Kommunedelplan klima og energi Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx"

Transkript

1 Kommunedelplan klima og energi Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

2 2

3 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen Bakgrunn Formål Rammer og føringer Nasjonale føringer... 6 Norges klimapolitikk Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Klimatilpasning i Norge EUs rammedirektiv for avfall 2.2 Regionale føringer... 7 Regional planstrategi Klima- og energiplan for Akershus 2.3 Lokale føringer... 7 Kommuneplan for Rælingen Kommunedelplan for energi og klima Sentrale tema og problemstillinger Tema... 9 Areal- og transportplanlegging Egen virksomhets klimapåvirkning og energibruk Miljøvennlig energiomlegging Skole og opplæring Informasjon, veiledning og holdninger Forbruk og avfallshåndtering Landbruket Klimaendringer og klimatilpasning 3.2 Utfordringer Planprosess, utredninger og medvirkning

4 4

5 1. Bakgrunn og formål med planen 1.1 Bakgrunn Global oppvarming som følge av klimagassutslipp er en av de største utfordringene dagens samfunn står ovenfor. Den viktigste årsaken til menneskeskapte klimagassutslipp er bruken av fossile, ikkefornybare energikilder som kull, olje og gass. I Norge er det olje- og gassutvinning (25,5 %), industri og bergverk (22,1 %), samt veitrafikk (18,9 %) som står for de største utslippene av klimagasser. Til sammenligning bidrar transportsektoren i Akershus med omtrent 80 % av klimagassutslippene i fylket. Klimagassutslippene i Rælingen kommune er i hovedsak knyttet til industri, veitrafikk, stasjonær forbrenning knyttet til husholdninger, samt landbruk. For å bidra til nasjonale mål om utslippskutt vedtok Rælingen kommune i 2009 Kommunedelplan for energi og klima I Kommunal planstrategi for Rælingen 2012, ble det gjort en gjennomgang av revisjonsbehovet for kommunens planer. Det fremgår her at Kommunedelplan energi og klima skal vurderes for revisjon. Begrunnelsen for vurderingen er at planen anses som lite forankret i kommunen, og at den fremstår som for generell. Videre er ikke klimaendringer og tilhørende klimatilpasning en del av nåværende plan og skal derfor nå få en viktig plass i kommunens arbeid med klima. Det er vedtatt, gjennom Handlingsprogram for Rælingen kommune, at oppstart for planarbeidet skal være i 2013 og at den endelige planen skal vedtas i Formål Planarbeidet skal føre til at Rælingen kommune bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert energibruk og mer bruk av energi fra fornybare kilder, samt gjøre kommunen bedre rustet til å ta imot de endringene et varmere, våtere og mer ekstremt klima vil medføre. Formålet med planen er således todelt, hvor den ene delen skal bidra til en reduksjon i de nasjonale klimagassutslippene mens den andre delen skal styrke kommunens tilpasning til et endret klima. Planen skal vise status for Rælingen kommune som organisasjon og samfunn, kommunens mål og tiltak. Den skal omfatte kommunens rolle som myndighet og samfunnsutvikler med ansvar for planlegging, samt rollene som tjenesteyter, innkjøper, eiendomsforvalter og kunnskapsformidler. Planen skal bestå av en plandel med en statusdel, og en tiltaksdel hvor tiltak og virkemidler er beskrevet. Planen skal gjelde for perioden Planen skal legges til grunn og gi føringer for kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighetog virksomhetsutøvelse. Den skal være et viktig redskap som gir kommunen underlag for beslutninger som involverer energibruk og klimaspørsmål. Den skal være godt forankret i kommunen og lett tilgjengelig for kommunens innbyggere. Planen skal være kort, presis og lettlest så det er enkelt å forstå oppbygging og innhold. 5

