Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst"

Transkript

1 Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 12 A og B, 3891 Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Leilighetsbygg som har vært aldersboliger. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: E-post: Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Midtbø Bygg AS Bandakslivegen 253, 3849 VRÅLIOSEN Organisasjonsnr: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 259

2 Forutsetninger BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges TakseringsForbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges TakseringsForbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. Befaringsdato: Side: 2 av 16

3 LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Arealberegning Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Egne forutsetninger Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler, som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Det elektriske anlegget og røropplegget er kun vurdert ut fra hvordan det visuelt ser ut, og evnt. oppgitt alder på komponenter. Konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Besiktigelsen blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eks. blir ikke møbler, tepper, hvitevarer, lagrede gjenstander og lignende flyttet på med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Det er i sammenfattet takstbeskrivelse gjort rede for oppgraderinger som er gjort og eventuelle svakheter som er registrert. Alle fuktmålinger er utført med Protimeter MMS 2 fuktmåler apparat. Forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen. Befaringsdato: Side: 3 av 16

4 Takstmannens rolle Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på Konklusjon tilstand Leilighetsbygg over et plan beliggende i nedre del av bygda Lårdal, i Tokke kommune. Frem til ca har bygningen vært i bruk som aldersboliger, dette er nå flyttet til andre bofelleskap og leilighetene står tomme. Bygget er oppført i tradisjonell konstruksjon og byggestil, med støpt plate og bindingsverk over mur, kledd utv. med liggende trepanel. Saltakkostruksjon med prefabrikerte takstoler. Taket er tekket med stein. Boligen har hovedsaklig standard fra byggeår, kun mindre normale vedlikeholdsoppgaver er utført innvendig og utvendig opp gjennom årene. Alle kjøkken og bad trenger noe oppussing/påkostninger, eks.vis nytt belegg, ny innredning mm. Utvendig er det behov for overflatebehandling av kledning samt vask/rengjøring av takstein, renner mm. Bygget fremstår i generelt god bruksstand og det kan med noe påkost/oppgraderinger innhentes etterhengende vedlikehold. Det er 2 tilnærmet like leiligheter, opplysninger som er beskrevet gjelder generelt for begge leilighetene fordi om ikke alle rom (kjøkken, bad mm.) er beskrevet. Tomten tilhører opplysningsvesenets fond og er felles festetomt med øvrige boliger/leilighetsbygg på eiendommen. Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Markedsverdi (normal salgsverdi) gir uttrykk for den salgsverdien som kan forventes for eiendommen i dagens marked slik den fremstår på befaringstidspunktet; størrelse, standard/tilstand og beliggenhet er lagt til grunn ved fastsettelse av markedsverdi for eiendommen. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Tomten er festet og dette er tatt hensyn til i verdiansettelsen. VRÅLIOSEN, Hans Tarjei Midtbø Byggmester/Autorisert takstmann Telefon: Befaringsdato: Side: 4 av 16

5 Befarings- og eiendomsopplysninger Rapportdata Kunde: Takstmann: Tokke kommune Hans Tarjei Midtbø Befaring/tilstede: Befaringsdato: Hans Tarjei Midtbø. Byggmester/Autorisert takstmann. Tlf Einar Heggtveit. Repr. Tokke kommune. Tlf Befaringsdato: Hans Tarjei Midtbø. Byggmester/Autorisert takstmann. Tlf Osvald Åmot. Repr. Tokke kommune. Eiendomsopplysninger Eiendomsbetegnelse Leilighetsbygg som har vært aldersboliger. : Beliggenhet: Bebyggelsen: Standard: Om tomten: Tilknytning vann: Tilknytning avløp: Andre forhold: Matrikkeldata Eiendommen ligger i et boligområde i nedre Lårdal, Tokke kommune. Området rundt består av eneboliger, gårder, eldre næringslokaler mm. Friluftsområder like ved. Boligen er oppført i mur og bindingsverk og har konstruksjonsmessig standard fra byggeår. Utvendig og innvendig fremstår boligen i god bruksstand, normalt til noe utvidet vedlikehold må påregnes. Tomten har felles innkjørsel fra offentlig og privat vei, og opparbeidet med asfaltert parkering. Forøvrig plenarealer. Tilknyttet offentlig vannforsyning. Tilknyttet offentlig avløp. Takstmann har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold i bygningsetaten. Arealer beregnes etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen. Matrikkel: Kommune: 0833 TOKKE Gnr: 21 Bnr: 1 Festenr: 25 Eiet/festet: Areal: Hjemmelshaver: Adresse: Kommentar: Festet 3 338,1 m² Arealkilde: eiendomsdata.no Tokke kommune Saurlandsvegen 12 A og B, 3891 Høydalsmo Øvrige festeopplysninger ikke kjent. Oppgitt tomteareal er for alle bygg på eiendommen. Tomten eies av Opplysningsvesenets fond. Det tas forbehold om hvordan dette kan løses/splittes opp for hver enkelt bygg, ligger p.t. under politisk behandling. Befaringsdato: Side: 5 av 16

6 Kilder/vedlegg Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt Egenerklæring Innhentet Eiendomsdata.no Innhentet Rekvirent Befaring Teknisk etat Befaring Kommentar egenerklæring Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger. Utfylt egenerklæring samsvarer med det takstmannen har registrert. Andre forhold Forsikring: Selskap: Protector. Type: Fullverdi. Årlig premie: Kr Ansatt årspremie. Skattetakst: Ligningsverdi: Ikke opplyst. Ikke opplyst. Befaringsdato: Side: 6 av 16

7 Bygninger på eiendommen Leilighetsbygg Bygningsdata Byggeår: 1988 Kilde: Iflg. eier. Arealer Bruttoareal Bruksareal BRA m² Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar 1. etasje Sum bygning: Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Kommentar areal Oppgitte areal er for hele grunnflaten på bygget, oppgitte rom er for en leilighet. Det er tilsvarende rom i begge leiligheter. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad/vaskerom, soverom Bod/tekn. rom. Befaringsdato: Side: 7 av 16

8 Konstruksjoner Utendørs Drenering - Utendørs Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Antas det er dreneringsrør i grunnen, og de fleste takrennenedløp er ført ned i rør. Dette kan tyde på at de går til et avløpssystem eller er drenert ut i grunnen, men dette er imidlertid usikkert. Mur/støpt plate har ikke synlig grunnmursplast som fuktsikring. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 år. Mindre fuktmerker på utvendig mur/plate, hovedsaklig i et hjørne på baksiden av bygget. Innvendig mur innenfor (rivd en vegg etter vannskade) har ikke fuktmerker. Terrengforhold - Utendørs Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Bearbeidet terreng, generelt Terrenget rundt bygget består av plener og asfaltert parkeringsareal ved innganger og mellom tilstøtende bygg. Fint opparbeidet uteområde. Tomten har et nivå med beplanting og støttemurer. Befaringsdato: Side: 8 av 16

9 Leilighetsbygg Bygning generelt - Leilighetsbygg Bygning, generelt Standard fra byggeår, boligen er bygd opp i kombinasjon støpt plate/ringmur og bindingsverksvegger. Over vegger er det takverk av trekostruksjon. Oppgradering eller ekstra standard er medtatt under beskrivelser slik det er opplyst eller registrert. Merk at opplysninger om påkostninger mv. i vesentlig grad ikke kan etterprøves. Påkostninger som er registrert er gjort på grunnlag av datering på bygningsdeler. Bygningen er oppført etter den byggeskikk som var på oppføringstidspunktet, og det vil normalt alltid kunne registreres enkelte symptomer på avvik fra normaltilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. Det er viktig å huske at bygningen er oppført iht. de forskrifter/regler som var på oppføringstidspuktet. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø kan være strengere enn de som var da bygningen ble oppført. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2-6 år. Moderat, til godt slitte overflater på golv, vegger og himlinger. Bygningsdelene er gitt TG ut fra generelle vurderinger og vurdering av levetider på bygningselement. En del bygningselementer kan ha generelle levetider helt ned til 15 år (eks: VVB og andre el. komponenter), mens andre bygningsdeler kan ha tilnærmet ubegrenset levetid. TG er satt ut fra en generell vurdering med ønske om å opplyse en kjøper om at det til stadighet må påregnes utbedringer og vedlikehold av en brukt eiendom. Jo eldre en bygning er, jo større tiltak må påregnes (jmf. innledende tekst på s. 2 i dette dokument som forklarer mer om TG/tilstandsgrad). Det bemerkes imidlertid at alle levetider er teoretiske, og levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning og ikke minst hvor værutsatt bygningsdelen er (i fh. til eks. sol). En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasjer, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere slike forhold må en kjøper forvente. Skjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig bruksslitasje er begrenset kommentert. Grunn og fundamenter - Leilighetsbygg Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Ukjente masser, fuktsikring og isolering i grunnen. Lite eller ingen sprekker/riss er registrert i mur/plate, anses som stabile grunnforhold på tomten. Antas det er tilfylte telefrie masser under plate/mur. Gulv på grunn Støpt plate på mark. Ringmurer består av lettklinkerblokker. Normal tid før reparasjon av plasstøpt betonggulv på lastbærende isolasjon er år. Normal tid før utskifting av tilfarergulv på betong er år. Ingen spesiellle avvik på støpt golv er registrert. Alle rom har beleggoverflater. Det ble registrert fukt i golv på enkelte rom som vender mot baksiden av bygget, antas dette kan ha sammenheng med overflatevann, lekkasje fra takrenne e.l. Befaringsdato: Side: 9 av 16

10 Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Leilighetsbygg Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Utvendige overflater Vinduer og dører - Leilighetsbygg Vegger over mur er oppført i bindingsverk, utvendig montert asfalt vindtettplater, utlekting og liggende trekledning, som består av dobbeltfalsede bord. Isolasjon, dampsperre, plate og trekledning innvendig. Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er år. Normal tid før reparasjon av lettklinker, porebetong er år. Konstruksjonen fremstår hel og solid. Ingen spesielle avvik av betydning er registrert. Det er 150 mm tykkelse på bindingsverksvegger med tilsvarende isolasjonstykkelse. Ca. 100 mm. tykkelse på murskift. Vegger som skiller leilighetene er utført som brannvegger iflg. komm. repr. Påpeker at rørgjennomføringer må fuges bedre med brannsikre fugemasser, mansjett e.l. Utvendige overflater på treverk. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2-6 år. Trekledning med behandlede overflater, denne har etterhengende vedlikehold og det er behov for overflatebehandling. Trekledning med mindre tørkesprekker i enkelte bord. På et hjørne av bygget er det lekkasje fra en takrenne, dette har medført fuktmerker og skade på kledning, antas den må byttes på et mindre felt her. Det skal ha blitt utført beising av kledning en gang etter byggeår. Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Ytterdører og porter Uldal vinduer fra byggeår i hele boligen. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2-8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er år. Isolerte vinduer med luftespalte, ett og torams med toppsving åpning, noen felt er fastkarm. Alle fremstår med normale aldrings og bruksslitasjer innvendig, noe "tørre" på utsiden. Stikkprøver på åpne/lukke mekanismer viste at enkelte er litt trange. Ingen registrerte punkteringer på befaringen. Utvendig trebrett over og under vinduer, disse har beslag. Behov for (utvidet) normalt vedlikehold. Boligen har en inngangsdør til hver leilighet. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2-8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Inngangsdører til leilighetene har store glassfelt med tilhørende sidefelt, disse er også i glass. Alt er isolerglass. Begge dører trenger justeringer og vedlikehold. Befaringsdato: Side: 10 av 16

11 Innvendige dører Innerdører består av solide heltre furu/trefyllingsdører, dør fra vindfang har glassfelt. Normal tid før utskifting av tredør er år. Hovedsaklig normale bruks og aldringsslitasjer, noen har mindre skader. Enkelte trenger justering. Takkonstruksjon - Leilighetsbygg Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Taktekking - Leilighetsbygg Takkonstruksjonen er oppbygd som saltak av prefabrikerte W-takstoler på ca. cc.600 mm. Det er en møneretning. Takkonstruksjonen fremstår bra. Det er undertak av sutaksplater samt kledde gesimser med luftespalter. Ingen synlige lekkasjer/fukt på befaringen. Det er montert lufteluker i gavler som gir anbefalt krysslufting. Vindskier, pannebord o.l. ser hele ut, men trenger vedlikehold. Det er mm. mineralull i taket (rockwool). Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekking og membraner Takflater er tekket med betongtakstein. Undertak av sutaksplater samt sløyfer og lekter før stein. Normal tid før omlegging av betongtakstein er år. Ingen registrerte skader på takstein under befaring. Det er stedvis betydelig mosegroing på tekkingen og rens/vask må påregnes. Også takrenner trenger rens for mose mm. Renner, nedløp og beslag - Leilighetsbygg Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Terrasse, balkonger, trapper ol - Leilighetsbygg Takfotbeslag, renner og nedløp av stål. Piper over tak, stigetrinn, luftelyre og isbord har beslag av stål. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er år. Normal tid før utskifting av luftelyrer, ventilasjonshetter er år. Renner, nedløp og beslag i normalt god stand for alder. Enkelte beslag har noe avflasset plastbelegg. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Befaringsdato: Side: 11 av 16

12 Trapper og ramper Balkonger, terrasser ol. Ingen innvendige eller utvendige trapper i boligen. Ingen terrasseflater tilknyttet boligen. Leilighetene har asfalterte arealer utenfor inngangsparti, forøvrig plener. Piper og ildsteder - Leilighetsbygg Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Det er to piper i boligen, disse er oppført i element og fundamentert på grunn. Normal tid før ompussing av murte skorsteiner, pusset utvendig er år. Pipene er helbeslått over tak. Innvendige synlige pipeflater og brannmurer er pusset. Mindre sprekker/riss/skader er registrert. Det er ikke montert ildsted i noen av leilighetene. Feieluke med tilkomst i stuer, her er det mangelfull avstand fra luke til golv/listverk (brennbart matr.) Egen TG 2 gis for dette. Etasjeskillere - Leilighetsbygg Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Kjøkken - Leilighetsbygg Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Kjøkken Belegg på golv. Normal tid før utskifting av vinyl er år. Bruksslitasjer. Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Kjøkken Vegger består av trepanel. Gulnet overflate. Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Kjøkken Himling består av trepanel. Gulnet overflate. Befaringsdato: Side: 12 av 16

13 Kjøkkeninnredning - 1. etasje / Kjøkken Hvit innredning med slette fronter. Innredning i sponutførelse med platekledd felt mellom benkeplate og overskap. Montert benkebeslag og ventilator med utkast i vegg. Laminert benkeplate. Innredninger fremstår i grei stand, men enkelte skapdører trenger justering, nye hengsler ol. Mindre skader på sokkel sammenføyninger/hjørner mm. Innvendige overflater - Leilighetsbygg Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Overflater på innvendige gulv - 1. etasje Belegg på golv. Normal tid før utskifting av vinyl er år. Varierende bruksslitasjer. TG 1-2 Overflater på innvendige vegger - 1. etasje Vegger har trepanel og baderomsplater. Generelt normale aldrings og bruksslitasjer, men noen flater har sprekker i skjøter, mindre skader o.l. Overflater på innvendig himling - 1. etasje Himlinger består av trepanel. Normale aldringsslitasjer, gulnet overflate. Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Bod/tekn. rom. Trepanel på veggflater. En bod har demontert listverk og panel på ca. 3 vegger etter en vannlekkasje fra vannrør bak vv.tank. Dette har stått til lufting over noe tid og har tørket opp. Montering av nytt panel og listverk mm. samt tilkobling av vannrør og strøm må påregnes i dette rommet. Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Bad/vaskerom Belegg på golv. Det er montert varmekabler. Normal tid før utskifting av vinyl er år. Belegg har bruksslitasjer. Det er ikke terskel eller annen oppkant i døråpning, ved lekkasje vil vann renne ut i tilstøtende rom. Dusjsone er plassert mellom wc og skyllekum, generelt er det lite/ingen fall til sluk. Badet har mangler på anbefalte løsninger fra eks. våtromsnormen med tanke på fall til sluk og oppkant belegg. Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Bad/vaskerom Vegger har baderomsplater uten sokkellist. Platekledde vegger med bruksslitasjer. Det er noe sprekker i skjøter, spikerhull o.l. Det ble målt med fuktmåler, men ikke registrert fukt i vegger. (ikke vært i bruk på ca. 1 år) Befaringsdato: Side: 13 av 16

14 Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Bad/vaskerom Himling består av trepanel. Normale aldringsslitasjer. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Leilighetsbygg Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. VVS-installasjoner, generelt Vannrør og avløpsrør av kobber og plast. Det gjøres oppmerksom på at kobberrør med denne alder kan ligge an til levetidsskader i form av korrosjon. (Sintef anbefalte brukstid er ca. 30 år) Ingen synlige lekkasjer på røropplegget på befaringsdagen, i en leilighet er imidlertid vann stengt av etter en tidligere lekkasje. Lekkasjen i røret er utbedret. I begge leilighetene (bod/tekn.) er det montert vv tanker, henholdvis på ca. 200 og 116 liter, en er fra ca Begge leilighetene har inntaksledninger for vann, med stoppekran. Her er det også tilkoblet vann til overrislingsanlegget. Andre sanitærinstallasjoner Avløpsanlegg. Begge leilighetene er tilkoblet offentlig avløpsanlegg. Andre varmeinstallasjoner Bygget blir hovedsaklig oppvarmet med elektrisitet. Panelovner eller el. punkt for dette er montert i de fleste rom. Vindfang og bad i begge leiligheter har nedstøpt varmekabel. Brannslokking, generelt Bygget har brannvarsling- overrislingsanlegg installert. Brannalarmanlegget er intakt, men service avtale er sagt opp. Siste service rapport er fra Sentral for anlegget er plassert i service/fellesbygg (nabobygg). TG 2 gis for manglende service og godkjenning. Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Bad/vaskerom Manuell ventilering. Det er montert en ventil i himling som går opp i luftelyre over tak. Montering av vifte bør vurderes ut fra bruk. Elektriske anlegg - Leilighetsbygg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Befaringsdato: Side: 14 av 16

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 MEGLERS KOMMENTAR Solrik og usjenert

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer