OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst"

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag Bef.dato

2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, 2 av 17

3 vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Byggesak er ikke kontrollert, om bygget er i samsvar med kommunen sine dokumenter. Heftelser, servitutter er ikke kontrollert. Ved evt. avhendig av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt iht. lov om avhendig av fast eiendom, " Avhendigslova" av 3. juli 1992, nr 93. Visuell besiktigelse: Eiendommen er ikke kontrollert for eventuelle skjulte feil og eller mangler. For utvidet beskrivelse må tilstandsrapport utføres. Takstkonklusjonen er takstmannens vurdering av verdien av objektet, dvs. det beløp ( forsiktig vurdert ) som takstmannen mener markedet er villig til å betale. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn. 3 av 17

4 Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Boligen ligger i Munkebotn i Sandviken. Kort avstand til Bergen sentrum med alle daglige service tilbud. Utsikt over innseilingen til Bergen, Askøy og nærområdet. Turmuligheter på Sandviksfjellet. Parkering i gate. Tomten er opparbeidet med plen, bed og hekk. Gruset rundt boligen. Støttemurer på eiendom. Eiendommen ligger i et populært boligområde med samme type bebyggelse. Flermannsboliger og eneboliger i området. Boligbygg med 5 leiligheter for utleie samt kjeller og tørkeloft med boder. Boligen trenger endel oppgradering/rehabilitering generelt. Bygningen har normalt slittasje alder tatt i betrakning. Boligen har innredning og overflater hovedsakelig fra byggår men med noe oppussing av overflater. Badene er ikke etter dagens standard eller etter våtromsnorm. Husets alder tilsier at det ved ombygging/modernisering kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at bygget opprinnelig er fra 1936 og at bygningsdeler som ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Normalt har bygningsdeler en levetid på mellom 15 og 50 år, alt etter vedlikehold. Hele bygget varutleid under befaringen. Samlet husleieinntekter er ca ,- i året. Konklusjon tilstand Bygningen er en leiegård med 5 leiligheter, tørkeloft og kjeller. Boligeng beliggende i etablert boligområde på Sandviken. Boligen trenger vedlikehold/oppussing for å tilffredstille dagens krav til boligarealer. Boligen er oppført i henhold til de foreskrifter som gjaldt i For videre omtale se respektive punkter i rapporten. Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Nedenstående markedsverdi gir utrykk for hva som kan forventes for boligen i dagens marked, størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr av 17

5 O.J. Brochsgate 16A, Telefon Mobil Internett: Organisasjonsnr MVA. 5 av 17

6 Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Fana Sparebank Eiendom v/fredrik Tøsdal Besiktigelse, tilstede Dato: Kjell Erik Bjorheim Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: EDR Infoland/GAB-registeret via internett Eiers egenerklæring Andre dok./kilder: Eier Kommentar til egenerklæring Takstmannens kommentar til egenerklæringen: Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 168 Bnr. 911 Hjemmelshaver: Tomt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Kommuneplan: Forsikringsforhold Ingen bemerkninger til egenerklæring. Karen Helene Flornes Eiet tomt. Areal 576,9 m² I flg. EDR. Kommunal vei Tilknyttet offentlig vannledning. Tilknyttet offentlig avløpsledning. Ikke kontrollert Ikke kontrollert. Forsikringsselskap: If forsikring. Avtalenummer: Sp Ligningstakst Ligningstakst: Ligningsverdi for boligen fastsettes av skatteetaten 6 av 17

7 Bygninger på eiendommen Enebolig Byggeår: Anvendelse: I flg. EDR. Bolig til eget bruk. Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller Kjellerrom, kjellergang og 10 boder. beregnet. Kjellerleilighet Stue, kjøkken, bad, soverom og entré. beregnet. 1. etg leilighet Stue, kjøkken, bad, 2 soverom og entré. beregnet 1. etg fellestrapp Fellestrapperom. Ikke tatt med som p-rom. beregnet. 1. etg leilighet Stue, kjøkken, bad, 2 soverom og entré. beregnet. 7 av 17

8 2. etg leilighet Stue, kjøkken, bad, 2 soverom og entré. beregnet 2. etg fellestrapp Fellestrapperom. Ikke tatt med som p-rom. beregnet. 2. etg leilighet Stue, kjøkken, bad, 2 soverom og entré. beregnet. Loft Tørkeloft og 6 boder. beregnet. Sum bygning Enebolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller 2 kjellerrom, kjellergang, 10 boder Kjellerleilighet Stue, kjøkken, bad, soverom, entré 1. etg leilighet 1 Stue, kjøkken, bad, 2 soverom, entré 1. etg fellestrapp Fellestrapperom 1. etg leilighet 2 Stue, kjøkken, bad, 2 soverom, entré 2. etg leilighet 1 Stue, kjøkken, bad, 2 soverom, entré 2. etg fellestrapp Fellestrapperom 2. etg leilighet 2 Stue, kjøkken, bad, 2 soverom, entré Loft Tørkeloft, 6 boder Beskrivelser - Enebolig Bygning generelt Bygning, generelt Boligen trenger oppussing/modernisering for å tilfredstille dagens forventninger til bokvaliteter. Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Eldre konstruksjoner/deler har sitt utgangspunkt i eldre forskrifter og vil normalt ikke tilfredstille dagens krav. Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Direkte fundamentering Grunnforholdene er ukjent. Tar en utgangspunkt i rundtliggende terreng er det antatt stabil grunn. Det ble ikke påvist unormale deformasjoner på terrenget utover dette. På bakgrunn av dette antas grunnforhold å bestå av faste masser. Fundamenter er av gråtesinmur med utvendig puss. Noe små riss og malingsavskalling på grunnmur. Det ble ikke registrert noen riss eller sprekker i såle eller bygningskonstruksjon forøvrig og på bakgrunn av dette vurderes fundamenteringen å være tilfredstillende. TG: 1 8 av 17

9 Det understrekes at geotekniske undersøkelser ikke er foretatt. Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Dreneringen er fra opprinnelig byggeår. Grunnmur og kjellervegger er av naturstein og betong med selvdrenerende bakfyll. Det er foretatt en visuell kontroll av kjeller / sokkel kominert med fuktindikator ved grunnmur, kjellergulv kjellervegg. Det indikerte mindre fukt på yttervegg i bod i kjeller, på bakgrunn av boligens alder er dette ikke unormalt. Fuktigheten er trolig fra tilstøttende terreng. Noe malingsavskalling og kalk på kjellervegger. Det ble ikke påvist grunnmursplast mot tilstøtende terreng. Levetider: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 år. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Levetider: Innervegger Vinduer, dører i innervegg Trekonstuksjoner med liggende malt trekledning. Yttervegger er oppført i trekonstruksjoner med liggende malt trekledning. Noe malingslitt trekledning. Det ble ikke registert råte eller skader på kledningen under befaringen. Tilstandsgrad satt pga alder på deler av kledningen. Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er år. Malt panel, malt strie/tapet, baderomsplater, malte flater og strie. Vinduer med malte vindusposter. 9 av 17

10 Vinduer og dører Gnr. 168 Bnr. 911 Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Boligens vinduer består av 2-lags glass i trekarmer. Veluxvindu og loftvindu i skråtak. Enkelt glass på vinduer i u.etg/kjeller. registrer årstall på vinduer er 1990, noen er eldre enn dette. Kondensmerker i flere vinduer. Sprekk i glass på loftsluke. Noen punkterte glass i bygget. Ellers er vinduene funksjonelle alder tatt i betraktning. Innvendige dører er malte trefyllingsdører i trekarmer. Disse er generelt funksjonelle og vurderes, alder tatt i betraktning, å være i funksjonell tilfredstillende stand. Det anmerkes at noen dører tar i karm/terskel og kan med fordel justeres for å gå friksjonsfritt. Levetider: Ytterdører og porter Tikstandsgrad satt pga alder. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2-8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er år. Malt ytterdør med glassfelt til leilighetene. Dinne er funksjonell. Altandører av tre med glassfelt fra byggår. Skiftet altandør i en leililghet i Takkonstruksjon Tilstandsgrad satt pga alder på ytterdører og altandører. Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Takkonstruksjonen har valmtaksform med sperrtak. Loftet har i hovedsak normal ventilering. Isolert mot hoveddel. Taksperr er 5"X 4" og 5"X2" sperr. I all hovedsak vurderes takkonstruksjonen å være i normal stand. Det ble ikke registrert råte, fuktmerker eller treskadeinsekter på takkonstruksjonen. 10 av 17

11 Taktekking Gnr. 168 Bnr. 911 Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Taket er besiktet fra bakkenivå. Utvendig taktekking er av typen betongtakstein. Takrenner og nedløp av sink til drensrør. På befaringsdagen ble det ikke påvist skader på yttertak, eller brekkasje/lekkasje på takrenner og nedløp. Eldre takstein og takrenner/nedløp. Undertaket har sutaksbord, så vidt det var mulig å observere på tilgjengelige steder har den normal slittasje. Sutaket besiktet fra loft og bod. Noe eldre fuktmerker på sutak. Ingen målte verdier av fukt på befaringesdagen. TG: 1 Tilstandsgrad satt pga alder på sutaket og takstein. Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Innvendige trapper av tre med malte trinn. Trappene normal slittasje alder tatt i betraktning. Mangler håndlist på vegg. TG: 1 Balkonger, terrasser ol. Piper og ildsteder Tilstandsgrad satt pga. alder Utgang til altan på ca. 2,5 m² fra stue i leilighetene. Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Etasjeskillere Etablert ildsted i enkelte leiligheter. Ildsteder ble ikke prøvet på befaringsdagen. 2 piper i boligen. Pipen er oppført i teglstein. Det var ingen tegn til sprekker eller skader på pipe eller brannmurer. Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. 11 av 17

12 Frittbærende dekker Gnr. 168 Bnr. 911 Etasjeskillere består av trebjelkelag. Det opplyses at etasjeskillere og vegger ikke ble målt med instrument for å finne eventuelt avvik og retning på overflate. På visuelt grunnlag er vegger og etasjeskillere i tilfredstillende stand. Generelt endel skjevheter og knirk i gulvet. Dette er normalt alder tatt i betrakting. Bad Tilstandsgrad satt pga alder og skjevheter. Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjellerleilighet - Bad Utstyr for sanitærinstallasjoner Badet har dusjkabinett, servant og toalett. Speil og lys over servant. Opplegg for vaskemaskin. Malt panel på vegger, malte fliser på gulv. Byggealder på badet er ukjent, eldre bad. Det ble ikke registrert unormale fuktverdier med fuktindikator. Det ble ikke registrert noe membran på badet. Støpejernsluk under dusjkabinett. Riss i servant. Luftbehandling, generelt 1. etg leilighet 1 - Bad Luftekanal på badet. Utstyr for sanitærinstallasjoner Luftbehandling, generelt Badet har badekar med dusjforheng, toalett og servant. Baderomsmøbler med slette fronter. Speil og lys over servant. VVB til dusj. Malte flater på vegg, fliser på gulv. Byggealder på badet er ukjent, men eldre. Det ble ikke registrert unormale fuktverdier med fuktindikator. Det ble ikke registrert noe membran på badet. Støpejernsluk under badekar. Ingen fliser under badekar. Fuktmerker på fronter til underskap. lokalt fall rundt sluk. Noe motfall mot dør til bad. Ikke etablert luftespalte på badet. Ventilasjon fra badet bør monteres for å lufte ut fuktig luft ved bruk av badet. 12 av 17

13 1. etg leilighet 2 - Bad Gnr. 168 Bnr. 911 Utstyr for sanitærinstallasjoner Luftbehandling, generelt 2. etg leilighet 1 - Bad Utstyr for sanitærinstallasjoner Vedlikehold ol: Luftbehandling, generelt 2. etg leilighet 2 - Bad Utstyr for sanitærinstallasjoner Tilstandsgrad satt pga mangler. Badet inneholder dusjhjørne, servant og toalett. Underskap med slette fronter. Speil og lys over servant. Malte flater og malt panel påvegger, fliser på gulv. Byggealder på badet er ukjent, men eldre. Det ble ikke registrert unormale fuktverdier med fuktindikator. Det ble ikke registrert noe membran på badet. Støpejernsluk i dusjsone. Dårlig fall til sluk. Det er ikke etablert luftespalte til badet. Ventilasjon fra badet bør monteres for å lufte ut fuktig luft ved bruk av badet. Tilstandsgrad satt pga mangler. Badet har badekar med dusjforheng, toalett og servant. Baderomsmøbler med trefronter. Malt tapet og baderomsplater på vegger, fliser på gulv. Mangler fliser under badekar. Byggealder på badet er ukjent, men er eldre. Det ble ikke registrert unormale fuktverdier med fuktindikator. Det ble ikke registrert noe membran på badet. Eldre støpejernsluk under badekar. Eldre bad som bør oppgraderes. Det er ikke etablert luftespalte på badet. Ventilasjon fra badet bør monteres for å lufte ut fuktig luft ved bruk av badet. Tilstandsgrad satt pga mangler. Badet inneholder badekar med dusjforheng, toalett og servant. Malte flater og malt strie på vegg malte fliser på gulv. Dusj med VVB. Byggealder på badet er ukjent, men er eldre. Det ble ikke registrert unormale fuktverdier med fuktindikator. Det ble ikke registrert noe membran på badet. Eldre støpejernsluk under badekar. 13 av 17

14 Eldre bad som bør oppgraderes. Luftbehandling, generelt Det er ikke etablert luftespalter på badet. Ventilasjon fra badet bør monteres for å lufte ut fuktig luft ved bruk av badet. Kjøkken Tilstandsgrad satt pga mangler. Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjellerleilighet - Kjøkken Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning har slette trefronter. Skrog av tre. Nedfelt stål vaskebeslag. Laminat benkeplater. Det ble ikke registrert fukt i benkeplater. Noe brukslittasje på overflater. 1. etg leilighet 1 - Kjøkken Kjøkkeninnredning 1. etg leilighet 2 - Kjøkken Kjøkkeninnredning Tilstandsgrad satt pga. alder. Kjøkkeninnredning har slette trefronter. Skrog av finer og tre. Fliser ved vask. Heldekkende stål vaskebeslag. Trebenk. Opplegg for vaskemaskin. Det ble ikke registrert fukt i benkeplater. Noe brukslittasje på overflater. Det lekker litt fra vaskebatteri. Kjøkkeninnredning har slette fronter. Skrog av finer. Nedfelt stål vaskebeslag. Laminat benkeplater. Opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin. Det ble ikke registrert fukt i benkeplater. Noe brukslittasje på overflater. TG: 1 Tilstandsgrad satt pga. alder. 14 av 17

15 2. etg leilighet 1 - Kjøkken Kjøkkeninnredning 2. etg leilighet 2 - Kjøkken Kjøkkeninnredning Gnr. 168 Bnr. 911 Kjøkkeninnredning har slette trefronter. Skrog av tre. Nedfelt stål vaskebeslag. Trebenk med belegg. Det ble ikke registrert fukt i benkeplater. Det mangler fronter på noen skap. Noe brukslittasje på overflater. Kjøkkeninnrednig har slette trefronter. Skrog av tre. Heldekkende stål vaskebeslag. Trebenk med belegg. Opplegg vaskemaskin. Det ble ikke registrert fukt i benkeplater. Det mangler fronter på noen skap. Ingen ventilator på kjøkkenet. Noe brukslittasje på overflater. Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Gulv og overflate Himling og overflate Laminat, tregulv, parkett, belegg, teppe og fliser. Malte flater, malt panel og himlingsplater. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Kobberrør, og PVC avløpsrør og søylrør. Rør og avløpsanlegget fungerte tilfredstillende ved en enkel test av dette på stedet. Vanntrykket vurderes å være normalt. Tilførsel av varmtvann er tilfredstillende. Ved visuell kontroll ble det ikke påvist lekkasje eller brekkasje på anlegget. Videre kontroll av anlegget krever avansert teknologi. Dette ble ikke rekvirert. 15 av 17

16 Varme, generelt Vedfyring og elektrisk oppvarming. Elektrisk anlegg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt Terrengforhold Sikringskap i fellestrapperom. Automatsikringer og jordfeilbryter. Hovedsikringer på 32 amp. Minusmåler til fellesstrøm i sikringskap 2. etg. Det ble ikke registrert feil/mangler på el anlegget og registrerte ikke varmgang i noen sikringer på befaringsdagen. På et generelt grunnlag anbefaler det at alle eldre anlegg blir jevnlig kontrollert av autorisert elektriker. Takstmannen har ikke formell autorisasjon til å vurdere el anlegg. Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Bearbeidet terreng, generelt Vedlikehold ol: Støttemurer på tomten. Sprekk i støttemur mot vei og ved inngangsparti. Annet Annet Ikke alle boder i kjeller og loft var tilgjengeliger under befaringen. Verdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Årlige kostnader Årlige kostnader Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Enebolig Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: av 17

17 Tomteverdi Gnr. 168 Bnr. 911 Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: av 17

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

KALDVELL- FJORDEN LILLESAND

KALDVELL- FJORDEN LILLESAND KALDVELL- FJORDEN LILLESAND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Fritidseiendom med gode solforhold og strandlinje med egen brygge. Skibbuvollheia MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger solrikt og usjenert

Detaljer