SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan UTVIKLING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP OG ARBEID, AKTIVITET OG MESTRING FOR UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE - OPPFØLGING AV SAK 21/2014 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Satsene på økonomisk sosialhjelp videreføres på dagens nivå. Arbeidet med overgang til arbeid og aktivitet intensiveres. 2. Utredningen "Arbeids- og velferdspolitikken i Steinkjer kommune " følges opp med årlige tilbakemeldinger til HU for å avklare hvorvidt mål og igangsatte tiltak har tilstrekkelig effekt. 3. NAV bes innlede samarbeid med flyktningetjenesten med tanke på at introduksjonsprogrammet i enda større grad skal medvirke til at flyktningene lykkes med å bli selvhjulpne gjennom utdanning og arbeid. 4. Det gis en orientering til hovedutvalget når nye rutiner for tapsføring og oppfølging av sosiale lån er ferdigstilt. 5. NAV inngår samarbeid med Oppvekstavdelingen om behovet for mer kunnskap i området ungdom og økonomi. Videre utfordres det politiske miljøet til å sette fokus på regulering av finansmarkedet. Torunn Austheim rådmann Ingeborg Laugsand helsesjef

2 Saksopplysninger: I HU for helse og omsorg sitt møte den 3.juni 2014 ble det gjort flg vedtak i sak 21/2014 om "Utvikling av økonomisk sosialhjelp og arbeid, aktivitet og mestring for unge sosialhjelpsmottakere": Hovedutvalg for helse og omsorg tar saken til orientering og ber rådmannen fortsette arbeidet med forebygging og satsing på arbeid, aktivitet og mestring for unge sosialhjelpsmottakere samt intensivere arbeidet for at omfanget av utbetaling til sosialhjelp og stønadslengden begrenses ytterligere. Rådmannen bes om å fremme følgende saker til neste møte: 1. En vurdering av sosialhjelpssatsene slik de nå er. 2. En oversikt over mål og tiltak hentet fra vår egen utredning: "Arbeids- og velferdspolitikken i Steinkjer kommune ", med en vurdering av hvordan resultatet har utviklet seg de siste åra og om noen mål eller tiltak bør endres. 3. En vurdering av om Flyktningesekretariatet selv kan forestå mest mulig av ytelser til flyktninger slik rådmannen gjorde rede for i sak i kommunestyret. 4. En nærmere vurdering av bruken av og innkreving av sosiale lån. 5. En utredning i samarbeid med Steinkjerbygg om bruk av husleietrekk i ytelser. 6. Forberedelse av en holdningskampanje i Steinkjer som bedrer folks holdning til pengebruk og egen betalingsevne. 1. En vurdering av satsene på økonomisk sosial hjelp slik de er nå: Saksopplysninger: I 2011 ble det besluttet at satsene på økonomisk sosial hjelp skulle heves til statens satser. Dette på bakgrunn av at man ønsket å flytte fokus fra kroner og øre til arbeid, aktivitet og deltagelse. Regnskapene viste at de samlede utbetalingene til sosialhjelp til mottakerne i Steinkjer lå omtrent på statlig norm. Med lave grunnsatser ble det brukt mye ressurser på tilleggsytelser. Med hevede satser til nivå på statlig norm var det en forventning om at vi på sikt ville redusere utbetalingene fordi ressurser brukt til å behandle saker om tilleggsytelser i stedet skulle nyttes til tettere oppfølging av brukerne. Saksvurderinger: Økonomisk soialhjelp NAV Steinkjer opplever at dagens satser fungerer godt i forhold til at målet om reduksjon av tilleggsytelser er nådd, da de er på et minimum. Ytelser e er 18 9 % Ytelser e er 19 1 % 1.halvår Sos.stønad Flyktninger 13 % Matpenger 2 % Matpenger,kor ds 1 % Boutgi er 44 % Livsopphold 29 % Tilleggsytelse 1 % Det oppleves likevel en økning i de samlede utbetalingene. Økningen som Steinkjer kommune erfarer, er en gjennomgående trend i hele Norge. Det er i hovedsak 2 områder som kan begrunne økningen. Den ene er økning i boutgifter og det andre er flere brukere, spesielt flyktninggruppene. Det betyr at økningen i utbetaling hadde kommet uavhengig av nivået på satsene.

3 Artikkel på nrk.no: Utgifter til flyktninger hittil i år ved NAV Steinkjer Det er et mål at flyktningene skal komme i arbeid eller utdanning innen utløpet av integreringsprogrammet. Flyktningene som kommer til NAV har svært dårlige norskkunnskaper, og har ikke hatt nevneverdig arbeidspraksis om i det hele tatt noen. Dette gir store utfordringer i forhold til målet om arbeid eller utdanning i løpet av integreringsprogrammet. For å snu denne negative trenden, er det nødvendig at det i løpet av integreringsprogrammet settes inn enda større innsats for å lære flyktningene norsk, mer om det norske samfunnet aller helst parallelt med og i kombinasjon med arbeidspraksis jan febr mars april mai juni juli august sept okt nov des Utgifter til sosialhjelp for flykninger var ved utgangen av juli 2013 på kr ,-. Samme periode i år viser utgiftene 1,5 mill. kroner. Dette er en svært uheldig utvikling både for de flyktningene som heller skulle ha vært i aktiv samfunnsdeltakelse, og for budsjettet til økonomisk sosialhjelp. Flyktninggruppen er også overrepresentert blant de ledige:

4 Barnefattigdom NAV har fått en innskjerping i arbeidet sitt med barnefamilier. Rundskrivet til lov om sosiale tjenester ble revidert i juni I rundskrivet er det særlig lagt vekt på formålsbestemmelsen, og forsvarlighetskravet skal ligge til grunn for forvaltning av loven. I tillegg er fokuset på barn og unges særskilte behov styrket. Fylkesmannen er tydelig på at barn skal skjermes, og at det skal gis stønad på et nivå som sikrer at barn ikke lider. For å oppfylle sentrale myndigheters krav til økt fokus på barnefattigdom innvilger NAV i dag støtte til aktiviteter og utstyr som tidligere ble avslått. Dette er også med på å forklare noe av økningen på sosialhjelpsbudsjettet. Ved å redusere satsene til et lavere nivå, vil NAV Steinkjer måtte bruke mer tid på å fatte vedtak på tilleggsytelser. Den beste måten å få redusert økonomisk sosialhjelp på, er å øke overgangen til arbeid og aktivitet. Dette krever ressurser. NAV Steinkjer jobber kontinuerlig med dette. Det vises bl.a til orienteringssak om igangsatte prosjekter. På denne bakgrunn foreslår rådmannen at satsene på økonomisk sosial hjelp opprettholdes på dagens nivå. Arbeidet med overgang til arbeid og aktivitet intensiveres.

5 2. OVERSIKT OVER MÅL OG TILTAK HENTET FRA UTREDNINGEN «ARBEIDS OG VELFERDSPOLITIKKEN I STEINKJER KOMMUNE» Saksopplysninger: Mål og tiltak sett i forhold til utredningen "Arbeids og velferdspolitikken i Steinkjer kommune" ble detaljert utredet i sak nr 14/21. NAV Steinkjer har mål om å satse på arbeid, aktivitet og mestring for unge sosialhjelpsmottakere samt å intensivere arbeidet for at omfanget av utbetaling til sosialhjelp reduseres og at stønadslengden begrenses ytterligere. Konkrete tiltak for å nå målene beskrives i sak nr 14/21 ved punktene: a) Bruk av tiltak og aktivitetskrav overfor unge sosialhjelpsmottakere b) Sosialhjelpssatsene og tilleggsytelser c) Ordning med frivillig trekk d) Ungdom med sammensatte utfordringer, samhandling med Arbeidssentralen Saksvurderinger: Erfaring viser at disse tiltakene har en positiv effekt i forhold til kostnadsvekst og at målgruppen kommer ut i praksis, utdanning eller arbeid. Imidlertid vil en tydelig effekt av tiltakene ikke kunne tallfestes før det har gått en viss tid. Det vises for øvrig også til prosjektoversikten som viser at dokumentets tiltak og mål følges. I utredningen oppsummeres tiltak i NAV kontoret s. 34.: «NAV kontoret utformer prosedyrer og strategier som sikrer en tydelig aktivitetslinje for alle som henvender seg. Spesielt mottak/førstegangssamtale skal være tydelig på hvilke forventninger som ligger i brukerens aktivitetsplikt. Primært aktivitetsplikt som øker muligheten for egen inntekt. Mottaket skal i større grad enn i dag skille mellom informasjonsvirksomhet og arbeidsrettet virksomhet. Førsteinntrykket skal være «arbeidskontor. Den enkelte som kvalifiserer til mottak av økonomisk sosial hjelp skal umiddelbart formidles videre til arbeid eller andre former for aktivitetstiltak.» NAV Steinkjer har fokus på arbeid og aktivitet. Dette ble understøttet i 2013 da standard for arbeidsrettet oppfølging ble innført i alle NAV kontor. Målet med standarden er: 1. sikre arbeidsretting i brukeroppfølgingen for å få flere i arbeid og aktivitet 2. sikre lik praksis og få en mer enhetlig arbeidsprosess for oppfølging av brukere i NAV 3. bedre kvaliteten i oppfølgingsarbeidet NAV Steinkjer har implementert standarden i Det er gjennomført et omfattende opplæringsopplegg for å sikre forståelse for standarden for alle ansatte. I sammenheng med innføringen har også organisasjonsstrukturen blitt endret på kontoret, slik at kontoret er bedre rustet til å jobbe etter standarden. Det vil si: - avklare behovet til den enkelte så tidlig som mulig, slik at NAV kontoret ikke sluser brukerne lengre inn i systemet enn nødvendig. - Sikre at bruker får riktig oppfølging. - Sist men ikke minst så fokuseres det på muligheten til å være i arbeid/aktivitet uavhengig av hvilken stønad brukeren mottar. - Et grep i organisasjonsendringen var å legge ned «velferdsvakta». Det vil si at brukere som mottar økonomisk sosial hjelp nå blir tatt imot som hvilken som helst annen bruker på NAV- kontoret. Dette

6 mener vi skal redusere den stigmatiseringen gruppen kan bli utsatt for, samt sikre arbeidsrettingen i oppfølgingen. NAV Steinkjer har etablert et godt synlig arbeidssenter i mottaket i Senteret vil i løpet av kort tid bli bemannet med veiledere til faste tider hver uke, slik at arbeidssøkere kan få hjelp til å søke jobb, skrive CV etc. ved behov. «Prosedyren for innvilgelse av økonomisk sosialhjelp tydeliggjøres i forhold til forventingene om aktivitet. Brukere som andre primært har ansvaret for, henvises til rette instans. NAV kontoret gjennomgår prosedyrer og bruk av ulike tiltak som er aktuelle. Virkemiddelbruken dreies mot vilkår om arbeid og annen relevant aktivitet. Det er viktig at dialogen med brukeren er god og at vilkåret oppleves som forståelig. NAV- kontoret gjennomfører utøvelse av konsekvens ved vilkårsbrudd, innenfor de rammene som følger av sosialtjenesteloven». Økonomisk sosialhjelp er løsningen når alle andre utveier er prøvd, det siste sikkerhetsnettet for brukeren. Det er en forventning om aktivitet til brukere som mottar økonomisk sosialhjelp. Dette understøttes av standarden for arbeidsrettet oppfølging som alle ansatte ved NAV Steinkjer følger. Arbeidsretting er gjennomgående i oppfølgingsarbeidet ved NAV- kontoret. NAV Steinkjer har også utarbeidet en egen prosedyre i forbindelse med etableringen av praksisplasser. Videre har NAV Steinkjer hatt en gjennomgang av retningslinjene for behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp. Retningslinjene er oversendt fylkesmannen for godkjenning. Retningslinjene vil bli forelagt utvalget når fylkesmannen har uttalt seg. Videre har NAV Steinkjer flere tiltak som det ble informert om i forrige hovedutvalgsmøte: Sjef i eget liv. Kurs for ungdommer med fokus på jobb og økonomi. Så langt har ca. 50 ungdommer deltatt. Det planlegges nytt kurs i løpet av høsten. Hjerterknekten. Et samarbeidsprosjekt med Jarlegården, Reko AS og NAV. Kafeen er en arbeidstreningsarena for ungdom under 30 år som står i fare for eller har falt ut av arbeidsliv/utdanning. Hjerterknekten hadde oppstart i mars og det er til enhver tid 4 ungdommer som har arbeidstrening på cafeen. Tre er videreformidlet ut i jobb. Organisering internt. NAV Steinkjer har i 2014 endret sin organisering. Vårt tidligere mottak er nå endret til et arbeids- og informasjonssenter. Dette for at vi skal sikre at brukere av NAV får raskere avklaring på hva de trenger hjelp til, og dermed kommer tidligere ut i aktivitet. Praksisplasser. Steinkjer kommune har etablert ca. 20 praksisplasser som et virkemiddel for ungdom som mottar sosialhjelp. Samhandling på systemnivå. NAV Steinkjer har fokus på målrettet samhandling på systemnivå for å forebygge frafall fra den videregående skole, arbeid og aktivitet. Bl.a. med videregående skole, barnevern, Familiens Hus, karrieresenteret, kriminalomsorgen og politiet. Ytterligere tiltak som er iverksatt i løpet av sommeren: Arbeid for sosialhjelp. NAV Steinkjer har i sommer prøvd ut «Arbeid for sosialhjelp» som et eget tiltak. Ordningen er kommet på plass gjennom samarbeid med enhet veg, trafikk og park. Det opplyses at det ikke er noe problem å sysselsette 20 personer hver dag året rundt med ulike oppgaver i den enheten.

7 Gjennom arbeidsutprøving er det etablert en stilling som arbeidsleder 3 dager i uken. Ordningen er rettet mot ungdomsgruppen år. Arbeidsoppgavene består av å rydde skog og kvist i Furuskogen. Oppgavene er av en slik art at alle kan utføre dem. Ungdomsteamet har ansvaret for å knytte ungdommer som søker om økonomisk sosialhjelp opp mot arbeidslederen. Ordningen trådte i kraft den 23. juni og har vært en suksess. Mellom 2 12 deltakere har deltatt hver dag. Ungdomsteamet sier at de har fått et verktøy som gir dem et økt handlingsrom. Det å kunne stille krav om oppmøte neste dag med en konkret oppgave virker preventivt for noen, flere av ungdommene er fornøyd med å kunne gjøre nytte for seg og noen trekker søknaden der og da. NAV Steinkjer opplever nå at det er færre søkere om økonomisk sosial hjelp i ungdomsgruppen. Samtidig får kommunen utført oppgaver som ellers ikke hadde vært mulig å gjennomføre. Utfordringen er manglende lønnsmidler til en arbeidsleder. Ordningen NAV Steinkjer har fått på plass har en varighet på 3 mnd, det vil si til 23. september Da er handlingsrommet for denne ordningen brukt opp. Ut fra det som er opplyst i dag, er det ingen lønnsmidler i kommunen til å ansette en arbeidsleder. Det er beklagelig, da NAV anser dette for å være en meget god ordning som kunne ha vært utvidet utover ungdomsgruppen og også favnet personer over 25 år. Prosjekter. Det vises til egen sak om prosjektdeltakelse. NAV Steinkjer har søkt om og fått tildelt midler til et prosjekt rettet mot ungdom «Ung i Aktivt Liv» og «Jobbsjansen» rettet mot innvandrerkvinner. Begge gruppene tilhører prioriterte brukere ved NAV Steinkjer. Gjennom prosjektene får vi muligheten til å styrke oppfølgingen av gruppene over til arbeid og aktivitet. Konsekvens ved vilkårsbrudd. Det gjennomføres utøvelse av konsekvens ved vilkårsbrudd, innenfor de rammene som følger av sosialtjenesteloven: «Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover.» NAV Steinkjer praktiserer konsekvens ved vilkårsbrudd ved f.eks. trekk i stønad ved fravær av pålagt aktivitet uten gyldig grunn. 3. EN VURDERING AV OM FLYKTNINGESEKRETARIATET SELV KAN FORESTÅ MEST MULIG AV YTELSER TIL FLYKTNINGER Saksopplysninger: I vedtaket bes det om en vurdering av om Flyktningesekretariatet selv kan forestå mest mulig av ytelser til flyktninger slikrådmannen gjorde rede for i sak i kommunestyret. I sak 42/2014 Bosetting av enslige mindreårige flyktninger står flg: I 2014 står vi for første gang overfor problemstillingen, og vi må gjøre et veivalg i forhold til hvordan Steinkjer kommune skal gjennomføre den supplerende sosialhjelpen til de som går i videregående skole og fyller 21 år i løpet av året. Alternativene er å overlate denne suppleringen til NAV, eller beholde den hos Flyktningetjenesten. Vi må påregne og supplere med kr per EM per år, for å sikre at de har livsopphold på kr per mnd. Stipend fra Statens Lånekasse gjelder kun for 10 mnd. Det er også forskjell på hvor mye Em får utbetalt i stipend, det avhenger har hvilken oppholds-status de har i Norge. Max. Flyktningstipend er på ca kr per år. Flyktningetjenesten har svært god oversikt over EM sin personlige økonomi og supplerer økonomisk slik at vi vet at de har kr til livsopphold hver mnd. Det skrives administrativt vedtak i Flyktningetjenesten i forhold til økonomisk supplering for hver enkelt EM. Sats på kr i livsopphold er ungdomssats i forhold til økonomisk sosialhjelp ved NAV Steinkjer, så vi har lagt oss på samme linje. Den dagen Em fyller 23 år, vil den økonomiske suppleringen opphøre fra Flyktningetjenesten. Hvis Em skaffer seg jobb eller lærlingeplass

8 opphører økonomisk supplering fra den dagen de selv har kr til livsopphold. Vi mener at det er mest praktisk at det er flyktningetjenesten som administrerer dette, da vi har god kunnskap om situasjonen for hver enkelt Em. Flyktningetjenesten er en starthjelper for de vi bosetter i Steinkjer, og en god start på et godt liv i Norge er for Em en gjennomført videregående skole. Alternativt vil det være NAV som må gjøre denne økonomiske suppleringen. Dette vil medføre at NAV må sette seg inn i den enkelte ungdom sin økonomiske situasjon, og den enkelte ungdom må forholde seg til ytterligere en kommunal instans. Denne løsningen anbefales derfor ikke. Dette er en ordning godt tilpasset en liten gruppe "mindreårige" uten nettverk og relasjoner. De 2 første årene er det flyktningetjenesten som har ansvaret for mottak og oppfølging av flyktninger. Dette innebærer også økonomisk stønad i perioden gjennom integreringstilskudd. Etter at perioden er utløpt, som i all hovedsak går over 2 år, skal den enkelte i utgangspunktet være integrert og beherske språket slik at vedkommende skal være i jobb. Har derimot flyktningen fortsatt behov for bistand til å komme i jobb, er det NAV som overtar oppfølgingen, og flyktningetjenesten har ikke noe ansvar for brukeren. I den forbindelse holdes det et overføringsmøte mellom flyktningetjenesten, brukeren og NAV. Det er NAV som forvalter Lov om sosiale tjenester i NAV, og denne kan ikke overføres til flyktningetjenesten. Saksvurderinger: NAV Steinkjer har den senere tiden erfart at utgiftene til økonomisk sosialhjelp for flyktninger har økt kraftig, det vises til pkt 1 om vurdering av satsene. Dette betyr at de ressurser som overføres NAV fra integreringstilskuddet ikke er tilstrekkelig. Gjennom flere år har denne overføringen vært på kr ,-, selv om gruppen flyktninger med behov for bistand fra NAV har doblet seg. NAV har estimert et overforbruk på ca. 1 million kroner til flyktninggruppen med opphold under 5 år. Tar vi i tillegg med gruppen som har vært lengre enn 5 år, utgjør de til sammen ca 40 % av den økonomiske sosialhjelpen som utbetales. Manglende finansiering fra integreringsmidlene resulterer i stor belastning på ordinær ramme økonomisk sosialhjelp. Det jobbes mye med å få flest mulig av flytningene selvhjulpne gjennom arbeidsmarkedet, og det vises bla til igangsatt prosjekt for innvandrerkvinner. Rådmannen foreslår med bakgrunn i ovennevnte vurderinger at flyktningetjenesten og NAV arbeider enda tettere med tanke på at introduksjonsprogrammet i større grad skal øke mulighetene for at flytningene lykkes med å bli selvhjulpne gjennom utdanning og arbeid i løpet av integreringsperioden. 4. EN NÆRMERE VURDERING AV BRUKEN OG INNKREVING AV SOSIALE LÅN Saksopplysninger: Det ble informert om hjemmel og bakgrunn for å gi sosiale lån i sak nr 14/21 punkt 4 i siste hovedutvalgsmøte. Videre ble det i saken orientert om tapsføring av sosiale lån. Saksvurderinger: Det arbeides med rutinene for tapsføring og oppfølging av sosiale lånene. Det er avholdt et arbeidsmøte med økonomikontoret i kommunen samt at det er planlagt et oppfølgingsmøte neste uke. Videre er det tatt kontakt med Levanger og Verdal kommune for å sammenligne rutinene på området. Forslag til vedtak: Hovedutvalget for helse og omsorg ber om en orientering når nye rutiner er ferdigstilt.

9 5. EN UTREDNING I SAMARBEID MED STEINKJERBYGG OM BRUK AV HUSLEIETREKK I YTELSER Saksopplysninger: Det ble orientert om ordningen med frivillig trekk og prosedyren som Steinkjerbygg og NAV har utarbeidet i sak nr 14/21 punkt 3 i siste hovedutvalgsmøte. Saksvurderinger: Det er nå etablert 49 trekkavtaler på husleie til leietakere til Steinkjerbygg AS. Videre avholdes det jevnlige møter mellom Steinkjerbygg AS og NAV. I tillegg gjennomgår NAV en restanseliste som Steinkjerbygg AS utarbeider månedlig og som det gis skriftlig tilbakemelding på. Det er høyt fokus på å legge ned frivillig trekkavtaler ved NAV. Det understøttes av en betydelig økning i antall avtaler i år. 6. FORBEREDELSE AV EN HOLDNINGSKAMPANJE SOM BEDRER FOLKS HOLDNING TIL PENGEBRUK OG EGEN BETALINGSEVNE Saksopplysninger: Økonomisk rådgivning er sentral i NAV-kontorets råd og veiledningsplikt. Økonomiske problemer har ofte stor innvirkning på hele livssituasjonen. En stram økonomi, kanskje som følge av overgang fra arbeidsinntekt til en NAV-ytelse, vanskeligheter med å disponere egne penger og økende gjeld, kan føre til en opplevelse av maktesløshet og oppgitthet. I slike situasjoner er det viktig at brukeren får tilbud om økonomisk rådgivning så tidlig som mulig. Formålet med tjenesten er tredelt; å forebygge økonomiske problemer, å søke å løse akutte økonomiske problemer, og å bidra til å finne helhetlige og varige løsninger. Kommunens plikt til å gi økonomisk råd og veiledning er hjemlet i: Lov om sosiale tjenester i NAV (stl): 1. Lovens formål. bedre levekårene for vanskeligstilte 4. Krav til forsvarlighet..tjenesten skal være forsvarlig 17 Opplysning, råd og veiledning Gjeldsordningsloven (gol) 1-5. Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer Det tidligere prosjektet «økonomisk rådgivning» mellom kommunene Levanger, Verdal, Verran, Inderøy, Steinkjer er videreført i et fylkesovergripende prosjekt: Fylkesnettverket for økonomisk rådgiving i Nord-Trøndelag. Målsetning for prosjektet er: etablering av et fylkesnettverk for tjenesten, bl.a. for å: o styrke det faglige nettverket og skape bedre dialog mellom berørte instanser og brukere utvikle mest mulig identiske saksbehandlingsrutiner, bl.a.: o definere tjenestens innhold og servicenivå samt enes om en felles kvalitetsdefinisjon om hva er en god økonomisk rådgiving skal være. Dette for at brukere i N-T skal oppleve en god og forsvarlig saksbehandling uansett hvilket kontor de oppsøker. identisk informasjon internt og eksternt bl.a.: o bevisstgjøre alle NAV ansatte om økonomiens betydning for enkeltindividet o informere kommunenes innbyggere om tjenesten og -innhold

10 o ha god dialog med interne og eksterne samarbeidspartnere øke kompetansen til alle NAV ansatte som har kontakt med brukere med økonomiske utfordringer med bl.a. å: o heve økonomi - og veilednings-kompetansen hos NAVs veiledere på området. o tilrettelegge og gjennomføre fagopplæring innen økonomisk rådgiving o assistere kontorene ved innføring av nye kontorrutiner og drop-in for økonomisk rådgiving. Det er et overordnet mål for prosjektet at alle innbyggere i Nord-Trøndelag skal få en identisk behandling uansett hvilket NAV-kontor som oppsøkes, og at den enkelte NAV veileder skal kunne bistå i dette arbeidet. Prosjektet (tidligere og nåværende) har gjennom flere år vært og er involvert i mange forskjellige opplæringstiltak. Her kan nevnes; Fra minus til pluss, Veiledningsgrupper for KVP deltakere Sjef i eget liv (ungdom), Intro-programmet, forskjellige interne NAV-kurs, og kurs for NAV- og andre kommunalt ansatte. For ytterligere å intensivere opplæringsarbeidet for NAVs 7 tjenesteområder og 23 NAV- kontor, styrkes prosjektet i disse dager med en ekstra person for opplæringsøyemed. Saksvurderinger: Økonomisk uforsvarlighet? De aller fleste innbyggerne i Steinkjer styrer sin økonomi på en fullt ut tilfredsstillende måte. Mange har gode inntekter og har full oversikt over egen betalingsevne. Lån og kreditt er en nødvendighet i samfunnet og benyttes både av det offentlige og private. Disse er med på å finansiere realinvesteringer, forbruk, våre kjøp av varer og tjenester, og spiller en vesentlig rolle (en forutsetning) for den samlede velferden og velferdsordningene i samfunnet. Likevel kan folk i alle aldre og livssituasjoner oppleve å få betalingsproblemer. Felles for mange er kredittkortgjeld som kommer ut av kontroll, og det er sjelden man kommer uforskyldt opp i en slik situasjon. Dette handler da ofte om uansvarlighet. Imidlertid bor vi i et fritt samfunn med rett til å ta egne valg, og de fleste har nok derfor bare seg selv å takke. Imidlertid er det slik at et hvert låneopptak også innebærer en forskuttering av ens fremtidig inntekt, og for en del får det derfor alvorlige konsekvenser når personlige katastrofer oppstår: Arbeidsledig Sykdom somatisk Sykdom psykisk Sosialt fall Maktesløshet Skyld Skilsmisse Ulykker (trafikk, brann, tap av hus mm.) Rus Samfunnsmessige omveltninger Dødsfall i nære relasjoner De fleste av disse har tidligere vært ansvarsbevisste samfunnsborgere som stort sett har hatt stålkontroll over egen økonomi og innfridd alle økonomiske forpliktelser. Likevel har hendelsene snudd opp ned på deres livssituasjon og skapt kaos i privatøkonomien. NAV opplever hver uke at mange kommer opp i forskjellige økonomiske ufører, og ut fra en kartlegging av

11 aktive saker fra kan vi si følgende; det er et flertall av menn (60/40), de fleste eller mellom tretti og førti år, og gruppen tretti til femti utgjør 56% gruppen utgjør 22 % målingene viser også at det i ¾ av sakene er brukere som allerede er i NAV systemet, og har NAV ytelse som sin inntekt ¼ er vanlige lønnsmottakere som får bistand med det såkalte egenforsøket som gjeldsordningsloven krever. Disse må ikke dras lenger inn i Nav systemet enn nødvendig. Grunnlaget for økonomiske utfordringer og/eller er sammensatt, og vi har forsøkt å kategorisere det i fem årsaksforhold: 1) Sosial arv god eller dårlig 2) Skolesystem/opplæring manglende opplæring innen privatøkonomi 3) Den enkeltes eget ansvar rundt økonomiske handlinger fra 18 år 4) Kredittgivers risikovillighet stor risiko og manglende kredittvurdering 5) Til tider manglende politisk vilje til å styre/regulere finansmarkedet Dersom det skal lages en holdningskampanje bør en kanskje ta for seg disse punktene og se hva som kan gjøres og hvem som skal gjøre det. 1) Sosial arv, god eller dårlig a. Velferdssamfunnets overflod innebærer at det lett for barna eller de unge voksne å få det de ønsker, og det med en gang. Dette innebærer at svært mange unge voksne ikke har lært noe om utsatt behovstilfredsstillelse. b. For gruppen med negativ sosial arv handler det også om hva de har lært hjemmefra. Det mest fremtredende er da manglende kunnskap. De har aldri lært å håndtere økonomi, og føler seg trygge på at de blir tatt vare på av en eller annen offentlig etat om ting skjærer seg, så de trenger ikke anstrenge seg. Tiltak: Bidra til at Norges beste foreldre er i Steinkjer Ansvarlig: Samarbeid skole og NAV 2) Skolesystem/opplæring skolen treffer alle a. Alt for mange unge voksne har klare mangler om konsekvenser av å kjøpe på kreditt eller inngå avtaler en ikke skjønner b. Mange mangler kunnskap om prosentregning og skjønner ikke hva renter er c. Purrebrev fra inkassoselskap framstår som uforståelig d. Manglende kunnskap om kreditt og konsekvensen av det Tiltak Skolen fremstår som den viktigste arena for å endre/bedre folks holdninger til pengebruk. Dette er stedet der alle unge skal være over flere år og har derfor stor påvirkningskraft ift. ny kunnskap og holdningsendringer. Personlig økonomi bør inn i fagene: Matematikk budsjett, renteberegning Samfunnsfag økonomien betydning i samfunnet RLE etikk og moral herunder betalingsmoral 1 ny måling for hele N-T foretas i disse dager, og trenden så langt, tilsier omtrent det samme

12 Et tips kan være at alle som går ut fra ungdomsskolen i Steinkjer skal ha tatt Økonomilappen! Ansvarlig: Avdeling for oppvekst 3) Den enkeltes eget ansvar rundt økonomiske handlinger For de aller fleste voksne eller unge voksne må vi kunne forvente at de tar ansvar for egne handlinger. Et stort flertall ønsker heller ikke å ha et samfunn preget av en barnehage-mentalitet der staten eller det offentlige stiller som formynder. Det er heller ikke mulig å regulere vekk alle fristelser og problemer. Uansett hva en gjør av tiltak vil ikke alle være i stand til å motstå eller avsløre smart markedsføring og lure kontrakter. De største utfordringene fremkommer nok for mange unge voksne. En ungdom får nye rettigheter og plikter over natten når de blir 18 år. Da kan de stifte gjeld og inngå juridisk bindende avtaler. Denne overgangen er utfordrende, og feil valg kan gi alvorlige økonomiske konsekvenser. Første utfordring etter videregående er for mange et gjeldsbrev til Statens Lånekasse. Og i en ny og selvstendig tilværelse borte fra foreldrehjemmet er det mye som må anskaffes. Kontrakter og avtaler skal inngås; leiekontrakter, strøm, fjernsyn og mobilabonnement og svært mange har liten eller ingen kunnskap på dette området. Samtidig har de unge voksne et høyt forbruk, da mye av deres sosiale liv foregår på kommersialiserte arenaer (kafé, kino, konserter, blogger, kjøpesenter og lign.). Dette kan bidra til at fristelser for et lånefinansiert forbruk og tilbakebetalingen kan bli problematisk. De unge er en sårbar gruppe, og det hadde derfor vært ønskelig med et register og et lovverk som beskytter unge naive personer fra å anskaffe seg mer gjeld enn nødvendig. Tiltak Foreldre må nok ta hovedansvaret for manglende økonomisk opplæring av de unge. o Jf pkt ene 1 og 2; Norges beste foreldre, og nødvendig opplæring i skoleverket. Gjeldsregister Ansvarlig: Samarbeid på tvers av etater og sektorer 4) Kredittgivers risikovillighet På midten av 1980 tallet ble det gjennomførte det som populært går under navnet "frisleppet" av bankene. Først ble en rekke konkurranseregulerende avtaler droppet, deretter ble bankenes utlånsrestriksjoner fjernet. Bankene ville nå skaffe seg større markedsandeler. Og dette skulle de få ved å skaffe seg flere kunder. Til disse ville de låne ut mest mulig penger, og kravet til sikkerhet var små. Bankene pøste nå ut lån både til privatpersoner og næringsliv. I ettertid har vi hatt større og mindre bankkriser, den største på slutten av 1987 med børskrakket og kollapsen av boligmarkedet. Mange måtte da gå fra/selge boligen sin, men beholdt mye av gjelden. En følge ble Gjeldsordningsloven i Penger ble etter «frisleppet» en vare, om ikke på lik linje som melk og brød, så likevel en vare som kjøpes. Markedet har som en konsekvens av dette blitt oversvømt med kreative finansieringsordninger og kredittkort. Krave til sikkerhet og kredittvurdering har til tider vært fraværende.

13 I lys av dette har det vært mye mislighold, men konsekvensen for finansselskapene har vært begrenset. Dette bl.a. fordi renten på forbrukslån og kredittkort har vært skyhøy, %, og da tåles ganske mye tap. Dette er en kalkulert risiko og ut fra det mener jeg at mange av finansselskapene må akseptere at gjeld, renter og omkostninger må kunne reforhandles og ev. slettes under gjeldsforhandlinger. Tiltak Endre/skjerpe reglene for markedsføring av kreditt, Rentetak på kredittkort og forbrukslån Bedre kredittvurdering, Ansvarlig: Det politiske miljøet 5) Til tider manglende politisk vilje til å styre/regulere finansmarkedet Som vi har sett overfor fremviser finansmarkedet stor vilje til nytenking for å få oss som forbrukere til å ta opp mer lån. Som en konsekvens av dette har vi fått se mye kreativ og problematisk markedsføring. I flere år har det derfor vært et ønske om opprettelse av et gjeldsregister i Norge. Registeret skulle samle informasjon om nordmenns kreditt, og gjøre det vanskelig å få innvilget forbrukslån- og kredittkort utover evne. Dette skulle vært oppe å gå fra nyttår, men slik ble det ikke. I november i fjor valgte nemlig den nye regjeringen å trekke forslaget som var lagt frem av Stoltenberg-regjeringen. Hva tid det ev. kommer, og hvordan det vil se ut, vites ikke. Tiltak: Påskynde et gjeldsregister Endre/skjerpe reglene for markedsføring av kreditt, Sette rentetak på kredittkort og forbrukslån Kreve en bedre kredittvurdering, Ansvarlig: Det politiske miljøet Forslag til vedtak: NAV inngår samarbeid med Oppvekstavdelingen om behovet for mer kunnskap i området ungdom og økonomi. Videre utfordres det politiske miljøet til å sette fokus på regulering av finansmarkedet.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan UTVIKLING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP OG ARBEID, AKTIVITET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan OPPFØLGING AV UNGDOM 16-25 ÅR VED NAV STEINKJER Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 037/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 031/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K2-F06 : Arkivsaknr.: 11/4008

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 023/14 27.08.2014 Senior- og Brukarrådet 028/14 25.08.2014

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 023/14 27.08.2014 Senior- og Brukarrådet 028/14 25.08.2014 Arkiv: K2 - F06, K3 - &13 Vår ref: 14/1315-2 Journalpostid: 14/17200 Saksbeh.: Else Rege Grannes FORSLAG OM AKTIVITETSVILKÅR FOR SOSIALHJELP - HØRINGSUTTALELSE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår

Detaljer

Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp

Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp Rapport vedr flyktninger som mottar økonomisk sosial hjelp Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å se nærmere på problemstillingen har bestått av Else Landsem Flyktningetjenesten, Gerd Thorshaug Voksenopplæringen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 Eldrerådet 08.10.2012 Ruspolitisk

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 03.12.2012 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje Tidspunkt: 08:30-10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014 RISØR KOMMUNE NAV Arkivsak: 2013/1867-2 Arkiv: F01 Saksbeh: Hege Kristin Kirkhusmo Dato: 05.11.2014 Økonomisk sosialhjelp Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Til: KS Fra: Proba Dato: 20. oktober 2015 Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Innledning På oppdrag fra KS, gjennomfører Proba en beregning av kommunenes

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Lokal plan for NAV Østensjø 2013

Lokal plan for NAV Østensjø 2013 Lokal plan for NAV Østensjø 2013 FORORD Lokal plan for NAV Østensjø er en lokalt tilpasset plan som er snevret inn til å håndtere lokale tiltak for å nå sentralt gitte mål i respektive kommunal og statlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Normer for økonomisk sosialhjelp - statens anbefalte satser

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Normer for økonomisk sosialhjelp - statens anbefalte satser Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2017/1674-1 Saksbehandler: May Beate Haugan, leder NAV Inn-Tr.lag Ansvarlig leder: Torunn Austheim, Rådmann Godkjent av: Torunn Austheim, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-14/12347-2 66790/14 10.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Saksopplysninger: Saken er forsøkt besvart i samme rekkefølge som spørsmålene fra formannskapet v/ Svein Engelstad.

Saksopplysninger: Saken er forsøkt besvart i samme rekkefølge som spørsmålene fra formannskapet v/ Svein Engelstad. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 23.08.2011 077/11 BCA Kommunestyret 01.09.2011 083/11 BCA Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/6052

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2013/5526 Klassering: F03/F04 Saksbehandler: May Beate Haugan ORIENTERING OM AVSLUTTEDE PROSJEKTER GJENGANGERE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Fagsamling barneperspektivet i NAV Førde // 12.12.17 // Stine Glosli, Arbeids- og velferdsdirektoratet Barnekonvensjonen Gjelder som norsk lov Barnets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Årsrapport 2013. Nav Inderøy

Årsrapport 2013. Nav Inderøy Årsrapport 2013 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Elin Andersen

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE NAV Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Ansatte Interne prosesser Brukere Relevant kompetanse Hensiktsmessige arbeidsprosesser

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824

VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! VELKOMMEN TIL KONFERANSE OM PROSJEKTET P 1824 09.00 09.05 09.15 09.40 10.00 10.15 Kulturskolen Velkomsthilsen fra ordfører Historien om et prosjekt Ekstern evaluering Pause Klart

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 26.09.2008 STYRINGSRAPPORT - OKTOBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Ås kommune Høring - "Et NAV med muligheter" Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/572 Klassering: F30 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806079 : E: F30 &73 : Elsa Bakka Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Vårt bidrag til Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids- og velferdsdirektoratet

Vårt bidrag til Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagsamling 29.10.2015 Vårt bidrag til Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVs forpliktelser overfor barn og unge Lov om sosiale

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2016/3016 Klassering: Saksbehandler: Marianne Vollen VIDEREFØRING OG UTVIKLING AV ÅPEN BARNEHAGE Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år innføres fra og med

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år innføres fra og med Arkivsaksnr.: 16/1208 Lnr.: 10628/16 Ark.: Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan INNFØRING AV AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Ullensaker kommune NAV Ullensaker

Ullensaker kommune NAV Ullensaker Ullensaker kommune NAV Ullensaker SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/12 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 25.04.2012 ORIENTERING OM STATUS FOR HUSLEIEKOSTNADER I KOMMUNEN Vedtak Hovedutvalg

Detaljer

Formålet med utredningen:

Formålet med utredningen: Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom Seminar om forebygging for politiforebyggere og SLT-kooridinatorer Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse Quality Værnes Airport Hotell i Stjørdal,

Detaljer

Høring - "Et NAV med muligheter"

Høring - Et NAV med muligheter // NOTAT Til: Rådmannen // Fra: Bente Jansen // Dato: 25.06.15 Høring - "Et NAV med muligheter" Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRAS-12/6167-13 56070/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 AVVIKLING

Detaljer

Aktivitetsplikt for hvem?

Aktivitetsplikt for hvem? Foto: Grethe Lindseth Aktivitetsplikt for hvem? Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 04.04.2017 Kort historikk 05.06.2014 05.12.2014 01.07.2015 04.11.2016 12.12.2016 01.01.2017

Detaljer

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Forslag om at 4 andre ledd i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge presiseres eller oppheves. 1 Forslag om at 4 andre ledd i forskrift

Detaljer

Innst. 202 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 202 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 202 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:162 S (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2017/927 Saksbehandler: Trond Larsen Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 22.03.2017 Formannskapet 23.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 Prosjekt rettighetsavklaring i NAV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for helse- og sosialsaker

MØTEINNKALLING. Utval for helse- og sosialsaker HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 28.02.2008 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for helse- og sosialsaker Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/41532690/51793012. Vararepresentantar

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på Saksframlegg Arkivsak: 15/1539-1 Sakstittel: UTVIKLING I ARBEIDSMARKED Saken skal behandles av: Formannskapet K-kode: X61 &32 Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Bakgrunnen

Detaljer

4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51)

4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51) 4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51) 4.7.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter sosial rådgivning og veiledning, midlertidig bolig, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

PARTNERSKAPSMØTE VED NAV NÆRØY 19.10.15

PARTNERSKAPSMØTE VED NAV NÆRØY 19.10.15 // REFERAT // Møtedato: 19.10.2015 // Tilstede: Roy Ottesen, Pål Sæter Eiden, Arnt Wendelbo, Marit Pedersen, Vegard Rydningen, Lasse Sandø, Rigmor Valen Bratland // Forfall: Helge Thorsen // Referent:

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

Dette skal vi snakke om

Dette skal vi snakke om 20. Bruk av vilkår Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Opplysning, råd og veiledning Lov om sosiale tjenester i NAV 17 17. Opplysning, råd og veiledning «Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Detaljer