Kommunedelplan klima og energi Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx"

Transkript

1 Kommunedelplan klima og energi Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

2 2

3 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen Bakgrunn Formål Rammer og føringer Nasjonale føringer... 6 Norges klimapolitikk Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Klimatilpasning i Norge EUs rammedirektiv for avfall 2.2 Regionale føringer... 7 Regional planstrategi Klima- og energiplan for Akershus 2.3 Lokale føringer... 7 Kommuneplan for Rælingen Kommunedelplan for energi og klima Sentrale tema og problemstillinger Tema... 9 Areal- og transportplanlegging Egen virksomhets klimapåvirkning og energibruk Miljøvennlig energiomlegging Skole og opplæring Informasjon, veiledning og holdninger Forbruk og avfallshåndtering Landbruket Klimaendringer og klimatilpasning 3.2 Utfordringer Planprosess, utredninger og medvirkning

4 4

5 1. Bakgrunn og formål med planen 1.1 Bakgrunn Global oppvarming som følge av klimagassutslipp er en av de største utfordringene dagens samfunn står ovenfor. Den viktigste årsaken til menneskeskapte klimagassutslipp er bruken av fossile, ikkefornybare energikilder som kull, olje og gass. I Norge er det olje- og gassutvinning (25,5 %), industri og bergverk (22,1 %), samt veitrafikk (18,9 %) som står for de største utslippene av klimagasser. Til sammenligning bidrar transportsektoren i Akershus med omtrent 80 % av klimagassutslippene i fylket. Klimagassutslippene i Rælingen kommune er i hovedsak knyttet til industri, veitrafikk, stasjonær forbrenning knyttet til husholdninger, samt landbruk. For å bidra til nasjonale mål om utslippskutt vedtok Rælingen kommune i 2009 Kommunedelplan for energi og klima I Kommunal planstrategi for Rælingen 2012, ble det gjort en gjennomgang av revisjonsbehovet for kommunens planer. Det fremgår her at Kommunedelplan energi og klima skal vurderes for revisjon. Begrunnelsen for vurderingen er at planen anses som lite forankret i kommunen, og at den fremstår som for generell. Videre er ikke klimaendringer og tilhørende klimatilpasning en del av nåværende plan og skal derfor nå få en viktig plass i kommunens arbeid med klima. Det er vedtatt, gjennom Handlingsprogram for Rælingen kommune, at oppstart for planarbeidet skal være i 2013 og at den endelige planen skal vedtas i Formål Planarbeidet skal føre til at Rælingen kommune bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert energibruk og mer bruk av energi fra fornybare kilder, samt gjøre kommunen bedre rustet til å ta imot de endringene et varmere, våtere og mer ekstremt klima vil medføre. Formålet med planen er således todelt, hvor den ene delen skal bidra til en reduksjon i de nasjonale klimagassutslippene mens den andre delen skal styrke kommunens tilpasning til et endret klima. Planen skal vise status for Rælingen kommune som organisasjon og samfunn, kommunens mål og tiltak. Den skal omfatte kommunens rolle som myndighet og samfunnsutvikler med ansvar for planlegging, samt rollene som tjenesteyter, innkjøper, eiendomsforvalter og kunnskapsformidler. Planen skal bestå av en plandel med en statusdel, og en tiltaksdel hvor tiltak og virkemidler er beskrevet. Planen skal gjelde for perioden Planen skal legges til grunn og gi føringer for kommunens mer detaljerte planlegging, og myndighetog virksomhetsutøvelse. Den skal være et viktig redskap som gir kommunen underlag for beslutninger som involverer energibruk og klimaspørsmål. Den skal være godt forankret i kommunen og lett tilgjengelig for kommunens innbyggere. Planen skal være kort, presis og lettlest så det er enkelt å forstå oppbygging og innhold. 5

6 2. Rammer og føringer 2.1 Nasjonale føringer Norges klimapolitikk Det fremgår av St. meld. nr. 21 ( ) Norges klimapolitikk (klimameldingen) at det er en målsetting for Norge at to tredjedeler av norske klimakutt skal tas nasjonalt. Det legges opp til å kutte utslipp av klimagasser (målt som CO2-ekvivalenter) med 30 % innen 2020, med 1990 som referanseår. Ytterligere 10 % skal kuttes innen 2020 dersom mange nok andre land vedtar tilsvarende mål. Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050, dersom en «ambisiøs internasjonal klimaavtale» er på plass innen I klimameldingen signaliserer regjeringen blant annet at de vil skjerpe energikravene i nåværende forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) til passivhusnivå i 2015 og videre til nesten nullenerginivå i Det ble i klimaforliket, vedtatt i stortinget 6. juni 2012, gitt enighet om enkelte tillegg til klimameldingen. Det ble blant annet vedtatt at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og som primærkilde i øvrige bygg i De Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging fremholder at en aktiv kommunal planlegging kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Forventningene peker på klima og energi som et av seks prioriterte temaer. Den understreker at regjeringen forventer at kommunene gjennom arealplanleggingen legger til rette for redusert energibruk og klimagassutslipp, energieffektivisering, utbygging av fornybar energi og tilpasning til klimaendringene. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Kommunene skal i følge den Statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging i kommunene, gjøre en helhetlig og langsiktig klima- og energiplanlegging som omfatter alle deler av kommunens virksomhet og ansvarsområder. Alle kommuner skal i sin kommuneplan eller som egen kommunedelplan behandle klima- og energispørsmål. Blant annet skal kommunene presentere hvordan de skal ivareta hensynet til klima, energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging under de løpende planprosessene under plan- og bygningsloven. Det skal settes mål for utslippsreduksjoner og tiltak, som vedtas politisk. Det pekes særlig på kommunenes mulighet til å påvirke utslipp fra transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk. Planretningslinjen understreker at tiltak som har positiv effekt både for å motvirke klimaendringer og for å bevare naturmangfoldet og andre viktige miljøverdier skal prioriteres. Det fremgår av planretningslinjen at «revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst hvert fjerde år». Klimatilpasning i Norge Stortingsmelding nr. 33 Klimatilpasning i Norge ( ) varsler at det skal utarbeides en statlig planretningslinje for kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med klimatilpasning i areal- og samfunnsplanleggingen. Denne skal innarbeides i den eksisterende planretningslinjen for klima- og energiplanlegging i kommunene, beskrevet over. Det fremgår av meldingen at «alle kommuner bør gjennomgå hvordan de berøres av klimaendringen. Kommunene bør også identifisere tiltak som kan 6

7 bidra til å gjøre den mer klimarobust og dermed unngå fremtidige kostnader og økt risiko for tap av liv». EUs rammedirektiv for avfall EUs rammedirektiv for avfall inneholder overordnede prinsipper og regler for avfallshåndtering som er bindende for Norge. Den stiller krav om at 50 % av husholdningsavfallet skal materialgjenvinnes eller gjenbrukes innen år For bygg- og anleggsavfall (unntatt farlig avfall) stilles det krav om at minst 70 % skal gjenbrukes eller materialgjenvinnes innen Regionale føringer Regional planstrategi I februar 2013 ble ny Regional planstrategi for Akershus vedtatt i fylkestinget. Behovet for en tydelig klima- og energipolitikk trekkes fram som et prioritert område. Videre vektlegges energiøkonomisering, avfallshåndtering og klimatiltak i kommuneplanleggingen som sentrale temaer for framtidig planlegging. Klima- og energiplan for Akershus Klima- og energiplan for Akershus inneholder høye klimaambisjoner for Akershus fylke knyttet til transport, forbruk og avfall, stasjonær energi, klimatilpasning, utdanning og kompetanse, samt landbruk. Det fremgår av Regionale planstrategi for Akershus at fylkes klima- og energiplan skal rulleres og gis status som regional plan, med oppstart i Denne planen vil bli en viktig føring for kommunens fremtidige klimaarbeid. 2.3 Lokale føringer Kommuneplan for Rælingen Kommuneplanens samfunnsdel foreligger til høring høsten Klimahensyn er et av satsingsområdene i den nye kommuneplanen. Styringsmål og strategier som vedtas knyttet til dette satsningsområde vil konkretiseres og være førende for kommunens nye klima- og energiplan (fig. 1). Kommuneplanens arealdel er også under revisjon. Bestemmelser og retningslinjer i denne vil kunne ha betydning og legge føringer for den nye klima- og energiplanen. Kommunedelplan for energi- og klima Kommunedelplan energi- og klima for Rælingen kommune ble utarbeidet av konsulentfirmaet CO 2 focus. Tilhørende planen ble det utarbeidet et klimaregnskap rettet mot Rælingen kommunes egen virksomhet. Dette ble igjen utført i 2011 av samme konsulentfirma. Fordi kommunen hadde for liten innsikt i beregningsmetodikken som ble benyttet og dermed liten oversikt over eventuelle feilkilder, ble det i forbindelse med det nye klimaregnskapet vedtatt at kommunen skulle avvente med å utarbeide nye klimaregnskap til en bedre metodikk var tilgjengelig. Med bakgrunn i dette er det ikke planlagt et tilhørende klimaregnskap til den revidert klima- og energiplanen. 7

8 Styringsmål: Hensynet til mennesker og natur er ivaretatt gjennom reduserte klimagassutslipp, effektiv og fornybar energibruk og ved tilpasning til et endret klima. Strategiene er som følger: Innarbeide klimahensyn som en viktig føring i alle planer og prosesser etter plan- og bygningsloven. Utarbeide konkrete målsettinger for utslippsreduksjoner og energibruk, samt utarbeide konkrete tiltak gjennom kommunedelplan for klima og energi. Samordne areal- og transportplanlegging for å sikre en bærekraftig miljø- og klimautvikling. Legge kollektivtilgjengelighet til grunn som et vesentlig kriterium i forbindelse med utbygging og lokalisering av nye boliger, arbeidsplasser samt offentlige bygg og arealer. Samordne virkemidler for og investere i energisparende løsninger i den kommunale bygningsmassen samt øke bruken av fornybare energikilder. Påvirke og stimulere til at bruk av fornybar energi og energisparende løsninger ved all ny utbygging øker, samt legge til rette for dette ved eksisterende bebyggelse. Sikre at kommunens sårbarhet mot klimaendringene inngår i kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse og gjøre vurderinger av hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere konsekvensene. Innarbeide en helhetlig overvannshåndtering, for å sikre en god vannkvalitet. Tilrettelegge for klimavennlige løsninger som avfallsreduksjon, økt resirkulering og gjenbruk. Innarbeide klimavennlige holdninger og kunnskap og tilrettelegge for klimavennlig atferd gjennom miljøvennlig rådhus, i øvrige virksomheter og for kommunens innbyggere. Fig. 1 Utklipp fra høringsforslaget til kommuneplanens samfunnsdel, satsningsområdet klimahensyn. 8

9 3. Sentrale tema og problemstillinger 3.1 Tema Kommunen har mange roller som har innvirkning på, og blir påvirket av klima. Arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og energibruk, samt klimatilpasning berører på den måten svært mange deler av kommunens virksomhet. Det er imidlertid store deler av kommunens samlede klimagassutslipp og energibruk som genereres fra privat transport, private boliger og andre bygg som ikke har tilknytning til kommunens virksomhet. Kommunen har ikke virkemidler til å redusere alle lokale utslipp, men gjennom arbeidet med planen ønskes muligheten for å påvirke befolkningen til et handlingsmønster som genererer mindre klimagassutslipp og lavere energibruk utredet. Hvilke tema som skal inngå i planen vil bli gjort rede for under. Temaene omfatter hva kommunen kan gjøre i egen drift, hva kommunen kan gjøre i partnerskap med andre og tilrettelegginger kommunen kan gjøre for andre. Areal- og transportplanlegging Store deler av Rælingens klimagassutslipp er knyttet til veitrafikk. Stasjonær forbrenning knyttet til husholdninger utgjør også en del av kommunens totale utslipp. Alle beslutninger om lokalisering og utforming av boliger, næringsvirksomhet og infrastruktur vil påvirke energibruk og utslipp fra transport og bygninger i lang tid framover. Det er viktig for kommunen å tilrettelegge for et framtidig utbyggingsmønster som bidrar til redusert bilbruk og gi økte muligheter for et bedret kollektivtilbud. Det ønskes samtidig å gjøre det så attraktivt og enkelt som mulig å gå og sykle i kommunen. Rælingen kommunes visjon er å være en trivselskommune med nærhet til Østmarka og Øyeren. Muligheten for at Øyeren og Østmarka gjøres tilgjengelig på en miljøvennlig måte skal være en viktig del av kommunens arealplanlegging. Hvordan kommunen på en god måte skal innarbeide klima og energi i sin arealplanlegging vil være et viktig tema i arbeidet med klima- og energiplanen. Egen virksomhets klimapåvirkning og energibruk Kommunens virksomhet utøver flere aktiviteter som har relevans for klima. Hva kommunen kan gjøre i egen drift vil derfor være en sentral del av planarbeidet. Rælingen kommune har gjennomført flere tiltak knyttet til den forrige klima- og energiplanen. Det er blant annet gjennomført et EPC prosjekt som har omfattet 28 av kommunens bygg. Prosjektet avsluttes i Hvordan kommunen skal jobbe videre med energieffektivisering når prosjektet er ferdig vil omtales i planen. Det vil i tillegg bli sett på muligheten for målsettinger og tiltak knyttet til energibruk i nye bygg, miljøprogram for vedlikeholds og utbyggingsprosjekter, veilys, spredte avløp, innkjøp og leveranse, kommunens egen transport, bruk av digitale hjelpemidler og avfallshåndtering og -reduksjon i kommunale bygg og bygningsprosjekter. Miljøvennlig energiomlegging Det benyttes foreløpig fornybar energi i tre av kommunens bygg. Utfasing av oljefyr og annen fossil oppvarming i kommunale bygg må, dersom målsetningen om utfasing av oljefyr som primærkilde innen 2020 skal nås, startes nå. Kommunen ønsker i den reviderte planen å se videre på muligheten for å utvikle bruk av alternativ energi for eksisterende bygningsmasse. Det ønskes også å se på muligheten for å tilrettelegge for fornybar energi i ny bebyggelse. 9

10 Skole og opplæring Rælingen kommune ønsker å jobbe aktivt opp mot kommunens skoler og barnehager i arbeidet med ny klima- og energiplan. Disse er viktige med tanke på kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid. Rælingen har gjennom prosjektet Renofil jobbet med det ytre miljø og forsøpling av dette. Gjennom arbeidet med revidering av klima- og energiplanen ønskes det å undersøke om det er mulig å utvide prosjektet med tanke på opplæring i klima- og energispørsmål. Medvirkning med skoler og barnehager gjennom hele planprosessen er i den forbindelse viktig. Informasjon, veiledning og holdninger Kommunen har få virkemidler når det gjelder energieffektivisering og miljøvennlig energibruk i eksisterende bygg og boliger som ikke er dens egne. Kommunen kan tilrettelegge for ønskede handlingsmønstre som mindre bilbruk og avfallssortering, men også her har kommunen få virkemidler og kun en indirekte virkning. Arbeidet med informasjon, veiledning og holdningsskapende arbeid ut mot kommunens innbyggere er i den sammenhengen svært viktig. Prosjektet Renofil har til nå i stor grad jobbet mot kommunens skoler og barnehager. En videreføring av prosjektet for å favne bredere og nå ut til en større del av kommunens innbyggere er en mulig strategi som også kan benyttes i kommunens klima- og energiplanlegging. Muligheten for at planen kan samordne virkemidlene og innsatsen på dette området vil være et viktig tema i planen. Forbruk og avfallshåndtering Det er det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling (ROAF) som er ansvarlig for å drive mottak, innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i Rælingen og de syv andre eierkommunene. Rælingen kommune ønsker å være en aktiv eier gjennom deltagelse i ROAF sin strategiutvikling. Hvordan kommunen kan jobbe med forbruk og avfallshåndtering ved siden av ROAF sin virksomhet vil bli tema i planen. Landbruket Rælingen kommune er i ferd med å revidere sin kommunedelplan for landbruk. Prosessen vil gå parallelt med kommunedelplanen for klima og energi. Planene vil samkjøres og hvordan kommunen velger å jobbe med klima med tanke på landbruket vil bli synligjort gjennom planarbeidet. Drenering av jordbruksmark, binding av CO 2, skogvirke som miljøvennlig materialet, samt potensialet for biobrensel vil bli aktuelle emner. Det skal gjennom de to planene ses på muligheten for å synliggjøre hva som gjøres av klimatiltak i landbruket i dag og hvilke muligheter kommunen har for å være involvert i klimatiltak på dette området i fremtiden. Klimaendringer og klimatilpasning Klimaendringene er i gang og kommunen har, som en del av sitt helhetlige ansvar for samfunnsutviklingen, et ansvar for at relevant kunnskap om klima og framtidige klimaendringer legges til grunn for samfunnsplanlegging og myndighetsutøvelse. Hvordan kommunen berøres av klimaendringene og hvordan det skal jobbes med å tilpasse seg disse vil være viktige elementer i arbeidet med planen. Overvannshåndtering vil bli et sentralt tema i dette arbeidet. Kommunen skal i gang med å gjennomføre en helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som skal være ferdig i Arbeidet med ROS analysen og revideringen av klima- og energiplanen vil gå parallelt og samkjøres på temaer som dreier seg om klimaendringer og klimatilpasning. 10

11 3.2 Utfordringer Statistisk sentralbyrå sluttet i 2012 å publisere tall for kommunal energibruk og klimagassutslipp. Bakgrunnen for dette var stor usikkerhet rundt metodebruken og kvaliteten på statistikken. En stor del av arbeidet med planen vil dermed bli å finne frem til og tilgjengeliggjøring informasjon om klimagassutslipp og energibruk innen ulike sektorer i, samt deler av, kommunen. Siden kommunen tar sikte på å gjennomføre planarbeidet selv vil den delen av planen som omhandler kommunens status i stor grad basere seg på det tallfestede materialet kommunen har tilgjengelig. En stor del av arbeidet vil i tillegg være å finne gode og realistiske tiltak. Det finnes per i dag ikke et helhetlig system for å beregne effekten av det enkelte tiltak. Kommunen vil jobbe med å finne målbare størrelser, både kvantitative og kvalitative, som kan indikere at tiltakene fungerer positivt. 11

12 4. Planprosess, utredninger og medvirkning Rælingen kommune vil gjennomføre størsteparten av planarbeidet selv og planarbeidet vil bli ledet av rådmannskontoret. Flere av kommunens øvrige enheter vil bli involvert i arbeidet med vekt på eiendomsenheten, utbyggingsservice, kommunalteknikk. Siden skole og opplæring skal behandles som et eget tema i planen er det også et ønske om deltagelse fra skolene og barnehagene i planarbeidet. Det vil bli dannet en styringsgruppe og arbeidsgrupper med relevante aktører fra de forskjellige enhetene. Arbeidsgruppene skal blant annet gjøre opp status for tiltakene fra forrige klima- og energiplan og bidra med kunnskap og tall som er nødvendig for å gi en god statusbeskrivelse av energiforbruk og klimagassutslipp. Kommunen vil vurdere ulike typer tiltak som kan føre til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert energibruk og mer bruk av energi fra fornybare kilder. Der det er mulig skal mål og tiltak tidfestes, kostnadsberegnes og effekten tallfestes og ansvar for gjennomføring skal fordeles. Det tas i utgangspunktet ikke sikte på bruk av konsulentbistand. Dersom det blir behov for det vil dette bli avklart i selve planarbeidet. Kommunens komité for klima og miljøvern vil bli holdt løpende orientert om planarbeidet, og vil bli gitt mulighet til å komme med innspill underveis. Det tas også sikte på å involvere kommunens ungdomsråd, samt barn og unges kommunestyre i selve planarbeidet. Det vil bli holdt enkeltmøter med andre relevante aktører der det er behov for å informere eller drøfte enkelte deler av planen. Formell varsling av oppstart skjer samtidig med kunngjøring og utlegging av forslag til planprogram. Det tas sikte på at høringsuttalelsene kan vurderes i løpet av høsten, slik at planprogrammet kan fastsettes før utgangen av Arbeidet med planforslaget vil foregå vinteren og våren 2013/14 og sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn våren/sommeren Høringsperioden vil være til over sommeren og det tas sikte på at planen kan fastsettes etter ferien Det er satt opp følgende framdriftsplan: Aktivitet/fase M J J A S O N D J F M A M J J A S O Oppstart Utarbeide planprogram P Planprogram høring Fastsetting av planprogram P Utarbeide planforslag P Planforslaget høring Fastsetting av planforslaget P politisk behandling P 12

13 13

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Forslag til planprogram 25.01.2016 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 3.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029. Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune

Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029. Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune Kommunedelplan for klima og energi 2017-2029 Fastsatt av formannskapet 9.5.2016 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 3.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012

Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017. Vedtatt 30. august 2012 Planprogram for Kommunedelplan om klima og energi 2013-2017 Vedtatt 30. august 2012 Innledning og status Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for energi og klima Forslag til offentlig høring vedtatt utlagt av Klima- og miljøutvalget 10.

Planprogram Kommunedelplan for energi og klima Forslag til offentlig høring vedtatt utlagt av Klima- og miljøutvalget 10. Planprogram Kommunedelplan for energi og klima Forslag til offentlig høring vedtatt utlagt av Klima- og miljøutvalget 10. september 2018 Planprogram for rullering av Nannestad kommunes energi- og klimaplan

Detaljer

Innhold 1. Formål med planarbeidet Status og utfordringer Internasjonale klimautfordringer og føringer

Innhold 1. Formål med planarbeidet Status og utfordringer Internasjonale klimautfordringer og føringer Innhold 1. Formål med planarbeidet... 2 2. Status og utfordringer... 2 2.1 Internasjonale klimautfordringer og føringer... 2 2.2 Nasjonale mål og føringer... 3 2.3 Status og mål for klimaarbeidet i Halden

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

Innhold Forslag til planprogram Formål med planarbeidet Status og utfordringer Internasjonale klimautfordringer og

Innhold Forslag til planprogram Formål med planarbeidet Status og utfordringer Internasjonale klimautfordringer og Innhold Forslag til planprogram... 2 1. Formål med planarbeidet... 2 2. Status og utfordringer... 2 2.1 Internasjonale klimautfordringer og føringer... 2 2.2 Nasjonale mål og føringer... 3 2.3 Status og

Detaljer

Ny retningslinje om klimatilpasning Arrangør: NKF

Ny retningslinje om klimatilpasning Arrangør: NKF Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tromsøkonferansen 2018 Ny retningslinje om klimatilpasning Arrangør: NKF Fagdirektør Magnar Danielsen Tromsø, 5. februar 2018 Tema Bakgrunn Klimatilpasning Nye

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN

2. FORMÅL OG ENDRINGER SIDEN FORRIGE PLAN 1. INNLEDNING Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verden står overfor. Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser

Detaljer

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold

Nesodden kommune. Utkast. Planprogram for klima- og biomangfoldplan. Klimagassutslipp Biologisk mangfold Utkast Nesodden kommune Planprogram for klima- og biomangfoldplan Klimagassutslipp Biologisk mangfold 16.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid: Planprogram for kommunedelplan for Klima - og energi for Marker

Varsel om oppstart av planarbeid: Planprogram for kommunedelplan for Klima - og energi for Marker Varsel om oppstart av planarbeid: Planprogram for kommunedelplan for Klima - og energi for Marker 2019-2030 Forslag til planprogram I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl.) 11-12 varsles oppstart av

Detaljer

Ny retningslinje om klimatilpasning Arrangør: Norsk kommunalteknisk forening

Ny retningslinje om klimatilpasning Arrangør: Norsk kommunalteknisk forening Kommunal- og moderniseringsdepartementet NKF-dagene 2018 Ny retningslinje om klimatilpasning Arrangør: Norsk kommunalteknisk forening Fagdirektør Magnar Danielsen Ålesund, 5. juni 2018 Tema Bakgrunn Klimatilpasning

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og KLIMA- OG ENERGIPLAN Høring 01.06.2017 Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og hva som skal utredes for å lage en klima- og energiplan for Tydal

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan energi og klima. Høringsutkast

Planprogram. Kommunedelplan energi og klima. Høringsutkast Planprogram Kommunedelplan energi og klima Høringsutkast 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formålet med planarbeidet... 3 2.1 Avgrensninger i planarbeidet... 3 3. Rammer og føringer for planarbeidet... 3

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI RENNESØY KOMMUNE PLANPROGRAM Høringsfrist: 30.04.2011 SAMMENDRAG Rennesøy kommune skal utvikle en kommunedelplan for klima og energi, - med sentrale mål og planer for

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN ENERGI OG KLIMA ETNEDAL KOMMUNE Utkast datert 21.12.2012 0 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet En energi- og klimaplan for kommunen skal beskrive forhold og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forslag til kommunedelplan for klima, energi og miljø, utleggelse til offentlig ettersyn

SAKSFRAMLEGG. Forslag til kommunedelplan for klima, energi og miljø, utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak: 2015/10-17 Arkiv: 143 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Nes eldreråd 05.06.2018 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.06.2018 Utvalg for teknikk,

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND

HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND HØRING: REGIONAL PLAN - KLIMAUTFORDRINGENE I NORDLAND Illustrasjon: Selfors barneskole, 3.trinn ET KLIMAVENNLIG NORDLAND Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor. Nordlandssamfunnet

Detaljer

Planprogram for klimaplan for Fredrikstad

Planprogram for klimaplan for Fredrikstad Varsel om oppstart av planarbeid: Planprogram for klimaplan for Fredrikstad Høringsversjon Bakgrunn Fredrikstad kommune rullerer sin klimaplan for tredje gang. Gjeldende klimaplan fra 2012 hadde i hovedsak

Detaljer

Klima og energiplaner og planlovverket

Klima og energiplaner og planlovverket Klima og energiplaner og planlovverket av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Klima- og energiplaner i kommunene Mange kommuner har vedtatt en klimaog energiplan De fleste

Detaljer

Alice Gaustad, seksjonssjef. Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer

Alice Gaustad, seksjonssjef. Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer Alice Gaustad, seksjonssjef Klima og energiplanlegging i kommunene statlige planretningslinjer FNs klimapanel: hovedkonklusjoner Klimaendringene er menneskeskapte. Klimaendringene har gitt og vil gi mer

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Engerdal kommune helt naturlig

Engerdal kommune helt naturlig Engerdal kommune helt naturlig FORSLAG TIL PLANPROGRAM Klima- og energiplan 2019-2028 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Planprogram...3 2 FORMÅLET MED OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...4

Detaljer

Forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for klima- og energi

Forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for klima- og energi Forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for klima- og energi Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Sentrale temaer og problemstillinger... 4 Prosessutslipp... 4 Stasjonær forbrenning... 4

Detaljer

Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging. Siri Sorteberg og Henrik Gade

Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging. Siri Sorteberg og Henrik Gade Kommunal sektor og klimatiltak kartlegging av erfaringene med SPR for klima og energiplanlegging Siri Sorteberg og Henrik Gade Hovedfunn fra FNs klimapanels 5. hovedrapport Menneskers påvirkning er hovedårsaken

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Kommunedelplan for energi, miljø og klima. Forslag til Planprogram. Utkast

Kommunedelplan for energi, miljø og klima. Forslag til Planprogram. Utkast Kommunedelplan for energi, miljø og klima Forslag til Planprogram Utkast 14.11.16 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Planprogram... 3 1.3 Forankring i kommuneplanens samfunnsdel Alta vil!... 4 2.

Detaljer

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark MILJØFAGKONFERANSEN 09.11.17 Prosjektleder: Marianne Haukås Team Næring og innovasjon HVORDAN EN REGIONAL PLAN BLIR TIL Planstrategi Planprogram

Detaljer

Høringsuttalelse. Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Høringsuttalelse. Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Saksnr.: 2017/11358 Løpenr.: 207925/2017 Klassering: S00 Saksbehandler: Inger Berit Kolseth Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.12.2017 Høringsuttalelse. Statlige

Detaljer

Klima- og energiplaner. Hva skal de inneholde og hvordan kan vi påvirke?

Klima- og energiplaner. Hva skal de inneholde og hvordan kan vi påvirke? Klima- og energiplaner Hva skal de inneholde og hvordan kan vi påvirke? Hva sier loven? Plan- og bygningsloven 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet

Detaljer

al and R on åk Foto: H 1

al and R on åk Foto: H 1 Foto: Håkon Randal 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Klima- og energiplanlegging... 1 1.3 Planprogram... 2 2. FORMÅL... 4 3. PLANPROSESS... 5 3.1 Opplegg for medvirkning...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019 2030 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.1 Formål... 2 2. Føringer... 3 2.2 Nasjonale føringer... 3 2.2 Regionale føringer... 3 3. Visjon... 3 4.

Detaljer

Nye statlige planretningslinjer om klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

Nye statlige planretningslinjer om klima- og energiplanlegging og klimatilpasning Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye statlige planretningslinjer om klima- og energiplanlegging og klimatilpasning Avdelingsdirektør Erik Vieth Pedersen Oslo, 4. desember 2018 Nyheter på klimafronten

Detaljer

Klimanettverk som. klimapolitikken. samarbeidsforum for. Fylkesmannens perspektiv. Hans Bakke Strategidirektør Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Klimanettverk som. klimapolitikken. samarbeidsforum for. Fylkesmannens perspektiv. Hans Bakke Strategidirektør Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Klimanettverk som samarbeidsforum for klimapolitikken. Fylkesmannens perspektiv Hans Bakke Strategidirektør Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Fylkesmannsinstruksen - roller Iverksetter Bidra til gjennomføring

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

Regional klimaplan for Telemark Planprogram

Regional klimaplan for Telemark Planprogram Regional klimaplan for Telemark Planprogram Kick-off i Bø 18. januar 2017 Styringsgruppeleder Ådne Naper Foto: www.colourbox.com Oppsett Bakgrunn Virkemidler Regional klimaplan for Telemark Mål for klimaplanen

Detaljer

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Klimafestivalen, Møterom Melhus, Statens Hus, Trondheim Torsdag 20.08.2015 Christine Bjåen Sørensen Agenda 1. Innledning 2. Gjennomgang

Detaljer

CHALLENGE KLIMATILPASNING

CHALLENGE KLIMATILPASNING KLIMATILPASNING Statlige planretningslinjer om klimatilpasning Miljødirektoratet, webinar 2019-01-29 / Eivind Junker Hva er en SPR, egentlig? TECHNOLOGY Nasjonale forventninger Statlige planretningslinjer

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Mikkel Andreas Jørnsøn Kvasnes Arkiv: 144 K0 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Mikkel Andreas Jørnsøn Kvasnes Arkiv: 144 K0 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Mikkel Andreas Jørnsøn Kvasnes Arkiv: 144 K0 13/2661-52 Dato: 27.11.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR MILJØ MED HOVEDTEMA KLIMA OG ENERGI 2016-2025 - SLUTTBEHANDLING Vedlegg:

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI FORSLAG TIL PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2019 2031 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Innhold Formålet med planarbeidet... 3 Rammebetingelser... 3 Internasjonalt klimasamarbeid og FNs klimapanel (IPCC)... 3 Parisavtalen...

Detaljer

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø

Saksprotokoll i Komité for klima og miljø RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: 140 / 2016/1841-1 Saksframlegg Saksbehandler: Ana Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Komité for klima og miljø 01.06.2016 16/9 Kommuneplanutvalget 06.06.2016 16/50 Kommunestyret

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planforslag på høring: Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag. Chin-Yu Lee, STFK Høringsseminar

Planforslag på høring: Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag. Chin-Yu Lee, STFK Høringsseminar Planforslag på høring: Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag Chin-Yu Lee, STFK Høringsseminar 16.04.2016 Vedtatt i desember 2009 Rulleringsarbeid gir anledning til å oppdatere, evaluere

Detaljer

Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 09/31880

Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 09/31880 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 09/31880 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet slutter

Detaljer

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune

Dato: 16. februar Høring - Energi- og klimaplan /2020, Askøy kommune Dato: 16. februar 2011 Byrådssak 1071/11 Byrådet Høring - Energi- og klimaplan 2011-2014/2020, Askøy kommune MAWA SARK-03-201100219-33 Hva saken gjelder: Bergen kommune har i brev datert 22.desember 2010

Detaljer

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Bakgrunn og historikk ENØK plan Energiplan Klimaplan 1999 2005: Plan for reduksjon i kommunale bygg. Mål 6 % energisparing, oppnådd besparelse 6,2 %. Det

Detaljer

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Signy R. Overbye Meldal, 19. april 2012 Utgangspunkt Hva er problemet og hvordan kan vi bidra til å løse det? Fakta Kartlagte og beregnede klimaendringer med og

Detaljer

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009 Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken Energi 2009,17. november 2009 Sigrun Vågeng, KS Framtidig klimautvikling + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer nb! + 2 ºC

Detaljer

Kommunedelplan for energi, miljø og klima. Forslag til Planprogram. Revidert

Kommunedelplan for energi, miljø og klima. Forslag til Planprogram. Revidert Kommunedelplan for energi, miljø og klima Forslag til Planprogram Revidert 10.02.17 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Planprogram... 3 1.3 Forankring i kommuneplanens samfunnsdel Alta vil!... 3

Detaljer

1. BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSE AV ENERGI OG KLIMAPLAN

1. BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSE AV ENERGI OG KLIMAPLAN 1 1. BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSE AV ENERGI OG KLIMAPLAN 1.1. Planprogram formål og innhold Dette forslaget til planprogram er en prosjektplan for å lage energi og klimaplan for Sørum kommune. Programmet

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Saksframlegg Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar vedlagte Handlingsprogram for Framtidens byer 2008-2014.

Detaljer

Energi- og klimaplan for Fla kommune

Energi- og klimaplan for Fla kommune Energi- og klimaplan for Fla kommune 2017 2021 Kommunedelplan for energi og klima Planprogram Innhold 1 Sammendrag:... 2 2 Formål:... 3 3 Bakgrunn, mål og rammer for planarbeidet... 3 3.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Gamvik Kommune Kommunedelplan energi- og klima planprogram. www.gamvik.kommune.no. Utgave: 1. Dato: 2011-02-23

Gamvik Kommune Kommunedelplan energi- og klima planprogram. www.gamvik.kommune.no. Utgave: 1. Dato: 2011-02-23 Kommunedelplan energi- og klima planprogram Utgave: 1 Dato: 2011-02-23 planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: planprogram Utgave/dato: 1 / 2011-02-23 Arkivreferanse Gamvik 10/724

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel

Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel Revidering vedtatt i Planstrategi 2017-2020 Planene inngår i plan- og styringssystemet beskriver hvordan vi samordner planer beskriver

Detaljer

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI ArkivsakID.: 15/3087 Arkivkode: FE-130, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/15 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 02.09.2015 098/15 Formannskapet 09.09.2015 HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune.

Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Gjennomgående perspektiver i regional planlegging og planstrategiarbeid: Klima v/hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune. Regionale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter Hva har vi av planer? Hva

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus Kommunal klima- og energiplanlegging Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus 18.01.2017 Stavanger Visjon Sammen for en levende by Ca 130 000 innbyggere Våre verdier: Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Detaljer

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål

Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan. Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi for Sandnes Integrert i ny kommuneplan Historikk Lovgrunnlag Målsetninger Planer og utfordringer Resultatmål Energistrategi i Sandnes Historikk Miljøplan 1995 Egne mål og tiltak Miljøplan

Detaljer

Forslag til klima og energiplan høring

Forslag til klima og energiplan høring Saksdokument Forslag til klima og energiplan 201 8-2030 - høring Arkivsak: 17/00174-24 Arkivkode: 0, K20 Saksbehandler: Guro Haug Saksgang Møtedato Formannskapet 03.12.2018 Eldrerådet 20.11.2018 Kommunalt

Detaljer

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16. Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi

Saksutskrift. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16. Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima- og energi Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/05461-10 Arkivkode 0250 Saksbehandler Bente Lise Stubberud Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.05.2016 21/16 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for klima-

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen --- Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark Saksnr.: 12/1262 Dato: 29.01.2013 Ola Gillund Innledning Det har lenge vært

Detaljer

HØRINGSUTKAST PR KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA, ENERGI OG MILJØ TILTAKSDEL

HØRINGSUTKAST PR KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA, ENERGI OG MILJØ TILTAKSDEL ØRINGSUTKAST PR 16.5.18 KOUNEDELPLAN FOR KLIA, ENERGI OG ILJØ TILTAKSDEL 2018-2020 Datert 16.5.2018 Innhold 1. Innledning...3 2. sdel...3 Overordnet mål for Nes kommunes arbeid med klima og energi:...3

Detaljer

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) sområde Holdningsskapende arbeid Legge til rette og arbeide for øke kunnskapen og endring av

Detaljer

Energi- og klimaplan for Fla kommune

Energi- og klimaplan for Fla kommune Energi- og klimaplan for Fla kommune 2017 2021 Kommunedelplan for energi og klima Planprogram Innhold 1 Sammendrag:... 2 2 Formål:... 3 3 Bakgrunn, mål og rammer for planarbeidet... 3 3.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Vedtatt av kommunestyre 26. august 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører til global oppvarming.

Detaljer

Rullering av kommuneplan

Rullering av kommuneplan Rullering av kommuneplan 2016-2020 Workshop formannskapet 18.januar 2017 Alexandra Sandulescu og Ragnhild Tandberg Danielsen Workshop 18. januar Tema 1. Samfunnsdel historikk og begrunnelse for oppbygging

Detaljer

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast

Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Saknr. 14/11111-5 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Rullering av handlingsdelen til Hedmarks energi- og klimaplan - høringsutkast Innstilling til vedtak: Fylkesrådet sender forslag til rullert handlingsdel

Detaljer

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommuneplanseminar Evje og Hornnes Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Rammer for kommuneplanarbeidet Plan- og bygningsloven 1-1.Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig

Detaljer

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 27.04.2017 Innhold 1 Innledning... 3 2 Planprogrammet... 3 3 Planens formål... 4 4 Utredningsbehov... 4 5 Planprosessen... 5 5.1 Frister... 5 5.2 Deltakere... 6 6 Medvirkning...

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden Alstahaug kommune PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022 Vedtatt planutvalget: INNHOLD INNLEDNING...1 FØRINGER I VEDTATT PLANSTRATEGI...1 AREALDELEN...2 PLANPROSESS OG ARBEIDSMÅTE...

Detaljer

Opplegg for prosess rundt. utarbeidelse av ny klima - og energi plan for

Opplegg for prosess rundt. utarbeidelse av ny klima - og energi plan for Opplegg for prosess rundt utarbeidelse av ny klima - og energi plan for 20 20 20 30 Forslag til tjenestekomiteen august 2018 1 1. Bakgrunn og f ormål Formålet med planarbeidet er å sette retning for å

Detaljer

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007

Stortingsmelding nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Fredag 22. juni 2007 Stortingsmelding nr.34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk Fredag 22. juni 2007 Et foregangsland i klimapolitikken Overoppfyller Kyoto-forpliktelsen med 10 prosent Norge skal i perioden 2008 2012 overoppfylle

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan for energi, miljø og klima. Utkast E] Dokid: 17oo02o4(17/13-1) ~ FORSLAGTIL _ PLANPROGRAM

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan for energi, miljø og klima. Utkast E] Dokid: 17oo02o4(17/13-1) ~ FORSLAGTIL _ PLANPROGRAM E El- E] Dokid: 17oo02o4(17/13-1) ~ FORSLAGTIL _ PLANPROGRAM Nordlgsbgen Alta Kommunedelplan for energi, miljø og klima Forslag til Planprogram Utkast 14.11.16 1. lnnledning.....3 1.1 Bakgrunn.....3 1.2

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Status om klima- og energiarbeidet i Trøndelag

Status om klima- og energiarbeidet i Trøndelag Vedlegg TRAU-sak 20-2014 AU-møte 4.12.2015 Status om klima- og energiarbeidet i Trøndelag På AU-møte 8.12.2014 (TRAU-sak 20-2014: Klima- og energiarbeidet i Trøndelag) ble det vedtatt at «Trøndelagsrådets

Detaljer

Kommuneplan for Færder kommune

Kommuneplan for Færder kommune Kommuneplan for Færder kommune Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene - Arealplankartet for Tjøme vedtatt 03.09.2015 videreføres - Arealplankartet

Detaljer

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klimaarbeidet Utfordringer lokalt Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klima i endring Hvordan blir klimaproblemet forstått? Utfordringer

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2025 Planprogram Høringsforslag INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Mål med planarbeidet:... 4 1.2 Rammer for planarbeidet:... 4 1.3 Hensikten med planprogrammet:... 4 2. Planprosessen

Detaljer