MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE"

Transkript

1 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling Balestrand Næringsbygg 11:00 11:30 SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/12 12/172 Protokoll: ÅRSMELDING /12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE 33/12 12/339 Protokoll: TERTIALRAPPORT 1. TERTAIL BUDSJETTREVISJON 34/12 12/389 Protokoll: Søknad - Realisering av kyrkjestove/ livssynsnøytralt seremonirom på Tjugum 35/12 12/498 Protokoll: Eigedomsskatt for verk og bruk - uttale til eventuelle endringar frå departementt 36/12 12/401 Protokoll: Regionalt barnehage- og skulesamarbeid Sats på skulen - snu Sogn 37/12 12/371 Protokoll: TV-aksjonen NRK Amnesty International /12 12/484 Protokoll: Møteplan 2. halvår /12 12/447 Protokoll: Felles leiing ved NAV Balestrand og NAV Høyanger

2 40/12 12/480 Protokoll: Søknad om stønad til Ungdomspolitiske Dager 41/12 12/353 Protokoll: Delavtalar mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF 42/12 12/463 Protokoll: Vidareføring av interkommunalt prosjektsamarbeid knytt til lokalmedisinske tenester,inkl.rehabiliter... meistringsfu 43/12 12/360 Protokoll: Høyring - konsesjonssøknad for Nessane kraftverk i Balestrand kommune 44/12 12/380 Protokoll: Dokumentasjon av brannvesenet - Sogn brann og redning IKS 45/12 12/491 Protokoll: PLAN FOR MELLOMBELS ORDNING FOR OVERGREPSMOTTAK FOR KVINNER UTSETT FOR SEKSUELL VOLD-TILSLUTNAD TIL ORDNINGA 46/12 12/275 Protokoll: Nye vedtekter for kraftfond I 47/12 12/482 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd Protokoll: GRUNNAVTALE 48/12 12/526 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd Protokoll: LOKALE LØNSFORHANDLINGAR 2012 YMSE Orienteringar og drøftingar: Vidare framdrift kommunal planstrategi «Bustadbygging i distrikta» - 3-årig program i samarbeid med Husbanken Tiltaksplan Dagmar, herunder bruk av tilskot frå fylkesmannen Balestrand Harald N. Offerdal Ordførar

3 Sak 31/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 7/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 004 Arkivsaknr.: 12/172 Protokoll: ÅRSMELDING 2011 Vedlegg: Årsmelding 2011 Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 48.5, forskrift om årsregnskap og årsberetning SAKSOPPLYSNINGAR Kommunelova 48 inneheld reglar om m.a. årsmelding: 48. Årsregnskapet og årsberetningen. 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. I forskrift om årsregnskap og årsberetning er det gjeve nærare reglar om sakshandsaming og fristar m.v.: 10. Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at

4 Sak 31/12 årsregnskapet skal behandles. Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett. Arbeidet med årsmeldinga har vore lagt opp på same måten som tidlegare år. Ein har forsøkt å få fram generelle og sentrale utviklingstrekk og viktige forhold som bør kommenterast i høve til årsrekneskapen, samstundes som ein har prøvd å utarbeide eit faktagrunnlag og ein omtale av verksemda på det einskilde tenesteområdet i året som gjekk. Alle einingsleiarar med budsjettansvar har delteke i dette arbeidet. VURDERING Rådmannen vil tilrå at årsmeldinga vert nytta som eit grunnlag for diskusjonar kring kommunen si verksemd i 2011, for å lære, for å gje tilbakemelding til administrasjonen og som eit grunnlag for planlegging av naudsynte grep framover. Rådmannen si tilråding: Årsmeldinga for 2011 vert teken til orientering. Årsmeldinga syner fylgjande forhold som er spesielt positive: Ut frå årsmeldinga må kommunen framover ha spesielt fokus på desse områda: Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Utvalet røysta over rådmann si tilråding. Gunnvor Linde fremja forslag om slikt tillegg: -Etter mange år med driftsresultat i minus eller i balanse kan kommunen 2011 vise til eit positivt netto driftsresultat på 1,3 mill.

5 Sak 31/12 - dagleg bruk av IKT verktøy på alle områder/avdelingar-vil gje god kvalitets- og kostnadskontroll/styring. - skulane melder om godt læringsmiljø og svært gode resultat på nasjonale prøver. - gjennomføringsgraden overgang grunnskule/ vidaregåande er hundre prosent. -pleie og omsorg har jobba godt med planarbeid i samband med innføring av samhandlingsreforma. -kommunen har full barnehagedekning Fokus på desse områda: Mange av dei tilsette i kommunen nærmar seg pensjonsalder. Det er difor svært viktig å være aktiv i rekrutteringsarbeidet. -Fokus på kompetansekartlegging og kompetanseheving av tilsette. -fokus på god personalpolitikk og arbeid for å redusere sjukefråværet, ved mellom anna å gjennomføre medarbeidarsamtaler med alle tilsette. Utvalet røysta samla over tilrådinga Tilråding: Årsmeldinga for 2011 vert teken til orientering. Årsmeldinga syner fylgjande forhold som er spesielt positive: -Etter mange år med driftsresultat i minus eller i balanse, kan kommunen 2011 vise til eit netto driftsresultat på 1,3 mill. - dagleg bruk av IKT verktøy på alle områder/avdelingar-vil gje god kvalitets- og kostnadskontroll/styring. - skulane melder om godt læringsmiljø og svært gode resultat på nasjonale prøver. - gjennomføringsgraden overgang grunnskule/ vidaregåande er hundre prosent. -pleie og omsorg har jobba godt med planarbeid i samband med innføring av samhandlingsreforma. -kommunen har full barnehagedekning Ut frå årsmeldinga må kommunen framover ha spesielt fokus på desse områda: Mange av dei tilsette i kommunen nærmar seg pensjonsalder. Det er difor svært viktig å være aktiv i rekrutteringsarbeidet. -Fokus på kompetanse kartlegging å kompetanseheving av tilsette. -fokus på god personalpolitikk og arbeid for å redusere sjukefråværet, ved mellom anna å gjennomføre medarbeidarsamtaler med alle tilsette. Samrøystes

6 Sak 31/12 Handsaming: Utval for plan og utvikling: Utvalet kom samla fram til følgjande tilråding. Tilråding: Årsmeldinga for 2011 vert teken til orientering. Ein ser det som positivt at kommunen har eit samla positivt rekneskapsresultat. Ein er ut over dette godt nøgd med det arbeidet som er lagt ned frå administrasjonen si side innan utvalet sitt ansvarsområde på trass av vakanse i stilling og små økonomiske rammer. Ein ynskjer ei vurdering av å starte kommunestyremøta kl i staden for kl som i dag. Samrøystes. Handsaming: Formannskapet: Formannskapet kom samla fram til følgjande tilråding Tilråding: Årsmeldinga for 2011 vert teken til vitande. Samrøystes.

7 Sak 32/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 29/12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Uttale frå kontrollutvalet Rekneskap 2011 Revisjonsmelding frå Sogn og Fjordane revisjon IKS Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 48 SAKSOPPLYSNINGAR Årsrekneskapen til kommunen skal handsamast i kommunestyret innan utgangen av juni månad etter tilråding frå formannskapet og uttale frå kontrollutvalet. Vedtak i kommunestyret skal innhalda disponering av overskot eller inndekning av rekneskapsmessig underskot. For kommentarar til rekneskap/budsjett, og tenestetilbodet generelt, vert det vist til årsmelding. Årsmelding skal handsamast i same møte som årsrekneskapen. VURDERING Årsrekneskapen drift 2011 er avslutta med eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på kr ,17. Det er i 2011 berre gjennomført budsjettregulering etter 1. tertial. Dette utifrå at ein ved 2. tertialrapport ikkje såg korleis ein kunne balansera budsjettet. Det er såleis til dels store avvik mellom rekneskap og budsjett både på ansvarsnivå og kontonivå. Vesentleg forhold som har ført til «overskot» i 2011: Det er utgiftsført 0,9 mill mindre i pensjonskostand enn budsjettert Skatteinntekter inkl. naturressursskatt 0,3 mill kr meir enn budsjettert Rammetilskot inkl. inntektsutjamning 0,3 mill kr meir enn budsjettert Nettoinntekt heimfallsinntekter etter avsett skattekostand 0,5 mill kr meir enn budsjettert Netto finansutgifter 0,9 mill mindre enn budsjettert