6 2. Rammer og føringer 2.1 Nasjonale føringer Norges klimapolitikk Det fremgår av St. meld. nr. 21 ( ) Norges klimapolitikk (klimameldingen) at det er en målsetting for Norge at to tredjedeler av norske klimakutt skal tas nasjonalt. Det legges opp til å kutte utslipp av klimagasser (målt som CO2-ekvivalenter) med 30 % innen 2020, med 1990 som referanseår. Ytterligere 10 % skal kuttes innen 2020 dersom mange nok andre land vedtar tilsvarende mål. Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050, dersom en «ambisiøs internasjonal klimaavtale» er på plass innen I klimameldingen signaliserer regjeringen blant annet at de vil skjerpe energikravene i nåværende forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) til passivhusnivå i 2015 og videre til nesten nullenerginivå i Det ble i klimaforliket, vedtatt i stortinget 6. juni 2012, gitt enighet om enkelte tillegg til klimameldingen. Det ble blant annet vedtatt at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og som primærkilde i øvrige bygg i De Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging fremholder at en aktiv kommunal planlegging kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Forventningene peker på klima og energi som et av seks prioriterte temaer. Den understreker at regjeringen forventer at kommunene gjennom arealplanleggingen legger til rette for redusert energibruk og klimagassutslipp, energieffektivisering, utbygging av fornybar energi og tilpasning til klimaendringene. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Kommunene skal i følge den Statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging i kommunene, gjøre en helhetlig og langsiktig klima- og energiplanlegging som omfatter alle deler av kommunens virksomhet og ansvarsområder. Alle kommuner skal i sin kommuneplan eller som egen kommunedelplan behandle klima- og energispørsmål. Blant annet skal kommunene presentere hvordan de skal ivareta hensynet til klima, energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging under de løpende planprosessene under plan- og bygningsloven. Det skal settes mål for utslippsreduksjoner og tiltak, som vedtas politisk. Det pekes særlig på kommunenes mulighet til å påvirke utslipp fra transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk. Planretningslinjen understreker at tiltak som har positiv effekt både for å motvirke klimaendringer og for å bevare naturmangfoldet og andre viktige miljøverdier skal prioriteres. Det fremgår av planretningslinjen at «revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst hvert fjerde år». Klimatilpasning i Norge Stortingsmelding nr. 33 Klimatilpasning i Norge ( ) varsler at det skal utarbeides en statlig planretningslinje for kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med klimatilpasning i areal- og samfunnsplanleggingen. Denne skal innarbeides i den eksisterende planretningslinjen for klima- og energiplanlegging i kommunene, beskrevet over. Det fremgår av meldingen at «alle kommuner bør gjennomgå hvordan de berøres av klimaendringen. Kommunene bør også identifisere tiltak som kan 6

7 bidra til å gjøre den mer klimarobust og dermed unngå fremtidige kostnader og økt risiko for tap av liv». EUs rammedirektiv for avfall EUs rammedirektiv for avfall inneholder overordnede prinsipper og regler for avfallshåndtering som er bindende for Norge. Den stiller krav om at 50 % av husholdningsavfallet skal materialgjenvinnes eller gjenbrukes innen år For bygg- og anleggsavfall (unntatt farlig avfall) stilles det krav om at minst 70 % skal gjenbrukes eller materialgjenvinnes innen Regionale føringer Regional planstrategi I februar 2013 ble ny Regional planstrategi for Akershus vedtatt i fylkestinget. Behovet for en tydelig klima- og energipolitikk trekkes fram som et prioritert område. Videre vektlegges energiøkonomisering, avfallshåndtering og klimatiltak i kommuneplanleggingen som sentrale temaer for framtidig planlegging. Klima- og energiplan for Akershus Klima- og energiplan for Akershus inneholder høye klimaambisjoner for Akershus fylke knyttet til transport, forbruk og avfall, stasjonær energi, klimatilpasning, utdanning og kompetanse, samt landbruk. Det fremgår av Regionale planstrategi for Akershus at fylkes klima- og energiplan skal rulleres og gis status som regional plan, med oppstart i Denne planen vil bli en viktig føring for kommunens fremtidige klimaarbeid. 2.3 Lokale føringer Kommuneplan for Rælingen Kommuneplanens samfunnsdel foreligger til høring høsten Klimahensyn er et av satsingsområdene i den nye kommuneplanen. Styringsmål og strategier som vedtas knyttet til dette satsningsområde vil konkretiseres og være førende for kommunens nye klima- og energiplan (fig. 1). Kommuneplanens arealdel er også under revisjon. Bestemmelser og retningslinjer i denne vil kunne ha betydning og legge føringer for den nye klima- og energiplanen. Kommunedelplan for energi- og klima Kommunedelplan energi- og klima for Rælingen kommune ble utarbeidet av konsulentfirmaet CO 2 focus. Tilhørende planen ble det utarbeidet et klimaregnskap rettet mot Rælingen kommunes egen virksomhet. Dette ble igjen utført i 2011 av samme konsulentfirma. Fordi kommunen hadde for liten innsikt i beregningsmetodikken som ble benyttet og dermed liten oversikt over eventuelle feilkilder, ble det i forbindelse med det nye klimaregnskapet vedtatt at kommunen skulle avvente med å utarbeide nye klimaregnskap til en bedre metodikk var tilgjengelig. Med bakgrunn i dette er det ikke planlagt et tilhørende klimaregnskap til den revidert klima- og energiplanen. 7

8 Styringsmål: Hensynet til mennesker og natur er ivaretatt gjennom reduserte klimagassutslipp, effektiv og fornybar energibruk og ved tilpasning til et endret klima. Strategiene er som følger: Innarbeide klimahensyn som en viktig føring i alle planer og prosesser etter plan- og bygningsloven. Utarbeide konkrete målsettinger for utslippsreduksjoner og energibruk, samt utarbeide konkrete tiltak gjennom kommunedelplan for klima og energi. Samordne areal- og transportplanlegging for å sikre en bærekraftig miljø- og klimautvikling. Legge kollektivtilgjengelighet til grunn som et vesentlig kriterium i forbindelse med utbygging og lokalisering av nye boliger, arbeidsplasser samt offentlige bygg og arealer. Samordne virkemidler for og investere i energisparende løsninger i den kommunale bygningsmassen samt øke bruken av fornybare energikilder. Påvirke og stimulere til at bruk av fornybar energi og energisparende løsninger ved all ny utbygging øker, samt legge til rette for dette ved eksisterende bebyggelse. Sikre at kommunens sårbarhet mot klimaendringene inngår i kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse og gjøre vurderinger av hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere konsekvensene. Innarbeide en helhetlig overvannshåndtering, for å sikre en god vannkvalitet. Tilrettelegge for klimavennlige løsninger som avfallsreduksjon, økt resirkulering og gjenbruk. Innarbeide klimavennlige holdninger og kunnskap og tilrettelegge for klimavennlig atferd gjennom miljøvennlig rådhus, i øvrige virksomheter og for kommunens innbyggere. Fig. 1 Utklipp fra høringsforslaget til kommuneplanens samfunnsdel, satsningsområdet klimahensyn. 8

9 3. Sentrale tema og problemstillinger 3.1 Tema Kommunen har mange roller som har innvirkning på, og blir påvirket av klima. Arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og energibruk, samt klimatilpasning berører på den måten svært mange deler av kommunens virksomhet. Det er imidlertid store deler av kommunens samlede klimagassutslipp og energibruk som genereres fra privat transport, private boliger og andre bygg som ikke har tilknytning til kommunens virksomhet. Kommunen har ikke virkemidler til å redusere alle lokale utslipp, men gjennom arbeidet med planen ønskes muligheten for å påvirke befolkningen til et handlingsmønster som genererer mindre klimagassutslipp og lavere energibruk utredet. Hvilke tema som skal inngå i planen vil bli gjort rede for under. Temaene omfatter hva kommunen kan gjøre i egen drift, hva kommunen kan gjøre i partnerskap med andre og tilrettelegginger kommunen kan gjøre for andre. Areal- og transportplanlegging Store deler av Rælingens klimagassutslipp er knyttet til veitrafikk. Stasjonær forbrenning knyttet til husholdninger utgjør også en del av kommunens totale utslipp. Alle beslutninger om lokalisering og utforming av boliger, næringsvirksomhet og infrastruktur vil påvirke energibruk og utslipp fra transport og bygninger i lang tid framover. Det er viktig for kommunen å tilrettelegge for et framtidig utbyggingsmønster som bidrar til redusert bilbruk og gi økte muligheter for et bedret kollektivtilbud. Det ønskes samtidig å gjøre det så attraktivt og enkelt som mulig å gå og sykle i kommunen. Rælingen kommunes visjon er å være en trivselskommune med nærhet til Østmarka og Øyeren. Muligheten for at Øyeren og Østmarka gjøres tilgjengelig på en miljøvennlig måte skal være en viktig del av kommunens arealplanlegging. Hvordan kommunen på en god måte skal innarbeide klima og energi i sin arealplanlegging vil være et viktig tema i arbeidet med klima- og energiplanen. Egen virksomhets klimapåvirkning og energibruk Kommunens virksomhet utøver flere aktiviteter som har relevans for klima. Hva kommunen kan gjøre i egen drift vil derfor være en sentral del av planarbeidet. Rælingen kommune har gjennomført flere tiltak knyttet til den forrige klima- og energiplanen. Det er blant annet gjennomført et EPC prosjekt som har omfattet 28 av kommunens bygg. Prosjektet avsluttes i Hvordan kommunen skal jobbe videre med energieffektivisering når prosjektet er ferdig vil omtales i planen. Det vil i tillegg bli sett på muligheten for målsettinger og tiltak knyttet til energibruk i nye bygg, miljøprogram for vedlikeholds og utbyggingsprosjekter, veilys, spredte avløp, innkjøp og leveranse, kommunens egen transport, bruk av digitale hjelpemidler og avfallshåndtering og -reduksjon i kommunale bygg og bygningsprosjekter. Miljøvennlig energiomlegging Det benyttes foreløpig fornybar energi i tre av kommunens bygg. Utfasing av oljefyr og annen fossil oppvarming i kommunale bygg må, dersom målsetningen om utfasing av oljefyr som primærkilde innen 2020 skal nås, startes nå. Kommunen ønsker i den reviderte planen å se videre på muligheten for å utvikle bruk av alternativ energi for eksisterende bygningsmasse. Det ønskes også å se på muligheten for å tilrettelegge for fornybar energi i ny bebyggelse. 9

10 Skole og opplæring Rælingen kommune ønsker å jobbe aktivt opp mot kommunens skoler og barnehager i arbeidet med ny klima- og energiplan. Disse er viktige med tanke på kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid. Rælingen har gjennom prosjektet Renofil jobbet med det ytre miljø og forsøpling av dette. Gjennom arbeidet med revidering av klima- og energiplanen ønskes det å undersøke om det er mulig å utvide prosjektet med tanke på opplæring i klima- og energispørsmål. Medvirkning med skoler og barnehager gjennom hele planprosessen er i den forbindelse viktig. Informasjon, veiledning og holdninger Kommunen har få virkemidler når det gjelder energieffektivisering og miljøvennlig energibruk i eksisterende bygg og boliger som ikke er dens egne. Kommunen kan tilrettelegge for ønskede handlingsmønstre som mindre bilbruk og avfallssortering, men også her har kommunen få virkemidler og kun en indirekte virkning. Arbeidet med informasjon, veiledning og holdningsskapende arbeid ut mot kommunens innbyggere er i den sammenhengen svært viktig. Prosjektet Renofil har til nå i stor grad jobbet mot kommunens skoler og barnehager. En videreføring av prosjektet for å favne bredere og nå ut til en større del av kommunens innbyggere er en mulig strategi som også kan benyttes i kommunens klima- og energiplanlegging. Muligheten for at planen kan samordne virkemidlene og innsatsen på dette området vil være et viktig tema i planen. Forbruk og avfallshåndtering Det er det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling (ROAF) som er ansvarlig for å drive mottak, innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i Rælingen og de syv andre eierkommunene. Rælingen kommune ønsker å være en aktiv eier gjennom deltagelse i ROAF sin strategiutvikling. Hvordan kommunen kan jobbe med forbruk og avfallshåndtering ved siden av ROAF sin virksomhet vil bli tema i planen. Landbruket Rælingen kommune er i ferd med å revidere sin kommunedelplan for landbruk. Prosessen vil gå parallelt med kommunedelplanen for klima og energi. Planene vil samkjøres og hvordan kommunen velger å jobbe med klima med tanke på landbruket vil bli synligjort gjennom planarbeidet. Drenering av jordbruksmark, binding av CO 2, skogvirke som miljøvennlig materialet, samt potensialet for biobrensel vil bli aktuelle emner. Det skal gjennom de to planene ses på muligheten for å synliggjøre hva som gjøres av klimatiltak i landbruket i dag og hvilke muligheter kommunen har for å være involvert i klimatiltak på dette området i fremtiden. Klimaendringer og klimatilpasning Klimaendringene er i gang og kommunen har, som en del av sitt helhetlige ansvar for samfunnsutviklingen, et ansvar for at relevant kunnskap om klima og framtidige klimaendringer legges til grunn for samfunnsplanlegging og myndighetsutøvelse. Hvordan kommunen berøres av klimaendringene og hvordan det skal jobbes med å tilpasse seg disse vil være viktige elementer i arbeidet med planen. Overvannshåndtering vil bli et sentralt tema i dette arbeidet. Kommunen skal i gang med å gjennomføre en helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som skal være ferdig i Arbeidet med ROS analysen og revideringen av klima- og energiplanen vil gå parallelt og samkjøres på temaer som dreier seg om klimaendringer og klimatilpasning. 10

11 3.2 Utfordringer Statistisk sentralbyrå sluttet i 2012 å publisere tall for kommunal energibruk og klimagassutslipp. Bakgrunnen for dette var stor usikkerhet rundt metodebruken og kvaliteten på statistikken. En stor del av arbeidet med planen vil dermed bli å finne frem til og tilgjengeliggjøring informasjon om klimagassutslipp og energibruk innen ulike sektorer i, samt deler av, kommunen. Siden kommunen tar sikte på å gjennomføre planarbeidet selv vil den delen av planen som omhandler kommunens status i stor grad basere seg på det tallfestede materialet kommunen har tilgjengelig. En stor del av arbeidet vil i tillegg være å finne gode og realistiske tiltak. Det finnes per i dag ikke et helhetlig system for å beregne effekten av det enkelte tiltak. Kommunen vil jobbe med å finne målbare størrelser, både kvantitative og kvalitative, som kan indikere at tiltakene fungerer positivt. 11

12 4. Planprosess, utredninger og medvirkning Rælingen kommune vil gjennomføre størsteparten av planarbeidet selv og planarbeidet vil bli ledet av rådmannskontoret. Flere av kommunens øvrige enheter vil bli involvert i arbeidet med vekt på eiendomsenheten, utbyggingsservice, kommunalteknikk. Siden skole og opplæring skal behandles som et eget tema i planen er det også et ønske om deltagelse fra skolene og barnehagene i planarbeidet. Det vil bli dannet en styringsgruppe og arbeidsgrupper med relevante aktører fra de forskjellige enhetene. Arbeidsgruppene skal blant annet gjøre opp status for tiltakene fra forrige klima- og energiplan og bidra med kunnskap og tall som er nødvendig for å gi en god statusbeskrivelse av energiforbruk og klimagassutslipp. Kommunen vil vurdere ulike typer tiltak som kan føre til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert energibruk og mer bruk av energi fra fornybare kilder. Der det er mulig skal mål og tiltak tidfestes, kostnadsberegnes og effekten tallfestes og ansvar for gjennomføring skal fordeles. Det tas i utgangspunktet ikke sikte på bruk av konsulentbistand. Dersom det blir behov for det vil dette bli avklart i selve planarbeidet. Kommunens komité for klima og miljøvern vil bli holdt løpende orientert om planarbeidet, og vil bli gitt mulighet til å komme med innspill underveis. Det tas også sikte på å involvere kommunens ungdomsråd, samt barn og unges kommunestyre i selve planarbeidet. Det vil bli holdt enkeltmøter med andre relevante aktører der det er behov for å informere eller drøfte enkelte deler av planen. Formell varsling av oppstart skjer samtidig med kunngjøring og utlegging av forslag til planprogram. Det tas sikte på at høringsuttalelsene kan vurderes i løpet av høsten, slik at planprogrammet kan fastsettes før utgangen av Arbeidet med planforslaget vil foregå vinteren og våren 2013/14 og sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn våren/sommeren Høringsperioden vil være til over sommeren og det tas sikte på at planen kan fastsettes etter ferien Det er satt opp følgende framdriftsplan: Aktivitet/fase M J J A S O N D J F M A M J J A S O Oppstart Utarbeide planprogram P Planprogram høring Fastsetting av planprogram P Utarbeide planforslag P Planforslaget høring Fastsetting av planforslaget P politisk behandling P 12

13 13

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal www.fylkesmannen.no/oppland 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 6 2.1 Befolkningsdata 6 2.1.1 Befolkningssammensetning 6 2.1.2 Fødselsoverskudd 6 2.1.3

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE 2010-2013 Høringsutkast mars 2009 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PLANEN 5 KOMMUNENS ROLLE 5 NASJONALE OG FYLKESKOMMUNALE MÅL 6 FROGN KOMMUNES RELEVANTE VEDTATTE

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland ROGALAND FYLKESKOMMUNE Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer