Framtidens byer. SAMPLAN, Bergen Avdelingsdirektør Erik Vieth Pedersen, MD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidens byer. SAMPLAN, Bergen. 21.11.11 Avdelingsdirektør Erik Vieth Pedersen, MD"

Transkript

1 Framtidens byer SAMPLAN, Bergen Avdelingsdirektør Erik Vieth Pedersen, MD

2 St.meld. nr. 34 ( ) Norsk klimapolitikk Regjeringen inviterer de største byene til samarbeid

3 Framtidens byer Hovedmål: - redusere klimagassutslipp fra vegtransport, stasjonær energibruk, forbruk og avfall - utvikle strategier for å møte klimaendringene Delmål - forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på helse, opplevelse og næringsutvikling Varighet til 2014

4 BROAD COOPERATION 13 cities and 8 urban regions (almost 50 % of the population) 3 main organisations for private enterprises and financing 4 Ministries - Environment - Transport - Energy - Local and regional

5 By- og tettstedsutvikling Nesten 80 prosent av landets innbyggere bor i byer og tettsteder, hvor gjennomsnittlig innbyggertetthet er mer enn 1600 innb/km 2. Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark er fortsatt høy, selv om det de siste årene har vært en liten nedgang i omdisponering av dyrkbar mark. Forventningene er bl.a. knyttet til: senterstruktur og kjøpesenterlokalisering transportutvikling i byene tilrettelegging for kollektivtrafikk mv fortetting med kvalitet

6 Innsatsområder Areal og transport Energi i bygg Forbruk og avfall Klimatilpasning Utslippskilder i byene

7 Klimaforliket Norge: kutte 30-40% innen /3 skal tas gjennom innenlandske tiltak (15-17 mill tonn) Programmet Framtidens byer: Utgangspunkt i byens klima- og energihandlingsplaner Byene ambisiøse Bergen: 50% i 2030

8 SD OED/KRD MD MD

9 Areal og transport Bypakker - helhetlige løsninger for arealbruk og transport, parkering, veiprising, belønningsordning, NTP (regionalt samarbeid) Enkeltprosjekter, bl.a. - næringslivets transporter - lokalisering og transport - sentrumsutvikling - sykkel og gange Trondheim

10 Samferdsel og infrastruktur Transportarbeidet i Norge vokser kraftig; for en stor del på veg. Dagens transportsystem fører til store negative konsekvenser gjennom inngrep i viktige naturområder, nedbygging av dyrka mark mv. Forventningene er knyttet til bl.a.: miljømålene i Nasjonal transportplan samordning mot statlig samferdsels-planlegging (KVU/KS1 mv) samordnet areal- og transportplanlegging klimagassutslipp, forurensning og støy framføring av elektronisk kommunikasjon

11 Ny plan- og bygningslov styrker jordvernet Loven gir en utvidet verktøykasse Foto: Svein Magne Fredriksen

12 Ikke behov for ny jordvernhjemmel Tettstedsutvidelser er ikke hovedårsak til omdisponering av dyrket mark Ny plan- og bygningslov gir bedre redskap til å sikre jordvern Foto: Marianne Gjørv

13 Fortetting i kollektivknutepunkt Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging gjelder fortsatt Foto: Marianne Gjørv

14 Areal og transport

15 Energi i bygg Pilotprosjekter halvere klimagassutslipp ved nybygg og rehabilitering (Future Built, Ecobox, Lavenergiprogrammet, Enova, RA, lokalt næringsliv) Bergen Enkeltprosjekter bl.a. - energiøkonomisering i off. bygg - utfasing av oljefyr Brøset

16 Energy in buildings Energy efficiency Low energy buildings Transition to renewable energy sources Sound environmentally public procurement procedures Pilot projects

17 framtidensbyer.no 17

18 Some of the pilot projects: KRISTIANSAND: Møllestua Kindergarten, Passive house standard TRONDHEIM: Winner project Europan 10 Svartlamoen, Infill project dwellings etc. passive house standard in wood STAVANGER: Rosenvang, dwellings - universal design framtidensbyer.no 18

19 Forbruksmønster og avfall God miljøledelse: Miljøsertifisering av virksomheter (feie for egen dør) og grønne innkjøp Bedre kildesortering og økt material- og energigjenvinning Informere om og legge til rette for mer miljøvennlig atferd (kampanjer og aksjoner, informasjonstiltak og kunnskapsutvikling) Bergen Tiltak med helsegevinst (transport) (mobilitetsuka, sykkeldagkampanjer, gå til skolen-aksjoner, buss-skrekk-kurs Grenland teater, web-produkt til Facebook, samarbeid med DNT Drammen) Brøset

20 Consumption and waste Influence the consumption pattern Better waste management

21 Klimatilpasning Øke kunnskap om klimaendringer og lokale konsekvenser (samarbeid med klimatilpasningsutvalget, DSB) Verktøy for visualisering og simulering av klimaendringer Risiko- og sårbarhetsanalyser, planverktøy Bergen Konkrete prosjekter (regnbed, grønne tak) Nordfjordeid Brøset Nordfjordeid

22 Extreme rainfall in southern part of Norway, July 2011 Aftenposten 24.juli framtidensbyer.no 22

23

24 Klimatilpasning ett av fire satsingsområder i Framtidens byer Samarbeid mellom stat, byer og næringsliv Målsetning : Integrere klimatilpasningsarbeidet i kommuneplanarbeidet, -reguleringsplanarbeidet og i byggesaksbehandlingen. Klimatilpasningsarbeidet i nettverket - tydeliggjør og forsterker behovet for tverrfaglig samarbeid innad i organisasjonen og på tvers av kommune- og fylkesgrenser Hovedfokus: Få opp kunnskap og kompetanse, metodeutvikling og verktøy (KlimaGIS) og nå utprøve noen grønne tiltak.

25 Klimatilpasningstiltak Grønne tak Eks. Veolia i Groruddalen, Oslo Før Etter

26 Advantages of the rain garden: Reduce the mass of water and the top of flooding Refill of ground water Increase the biodiversity High value of recration Householders may construct it by themselves Good control of pollution framtidensbyer.no 26 Foto: Arvid Ekle

27

28 Mål for arbeidet med bedre bymiljø Byen skal være for alle og bidra til høy livskvalitet for innbyggerne Byene skal utvikles med utgangspunkt i sin egenkarakter og utnytte sine fortrinn Byene skal være bærekraftige og utvikles slik at det er enkelt å leve klimavennlig framtidensbyer.no 28

29 Urbane kvaliteter; 5 kriterier - Høy (arkitektonisk) kvalitet i urbane fellesrom ( byens mellomrom ) og universell utforming - Effektive og attraktive gater, ruter og stier for gående og syklister Sikre sammenhengende strukturer - Effektiv kollektivtransport - Mangfold av byrom og møteplasser for aktivitet, lek, handel og kultur. - Blå-grønn by for rekreasjon, naturopplevelser, lek, aktivitet og ro. Biologisk mangfold. Resipient for vann, klimatilpasning Utvikle tilhørende indikatorer som forsøksordning i Framtidens byer

30 Cities for all

31 Økonomien i programmet Hver by får årlig 1 million (koordinere arbeidet i kommunen, styrke samarbeid, gjennomføre tiltak) Tilskudd til konkrete prosjekter og tiltak (spleiselag, nettverk) Belønningsmidler fra SD, midler fra Husbanken + kobling til Enova-midler framtidensbyer.no 31

32 Framtidens byer Entusiasme, stor aktivitet og mange deltakere Tverrpolitisk engasjement i byene 40 samarbeidsprosjekter Eget nettsted, nyhetsbrev, Facebook osv Betydelig interesse fra andre byer, organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner

33 Følgeevaluering - halvveis i programmet Positivt bidrag inn i arbeid med klima- og bymiljø. Programmet bidrar med økt kunnskap, engasjement og bevisstgjøring og bidrar til å løfte klima- og miljøspørsmål fram på dagsorden. Løftet arbeidet med klimatilpasning, vanskeligere å påvise effekten mht reduksjon av klimagassutslipp. Stor interesse for å arbeide med bymiljø som tema

34 Videre arbeid Følgeevalueringen gir følgende hovedanbefalinger: Bredere involvering av næringslivet Økt involvering av sentrale aktører, som fylkeskommuner, fylkesmenn og departementene Utvikling av indikatorer, tydeligere formidling og kommunikasjon av eksempler framtidensbyer.no 34

35 Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Hensikten med forskriften er todelt: oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling begrense klimagassutslippene Gjennom å: o Styrke eksisterende sentra o Bidra til effektiv arealbruk o Bidra til miljøvennlige transportvalg o Unngå byspredning o Unngå bilavhengighet o Unngå dårligere tilgjengelighet for dem som ikke bruker bil

36 Hva tillegges vekt ved planlegging for lokalisering av handel Høy arealutnyttelse Utvikling av eksisterende byer og tettsteder Redusert bilbruk Høy kollektivdekning Redusert parkeringsdekning

37 Status i fylkene Alle fylker har fylkes(del)planer for kjøpesenter og/eller senterstruktur med unntak av Hedmark, som kun har det for Hamar-regionen Alle planene er 10 år eller yngre Oppfølgingen av planene varierer, både mellom fylkeskommuner og mellom fylkesmannsembetene Få har regionale planbestemmelser De fleste fylkene står overfor forventede utfordringer når det gjelder lokalisering Flere fylker arbeider med / planlegger snarlig revisjon 37

38 Status i Framtidens byer Politikerne er i hovedsak plantro, men flere nevner eksempler på at politikerne har vedtatt utbyggingsplaner i strid med overordnet plan Flere nevner problemer med å styre i forhold til bransjeglidning, stormarkeder, møbelkjeder etc. (plasskrevende varer, arealkrevende varer, arealkrevende handelskonsepter ) Noen skulle gjerne hatt en god utredning, andre sier at de styrer etter målsettinger og strategier og ikke har behov for ytterligere analyser 38

39 Hva er Konseptvalgutredning (KVU) og Ekstern kvalitetssikring (KS1)? Formålet med ordningen er å sikre tilfredsstillende styring med planlegging av store prosjekt på et tidlig stadium. Foto: Marit Nyborg Foto: Vladimir Romanovsky KS1 gjelder forstatlige investeringer over 500 mill. kr. KS1-systemet skal bidra til bedre statlig styring av hvilke prosjekt som skal inngå i den videre planleggingen. 39 Foto: Marianne Gjørv Foto: Miljøverndepartementet

40 Hva er Konseptvalgutredning (KVU) og Ekstern kvalitetssikring (KS1)? KS1 danner grunnlaget for prinsippvedtak i regjeringen om valg av konsept som grunnlag for den videre planlegging. Foto: Marit Nyborg Foto: Vladimir Romanovsky Dette vil kunne bidra til mer strategiske vurderinger i tidlig planfase, slik at en får en mer helhetlig utvikling av transportnettet. Prioriteringene gjøres i Nasjonal transportplan og de årlige budsjettene. 40 Foto: Marianne Gjørv Foto: Miljøverndepartementet

41 Konseptvalgsutredninger (KVU) og PBL NTP siste 6 årsperiode Stat Ekst kval sikrer NTP første 4 årsperiode 41 KVU - byområder - korr/streknin g - IC trianglet - godsterminal er KS1 Formell høring i fylker og kommuner Regjerin gen - Beslutning om planlegging J/N R-notat med anbefaling fra SD PBL - Regional plan - Kdelplan/K U - Regplan KS2

42 Universell utforming Strategi for utforming og planlegging bygget på et rettighets- og likeverdperspektiv som rommer mangfoldet og er likestilt i bruk uten kompenserende tiltak. Hovedløsningen skal velges Formål i ny pbl 1-1 I ETB fylkesmannen - i planlegging mv - Statlige planretningslinjer 42

43 Miljøverndepartementet i handlingsplanen P1 Styrke universell utforming i kommunal og regional planlegging (hvori inngår program for kommunesentra) P2 Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming (tilgjengelighetskartlegging i kommunesentra og friluftsområder ) P3 Friluftsområder og lokal luftkvalitet. DN K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylker og kommuner (MD v P-avd) B15 Kulturminner og universell utforming MD medinteressent /har interesse av i overkant av 10 andre tiltak 43

44 Tidsfastsatte mål fra handlingsplanen Kommunene bør arbeide for at alle kommunesentra i Norge blir universelt utformet Alle kommuner har friluftsområder for allmenn bruk som er universelt utformet Alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer og bestemmelser for universell utforming innen 2015 Universell utforming bør være et integrert prinsipp i alle regionale planer innen 2015 Alle fylker og 25 % av kommunen bør delta aktivt i nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming med kommune-, og fylkesrettet satsing innen

45 Universell utforming er i dag et standardbegrep i norsk planfaglig vokabular, i lovverk og forvaltning. Men begrepet (uu) blir ofte feil forkortet. Forkortingen UU, altså med store bokstaver, er ifølge Språkrådet opptatt og forbeholdt stoffet Utarmet Uran. Panserbrytende raketter kan inneholde UU 45

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING Det faglige nettverket Byutviklingens Lange Linjer (BULL) v/ Kjell Spigseth, Sigurd lversens vei 39A, 0281 Oslo Regjeringen ved miliøvernminister Bård Vegar Solhjell M i ljøve rndepa rte me ntet Postboks

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal www.fylkesmannen.no/oppland 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 6 2.1 Befolkningsdata 6 2.1.1 Befolkningssammensetning 6 2.1.2 Fødselsoverskudd 6 2.1.3

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 Høringsrapport Dato 02.11.2012 1 1 Forord Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023. Høringsutgaven

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer