Sluttrapport for Design Pilot 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport for Design Pilot 2009"

Transkript

1 Sluttrapport for Design Pilot 2009 Prosjektnummer DP170 Prosjektperiode Navn på virksomhet H. Aschehoug & Co. Postadresse Postboks 363 Sentrum Postnummer og sted 0102 Oslo Kontaktperson Evalena Carlson Græsby Telefon E-post 1. Måloppnåelse 1.1 Målsetning 1 Konsept Lage et konsept for ny felles portal for forlagets eksisterende og nye markeder samt eksisterende og nye produkter. Vi har i prosjektet utarbeidet et fleksibelt helheltskonsept i form av et portalrammeverk. Opprinnelig var tanken å se på mulighetene for å finne et konsept for alt digitalt innhold til alle Aschehoug Undervisning (ACO UN) sine eksisterende og potensielt nye målgrupper. Brukertesting og design som metode har imidlertid resultert i at vi ikke har skissert en felles inngang for alle ACO UN sine markeder og målgrupper. Konseptet har i stedet skissert et portalrammeverk som er fleksibelt og gir mulighet til markedsføring, distribusjon og salg av digitale ressurser på tvers av målgrupper, men med spesifikt fokus rettet mot spesifikke målgrupper på egne URL-er. Konseptet skisserer en til mange URL-er med direkteinnganger til våre produkter. Den del av konseptet som er tegnet ut som prototype er Lokus som samlet inngang (startside) for trinn (Tidligere har Lokus og Lokus123 vært inngang til digitale ressurser for Videregående respektive Grunnskole.) Samtidig innbyder det fleksible portalrammeverket til at man kan ha skins og/eller egne URL-er i tillegg, for mindre målgrupper. For eksempel for de laveste trinnene på grunnskolen. Og at pålogget bruker kommer rett på sitt innhold Konseptet vil implementeres i faser og det har vært et viktig fokus i slutten av konseptfasen, at det skal være mulig å implementere konseptet gradvis. Et gjennombrudd mot slutten av konseptfasen var muligheten til å kombinere nye, innovative måter å presentere og arbeide med innhold i produktene med muligheten til å presentere eksisterende produkter (nettsteder) innenfor den samme løsningen. Leveranser i prosjektet: Konseptdokumentasjon: o Teknologisk konsept o Funksjonell design i form av wireframes Side 1 av 11

2 o Informasjonsmodell o Grafisk design skisser Prototype o Prototype versjon + oppdatert rapport (Lokus med eksempelinnganger for Elev trinn 5-7 samt lærer Videregående skole) o Testrapport fra konsept og refinement test o Filmer fra test Research dokumentasjon o Intervju oppsummering o Personas Strategi (Konseptbrief) som beskriver hele konseptet og strategi for å ta det i bruk. Bruttoliste ideer og tiltak 1.2 Innovative arbeidsmåter Bruke innovative arbeidsmåter i konseptutvikling og brukerinvolvering. ACO UN har, ved å samarbeide med en ekstern leverandør (Making Waves) med ekspertise på design og brukerinvolvering, brukt metoder som vi ikke tidligere har hatt like mye fokus på. Selvsagt er en bedrift som vår opptatt av design og brukerbehov. Men midler fra Design Pilot, og et gjennomført prosjektløp med fokus på konseptfasen, har tillatt en mer gjennomført metodikk. Dette har vi lært mye av og det kommer til å prege kommende faser av dette prosjektet og arbeidsmåter i utviklingsprosjekter vi jobber med framover. Metodikken kan oppsummeres med følgende punkter: Designdrevet innovasjon o Kartlegge brukerreisen o Definere brukerens mål o Finne kontaktpunkter for bruk o Definere forretningsmål o Definere forretningsprosesser o Design av brukerens erfaringer balansert mot teknologiske og forretningsmessige krav. Brukerinvolvering med balanse: o Løsningen testes av virkelige brukere. o Den mest effektive måten å finne problemer på og svar på hvordan løse problemene. o Fokuserer: Hva trenger brukerne for å bruke løsningen vår? o Testing fjerner usikkerhet og gjetting. o Om du ikke tester har du ofte ikke noen idé om hva brukere tenker om og gjør med din løsning. o Ikke stole for mye på brukeres utsagn: Hvis man stoler for mye på brukerne kan det gi kjedelige og umoderne produkter. o Involvere brukerne nok: Hvis ikke så trekker man konklusjoner fra brukererfaringer som egentlig har noe nytteverdi. Konseptmetodikk o Analyse o Ideer o Utforske ideer og lage konsepter av de o Spesifisere et konsept som bestilleren godkjenner Side 2 av 11

3 Prosjektfaser o Brukerinvolvering 1 dybdeintervjuer med lærere, elever og foresatte o Gjennomført analyse o Konseptbrief o Ide/skisserunde 1 o Ide/skisserunde 2 o Brukerinvolvering 2 konsepttest med lærere o Brukerinvolvering 3 refinementtest med lærere og elever o Konseptpresentasjon 1.3 Design som metode Bruke design som metode for å møte brukernes behov. Ved å bruke en bevisst prosjektmetodikk med designdrevet innovasjon har balansen mellom brukerinvolvering og design som metode fått gjennomslag. Konseptfasen startet nesten umiddelbart med dybdeintervjuer med brukere, som ble lagt til grunn for personas og for de første konseptideene. Disse ble så først konsepttestet, skissert i prototype og deretter brukertestet av uavhengige brukere samt evaluert av de opprinnelige referansebrukerne. Mellom de ulike fasene av brukerinvolvering ble design (funksjonell design i form av wireframes og grafisk design) brukt til presentasjon av konseptideer for prosjekt- og styringsgruppe. De ble også brukt som grunnlag til prioriteringer for videre konseptarbeid og til slutt som grunnlag for valg av fokus i prototypen som ble brukertestet. Balansen mellom funksjonelle og grafiske skisser viste seg å være viktig. I metodikken til Making Waves (MW) var det et bevisst forhold til bruk av funksjonell og grafisk design. Selv med denne bevisstheten i fokus gjorde vi oss noen erfaringer med at grafisk design for tidlig i konseptfasen, vist frem utenfor prosjektgruppen, kan være et hinder i den kreative prosessen. I prosjekter som ikke legger like stor vekt, og tid, på konseptfasen er det vanlig at man enten designer for tidlig, med alt for mye fokus på grafiske detaljer på bekostning av funksjon. Alternativt er at man ikke designer tidlig nok og følgelig finner ut alt for sent at noen funksjoner man har planlagt ikke fungerer for brukerne eller i konseptet som helhet. 1.4 Brukernettverk og arbeidsmåter for brukerinvolvering Styrke brukernettverk og arbeidsmåter for brukerinvolvering ACO UN har et stort nettverk i grunnskoler og videregående skoler i Norge. Vi har også en rekke forfattere med sterk tilknytning til norsk skole. Ved å gjennomføre dette prosjektet med fokus på aktiv brukerinvolvering gjennom hele prosessen har vi imidlertid oppnådd målet med å bruke nye arbeidsmåter og ved å styrke brukernettverket vårt. Prosjektet har knyttet til seg en referansegruppe med uavhengige lærere som har deltatt gjennom hele konseptfasen. Disse vil gjerne følge oss videre i neste fase av prosjektet. Det har vært viktig med uavhengige brukerrepresentantene som har gitt oss innsikt i brukerbehov fortløpende og at de samme brukerrepresentantene får se hva innspillene leder til og kan gi fortløpende evalueringer og innspill på disse. Det har vært verdifullt med eksterne brukere som har et eierskap til prosjektet og de løsninger som blir utviklet. Vi bruker mye fokusgrupper i vår produktutvikling og det kommer vi nok til å fortsette med. Men erfaringen med å bruke en ekstern referansegruppe tidlig i et prosjekt, og kontinuerlig gjennom et prosjekt, tar vi med oss inn i andre prosjekter. Side 3 av 11

4 I tillegg til eksterne brukere har vårt samarbeid med MW gitt oss tilgang til deres brukernettverk for å komplettere med brukere utenfor våre primære målgrupper. Slik som prosjektet har utviklet seg har vi imidlertid ikke brukt så mye tid som opprinnelig tenkt på testing mot målgrupper utenfor skolen. Vi vil nok bruke denne muligheten i større grad i detaljeringsfasen som kommer. Vi har brukt testlab i noen andre prosjekter i ACO UN tidligere. Det har vært en viktig erfaring i dette prosjektet. Hele prosjektgruppen deltok som observatører i brukertest av prototypen og blant dokumentasjon fra MW finnes filmer fra test i testlab og testrapport. Vi gjorde oss noen viktige erfaringer om både testmanus, utvalg av testere og bruk av testresultater til justering av konsept. I prosjekter som ikke har brukerinvolvering som en del av metodikken er det, som ved bruk av design, lett at man enten tester for tidlig eller for sent. Kanskje fremst det sistnevnte. Hvis man tester løsningen for sent har man enten for dårlig tid til å la brukerinnspill påvirke løsningen. Alternativt lar seg ikke løsningen endre til den grad som brukerinnspill tilsier. Ved å ha et meget bevisst forhold til balansen i hvilke hensyn man skal ta til brukerinnspill, tror vi at vi har klart å unngå å lage det som brukeren spesifiserer men i stedet lage det som brukeren ønsker å bruke når det er ferdig. Se også Vedlegg 1 Eksempel fra konseptdokumentasjon og prototype. 2. Videreutvikling av idéfasen Det er foreløpig ikke søkt om mer støtte til finansiering av prosjektet. Prosjektet vil uansett gå videre til Fase 2. Detaljering av konsept og forberedelser til første runde med implementering fram mot 2011 vil være i fokus. Men prosjektets omfang og sluttføringstakt kan bli avhengig av videre finansiering. Høyest prioritert i Fase 2 blir følgende delprosjekter: Detaljering av grensesnitt og funksjonalitet. (Spesielt fokus på Grunnskole lavere trinn.) Sikring og videreutvikling av systemarkitektur som støtter konseptet. Håndtering av metamerking som støtter konseptet. Integrasjoner mot andre systemer. Utvikling av overordnet kommunikasjonskonsept for hele portalrammeverket (alle målgrupper) og spissing av kommunikasjonskonsept mot utvalgte målgrupper i skoleverket og privatmarked. Brukertesting og designdrevet innovasjon skal prege også neste fase i dette prosjektet. 3. Prosjektbeskrivelse Se også Vedlegg 1 med eksempler fra konseptdokumentasjon og prototype. 3.1 Eksternt byrå (Making Waves) Eksternt byrå har hatt en prosjektgruppe som har fulgt prosjektet fra start til mål bestående av: Prosjektleder som har ledet prosjektgruppen hos MW og ledet prosessen med konseptfasen samt vært dokumentør i workshops og felles møter. Har vært kontaktperson overfor ACO UN. Kreativ leder som har vært prosjekteier hos MW. Han har ledet de fleste workshops, vært ansvarlig for konseptbrief og konseptpresentasjoner for ACO UN samt strategisk Side 4 av 11

5 rådgivning. Kreativ leder har også vært ansvarlig for innledende dybdeintervjuer og konsepttest med ekstern referansegruppe. To interaksjonsdesignere som har overlappet hverandre i arbeidet med å skissere funksjonell design på papir og i wire frames og jobbet sammen med grafisk designer. Interaksjonsdesignere har konkretisert ideer og prioriteringer som har kommet ut av workshops og arbeidsmøter. Det har også vært interaksjonsdesigner som har hatt ansvar for å lage manus til brukertest av prototype og som var testleder i brukertest av prototypen. Grafisk designer har jobbet med inspirasjon og ideer i første fase av prosjektet og har gjort grafisk design til prototypen og til konseptpresentasjoner underveis med ekstern referansegruppe og ACO UN. Teknisk rådgiver har vært med i workshops og arbeidsmøter samt skissert systemarkitektur og informasjonsmodell for konseptet som ligger som en del av konseptdokumentasjonen. I tillegg har eksternt byrå involvert produsent for kommunikasjonskonsept og en strategisk rådgiver som har fasilitert noen workshops. 3.2 ACO-UN Prosjektgruppen ACO UN:s prosjektgruppe har hatt 6 deltakere: Prosjektleder har ledet og dokumentert prosjektet internt i ACO UN og koordinert prosjektet med andre delprosjekter som prosjektet enten er avhengig av eller påvirker. Det er også prosjektleder som har vært ansvarlig for ACO UN sine ressurser, for kommunikasjon og koordinering med MW samt rapportering til prosjektets styringsgruppe. Tre digitale konsulenter har hatt fokus på kravstilling og kvalitetssikring på design og funksjonalitet samt teknisk rammeverk. En markedskonsulent og en prosjektleder fra markedsavdelingen har vært med som representanter for markedsavdelingen som eier av portalene. De har også rekruttert ekstern referansegruppe, vært viktige i utvalg av brukertestere og ikke minst kravstillere i konseptutviklingen. Prosjektgruppen har hatt faste prosjektmøter 1 time per uke gjennom konseptfasen samt deltatt i felles workshops og andre møter med MW. I tillegg har prosjektgruppen hatt en rekke arbeidsmøter som forberedelse til og etterarbeid etter felles samlinger. Styringsgruppen ACO UN:s styringsgruppe har bestått av forlagssjef, markedssjef, salgssjef og drifts- og utviklingssjef. Styringsgruppen har vært med ved viktige beslutninger og milepæler i prosjektet. Av den grunn har de deltatt i flere workshops og presentasjoner hvor det har vært viktig med beslutningsdyktighet. Øvrige deltakere Flere andre medarbeidere vært inne i arbeidsmøter og som rådgivere i ulike deler av konseptfasen. (Se prosjektregnskap for fullstendig oversikt.) Det gjelder også to seniorredaktører for trinn 1-7 respektive norsk 8-13 som har representert redaksjonen som referansegruppe til prosjektet. Disse to har vært med i viktige presentasjoner og noen workshops. Side 5 av 11

6 3.3 Brukerrepresentanter Prosjektet har knyttet til seg en referansegruppe på sju lærere fra 3. trinn til videregående skole. Disse har fulgt prosjektet og vært med fra dybdeintervjuer og idé-workshops i starten, konsepttest midt i prosjektet til konseptpresentasjon mot slutten. Det viste seg å bli en variert gruppe med forskjellig bakgrunn og erfaring med bruk av internett generelt og digitale ressurser i skolen spesielt. Referansegruppen vil mest sannsynlig følge prosjektet videre i neste fase. Det ble gjort dybdeintervjuer med flere brukere enn referanselærerne. Det var både privat/foresatt, skoleelev og en pensjonist inne til dybdeintervju. Disse dybdeintervjuene lå til grunn for personas som ble skissert i Fase 2. I forhold til bedriftsmarkedet ble det laget personas, men ikke gjennomført dybdeintervju. Det vil gjøres i detaljeringen av prosjektet mot den målgruppen. Til brukertest av prototype ble det rekruttert elever og lærere som var uavhengige til ekstern referansegruppe for å få et nytt blikk på løsningen. Konsepttest midt i prosjektet og brukertest av prototypen viste at konseptet fenget målgruppen godt og at utvalgte funksjoner vekket begeistring. Spesielt planleggingsverktøy i kombinasjon med innholdsressurser og det å få hjelp til sin skolehverdag. Men de to testene viste også en del utfordringer med grafisk design og noen utfordringer med den funksjonelle designen som ble justert i endelig prototype og er videreført som fokuspunkter til neste fase. 3.4 Prosjektoversikt Prosjektet har vært inndelt i tre hovedfaser. Fase 1 Innsikt omfatter fasene Planlegging og Kartlegging som beskrevet i søknaden. Delfaser: Brukerinvolvering 1 dybdeintervjuer med lærere, elever og foresatte Gjennomført analyse I Fase 1 ble det gjort research, dybdeintervjuer og et første utkast til konseptbrief for prosjektet. Fase 2 Konseptstrategi omfattet fasen Brukerscenarier og deler av Konseptfasen som beskrevet i søknaden. Delfaser: Konseptbrief Ide/skisserunde 1 Ide/skisserunde 2 I fase 2 ble det laget personas og brukerscenarier basert på research i fase 1. Konseptbriefen for prosjektet ble ferdigstilt og med det en strategi for det videre prosjektarbeidet. Fase 3 Konseptutvikling omfattet deler av Konseptfasen samt Brukertest 2 prototyper og Analyse og valg som beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Delfaser: Side 6 av 11

7 Brukerinvolvering 2 konsepttest med lærere Brukerinvolvering 3 refinementtest med lærere og elever Konseptpresentasjon I Fase 3 ble de første skissene tegnet ut og konsepttest, utvikling av prototype og brukertest av prototype ble gjennomført. Avslutningen av denne fasen var avslutning av prosjektet med endelig presentasjon av konseptet som helhet, justert prototype og formell godkjenning av konsept. Side 7 av 11

8 Nedenfor gjengis hele prosjektplanen. (Tidspunkt for siste milepæl ble senere justert til 15. juni slik tidligere meldt til Norsk designråd.) 3.5 Hovedtiltak i konseptet Tjenesteorientert utvikling (service design og SOA) basert på et økosystem av samhandlende tjenester formet rundt brukeres behov Ny betalingsmodell Distribusjon av innhold Resampling/repakketering av innhold Markedsorientert merkevaresegmentering Gi mulighet til å planlegge og undervise uten boken Gi mulighet for å dele planer og samhandle Klargjøre for nye produkter, tjenester og plattformer Se også under punkt 1.1 ovenfor om måloppnåelse i forhold til konseptet. 4. Designkompetanse Den designkompetanse som er benyttet i prosjektet kan defineres i noen hovedpunkter: Strategisk rådgivning med overordnet fokus på innovativ design ved kreativ leder for MW, som har fulgt prosjektet og vært prosjekteier. Løste oppgaver: o design som metode i utvikling av overordnet konsept og håndtering av oppgaven underveis o tegne ut ideer i og etter workshops og arbeidsmøter Side 8 av 11

9 o beskrive metodikk i forhold til bruk av innovativ design som en del av prosjektleveransen Interaksjonsdesignere i MW. Løste oppgaver: o Tegne ut ideer i og etter workshops og arbeidsmøter. o Konkretisere ideer fra innsiktsfasen og konseptstrategifasen til funksjonell design. Først på papir, så i wire frames. o Bruk av brukertest til justering av og analyse av foreslått funksjonelt (og grafisk) design ved test av prototype. Grafisk designer i MW. Løste oppgaver: o Hentet og videreformidlet inspirasjon til første grafiske eksempler. o Gjort grafiske skisser i samarbeid med interaksjonsdesigner til konsepttest. o Laget grafiske skisser brukt i prototype og justert denne etter brukertest. Intern kompetanse i ACO UN:s prosjektgruppe generelt og ved digital konsulent med fokus på design spesielt. Hovedoppgaven til designet i prosjektet har vært å visualisere ideer som har kommet opp for å gjøre konseptet konkret for ACO UN og for å muliggjøre brukertest av utvalgt funksjonalitet i prototypen. Grafisk design ble brukt i prototypen for å gi mest mulig reell opplevelse for de som brukertestet den. 5. Brukerundersøkelser Det er blitt gjennomført noen hovedsaklige brukerundersøkelser, i tillegg til kreative workshops med ACO UN og ekstern referansegruppe som representanter for seg og sine målgrupper. Kvalitative dybdeintervjuer (Brukertest 1) o 1 times intervju pr person gjennomført av kreativ leder i MW. Totalt åtte intervjuer. o Brukere representert av tre lærere, to skoleelever, en pensjonist, to foresatte. o Forhold til digitale læremidler, situasjoner det brukes/ikke brukes, fordeler/ulemper o Assosiasjoner til digitale læremidler og tilbydere o Fokus på kvalitet og modenhet Det ble laget personas basert på intervjuene. Totalt ble det laget ti personas fordi en workshop med ACO UN og referanselærere resulterte i noen kompletterende personas, for elev med fremmedspråklig bakgrunn samt for en HR-representant for en bedrift. Konsepttest (Brukertest 2) o Presentasjon i kombinasjon med kvalitative intervjuer i par med 6 lærere (fra referansegruppen). Ca 1,5 timer per par. Gjennomført av kreativ leder i MW. o Deltakere: En lærer fra 3. trinn En lærer fra 6. klasse To lærere fra ungdomstrinnet To lærere fra videregående skole Ved dette tidspunkt var ideer basert på personas og workshops i ACO UN og med ekstern referansegruppe delvis konkretisert. Prioriteringer hadde foregått i ACO UN av viktigste Side 9 av 11

10 målgrupper og scenarier. Konseptskisser (ikke grafisk design) ble vist frem av vesentlige funksjoner og det ble mange innspill. Mest gode tilbakemeldinger, men også noen spørsmålstegn som ble forbedret i prototypen. Brukertest av prototype (Brukertest 3, refinement test) o Test av prototype med grafisk design. o Bruk av testlab med filming av skjermbevegelser og av testpersonen. Gjennomført av interaksjonsdesigner i MW i samarbeid med prosjektleder i MW som dokumentør og ansvarlig for observasjonsrommet. o Observasjon i tilknyttende rom. o Bruk av testmanus, med kompletteringer fra observasjonsrommet underveis i testen ved behov. o Representanter for prosjektgruppen i ACO UN var til stede ved alle brukertestene. o Deltakere: En 8. trinn elev En elev fra 2. trinn i videregående skole En lærer fra 3. trinn En lærer fra 5. trinn En lærer fra videregående skole I prototypen var grafisk design og vesentlige funksjoner skissert for elev 5-7 trinn og for videregående lærer. Prioriteringer av målgrupper etter personas og brukerscenarier gjorde at elever og lærere skoleverket ble høyest prioriterte målgrupper. Det ble konkludert med at andre målgrupper lettere kan skinnes etter behov, mens det ble så mange vesentlige funksjonsendringer for skoleverkets målgrupper som det ble nødvendig å skisser mer i detaljer og brukerteste i prototypen. 6. Designdrevet innovasjon som metode Det har vært utfordrende, til dels vanskelig men meget inspirerende å bruke designdrevet innovasjon som metode. Designdrevet innovasjon i regi av MW hadde følgende hovedpunkter: Kartlegge brukerreisen Definere brukerens mål Finne kontaktpunkter for bruk Definere forretningsmål Definere forretningsprosesser Design av brukerens erfaringer balansert mot teknologiske og forretningsmessige krav. Ved å bruke en bevisst prosjektmetodikk med designdrevet innovasjon opplever ACO UN at balansen mellom brukerinvolvering og design som metode har fått gjennomslag. Konseptfasen startet nesten umiddelbart med dybdeintervjuer med brukere, som ble lagt til grunn for personas og for de første konseptideene. Disse ble så først konsepttestet, skissert i prototype og deretter brukertestet av uavhengige brukere samt evaluert av de opprinnelige referansebrukerne. Mellom de ulike fasene av brukerinvolvering ble design (funksjonell design i form av wireframes og grafisk design) brukt til presentasjon av konseptideer for prosjekt- og styringsgruppe. De ble også brukt som grunnlag til prioriteringer for videre konseptarbeid og til slutt som grunnlag for valg av fokus i prototypen som ble brukertestet. Balansen mellom funksjonelle og grafiske skisser viste seg å være viktig. I metodikken til Side 10 av 11

11 MW var det et bevisst forhold til bruk av funksjonell og grafisk design. Selv med denne bevisstheten i fokus gjorde vi oss noen erfaringer med at grafisk design for tidlig i konseptfasen, vist frem utenfor prosjektgruppen, kan være et hinder i den kreative prosessen. I prosjekter som ikke legger like stor vekt, og tid, på konseptfasen er det vanlig at man enten designer for tidlig, med alt for mye fokus på grafiske detaljer på bekostning av funksjon. Alternativt er at man ikke designer tidlig nok og følgelig finner ut alt for sent at noen funksjoner man har planlagt ikke fungerer for brukerne eller i konseptet som helhet. I dette prosjektet har vi gjort en del funn som vi ikke hadde forventet. Bl.a. har vår tydelige grense mellom produkt og portal som i opprinnelig prosjektbeskrivelse blitt revudert. Et ganske radikalt resultat av designdrevet innovasjon som metode. Vi er ganske sikre på at vi ikke hadde oppnådd det konsept vi har konkludert med hvis vi hadde brukt mindre innovative metoder. Vi vil definitivt ta med oss denne metodikk videre i virksomhetens innovasjonsarbeid. Og vi vil nok bruke mer tid på konseptfaser i utviklingsprosjekter framover basert på den erfaring vi nå har. 7. Videreformidling av resultater til ND Side 11 av 11

Aschehoug Lokus. Visjon om en portal for alle marked

Aschehoug Lokus. Visjon om en portal for alle marked DEFINERE FOKUS Visjon om en portal for alle marked I 2010 gjennomførte Aschehoug Undervisning Design Pilotprosjektet «4L - Lokus livslang læring». Utgangspunktet var at man ønsket å lage en felles portal

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887)

Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887) Verktøy for skole- og folkebibliotek. (Ref #6c930887) Søknadssum: 400 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og

Detaljer

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664)

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Søknadssum: 300000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Oslo kommune Kulturetaten Deichmanske bibliotek

Detaljer

Offshore oil platform. profesjonelles

Offshore oil platform. profesjonelles Offshore oil platform profesjonelles DEFINERE FOKUS Bakgrunn Vitenskapelig enighet om klimakrisen har ført til økende internasjonal og nasjonal oppmerksomhet. Dette har blant annet resultert i omfattende

Detaljer

KONSEPTBRIEF FOR ASCHEHOUG UNDERVISNING FELLESPORTAL E LÆRING

KONSEPTBRIEF FOR ASCHEHOUG UNDERVISNING FELLESPORTAL E LÆRING KONSEPTBRIEF FOR ASCHEHOUG UNDERVISNING FELLESPORTAL E LÆRING PROSJEKTBESKRIVELSE Making Waves skal lage et konsept for en fellesportal for deres digitale læremidler. Aco UN har fått støtte fra Norsk designråd

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og

Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og hindrer frafall? DEFINERE FOKUS Et fyrtårn for yrkesfagene

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Hovedmål med samarbeidsprosjektet. Gode, effektive, oppgaveorienterte kommunenettsider!

Hovedmål med samarbeidsprosjektet. Gode, effektive, oppgaveorienterte kommunenettsider! Hovedmål med samarbeidsprosjektet Gode, effektive, oppgaveorienterte kommunenettsider! Spre den gode brukeropplevelsen til kommunenes nettsider Utfordringer i dag Hver kommune enkeltvis: 1. bruker mye

Detaljer

Veikart for velferdsteknologi. Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013

Veikart for velferdsteknologi. Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013 Veikart for velferdsteknologi Riche Vestby, fagleder innovasjon KS Agenda 27. november 2013 Innhold Innovasjon definisjon og eksempler, og litt om floker Mye om Veikartet Brukerperspektivet som en rød

Detaljer

Kravspesifikasjon for Utvikling av digital musikktjeneste for barn, unge og lærere

Kravspesifikasjon for Utvikling av digital musikktjeneste for barn, unge og lærere Kravspesifikasjon for Utvikling av digital musikktjeneste for barn, unge og lærere Innholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Ønsket løsning og virkemiddel Brukeratferd Roller i tjenesten Innhold

Detaljer

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER

MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER MØTE MED PILOTVIRKSOMHETER Barrierer mot meroffentlighet 19. september 2016 1 Making Waves og PA støtter Difi i endringsprosjektet Barrierer mot meroffentlighet Vi skal: Bistå med tjenesteutvikling i forbindelse

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE Lese for livet En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune Dagsorden Prosessen fram til ferdig plan Presentasjon av Lese for livetplanen Resultat av evaluering/ brukerundersøkelse

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Prototyping og kommunikasjon med brukere

Prototyping og kommunikasjon med brukere Inf 1510: Bruksorientert design Prototyping og kommunikasjon med brukere 04.04.2016, Rune Rosseland Oversikt Brukerinvolvering Hva er brukerens motivasjon for å bidra? Hva skal brukerens rolle være? Hvordan

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKKOMMUNER, GARDERMOEN 11.05.16 MARIT C. SYNNEVÅG, MCS:CONSULT FØRINGER UDIRs RAMMEVERK 6 Lokal strategi for språk, lesing

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

UIO - Brukersentrert design Astrid Twenebowa Larssen

UIO - Brukersentrert design Astrid Twenebowa Larssen UIO - Brukersentrert design Astrid Twenebowa Larssen 11.05.15 BRUKERSENTRERT DESIGN VEIEN TIL GODE PRODUKTER OG TJENESTER, MEN HVA BIDRAR BRUKERNE MED? OG HVORDAN? Usability testing is like sandpaper:

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Kvalitetskrav til løsninger

Kvalitetskrav til løsninger Prosjektoppgaven Kvalitetskrav til løsninger Noen retningslinjer for å styre beslutningene deres finnes i form av hva brukere forlanger av software (og hardware): Brukbarhet. - Produktet skal være selvforklarende

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Statusrapport DiaHelse 1

Statusrapport DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN STATUSRAPPORT pr 1.11.2010 Statusrapport DiaHelse 1 Styringsgruppen Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen Prosjektleder

Detaljer

BRUKERSENTRERTE metoder i innovasjon av IT-systemer

BRUKERSENTRERTE metoder i innovasjon av IT-systemer BRUKERSENTRERTE metoder i innovasjon av IT-systemer Erfaringer fra Inclusion Society-prosjektet HelsIT 2012: Gry Seland og Inger Dybdahl Sørby Om Vivit Etablert 2009 med utspring i NTNUs helseinformatikkmiljø

Detaljer

Tjenestedesign i Bærum kommune. Ine Skarrud 14/09/2017

Tjenestedesign i Bærum kommune. Ine Skarrud 14/09/2017 Tjenestedesign i Bærum kommune Ine Skarrud 14/09/2017 Hva er tjenestedesign? Design Thinking Customer Experience Lean Startup Verdistrømskartlegging UX Service Design Strategisk UX Holistic User Experience

Detaljer

NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER

NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER NY VISUELL PROFIL PROSESS, FORUTSETNINGER OG ERFARINGER Judith Gloppen AGENDA Prosess Forutsetninger for utviklingsarbeidet Presentasjon av ny visuell profil Spørsmål og deling av erfaringer PROSESS Offentlig

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

En Ny Start. Bakgrunn og formål

En Ny Start. Bakgrunn og formål INTRODUKSJON Bakgrunn og formål De fleste skoler med en høy andel minoritetsspråklige elever opplever utfordringer i kommunikasjonen mellom skolen og elevenes foresatte. Utfordringene resulterer ofte i

Detaljer

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Brukerne av tjenestene får ikke dekket behovene sine Brukerne opplever tungvinte tjenester Innbyggerne

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

Gruppe nr. BO15-G16 - Fiksjonsfilm

Gruppe nr. BO15-G16 - Fiksjonsfilm Forprosjektrapport Gruppe nr. BO15-G16 - Fiksjonsfilm - 16 Jan 2015 Christoffer Stub Mariell Karlsen Bakke Morten Kjennerud Thomas Langnes FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE NR. BO15-G16 1 Prosjektgruppen Christoffer

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT MANDAT FOR DELPROSJEKTER TIL FORPROSJEKT TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT FOR BYGG, SAMFERDSEL, ANNEN SAMFUNNSVIKTIG INFRASTRUKTUR OG GEODATA Versjon 1.0, 8.10.2012 Versjon Dato Endret av Beskrivelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen"

Prosjektforslag Produktivitetsmåling i byggenæringen Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen" Forfattere: Jan Alexander Langlo, Ole Jørgen Karud, Bjørn Andersen, Siri M. Bakken, Rannveig Landet Hensikten med dokumentet Dette dokumentet beskriver

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Etterutdanningskurs "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" høst 2015 - vår 2016

Etterutdanningskurs Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning høst 2015 - vår 2016 Etterutdanningskurs "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" høst 2015 - vår 2016 Om kurset Prosjektet "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" (MAM) er et treårig prosjekt ved Matematikksenteret med oppstart

Detaljer

Regelverk i praksis Delprosjekt 6: Nettverk og dialog i Østfold

Regelverk i praksis Delprosjekt 6: Nettverk og dialog i Østfold Regelverk i praksis Delprosjekt 6: Nettverk og dialog i Østfold Utkast til delprosjektplan mellom Fylkesmannen i Østfold og Fredrikstad kommune, Hvaler kommune og Råde kommune. Mål for prosjektet Regelverk

Detaljer

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen 12. Juni 2013 Monica F. Petersson Kysthospitalet i Stavern Foto: SiV HF, Kysthospitalet Design er brukerdrevet innovasjon i praksis Designmetodikk

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Brukermedvirkning hvordan få det til i praksis

Brukermedvirkning hvordan få det til i praksis Brukermedvirkning hvordan få det til i praksis Tonje Krogseth og Lillian Sofie Eng Erfaringskonsulenter ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning Friskliv Læring - Mestring med brukerne

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no

MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON. kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no MEDARBEIDERDREVET INNOVASJON kristin@maaltidetshus.no kristin@fairwind.no Medarbeiderdrevet innovasjon er innvolvering av menneskene i hele organisasjonen i innovasjonsarbeidet, gjennom strategisk, systematisk

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer.

Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer. INNLEDNING: Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer. Historikk: Vadsø kommune har i en del år hatt et prosjekt kalt Arbeid for bedre

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Rådmannsutvalgene i Nord-Norge Bodø 6. september 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet,

Detaljer

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet DEFINERE FOKUS Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet "Mennesker som deler et behov for mobilitetshjelp utgjør ikke en homogen gruppe hva gjelder smak, verdier, interesser og sosiale og

Detaljer

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere (forts.) Elisabeth Gulløy Statistisk sentralbyrå 15. september 2010

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere (forts.) Elisabeth Gulløy Statistisk sentralbyrå 15. september 2010 1 Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere (forts.) Elisabeth Gulløy Statistisk sentralbyrå 15. september 2010 1 Til analysen Husk at innvandrere generelt gir mer positive vurderinger enn erfaringene

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

OWGS (Obstacle Warning GPS System)

OWGS (Obstacle Warning GPS System) OWGS (Obstacle Warning GPS System) Enkelt Effektivt Sikkert Fleksibelt Innhold OFU prosjekt VG faksimile Hovedmål Utvikle en arkitektur (verdikjede, organisasjon, teknisk) for OWGS Prosjektet skal utvikle

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

UDI Nytt førstelinjekontor

UDI Nytt førstelinjekontor DEFINERE FOKUS Utgangspunkt og formål med prosjektet UDI behandler hvert år tusener av søknader om bl.a. opphold, innvandring, arbeidstillatelse og asyl fra hele verden. Med dette prosjektet er målet å

Detaljer

Titanite Spiseopplevelse i Naturen

Titanite Spiseopplevelse i Naturen Spiseopplevelse i Naturen DEFINERE FOKUS Innledning Teknologien til Mentum AS gjør overflater selvrensende. Sammen med EGGS Design tok de steget fra teknologisk nyvinning til en kommersiell idé som kan

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen En steg for steg veiledning til innovative anskaffelser 1. Starte tidlig 2. 3. Involvere bredt Beskrive behovet ikke løsningen

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget

Beskrivelse av oppdraget Oslo Lufthavn AS Edvard Munchs veg Postboks 100 2061 Gardermoen Telefon 64 81 20 00 Telefaks 64 81 20 01 firmapost@osl.no http://www.osl.no Bankgiro 7108 05 74988 Org. nr. NO 965 368 248 Beskrivelse av

Detaljer

Internasjonale studenter som målgruppe (Ref #1d1737f2)

Internasjonale studenter som målgruppe (Ref #1d1737f2) Internasjonale studenter som målgruppe (Ref #1d1737f2) Søknadssum: 140 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT April 2015 Innledning Roan er en kommune med ca.1000 innbyggere

Detaljer

Erfaringsoverføring fra prosjekt til linje

Erfaringsoverføring fra prosjekt til linje Erfaringsoverføring fra prosjekt til linje av Nils Faugli, Telenor Networks Tema: Kunnskapsledelse og kunnskapsforvaltning i prosjekter Dato: 16. Mars 2005 Sted: Norsk Hydro, Vækerø Bakgrunn Praksis i

Detaljer

DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370)

DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370) DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370) Søknadssum: 300000 Kategori: Ny formidling Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stjørdal Kommune etat oppvekst og kultur / 974766299

Detaljer

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040)

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Søknadssum: 1850000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Biblioteksøk Nye muligheter utviklingen 2014-2016

Biblioteksøk Nye muligheter utviklingen 2014-2016 Biblioteksøk Nye muligheter utviklingen 2014-2016 Jonny Edvardsen Nasjonalbiblioteket Biblioteksøkpilot 2014-2015 Ny versjon testet ut i 3 fylker: Akershus Rogaland Vestfold Fylkesbibliotekene i de tre

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt)

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektbeskrivelse Prosjekt-tittel: Gi meg en Venn onga våre om vennskap (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektorganisering:

Detaljer

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting

Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar. brukertesting Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Praktisk brukertesting Innhold Innhold Forord Brukertesting i et nøtteskall Hvem bør lese denne boken? 1. Hvorfor brukerteste? 1.1. Hva er brukertesting? 1.2. Hva

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Inf 1510: Bruksorientert design

Inf 1510: Bruksorientert design Inf 1510: Bruksorientert design Gjennomgang av prosjektrapport Rune Rosseland 18.01.2016 Læringsmål Fra emnesiden: Etter emnet skal studentene kunne bruke ulike metoder for bruks-orientert design og design

Detaljer

Slik jobber Altinn med innovasjon. Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn Altinndagen 2016

Slik jobber Altinn med innovasjon. Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn Altinndagen 2016 Slik jobber Altinn med innovasjon Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene/Altinn Altinndagen 2016 Altinn tilrettelegger for å skape løsninger som forenkler hverdagen for privatpersoner og virksomheter og

Detaljer

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning

Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Prosjektarbeid Metode Rapportering Bistand veiledning Oppstartssamling Gardermoen 24. november 2014 Arild Stavne Prosjektforum AS Osloveien 1, 1430 Ås, Telefon 64 94 35 70 post@prosjektforum.no www.prosjektforum.no

Detaljer

Status for integrasjonen. Økern, 8. januar 2010

Status for integrasjonen. Økern, 8. januar 2010 Status for integrasjonen Økern, 8. uar Overordnet prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer