Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden Hefte 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2"

Transkript

1 Dagsorden punkt 3 Rapport om arbeidet i landsmøteperioden Hefte 2

2 - 2 - Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING FORBUNDETS PRIORITERTE OPPGAVER PRIORITERTE OPPGAVER PRIORITERTE OPPGAVER PRIORITERTE OPPGAVER PRIORITERTE OPPGAVER LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR HOVEDAVTALEN TARIFFOPPGJØRENE LØNNS- OG KJØPEKRAFTSUTVIKLING TJENESTEPENSJONER OG AFP JURIDISK BISTAND INTERNASJONALT SAMARBEID MED TARIFFSPØRSMÅL KONSERNFAGLIG SAMARBEID ARBEIDSLIV OG SAMFUNNSPOLITIKK UTVIKLINGEN I ARBEIDSMARKEDET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ANDRE ARBEIDSLIVSSPØRSMÅL NÆRINGSPOLITIKKEN ENERGI OG MILJØ BOLIGPOLITIKK DET OFFENTLIGE PENSJONSSYSTEMET UTDANNINGSPOLITIKK LIKEVERD ORGANISASJON MEDLEMSUTVIKLING ORGANISASJONSSTRUKTUR UTVIDET REVISJON IT/FANE2 - MEDLEMSSYSTEM KURS OG OPPLÆRING MEDLEMSFORDELER FAGLIG/POLITISK ARBEID SAMARBEID MED NITO INTERNASJONALT SOLIDARITETSARBEID...44

3 - 3-1 INNLEDNING Perioden har vært preget av et sterkt engasjement i forbindelse med tariffoppgjørene. Det ble gjennomført to hovedoppgjør og to mellomoppgjør. I perioden har den gjennomsnittlige årlige lønnsveksten vært på 5,0 prosent og den gjennomsnittlige årlige reallønnsøkningen vært i underkant av 2,5 prosent. Gjennom hele perioden har utviklingen på arbeidsmarkedet vært fulgt nøye. Forbundet arbeidet målrettet overfor enkeltbransjer. Felles for alle konkurranseutsatte bransjer er at de har fått merke følgene av et høyt norsk rentenivå og en sterk kronekurs, særlig i Styrkingen av kronen har gitt utenlandske bedrifter store konkurransefordeler. Resultatene ses i form av nedleggelser, oppsigelser, permitteringer og utflagging til land med lavere kostnadsnivå, særlig til Øst-Europa. Forbundet har drevet et aktivt næringspolitisk arbeid for bidra til at norske bedrifter skal ha like gode vilkår som næringslivet i de land Norge konkurrerer med. Arbeidet har både skjedd i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet, gjennom direkte kontakt med departementer og gjennom arbeid i råd og utvalg. Forbundet er i perioden endret i retning av færre og større avdelinger. Antall avdelinger ble i perioden redusert med 69 fra 310 til 241. Forbundets medlemstall har gått ned hvert år. Antall medlemmer har sunket fra i 4. kvartal 1998 til i 4. kvartal Antall yrkesaktive medlemmer har i samme periode blitt redusert fra til Rapporten om arbeidet i landsmøteperioden er inndelt i fem kapitler. I kapittel 2 er det inntatt en liste over de oppgaver forbundets representantskap har prioritert i det enkelte år i perioden. Oppfølgingen innenfor de enkelte områder er omtalt i de respektive kapitler. Kapittel 3 omhandler lønns- og arbeidsvilkår og dekker blant annet hovedavtalerevisjonen 2001, tariffoppgjørene, internasjonalt arbeid med tariffspørsmål, samt juridisk bistand til medlemmene. Arbeidsliv og samfunnspolitikk er omtalt i kapittel 4. Dette kapitlet dekker et bredt spekter av temaer knyttet til arbeidsmarkedet, næringspolitikken (også bransjevis) og forbundets øvrige politiske engasjement. Kapittel 5 gir en oversikt over den organisatoriske utviklingen, herunder medlemstall, antall avdelinger og deres størrelse, kursvirksomheten og medlemsfordeler. Dette kapitlet dekker også faglig/politisk arbeid og internasjonalt solidaritetsarbeid.

4 - 4-2 FORBUNDETS PRIORITERTE OPPGAVER Representantskapet har hvert år vedtatt prioriterte oppgaver for forbundet i samsvar med vedtektenes bestemmelse punkt Dette kapitlet inneholder en oversikt over disse. Oppfølgingen innenfor de enkelte områder er omtalt i senere kapitler. 2.1 PRIORITERTE OPPGAVER 1999 Representantskapet fastsatte at følgende oppgaver skulle være forbundets prioriterte oppgaver for 1999: Landsmøtet 1999 Tariffrevisjonen år 2000 Konsernspørsmål Kyoto-avtalen og grønn skattekommisjon Eldre og innvandreres muligheter i arbeidslivet Inn- og utleie av arbeidskraft Handlingsplan mot useriøse aktører i våre bransjer Medlemsservice - bistand ved lokale tvister Næringspolitisk beredskapsarbeid Industriens konkurranseevne Industriens tilgang på energi Kampen mot barnearbeid Organisasjonsutvikling Skolering av tillitsvalgte og medlemmer Utdanningsspørsmål Oppfølgingen av prioriterte oppgaver for 1999 var kun tillagt forbundet sentralt. 2.2 PRIORITERTE OPPGAVER 2000 Landsmøteuttalelsene var grunnlaget for det arbeidet som forbundet skulle prioritere i år Disse var: Nei til regjeringas liberaliseringsforslag på arbeidsmarkedet Bygg flere boliger og styrk det offentliges rolle i boligsektoren Næringspolitikk for økt sysselsetting Fellesforbundet og det internasjonale samfunn Leverandørindustrien må sikrast Den politiske situasjon Tariffpolitikk for framtida Yrkesutdanning for framtida Forbundet ba i sirkulære om tilbakemelding vedrørende oppfølgingen av de prioriterte oppgavene. Av forbundets 18 regioner ga bare to tilbakemelding, og fem avdelinger rapporterte om sin oppfølging.

5 PRIORITERTE OPPGAVER 2001 Representantskapet fastsatte at følgende oppgaver skulle være forbundets prioriterte oppgaver for 2001: Bedriftsdemokrati Boligpolitikk Rekruttering Organisasjonsutvikling Likeverd Stortingsvalget 2001 Forbundet presiserte i et sirkulære at alle avdelingene skulle sende rapport til regionen om hva som var gjort for å følge opp representantskapets prioriteringer. Regionene ble tillagt ansvaret for å sammenfatte svarene fra avdelingene og å sende inn rapport til forbundet sentralt om oppfølgingen til regionene og avdelingene. 14 av regionene svarte. Tilbakemeldingen fra avdelingene til regionene var begrenset. 2.4 PRIORITERTE OPPGAVER 2002 Representantskapet fastsatte at følgende oppgaver skulle være forbundets prioriterte oppgaver for 2002: Ny lov for arbeidslivet Arbeid med isocyanater PCB i eldre bygningsmasse Bruk av naturgass Opprustning av vannkraftverk og linjenett Frivillige avtaler om utslipp av klimagasser Organisering av lærlinger Dagens organisasjonsmarked Gjennomstrømning av medlemmer Utvidet revisjon i forbundet Seksjonsrådene Forbundet ba i sirkulære om tilbakemelding vedrørende oppfølgingen av de prioriterte oppgavene. Av forbundets 18 regioner var det ni som ga tilbakemelding. Tilbakemeldingen fra avdelingene var begrenset.

6 - 6-3 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Lønns- og arbeidsvilkår er en sentral oppgave for forbundet. I dette hovedkapitlet redegjør vi derfor for en rekke saker som forbundet har arbeidet med innenfor dette feltet i landsmøteperioden. 3.1 HOVEDAVTALEN Forbundet fremmet en rekke krav i forbindelse med revisjonen av Hovedavtalen mellom LO og NHO høsten Dette skjedde etter at forbundet hadde gjennomført en omfattende forslagsprosses på linje med hva som gjøres ved tariffoppgjør. Forbundsstyret vedtok krav til endringer i kapitlene III, VI, VIII, IX og XV. Som de viktigste kan nevnes: sidestilling av uorganiserte bedrifter og uorganiserte arbeidstakere i organiserte bedrifter retten til å avholde medlems- og årsmøter i arbeidstiden styrkes møter med bedriften, som holdes i fritiden, godtgjøres som for overtid beskyttelsen av tillitsvalgte mot trakassering gjennom advarsler, oppsigelse eller avskjed styrkes bestemmelsene i kap. VIII styrkes hva angår saklighetsvurderingen, herunder også krav om vurdering av opplæringstiltak som alternative virkemidler i istedenfor permitteringer det stilles krav til avtale med de tillitsvalgte før bedriften kan gå til innleie av arbeidskraft og utsetting av entrepriseoppdrag bestemmelsene om informasjons- og drøftelsesplikten styrkes. I LO ble i all hovedsak forbundets krav bifalt, men i forhandlingene med NHO fikk de bare begrenset gjennomslag. Dette var også tilfelle medforbundets krav vedrørende konsernfaglige spørsmål. Kravet om at beskyttelsen av tillitsvalgte mot trakassering gjennom advarsler, oppsigelse eller avskjed styrkes, må anses å ha fått størst gjennomslag i nytt siste avsnitt i TARIFFOPPGJØRENE I mellomoppgjøret i 1999 gjennomførte partene forhandlinger om lønnsreguleringer for 2. avtaleår og etter- og videreutdanning. Det ble ikke gitt generelt tillegg, men oppgjøret fikk en lavlønnsprofil da det ble gitt et lavlønnstillegg på kr 1,20 per time i overenskomstområder med et lavt gjennomsnittlig lønnsnivå. Tariffoppgjøret i 2000 var samordnet, med forbundsvise eller overenskomstvise tilpasningsforhandlinger. Det anbefalte meklingsforslaget for avtaler i LO/NHO-området inneholdt et generelt tillegg, utvidelse av ferien og en 3-årig avtaleperiode. Meklingsforslaget ble forkastet ved uravstemningen, og LO varslet plassfratredelse. For Fellesforbundet omfattet konfliktvarslet alle organiserte arbeidstakere i bedrifter bundet av Verkstedoverenskomsten, Fellesoverenskomsten for byggfag og Overenskomsten for asfalt. Konflikten omfattet også alle organiserte arbeidstakere ved bedrifter bundet med tilsvarende enkeltstående avtaler med forbundet, og hvor avtalene skriftlig var meddelt oppsagt. Konflikten ble iverksatt fra arbeidstidens begynnelse 3. mai Etter initiativ fra riksmeklingsmannen kom partene fram til et nytt anbefalt forslag den 9. mai. Utover de tillegg som ble gitt på de forskjellige overenskomster, ble det gjennomslag for å gjennomføre resten av den femte ferieuka med to

7 - 7 - dager i 2000 og resten i Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 1,50 med virkning fra 9. mai. Videre ble det gitt et lavlønnstillegg på enkelte overenskomster beregnet etter gjennomsnittlig fortjeneste i overenskomstområdet. Ved forhandlingene og meklingen i 2000, ble også tilleggene for annet avtaleår (2001) fastsatt. Det var et generelt tillegg for annet avtaleår på kr 1,-, samt lavlønnskompensasjon for enkelte overenskomstområder beregnet etter samme retningslinjer som ved hovedoppgjøret i Hovedoppgjøret i 2002 ble gjennomført forbundsvist, med følgende to overordnede mål; kjøpekraftsutvikling og etablering av en avtalefestet pensjon. Verkstedoverenskomsten startet forhandlingene. Etter forhandlinger og mekling forelå det et anbefalt forslag fra forhandlingsutvalget som ble vedtatt i uravstemningen, og dannet mal for de øvrige overenskomstområder. Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,75, et lavtlønnstillegg for enkelte overenskomster og heving av minstelønnssatsene. Det ble i eget bilag fastsatt en plikt for de lokale parter å drøfte tjenestepensjonsordninger. Resultatet for de øvrige avtaleområdene, både avtaler innenfor NHO-området og med andre arbeidsgiverorganisasjoner og var tilsvarende som resultatet for Verkstedoverenskomsten. 3.3 LØNNS- OG KJØPEKRAFTSUTVIKLING Målet om å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er også å sørge for en rimelig lønnsutvikling for forbundets medlemmer. Dette gjelder så vel i forhold til grupper utenfor forbundets organisasjonsområde som til for eksempel lavlønnsgrupper i forbundet. I denne rapporten er det derfor gjengitt offentlig statistikk over lønnsutviklingen i siste fireårsperiode både for forbundets grupper og for andre store forhandlingsområder som får sin lønn fastsatt gjennom kollektive avtaler GENERELL UTVIKLING Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har utarbeidet følgende oversikt over lønnsutviklingen for en del grupper for perioden Tabell 3-1: Beregnet lønnsvekst for noen store forhandlingsområder Periode Alle grupper Industriarbeidere Varehandel i HSH-området Forretnings- og sparebanker Statsansatte Skoleverket Industrifunksjonærer Kommuneansatte ,1 4,7 4,7 4,9 5,0 4,7 4,5 5, ,5 4,5 4,7 4,5 4,8 4,6 6,0 4, ,8 4,9 5,3 4,7 4,0 4,2 7,8 3, ,5 5,0 6,0 5,0 6,2 5,5 8,0 6,0 Årslønn i Årlig gjennomsnitt 5,0 4,8 5,2 4,8 5,0 4,7 6,6 4,6 Kilde: Statistisk sentralbyrå Gruppen industriarbeidere hadde en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,8 prosent i perioden fra 1998 til Dette er mindre enn gjennomsnittet for alle grupper, men litt mer enn ansatte i staten og i kommunene. I denne tabellen er skoleverket vinneren med en betydelig satsing

8 - 8 - på lærerlønningene både ved oppgjøret i 2000 og i I tillegg kom en omlegging av lærernes arbeidsvilkår i 2001, som også medførte ekstra lønnstillegg. Dersom en korrigerer tallene for lønnsvekst i tabellen over for prisutviklingen, får en fram utviklingen i reallønn. Det er gjort i tabell 3-2. Tabell 3-2: Beregnet reallønnsvekst for noen store forhandlingsområder Periode Prisindeksen Alle grupper Industriarbeidere Varehandel i HSH-området Forretnings- og sparebanker Statsansatte Skoleverket Industrifunksjonærer Kommuneansatte ,3 2,8 2,4 2,4 2,6 2,7 2,4 2,2 2, ,1 1,4 1,4 1,6 1,4 1,7 1,5 2,9 0, ,0 1,8 1,9 2,3 1,7 1,0 1,2 4,8 0, ,3 4,2 3,7 4,7 3,7 4,9 4,2 6,7 4,7 Årlig gjennomsnitt 2,4 2,5 2,3 2,7 2,3 2,6 2,3 4,1 2,2 Kilde: Statistisk sentralbyrå De fleste områdene hadde en gjennomsnittlig reallønnsutvikling i de fire årene på i underkant av 2,5 prosent. Sett i et lengre perspektiv har reallønnsutviklingen i perioden vært høy. Reallønnsutvikling er ikke det samme som kjøpekraftsutvikling. Kjøpekraftsutvikling framkommer når en korrigerer reallønnsutviklingen først og fremst for endringer i direkte skatter. I noen tilfeller foretar en også en korrigering for offentlige overføringer, f.eks. til barnefamilier. I perioden var kjøpekraftsutviklingen generelt bedre enn utviklingen i reallønn LØNNSUTVIKLINGEN INNEN FELLESFORBUNDETS OMRÅDER Statistisk sentralbyrå utgir lønnsstatistikk for flere områder og yrkesgrupper. Tabell 3-3 viser avtalt månedslønn for utvalgte områder og yrkesgrupper for de siste fire årene. Statistisk sentralbyrå foretok en omklassifisering av yrkesgruppene i industrien og for luftfarten i Det betyr at det ikke foreligger sammenliknbare tall for undergruppene i de enkelte industriområdene og for luftfarten fra 2001 til I stedet for å gi opplysninger om lønn for ulike yrkesgrupper har byrået oppgitt sammenliknbare tall for undergruppene basert på utdanningsnivå når det gjelder industrien, for luftfarten er ikke publisert tall for undergrupper. Forbundet har sitt organisasjonsområde innenfor de tradisjonelle arbeidergruppene, og det er derfor deres lønnsutvikling som er av spesiell interesse. Vi har derfor valgt å gjøre følgende: For undergruppen håndverkere er det benyttet den prosentvise lønnsutviklingen for Utdanning på videregående skoles nivå fra 2001 til For de øvrige gruppene, Maskinoperatører og sjåfører samt for Yrker uten krav til utdanning er det den prosentvise lønnsutviklingen for Utdanning på grunnskolenivå som er benyttet. Dette blir ikke riktig, men det er en tilnærmingsmåte. En må være klar over dette når en leser tabellen, og en må være spesielt forsiktig med å tolke lønnsutviklingen for undergruppene innenfor industrien fra 2001 til Hovedtallet for utviklingen i utbetalt avtalt månedslønn i for eksempel Tekstil og bekledningsindustri i alt er sammenliknbare for hele perioden. For luftfarten er det lagt til grunn den samme prosentvise lønnsutvikling som for luftfarten totalt når lønn for undergruppen Håndverkere, mekanikere mv er beregnet. Problemstillingen med å sammenlikne

9 - 9 - tall for 2001 og 2002 gjelder både industriområdene, luftfarten og Fellesforbundet i alt. Fellesforbundet i alt er beregnet som et veid gjennomsnitt av de yrkesgrupper hvor forbundet organiserer arbeidstakere. Tabell 3-3: Utviklingen i avtalt månedslønn 1) for en del områder og yrkesgrupper i Fellesforbundets organisasjonsområde Område/yrkesgruppe ) Tekstil- og bekledningsindustri i alt Håndverkere, maskinoperatører mv Trelast- og trevareindustri i alt Håndverkere Maskinoperatører og sjåfører Treforedling i alt Håndverkere Maskinoperatører og sjåfører Verkstedindustri i alt Håndverkere Maskinoperatører og sjåfører Yrker uten krav til utdanning Metallindustri i alt Håndverkere Maskinoperatører og sjåfører Bygging av skip og oljeplattformer i alt Håndverkere Maskinoperatører, sjåfører og yrker uten krav til utdanning Bygge- og anleggsvirksomhet i alt Håndverkere Operatører og sjåfører Renholdere, hjelpearbeidere og lignende Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner i alt Håndverkere o.l Operatører og sjåfører Renholdere, hjelpearbeidere og lignende Bygginstallasjon i alt Håndverkere o.l Grunnarbeid og annen bygge- og anleggsvirksomhet i alt Håndverkere Operatører og sjåfører Renholdere, hjelpearbeidere og lignende Lufttransport i alt Håndverkere, mekanikere mv Olje- og gassutvinning og bergverksdrift i alt Utvinning av råolje og naturgass Håndverkere Operatører og sjåfører Motorkjøretøytjenester i alt Håndverkere o.l Fellesforbundet i alt 2) ) Månedslønn uten tillegg som uregelmessige tillegg, bonus, overtid og lignende 2) Se innledende merknader til dette kapitlet. Kilde: Statistisk sentralbyrå Den relative lønnsutviklingen, målt som utbetalt avtalt lønn, for de gruppene som det er henvist til i tabellen over, er vist i tabell 3-4. I den tabellen har en lagt til grunn at lønnsnivået i 1999 er lik 100. For hvert enkelt område og for hver enkel undergruppe vises hvor stor

10 lønnsutviklingen har vært. De problemer som gjelder lønn for 2002 i industriområdene, og som det er redegjort for i kapittel 3.3.2, gjelder også for tabell 3-4. Tabell 3-4: Relativ utvikling i avtalt månedslønn for en del områder og yrkesgrupper i Fellesforbundets organisasjonsområde Område/yrkesgruppe ) Tekstil- og bekledningsindustri i alt 100,0 104,8 109,2 114,5 Håndverkere, maskinoperatører mv. 100,0 105,8 109,7 114,8 Trelast- og trevareindustri i alt 100,0 104,1 108,0 113,8 Håndverkere 100,0 104,8 107,6 112,6 Maskinoperatører og sjåfører 100,0 104,1 108,3 113,5 Treforedling i alt 100,0 104,0 108,0 115,3 Håndverkere 100,0 106,6 109,7 114,4 Maskinoperatører og sjåfører 100,0 104,9 109,2 113,8 Verkstedindustri i alt 100,0 104,5 109,3 116,5 Håndverkere 100,0 103,5 106,6 113,2 Maskinoperatører og sjåfører 100,0 104,4 107,8 113,6 Yrker uten krav til utdanning 100,0 104,1 105,7 111,4 Metallindustri i alt 100,0 104,1 108,5 116,0 Håndverkere 100,0 102,4 105,6 111,7 Maskinoperatører og sjåfører 100,0 102,9 109,3 116,0 Bygging av skip og oljeplattformer i alt 100,0 106,2 110,5 118,8 Håndverkere 100,0 105,0 107,5 115,5 Maskinoperatører, sjåfører og yrker uten krav til utdanning 100,0 103,7 108,3 117,3 Bygge- og anleggsvirksomhet i alt 100,0 104,3 109,1 115,8 Håndverkere 100,0 104,4 108,9 114,8 Operatører og sjåfører 100,0 104,2 109,0 113,8 Renholdere, hjelpearbeidere og lignende. 100,0 104,4 109,9 116,7 Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner i alt 100,0 104,3 109,2 114,6 Håndverkere o.l. 100,0 105,3 110,3 113,9 Operatører og sjåfører 100,0 103,8 109,6 113,8 Renholdere, hjelpearbeidere og lignende. 100,0 106,3 109,2 112,4 Bygginstallasjon i alt 100,0 104,2 108,3 114,7 Håndverkere o.l. 100,0 104,7 109,8 115,4 Grunnarbeid og annen bygge- og anleggsvirksomhet i alt 100,0 104,3 109,5 116,4 Håndverkere 100,0 104,0 108,3 114,5 Operatører og sjåfører 100,0 98,3 108,9 113,7 Renholdere, hjelpearbeidere og lignende. 100,0 105,0 109,7 114,0 Lufttransport i alt 100,0 103,6 111,6 119,7 Håndverkere, mekanikere mv. 100,0 104,1 112,6 120,9 Olje- og gassutvinning og bergverksdrift i alt 100,0 105,0 111,1 117,3 Utvinning av råolje og naturgass 100,0 104,7 111,0 118,0 Håndverkere 100,0 107,8 109,7 122,4 Motorkjøretøytjenester i alt 100,0 106,6 111,6 116,6 Håndverkere o.l. 100,0 108,4 112,2 115,7 Fellesforbundet i alt 1) 100,0 104,9 109,3 112,8 1) Se innledende merknader til dette kapitlet. Kilde: Statistisk sentralbyrå

11 TJENESTEPENSJONER OG AFP TJENESTEPENSJONER På LOs representantskapsmøte i 1998 ble det tatt inn følgende formuleringer i uttalelsen om tariffoppgjøret: I fellesutredningen LO-NHO etter mellomoppgjøret 1997 om eldre arbeidstakeres situasjon påpekes det at stadig flere arbeidstakere blir omfattet av supplerende ordninger med tjenestepensjon. Arbeidstakere i offentlig sektor er sikret mer enn det folketrygden gir, men en stor del av LO-medlemmer i privat sektor faller utenfor. Det må være et mål å sikre dekning for flere og større innflytelse over ordningenes innretning og forvaltning. Det bør reises krav om bedre regulering av disse forholdene gjennom avtaleverket. Fellesforbundet fulgte dette opp i forhandlingene på Verkstedoverenskomsten, og partene kom til enighet om et fellesbrev til statsminister Bondevik som inneholdt en del problemstillinger knyttet til tjenestepensjon og spesielt til innskuddspensjonsordninger. Partenes henvendelse og øvrige forhold førte til at en fikk endringer i lovverket langt på vei i samsvar med de behov som var innenfor privat sektor. Ved oppgjøret i 2000 var det utvidelse av ferien som var det høyest prioriterte kravet, og pensjonsspørsmålet ble ikke prioritert. Ved tariffoppgjøret i 2002 fremmet forbundet et krav om tjenestepensjon. For Verkstedoverenskomsten, som det ble forhandlet på først, var kravet utformet på følgende måte: På hver bedrift skal det inngås avtale om en alderspensjon betalt av bedriften basert på enten Lov om foretakspensjon eller Lov om innskuddspensjon. Dersom partene velger å inngå avtale etter Lov om innskuddspensjon, skal den årlige innbetalingen til denne ordningen utgjøre minst X % av beregningsgrunnlaget (lønn 2G). Dersom partene velger å inngå avtale etter Lov om foretakspensjon, skal pensjonsavtalen gi en ytelse på minst XX % (ved 30 års opptjeningstid) av den enkelte arbeidstakers lønn i minst 10 år etter fylte 67 år. Senere i forhandlingene ble kravet presisert til å gjelde 3 prosent ved ordninger etter lov om innskuddspensjon og 61 prosent ved ordninger etter lov om foretakspensjon. Det var ikke mulig å nå fram med dette kravet. Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og NHO avviste ethvert krav om avtalefesting av pensjon. I sluttfasen av meklingen gikk TBL og NHO med på et bilag til overenskomsten som inneholdt følgende hovedpunkter: en felles oppfordring om å etablere tjenestepensjonsordninger på den enkelte bedrift en plikt til å til å drøfte alle sider ved det offentlige pensjonssystemet og tjenestepensjon for alle grupper av ansatte og at det skal settes opp protokoll fra drøftingene en plikt for partene til å gi informasjon som kan bidra til at det blir etablert tjenestepensjonsordninger

12 en bestemmelse om at en ved mellomoppgjøret i 2003 skal drøfte erfaringene med det arbeidet som er gjort for å følge opp bilaget og hva som kan gjøres for ytterligere å stimulere til at det etableres tjenestepensjon i de enkelte bedrifter. Fellesforbundet satte i verk et omfattende informasjonsopplegg vedrørende tjenestepensjonsbilaget. Det ble utarbeidet en brosjyre om ulike muligheter for tjenestepensjon, om de ytelser en vil få under forutsetninger fra folketrygden og hvordan en skulle gå fram på den enkelte arbeidsplass for å oppfylle de bestemmelser som var nedfelt i bilaget om tjenestepensjon. I tillegg til dette arrangerte forbundet i samarbeid med SpareBank1 49 konferanser over hele landet, hvor alle lederne i bedriftsklubbene ble invitert. På disse konferansene møtte det nærmere tillitsvalgte. De ble i hovedtrekk avholdt i september Formålet med konferansene var: å gi en innføring i overenskomstenes bilag om tjenestepensjoner å gi en innføring i sentrale elementer i folketrygden å sette deltakerne i stand til å gjennomføre drøftinger iht. til intensjonene i bilaget AVTALEFESTET PENSJON - AFP Det er i perioden foretatt en del endringer i vedtektene for AFP i tillegg til at arbeidsgivers premie er økt. Karenstiden er økt fra ett til to år, det vil si at en bedrift må stå tilsluttet ordningen i minimum to år før noen får rett til pensjon. Delpensjoner kan avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om den stillingsprosenten som måtte passe, og sammen kan de også avtale endringer i løpet av pensjonsperioden. Nye delpensjonsregler trådte i kraft den 1. august Disse går ut på at man kan redusere arbeidsinntekten fra fylte 62 år og motta delpensjon for den tiden man ikke arbeider. Dersom inntekten reduseres til 60 prosent av tidligere inntekt, skal vedkommende få 40 prosent av full pensjon. I prinsippet skal pensjonen avkortes fra første krone. Av administrative grunner ble det lagt inn et slingringsmonn, eller toleransebeløp, på kroner, for å forhindre at ethvert avvik i inntekten skal føre til justeringer i pensjonen. Det tidligere fribeløpet på 1 G ble som en konsekvens av adgangen til deltids-afp tatt bort. Etter protester fra blant annet fagbevegelsen foreslo regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at toleransebeløpet skulle heves til kr Dette ble vedtatt å gjelde fra 1. januar JURIDISK BISTAND Råd, veiledning og eventuell juridisk bistand har utviklet seg til å bli et stadig viktigere redskap for å ivareta medlemmens interesser. Nær samtlige saker hvor forbundet har behov for juridisk bistand håndteres av LOs jurister. Saksmengden i landsmøteperioden var økende. Spesielt gjaldt dette antallet yrkesskadesaker, men også i forhold til stillingsvern i forbindelse med oppsigelser, nedbemanning, omorganiseringer i bedriftene/ outsourcing, bedriftsnedleggelser, utflagging osv. I tillegg kommer øvrige saker forbundet har behov for juridisk bistand i. Dette gjelder tarifftvister, organisasjonstvister osv. I det alt vesentlige er saker vedrørende medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår avsluttet med resultater som medlemmene har akseptert.

13 INTERNASJONALT SAMARBEID MED TARIFFSPØRSMÅL GENERELT Forbundet har i landsmøteperioden hatt medlemskap i seks internasjonale, seks europeiske og fire nordiske bransjeføderasjoner. De europeiske føderasjonene arbeider i hovedsak med tariffkoordinering, men også med næringspolitikk, konsernspørsmål og miljø/arbeidsmiljø, særlig overfor kommisjonen og andre EU-institusjoner. De internasjonale føderasjonene arbeider hovedsakelig med direkte solidarisk virksomhet overfor mindre heldig stilte søster- og broderforbund i fattige land og kampen for en rettferdig verdenshandel. De nordiske føderasjonene er etter hvert blitt svært viktige organer for forberedelse av nordiske standpunkter i saker som behandles i de europeiske føderasjonene. I mindre utstrekning er de nordiske føderasjonene koordineringsinstanser overfor de internasjonale føderasjonene. Men de gjør fortsatt en del arbeid som har rent nordisk innretning. I de nordiske og europeiske bransjeføderasjonene har tariffkoordinering og utvikling av en sosialdialog på bransjenivå skutt fart i landsmøteperioden. Med sosialdialog menes enten trepartsdialog mellom arbeidsgiverorganisasjon, arbeidstakerorganisasjon og kommisjonen, eller topartsdialog uten kommisjonen TARIFFKOORDINERING EMF (europeisk metall) har gått i spissen for å utvikle verktøy for intern tariffkoordinering på europeisk nivå. Europeisk tariffkoordinering har blitt stadig mer aktuelt, nå sist med innføringen av felles valuta. En database er utviklet for å fremme kontakt mellom de europeiske metallforbundene og for å sikre at utviklingstrekk i nasjonale forhandlinger rapporteres umiddelbart. Denne databasen har ETUF-TCL (europeisk teko) knyttet seg til. EMCEF (europeisk kjemi og papir) har valgt å forsøke å utarbeide en egen database med samme utgangspunkt. De fleste av våre europeiske bransjeføderasjoner har utviklet det de kaller avtaleprotokoller. Det er områder der forbundene er enige om viktige krav som skal fremmes ved nasjonale forhandlinger. Man anser at felles krav fra hele den europeiske fagbevegelsen vil gjøre det vanskelig for arbeidsgivere å begrunne avslag med at kravene ikke kan godtas av konkurransehensyn. EMF var tidlig på banen også når det gjelder europeiske forhandlingsprotokoller, og vedtok allerede i 1997 et arbeidstidscharter som krever begrenset årlig arbeidstid og overtid. Senere har EMF vedtatt en lønnskoordineringsregel, som sier at lønnskrav skal tilsvare inflasjonen pluss en balansert andel av produktivitetsveksten. Disse felles kravene har som mål å unngå sosial dumping i Europa. Både EBTF (europeisk bygning) og ETUF-TCL har sluttet seg til disse vedtakene med noen individuelle tilpasninger. Flere av de europeiske bransjeføderasjonene har også vedtatt felles krav til etter- og videreutdanning. EMFs krav ble vedtatt på EMFs avtalekonferanse som Fellesforbundet arrangerte i samarbeid med de andre norske medlemsforbundene i juni 2001 i Oslo.

14 Konferansen samlet 120 deltakere fra de fleste land i Europa. De vedtok i tillegg et dokument som angir retningen forbundet ønsker at partsforholdene i Europa skal utvikle seg. ETUF-TCL har i tillegg vedtatt felles krav til likelønn mens EBTF har konsentrert seg mer om arbeidsmiljø og arbeidsvandring. Arbeidet med å styrke regionale forhandlingsnettverk har også hatt prioritet i perioden. I metallsektoren tok Fellesforbundet tidlig initiativ til gjensidig deltakelse i de nordiske forbundenes nasjonale forhandlingsprosesser. Dette er nå godt utbredt særlig i metallsektoren i hele Europa. Man er også kommet et stykke på vei når det gjelder reell støtte over landegrensene i en streikesituasjon. Særlig er arbeidet konsentrert rundt det å hindre grenseoverskridende streikebryteri, men etter hvert vil det utvikles ulike modeller for sympatiaksjoner, hvilket Fellesforbundet så et eksempel på under IG Metalls streik i fjor høst i Tyskland DEN EUROPEISKE SOSIALDIALOGEN Sosialdialogen er en formell prosess der partene i arbeidslivet har faste møter om viktige saker av felles interesse. Generelt er sosialdialogen lite utviklet i industribransjene. Utviklingen av bransjedialogen varierer sterkt fra bransje til bransje, avhengig av arbeidsgivernes vilje og interesse. Teko-bransjene var lenge de eneste industribransjene som hadde en formell sosialdialog. Både innen tekstil- og bekledning, lær og garveri møtes partene formelt hver 3. måned og har utviklet et avtaleverk, særlig med hensyn til barnearbeid, men også de andre grunnleggende ILO-konvensjonene. Partene har også utformet politiske standpunkter på områder som varemerking, miljø og utdanning. I metallsektoren har arbeidet møtt sterk motstand fra arbeidsgiversiden, og det har ikke lykkes å få i stand en formell dialog med hovedarbeidsgiverorganisasjonen WEM. Derimot har det lyktes å innlede formelle samtaler med verftsarbeidsgiverne og arbeidsgivere i stålindustrien. Det foreligger ingen resultater så langt. Den bransjen som har kommet lengst på dette området er landbruket. Det skyldes at landbrukspolitikken i EU er en svært sentral del av unionens virksomhet. Partene i landbruket undertegnet allerede i 1978 en avtale om begrensning i arbeidstid. I 2002 signerte EFFAT (europeisk landbruk) en avtale med arbeidsgiverorganisasjonen COPA om yrkesutdanning/ fagopplæring. Partene ble samtidig enige om å etablere en kommisjon som skal bidra til å følge opp avtalen nasjonalt. Hovedpunktene i avtalen er krav til grunnleggende yrkesutdanning, utdanningsprogrammer, kartlegging av realkompetanse og en koordinering av fagbrevstandard. Organisasjonene er videre enige om å etablere en dialog om HMS-spørsmål fra mai I byggebransjen har partene EBTF og FIEC lenge hatt samtaler om fagopplæring, erfaringer med fri bevegelse av arbeidskraft og utstasjoneringsdirektivet, arbeidsvandring, HMS og også lønns- og arbeidsvilkår, som vanligvis er tabuområder i slike samtaler. Resultatene lar vente på seg, men arbeidet fortsetter. I papirbransjen er dialogen mellom EMCEF og CEPI konstruktiv, men også her lar resultatene vente på seg.

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2010 Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 29 Arbeidstidsordninger 31 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 31 Inntektsregulering

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. RIKSMEKLERENS FORSLAG i sak 2012-001 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi-

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer