Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: Møte tok til 18:00 Møte slutta 21:45 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. Medlemane har vorte varsla skriftleg via e-post. Saksdokumenta har vore utlagde til ålment ettersyn på heimesida til Hareid kommune frå Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerar Stian Runne Brandal Medlem AP Ragnhild Nedrelid Medlem AP Kristian Fuglseth Varaordførar FOHAR Kjetil Nesset Medlem FOHAR Ranja Dimmen Alme Medlem FOHAR Bernt Brandal Medlem FOHAR Marianne Overå Medlem FOHAR Truls Håbakk Medlem FRP Ingebjørn Grimstad Medlem FRP Jeanette Teigene Medlem FRP Marte Mork Bigset Medlem FRP Anders Riise Ordførar H Ottar Røyset Medlem H Wenche J. Holstad Jøsok Medlem H Berte Holstad Engen Medlem H Marit Øien Sæverud Medlem KRF Annika Brandal Medlem V Jenny Helen Korsnes Medlem V Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerar Ole Frank Bakken MEDL H Torill Oda Ringstad MEDL AP Leidulv Hareide MEDL KRF Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerar Marthe Emilie Hansen Torill Oda Ringstad AP Turid Lise Ambjørnsen Ole Frank Bakken H Olav Helt Brubakk Leidulv Hareide KRF Kjartan Snipsøyr i PS 94/15 Olav Helt Brubakk ugild KRF og PS 99/15 PS 94/15 og PS 99/15 Side 1 av 21

2 Gunnar Riise i PS 104/15 Annika Hove i PS 104/15 Anders Riise ugild i PS 104/15 H Kristian Fuglseth ugild i PS FL 104/15 Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Anne-Karete Mork Utvalsekretær Bent Arild Grytten Rådmann Berit Aasen Kommunalsjef Oddbjørn Grimstad Kommunalsjef Nils Yngve Nupen Kommunalsjef Monica Torvik Folkehelsekoordinator Mariann Båtnes Rådgjevar Jarl Schrøder Leiar kontrollutvalet Ordførar Anders Riise leia møtet 21 voterande Kommunestyret handsama PS 80/15 Kommunestyret handsama PS 81/15 Kommunestyret handsama PS 95/15 Kommunestyret handsama PS 82/15 Kommunestyret handsama RS 26/15 Kommunestyret handsama RS 27/15 Kommunestyret handsama RS 28/15 Kommunestyret handsama RS 29/15 Kommunestyret handsama RS 30/15 Kommunestyret handsama PS 83/15 Kommunestyret handsama PS 84/15 Kommunestyret handsama PS 85/15 Kommunestyret handsama PS 86/15 Kommunestyret handsama PS 87/15 Kommunestyret handsama PS 88/15 Kommunestyret handsama PS 89/15 Kommunestyret handsama PS 90/15 Kommunestyret handsama PS 91/15 Kommunestyret handsama PS 92/15 Kommunestyret handsama PS 103/15 Kommunestyret handsama PS 104/15 Kommunestyret handsama PS 93/15 Kommunestyret handsama PS 94/15 Kommunestyret handsama PS 96/15 Kommunestyret handsama PS 97/15 Kommunestyret handsama PS 98/15 Kommunestyret handsama PS 99/15 Kommunestyret handsama PS 100/15 Kommunestyret handsama PS 101/15 Kommunestyret handsama PS 102/15 Før møtet vart sett var det open spørjetime: Side 2 av 21

3 Spørsmål frå Anne Marie Saunes Overå vedkomande løyve til utfylling i sjø ved Ulmatec. Anne Marie Saunes Overå kom også med meiningsytring. Ordførar fremja orienteringssak vedkomande at det vert akuttmottak for flyktningar i Hareid kommune. Mottaket vert på Melshorn Hotell, og vil huse ca. 100 asylsøkjarar, og det vert inngått avtale for 2 månader i gongen. OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Kommunalsjef Berit Aasen vil halde innlegg vedkomande kompetanseplan 2015 sektor for velferd. Politiske saker PS 80/15 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 81/15 Godkjenning av protokoll førre møte Referat saker RS 26/15 Ha møteprotokollen - utskrift til kommunestyret 2015/265 RS 27/15 Vedtak i klagesak - detaljregulering Byggjefelt Holstad 2007/1286 RS 28/15 Vedtak om trekking av løyve etter forurensningslova 2013/856 for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret for lokalitet Haggardsneset RS 29/15 Informasjon om overføring av tilskot til Gnist 2015/562 barnehager Holstad 2011 RS 30/15 Svar frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2013/552 vedrørande klage frå Gnist barnehager Holstad - tilskot 2013 Politiske saker PS 82/15 Kompetanseplan sektor for velferd 2015/17 PS 83/15 Val av valstyre for perioden /1196 PS 84/15 Val av administrasjonutval i perioden /301 PS 85/15 Val av forhanlingsutval i perioden /1203 PS 86/15 Val av politiske representantar til styre, 2015/1201 representantskap m.m. i perioden PS 87/15 Val av barnerepresentant i plansaker i perioden / PS 88/15 Val av kommunal byggenemnd i perioden /1199 PS 89/15 Val av kotnaktperson for likestilling i perioden / PS 90/15 Søknad om permisjon frå politiske verv 2015/1138 PS 91/15 Folkehelseoversikt Hareid kommune /521 PS 92/15 Etiske retningsliner for hareid kommune 2013/85 PS 93/15 Søre Sunnmøre Landbrukskontor - organisering 2015/206 PS 94/15 Reguleringsplan - Detaljregulering for GBnr 2011/198 41/593,1086 m.fl - Raffelneset Industriområde - slutthandsaming/eigengodkjenning PS 95/15 Utdeling av arbeidsmiljøprisen /782 PS 96/15 Betre oppvekst - Kartlegging av oppvekstvilkår for barn 2015/1087 og unge v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal PS 97/15 Vidareføring av leiar i styringsgruppa - Overordna 2015/1086 Side 3 av 21

4 kvalitetsplan for oppvekst PS 98/15 Fordeling av vertskommunetilskot til asylsøkjarar 2015/741 PS 99/15 Tilsyn med beredskap i Hareid brannvern /1193 Oppfølging PS 100/15 Forvaltningsrevisjonprosjekt - Spesialundervisning 2015/265 grunnskulen Hareid kommune PS 101/15 2. tertialrapport /460 PS 102/15 Budsjettrevisjon - november /662 PS 103/15 Lukka møte: Off.lova 13 jf. forv.lova 13 - Lovbestemt teieplikt Klage på vedtak i PS 79/15 Fritak for betaling for barnehageplass - barn med funksjonshemming 2015/631 Hareid, Anders Riise ordførar Anne-Karete Mork utvalssekretær Gruppemøter måndag før kommunestyremøte: AP møterom I (hovudetasje) kl. 19:15 FRP formannskapsromet kl. 19:15 V møterom II (hovudetasje) kl. 19:30 H ordførarkontoret kl. 19:15 FL kommunestyresalen kl. 19:30 KRF matromet kl. 19:15 SV kan bruke foajeen kl. 19:15 Hovuddøra på rådhuset vil vere opa frå kl. 19:00 til kl. 19:45 når det er gruppemøte. Side 4 av 21

5 POLITISKE SAKER PS 80/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknad til innkalling. Det var fylgjande merknadar til saklista: PS 104/15 vart lagt på bordet i møtet, og det vart samrøystes vedteke å handsame saka. Skriv frå Roar Holstad vart lagt på bordet. Truls Håbakk FRP, ber om at det i RS 26/15 vert vist til kven saka gjeld. Stian Runne Brandal AP, fremja forslag om at PS 95/15 vert handsama fyrst grunna stort oppmøte av publikum. Val av setteordførar til sak PS 104/15: Ottar Røyset H, fremja Stian Runne Brandal Val av settevaraordførar til sak PS 104/15: Ottar Røyset H, fremja Kjetil Nesset. Val av setteordførar og settevaraordførar samrøystes vedteke Innkalling godkjend utan merknad. Protokollen godkjend med merknadar. PS 81/15 Godkjenning av protokoll førre møte Det var fylgjande merknad til protokollen frå møte : Truls Håbakk FRP, gjorde merksam på at det var Kjetil Nesset som fremja forslag om medlemar til valnemnda frå folkelista, og ikkje Bernt Brandal som det står i protokollen. Side 5 av 21

6 Val av to medlemar til å signere protokollen frå førre møte: Ragnhild Nedrelid og Bernt Brandal Protokollen frå møte vart godkjend med merknad. Ragnhild Nedrelid og Bernt Brandal vart valt til å signere protokollen frå førre møte. Side 6 av 21

7 REFERAT SAKER RS 26/15 HA MØTEPROTOKOLLEN - UTSKRIFT TIL KOMMUNESTYRET RS 27/15 Vedtak i klagesak - detaljregulering Byggjefelt Holstad RS 28/15 Vedtak om trekking av løyve etter forurensningslova for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret for lokalitet Haggardsneset RS 29/15 Informasjon om overføring av tilskot til Gnist barnehager Holstad 2011 RS 30/15 Svar frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedrørande klage frå Gnist barnehager Holstad - tilskot 2013 RS 26/15 Det må stå at det gjeld kontrollutvalet. Referatsaker samrøystes teke til vitande. Side 7 av 21

8 POLITISKE SAKER PS 82/15 KOMPETANSEPLAN SEKTOR FOR VELFERD PS 82/15 vart handsama etter PS 95/15. Kommunalsjef Berit Aasen og kommunelege Ottar Grimstad orienterte vedkomande kompetanseplan for velferd. Hareid kommunestyre tar Kompetanseplanen til Sektor for velferd til vitande. PS 83/15 Val av valstyre for perioden Kommunestyret vedtek at medlemmane valstyret skal vere identisk med medlemmane i formannskapet. Kommunestyret vedtek vidare varamedlemmar i nummerert rekkjefølge: 1. Kjetil Nesset 2. Marte Mork Bigset 3. Ottar Røyset 4. Marit Øien Sæverud 5. Bernt Brandal 6. Ragnhild Nedrelid 7. Ole Frank Bakken Grunngjeving: Vedtaket er heimla i vallova 4-1 Side 8 av 21

9 PS 84/15 Val av administrasjonutval i perioden Kommunestyret vel følgjande som politiske medlemmar til administrasjonsutvalet: 1. Medlemmar ordførar, varaordførar og Ranja Dimmen Alme 2. Varamedlemmar i nummerert rekkjefølgje i. Jeanette Teigene ii. Truls Håbakk iii. Annika Brandal PS 85/15 Val av forhanlingsutval i perioden Kommunestyret vel følgjande som politiske medlemmar til forhandlingsutvalet: 3. Medlemmar ordførar, varaordførar og Jeanette Teigene 4. Varamedlemmar i nummerert rekkjefølgje i. Ranja Dimmen Alme ii. Truls Håbakk iii. Annika Brandal PS 86/15 Val av politiske representantar til styre, representantskap m.m. i perioden Side 9 av 21

10 Truls Håbakk FRP, fremja nytt punkt 11: Prosjektgruppe for kommunereforma: Valnemnda sitt framlegg: Annika Brandal vert valt som representant for opposisjonen. Bernt Brandal FL, fremja fylgjande oversendingsforslag: «Storleiken på styrehonorar til kommunalt valde representantar i ulike styre varierer mykje. Vi meiner at uavhengig av storleik bør styrehonorar tilfalle kommunen. Deretter bør representantane få godtgjersle for slike verv frå kommunen etter kommunen sine eigne stasar. Vi ber difor om at formannskapet får utgreidd ei sak om dette snarast råd.» Det vart røysta slik: Tilrådinga samrøystes vedteke Nytt punkt 11 samrøystes vedteke Oversendingsforslag vedteke med 20 røyster for og 1 røyst mot Kommunestyret gjer følgjande vedtak for perioden Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS a. Valnemnda sitt framlegg til representantskapet: Ordførar med personleg vara som er varaordførar Rådmann får løyve til å peike ut vara sjølv b. Valnemnda sitt framlegg til styre: Lars Brandal med Trine Rætta som personleg vara 2. Tussa Kraft a. Valnemnda sitt framlegg til representantskapet: Ordførar med personleg vara som er varaordførar b. Valnemnda sitt framlegg til styre: Ann Magritt Vikebakk eller Kjetil Nesset 3. Søre Sunnmøre Landbrukskontor a. Annika Hove med personleg vara Annika Brandal b. Anders Riise med personleg vara Hallgeir Teigene 4. Søre Sunnmøre Reinhaldsverk a. Valnemnda sitt framlegg til representantskapet: Ordførar med varaordførar som personleg vara Leiar i NMU med nestleiar i NMU som personleg vara b. Valnemnda sitt framlegg til styre: Medlem Truls Håbakk Vara Leidulv Hareide 5. Hareid Fastlandsamband a. Ordførar som medlem og varaordførar som varamedlem 6. Ishavsmuseet Aarvak Side 10 av 21

11 a. Wenche J. Holstad Jøsok som medlem og Kristian Fuglseth som varamedlem 7. Sunnmøre museum a. Ordførar som medlem og varaordførar som varamedlem 8. Stiftinga Rasofielgarden a. Leiar LKU med personleg varamedlem nestleiar LKU b. Ranveig Frøysa med personleg varamedlem Bente Bjørvig c. Vivian Johansen med personleg varamedlem Knut Falck 9. Kviven AS a. Ordførar som medlem og varaordførar som varamedlem 10. Møre og Romsdal vassområdeutval og Søre Sunnmøre vassområdeutval a. Ordførar som medlem og varaordførar som varamedlem 11. Prosjektgruppe for kommunereforma a. Annika Brandal Oversendingsforslag til formannskapet: Storleiken på styrehonorar til kommunalt valde representantar i ulike styre varierer mykje. Vi meiner at uavhengig av storleik bør styrehonorar tilfalle kommunen. Deretter bør representantane få godtgjersle for slike verv frå kommunen etter kommunen sine eigne stasar. Vi ber difor om at formannskapet får utgreidd ei sak om dette snarast råd. PS 87/15 Val av barnerepresentant i plansaker i perioden Kommunestyret vedtek at det for perioden er folkehelsekoordinator som er barnerepresentant i plansaker i Hareid kommune. 2. Rådmannen får løyve til å peike ut vara for denne. Grunngjeving: Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova 3-3 tredje ledd. PS 88/15 Val av kommunal byggenemnd i perioden Side 11 av 21

12 Kommunestyret vedtek følgjande medlemmar/ varamedlemmar i kommunal byggenemnd i perioden Medlem Ordførar, varaordførar, leiar i levekårsutvalet og leiar i næring- og miljøutvalet Varamedlem i nummerert rekkjefølge 1. Bernt Brandal 2. Marianne Overå 3. Annika Brandal PS 89/15 Val av kontaktperson for likestilling i perioden Kommunestyret ber rådmannen peike ut kontaktperson for likestillingssaker i Hareid kommune. PS 90/15 Søknad om permisjon frå politiske verv 1. Kommunestyret vedtak å gi Ingunn Petrin Pettersen permisjon som 2. vara for Folkelista i kommunetyret ut juni Som følgje av punkt 1 vert slikt suppleringsval gjort: a. vararepresentantar etter Ingunn Petrin Pettersen rykker ein plass opp. b. ny 8. vara vert Thea Marie Myrvold Grunngjeving: Vedtaket er heimla i kommunelova 15 og 16. Side 12 av 21

13 PS 91/15 Folkehelseoversikt Hareid kommune 2015 Folkehelsekoordinator Monica Torvik orienterte. Kommunestyret tek folkehelseoversikt for Hareid kommune til vitande, og ber samstundes administrasjonen om å ta kontakt med Statens Vegvesen for å sikre at vegane i Hareid kommune er TS-reviderte. PS 92/15 ETISKE RETNINGSLINER FOR HAREID KOMMUNE Kristian Fuglseth FL, fremja fylgjande setning i tillegg: «-anna arbeid som er i konkurranse med eiga rolle eller stilling i kommunen» Marit Øien Sæverud KRF, fremja fylgjande endring i ordlyden: Etiske retningsline side 2: -«bekvemmelegheit» må ikkje påverke endrast til: «og det som er makeleg for seg sjølv eller kommunen må ikkje påverke åtferd eller val av løysingar.» Kristian Fuglseth FL, fremja fylgjande tillegg: «Dei etiske retningslinjer skal evaluerast og gjerast tilgjengeleg for tilsette og politikarar årleg. Det vart røysta slik: Tilrådinga samrøystes vedteke Årlig revisjon samrøystes vedteke Endring i ordlyd samrøystes vedteke Tilleggssetning samrøystes vedteke Side 13 av 21

14 Kommunestyret vedtek dei nye «Etiske retningsliner for Hareid kommune» dagsett slik dei går fram av vedlegg 1 med fylgjande endringar: Dei etiske retningslinjer skal evaluerast og gjerast tilgjengeleg for tilsette og politikarar årleg. «bekvemmelegheit» må ikkje påverke endrast til: «og det som er makeleg for seg sjølv eller kommunen må ikkje påverke åtferd eller val av løysingar. -anna arbeid som er i konkurranse med eiga rolle eller stilling i kommunen PS 93/15 Søre Sunnmøre Landbrukskontor - organisering PS 93/15 vart handsama etter PS 104/15. Anders Riise, Kristian Fuglseth og Wenche Jøsok kjem tilbake til møtet. Dei var ugilde i PS 104/15. Annika Brandal V, stiller spørsmål om sin gildskap og trer frå møtet. Anders Riise H, stiller spørsmål om sin gildskap og trer frå møtet. Gunnar Riise H, kjem til som vara for Riise. Stian Runne Brandal AP, tek over og leia møtet som setteordførar. Kristian Fuglseth FL, stiller spørsmål om sin gildskap og trer frå møtet. 19 voterande Det vert røysta over gildskapen: Anders Riise vert samrøysta røysta ugild, jf. Forvaltningslova 6 e 2 Annika Brandal vert samrøystes røysta ugild, jf. Forvaltningslova 6 e 2 Kristian Fuglseth vert samrøystes røysta gild og kjem attende til møtet. 20 voterande Kristian Fuglseth tek over som ordførar og leiar møtet. Stian Runne Brandal tek over som settevaraordførar. Framtidig organisering av landbrukskontoret vert å vurdere som del av kommunereformarbeidet tilliks med andre samarbeid mellom kommunane. Side 14 av 21

15 PS 94/15 Reguleringsplan - Detaljregulering for GBnr 41/593,1086 m.fl - Raffelneset Industriområde - slutthandsaming/eigengodkjenning Annika Brandal og Anders Riise kjem attende til møtet, dei var ugilde i PS 93/ voterande Olav Helt Brubakk KRF, stiller spørsmål om sin gildskap og trer frå møtet. Kjartan Snipsøyr kjem til som vara. Bernt Brandal FL, stiller spørsmål om sin gildskap og trer frå møtet. 20 voterande Olav Helt Brubakk vert kjend samrøystes ugild, jf. Kommunelova 40,3 b Bernt Brandal vert samrøystes kjend gild og kjem attende i møtet jf Forvaltningslova 6, 2. ledd. 21 voterande Brev frå Roar Holstad datert var lagt på bordet. 1. I medhald av Plan- og bygningslova (PBL) godkjenner Hareid kommunestyre forslag til reguleringsplan Detaljregulering for GBnr 41/593,1086 m.fl. Raffelneset Industriområde, PlanID , vist på plankart datert , sist revidert m/tilhøyrande føresegner og planomtale og illustrasjonar. Forslagstillar: Libra Eiendom AS. 2. Vedtaket under punkt 1 er gjort i medhald av PBL og gjev rettsverknad til planen for alle tiltak som er nemnde i kapittel 20 i same lov. 3. Vedtaket medfører endring av Reguleringsplan Raffelneset Industriområde, PlanId PS 95/15 Utdeling av arbeidsmiljøprisen 2015 PS 95/15 vart handsama fyrst i møtet. Perdis Holstad la fram grunngjevinga om kven som vart kåra til arbeidsmiljøprisen Det var 2 kandidatar som delte prisen i år: Helse og koordinerande eining, motteke av Monica Svoren. Trivselsgruppa på rådhuset, motteke av Torild Eidsvik Nygård. Side 15 av 21

16 Hareid kommunestyre tildeler arbeidsmiljøprisen 2015 etter vedtak frå administrasjonsutvalet, til Helse og koordinerande eining og Trivselsgruppa på Hareid rådhus. PS 96/15 Betre oppvekst - Kartlegging av oppvekstvilkår for barn og unge v/ Fylkesmannen i Møre og Romsdal PS 96/15 vart handsama etter PS 94/15 Kommunestyret tek saka til vitande med det innhald som ligg i saksutgreiinga PS 97/15 Vidareføring av leiar i styringsgruppa - Overordna kvalitetsplan for oppvekst Leiar for styringsgruppa med Overordna kvalitetsplan vert sittande som leiar fram til arbeidet med kvalitetsplanen vert ferdigstilt i mars PS 98/15 Fordeling av vertskommunetilskot til asylsøkjarar Side 16 av 21

17 Anders Riise H, fremja fylgjande endring av fyrste avsnitt: Stryk det som står etter 2015 og blir erstatta med ny setning som blir : Fordelingsnøkkel blir å revidere ved budsjettrevisjon mai/juni Med bakgrunn i saksframstillinga vedtek kommunestyret slik nøkkel til fordeling av vertskommunetilskotet for Fordelingsnøkkel blir å revidere ved budsjettrevisjon mai/juni Velferd/helse 16%, oppvekst 21% og Ressurssenteret 63%. Vertskommunetilskotet for 2015 utgjer kr og vert fordelt etter den %-vise fordelinga: Velferd. kr ,24 Oppvekst. kr ,44 Ressurssenteret kr ,32 Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide eit skriv til UDI der Hareid Kommune sine erfaringar med einslege mindreårige asylantar blir beskrive og fremja eit krav om at vertskommunetilskotet vert auka for å handtere dei nye oppgåvene vi har fått. PS 99/15 Tilsyn med beredskap i Hareid brannvern Oppfølging Olav Helt Brubakk KRF, stiller spørsmål om sin gildskap og trer frå møtet. Kjartan Snipsøyr kjem til som vara. 21 voterande Olav Helt Brubakk vert samrøystes kjend ugild, jf. Kommunelova 40, 3 b. Kjartan Snipsøyr KRF, fremja fylgjande tilleggsforslag til tilrådinga: «Administrasjonen får i oppdrag gjennom dialog med DSB å koma fram til ei kortsiktig ordning som kommunen kan greia økonomisk, fram til ei meir permanent ordning er på plass i 2017.» Kommunalsjef Oddbjørn Grimstad orienterer. Side 17 av 21

18 Det vart røysta slik: Tilrådinga samrøystes vedteke Tilleggsforslag fall med 2 røyster for og 19 røyster mot Kommunestyret vedtek å halde på handlingsplanen vedteken i PS-sak 26/14. Avvik 2 Innføring av vaktlag skal gjennomførast i løpet av Tiltaket må innarbeidast i handlingsprogrammet for PS 100/15 Forvaltningsrevisjonprosjekt - Spesialundervisning grunnskulen Hareid kommune Leiar for kontrollutvalet Jarl Schrøder orienterer. 1. Kommunestyret tek til vitende forvaltningsrevisjonsprosjektet spesialundervisning - grunnskulen Hareid kommune. 2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal fylgjast/utførast: a. Kommunen skal innarbeide ei meir detaljert framstilling av innhaldet i spesialundervisninga i vedtaket. b. Kommunen skal innføre rutinar for åutarbeide vedtak også i dei tilfelle PPT ikkje tilrår spesialundervisning. Dette for å sikre rettane til elev og føresette. c. Kommunen skal sørgje for at framtidige IOP/årsrapportar inneheld bade dato og signatur for utarbeiding og ved eventuelt revidering. d. Kommunen skal endre rutinar slik føresette signerer på lop-en. 3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane og evt. vidare framdrift til kontrollutvalet innan PS 101/15 2. tertialrapport 2015 Side 18 av 21

19 Kommunestyret tek rekneskapsrapport for 2. tertial til vitande og vil handsame sak om budsjettjustering på basis av utviklingstrekka som kjem fram i denne rekneskapsrapporten. PS 102/15 Budsjettrevisjon - november 2015 Kommunestyret godkjenner endringane i driftsbudsjettet, slik dei ligg føre i tabellen «Budsjettskjema 1B». Kommunestyret godkjenner endringane i investeringsbudsjettet, slik dei ligg føre i tabellane «Budsjettskjema 2A» og «Budsjettskjema 2B». PS 103/15 Klage på vedtak i PS 79/15 Fritak for betaling for barnehageplass - barn med funksjonshemming PS 104/15 Innføring av avgiftsparkering Side 19 av 21

20 Anders Riise H, stiller spørsmål om sin gildskap og trer frå møtet. Stian Runne Brandal AP, kjem til som setteordførar. Kristian Fuglseth FL, stiller spørsmål om sin gildskap og trer frå møtet. Kjetil Nesset FL, kjem til som settevaraordførar. Wenche Jøsok H, stiller spørsmål om sin gildskap og trer frå møtet. 20 voterande Anders Riise vert samrøystes kjend ugild, jf. Forvaltningslova 6 e 2 Kristian Fuglseth vert samrøystes kjend ugild, jf. Forvaltningslova 6 e 2 Wenche Jøsok vert samrøystes kjend ugild, jf. Forvaltningslova 6 e 2 1. Hareid kommune søkjer vegdirektoratet om parkeringsmynde i høve forskrift om offentleg parkeringsregulering og parkeringsgebyr for heile kommunen sitt areal. 2. Hareid Parkeringsselskap as, får delegert likelydande mynde som Hareid kommunen får tildelt. 3. Parkeringsordninga vert etablert i samsvar med notat av , utarbeid av Hareid parkeringsselskap as og elles i tråd med godkjent skiltplan. 4. Handsaming av klager vert først handtert av administrativt personell i Hareid Parkeringsselskap as, med neste nivå for handsaming gjennom etablert samarbeid med Ålesund Parkering. 5. Hareid parkeringsselskap as tilset nok kvalifisert mannskap til å ivareta parkeringsreguleringa i Hareid kommune på ein forsvarleg måte. 6. Iverksetting av ordninga skjer først når naudsynt bemanning, system, merking og skilt er på plass, og etter at brukarane har fått tilfredsstillande informasjon og opplæring. 7. Parkeringsordninga og Skiltplanen skal jamleg evaluerast etter at den vert sett i verk. Side 20 av 21

21 Anne-Karete Mork Utvalsekretær Anders Riise Ordførar Side 21 av 21

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 28.1.2016 Møte tok til 18:00 Møte slutta 22:00 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 16.11.2015 Møte tok til: 12:00 Møte slutta: 18:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 28.01.2016 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 16:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 02.10.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 15:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 18.1.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:20 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 29.09.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:00 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.02.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 23.04.2015 Møte tok til 18:00 Møte slutta 18:20 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 19.01.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 09.05.2016 Møte tok til 12:10 Møte slutta 14:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 17.11.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 7.4.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:10 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32,

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Melshorn Hotell Dato: Tid: Kl. 18:00

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Melshorn Hotell Dato: Tid: Kl. 18:00 HAREID KOMMUNE Utval: Kommunestyret Møtestad: Melshorn Hotell Dato: 23.05.2019 Tid: Kl. 18:00 Møteprotokoll Medlemmar som møtte Representerer Funksjon Hege Holstad AP medlem Ragnhild Nedrelid AP medlem

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 16:00 Møtet slutta 17:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 03.10.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 29.09.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 15:55 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerar Stian Runne Brandal Ragnhild Nedrelid

Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerar Stian Runne Brandal Ragnhild Nedrelid MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Melshorn hotell Dato: 25.04.2018 Møte tok til 19:00 Møte slutta 21:45 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 3.3.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 14:50 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.10.2015 Møte tok til 18:05 Møte slutta 19:45 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 06.06.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.4.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 15:20 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 26.05.2016 Møte tok til 18:00 Møte slutta 19:45 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 19.3.2015 Møte tok til 18:00 Møte slutta 21:00 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.05.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 28.02.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 15:45 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Melshorn hotell Dato: 06.09.2018 Møte tok til 18:00 Møte slutta 18:35 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Hareid rådhus Dato: 20.8.2013 Møtet tok til 15:05 Møtet slutta 16:25 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.5.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Brandal Ishavsmuseet Aarvak Dato: 05.03.2018 Møte tok til 14:45 Møte slutta 15:35 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 03.09.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:15 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kst sal Hareid rådhus Dato: 28.02.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST).

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST). MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 05.05.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 15:40 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 5.2.2015 Møte tok til 16:30 Møte slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Politiske utval, råd, nemnder m.m. i Hareid kommune i valperioden 2015 2019.

Politiske utval, råd, nemnder m.m. i Hareid kommune i valperioden 2015 2019. HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Politiske utval, råd, nemnder m.m. i Hareid kommune i valperioden 2015 2019. Oversikt med saksnummer per enkeltsak Ajourført den 29.016 1 Innhald Kommunestyret

Detaljer

NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: NÆRING OG MILJØUTVALET Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 30.06.2011 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 14:35 NÆRING OG MILJØUTVALET var kalla inn i samsvar

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Hareid rådhus Dato: 06.11.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Myravegen 11 Dato: 12.02.2018 Møte tok til 12:00 Møte slutta 13:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 27.06.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 15:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Kommunestyresal Myravegen 11 Dato: 22.01.2019 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:15 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32,

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 15.12.2016 Møte tok til 09:00 Møte slutta 11:30 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Melshorn hotell Dato: 24.05.2018 Møte tok til 18:00 Møte slutta 20:10 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.4.2015 Møte tok til 12:00 Møte slutta 15:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Myravegen 11 Dato: 21.08.2018 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:15 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 17.01.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:30 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 04.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:15 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

VARAMEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Møtte for Representerar Laksan Vijayaratnam Einar K. Warholm V Hilde B. Jørandli Soleng Vidar Vollsæter H

VARAMEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Møtte for Representerar Laksan Vijayaratnam Einar K. Warholm V Hilde B. Jørandli Soleng Vidar Vollsæter H HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 24.4.2014 Møtet tok til 18:00 Møtet slutta 20:20 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.06.2017 Møte tok til 18:00 Møte slutta 19:15 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 12.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Melshorn hotell Dato: Tid: Kl. 17:

HAREID KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Melshorn hotell Dato: Tid: Kl. 17: HAREID KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Melshorn hotell Dato: 23.05.2019 Tid: Kl. 17:00-1755 Møteprotokoll Medlemmar som møtte Representerer Funksjon Kristian Fuglseth FOHA varaordførar Ranja Dimmen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 22.11.2016 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:35 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

FORMANNSKAPET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

FORMANNSKAPET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 27.10.2011 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 18:55 FORMANNSKAPET var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE:

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 06.02.2014 Møtet tok til 18:00 Møtet slutta 19:50 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: LEVEKÅRSUTVALET Møtestad: Hareid rådhus Dato: 18.10.2011 Møtet tok til 15:30 Møtet slutta 16:50 LEVEKÅRSUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og

Detaljer

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 20.10.2016 Møte tok til 18:00 Møte slutta 20:10 Kommunestyret var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 15.01.2014 Tid: 13:30 17:10 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP Silja Øvrelid MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen NESTL FRP Silja Øvrelid MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Medlem KRF Hanne Stokke Medlem AP

Faste medlemar som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Monika Barstad Rebbestad Medlem H Paul Kristian Hovden Medlem KRF Hanne Stokke Medlem AP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord. Rådhuset Dato: 29.04.2014 Møtet starta 11:00 Møtet slutta 13:45 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Rune Hovde Ordførar

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Hilde Berntsen MEDL AP Einar Søreide MEDL AP Terje Nekstad MEDL AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Hilde Berntsen MEDL AP Einar Søreide MEDL AP Terje Nekstad MEDL AP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 18:30 19:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 07/945

MØTEPROTOKOLL 07/945 Sogndal kommune MØTEPROTOKOLL 07/945 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: 09:00 14:00 Møtet kunngjort i lokalavisa den 02.04.2007 Representantane innkalla den 19.04.2007.

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 22.5.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:15 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte: Varamedlemar som møtte: Vest kontroll - sekretariat:

HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte: Varamedlemar som møtte: Vest kontroll - sekretariat: MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Hareid kommune Møtestad: Rådhuset Myravegen, møterom formannskapsromet Dato: 26.01.2018 Møte tok til Kl. 08.00 Møte slutta Kl. 09.50 ane har vorte varsla skriftleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.07.2015 Tid: 13:30 19:10

MØTEPROTOKOLL. Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.07.2015 Tid: 13:30 19:10 MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 07.07.2015 Tid: 13:30 19:10 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval Møtestad: Dato Møtet starta Møtet slutta Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte:

ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval Møtestad: Dato Møtet starta Møtet slutta Faste medlemar som møtte: Faste medlemar som ikkje møtte: ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta kontrollutval Møtestad: Ørsta rådhus, Møterom Hjørundfjord Dato: 02.03.2015 Møtet starta 13.00 Møtet slutta 15.40 Faste medlemar som møtte: Anne Stine Foldal Aam Kari

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 28.04.2016 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Thon hotell/herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 08.09.2015 Tid: 14:00 19:05 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 06.03.2017 Møte tok til 12:00 Møte slutta 17:20 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne Møtestad: møterom 2 Hareid rådhus Dato: 13.03.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:20 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapsromet Hareid rådhus Dato: 22.06.2017 Møte tok til 13:00 Møte slutta 14:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Kristoffer Roholdt MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Olav H.

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Kristoffer Roholdt MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Olav H. Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 14.03.2013 Tidspunkt: 18:30 20:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Hadartun møterom 3. etg Hadartun møterom 3. etg Dato: Møte tok til 14:30 Møte slutta 17:00

Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Hadartun møterom 3. etg Hadartun møterom 3. etg Dato: Møte tok til 14:30 Møte slutta 17:00 MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Hadartun møterom 3. etg Hadartun møterom 3. etg Dato: 28.03.2017 Møte tok til 14:30 Møte slutta 17:00 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Myravegen 11 Dato: 29.01.2018 Møte tok til 12:00 Møte slutta 13:50 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Møteprotokoll (09/1432)

Møteprotokoll (09/1432) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1432) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 13:30 17:00 Dagsorden: Kl. 13:30 14:00: Orientering om cruise ved dagleg leiar i Sogn

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Myravegen 11 Dato: 23.10.2018 Møte tok til 15:30 Møte slutta 15:45 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer