MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE"

Transkript

1 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling Balestrand Næringsbygg 11:00 11:30 SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/12 12/172 Protokoll: ÅRSMELDING /12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE 33/12 12/339 Protokoll: TERTIALRAPPORT 1. TERTAIL BUDSJETTREVISJON 34/12 12/389 Protokoll: Søknad - Realisering av kyrkjestove/ livssynsnøytralt seremonirom på Tjugum 35/12 12/498 Protokoll: Eigedomsskatt for verk og bruk - uttale til eventuelle endringar frå departementt 36/12 12/401 Protokoll: Regionalt barnehage- og skulesamarbeid Sats på skulen - snu Sogn 37/12 12/371 Protokoll: TV-aksjonen NRK Amnesty International /12 12/484 Protokoll: Møteplan 2. halvår /12 12/447 Protokoll: Felles leiing ved NAV Balestrand og NAV Høyanger

2 40/12 12/480 Protokoll: Søknad om stønad til Ungdomspolitiske Dager 41/12 12/353 Protokoll: Delavtalar mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF 42/12 12/463 Protokoll: Vidareføring av interkommunalt prosjektsamarbeid knytt til lokalmedisinske tenester,inkl.rehabiliter... meistringsfu 43/12 12/360 Protokoll: Høyring - konsesjonssøknad for Nessane kraftverk i Balestrand kommune 44/12 12/380 Protokoll: Dokumentasjon av brannvesenet - Sogn brann og redning IKS 45/12 12/491 Protokoll: PLAN FOR MELLOMBELS ORDNING FOR OVERGREPSMOTTAK FOR KVINNER UTSETT FOR SEKSUELL VOLD-TILSLUTNAD TIL ORDNINGA 46/12 12/275 Protokoll: Nye vedtekter for kraftfond I 47/12 12/482 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd Protokoll: GRUNNAVTALE 48/12 12/526 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd Protokoll: LOKALE LØNSFORHANDLINGAR 2012 YMSE Orienteringar og drøftingar: Vidare framdrift kommunal planstrategi «Bustadbygging i distrikta» - 3-årig program i samarbeid med Husbanken Tiltaksplan Dagmar, herunder bruk av tilskot frå fylkesmannen Balestrand Harald N. Offerdal Ordførar

3 Sak 31/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 7/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 004 Arkivsaknr.: 12/172 Protokoll: ÅRSMELDING 2011 Vedlegg: Årsmelding 2011 Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 48.5, forskrift om årsregnskap og årsberetning SAKSOPPLYSNINGAR Kommunelova 48 inneheld reglar om m.a. årsmelding: 48. Årsregnskapet og årsberetningen. 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. I forskrift om årsregnskap og årsberetning er det gjeve nærare reglar om sakshandsaming og fristar m.v.: 10. Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at

4 Sak 31/12 årsregnskapet skal behandles. Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett. Arbeidet med årsmeldinga har vore lagt opp på same måten som tidlegare år. Ein har forsøkt å få fram generelle og sentrale utviklingstrekk og viktige forhold som bør kommenterast i høve til årsrekneskapen, samstundes som ein har prøvd å utarbeide eit faktagrunnlag og ein omtale av verksemda på det einskilde tenesteområdet i året som gjekk. Alle einingsleiarar med budsjettansvar har delteke i dette arbeidet. VURDERING Rådmannen vil tilrå at årsmeldinga vert nytta som eit grunnlag for diskusjonar kring kommunen si verksemd i 2011, for å lære, for å gje tilbakemelding til administrasjonen og som eit grunnlag for planlegging av naudsynte grep framover. Rådmannen si tilråding: Årsmeldinga for 2011 vert teken til orientering. Årsmeldinga syner fylgjande forhold som er spesielt positive: Ut frå årsmeldinga må kommunen framover ha spesielt fokus på desse områda: Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Utvalet røysta over rådmann si tilråding. Gunnvor Linde fremja forslag om slikt tillegg: -Etter mange år med driftsresultat i minus eller i balanse kan kommunen 2011 vise til eit positivt netto driftsresultat på 1,3 mill.

5 Sak 31/12 - dagleg bruk av IKT verktøy på alle områder/avdelingar-vil gje god kvalitets- og kostnadskontroll/styring. - skulane melder om godt læringsmiljø og svært gode resultat på nasjonale prøver. - gjennomføringsgraden overgang grunnskule/ vidaregåande er hundre prosent. -pleie og omsorg har jobba godt med planarbeid i samband med innføring av samhandlingsreforma. -kommunen har full barnehagedekning Fokus på desse områda: Mange av dei tilsette i kommunen nærmar seg pensjonsalder. Det er difor svært viktig å være aktiv i rekrutteringsarbeidet. -Fokus på kompetansekartlegging og kompetanseheving av tilsette. -fokus på god personalpolitikk og arbeid for å redusere sjukefråværet, ved mellom anna å gjennomføre medarbeidarsamtaler med alle tilsette. Utvalet røysta samla over tilrådinga Tilråding: Årsmeldinga for 2011 vert teken til orientering. Årsmeldinga syner fylgjande forhold som er spesielt positive: -Etter mange år med driftsresultat i minus eller i balanse, kan kommunen 2011 vise til eit netto driftsresultat på 1,3 mill. - dagleg bruk av IKT verktøy på alle områder/avdelingar-vil gje god kvalitets- og kostnadskontroll/styring. - skulane melder om godt læringsmiljø og svært gode resultat på nasjonale prøver. - gjennomføringsgraden overgang grunnskule/ vidaregåande er hundre prosent. -pleie og omsorg har jobba godt med planarbeid i samband med innføring av samhandlingsreforma. -kommunen har full barnehagedekning Ut frå årsmeldinga må kommunen framover ha spesielt fokus på desse områda: Mange av dei tilsette i kommunen nærmar seg pensjonsalder. Det er difor svært viktig å være aktiv i rekrutteringsarbeidet. -Fokus på kompetanse kartlegging å kompetanseheving av tilsette. -fokus på god personalpolitikk og arbeid for å redusere sjukefråværet, ved mellom anna å gjennomføre medarbeidarsamtaler med alle tilsette. Samrøystes

6 Sak 31/12 Handsaming: Utval for plan og utvikling: Utvalet kom samla fram til følgjande tilråding. Tilråding: Årsmeldinga for 2011 vert teken til orientering. Ein ser det som positivt at kommunen har eit samla positivt rekneskapsresultat. Ein er ut over dette godt nøgd med det arbeidet som er lagt ned frå administrasjonen si side innan utvalet sitt ansvarsområde på trass av vakanse i stilling og små økonomiske rammer. Ein ynskjer ei vurdering av å starte kommunestyremøta kl i staden for kl som i dag. Samrøystes. Handsaming: Formannskapet: Formannskapet kom samla fram til følgjande tilråding Tilråding: Årsmeldinga for 2011 vert teken til vitande. Samrøystes.

7 Sak 32/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 29/12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 212 Arkivsaknr.: 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Uttale frå kontrollutvalet Rekneskap 2011 Revisjonsmelding frå Sogn og Fjordane revisjon IKS Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 48 SAKSOPPLYSNINGAR Årsrekneskapen til kommunen skal handsamast i kommunestyret innan utgangen av juni månad etter tilråding frå formannskapet og uttale frå kontrollutvalet. Vedtak i kommunestyret skal innhalda disponering av overskot eller inndekning av rekneskapsmessig underskot. For kommentarar til rekneskap/budsjett, og tenestetilbodet generelt, vert det vist til årsmelding. Årsmelding skal handsamast i same møte som årsrekneskapen. VURDERING Årsrekneskapen drift 2011 er avslutta med eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) på kr ,17. Det er i 2011 berre gjennomført budsjettregulering etter 1. tertial. Dette utifrå at ein ved 2. tertialrapport ikkje såg korleis ein kunne balansera budsjettet. Det er såleis til dels store avvik mellom rekneskap og budsjett både på ansvarsnivå og kontonivå. Vesentleg forhold som har ført til «overskot» i 2011: Det er utgiftsført 0,9 mill mindre i pensjonskostand enn budsjettert Skatteinntekter inkl. naturressursskatt 0,3 mill kr meir enn budsjettert Rammetilskot inkl. inntektsutjamning 0,3 mill kr meir enn budsjettert Nettoinntekt heimfallsinntekter etter avsett skattekostand 0,5 mill kr meir enn budsjettert Netto finansutgifter 0,9 mill mindre enn budsjettert

8 Sak 32/12 Netto driftsresultat er eit uttrykk mål på om kommunen har ei sunn drift over tid. Teknisk berekningsutval og Kommunaldepartementet har gjort tilrådd at dette resultatet bør visa 3 % av driftsinntektene for å ivareta formuesbevaringsprinsippet. Det vil sei at kommunen skal vera i stand til å setja av midlar for slit og elde og eigenfinansiering av kommunale investeringar. Netto driftsresultat for Balestrand kommune i 2011 er 1,6% mot tilsvarande 0,00 % i 2010 og Tilsvarande førebelse tal for fylket og på landsbasis viser 1,6% og 2,0%. Avvik mellom rekneskap og budsjett på ansvarsnivå Det er i rekneskapen 2011 fleire store avvik i høve til budsjett. Meirforbruk/mindreinntekt: 100 Politiske organ 120 Rådmann/fellestenestene 200 Oppvekstkontoret 230 PPT kontoret 270 Lege 271 Helsestasjon 275/276/277 Pleie og omsorg 300 Plan og utviklingskontoret 310 Næringskontoret 330 Skogbruk 341 Bibliotek 350 Teknisk drift 380 Brannvern 390 Vatn/avlaup/renovasjon kr 182 k r 436 kr 87 kr 91 kr 36 kr 111 kr 1324 kr 19 kr 25 kr 18 kr 9 kr 509 kr 145 kr 206 Mindreforbruk/meirinntekt: 190 Tilleggsløyvingar 210 Sagatun skule 211 Fjordtun oppvekstsenter 212 Nesse oppvekstsenter 220 Sagatun barnehage 250 Kulturskulen 272 Fysioterapeut 295 Barnevern 296 NAV 320 Jordbruk 340 Kultur 360 Byggesak 370 Oppmåling 798 Momskomp. Investeringar 800 Skatt/rammetilskot/finans. Kr 68 Kr 256 Kr 20 Kr 8 kr 28 kr 25 kr 61 kr 102 kr 23 kr 11 kr 71 kr 19 kr 18 kr 399 kr 3459 Dei store avvika gjev grunnlag for ei tettare oppfylging av budsjettet. For nærare forklaring til avvik innan kvart ansvarsområde vert det vist til årsmelding frå rådmann. Årsrekneskapen investering 2011 er avslutta i balanse. Det er i året totalt finansiert tiltak i investeringsrekneskapen med 10,5 mill kr. Det er nytta 7,0 mill til investering i varige driftsmidlar, utlån formidlingslån 1,3 mill kr, betalte avdrag til Husbanken 0,3 mill kr, EKinnskot KLP 0,4 mill kr og avsett til fond ( mottekne avdrag på utlån og refinansiering nytt vassverk) 1,4 mill kr. Når det gjeld investering i anleggsmidlar er det meirforbruk på følgjande prosjekt i høve til årets budsjett: 100 IKT investeringar kr , 202 Sagatun skule uteområde , 210 Personalavdeling Barnehage , 227 ombygging ekspedisjonen i rådhuset kr , 714 Hittunsfjøra , 715 Geovekstprosjekt (forskyving i framdriftsplan) kr og 800 EK-innskot KLP kr , til saman kr Til å finansiera meirforbruket er det i samsvar med reglane for rekneskapsavslutning nytta ikkje budsjetterte inntekter slik: refusjon garantikrav Helsetunet med kr , mva-kompensasjon kr og tilbakebetalt aksjekapital AS Fjærland Bompengeselskap kr , til saman kr Resterande meirforbruk er dekka av unytta budsjetterte ubunde investeringsfond med kr ,86.

9 Sak 32/12 Det er kommunestyret som vedtek den endelege finansieringa av meirforbruk i 2011 på kr Rådmannen rår til at investeringsrekneskapen vert godkjend med finansiering slik den ligg føre. Overføring av investeringsprosjekt til 2012 Kommunaldepartementet har i brev til kommunane presisert reglane for budsjettering av investeringar. For å stetta desse reglane, må prosjekt som tidlegare er budsjetterte og ikkje gjennomførte oppførast på nytt i årsbudsjettet for Det vert gjort framlegg om at prosjekt i nedanståande tabell med tilhøyrande finansiering vert overført og lagt til budsjett 2012 med følgjande unnatak. Prosjekt 215 Miljøstasjon, 216 Gatelys utskifting av armatur, 402 Holmamyrane og 716 Gulvvaskemaskin som er ferdigstilte prosjekt i I tillegg prosjekt 713 Utbygging omsorgsbustader Bala som er oppattfinansiert i budsjett 2012 og For nærmare opplysningar til alle dei einskilde investeringsprosjekta, både med omsyn til status og framdrift, vert det vist til årsmeldinga del VI. PROSJEKTOVERSYN PR BUDSJETT FINANSIERING Prosjekt Att av bevilgning Kraftfond II Tilskot Lånemidlar Kraftfond I Dsip.- fond Ovf. Drift 199 Fjordtun skule- avkøyring Nesse oppvekstsenter - uteområde Bygningsmessig opprustning Miljøstasjon 112 F Gatelys - utskifting av armatur 65 F Kommuneplan idrett, friluftsliv 1) Hyttefelt kvamsøy Sagatun skule - opprustning Vass- og avlaupsleidning sentrum Sentrumsutvikling Holmamyrane 269 F Tilstandsrapport kaiflate k 30/ Utb. omsorgsb. bala k-sak 38 og 44/ Belehalli - gulvvaskemaskin 2 F 717 Klokkargarden - grunnkjøp Sum Rådmannen si tilråding: 1. Driftsrekneskapen 2011 vert godkjend slik den ligg føre med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,17. Resultatet blir avsett til disposisjonsfond. 2. Investeringsrekneskapen 2011 vert godkjend slik den ligg føre. 3. Fylgjande ikkje avslutta investeringsprosjekt med tilhøyrande finansiering blir overført til budsjettet 2012:

10 Sak 32/12 PROSJEKTOVERSYN PR BUDSJETT FINANSIERING Prosjekt Att av bevilgning Kraftfond II Tilskot Lånemidlar Kraftfond I Dsip.- fond Ovf. Drift 199 Fjordtun skule- avkøyring Nesse oppvekstsenter - uteområde Bygningsmessig opprustning Kommuneplan idrett, friluftsliv 1) Hyttefelt kvamsøy Sagatun skule - opprustning Vass- og avlaupsleidning sentrum Sentrumsutvikling Tilstandsrapport kaiflate k 30/ Klokkargarden - grunnkjøp Sum Handsaming: Formannskapet: Ordføraren kom med framlegg om at saka vert utsett til juni møtet. Formannskapet røysta over framlegget. Vedtak: Saka vert utsett til juni møtet. Samrøystes Handsaming: Formannskapet: Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding Tilråding: 1. Driftsrekneskapen 2011 vert godkjend slik den ligg føre med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr ,17. Resultatet blir avsett til disposisjonsfond. 2. Investeringsrekneskapen 2011 vert godkjend slik den ligg føre. 3. Fylgjande ikkje avslutta investeringsprosjekt med tilhøyrande finansiering blir overført til budsjettet 2012: PROSJEKTOVERSYN PR BUDSJETT FINANSIERING Prosjekt Att av bevilgning Kraftfond II Tilskot Lånemidlar Kraftfond I Dsip.- fond Ovf. Drift 199 Fjordtun skule- avkøyring Nesse oppvekstsenter - uteområde Bygningsmessig opprustning Kommuneplan idrett, friluftsliv 1) Hyttefelt kvamsøy Sagatun skule - opprustning Vass- og avlaupsleidning sentrum Sentrumsutvikling Tilstandsrapport kaiflate k 30/ Klokkargarden - grunnkjøp Sum Samrøystes.

11 Sak 33/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 8/12 Utval for oppvekst og omsorg /12 Utval for plan og utvikling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 12/339 Protokoll: TERTIALRAPPORT 1. TERTAIL BUDSJETTREVISJON Vedlegg: Tertialrapport 1. tertial 2012 budsjettrevisjon Rapport frå Rådmann Rekneskapsutskrift hovudbok pr Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 44 og 45 SAKSOPPLYSNINGAR Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksenda etter 1. og 2. tertial. I samband med tertialrapporten skal ein vurdera trongen for budsjettendringar. Det vert då i hovudsak lagt vekt på budsjettendringar som ligg utanfor det mynde og det høvet administrasjonen og utvala har til å omdisponera innanfor dei ulike budsjettansvarsområda. Rapporten vil vera konsentrert om dei viktigaste avvika og tiltaka. Driftsbudsjettet Som det kjem fram av vedlagte tertialrapport, har kommunen store utfordingar med å tilpassa driftsnivået innanfor fleire ansvarsområde. Dette gjeld spesielt ansvarsområda 120 (rådmann/fellestenestene), 220 Sagatun barnehage, (Pleie- og omsorg), 295 Barnevern og 296 (NAV). I tillegg ser ein føre seg ein stor svikt i inntekter frå heimfall grunna låg spotpris og at ein må justera opp budsjettpost for medfinansiering av somatiske tenester. På den andre sida får kommunen meir tilskot knytt til ressurskrevjande brukarar og vertskommunetilskotet utover budsjett. Gjennomgang av finansområdet viser at ein òg kan justere ned budsjetterte rente- og avdragskostander. I framlegg til budsjettendringar er auke i integreringstilskot føreslått avsett til disposisjonsfond. Dette fordi perioden for pliktig

12 Sak 33/12 utbetalingar av intoduksjonsordningen strekker seg utover årsbudsjettet. For å få balanse i framlegg til budsjettendringar, er heile overskotet frå rekneskapsåret 2011 disponert. Investeringsbudsjettet Ein har ikkje funne rom for ein grundig gjennomgang av status for alle investeringsprosjekt pr dd. Det vil difor blir lagt fram ein eigen rapport for investeringsprosjekta i møte. Ein er likevel kjend med at ein må finansiera kostander med nettbrett til politikarar med i overkant av kr I tillegg er det varsla ein vesentleg meirkostand på prosjekt 700 som vedkjem renovering av kalifata i Holmen, varsla meirkostnad om lag 1,5 mill kr. VURDERING Rådmann har gitt ei konkret vurdering i høve til gjennomføring av budsjettrevisjon i tråd med det som er nemnt ovanfor. Etter dette vil budsjettet framleis vera i balanse. Så langt ein kjenner til no er det ikkje reserver i budsjettet. Rådmannen si tilråding: Det vert gjennomført slik endring av Balestrand kommune sitt driftsbudsjett Når det gjeld investeringar vil det bli lagt fram tilråding i møte.

13 Sak 33/12 Samla vurdering Ansvar 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER kr FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kr NESSE OPPVEKSTSENTER kr SAGATUN BARNEHAGE kr /277 PLEIE OG OMSORG kr Medfinansiering av somatiske tenester kr BARNEVERN kr NAV kr BIBLIOTEK kr TEKNISK DRIFT kr VATN, AVLØP, RENOVASJON kr Integreringstilskot kr Skatt på ofrmue og inntekt kr Rammetilskot kr Sal konsesjonskraft kr Sal heimfallskraft kr Ressurskrevjande brukarar kr Vertskommunetilskot kr Renteutgifter innlån kr Avdrag lån kr Avsett til disposisjonsfond kr Avsett til Kraftfond 1 kr Bruk av disposisjonsfond (overskot 2011) kr Bruk av fond skønnsmidlar barnehage kr Sum kr - -= meirforbruk/reduserte inntekt, += mindreforbruk/auka inntekter Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg: Utval for oppvekst og omsorg røysta over rådmann si tilråding: Tilråding: Utvalet tok tertialrapporten og framlegg til endring i driftsbudsjett 2011 til orientering. Samrøystes

14 Sak 33/12 Handsaming: Utval for plan og utvikling: Utvalet røysta over rådmannen si tilråding. Tilråding: Det vert gjennomført slik endring av Balestrand kommune sitt driftsbudsjett Når det gjeld investeringar vil det bli lagt fram tilråding i møte. Samla vurdering Ansvar 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER kr FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kr NESSE OPPVEKSTSENTER kr SAGATUN BARNEHAGE kr /277 PLEIE OG OMSORG kr Medfinansiering av somatiske tenester kr BARNEVERN kr NAV kr BIBLIOTEK kr TEKNISK DRIFT kr VATN, AVLØP, RENOVASJON kr Integreringstilskot kr Skatt på ofrmue og inntekt kr Rammetilskot kr Sal konsesjonskraft kr Sal heimfallskraft kr Ressurskrevjande brukarar kr Vertskommunetilskot kr Renteutgifter innlån kr Avdrag lån kr Avsett til disposisjonsfond kr Avsett til Kraftfond 1 kr Bruk av disposisjonsfond (overskot 2011) kr Bruk av fond skønnsmidlar barnehage kr Sum kr - -= meirforbruk/reduserte inntekt, += mindreforbruk/auka inntekter Samrøystes.

15 Sak 33/12 Handsaming: Formannskapet: Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding Tilråding: Det vert gjennomført slik endring av Balestrand kommune sitt driftsbudsjett Samla vurdering Ansvar 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER kr FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kr NESSE OPPVEKSTSENTER kr SAGATUN BARNEHAGE kr /277 PLEIE OG OMSORG kr Medfinansiering av somatiske tenester kr BARNEVERN kr NAV kr BIBLIOTEK kr TEKNISK DRIFT kr VATN, AVLØP, RENOVASJON kr Integreringstilskot kr Skatt på ofrmue og inntekt kr Rammetilskot kr Sal konsesjonskraft kr Sal heimfallskraft kr Ressurskrevjande brukarar kr Vertskommunetilskot kr Renteutgifter innlån kr Avdrag lån kr Avsett til disposisjonsfond kr Avsett til Kraftfond 1 kr Bruk av disposisjonsfond (overskot 2011) kr Bruk av fond skønnsmidlar barnehage kr Sum kr - -= meirforbruk/reduserte inntekt, += mindreforbruk/auka inntekter For investeringsbudsjettet 2012 vert det gjort følgjande endringar: 1. Ramma for prosjekt IKT-investeringar vert auka med kr finanisert frå Kraftfond 2

16 Sak 33/12 2. Kommunal medfinansiering prosjekt 217 vert redusert med kr fordelt med redusert bruk av Kraftfond 2 kr og redusert bruk av lånemidlar kr I tillegg må posten tilskot/dugnad justerast. 3. Ramma for prosjekt 222 Sagatun skule opprusting vert redusert med kr ved redusert bruk av Kraftfond Prosjekt 713 Omsorgsbustader Bala, budsjettert ramme for 2012 vert redusert med kr ved redusert låneopptak. 5. Prosjekt 800 Bustad/Næring, budsjettert ramme vert redusert til kr og rest lånefinanisering kr overført til prosjekt 700 Kai. 6. Ramma for prosjekt 700 Tilstandsrapport kaiflate vert auka med kr 2,0 mill til totalt kr 5,1 mill finansiert slik: o Auka overføring frå drift (mva-kompensasjon) kr o Bruk av lån kr o Kraftfond 2 kr Samla bruk av lånefinansiering av investeringar i 2012-budsjetet vil etter dette utgjera kr , her av opptak av nye lån i 2012 kr og bruk av unytta lånemidlar frå 2011 kr Samrøystes.

17 Sak 34/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 34/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 614 Arkivsaknr.: 12/389 Protokoll: Søknad - Realisering av kyrkjestove/ livssynsnøytralt seremonirom på Tjugum Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Brev frå Balestrand sokneråd av med vedlegg Vedlegg 1: Flyfoto av området med innteikna kyrkjestove. (Målestokk 1:1000) Vedlegg 2: Situasjonsskisse med innteikna kyrkjestove.(målestokk: 1:100) Vedlegg 3: Teikningar av kyrkjestova frå arkitektfirma «TO ARK AS» pr (1:100) SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand sokneråd har tidlegare teke opp spørsmål om kommunal medfinansiering knytt til bygging av ny kyrkjestove, seinast i sak 11/53. Det vart då fatta følgjande vedtak: Balestrand kommune ser positivt på prosjektet med ny kyrkjestove i Balestrand. Ut i frå kommunen sin økonomiske situasjon kan ein ikkje bidra med medfinansiering på noverande tidspunkt. Balestrand kommune er innstilt på halde vidare dialog, og eventuelt vurdera saka på nytt i samband med ein av tertialrapportane/budsjettrevisjon i 2011 eller i budsjetthandsaminga for For nærare opplysningar om bruksområde for bygget samt utforming og plassering vert det vist til brev frå Balestrand sokneråd av med vedlegg. Prosjektert byggekostand for sjølve bygget på 90 kvadratmeter er kostnadsrekna kr Det er desse kostandene soknerådet ynskjer medfinansiering til. Soknerådet tek ansvar for teikningar og anna arbeid som fylgjer med for å få bygget reist, samt inventar og utstyr. Det vert vidare opplyst at soknerådet har avsett kr til inventar finansiert med gåver og fond. Når det gjeld finansiering er det frå soknerådet lagt fram slik plan: Kommunen kr Lån kr

18 Sak 34/12 Bunde driftsfond kr Dette vil for kommunen medføre slik medfinansiering: - Eingongstilskot på kr auka driftstilskot til å dekka dei årlege avdragskostandene på eit rentefritt lån. Dette vil utgjera kr kvart år i 30 år. Renteutgiftene er soknerådet innstilt på dekka ved hjelp av renteinntekter frå eit nytt legat. Nytt bygg vil medføra driftskostnader slik som straum, forsikring, kommunale avgifter, mm. Om desse utgiftene kan dekkast innanfor eksisterande tilskot til Balestrand sokneråd er ikkje avklara. VURDERING Etter kyrkjelova 15 har kommunen høve til å finansiera investeringar knytt til kyrkjer, anlegg og kyrkjegardar over kommunen sitt investeringsbudsjett. Om dette prosjektet kan definerast inn under denne paragraffen, har ein ikkje lukkast med å avklara. Dette vil vera avgjerande for om kommune kan lånefinansiera eingongstilskot til dette føremålet eller om ein har høve til å nytta investeringsfond. Kommunen er i dag i den situasjon at ein ikkje har udisponerte fondsmidlar, korkje investeringsfond eller disposisjonsfond. Desse er bundne opp i vedteke budsjett for 2012 og økonomiplan Framtidige nye kommunale investeringar må såleis lånefinansierst. Situasjonen for den kommunale drifta er også svært stram. Dersom ein ynskjer å auka det årlege driftstilskotet til kyrkja no, må dette skje ved å omdisponere i eksisterande budsjett. Samla sett ser ikkje rådmannen at det er rom for medfinansiering til dette prosjektet no. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune ser positivt på prosjektet med ny kyrkjestove/livssynsnøytralt seremonirom på Tjugum. Slik den økonomiske stoda til kommunen er no, finn ein likevel ikkje rom for medfinansiering til prosjektet. Ein bør difor vurdera saka på nytt i samband med budsjetthandsaminga for 2013, økonomiplan for Handsaming: Formannskapet: Frode Bøthun gjorde framlegg om følgjande tilleggspunkt til rådmannen si tilråding. «Kommunen opprettheld ein tett dialog med Soknerådet fram mot handsaminga av budsjettet 2013». Formannskapet røysta samla over rådmannen si tilråding og tillegget frå Frode Bøthun.

19 Sak 34/12 Tilråding: Balestrand kommune ser positivt på prosjektet med ny kyrkjestove/livssynsnøytralt seremonirom på Tjugum. Slik den økonomiske stoda til kommunen er no, finn ein likevel ikkje rom for medfinansiering til prosjektet. Ein bør difor vurdera saka på nytt i samband med budsjetthandsaminga for 2013, økonomiplan for Kommunen opprettheld ein tett dialog med Soknerådet fram mot handsaminga av budsjettet Samrøystes.

20 Sak 35/12 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 35/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 232 Arkivsaknr.: 12/498 Protokoll: Eigedomsskatt for verk og bruk - uttale til eventuelle endringar frå departementt Vedlegg: Prop. 1 LS ( ) kap 27.2 og skriftleg spørsmål finansministaren dok. 15:1114 Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I statsbudsjettet for 2012 varsla regjeringa eit høyringsnotat om eigedomsskatt på maskiner og tilbehør til verk og bruk rundt årsskifte I brevet frå finansministaren Sigbjørn Johnsen til Stortinget 30. mars 2012, som svar på offentlege spørsmål nr 1114 frå Gunnar Gundersen 23. mars 2012, seier Finansministaren at arbeidet med høyringsnotatet har blitt forseinka, men at departementet tek sikte på å sende ut høyringsnotat så snart som mogeleg. Rådmanen registrerer at ei eventuell endring av reglane om kva som skal inngå i verdsetjinga av verk og bruk, vil få konsekvensar for økonomien i Balestrand kommune og andre kommunar. VURDERING Rådmannen meiner på prinsipielt grunnlag at det er svært uheldig og uakseptabelt av departementet å starte ein prosess med å endra eigedomsskattegrunnlaget for kommunane utan at kommunane er aktive deltakarar. Kommunane sitt samtykke til utbygging store kraftverk og industrianlegg har alltid hatt som ein implesitt føresetnad at kommunen skulle få sin del av dei verdiane som anlegga genererer. Dersom «maskiner og tilbehør» som i dag vert rekna som ein integrert del av anlegga skal trekkast ut av verdsettinga, vil ein stor del av skattegrunnlaget forsvinne. Rådmannen sin konklusjon Rådmannen har under laga eit utkast til uttale, i kursiv, som ein meiner kommunestyret bør slutta seg til. Framlegg til utale Eigedomskatt på verk og bruk må utredast i eit eige lovutval I statsbudsjettet for 2012 varsla regjeringa eit høyringsnotat om eigedomsskatt på maskiner og tilbehør rundt årsskifte I brevet frå finansminister Sigbjørn Johnsen til

MØTEINNKALLING SAKLISTE 33/12 12/339 TERTIALRAPPORT 1. TERTAIL 2012 - BUDSJETTREVISJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE 33/12 12/339 TERTIALRAPPORT 1. TERTAIL 2012 - BUDSJETTREVISJON MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 26/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 26/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.06.2012 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 24/12 12/339 Protokoll: TERTIALRAPPORT

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 25.10.2013 Tid: 0930-1400 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

21/12 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR BØMLO KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET

21/12 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR BØMLO KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 24. april 2011 Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 21/12 21/12 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR BØMLO KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 14.6.2017 Møtetid: 12:30 15.50 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 10/17-14/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Jens Rikheim Astrid Grøndal

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2006 - SOGNDAL KOMMUNE. * Tilkråding frå formannskapet: Samrøystes: 1. Årsrekneskap og årsmelding 2006

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat

Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 05.05.2015 Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Hyllestad kommunehus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Håkon S Giil, leiar

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2015/99 Vår dato: 24.05.2017 Partsbrev - Årsrekneskap 2016 Fusa kommune, uttale frå kontrollutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 23.11.2015 Møtetid: Kl. 10.00 13.30 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 19/15 22/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Tore Feten Sigrun Marit Dale Jarle Geithus Parti

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 Medlemmer: Forfall: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Kari Bolstad Gudvin Haraldsson Ann Margrethe Kråvik

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 25.11.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 20.09.2012 Tid: 16.30 Det blir ei orientering om SIMAS frå 16:30 17:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

13/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 GAULAR KOMMUNE

13/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 GAULAR KOMMUNE 13/14 ÅRSREKNESKAPEN 2013 GAULAR KOMMUNE TILLEGG DEN 19.5.14 SEKOM-sekretariat Sakshandsamar: Arnar Helgheim Utval Dato Saksnr. Vedtaksorgan Kontrollutvalet i Gaular 22.5.14 13/14 Nei Formannskapet Nei

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.2016 Godkjenning av rammer for Økonomiplan 2017-2020

Detaljer