8 Sak 32/12 Netto driftsresultat er eit uttrykk mål på om kommunen har ei sunn drift over tid. Teknisk berekningsutval og Kommunaldepartementet har gjort tilrådd at dette resultatet bør visa 3 % av driftsinntektene for å ivareta formuesbevaringsprinsippet. Det vil sei at kommunen skal vera i stand til å setja av midlar for slit og elde og eigenfinansiering av kommunale investeringar. Netto driftsresultat for Balestrand kommune i 2011 er 1,6% mot tilsvarande 0,00 % i 2010 og Tilsvarande førebelse tal for fylket og på landsbasis viser 1,6% og 2,0%. Avvik mellom rekneskap og budsjett på ansvarsnivå Det er i rekneskapen 2011 fleire store avvik i høve til budsjett. Meirforbruk/mindreinntekt: 100 Politiske organ 120 Rådmann/fellestenestene 200 Oppvekstkontoret 230 PPT kontoret 270 Lege 271 Helsestasjon 275/276/277 Pleie og omsorg 300 Plan og utviklingskontoret 310 Næringskontoret 330 Skogbruk 341 Bibliotek 350 Teknisk drift 380 Brannvern 390 Vatn/avlaup/renovasjon kr 182 k r 436 kr 87 kr 91 kr 36 kr 111 kr 1324 kr 19 kr 25 kr 18 kr 9 kr 509 kr 145 kr 206 Mindreforbruk/meirinntekt: 190 Tilleggsløyvingar 210 Sagatun skule 211 Fjordtun oppvekstsenter 212 Nesse oppvekstsenter 220 Sagatun barnehage 250 Kulturskulen 272 Fysioterapeut 295 Barnevern 296 NAV 320 Jordbruk 340 Kultur 360 Byggesak 370 Oppmåling 798 Momskomp. Investeringar 800 Skatt/rammetilskot/finans. Kr 68 Kr 256 Kr 20 Kr 8 kr 28 kr 25 kr 61 kr 102 kr 23 kr 11 kr 71 kr 19 kr 18 kr 399 kr 3459 Dei store avvika gjev grunnlag for ei tettare oppfylging av budsjettet. For nærare forklaring til avvik innan kvart ansvarsområde vert det vist til årsmelding frå rådmann. Årsrekneskapen investering 2011 er avslutta i balanse. Det er i året totalt finansiert tiltak i investeringsrekneskapen med 10,5 mill kr. Det er nytta 7,0 mill til investering i varige driftsmidlar, utlån formidlingslån 1,3 mill kr, betalte avdrag til Husbanken 0,3 mill kr, EKinnskot KLP 0,4 mill kr og avsett til fond ( mottekne avdrag på utlån og refinansiering nytt vassverk) 1,4 mill kr. Når det gjeld investering i anleggsmidlar er det meirforbruk på følgjande prosjekt i høve til årets budsjett: 100 IKT investeringar kr , 202 Sagatun skule uteområde , 210 Personalavdeling Barnehage , 227 ombygging ekspedisjonen i rådhuset kr , 714 Hittunsfjøra , 715 Geovekstprosjekt (forskyving i framdriftsplan) kr og 800 EK-innskot KLP kr , til saman kr Til å finansiera meirforbruket er det i samsvar med reglane for rekneskapsavslutning nytta ikkje budsjetterte inntekter slik: refusjon garantikrav Helsetunet med kr , mva-kompensasjon kr og tilbakebetalt aksjekapital AS Fjærland Bompengeselskap kr , til saman kr Resterande meirforbruk er dekka av unytta budsjetterte ubunde investeringsfond med kr ,86.

9 Sak 32/12 Det er kommunestyret som vedtek den endelege finansieringa av meirforbruk i 2011 på kr Rådmannen rår til at investeringsrekneskapen vert godkjend med finansiering slik den ligg føre. Overføring av investeringsprosjekt til 2012 Kommunaldepartementet har i brev til kommunane presisert reglane for budsjettering av investeringar. For å stetta desse reglane, må prosjekt som tidlegare er budsjetterte og ikkje gjennomførte oppførast på nytt i årsbudsjettet for Det vert gjort framlegg om at prosjekt i nedanståande tabell med tilhøyrande finansiering vert overført og lagt til budsjett 2012 med følgjande unnatak. Prosjekt 215 Miljøstasjon, 216 Gatelys utskifting av armatur, 402 Holmamyrane og 716 Gulvvaskemaskin som er ferdigstilte prosjekt i I tillegg prosjekt 713 Utbygging omsorgsbustader Bala som er oppattfinansiert i budsjett 2012 og For nærmare opplysningar til alle dei einskilde investeringsprosjekta, både med omsyn til status og framdrift, vert det vist til årsmeldinga del VI. PROSJEKTOVERSYN PR BUDSJETT FINANSIERING Prosjekt Att av bevilgning Kraftfond II Tilskot Lånemidlar Kraftfond I Dsip.- fond Ovf. Drift 199 Fjordtun skule- avkøyring Nesse oppvekstsenter - uteområde Bygningsmessig opprustning Miljøstasjon 112 F Gatelys - utskifting av armatur 65 F Kommuneplan idrett, friluftsliv 1) Hyttefelt kvamsøy Sagatun skule - opprustning Vass- og avlaupsleidning sentrum Sentrumsutvikling Holmamyrane 269 F Tilstandsrapport kaiflate k 30/ Utb. omsorgsb. bala k-sak 38 og 44/ Belehalli - gulvvaskemaskin 2 F 717 Klokkargarden - grunnkjøp Sum Rådmannen si tilråding: 1. Driftsrekneskapen 2011 vert godkjend slik den ligg føre med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,17. Resultatet blir avsett til disposisjonsfond. 2. Investeringsrekneskapen 2011 vert godkjend slik den ligg føre. 3. Fylgjande ikkje avslutta investeringsprosjekt med tilhøyrande finansiering blir overført til budsjettet 2012:

10 Sak 32/12 PROSJEKTOVERSYN PR BUDSJETT FINANSIERING Prosjekt Att av bevilgning Kraftfond II Tilskot Lånemidlar Kraftfond I Dsip.- fond Ovf. Drift 199 Fjordtun skule- avkøyring Nesse oppvekstsenter - uteområde Bygningsmessig opprustning Kommuneplan idrett, friluftsliv 1) Hyttefelt kvamsøy Sagatun skule - opprustning Vass- og avlaupsleidning sentrum Sentrumsutvikling Tilstandsrapport kaiflate k 30/ Klokkargarden - grunnkjøp Sum Handsaming: Formannskapet: Ordføraren kom med framlegg om at saka vert utsett til juni møtet. Formannskapet røysta over framlegget. Vedtak: Saka vert utsett til juni møtet. Samrøystes Handsaming: Formannskapet: Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding Tilråding: 1. Driftsrekneskapen 2011 vert godkjend slik den ligg føre med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,17. Resultatet blir avsett til disposisjonsfond. 2. Investeringsrekneskapen 2011 vert godkjend slik den ligg føre. 3. Fylgjande ikkje avslutta investeringsprosjekt med tilhøyrande finansiering blir overført til budsjettet 2012: PROSJEKTOVERSYN PR BUDSJETT FINANSIERING Prosjekt Att av bevilgning Kraftfond II Tilskot Lånemidlar Kraftfond I Dsip.- fond Ovf. Drift 199 Fjordtun skule- avkøyring Nesse oppvekstsenter - uteområde Bygningsmessig opprustning Kommuneplan idrett, friluftsliv 1) Hyttefelt kvamsøy Sagatun skule - opprustning Vass- og avlaupsleidning sentrum Sentrumsutvikling Tilstandsrapport kaiflate k 30/ Klokkargarden - grunnkjøp Sum Samrøystes.

11 Sak 33/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 8/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 12/339 Protokoll: TERTIALRAPPORT 1. TERTAIL BUDSJETTREVISJON Vedlegg: Tertialrapport 1. tertial 2012 budsjettrevisjon Rapport frå Rådmann Rekneskapsutskrift hovudbok pr Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 44 og 45 SAKSOPPLYSNINGAR Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksenda etter 1. og 2. tertial. I samband med tertialrapporten skal ein vurdera trongen for budsjettendringar. Det vert då i hovudsak lagt vekt på budsjettendringar som ligg utanfor det mynde og det høvet administrasjonen og utvala har til å omdisponera innanfor dei ulike budsjettansvarsområda. Rapporten vil vera konsentrert om dei viktigaste avvika og tiltaka. Driftsbudsjettet Som det kjem fram av vedlagte tertialrapport, har kommunen store utfordingar med å tilpassa driftsnivået innanfor fleire ansvarsområde. Dette gjeld spesielt ansvarsområda 120 (rådmann/fellestenestene), 220 Sagatun barnehage, (Pleie- og omsorg), 295 Barnevern og 296 (NAV). I tillegg ser ein føre seg ein stor svikt i inntekter frå heimfall grunna låg spotpris og at ein må justera opp budsjettpost for medfinansiering av somatiske tenester. På den andre sida får kommunen meir tilskot knytt til ressurskrevjande brukarar og vertskommunetilskotet utover budsjett. Gjennomgang av finansområdet viser at ein òg kan justere ned budsjetterte rente- og avdragskostander. I framlegg til budsjettendringar er auke i integreringstilskot føreslått avsett til disposisjonsfond. Dette fordi perioden for pliktig

12 Sak 33/12 utbetalingar av intoduksjonsordningen strekker seg utover årsbudsjettet. For å få balanse i framlegg til budsjettendringar, er heile overskotet frå rekneskapsåret 2011 disponert. Investeringsbudsjettet Ein har ikkje funne rom for ein grundig gjennomgang av status for alle investeringsprosjekt pr dd. Det vil difor blir lagt fram ein eigen rapport for investeringsprosjekta i møte. Ein er likevel kjend med at ein må finansiera kostander med nettbrett til politikarar med i overkant av kr I tillegg er det varsla ein vesentleg meirkostand på prosjekt 700 som vedkjem renovering av kalifata i Holmen, varsla meirkostnad om lag 1,5 mill kr. VURDERING Rådmann har gitt ei konkret vurdering i høve til gjennomføring av budsjettrevisjon i tråd med det som er nemnt ovanfor. Etter dette vil budsjettet framleis vera i balanse. Så langt ein kjenner til no er det ikkje reserver i budsjettet. Rådmannen si tilråding: Det vert gjennomført slik endring av Balestrand kommune sitt driftsbudsjett Når det gjeld investeringar vil det bli lagt fram tilråding i møte.

13 Sak 33/12 Samla vurdering Ansvar 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER kr FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kr NESSE OPPVEKSTSENTER kr SAGATUN BARNEHAGE kr /277 PLEIE OG OMSORG kr Medfinansiering av somatiske tenester kr BARNEVERN kr NAV kr BIBLIOTEK kr TEKNISK DRIFT kr VATN, AVLØP, RENOVASJON kr Integreringstilskot kr Skatt på ofrmue og inntekt kr Rammetilskot kr Sal konsesjonskraft kr Sal heimfallskraft kr Ressurskrevjande brukarar kr Vertskommunetilskot kr Renteutgifter innlån kr Avdrag lån kr Avsett til disposisjonsfond kr Avsett til Kraftfond 1 kr Bruk av disposisjonsfond (overskot 2011) kr Bruk av fond skønnsmidlar barnehage kr Sum kr - -= meirforbruk/reduserte inntekt, += mindreforbruk/auka inntekter Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Utval for oppvekst og omsorg røysta over rådmann si tilråding: Tilråding: Utvalet tok tertialrapporten og framlegg til endring i driftsbudsjett 2011 til orientering. Samrøystes

14 Sak 33/12 Handsaming: Utval for plan og utvikling: Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding: Det vert gjennomført slik endring av Balestrand kommune sitt driftsbudsjett Når det gjeld investeringar vil det bli lagt fram tilråding i møte. Samla vurdering Ansvar 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER kr FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kr NESSE OPPVEKSTSENTER kr SAGATUN BARNEHAGE kr /277 PLEIE OG OMSORG kr Medfinansiering av somatiske tenester kr BARNEVERN kr NAV kr BIBLIOTEK kr TEKNISK DRIFT kr VATN, AVLØP, RENOVASJON kr Integreringstilskot kr Skatt på ofrmue og inntekt kr Rammetilskot kr Sal konsesjonskraft kr Sal heimfallskraft kr Ressurskrevjande brukarar kr Vertskommunetilskot kr Renteutgifter innlån kr Avdrag lån kr Avsett til disposisjonsfond kr Avsett til Kraftfond 1 kr Bruk av disposisjonsfond (overskot 2011) kr Bruk av fond skønnsmidlar barnehage kr Sum kr - -= meirforbruk/reduserte inntekt, += mindreforbruk/auka inntekter Samrøystes.

15 Sak 33/12 Handsaming: Formannskapet: Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding Tilråding: Det vert gjennomført slik endring av Balestrand kommune sitt driftsbudsjett Samla vurdering Ansvar 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER kr FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kr NESSE OPPVEKSTSENTER kr SAGATUN BARNEHAGE kr /277 PLEIE OG OMSORG kr Medfinansiering av somatiske tenester kr BARNEVERN kr NAV kr BIBLIOTEK kr TEKNISK DRIFT kr VATN, AVLØP, RENOVASJON kr Integreringstilskot kr Skatt på ofrmue og inntekt kr Rammetilskot kr Sal konsesjonskraft kr Sal heimfallskraft kr Ressurskrevjande brukarar kr Vertskommunetilskot kr Renteutgifter innlån kr Avdrag lån kr Avsett til disposisjonsfond kr Avsett til Kraftfond 1 kr Bruk av disposisjonsfond (overskot 2011) kr Bruk av fond skønnsmidlar barnehage kr Sum kr - -= meirforbruk/reduserte inntekt, += mindreforbruk/auka inntekter For investeringsbudsjettet 2012 vert det gjort følgjande endringar: 1. Ramma for prosjekt IKT-investeringar vert auka med kr finanisert frå Kraftfond 2

16 Sak 33/12 2. Kommunal medfinansiering prosjekt 217 vert redusert med kr fordelt med redusert bruk av Kraftfond 2 kr og redusert bruk av lånemidlar kr I tillegg må posten tilskot/dugnad justerast. 3. Ramma for prosjekt 222 Sagatun skule opprusting vert redusert med kr ved redusert bruk av Kraftfond Prosjekt 713 Omsorgsbustader Bala, budsjettert ramme for 2012 vert redusert med kr ved redusert låneopptak. 5. Prosjekt 800 Bustad/Næring, budsjettert ramme vert redusert til kr og rest lånefinanisering kr overført til prosjekt 700 Kai. 6. Ramma for prosjekt 700 Tilstandsrapport kaiflate vert auka med kr 2,0 mill til totalt kr 5,1 mill finansiert slik: o Auka overføring frå drift (mva-kompensasjon) kr o Bruk av lån kr o Kraftfond 2 kr Samla bruk av lånefinansiering av investeringar i 2012-budsjetet vil etter dette utgjera kr , her av opptak av nye lån i 2012 kr og bruk av unytta lånemidlar frå 2011 kr Samrøystes.

17 Sak 34/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 34/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 614 Arkivsaknr.: 12/389 Protokoll: Søknad - Realisering av kyrkjestove/ livssynsnøytralt seremonirom på Tjugum Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Brev frå Balestrand sokneråd av med vedlegg Vedlegg 1: Flyfoto av området med innteikna kyrkjestove. (Målestokk 1:1000) Vedlegg 2: Situasjonsskisse med innteikna kyrkjestove.(målestokk: 1:100) Vedlegg 3: Teikningar av kyrkjestova frå arkitektfirma «TO ARK AS» pr (1:100) SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand sokneråd har tidlegare teke opp spørsmål om kommunal medfinansiering knytt til bygging av ny kyrkjestove, seinast i sak 11/53. Det vart då fatta følgjande vedtak: Balestrand kommune ser positivt på prosjektet med ny kyrkjestove i Balestrand. Ut i frå kommunen sin økonomiske situasjon kan ein ikkje bidra med medfinansiering på noverande tidspunkt. Balestrand kommune er innstilt på halde vidare dialog, og eventuelt vurdera saka på nytt i samband med ein av tertialrapportane/budsjettrevisjon i 2011 eller i budsjetthandsaminga for For nærare opplysningar om bruksområde for bygget samt utforming og plassering vert det vist til brev frå Balestrand sokneråd av med vedlegg. Prosjektert byggekostand for sjølve bygget på 90 kvadratmeter er kostnadsrekna kr Det er desse kostandene soknerådet ynskjer medfinansiering til. Soknerådet tek ansvar for teikningar og anna arbeid som fylgjer med for å få bygget reist, samt inventar og utstyr. Det vert vidare opplyst at soknerådet har avsett kr til inventar finansiert med gåver og fond. Når det gjeld finansiering er det frå soknerådet lagt fram slik plan: Kommunen kr Lån kr

18 Sak 34/12 Bunde driftsfond kr Dette vil for kommunen medføre slik medfinansiering: - Eingongstilskot på kr auka driftstilskot til å dekka dei årlege avdragskostandene på eit rentefritt lån. Dette vil utgjera kr kvart år i 30 år. Renteutgiftene er soknerådet innstilt på dekka ved hjelp av renteinntekter frå eit nytt legat. Nytt bygg vil medføra driftskostnader slik som straum, forsikring, kommunale avgifter, mm. Om desse utgiftene kan dekkast innanfor eksisterande tilskot til Balestrand sokneråd er ikkje avklara. VURDERING Etter kyrkjelova 15 har kommunen høve til å finansiera investeringar knytt til kyrkjer, anlegg og kyrkjegardar over kommunen sitt investeringsbudsjett. Om dette prosjektet kan definerast inn under denne paragraffen, har ein ikkje lukkast med å avklara. Dette vil vera avgjerande for om kommune kan lånefinansiera eingongstilskot til dette føremålet eller om ein har høve til å nytta investeringsfond. Kommunen er i dag i den situasjon at ein ikkje har udisponerte fondsmidlar, korkje investeringsfond eller disposisjonsfond. Desse er bundne opp i vedteke budsjett for 2012 og økonomiplan Framtidige nye kommunale investeringar må såleis lånefinansierst. Situasjonen for den kommunale drifta er også svært stram. Dersom ein ynskjer å auka det årlege driftstilskotet til kyrkja no, må dette skje ved å omdisponere i eksisterande budsjett. Samla sett ser ikkje rådmannen at det er rom for medfinansiering til dette prosjektet no. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune ser positivt på prosjektet med ny kyrkjestove/livssynsnøytralt seremonirom på Tjugum. Slik den økonomiske stoda til kommunen er no, finn ein likevel ikkje rom for medfinansiering til prosjektet. Ein bør difor vurdera saka på nytt i samband med budsjetthandsaminga for 2013, økonomiplan for Handsaming: Formannskapet: Frode Bøthun gjorde framlegg om følgjande tilleggspunkt til rådmannen si tilråding. «Kommunen opprettheld ein tett dialog med Soknerådet fram mot handsaminga av budsjettet 2013». Formannskapet røysta samla over rådmannen si tilråding og tillegget frå Frode Bøthun.

19 Sak 34/12 Tilråding: Balestrand kommune ser positivt på prosjektet med ny kyrkjestove/livssynsnøytralt seremonirom på Tjugum. Slik den økonomiske stoda til kommunen er no, finn ein likevel ikkje rom for medfinansiering til prosjektet. Ein bør difor vurdera saka på nytt i samband med budsjetthandsaminga for 2013, økonomiplan for Kommunen opprettheld ein tett dialog med Soknerådet fram mot handsaminga av budsjettet Samrøystes.

20 Sak 35/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 35/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 232 Arkivsaknr.: 12/498 Protokoll: Eigedomsskatt for verk og bruk - uttale til eventuelle endringar frå departementt Vedlegg: Prop. 1 LS ( ) kap 27.2 og skriftleg spørsmål finansministaren dok. 15:1114 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I statsbudsjettet for 2012 varsla regjeringa eit høyringsnotat om eigedomsskatt på maskiner og tilbehør til verk og bruk rundt årsskifte I brevet frå finansministaren Sigbjørn Johnsen til Stortinget 30. mars 2012, som svar på offentlege spørsmål nr 1114 frå Gunnar Gundersen 23. mars 2012, seier Finansministaren at arbeidet med høyringsnotatet har blitt forseinka, men at departementet tek sikte på å sende ut høyringsnotat så snart som mogeleg. Rådmanen registrerer at ei eventuell endring av reglane om kva som skal inngå i verdsetjinga av verk og bruk, vil få konsekvensar for økonomien i Balestrand kommune og andre kommunar. VURDERING Rådmannen meiner på prinsipielt grunnlag at det er svært uheldig og uakseptabelt av departementet å starte ein prosess med å endra eigedomsskattegrunnlaget for kommunane utan at kommunane er aktive deltakarar. Kommunane sitt samtykke til utbygging store kraftverk og industrianlegg har alltid hatt som ein implesitt føresetnad at kommunen skulle få sin del av dei verdiane som anlegga genererer. Dersom «maskiner og tilbehør» som i dag vert rekna som ein integrert del av anlegga skal trekkast ut av verdsettinga, vil ein stor del av skattegrunnlaget forsvinne. Rådmannen sin konklusjon Rådmannen har under laga eit utkast til uttale, i kursiv, som ein meiner kommunestyret bør slutta seg til. Framlegg til utale Eigedomskatt på verk og bruk må utredast i eit eige lovutval I statsbudsjettet for 2012 varsla regjeringa eit høyringsnotat om eigedomsskatt på maskiner og tilbehør rundt årsskifte I brevet frå finansminister Sigbjørn Johnsen til

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsmelding og rekneskap. Bygdebok band 10 vart lansert. Optimisme i landbruket. Luster kommune 50 år. Breheimsenteret årets bedrift

Årsrapport 2013. Årsmelding og rekneskap. Bygdebok band 10 vart lansert. Optimisme i landbruket. Luster kommune 50 år. Breheimsenteret årets bedrift Årsrapport 2013 Årsmelding og rekneskap Bygdebok band 10 vart lansert Optimisme i landbruket Luster kommune 50 år Breheimsenteret årets bedrift Rådmannen, april 2014 Årshjulet 2013 Luster kommune Teiknforklaring

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer