Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst"

Transkript

1 Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: Oppdrag Bef.dato Vedlegg

2 Gamle Kongeveg 10, Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med NBI's veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: - Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Tilstandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. 2 av 16

3 Gamle Kongeveg 10, - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning Intervaller for vedlikehold Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres utfra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Oppdrag:Undertegnede takstmenn har fått i oppdrag å foreta en teknisk gjennomgang av bygningene på eiendommen, samt å fastsette eiendommens normale markeds- og låneverdi.forutsetninger:å vurdere eiendommens markedsverdi bygget på den kjennskap takstmannen har til omsetning av eiendommer i området. Låneverdien er takstmannens skjønnsmessige vurdering av en forsiktig ansatt markedsverdi på lang sikt. Tak, takbeslag, fasader etc, er kun besiktiget fra bakkenivå. Pipeløp er ikke besiktiget. Ved befaring var boligen ikke bebodd. Faste innredninger, dusjkabinett, etc, er ikke flyttet på i forbindelse med befaring.opplysninger gitt i takst om innbygde konstruksjonsdeler som ikke kan kontrolleres, er opplyst på befaring. Det samme gjelder eventuelle opplysninger om årstidenes virkning på bygningen. Det er ikke foretatt vurderinger/målinger vedr. inneklima. Bygningenes plassering på tomta er ikke kontrollert. 3 av 16

4 Gamle Kongeveg 10, Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Eiendom beliggende nært Levanger sentrum, med gangavstand til alle funksjoner som skole, offentlige kontorer, banker, forretninger, jernbane, etc. Nordvestvendt eiendom med noe utskit mot byen, men hovedsaklig til omkringliggende bebyggelse. Skrånende tomt, sesielt bratt i bakkant. Tomta er ikke vedlikeholdt de senere årene, og har derfor behov for vedlikehold, opparbeidelse, beplantning, etc. Gruslagt oppkjørsel, begrenset plass til parkering. Store deler av tomtens nordre hjørne benyttes som innkjørsel og gårdsplass av naboeiendommen på gnr/bnr 275/80, vegrett er tinglyst som heftelse på taksert eiendom. På eiendommen ligger en enebolig som siden midten av 1970-tallet har vært benyttet som kommunal utleiebolig. Boligen er på 1 etasje pluss sokkel/kjeller, og er godkjent med en leilighet i hver etasje. I flg. utskrift av grunnbok er det tinglyst en erklæring/avtale om livsvarig bruks- og/eller disposisjonsrett til 1. etasje av bygningen på taksert eiendom. Rettighetshaver til bruks- og/eller dispsisjonretten er død, det er derfor sett bort fra denne ved takseringen. Konklusjon tilstand Enebolig med sokkelleilighet på selveiertomt, i 1 etasje pluss sokkel/kjeller. Byggeår på boligen er ikke kjent, men boligen er en eldre bolig, oppført med den byggeskikk og de byggematerialer som var vanlige på den tiden. Bygningen antas i stor grad å være i sin opprinnelige utførelse fra byggeår. Det nevnes at det er registrert tegn til fukt i bakkant av sokkel/kjeller, som tyder på sviktende drenering og/eller drenerende masser. Forkant av sokkel antas å ha bjelkelag med kryprom. Utslag ved fuktsøk flere steder på denne delen av gulvet, og det kan ikke garanteres mot skader på skjulte konstruksjoner. Det er ikke funnet inspeksjonsluke til kryprommet. Adkomst anbefales opprettet for inspeksjon. Tak og vegger er utvendig kledd med plane eternittplater. Det er en god del skader i veggplater, og det registrert tegn etter lekkasjer fra tak/vegger. Skader på skjulte konstruksjoner må påregnes. Det er foretatt utskiftinger av store deler av vinduer på 1970, -80 og -90-tallet, men flere av disse er preget av fuktskader og svertesopp og lar seg ikke lukke. Bad i begge etasjer er noe oppgradert de siste årene. Det er også foretatt oppgraderinger av sikringsskap i begge etasjer. HOVEDKONKLUSJON Eldre eiendom med noe manglende vedlikehold. De fleste bygningsdeler og overflater bærer preg av alderog bruksslitasje. Det må generelt påregnes store kostander vedr. renovering, oppgradering og oppussing. 4 av 16

5 Gamle Kongeveg 10, Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Rita Woll 5 av 16

6 Gamle Kongeveg 10, Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Besiktigelse, tilstede Dato: Levanger Boligforvaltning v/wenke Knudtsen Wenke Knudtsen Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Grunnbokutskrift Dato ajour Andre dok./kilder: Situasjonskart Reguleringsplaner Eiers egenerklæring Eier Taksert eiendom ligger ikke i regulert område, kun naboeiendom er regulert. Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Ant. sider 1 Eiers egenerklæring 2 Grunnbokutskrift 3 Reguleringsplaner 4 Situasjonskart Eiendomsdata Hjemmelshaver: Levanger kommune Tomt: Eiet tomt. Areal 539 m² Areal i h.h.t utskrift fra Norges eiendommer. Konsesjonsplikt: Nei Adkomst: Offentlig Vann: Offentlig Avløp: Offentlig Regulering: Eiendommen ligger utenfor regulert område Offentl. avg. pr. år: Kr Forsikringsforhold Forsikringsselskap: KLP. Premiebeløp: Kr Kommentar: Øvrige forsikringsopplysninger ble ikke oppgitt. Premiebeløp er stipulert. Skattetakst Skattetakst: På denne eiendommen er det tidligere ikke innbetalt eiendomsskatt, da det er en kommunal bolig. Anslått beløp vedr. dette er tillagt offentlige avgifter. 6 av 16

7 Gamle Kongeveg 10, Bygninger på eiendommen Bolig Byggeår: Byggeår ikke oppgitt Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bolig - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Anvendelse Underetasje Sokkelleilighet: Vindfang, entré, bad, stue, kjøkken, soverom, mellomgang, vaskekjeller og bod. (Ca. 51 m2 BRA) Tilhørende leilighet i 1. etasje: Kjellergang og 2 boder. (Ca. 13 m2 BRA) 1. etasje Vindfang, kjellernedgang, gang, bad, 2 soverom, kjøkken, stue Sum bygning Bolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Underetasje Vindfang, entré, bad, stue, kjøkken, soverom Mellomgang, vaskekjeller, bod, kjellergang, 2 boder 1. etasje Vindfang, gang, bad, 2 soverom, kjøkken, stue Kjellernedgang 7 av 16

8 Gamle Kongeveg 10, - Bolig Bygning generelt Bygning, generelt Taksert objekt er en bolig på 1 etasje pluss sokkel/kjeller, med en leilighet i hver etasje. Boligen har grunnmur av betong og tegl, og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med plane eternittplater. Sperretak med saltakform, tekket med eternittskifer. Det bemerkes at boligens hovedkonstruksjoner ikke er varmeisolert etter dagens krav og spesifikasjoner. Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Direkte fundamentering Vurderinger: Gulv på grunn Fundamentering antas å være betongsåler, byggegrunn ukjent. Det antas å være bjelkelag over kryprom i front av sokkel. Det er utvendig observert 2 luftespalter i underkant av frontvegg i sokkel, forøvrig ingen lufting eller adkomst observert. Kraftig oppsprekking mellom del av grunnmur i betong, og del i tegl. Utslag ved fuktsøk på golv over kryprom flere steder, og målinger med pigger i treverk på de samme stedene viser verdier som gir fare for fukt- og råtesakder. Denne type konstruksjon er en risikokonstruksjon med hensyn på fukt- og råteskader. Det anbefales opprettet adkomst for kontroll av konstruksjoner og kryprom. Tilstandsgrad gjelder kryprom, og er gitt grunnet bemerkede registreringer, samt usikkerhet rundt manglende muligheter for inspeksjon. Grunnet manglende besiktigelsesmuligheter er grunn og fundamentering ikke gitt tilstandsgrad. Støpt golv på grunn i bakkant av sokkel/kjeller. Antatt bjelkelag med kryprom i fremre deler av sokkel. På golv i sokkel tilhørende sokkelleilighet er det belegg, flis og malt/ubehandla betonggolv. I kjeller tilhørende 1. etasje er det ubehandla betonggolv. (Ei bod lot seg ikke åpne ved befaring). Fuktmerker og saltutslag på betonggolv. Noe oppsprekking i golv observert. Utslag ved fuktsøk på eksponerte betonggolv. Utslag ved fuktsøk også på golv over kryprom flere steder. Det kan ikke utelukkes skader på skjulte konstruksjoner (se også punkt for krypkjeller under direkte fundamentering). Ingen visuelle tegn til skader som løsnet belegg o.l. Noe misfarget belegg i vindfang. Ingen større skjevheter registrert på golv. Det er observert dyr i etasjen, bl.a. skrukketroll, som ikke gjør skade, men som lever i fuktig miljø. TG: 3 8 av 16

9 Gamle Kongeveg 10, Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vegger mot grunn Grunnmur av betong, innvendig pålagt pussede treullsementplater i bakkant, og dobbel teglsteinsmur i fremre deler. Frontvegg i sokkel av treverk. Utforet yttervegg på bad. Vegger i sokkelleilighet har malt mur, malte plater, vinylbelegg og malte bord. Vegger i kjeller tilhørende 1. etasje har malt mur, malte plater og malte bord. Malings- og pussavskalling i underkant yttervegg på kjøkken samt oppsprekking/riss i puss på samme sted. Kraftig oppsprekking av yttervegg i bod tilhørende sokkelleilighet antatt i overgang mellom betong og teglvegg. Kraftig pussavskalling og saltutsalg i underkant vegg samme sted. Utslag ved fuktsøk i underkant betong/murvegger i bakkant av sokkel, også utslag ved fuktsøk på underkant bordvegg mellom sokkelleilighet og kjeller tilhørende leilighet i 1. etasje Mye saltutslag og malingsavskalling på vegger i kjellerdel. Utslag ved fuktsøk som bakkant sokkel. Fuktskadde plater underkant vegger i bod. Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Av naturlig årsaker er kontroll av drenering og drenerende masser begrenset. Ingen synlig fuktsikring av grunnmur. Takvann ført kontrollert til rør i grunnen. Observasjoner gjort i kjelleren indikerer nedsatt funksjon på drenering og fuktsikring. Vurderinger: TG: 3 Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Grunnmur av betong og tegl, utvendig pusset og malt. Yttervegger i trekonstruksjoner fra byggeåret, treverk også i frontvegg sokkel. Kraftig oppsprekking mellom del av grunnmur i betong og del i tegl, samt utvendig avskallet maling. Det er registrert tak/vegglekkasjer. Skader på skjulte konstruksjoner må påregnes. Vurderinger: Usikkerhet rundt skader på skjulte konstruksjoner gis tilstandsgrad 3. TG: 2 9 av 16

10 Gamle Kongeveg 10, Utvendige overflater Utvendig liggende trekledning på frontvegg i sokkel. Overbygning er kledd med plane eternittplater. Det er mye brudd og skader i eternittkledning, spesielt på øvre side. Avskallet maling underkant trekledning i frontvegg. Målinger med pigger i treverk viser verdier som gir fare for fukt- og råteskader. Fukt/råteskader registrert i kledning ved vinduer i front sokkel. Vurderinger: TG: 3 Normal levetid for puss, ompussing er 10 til 40 år. Normal levetid for asbestsementplater er 20 til 40 år. Normal levetid for trepanel er 20 til 60 år. Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Koblavinduer i bakkant av sokkelleilighet. Vinduer med 2-lags isolerglass i fremre deler fra Koblavindu i kjeller tilhørende leilighet i 1. etasje, samt i kjellernedgang. Forøvrig vinduer av 2-lags isolerglass fra samme periode som i sokkel. Fuktmerker, svertesopp, hakk og sår i vindu på soverom i stue og kjøkken i sokkel. Kjøkkenvindu står nært terreng med den fare for fuktskader dette medfører. Brannskade på foring og listverk på vindu på bad. Brudd i ei glassrute i kjeller tilhørende leilighet i 1. etasje. Koblavinduer i kjellernedgang er dårlige. Alle vinduene i 1. etasje er preget av fukt og svertesopp. Flere har slått seg og lar seg ikke lukke. Vurderinger: Bemerkede forhold gis tilstandsgrad 3. TG: 2 Ytterdører og porter Normal garantitid for isolerglass er 5 til 10 år. Normal levetid for trevinduer er 20 til 60 år. Utadslående, malte ytterdører med glass fra 1997 i begge etasjer. Hovedsaklig glatte, lakkerte innerdører også i begge etasjer. Svertesopp på fugemasse glass på ytterdører i begge etasjer. Ødelagt spross på glass på innside av ytterdør i 1. etasje. Et par innerdører i 1. etasje var demontert ved befaring, blant annet dør til bad, og ei dør mangler vrider. Flere innerdører har skader, hakk, sår, misfarging etc. Normal levetid for tredør er 20 til 40 år. 10 av 16

11 Gamle Kongeveg 10, Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Taket er et sperretak med saltakform, undertak av bord. Kald, luftet kvist. Noe utlagt isolasjon mot 1. etasje. Luftekanaler er isolert på kvist. Fuktmerker og misfarging flere steder på treverk på kvist. Målinger med pigger ga i de fleste kontrollerte områder verdier som betegnes som tørt, men langs gavl ble det funnet "våte" områder. Aktive lekkasjer kan ikke utelukkes. Kan synes som kloakklufting (soilrør) tidligere var avsluttet på kvist, nå påsatt durgoventil. Mye misfaring og svertesopp på treverk i området, grunnet kondens fra kloakklufting. Tørt ved måling med pigger ved befaring. Normal levetid for gesims og takbeslag er 15 til 35 år. Normal levetid for vindski/vannbord i tre er 15 til 25 år. Normal levetid for taksikringsutstyr/stige er 20 til 40 år. Normal levetid for luftelyrer/ventilasjonshetter er 20 til 40 år. Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Taket er tekket med eternitskifer (NB! Asbestholdig materiale). Vindskier og vannbord av tre. Montert takstige. Taktekking er mosegrodd. Vindskier og vannbord har malingsslitasje/avskalling. Råteskadet treverk som underlag for vindskier. Råteskader i undertak i området kan ikke utelukkes. Taktekking må skiftes, utbedringer av undertak må påregnes. Vurderinger: TG: 3 Normal levetid for asbestsementplater er 10 til 30 år. Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Renner og nedløp av sink med avløp til grunnen. Det mangler deler av nedløp på øvre side. Renner og nedløp anbefales utskiftet ved skifte av taktekking. Vurderinger: Bemerket forhold gis tilstandsgrad 3. TG: 2 Normal levetid for takr/nedl av sink eller plastbelagt stål er 25 til 35 år. 11 av 16

12 Gamle Kongeveg 10, Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Tett trapp i lakkert heltre mellom kjeller og 1. etasje. Støpt trapp ved inngangsparti 1. etasje. Støpt terrengtrapp fra inngang i sokkel til nivå for inngang 1. etasje. Vurderinger: TG: 1 Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Boligen har teglsteinspipe, som er pusset og malt i begge etasjer, med 4 synlige sider. Pusset pipe på kvist. Fotbeslag på pipe over tak. Sotluke i vindfang. Vedovn montert på stue i sokkel. Vedovn også på stue i 1. etasje, med metallplate under. Vurderinger: Riss i puss på pipe i skap på soverom i sokkel, og enkelte mindre riss i puss i 1. etasje. Litt sotavrenning på pipe på kvist. Det er rust på sotluke. Det er ikke ubrennbar plate under sotluke, og det er avstand under krav på 30 cm, til delingsvegg av treverk. Det er ikke ubrennbar plate under vedovn i sokkel. Denne ovnen er av eldre type og er ikke i bruk. Ovn i 1. etasje er skjevt montert. Den står noe nært pipe (krav til avstand er 10 cm), øvrige avstander er ok. Manglende avstander til brennbart materiale, samt manglende ubrennbar plate under sotluke og ovn, gis tilstandsgrad 3. For detaljert informasjon om tilstand og krav for pipe og ildsteder, anbefales det å ta kontakt med det lokale brann- og feiervesen. Normal levetid for pusset pipe, ompussing er 10 til 30 år. TG: 2 Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Etasjeskiller har trebjelkelag. Enkelte skjevheter registrert i bjelkalget, spesielt i stue. Bad Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 12 av 16

13 Gamle Kongeveg 10, Underetasje - Bad Utstyr for sanitærinstallasjoner Malte plater i himling, vinylbelegg på veggene og flis på golvet. Innredet med wc, servant og dusjvegg med skyvepaneler. Soilsluk i golv, uten slukforlenger. Mekanisk avtrekksvifte på yttervegg, ingen tilluft. Skyvepaneler i dusjvegger er noe trege. Noe utslag ved fuktsøk på golv i dusj, men ingen visuelle tegn til skader. Utslag i hjørne på utforet vegg mot vaskekjeller, kan skyldes utetthet i forbindelse med at veggbelegg er skåret for å passe i hjørne. Avskallet maling på dørkarm. Fall på golv vurdert ok, men grunnet tette dusjvegger og sluk kun i dusj, renner vann ut ved terskel, før det renner til sluk ved eventuell lekkasje i rommet forøvrig. Vurderinger: Kommentert utetthet i veggbelegg gis tilstandsgrad 3. TG: 2 1. etasje - Bad Utstyr for sanitærinstallasjoner Normal levetid for utslagsvask/wc/badekar er 20 til 50 år. Badet har folierte himlingsplater, vinylbelegg på veggene, og flis på golvet. Innredet med wc, servant, dusjkabinett og uttak for vaskemaskin. Mekanisk avtrekksvifte. Dør var demontert ved befaring, men det kan synes som det er tilluft i underkant. Sluk under kabinett ble ikke inspisert. Fall på golv i hovedsak vurdert ok. Delvis åpent røropplegg. Ingen utslag ved fuktsøk. Vurderinger: TG: 1 Kjøkken Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Underetasje - Kjøkken Kjøkkeninnredning Kjøkkenet har malt malerpapp i himling, malt mur og malte plater på veggene, og belegg på golvet. Eldre, malt innredning av kryssfiner på ramtre. Liten mengde. Mekanisk avtrekksvifte til yttervegg. Løsnet/avrevet malerpapp i himling. Utslag ved fuktsøk langs oppvaskbenk, se også punkt for gulv på grunn og kryprom. 1. etasje - Kjøkken Kjøkkeninnredning Kjøkkenet har malte plater i himling, malte plater på veggene, og belegg på golvet. Eldre, malt innredning i kryssfiner på ramtre. Mekanisk avtrekksvifte over tak. 13 av 16

14 Gamle Kongeveg 10, Fuktmerker i himling ved kanal fra avtrekksvifte. Ingen utslag ved fuktsøk, heller ikke ved avtrekkskanal i himling. Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Golv i 1. etasje har belegg og lakkert bordgolv. Brannskadet belegg ved ovn på stue, forøvrig noe misfarging på belegg. Utslag ved fuktsøk på golv foran ytterdør. Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Vegger i 1. etasje har malte plater, malt strie og vinylbelegg. Fuktskader, misfarging og mugg i ytterhjørne i kjellernedgang, antatt fra tak/vegglekkasje. Fuktutslag ved befaring. Vurderinger: Bemerket forhold gis tilstandsgrad 3. TG: 2 Overflater på innvendig himling Vurderinger: Underetasje - Vaskekjeller Overflater på innvendig himling Himlinger i kjeller har malte plater og malt malerpapp. 1. etasje har malte plater. Løsnet/avrevet malerpapp i himling på kjøkken i sokkel. I 1. etasje er det fuktskader med misfarging og mugg i himling i soverom. Antatt fra taklekkasje. Forhøyet utslag ved fuktsøk. Bemerkede skader i himling på kjøkken i sokkel og i soverom i 1. etasje, gis tilstandsgrad 3. Malte plater i himling, malt mur, malte plater og malte bord på veggene, og ubehandla betonggolv. Plastsluk i golv. Fall på golv vurdert ok. Lufting kun via vindu, ingen tilluft. Innredet med uttak for vaskemaskin. Sluk må renses. Utslag ved fuktsøk som sokkel forøvrig. Det er lekkasje på uttak for vaskemaskin. TG: 2 VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Synlige vannrør i kobber og sink. Stoppkran i kjøkkenbenk i sokkel for kaldtvann til kjøkkenarmatur, stoppkran for øvrige deler av sokkelleilighet i vaskekjeller. Stoppkran for 1. etasje bak luke i kanal for rørføringer på bad i sokkelleilighet. 14 av 16

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer