehagene må ha åpningstider som er tilpasset arbeidslivet og der det er behov for det må det også legges til rette for at de er åpne hele døgnet. Eldreomsorgen og helsetjenestene skal være det offentliges ansvar. Det offentlige bør stå for de grunnleggende velferdstjenestene. Eldreomsorgen må derfor ikke privatiseres ytterligere. Kommunene må legge til rette for at det bygges nok sykehjemsplasser og omsorgssentre. Kommunene må også opprette aktivitetssentre for å forhindre en passiv tilværelse blant de eldre. Hjemmetjenesten bør styrkes slik at folk kan bo hjemme så lenge det er helsemessig forsvarlig. De ansatte må ha god tid til hver enkelt. Tjenesten bør være basert på fast ansatt personell i hele stillinger.

7 Klima, miljø, transport og samferdsel Sosialpolitikk Verden står i dag overfor store miljø- og klimautfordringer. Mange av utforingene krever store nasjonale og internasjonale tiltak, men mye av løsningene finnes også lokalt. Mye av dagens klimagassutslipp skjer i transportsektoren. Dette er en sektor der kommunene og fylkeskommunene har stor innflytelse på hvordan tilbudet utformes og hvilke løsninger som velges. Miljø og klimakrav bør være avgjørende for valg av løsninger. Kommunen og fylkeskommunen bør legge til rette for løsninger som gir mindre utslipp og som gjør det billig og enkelt å bruke klimavennlige løsninger. I forbindelse med anbud og konsesjonstillatelser på ferger og andre transporttjenester, må det stilles krav om lavt utslippsnivå. Kommunene og fylkene må sørge for nødvendige investeringer i transportnettet og kollektivtilbudet. Kollektivtransporten må bli bedre og det må etableres/forbedres elev- og studentrabatt. Kommunen skal sørge for hurtig utfasing av oljefyring i kommunale bygg. Kommunen må ha som mål å bygge og renovere klimaeffektivt. Et samfunn kjennetegnes av hvordan det tar var på de svakeste i samfunnet. Det bør være et mål at alle mennesker blir møtt med verdighet og får et tilbud slik at de kan få realisert sitt fulle potensiale. Personer med sosiale utfordringer må møtes med likeverdighet og respekt. Kommunene har en viktig rolle i å tilrettelegge for dette. Det må sikres gode rusfrie fritidsaktiviteter for ungdom i lokalmiljøet. Kommunen må sørge for bedre samarbeid mellom det offentlige og arbeidslivet, for å få flere i arbeid. Kommunen må sikre et godt og mangfoldig frivillighetsarbeid. Kommunen må sørge for at de som ønsker å bryte ut av misbruket får rask tilgang til behandling. Det må utarbeides konkrete lokale handlingsplaner mot narkotika og rusmisbruket. Forebyggende arbeid må vektlegges og samarbeidet mellom etater må styrkes. Behandlingstilbudet og antall behandlingsplasser, kommunalt eller regionalt, må utvides. Det må legges spesielt vekt på å styrke det psykiatriske behandlingstilbudet og en bedre samordning mellom rusmiddelomsorgen og psykiatrien. Styrke ettervernet for dem som har gjennomgått behandlingsopplegg, blant annet ved tilrettelegging av boliger og jobbtilbud.

8 Still til valg! Egne notater: Det sies stadig at det er for få vanlige arbeidsfolk på partienes valglister. Den eneste måten å endre dette på, er om medlemmene engasjerer seg og stiller til valg selv. Det vil gi gode muligheter for innflytelse på politikken til partiet, og det vil føre til at velgerne ser at representanter for fagbevegelsen også er kandidater til verv i politiske organer. Avdelingene bør bidra til dette nå når nominasjonsprosessene i partiene starter. Avdelingene kan derfor: Ta kontakt med lokale partilag for å få informasjon om nominasjonsprosessen. Oppfordre medlemmer til å stille på valglistene til partiene. Foto: Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

9 Besøksaddresse: Lilletorget 1, Oslo Postadresse: Postboks 9199, Grønland, 0134 Oslo Telefon: Faks: MILJØMERKET Trykk: BK Grafisk 241 Trykksak 683

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Kommunestruktur. Samferdsel

Kommunestruktur. Samferdsel Kommunestruktur Det er en ønsket utvikling at Norge får en kommunestruktur med færre og større kommuner for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet. Små fagmiljøer kan bidra til

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer