Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1"

Transkript

1 Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

2 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Ny produksjon Full innsats for grønne meravskrivninger Status for elsertifikatordningen Vindkraft Vannkraft Kampen om vannet Miljø og rammebetingelser Klima Norsk og europeisk klimapolitikk mot 2030 Helhetlig energimelding Samarbeid med juridiske fagmiljø Energieffektivisering og varme TEK 15 Klimakalkulator Ta kraften i bruk Prosjektet Oljefri Grønne datasentre Elektrifisering av transportsektoren Kraft fra land NETT OG MARKED...6 Nettregulering Endringer i nettreguleringen Rammer for sentralnettstariffen Tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet Konsesjonsprosessen for nettanleggg Nettutvikling Høringssvar til Reiten-rapporten Sentralnettsutvikling Markedsutvikling Markedsdesign og den tredje markedspakken Nye handelsregler i kraftmarkedet Aktiviteter i Eurelectric Videreutvikling av sluttbrukermarkedet Sluttbrukermarkedssaker på høring Datamigrering til Elhub Fakturering av strømkunder Plusskundeordning Ny strømportal Smart strøm (AMS) Harmonisering av nordiske sluttbrukermarkeder ARBEIDSGIVERPOLITIKK Tariffoppgjøret 2014 Lokale lønnsforhandlinger 2014 Endringer i arbeidsmiljøloven Innkjøpsfellesskap for forsikring Differensiert arbeidsgiveravgift REKRUTTERING, UTDANNING OG KOMPETANSE Realfagslærere positive til fysikktimen Kartlegging av fremtidig kompetansebehov Videreutdanning av fagarbeidere Energi21-strategi overlevert statsråd Lien HMS Sikkerhetsstandarden Skadefri arbeidshverdag Arrangementer Ny IA-avtale fra 1. juli ENERGIAKADEMIET Arrangementer Publikasjoner Elektroinstallatørprøven Forskning KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT Medier og omdømme Medieomtale Omdømme Medlemsmøter Energi Norges publikasjoner Websiden energinorge.no Nyhetsbrevet EnergiNytt EnergiForum Sosiale medier Myndighetskontakt Fokusområder Strategisamling på Soria Moria Fagforum myndighetskontakt Interessentarbeid Energi Norges Brussel-kontor Europeisk engasjement Konferanser og møter 2 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

3 Hafslunds Vamma kraftverk i Askim Foto: Christel Nordhagen Produksjon og miljø NY PRODUKSJON Full innsats for grønne meravskrivninger Energi Norge har i denne perioden lagt ned mye arbeid med å få teknologinøytrale grønne meravskrivninger for fornybar energi i sertifikatordningen inn i statsbudsjettet for Våre nærmeste allierte har vært Norsk Industri, Norwea, Siemens og Statkraft. Arbeidet har omfattet innlegg på Energirike og Arendalsuka, samt møter med politisk ledelse i OED og Finansdepartementet. Vi har fremført at 40 prosent grønne meravskrivninger fra og med 2015 kan gi tre TWh mer fornybar energi i Norge, og at effekten vil avta sterkt dersom innføring av grønne meravskrivninger utsettes. Status for elsertifikatordningen NVE har per 7. oktober 2014 godkjent 307 anlegg under elsertifikatordningen, deriblant 303 vannkraftverk. Dette er hovedsakelig småkraft, men også 22 opprustning- og utviklingsprosjekter (O/U) på kraftverk over 10 MW. Samlet beregnet årlig produksjon er på GWh. Dette er en økning på 299 GWh siden forrige kvartalsrapport, hvorav den nyåpnede Raggovidda vindkraftverk utgjør 135 GWh. Vindkraft De fire vindkraftverkene som så langt er godkjent under sertifikatordningen i Norge, utgjør om lag 1,3 prosent av alle godkjente verk, men står for 15 prosent av forventet produksjon med 320 GWh per år. Flere medlemmer har vært opptatt av den svenske ordningen som innebærer at kraftforbrukere som produserer kraften de bruker i egne vindkraftverk, blir fritatt for den høye svenske energiavgiften på 29,6 øre/kwh. Energi Norge har sammen med Svensk Energi og Svensk Fjärrvärme hatt møte med de svenske finans- og næringsdepartementene, der vi presenterte en juridisk utredning som konkluderer med at denne ordningen er i strid med EUs regler for statsstøtte. Ordningen planlegges fulgt opp videre i løpet av fjerde kvartal dersom svenskene ikke selv tar initiativ til å fjerne ordningen. VANNKRAFT Kampen om vannet Utkast til vannforvaltningsplanene ble sendt på høring 1. juli, bortsett fra planen for Sogn og Fjordane som kom 1. oktober. Energi Norge har fulgt utviklingen av høringsdokumentene og har vært bekymret for manglende deltakelse fra energimyndighetene (NVE) lokalt og regionalt. Planene har ikke endret seg vesentlig fram til høringsstart og inneholder fortsatt mange ubegrunnete forslag om tiltak som innebærer produksjonstap og andre samfunnstap ved redusert vassdragsregulering. Energi Norge har uttrykt bekymring for at planene er uferdige og uoversiktlige, samt at det er uklart hva som egentlig høres. Samtidig er det faglige grunnlaget i endring parallelt med høringsprosessen. Dette vil føre til behov for sterk omskriving av endelige planer. Der KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

4 og medlemmene arbeider aktivt med å få en realistisk holdning til hva som kan vedtas i denne planperioden og konsekvenser av vedtak som ikke er godt nok begrunnet. I samarbeid med regionkontaktene våre, jobbes det målrettet for å bevisstgjøre allianser som NHO regionalt, Norsk Industri, miljøbevegelsen, kommune- og fylkespolitikere med flere. Miljø og rammebetingelser Energi Norge står bak en bransjesatsing på forskning og utvikling (FoU) innen bedre miljødesign ved vassdragsregulering, der produksjon og lokalt miljø optimaliseres. Det er samlet inn mer enn to millioner kroner til et forprosjekt i 2014, med fokus på fiskevandringer. Dette temaet er særlig vektlagt ved gjennomføring av vanndirektivet i Europa. Med utgangspunkt i forprosjektet, er det søkt om et treårig prosjekt under EnergiX med en ramme på 18 millioner kroner. Slik forskning er svært forvaltningsrelevant og Miljødirektoratet bidrar med støtte. Dette prosjektet vil ledes og administreres av CEDREN, som også håndterer flere andre vannkraftprosjekter med miljø- og forvaltningsperspektiv. Hafslunds Vamma kraftverk i Askim Foto: Christel Nordhagen omskriving eventuelt innebærer nye forslag om miljømål og tiltak, mener Energi Norge at riktige prosesser og høringskrav ikke er gjennomført i henhold til direktivet. Vi mener derfor at det generelt ikke er grunnlag for å sette mer spesifikke miljømål enn dagens økologiske status. Energi Norge har satt seg inn i alle de 11 regionale planforslagene, og har i september og oktober hatt grundige forankringsprosesser av strategi og hovedinnspill til høringen. Medlemmene er konsultert gjennom utvalg, fagfora, nettverk og ved direkte kontakt. Det er også brukt juridisk rådgivning fra Thommessens advokater. Videre ble det avholdt et verksted på Gardermoen 16. september der hovedpoengene ble gjennomgått og kommentert. NVEs koordinator for arbeidet var tilstede og fikk klare bekymringsmeldinger om NVEs manglende korrigering av høringsdokumentene. Energi Norge har også hatt møter med Klima- og miljødepartementet (KLD) og OED, samt deltatt i direktoratsgruppemøte, der vi har redegjort for våre hovedinnspill. Det er et klart inntrykk at sentralforvaltningen er bekymret for utviklingen fram til vedtak i fylkestingene i mai/juni Norge har forpliktet seg overfor ESA til å formulere spesifikke miljømål også innenfor regulerte vassdrag, men har ikke gjennomført en prosess så langt som gjør dette legitimt. Kjernen i diskusjonen fremover vil gjelde de prioriterte vassdragene i revisjonsrapporten til NVE/Mdir fra høsten Den politiske bevisstheten rundt planene på regionalt nivå blir særlig viktig framover fordi disse skal vedtas i fylkestingene. Energi Norge KLIMA Norsk og europeisk klimapolitikk mot 2030 EU arbeidet i tredje kvartal videre med å behandle EU-kommisjonens forslag til nye klimamål og virkemidler for Forslaget om 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra forventes vedtatt i oktober, antakelig sammen med mål for fornybar energi. Energi Norge har arbeidet med å påvirke den politiske beslutningsprosessen gjennom deltakelse i Eurelectric, særlig med å få vedtatt 40 prosent-målet, samt en stabilitetsmekanisme for ETS. Vi har støttet felleserklæringer og deltatt i offentlige debatter hjemme og ute. Energi Norges klimaforum er brukt som plattform. I juli kom EU-kommisjonen med en egen kommunikasjon om energieffektivisering, som inneholdt forslag om nytt ikke-bindende mål på 30 prosent i Energi Norge har innenfor Eurelectric bidratt med å forme bransjens posisjon, særlig i forhold til utfordringene med et 30 prosent mål for 2030 som ikke er basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet i et velfungerende energimarked. Vi har også hatt dialog med norske myndigheter som har uttalt tilsvarende problem overfor beslutningstakerne i EU. Energi Norge har fulgt opp spørsmål om bruk av EUs primærenergifaktor etter høringene om Energy labelling- og Eco-design-direktivene. Dette er blant annet gjort gjennom oppfølging av seminaret med beslutningstakere i Brussel i juni, og det er etablert en egen prosess i regi av EU-kommisjonen. Revisjon av fornybardirektivet i 2015 vil bli sentralt. Energi Norge har deltatt i diskusjonen om videre utvikling av norsk klimapolitikk, herunder utredning av hensiktsmessigheten av en norsk klimalov. En utredning om ulike tilnærminger for gjennomføring av en klimahandlingsregel i henhold til En Grønn tråd ble 4 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

5 presentert av Vista Analyse i september, og er drøftet med sentrale myndigheter i et eget seminar. En videre diskusjon om norske klimamål og -virkemidler for 2030, forventes høsten 2014 i forbindelse med at Norge skal melde inn nasjonale mål til de globale klimaforhandlingene forut for COP 21 i Paris. Helhetlig energimelding Arbeidet med energimeldingen har stått sentralt i tredje kvartal. Et tredje seminar med OEDs departementsgruppe om kraftsystemet, energibruk og energi-effektivisering ble arrangert 17. september, mens NHO-fellesskapets innspill ble overrakt OED dagen før. Energinæringen har vært godt representert i referansepanelet for NHOs arbeid, og Energi Norge har bidratt aktivt i utformingen av innspillet. Viktige perspektiver gjelder tilrettelegging for grønn vekst og fortsatt høy forsyningssikkerhet. Energi Norge arbeider også med et eget innspill som skal overrekkes OED i oktober. I prosessen har det vært viktig å få et bedre grep om energieffektivisering og samfunnsøkonomi. Thema Consulting Group har laget en rapport om temaet som var ferdigstilt i september, og siden har blitt distribuert bredt. Samarbeid med juridiske fagmiljø Som en del av en helhetlig tilnærming til energispørsmål, har Energi Norge videreført samarbeidet med juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Det er avholdt møter med den vitenskapelige assistenten vi finansierer i 2014, og vi deltar i faglige diskusjoner, herunder om forskning på rettslige sider av gjennomføringen av vannrammedirektivet og EU-rettslige utviklingstrekk. Vi har videre fått utarbeidet en utredning av statsstøtterettslige aspekter ved svensk vindkraftstøtte som ble overlevert svenske myndigheter i august (se avsnittet om vindkraft). ENERGIEFFEKTIVISERING OG VARME TEK 15 Rapport om energiytelse i bygg er under arbeid hos det rådgivende ingeniørselskapet Erichsen & Horgen. Dette er et fellesprosjekt mellom Energi Norge og Norsk Fjernvarme. Hensikten er å dokumentere varmebehov også i lavenergibygg. Rapportens anbefalinger er presentert og drøftet med NVE og OED og skal presenteres på Fjernvarmedagene 15.oktober. Kraftnæringen deltar med representanter i flere utvalg som skal legge premisser for byggeforskriftene i TEK 15, men utfordringen er at bygningsbransjen dominerer i utformingen av krav til fremtidens bygg. Dette gjelder også løsninger for energiforsyning, til tross for dårligere kompetanse. Derfor må energinæringen ha en sterkere og tydeligere stemme for å forsvare teknologinøytralitet, kollektive løsninger og CO2-frie energibærere. TA KRAFTEN I BRUK Prosjektet Oljefri Erfaringene fra samarbeidet mellom LOS og Naturvernforbundet om utfasing av oljefyringsanlegg på Sørlandet, er presentert for medlemmer i Fagforum Marked. To medlemmer har vist interesse og prosjektet føres videre i samarbeid med Naturvernforbundet. Grønne datasentre Energi Norge og IKT-Norge samarbeider for å utarbeide et godt underlag for markedsføring av Norge som egnet lokalitet for grønne datasentre. Store datasentre har til dels stort forbruk av kraft og lang brukstid. Et eksempel på dette er Facebooks anlegg i Luleå Sverige med installert effekt på 120 MW og brukstid på over timer i byggetrinn én. Grønne datasentre har derfor potensial til å bli store kunder for vår næring. Thema Consulting Group har på oppdrag fra Energi Norge laget informasjon om det norske kraftsystemet og kraftmarkedet, som kan brukes for å gi internasjonale aktører innsikt i fordeler ved å etablere seg i Norge, og hvilke muligheter som finnes. Totalt 14 medlemsbedrifter er invitert til møte i oktober for å drøfte hvordan kraftnæringen kan bidra til at flere slike datasentre vil etablere seg i Norge. Elektrifisering av transportsektoren Transportsektoren er den største kilden til klimagassutslipp i Norge og utslippene øker. Sektoren er likevel foruten luftfart ikke en del av EUs kvotehandelssystem. Tiltak for elektrifisering av transportsektoren bidrar derfor både til økt omsetning i vår næring og til faktisk reduksjon av klimagassutslipp. Energi Norge er i ferd med å utforme en strategi for bransjens engasjement for økt bruk av elektrisitet og andre CO2-nøytrale energibærere i transportsektoren. Åtte medlemsbedrifter er med i en styringsgruppe og prosjektet drives av konsulentselskapet Adapt. Rapport skal leveres 1. november Kraft fra land Etter at Stortinget enstemmig vedtok elektrifisering av hele Utsirahøyden i juni, har oppmerksomheten vært knyttet til oppfølgingen av dette både fra prosjektets og departementets side. Oljedirektoratet (OD) leverte i september en 11-siders rapport til OED som konkluderte med at full elektrifisering fra dag én ville forsinke prosessen. Energi Norge har deltatt i ulike debatter om saken, blant annet under ONS i Stavanger i august. Det er vedtatt å videreføre arbeidet i Energi Norges Utsira-prosjekt frem til PUD er vedtatt i Stortinget våren Samarbeidet med Norsk Olje og Gass fortsetter, blant annet til ferdigstilling av en rapport om fordelene ved kraft fra land-løsninger, samt et forprosjekt for eventuelt å se nærmere på mulige regulatoriske og organisatoriske endringer for områdeløsninger i fremtiden. Klimakalkulator Norsk Fjernvarme utvikler en klimakalkulator hvor fjernvarmebedrifter kan synliggjøre sin energimiks på hjemmesidene sine. Kalkulatoren er etterspurt av kunder og kommuner, og vil bli lansert før jul. KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

6 Nett og marked Foto: Cecilie Lillehagen Welo NETTREGULERING Endringer i nettreguleringen NVE har sendt ut forslag til endring i reguleringen for regionalnettene med høringsfrist 30. november. Forslaget inneholder en forbedring av dagens effektivitetsmåling. Senere i år blir det sendt ut forslag om en utjevning av inntektsrammene mellom år, og det vil også komme en ny høring våren 2015 som kan omhandle en felles modell for regulering av regional- og distribusjonsnettet. I tillegg har Reiten-utvalget foreslått endringer i modellen. Energi Norge arrangerte medlemsmøte om temaene med godt oppmøte 17. september. NVE har også sendt på høring et nytt regelverk for å forhindre kryssubsidiering. Energi Norge vil forberede et høringssvar. Rammer for sentralnettstariffen Arbeid mot EU-kommisjonen, ACER, Eurelectric og aktuelle selskaper står sentralt i Energi Norges oppfølging av rammene for sentralnettstariffen. Vi har blant annet fått Frontier Economics til å gi en vurdering av saken, og det er gjennomført møte med kommisjonen. Videre har Statnett vedtatt ny industritariffering i sentralnettet. Den gir opp til 90 prosent rabatt på kundens faste kostnader. Det er satt i gang en diskusjon om tarifferingen av industribedriftene i regionalnettet. Tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet NVE har startet et arbeid med revisjon av regelverket for tariffer i distribusjonsnettet. Energi Norge jobber med saken sammen med medlemsbedriftene, og det er gitt ytterligere faglige innspill til NVE. NVE har også sendt på høring en forskriftsfesting av regelverket for håndtering av plusskunder. Energi Norge vil avgi høringsuttalelse. Konsesjonsprosessen for nettanlegg Det er utarbeidet innspill til NVE på konkrete forbedringsmuligheter for å få fortgang i konsesjonsprosessene for nettanlegg. Det har vært arrangert et seminar om temaet, og vil bli avholdt enda et møte med NVE for å diskutere forslagene. NETTUTVIKLING Høringssvar til Reiten-rapporten Energi Norge har, gjennom sine ulike utvalg og fagfora, fulgt opp 6 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

7 arbeidet med regelverksutvikling i EU og implikasjoner for norsk regelverk og norske aktører. Vi har utarbeidet en posisjon til Reitenutvalgets anbefalinger og sendt denne til OED innen fristen 1. oktober. Posisjonen har blitt behandlet i Fagforum Nett, Fagforum Entreprenør og Utvalg for marked og nett, Utvalg for små og mellomstore bedrifter samt Utvalg for produksjon, energi- og klimapolitikk. Med bakgrunn i innspillene, ble posisjonen behandlet i styremøte i Energi Norge 24. september. Endelig posisjon ble utformet på bakgrunn av styrets konklusjoner. Sentralnettsutvikling Energi Norges arbeid med analyse av investeringer og kostnadsutviklingen i sentralnettet er godt i gang. ADAPT Consulting er engasjert til å utforme konkrete innspill til hvordan Statnetts konsekvensutredninger og nettutviklingsplaner, samt meldinger og senere konsesjonssøknader, kan forbedres. Målet er å sørge for at prosjekter lettere kan følges eksternt over tid med tanke på behov, begrunnelse og kostnadsutvikling. Statnetts arbeid med å gjennomgå og revidere tilknytningskontrakten for sentralnettet er også fulgt opp i flere møter og gjennom en rekke direkte innspill til tekstlige endringer. MARKEDSUTVIKLING Markedsdesign og den tredje markedspakken Energi Norges arbeid med markedsdesign er fulgt opp i tredje kvartal gjennom, ulike prosjekter og koordinering i Fagforum Markedsdesign. Arbeidsgruppen har fokus på markedsdesign under nye rammebetingelser, kapasitetsallokering, flaskehalshåndtering og ulike løsninger for intradag-, forward- og kapasitetsmarkedene, Statnetts systemog markedsutviklingsplan, SMUP, og utøvelsen av systemansvaret. Statnetts arbeidsgruppe knyttet til håndtering av strukturelle ubalanser er også fulgt opp. Energi Norge deltok i høringsprosessen om det nye europeiske Ten Year Network Development Plan som har blitt foreslått av ENTSO-E organisasjonen for de europeiske TSOene. Energi Norge og de nordiske søsterorganisasjonene har skrevet et felles nordisk høringssvar for å understreke ønsket om en koordinert regional nettutvikling. Det ble også foreslått mer transparens og forbedringer i kost/nyttevurderinger av de forskjellige prosjektene. Videre har Energi Norge gitt innspill til Eurelectrics svar, gjennom konkrete innspill til arbeidsgrupper som har hatt ansvaret for behandlingen av ENTSO-Es plan. Energi Norge viderefører arbeidet med kapasitetsmarkeder. Vi fortsetter å følge med i Storbritannias lovarbeid hvor høringen ble publisert 26. september, og er i ferd med å forberede et høringssvar. Det tyske økonomiministeriet har på sin side publisert en studie som avviser behovet for et kapasitetsmarked i Tyskland, og støtter heller utvikling av et energy-only kraftmarked. Dette anser vi som svært sitivt, og følger dette videre. Videre fortsetter Energi Norge påvirkningsarbeidet med å få på plass et alternativ til kapasitetsmarkeder gjennom å øke muligheten for å handle fleksibilitet. Det har blitt avholdt et første møte i et norsknederlandsk forprosjekt ledet av Pöyry, som skal se på konkrete behov og muligheter for å handle fleksibilitet på NOrNed-kabelen etter gate closure av day-ahead-markedet. Energi Norge har også vært i kontakt med OED og NVE for å gi sine siste innspill til NC CACM, som dreier seg om kapasitetsallokering, prisområder og handel i day-ahead og intraday-markedene. NC CACM er nå i siste fase hos EU-kommisjonen, og innspill kan bare gis gjennom nasjonale delegasjoner. I tilknytning til forward-markedet, har Energi Norge jobbet videre med å beholde unntak for EPAD-kontrakter (tidligere kalt Contracts for Difference) og unngå at Statnett blir forpliktet til å stille transmisjonsrettigheter internt i Norge. I denne sammenheng, har vi og vår finske søsterorganisasjon vært i møte med EU-kommisjonen for å finne ut hvordan det nordiske forslaget til kriterier har blitt mottatt. Utviklingen er fortsatt bekymringsverdig. Nye handelsregler i kraftmarkedet Energi Norge har fulgt opp det europeiske regelverket som regulerer krafthandel, deriblant REMIT og EMIR. Lovverket er nå i implementeringsfasen i våre nordiske naboland. Vi fortsetter å møte medlemmer for å gjennomgå regelverksendringer og utfordringer knyttet til dette. I tillegg har Energi Norge holdt innlegg på Montels energidager i Oslo i august. Det nordiske samarbeidsprosjektet for bevaring av bankgarantier i dagens form, koordinert av kraftbørsen Nasdaq OMX, fortsetter. Det svenske og finske næringsdepartementet er interessert i saken, og er villige til å ta politisk ledelse i prosessen. De vil ta dette opp med DG Market i EU-kommisjonen, som er ansvarlig for å få dette regelverk endret. Kommisjonen har svart på et felles brev fra Eurelectric og EFET, initiert av de nordiske organisasjonene. Brevet kan åpne for en ny fortolkning av 100 prosent dekket opp, men ingen konklusjoner er foreløpig trukket. Videre har Energi Norge deltatt i en høring om kravet for margining for ikke-klarerte OTC-derivater i EMIR, sendt ut fra de europeiske finansmyndighetene. Normalt sett gjelder dette kravet bare selskaper over terskelverdien, men slik utkastet er formulert, risikerer norske selskaper å falle innunder kravet Norge har implementert i EMIR. Siden de norske myndighetene ikke er i stand til å hjelpe oss i denne saken på grunn av forsinket implementering av EMIR, arbeider vi sammen med finansnæringen. De viser til mulig diskriminering dersom kundene fortrekker norske og ikke-europeiske banker framfor europeiske for å unngå kravene. Rapporteringsregler gitt av REMIT ble vedtatt 3. oktober. Energi Norge har kommentert de enkelte gjennom Eurelectric, og har i tillegg gitt direkte innspill til OED. KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

8 Aktiviteter i Eurelectric Energi Norge har deltatt i Eurelectrics møter i Markets Committee, Networks Committee, WG Market Integration and Network Codes, WG Financial Markets og WG Distribution System Design. Fokuset i vårt arbeid er knyttet til utviklingen av krav og rettigheter for DSOer og europeisk nettutvikling. I tillegg fokuserer vi på utviklingen av ulike markedsbaserte og tekniske nettverkskoder (network codes) og de nye europeiske handelsreglene. VIDEREUTVIKLING AV SLUTTBRUKERMARKEDET Sluttbrukermarkedssaker på høring Ved inngangen til tredje kvartal sendte NVE på høring fire forslag til endringer i forskrifter med betydning for sluttbrukermarkedet, alle med frister i oktober. Endring i avregningsforskriften ved innføring av Elhub og NBS Fakturering av strømkunder Plusskunder Kryssubsidiering I tillegg har NVE i september sendt på høring et utkast til forskrift om prisrapportering, med frist 10. november. Aktuelle fagfora og utvalg har vært direkte involvert i utformingen av høringssvar. I tillegg har mange medlemsbedrifter engasjert seg direkte i arbeidet. Datamigrering til Elhub Elhub-prosjektet, hvor Energi Norge deltar i bransjerådet, går inn i en ny fase med forberedelse av datamigrering fra nettselskapenes databaser til Elhub. Erfaringene fra Danmark tyder på at dette er en fase med stor kompleksitet. Imidlertid er det en vesentlig forskjell fra det danske prosjektet ved at data til bruk i sluttbrukermarkedet i Norge har vært vasket ved bruk i et aktivt og velfungerende marked i snart 20 år. Forutsetningene for at 130 nettselskaper med ulike systemer skal nivellere kvaliteten på data og grensesnitt mot Elhub tilpasset dennes krav, er derfor bedre i Norge. Energi Norge har koordinert deltagelsen fra 22 selskaper i kraftnæringen ved å opprette en ekspertgruppe for forberedelse av datamigreringsprosessen. I det siste bransjerådsmøtet fremkom det igjen at Elhub-prosjektet forbereder et sentralt brukergrensesnitt for sluttkunder. Kraftnæringen reagerte sterkt på dette i møtet. Dette er også tidligere avvist fra bransjen, og vi har bedt om nye møter med NVE om dette. Innføring av Elhub og en nordisk balanseavregningssentral (NBS) har ulike tempoplaner, og kraftnæringen har etterlyst en bedre koordinering av tiltakene for å unngå flere midlertidige tiltak med ekstra kostnader og risiko. Fakturering av strømkunder Ny høring av utkast til forskrift om fakturering av strømkunder er besvart. Det er viktig for kraftnæringen å bli behandlet som andre bransjer og unngå dobbelregulering fra NVE. Alle forbrukervernregler i Norge og EU er allerede gjort gjeldende i Norge. Bransjen har fremhevet at detaljregulering av fakturering utover alminnelig regler om forbrukervern, betyr alvorlig inngripen i markedet. Sett på bakgrunn av at det er svært få klager og at flere hundre tusen kunder får endret sine rutiner for betaling av strømregninger uten at de ønsker det, har Energi Norge tillatt seg å argumentere sterkt mot begrensninger for selve faktureringsrutinene. NVEs forslag om regler for pris og forbruksprognoser støttes fullt ut. Plusskundeordning NVE ønsker å introdusere ordninger som gjør det enklere å bli såkalt plusskunde. Energi Norge ser behov for å lage et tydelig regelverk som fanger opp den teknologiske utviklingen også på dette området. Samtidig er det vesentlig for kraftnæringen at bærende prinsipper om riktig kostnadsfordeling i nettet mellom kunder ikke brytes i et ønske om å subsidiere nye tiltak. En tydeligere rolledeling mellom nettselskaper og krafthandelsfunksjoner foreslås. Det betinger utvikling av forretningsreglene for et slikt skille. Når det er på plass, ser vi ingen utfordringer ved en slik utvikling. Innføring av tydeligere regler for hvordan tjenester skal kjøpes og selges innenfor integrerte selskapskonstruksjoner, må gjøres slik at det ikke reduserer effektiviteten eller fører til dårligere kundeservice. Samtidig er det viktig at hovedprosjektene for utvikling av sluttbrukermarkedet, som innføring av smart strøm, Elhub, og en nordisk balanseavregningssentral (NBS) innen 2019, blir hovedfokuset. Derfor burde større endringer for anskaffelse av tjenester, som likevel skal overtas av Elhub allerede i 2016, kunne vurderes videreført uten endringer i den korte tiden som gjenstår. Ny strømportal NVE, støttet av Forbrukerrådet, skal overta Konkurransetilsynets prisliste for strøm til privatkunder. Forskrifter om prisrapportering av strømavtaler vil følgelig bli overført fra Konkurransetilsynet til NVE. Fagforum Marked er referansegruppe fra kraftnæringen for prosjektet. I utkastet til forskrift om rapportering av strømpriser og strømavtaler, foreslår NVE at alle avtaler skal rapporteres inn. Forslaget synes å sikte mot en nasjonal statlig database for individuelle strømavtaler. Det foreslås at tredjeparter skal ha adgang til databasen. Foreløpig vurdering av forslaget er at det er helt unødvendig å etablere en nasjonal database for individuelle strømavtaler dersom målet er å skape full transparens i tilbud som er tilgjengelig for kundene. Et slikt Altinn for strøm vil føre til høye krav om sikkerhet ved innlogging (bank id). Det kan redusere brukervennligheten og vil redusere kundekontakten direkte mot markedsaktørene. Kraftnæringen har anbefalt en løsning hvor alle tilbud til kundene skal rapporteres inn til prisportalen som er utrustet med en kalkulator for prissammenligning. Energi Norge har hatt møter om dette med Forbrukerrådet, 8 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

9 Foto: Bo Mathisen / Hafslund NVE, Forbrukerombudet og Datatilsynet. Arbeidet for å lage en tilfredsstillende strømportal vil fortsette i fjerde kvartal og inn i Smart strøm (AMS) Energi Norge viderefører rollen som tilrettelegger for aktuelle møteplasser og koordinering av tiltak av felles interesse i forbindelse med innføringen av smart strøm (AMS). Energi Norge har gitt vurderinger og innspill til NVE i forbindelse med tolkning av F 301 og bestemmelsene om nettselskapets tilrettelegging for et såkalt HAN -grensesnitt. Det er lagt vesentlig vekt på forutsigbare driftsog investeringsforhold for nettselskapet, samt adgang til å lese forbruksdata for kunden eller tredjepart fra en standard kommunikasjonsport direkte på måleren. Tilleggsutstyr som display bør etter vårt syn ikke være nettselskapets ansvar. Dette er samme syn som kraftnæringen sto for i Harmonisering av nordiske sluttbrukermarkeder Innføringen av en felles nordisk balanseavregningssentral fortsetter, ref. kommentarer i tidligere avsnitt. De ulike lands regulatorer arbeider med nasjonale tiltak for implementering av NordRegs anbefalte løsninger for harmonisering av de nasjonale sluttbrukermarkedene. Eksempler på dette er innføring av Elhub, smart måling og forslag om harmonisering av de sentrale rutinene i sluttbrukermarkedene, samt regler for datautveksling. Det er nå tydelige signaler om utredning av huber for sluttbrukermarkedene i både Sverige og Finland. Tempoet er forskjellig i ulike land, og rekkefølgen på tiltakene er ulik, men vi kan i hovedsak si at utviklingen over år synes å konvergere mot harmoniserte løsninger som kan bidra til økt internasjonal konkurranse. Energi Norge har gjennom deltagelse i Eurelectric aktivt bidratt med innspill om hvordan markedet er organisert i Norge og våre erfaringer. Vi har pekt på kritisk viktige forhold som transparens på pris i både engros- og sluttbrukermarked, nøytral DSO, enkle prosedyrer for leverandørbytter sett fra kundens perspektiv, og innføring av moderne teknologi for datautveksling i markedet. I tredje kvartal er det startet opp prosjekter med deltagelse fra Energi Norge om demand side flexibility. Dette prosjektet vil løpe frem til andre kvartal 2015, når det vil avgis en rapport som gir anbefalinger om hvordan de ulike aktørenes roller kan bli. Diskusjonen om sluttbrukermarkedet i EU er fortsatt preget av økte fornybarkostnader og økende nettpriser, slik at markedets relative innflytelse på kundenes kostnader i mange land er relativt liten. Dette kan i seg selv være en utfordring for utvikling av et velfungerende marked. KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

10 Arbeidsgiverpolitikk Foto: Cecilie Lillehagen Welo Tariffoppgjøret 2014 NHO har sammen med noen landsforeninger, herunder Energi Norge, revidert Funksjonæravtalen Negotia. Denne gjelder også for Deltagruppene hos våre medlemmer. Tilsvarende har vi revidert overenskomsten mellom NHO og NITO. Begge overenskomstene ble fornyet for to år med enighet etter forhandlinger, altså uten bruk av meklingsinstituttet. Teknas Hovedavtale er ikke sagt opp til revisjon i år, og løper derfor ytterligere ett år. Lokale lønnsforhandlinger 2014 Ettersom revisjonen av Energioverenskomsten med EL & IT Forbundet ikke ble vedtatt før langt ut i juni, har mange utsatt forhandlingene til etter sommeren. Fortsatt er mange ikke helt i mål, slik at tallene vi har så langt er høyst foreløpige. Det er kun innrapportert et lite antall lokale tvister som Energi Norge må behandle sammen med de respektive fagforeningene sentralt. De foreløpige rammene for de ulike fagforeningene er som følger: EL & IT Forbundet, inkludert det sentrale tillegget fra mellomoppgjøret: 3,17 prosent Tekna: 3,39 prosent NITO: 3,19 prosent Negotia/Delta: 3,26 prosent Endringer i arbeidsmiljøloven Regjereringen har foreslått endringer i Arbeidsmiljøloven, og NHO har utarbeidet et høringssvar for hele arbeidsgiverfellesskapet. Vi er positive til det meste av det som foreslås, deriblant oppmyking av reglene rundt bruk av midlertidig ansettelse, økte rammer for gjennomsnittsberegning og overtid for den enkelte. Energi Norge har vært spesielt opptatt av at forslaget om å endre lovens omregningsfaktor fra 1/5 til 1/8 for beredskapsvakt, får full støtte fra NHO fellesskapet, og slik har det blitt. 10 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

11 Innkjøpsfellesskap for forsikring NHO og 14 landsforeninger, deriblant Energi Norge, har inngått en avtale om en felles innkjøpsordning for forsikring til medlemsbedriftene. Samlet representerer de 14 landsforeningene årsverk. Målsettingen med forsikringsordningen er å tilby konkurransedyktige forsikringsprodukter slik at dette blir en medlemsfordel, både hva økonomi og service angår. Den nye forsikringsordningen var tilgjengelig fra medio september. I tillegg til generelle person-, skade- og motorforsikringer, har kraftnæringen flere særegne forsikringsbehov, som blant annet dambrudd, havari og avbruddsforsikring. For å bidra til at også dette bransjespesifikke forsikringsbehovet blir godt ivaretatt i NHO Forsikring, har Energi Norge etablert en faggruppe med representanter fra medlemsbedriftene. Differensiert arbeidsgiveravgift Med virkning fra 1. juli 2014 ble det foretatt store endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Endringen innebærer blant annet at energisektoren og transportsektoren er klassifisert som såkalt unntatte sektorer, som innebærer at det i utgangspunktet ikke er anledning til å beregne differensiert arbeidsgiveravgift for bedrifter innenfor disse sektorene. Energi Norge lykkes ikke i sine bestrebelser på å redusere virkningene av unntaket, slik at det må beregnes arbeidsgiveravgift med full sats for lønn innenfor både produksjon, overføring og distribusjon, samt handel med elektrisitet. Det samme gjelder for fjernvarme. Unntakene er knyttet til aktiviteter. Lønn knyttet til flere aktiviteter som energiverkene normalt utfører som ulike fellesfunksjoner kan fortsatt belastes med differensiert arbeidsgiveravgiftssats, dersom disse aktivitetene skilles ut regnskapsmessig. Sammen med NHO og NHO Transport arrangerte Energi Norge i begynnelsen av september en temadag i Bodø der det nye regelverket ble gjennomgått. Der orienterte representanter fra Skattedirektoratet om det nye regelverket, mens representanter fra revisjonsselskapet E&Y belyste sentrale vurderinger og praktiske tilpasninger bedriftene må foreta internt. Foto: Christel Nordhagen KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

12 Rekruttering, utdanning og kompetanse Foto: Apeland Realfagslærere positive til fysikktimen Prosjektet Kraftfull fysikktime ble presentert på fysikkonferansen for realfagslærere på Gol i august. Lærerne var positive til undervisningsopplegget og over ti lærere har tatt kontakt med Energi Norge i etterkant av samlingen for å få kontakt med en virksomhet. Energi Norge oppfordrer virksomhetene til selv å ta kontakt med videregående skoler i sitt nærområde og tilby seg å holde en fysikktime for elevene. Inspirasjonsvideo, undervisningsmateriell og presentasjon til bruk i undervisningen kan lastes ned fra Kartlegging av fremtidig kompetansebehov Energi Norge har gitt NIFU (Nordisk institutt for innovasjon og forskning) i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av rekrutterings- og kompetansebehov i kraftnæringen. Rapporten vil ta utgangspunkt i NHOs kompetansebarometer som ble utarbeidet i vinter, og NIFU vil supplere med flere fokusgruppeintervjuer, for å få en bredere forståelse for dagens og morgendagens kompetansebehov. Energi Norge oppfordrer virksomhetene til å delta i fokusgruppene, slik at resultatet speiler bransjens behov. Videreutdanning av fagarbeidere Gode rammebetingelser for tekniske fagskoler er viktig for å få god kvalitet på utdanningen. Kunnskapsdepartementet har oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå fagskolesektoren. Utvalget vil overlevere en NOU i desember Energi Norge jobber sammen med en arbeidsgruppe av bransjeforeninger i NHO for å gi innspill til utvalget. Fagskolen er et viktig tilbud for videreutdanning av fagarbeidere. Personell med teknisk fagskole er ettertraktet i kraftnæringen. Likevel er det viktig at det legges til rette for forutsigbare overganger til ingeniørutdanninger for de som ønsker å studere videre, slik at det ikke er blindveier i utdanningsløpet. Energi21-strategi overlevert statsråd Lien I sin tredje nasjonale strategi, fremhever forskningsorganet Energi21 seks satsingsområder for klimavennlig energiteknologi. De to øverste områdene er spesielt framhevet fordi de utgjør fundamentet i vårt energisystem og har stor betydning for dagens og framtidens verdiskaping: Vannkraft Fleksible energisystemer Solkraft Offshore vindkraft Energieffektivisering CO2 håndtering Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi. Organet ble etablert på mandat fra OED i Styret består av 15 representanter fra energibransjen, og har sterk industrirepresentasjon. Den viktigste oppgaven til Energi21 er å gi råd og anbefalinger til OED om prioriteringer knyttet til forsknings-, utviklings-, og demonstrasjonsaktiviteter. 12 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

13 Foto: Apeland HMS Sikkerhetsstandarden Skadefri arbeidshverdag Styret i Energi Norge vedtok i juli en visjon om at aktiviteter i kraftnæringen ikke skal føre til skader. Sammen med konkrete mål for reduksjon av arbeidsskader og fraværsdager, er visjonen blitt forankret i en egen sikkerhetsstandard for kraftnæringen, utarbeidet i samarbeid med Energi Norges medlemsbedrifter. Sikkerhetsstandarden Skadefri arbeidshverdag ble presentert på Soria Moria strategisamling i september, og kan lastes ned fra Energi Norges nettsider. I tillegg til felles visjon og målsetting, inneholder bransjestandarden anbefalte fokusområder og tiltak som skal hjelpe bedriftene å nå målet. Møte til HMS-fagforum i tredje kvartal omhandlet videre arbeid for å oppnå visjon og bransjemål, i tillegg til arbeidet med å sikre god innrapportering av HMS-statistikk fra kraftnæringen. Arrangementer På strategisamlingen på Soria Moria omhandlet også i år en av gruppeoppgavene helse, miljø og sikkerhet (HMS), i tillegg til at HMS ble belyst i innledende innlegg. Gruppeoppgaven tok for seg mulige hindringer for å oppnå HMS-bransjemålet og hvordan Energi Norge kan følge opp dette. I tillegg ble utfordringer vedrørende HMS-krav til leverandørene i forbindelse med prosjekter berørt, på bakgrunn av at aktivitetsnivået i kraftnæringen vil øke de kommende årene når investeringer i kraft og nett øker. Gruppen kom frem til at det er viktig med synlig ledelse og ledere. Ledere som prioriter HMS og er beviste på konsekvenser av manglende etterlevelse av HMS-policy, ble oppfattet som viktig. Opplæring og kompetanseheving med et standardisert HMS-opplæringsopplegg innen sikkerhet ble også trukket frem som et område Energi Norge bør se nærmere på. Gruppen så et behov for økt læring fra innrapportering av rapporterte uønskede hendelser (RUH), og oppfordret Energi Norge til å legge til rette for deling av erfaringer. Dette dette ble gjort for fire år siden da Energi Norge tok initiativet til gjenopprettelse av den nordiske EMF-gruppen (elektromagnetiske felter), med formål om å utveksle erfaringer. EMF-gruppens nordiske møte ble i år arrangert over to dager i september i Reykjavik på Island. Her ble blant annet avskjerming av jordkabler, spenningsoppgradering av høyspenningslinjer, nettplan stor-oslo og praktisering av utredningsnivået på 0,4 mikrotesla diskutert. Norge er arrangør for det nordiske møtet i Ny IA-avtale fra 1. juli Regelverket for oppfølging av sykefravær ble endret i juli da ny avtale for Inkluderende Arbeidsliv (IA) for perioden trådde i kraft. IA-avtalen er en intensjonsavtale for å bidra til at arbeidslivet blir mer inkluderende. Den nye avtalen bygger på tillit og gir virksomhetene mer tid til målrettet forebyggende arbeid og oppfølging. NHOfelleskapet arrangerte i august et frokostseminar om endringene og betydningen disse har for medlemsbedriftene. Frokostseminaret ble filmet og kan lastes ned, sammen med annen nyttig IA-informasjon, fra Energi Norges nettsider. KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

14 EnergiAkademiet Foto: Cecilie Lillehagen Welo ARRANGEMENTER Det har i tredje kvartal blitt gjennomført 20 kurs, temadager og konferanser personer har deltatt på arrangementene i perioden, som i all hovedsak har vært gjennomført i løpet av september. Smartgridkonferansen 2014 Konferansen ble i år arrangert i ny drakt, etter at samarbeidet mellom EnergiAkademiet og Det norske Smartgridsenteret har blitt intensivert. Konferansen som skal være den største nasjonale arenaen for tematikk rundt fremtidens intelligente nettsystemer var en suksess, med nærmere 300 deltakere og god representasjon fra leverandører. DLE konferansen 2014 Konferansen ble avholdt i Bergen september, og samlet rundt 140 deltakere, samt foredragsholdere og personer fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB). Konferansen belyste både strategiske og tekniske utfordringer relatert til elsikkerhet. Vassdragsteknisk forum (VTF) Vassdragsteknisk Forum i regionene ble tradisjonen tro arrangert i september. I Region Vest arrangerte vertskapet SKL befaring i Blådalsvassdraget med tilhørende dammer og kraftstasjoner, mens Statkraft Midt var vertskap for besøk ved Follsjø og Gråsjø i Region Midt. I Region Sør/Øst arrangerte Eidsiva befaring til Dam Ropptjern og Hunderfossen, og i Region Nord gikk turen til Statkraft Nord sitt anlegg Nedre Røssåga. Inn i energibransjen Halvårlig endagskurs som gir oversikt over kraftnæringens sentrale temaer som produksjon, nett, marked, rammebetingelser og aktører. Kurset i høst hadde rekorddeltagelse med 40 personer fra både energiselskaper, konsulenter, revisjon, organisasjonsliv, forsikring og forvaltning. Mange av deltagerne fulgte opp med fordypningskurset «Inn i nett» om nettvirksomheten dagen etter. Kunde og mediekommunikasjon I september arrangerte EnergiAkademiet fagdagen Kunde- og mediekommunikasjon i ekstremsituasjoner, med bidrag fra Energi Norge, NHO og flere medlemsbedrifter. 14 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

15 PUBLIKASJONER FORSKNING Salget av eksisterende publikasjoner har gått jevnt, spesielt ettersalg av de tunge nye publikasjonene som kom i første kvartal. Videre er det solgt svært mange Installatørpakker. Pakken er satt sammen av Energi Norge, og anses som pensum for de som skal avlegge Elektroinstallatørprøven. Det har ikke kommet nye publikasjoner i perioden. Elektroinstallatørprøven Det er ingen Elektroinstallatørprøve i tredje kvartal, men like fullt et stort trykk med å behandle søknader fra kandidater ønsker å avlegge prøven i oktober. I tillegg er det en rekke skriftlige og muntlige henvendelser som har blitt besvart, samt at ny prøve har blitt utarbeidet. Det synes å bli svært mange kandidater ved prøven 22. oktober, med rundt 170 påmeldte kandidater ved utgangen av tredje kvartal. Dette er vesentlig over gjennomsnittet. For å kunne gå opp til prøve må kandidatene først bestå en kvalifiserende prøve. EnergiAkademiet har startet åtte nye fellesfinansierte forskningsprosjekter i år, der fire er innenfor klimavennlig produksjon og de resterende prosjektene er innen temaet fremtidens kraftsystem. Til sammen er dette en portefølje på 75 millioner kroner. Fire av prosjektene får finansiering av Forskningsrådets EnergiX-program, og tre av prosjektene får støtte via Skattefunn. Norsk Vannkraftsenter har sendt inn seks KPN-søknader, kompetanseprosjekter med Næringslivsstøtte. I samarbeid med Svensk Vattenkraft Centrum (SVC) og flere nasjonale og internasjonale partnere ble det også sendt inn en søknad til EUs store program Horizon Foto: Christel Nordhagen KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

16 Direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge, Sigrid Hjørnegård Foto: Christel Nordhagen Kommunikasjon og samfunnskontakt MEDIER OG OMDØMME Medieomtale Energi Norge var omtalt i 280 mediesaker i tredje kvartal, med 14,5 millioner potensielle eksponeringer (lesere/seere/lyttere), mot 220/12,6 i samme periode året før. Dekningen fordelte seg med 68 prosent på lokalmedier, 14 prosent på riksmedier, 13 prosent på regionmedier og fem prosent på fagmedier. Det ble i løpet av kvartalet sendt ut ni Energi Norge i media-meldinger, mot ti i samme periode året før. Her er noen av sakene vi uttalte oss om på vegne av kraftnæringen: Krever kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Støtter hovedpunktene i Reiten-rapporten Svensk vindkraftstøtte strider mot EU-regler NVE mener kundene betaler 720 millioner for mye Svar på lederartikkel: Strøm-sludder fra VG Rekordmange bytter leverandør, til tross for lave priser Ny forskrift om merking av luftfartshinder Energi Norge og Norsk Industri hadde en felles kronikk på trykk i DN, om behovet for bedre avskrivningsregler for fornybarinvesteringer. Innlegget ble også trykket i en rekke lokalaviser. Omdømme Kraftnæringens omdømme holder seg fortsatt på 56 poeng det høyeste nivået som er målt på TNS Gallups energibarometer noensinne. Omdømmet har holdt seg stabilt på dette nivået i halvannet år. 16 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

17 Energi Norges Strømbassadør-kampanje har vært operativ siden påske. Hensikten er å styrke den interne stoltheten og kunnskapen om hva kraftnæringen bidrar med i samfunnet. Til nå har over ansatte fra nærmere 70 energikonsern tatt Strømbassadør-testen på strømbassadør.no. Medlemsmøter Kraftnæringens årlige kommunikasjonssamling, Kraftkom, ble i august avholdt i Tromsø med over 30 deltakere fra mer enn 20 medlemsbedrifter. På agendaen sto blant annet politisk utvikling etter regjeringsskiftet, krisekommunikasjon og omdømme- og merkevarebygging. ENERGI NORGES EGNE PUBLIKASJONER Nyhetsbrevet speiler det daglige arbeidet i Energi Norge og reflekterer siste ukes nyhetssaker og aktuelle arrangementer. EnergiForum Energi Norges medlemsblad EnergiForum tar for seg temaer som omhandler Energi Norge, organisasjonens medlemmer og emner som berører kraftnæringen og vår virksomhet. Bladet utgis fire ganger per år. Tredje utgivelse 2014 kommer ut i oktober som en temautgave om strømbassadør-kampanjen. Sosiale medier Energi Norge er aktiv både på Linkedin og Twitter, og har nylig opprettet emneknappen #strombassador på bildedelingstjenesten Instagram hvor vi ønsker at ansatte i kraftnæringen deler bilder fra sin arbeidshverdag. Lik oss og del i vei! Websiden energinorge.no Energinorge.no brukes aktivt for å nå ut med informasjon til medlemmer, presse, beslutningstakere og publikum. I juli ble det registrert unike brukere på nettsiden, mens og besøkte siden i henholdsvis august og september. For kvartalet sett under ett, var det nesten flere brukere enn i samme periode i fjor. Nyhetsbrevet EnergiNytt EnergiNytt er en gratis abonnementstjeneste som sendes ut via e-post. Per 13. oktober har nyhetsbrevet registrerte abonnenter. EnergiNytt sendes ut hver fredag og genererer økt trafikk til websiden. MYNDIGHETSKONTAKT Fokusområder I tredje kvartal har hovedsatsingen ved myndighetskontaktarbeidet vært grønne meravskrivninger. NHOs felles innspill til energimeldingen har blitt lansert og Energi Norges eget innspill har blitt ferdigstilt. Grønne meravskrivninger: Energi Norge fremmet forslaget om grønne meravskrivninger både inn mot regjeringens ordinære budsjettarbeid for 2015 og også inn mot revidert nasjonalbudsjett. I tredje kvartal har vi jobbet aktivt opp mot politiske beslutningstakere for å skape en KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

18 Besøkende på energinorge.no Besøkende Unike brukere 0 okt..11 jan..12 apr..12 juli.12 okt..12 jan..13 apr..13 juli.13 okt..13 jan..14 apr..14 juli.14 forståelse for nødvendigheten av grønne meravskrivninger for å sikre at Norge får sin rettmessige andel av elsertifikatinvesteringene. Energi Norge hadde i midten av august et møte med statssekretæren i Finansdepartementet sammen med Norsk Industri og Norwea hvor vi presenterte vårt forslag vårt til grønne meravskrivninger. Dette ble fulgt opp med en rekke møter på Stortinget. Haramfjellet vindpark har blitt brukt som konkret eksempel på hvordan forskjellen i avskrivningssatsene virker inn på lønnsomheten i prosjektet og hvordan en eventuell reduksjon i selskapsskatten ville virke inn. Eksempelet viste at en reduksjon i selskapsskatten ville ha liten innvirkning på hvilken pris selskapet må ha for at prosjektet skal bli lønnsomt. Helhetlig energimelding: Energi Norge har sammen med andre berørte landsforeninger deltatt i utarbeidelsen av et felles innspill fra NHO om energi, klima og verdiskaping opp mot regjeringens energimelding. Rapporten ble overrakt olje- og energiminister Tord Lien på et NHOseminar i midten av september. Energi Norge har ferdigstilt et eget innspill til energimeldingen som går nærmere inn i enkelte problemstillinger enn hva som var mulig i det felles innspillet med NHO. Forslaget vil bli lagt frem i midten av oktober. Strategisamling på Soria Moria Med nærmere 120 toppsjefer og fageksperter fra Energi Norges medlemsbedrifter på deltakerlisten, hadde årets strategisamling på Soria Moria i Oslo september nok en gang rekordoppslutning. Arrangementet ga en god oversikt over aktuelle problemstillinger i kraftnæringen, og deltakerne fikk muligheten til å bidra til å forme Energi Norges prioriteringer gjennom omfattende gruppearbeid. Fagforum myndighetskontakt Fagforum myndighetskontakt møttes 11. september. På møtet ble den videre strategien for grønne meravskrivninger diskutert, og det ble orientert om hvor vi står i vannplanarbeidet. Felles innspill til de lokale og regionale programprosessene inn mot lokalvalget i 2015 ble også diskutert. Interessentarbeid Det har vært avholdt kontaktmøter med to av våre samarbeidspartnere, Natur og Ungdom og Zero. Av saker som har vært særlig diskutert er grønne meravskrivninger, energimeldingen, vannplanarbeidet, Utsirahøyden og hvordan man kan sikre at kraften blir tatt i bruk. Energi Norge arrangerte sammen med NU, Bellona og Zero en klimadebatt med ungdomspolitikere under Arendalsuka i august. Arrangementet var en stor suksess. Arendalsuka viste seg også å være en meget god plattform for å fremme grønne meravskrivninger. Solid politisk oppslutning om arrangementet gjorde at det var mange anledninger å bringe temaet på bane. Janne Stene tiltrådte som myndighetskontakt i Energi Norge 18. august. Hun kommer fra stillingen som leder for miljøstiftelsen Bellonas energi- og klimaarbeid. ENERGI NORGES BRUSSEL-KONTOR Europeisk engasjement Kvartalet har vært preget av maktskiftet i Brussel med valg til Europaparlamentet og sammensetning av ny kommisjon samt debatten omkring nye mål for klima- og energipolitikken frem mot KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

19 Per 1. oktober er det arrangert høringer av 21 påtenkte kommisærer i Europaparlamentet. Seks kandidater fikk ikke parlamentets godkjenning og må gjennom en ny runde. I den nye kommisjonen sorterer klima og energi under samme kommisær, mens én av de syv nye visepresidentene får ansvar for nylanseringen Den europeiske energiunion. Hva som ligger i begrepet er uklart, men et hvert resultat må sies å få betydning for Norge. Problemene i Ukraina har igjen medført et stort fokus på forsyningssikkerheten. Mens det før sommeren gikk i retning av kun ett bindende mål for utslippsreduksjoner, er tendensen nå at fellesskapet er villig til å betale noe mer for å sikre forsyningssikkerheten. Dette kommer tydelig frem i EU-kommisjonens meddelelse om energieffektivisering. Målsetningene kan bli 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp, 30 prosent energieffektivisering og et 30 prosent-mål for fornybar energi eller eventuelt 27 prosent. Det forhandles nå bilateralt for å finne frem til hva de enkelte landene kan tenkes å akseptere av bindende mål. Avklaring er ventet i oktober. Av andre saker som Energi Norge har engasjert seg i, er arbeidet knyttet til EU-kommisjonens varslede meddelelse om detaljmarkedet. Denne er nå utsatt og det blir opp til den nye kommisjonen å stake ut veien videre. Konferanser og møter Det er avholdt flere møter med EU-kommisjonen, ny stedlig representant fra NHO, ny energiråd i EU-delegasjonen, samt andre aktører i Brussel. Kontoret har også møtt i OEDs kontaktutvalg for EU/EØS. Kontoret er med i planleggingen av neste års Eurelectric Annual Convention i Berlin. Videre var Energi Norges administrerende direktør Oluf Ulseth en av innlederne på den andre EU-Norge energikonferansen i Brussel i september, der også visepresident i EU-kommisjonen, Günther Oettinger, og statsråd Tord Lien, deltok. Brusselkontoret deltar også på møtene i Eurelectrics Energy Policy og Generation Committee og Brussel Electricity Club. I tillegg kommer møter med OED og andre besøkende. I tredje kvartal er det avholdt seminarer for konsernstyrer og ledelse i E-CO Energi og Gauldal Energi. Styreseminarer for Fauske og Dragefossen avholdes i oktober. Brusselkontoret har også holdt et innlegg for klima- og energiutvalget i Norsk Industri, samt briefet energieksperter fra Stavangerregionen om Energi Norges arbeid og synspunkter. Brussel-kontoret får en ny medarbeider fra nyttår. Eivind Hodne Steen er ansatt som ny EU-rådgiver. Han kommer fra stillingen som rådgiver ved Osloregionens europakontor i Brussel. Det er videre besluttet å flytte ut av lokalene i Norway House for å få en samlokalisering av de nordiske foreningene. #STROMBASSADOR KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL

20 Forsidefoto: Shutterstock BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST 20 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november Administrerende direktør Oluf Ulseth

Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november Administrerende direktør Oluf Ulseth Hvor viktig er EUs energi- og klimapolitikk for norske energiselskaper? NHO, 27.november 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Hovedbudskap EU har de siste årene etablert en kraftfull europeisk energi-

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

NVEs utfordringer. EBLs vinterkonferanse, 4. april Agnar Aas vassdrags- og energidirektør

NVEs utfordringer. EBLs vinterkonferanse, 4. april Agnar Aas vassdrags- og energidirektør NVEs utfordringer EBLs vinterkonferanse, 4. april 2008 Agnar Aas vassdrags- og energidirektør Strategiske utfordringer Klimautfordringene Bidra til klimaløsninger Tilpasninger Europa og Norden Kapasitet

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet Bente Hagem Statnett i tall 11 000 km kraftledninger 150 Transformatorstasjoner 3 Regionssentraler 1 Landssentral 1100 Ansatte 41 mrd

Detaljer

Møte med statssekretær Eli Blakstad

Møte med statssekretær Eli Blakstad Møte med statssekretær Eli Blakstad Besøk hos Energi Norge 23.juni 2011 Energi Norges medlemmer Energi Norge Samler energiselskap i Norge Vi har medlemmer i alle landets fylker Deltar i Nordisk samarbeid

Detaljer

Det foreslås i tillegg å øke målet for energieffektivisering fra 27 prosent til 30 prosent og å gjøre det bindende på europeisk nivå.

Det foreslås i tillegg å øke målet for energieffektivisering fra 27 prosent til 30 prosent og å gjøre det bindende på europeisk nivå. Møte i Energirådet i Nordland Fredag 17.2.2017 Fylkeshuset i Bodø fylkesråd for næring Mona Fagerås Velkommen til nytt møte i Energirådet i Nordland! Velkommen til nytt møte i Energirådet. Vi har satt

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Forventninger til energimeldingen

Forventninger til energimeldingen Forventninger til energimeldingen Knut Kroepelien, PF Norsk Energiforening, 12.11.2014 Den politiske rammen Sundvollen-erklæringen "Stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning,

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å erstatte fossil energibruk Felles europeisk energimarked med norsk deltakelse

Detaljer

Bente Hagem Chair of the Board of ENTSO-E Europadirektør i Statnett. Smartgridkonferansen, 13. September

Bente Hagem Chair of the Board of ENTSO-E Europadirektør i Statnett. Smartgridkonferansen, 13. September Er europeiske markedsløsninger tilpasset smartgrid? Bente Hagem Chair of the Board of ENTSO-E Europadirektør i Statnett Smartgridkonferansen, 13. September Kraftproduksjon i omstilling DIGITALISERING STORAGE

Detaljer

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Kraftnettets betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Nettkonferansen 2009 Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 1

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 1 Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q2 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 1 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Ny produksjon Status for elsertifikatordningen Vindkraft

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Utfordringer i kraftbransjen

Utfordringer i kraftbransjen For å kunne publisere presentasjonen på agdereierne.no har det vært nødvendig å strippe denne for bilder som medførte at fila ble svært stor. En komplett versjon av presentasjonen, inkludert bildene som

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen

Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Deres referanse Vår referanse Dato DRC 21.06.2013 Norges Vassdrags og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Innspill til arbeidet med kontrollstasjon for elsertifikatordningen Vi viser til

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Ny produksjon Bedre avskrivningsregler for vindkraft

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth Velkommen til PTK 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008 EUs energipolitikk Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen Fokus i EUs energipolitikk Energiforsyningssikkerhet Klimaendring og bærekraftig energi EUs lederskap, konkurranseevne og industriell utvikling

Detaljer

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge?

Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Hvor investeres det i sertifikatkraft? Hva kan gjøres for å få mer til Norge? Fornybarnæringens frokostmøte 13. mai 2014 Magne Fauli, Energi Norge Fornybar Energi i Elsertifikatsystemet Hva har skjedd?

Detaljer

Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)?

Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)? Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)? Hans Olav Ween Næringspolitisk rådgiver - kraftsystemer Innhold Hvorfor er EU regelverk viktig for Norge?

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1 Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten 30.05.12 E N E R G I U T V A L G E T 1 Utvalgets oppdrag Utvalget skal skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken

Detaljer

Næringspolitisk Verksted Nettregulering 1. april Nettpolitikk. Einar Westre, EBL

Næringspolitisk Verksted Nettregulering 1. april Nettpolitikk. Einar Westre, EBL Næringspolitisk Verksted Nettregulering 1. april 2009 Nettpolitikk Einar Westre, EBL Nettpolitikk ny diagnose, men samme medisin? Ny energi- og klimapolitisk dagsorden krever ny nettpolitikk Nettpolitikken

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Saksbehandler seminar Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU

Fremtidens utfordringer for kraftsystemet. NTNU Fremtidens utfordringer for kraftsystemet Trond.jensen@statnett.no NTNU 27.06.2011 Statnetts oppgaver og hovedmål Statnetts er systemansvarlig nettselskap i Norge Ansvar for koordinering og daglig styring

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge

Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge Energiforskningskonferansen 2014 Smartgrid sesjon Hvordan vil NVE stimulere til utvikling av smartnett i Norge Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder Sluttbrukermarkedet, Elmarkedstilsynet, NVE Et strømmarked

Detaljer

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre Workshop Smart Strøm Gardermoen 28.3.2012. Einar Westre Målet for workshopen Tilby bransjen innsikt og status i utredninger og arbeid med avklaring av relevante forhold for bedriftenes opphandling og utrulling

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

VANNPOSTEN. Ny jobb for ESA: å hevde Norges interesser i energiunionen til EU! Hva gjør vi med ACER? Av Dag Seierstad

VANNPOSTEN. Ny jobb for ESA: å hevde Norges interesser i energiunionen til EU! Hva gjør vi med ACER? Av Dag Seierstad VANNPOSTEN NR. 165 Mars 2017 Informasjonsskriv fra VANNBEVEGELSEN www.vannbevegelsen.no watermov@online.no kto.nr. 1254.05.18244 Ny jobb for ESA: å hevde Norges interesser i energiunionen til EU! Hva gjør

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /20. Fylkesrådmannens tilrådning i punkt 1, 2, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt.

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /20. Fylkesrådmannens tilrådning i punkt 1, 2, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt. SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/1240-1 Saksbehandler Ola Olsbu Innspill til EUs vinterpakke Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 07.03.2017 17/20 Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 07.03.2017 sak

Detaljer

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Møte med Olje- og energiministeren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm dir, EBL Møte i OED, 9. november

Detaljer

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere ENERGI 1-KONFERANSE 13. september 2016 Cathrine Å. Hagen Seksjon for sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE AMS Kundesentrisk markedsmodell

Detaljer

Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009. www.fjernvarme.no

Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009. www.fjernvarme.no Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009 www.fjernvarme.no Hvor miljøvennlig er fjernvarmen? Kl 15.10 Miljønytte ved fjernvarmen i Trondheim, v/sissel Hunderi, Trondheim Energi Fjernvarme Kl 15.35 Virker

Detaljer

Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser

Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser Styrket satsning på energieffektivisering -konsekvenser støttemekanismer, avgifter og energispareforpliktelser Energi Norge AS, EnergiAkademiet Oslo, 6.september 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Etablerte

Detaljer

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder Fornybardirektivet Sverre Devold, styreleder Klimautfordringens klare mål 2 tonn CO2/år pr innbygger? Max 2 grader temperaturstigning? Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag

Detaljer

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet Programplanutvalget Forskning er nøkkelen til omlegging energisystemet Energiomlegging og kutt i klimagasser er vår tids største prosjekt Forskningsinnsats nå, vil gjøre totalkostnaden lere X Samling energiforskningen

Detaljer

Sverre Aam, Styreleder Energi21

Sverre Aam, Styreleder Energi21 En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi - 2014 OREEC Foresight Det Grønne skiftet og næringspotensialet 18. 19. november 2014, Quality Spa

Detaljer

EUs energiagenda. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen mai 2009. 27. mai 2009

EUs energiagenda. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen mai 2009. 27. mai 2009 EUs energiagenda Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen mai 2009 EUs energiagenda energiforsyningssikkerhet et velfungerende energimarked bærekraftig energi energieffektivisering Strategic Energy

Detaljer

Energi- og vassdragsmyndighetenes miljøansvar. Vassdragsseminaret Trondheim 2010 Statssekretær Sigrid Hjørnegård Olje- og energidepartementet

Energi- og vassdragsmyndighetenes miljøansvar. Vassdragsseminaret Trondheim 2010 Statssekretær Sigrid Hjørnegård Olje- og energidepartementet Energi- og vassdragsmyndighetenes miljøansvar Vassdragsseminaret Trondheim 2010 Statssekretær Sigrid Hjørnegård Juridiske og politiske rammer Soria Moria II Fornybardirektivet El-sertifikater Konsesjonslovene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 011-2011 MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT Forslag til

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Energibransjen 2012 i endring. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Energibransjen 2012 i endring. Administrerende direktør Oluf Ulseth Energibransjen 2012 i endring Administrerende direktør Oluf Ulseth Energibedriftene skaper store verdier i hele landet Tilgang på elektrisitet er en av de mest kritiske faktorene for verdiskaping i samfunnet

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser Knut Hofstad Norges vassdrags og energidirektorat NVE Om NVE NVE er et direktorat under Olje- og energidepartementet NVEs forvaltningsområder:

Detaljer

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Måleforum Vest Høstkonferanse Bergen 4. 5.november v/trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innhold Bakgrunn Smart Grid hva

Detaljer

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser?

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Statssekretær Anita Utseth Fagdag FSNs årsmøte Flåm 24. mai Hva snakker vi om? krise (gr. krisis, avgjørelse, dom,

Detaljer

Hvilken innvirkning kan endringer i rammebetingelsene ha for kraftsystemet

Hvilken innvirkning kan endringer i rammebetingelsene ha for kraftsystemet Hvilken innvirkning kan endringer i rammebetingelsene ha for kraftsystemet Nettkonferansen 2007 Steinar Bysveen, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innhold Hvordan vil klimapolitikken

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann Regionmøte, februar2011 EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann EnergiAkademiet bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Opplæringsbehov i bransjen EnergiAkademiet

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport. Foto: Trygve Mellvang-Berg Q3 2015 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3.

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport. Foto: Trygve Mellvang-Berg Q3 2015 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Foto: Trygve Mellvang-Berg Q3 2015 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Ny produksjon Ingen avklaring

Detaljer

Nettet må rustes opp for å nå klimamålene hvilken nettpolitikk trenger vi nå?

Nettet må rustes opp for å nå klimamålene hvilken nettpolitikk trenger vi nå? Nettet må rustes opp for å nå klimamålene hvilken nettpolitikk trenger vi nå? Audun Ruud Forskningsleder SINTEF Energiforskning A/S Innlegg på Energi Norge sin nettkonferanse 1. desember 2009 SINTEF Energiforskning

Detaljer

Temadager Regional- sentralnettet

Temadager Regional- sentralnettet Temadager Regional- sentralnettet Utfordringer i sentral- og regionalnettet Aktuelle problemstillinger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Hovedfokus i EUs energistrategi EUs interne

Detaljer

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ole Haugen Rådgiver EBL 13. mai 2009 Agenda Nasjonale rammebetingelser

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen AMS Markedskonferansen 2012 Ole Haugen UTRULLING AV AMS KREVER STORE INVESTERINGER MED KORTE TIDSFRISTER AVKLARING AV KRAV OG VALG AV TILTAK AVGJØRENDE INNFØRING AV FELLES IKT LØSNING SKAPER BEHOV FOR

Detaljer

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv

Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Norsk energipolitikk i et fremtidsperspektiv Statssekretær Oluf Ulseth Ordførerkonferansen 2005 8. mars 2005 Behov for mer elektrisk kraft.. Forbruksvekst 160 Økt bruk av gass 140 120 125 119 60 Mer fornybar

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport. Foto: Shutterstock.com Q1 2015 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 1.

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport. Foto: Shutterstock.com Q1 2015 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 1. Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Foto: Shutterstock.com Q1 2015 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Ny produksjon Bedre avskrvingsregler

Detaljer

Strategier för at anpassa ett elsystem i förändring utblick mot Norden. Adm. direktør Oluf Ulseth

Strategier för at anpassa ett elsystem i förändring utblick mot Norden. Adm. direktør Oluf Ulseth Strategier för at anpassa ett elsystem i förändring utblick mot Norden Adm. direktør Oluf Ulseth Strategier for at anpassa et elsystem i förändring utblick mot Norden Kraftsystemet er i forandring: Mindre

Detaljer

Hva betyr ACER for Norges råderett over energipolitikken?

Hva betyr ACER for Norges råderett over energipolitikken? Notat Hva betyr ACER for Norges råderett over energipolitikken? Foto: Leif Martin Kirknes 20. desember 2017 Offentlig kontroll over nasjonal energipolitikk EL og IT Forbundet er grunnleggende positiv til

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister Klimaforum 29. mai Kilder til norske utslipp av CO 2 2004 Andre industriprosessar 18 % Kysttrafikk og fiske

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Distribuert Kraftproduksjon i Fremtidens Nordiske Kraftsystem

Distribuert Kraftproduksjon i Fremtidens Nordiske Kraftsystem Distribuert Kraftproduksjon i Fremtidens Nordiske Kraftsystem Distributed Generation (DG) integration in the Nordic Energy Market : DIGINN Lene Mostue PTK 2009 Nordiske kraftsystemet (transmissiongrid)

Detaljer

Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter. Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS

Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter. Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september 2016 Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS Det utsendte bakgrunnsnotatet er omfattende. Det kan tjene

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012 Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Innhold Veien til elsertifikatmarkedet Regelverket NVEs rolle Tilbud av sertifikater

Detaljer

Europeiske rammebetingelser -konsekvenser for norsk klima- og energipolitikk

Europeiske rammebetingelser -konsekvenser for norsk klima- og energipolitikk Europeiske rammebetingelser -konsekvenser for norsk klima- og energipolitikk - Et fornybart og fremtidsrettet Vestland - Bergen, 26.januar 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Energiåret 2008 Norge EU-27

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar Fremtiden er bærekraftig Erik Skjelbred IEA: World Energy Outlook 2009 Vi må bruke mindre energi og mer fornybar 128 TWh fossil energi Inkl offshore Mer effektiv energibruk! 115 TWh fornybar energi Konverter

Detaljer

Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge

Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge Hovedbudskap Utvikling av kraftnettet er nøkkelen for å nå klimamålene, sikre forsyningssikkerheten, og å bidra til grønn

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål?

Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål? Er forvaltningspraksis i harmoni med energilovens formål? EBLs Nettkonferanse 2008 Gardermoen 2.-3. desember Gunnar Martinsen, Thommessen www.thommessen.no I Rammene for forvaltningspraksis Stortinget

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Smartgridlandskapet i Norge

Smartgridlandskapet i Norge Smartgridkonferansen 2015 Smartgridlandskapet i Norge Grete Coldevin www.smartgrids.no Innhold Smartgridsenteret siden sist Medlemmene og styret Innsatsområder og leveranser Demo Smartgrids for Norge Ønsker

Detaljer

NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM. Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA

NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM. Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA OM PROSJEKTET FRAMTIDENS NETTREGULERING DRIVKREFTER FOR ENDRING UTFALLSROM FOR FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM FRAMTIDENS NETTREGULERING

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Plusshus og fjernvarme

Plusshus og fjernvarme Plusshus og fjernvarme Einar Wilhelmsen Zero Emission Resource Organisation Vår visjon En moderne verden uten utslipp som skader natur og miljø ZEROs misjon ZERO skal bidra til å begrense klimaendringene

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

Byr EUs nye klima- og energipolitikk på problemer eller muligheter for Norge?

Byr EUs nye klima- og energipolitikk på problemer eller muligheter for Norge? Byr EUs nye klima- og energipolitikk på problemer eller muligheter for Norge? Per Ove Eikeland EBL seminar: Energibransen - Norges svar på klimautfordringen Gardermoen, 04.09.08 Innhold Hvordan påvirkes

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q1 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 1

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q1 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 1 Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q1 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 1 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Vannkraft Kampen om vannet Miljø og rammebetingelser

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer