Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2016"

Transkript

1 Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2016 INNHOLD SIDE 1. Sammendrag. Utfordringer og prioriteringer 2 2. Budsjettforslag Grunnbevilgning Tiltak innenfor budsjettrammen Inntekter dekningsbidrag Lønn Husleie Investeringer Øvrig drift Øremerkede midler utenfor budsjettrammen Mediebudsjett Skeivt arkiv Faghistorisk dokumentasjon GRIND Investering i utlåns- og returautomater Budsjettpost for open publisering Bibliotek for medisinske og odontologiske fag Innredning ifm ombygging BOLK Redusere/omdisponere areal Instituttinntekter Avskrivingsinntekter 7 3. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 8 4. Langtidsvurderinger 9 5. Oppsummering, tabeller 10 Side 1 av 11

2 1. SAMMENDRAG UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER Med utgangspunkt i Universitetet i Bergens strategi og mål for virksomheten har Universitetsbiblioteket følgende prioriteringer: 1) Mediekjøp Mediebudsjettet forvaltes av Universitetsbiblioteket for å sørge for at forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen har tilgang til nødvendig og relevant faglitteratur. Utgiftene til tidsskriftsabonnement (i all hovedsak elektroniske) økte med ca 13% fra 2014 til 2015, hovedsaklig på grunn av prisstigning og svekket norsk krone. Abonnementene utgjør mer enn 90 % av utgiftene på mediebudsjettet. Universitetsbiblioteket kompenserer ved å redusere kjøp av bøker og oppsigelse av både trykte og elektroniske tidsskrift for Med en forventet prisstigning på ca 5 % har vi beregnet at samlede utgifter på mediebudsjettet for 2016 i beste fall vil bli 50,5 mill. Da er eventuell negativ valutaeffekt ikke medregnet. Vi ber derfor om et ekstra tilskudd utenfor rammen som dekker merforbruket i ) Skeivt arkiv Skeivt arkiv ( er etablert takket være ekstern prosjektstøtte, interne ressurser fra Universitetsbiblioteket i Bergen og tilskudd fra universitetsledelsen. Imidlertid fikk UB mindre i tilskudd fra eksterne parter Dette skyldes blant annet endring i satsinger til Norsk Kulturråd, som er en av de største bidragsyterne i prosjektet. Reduksjon i tilskuddet har ført til at Skeivt arkiv mangler budsjettdekning for de personalressurser som er nødvendige i prosjektet. UiB har signalisert at Skeivt arkiv er en viktig satsning, og fra og med 2016 må dette resultere i at man sikrer de to 100 % stillingene arkivet nå har (prosjektmedarbeider/førstebibliotekar og prosjektmedarbeider-/seniorkonsulent) i tillegg til en halv stilling til en medarbeider som bistår i arbeidet med arkivordning og intervjuer. UB ber om ekstra tildeling på kr. 1,5 mill til øremerkede midler utenfor rammen, samlet sum kr. 1,7 mill. 3) Utlåns- og returautomatar Utstyret har begrenset levetid. Størstedelen av dette utstyret er nå så gammelt at det må skiftes ut. Vi har hatt en god del reparasjoner og driftsstopp. Det gjelder returautomat på Bibliotek for humaniora og alle eksisterende utlånsautomater på de bibliotekene som har det nå, i tillegg innkjøp av utlånsautomater og alarmportaler til Bibliotek for medisin/odontologi og Realfagsbiblioteket. Automatene effektiviserer arbeidet i bibliotekene betydelig. Kostnaden er estimert til ca ,-. UB kan maksimum dekke inntil 1 mill innenfor budsjettrammen og ber om et øremerket tilskudd på utenfor rammen. 4) Arealeffektivisering/tilgjengeliggjøring av publikasjoner fra UiB UB planlegger å spare inn areal i Stein Rokkans hus/nygårdsgt 5 ved en større ryddeprosess som involverer de fleste bibliotek og Depot-arealet i Nygårdsgt. I tillegg vil det bli frigjort areal i bibliotekene som kan omdisponeres til studentarbeidsplasser. Som et ledd i ryddeprosjektet vil vi digitalisere trykte hoved- og masteroppgaver som står i bibliotekene, og gjøre dem tilgjengelige digitalt (innenfor de rammene opphavsrettslovgivingen gir). Dette vil i tillegg til å frigjøre areal også bidra til å gjøre forskning fra Universitetet i Bergens masterstudenter tilgjengelig til et bredere publikum, og følge opp UiBs strategiske satsing. Kostnadene tas innenfor budsjettrammen. Side 2 av 11

3 2. BUDSJETTFRAMLEGG 2016 GRUNNBEVILGNINGEN 2.1 Tiltak innenfor budsjettrammen (driftsbudsjett) I brev fra universitetsdirektøren om budsjettforslag for 2016 er det lagt til grunn en estimert inntektsramme som inkluderer en lønns- og priskompensasjon på 3 %. Imidlertid sies det at kompensasjonen kan bli lavere. Videre gjøres det også oppmerksom på at det i konsekvensjustert ramme ikke er innarbeidet kutt og at det er ventet at effektiviseringskuttet i staten videreføres. Vi bør også ta høyde for ytterligere kutt på 1-2% for å dekke fellespostene Inntekter dekningsbidrag I konsekvensjustert budsjett for 2016 er det ikke satt av midler fra dekningsbidrag til UB. Ved en feil ble denne posten ikke ført opp verken i estimert budsjett eller tildelingsbrev for Vi regner med at det fortsatt er en feil at denne posten ikke er tatt med i estimert budsjett for Den har stått på det samme nivået i mange år og vi ber om at dette beløpet også blir pris- og lønnsjustert. Vi ber om en tildeling på kr Lønn UB har de siste årene gjennomført en betydelig effektivisering av arbeidet. I perioden har UB hatt en reduksjon på 9 årsverk. Videre har UB hatt stor avgang i stillinger i Det foretas tilsettinger i ca. 50% av de ledige stillingene mens de resterende holdes ledig i 2016 som et innsparingstiltak. Disse stillingene vil dekke både eksisterende oppgaver og nye oppgaver i biblioteket. Det arbeides kontinuerlig med å omfordele personalressurser til nye oppgaver som krever ny kompetanse ved UB når det er mulig. I tillegg til løpende faste oppgaver settes det også av ressurser til arbeid på eksterne prosjekter. Vi arbeider løpende med effektivisering av arbeidet og arealeffektivisering. Det har så langt resultert i en nedgang i årsverk de siste årene og noe reduksjon i areal. I 2016 ser vi oss nødt til å styrke arbeidet med spesialsamlingene, særlig bevarings- og formidlingsarbeid av skadede og verdifulle objekter. Dette gjelder blant annet arkiv som har fått status i UNESCO-listen over nasjonal dokumentarv. Det innebærer en forpliktelse både vedr. fysisk bevaring og tilgjengeliggjøring for forskning. Videre vil tilveksten innen arkiv øke en del i årene framover og samlet sett øker behovet for personalressurser på dette feltet. Videre må vi gjennomføre et omfattende rydde- og flytteprosjekt i samlingene våre som i tillegg til å frigjøre areal kan gi rom for samlokalisering av UBs spesialsamlinger. En del av ryddeprosjektet innebærer også digitalisering av hovedfags- og masteroppgaver. Et slikt stort prosjekt kan ikke gjennomføres i 2016 uten å engasjere ekstra personale i tillegg til en betydelig innsats fra det faste personale. Dette dekkes inn av ledige lønnsmidler. Samlet tar vi sikte på en økning av lønnsbudsjettet i 2016 med ca. 2%. Se vedlegg 1 for en nærmere beskrivelse av rydde- og flytteprosjektet av UBs samlinger Husleie Universitetsbiblioteket disponerer store areal til læringssentre og studentareal og til de fysiske samlingene. Husleien utgjør ca. 32% av grunnbevilgningen i Til sammenligning utgjør fakultetene sin husleie ca. 10% med unntak av Mat.nat.-fakultetet som ligger litt høyere. Prisøkning som ikke blir kompensert utgjør derfor en betydelig større realnedgang for UB enn for fakultetene. Denne økningen dekkes innenfor rammen i 2016 ved reduksjon på andre poster. Side 3 av 11

4 2.1.4 Investeringer Utlåns- og returautomater Utlåns- og returautometer har en levetid på ca. 10 år. Noe av utstyret vårt er allerede 10 år og noe er nesten 10 år. Vi har hatt en del reparasjoner på utstyret og dermed også en del driftsstans og ser det som nødvendig å sette i gang en prosess med anbud på slikt utstyr for alle bibliotekene på UB. Dette inkluderer returautomat på Bibliotek for humaniora og alle eksisterande utlånsautomatar på de bibliotekene som har det nå. I tillegg må det innstalleres utlånsautomater og alarmportaler på Bibliotek for medisin/odontologi og Realfagbiblioteket. Returautomat på Bibliotek for samfunnsvitenskap må ikke skiftes. Automatene har redusert arbeidsmengden i bibliotekene betydelig. Estimert kostnad er ca. 2 mill. UB kan maksimum dekke 1 mill innenfor budsjettrammen og vi foreslår derfor en kostnadsdeling der UB dekker 50% av kostnaden og 50% dekkes av tildeling utenfor budsjettrammen, se også kap Bygg og bygningsinvesteringar Sikring av spesialsamlingene Sikring av UBs spesialsamlinger har lenge vært påkrevd. Dette er unika som er uerstattelige. Det har vært både forsøk på innbrudd og lekkasjer. Det er behov for å skifte ut dører til magasiner og hovedinngangsdører samt montere flere kortlesere. I tillegg må det på bakgrunn av diverse lekkasjer lages en løsning der materialet står på paller som kan flyttes raskt. Dette tiltaket tas med som innspill til EIAs budsjett. Kostnaden er kalkulert til ca Ombygging av deler av messaninen 2. etg., Haakon Sheteligs plass 7 (HS7) UB ønsker å bygge om innglasset område i 2. etasjen, HS7. Det er ønskelig å gjøre arealet tilgjengelig til formidlingsarrangementer, under og etter vanlig arbeidstid i samarbeid med fakultetene og studentene. Eksempler på arrangementer kan være boklanseringer, utstillingsåpninger ol., der man kan tenke seg deler av arrangementet ute i biblioteket, og evt. noe i arealet innenfor (f.eks. mottakelser ). UB kan også benytte området for egne interne arrangement. Inventaret bør være lett og fleksibelt for ulike bruksområder. Området er godt synlig utenfra og det må tas hensyn til det ved møblering og bruk. Å beholde lysgjennomstrømningen i bygget er også viktig. Vi har en forespørsel på kostnad hos Eiendomsavdelingen men har ikke mottatt den ennå. Dette tiltaket tas med som innspill til EIAs budsjett. Skifte av lysarmatur ved bibliotek for juridiske fag Ved Bibliotek for juridiske fag var det branntilløp i et av lysarmaturene i studentarealet for noen år siden og det blir derfor opplevd som et sikkerhets-problem. Ca. 1/10 av armaturet er skiftet, men det gjenstår en god del. Dette tiltaket tas med som innspill til EIAs budsjett. Vi har ikke en oppdatert kostnad. Ombygging inngangsparti til biblioteket, Christiesgt 12 Det er planlagt en ombygging av inngangspartiet til biblioteket. Det settes av kr til dette formål innenfor budsjettrammen IT-utstyr Vi vil styrke formidling av e-ressurser og tjenestetilbudet vårt til brukerene i biblioteket, jf strategiplan for UB. Vi setter av kr til dette formål som dekkes innenfor budsjettrammen Annet utstyr/inventar Det er behov for oppgradering av diverse utstyr/inventar i bibliotekene og det settes av kr Side 4 av 11

5 som dekkes innenfor budsjettrammen HMS-midler Det er kontinuerlig behov for å gjennomføre HMS-tiltak, mindre sikringstiltak mv. ved de fleste av UB sine avdelinger, med sikte på å skaffe de tilsatte og brukerene et tilfredsstillende arbeidsmiljø, inkl. tiltak med sikte på å oppfylle krav om universell utforming. Dette tiltaket tas med som innspill til EIAs budsjett. Vi ber om at det blir satt av øremerkede midler på kr til slike tiltak Øvrig drift Biblioteksystem Bibsys blir skiftet ut med nytt biblioteksystem ved utgangen av Det er ikke avklart ennå hva årsavgiften for bruk av det nye systemet for UB blir. Intensjonen er at den skal reduseres. Det budsjetteres for 2016 med samme beløp som i 2015, 2,5 mill. Transport av bøker Universitetsbiblioteket inngikk i 2015 sammen med Fylkesbiblioteket, Handelshøyskolen og Høgskolen i Bergen en avtale om transport av bøker med Norsk bibliotektransport. Med denne avtalen blir kostnadene til transport av bøker lavere enn tidligere. I 2014 var kostnadene ca. 1,2 mill., i 2015 blir det ytterligere reduksjon. I 2016 antas kostnadene å bli ca Øvrige poster Andre kostnader inkluderer bl.a. reiser, deltaking på seminar, kurs og konferanser, egenandel til driftsutgifter på eksterne prosjekter, service- og vedlikeholdsavtaler, programvarelisenser, telefonutgifter, rekvisita, gaver, velferdstilskudd og bevertning. Det kan maksimum settes av kr innenfor budsjettrammen. Side 5 av 11

6 2.2 Øremerkede midler utenfor budsjettrammen Mediebudsjett Prisene på elektroniske tidsskrift øker årlig med ca. 5 %. Dette er ikke en ny situasjon, men kombinert med en stadig svakere norsk krone har dette ført til et merforbruk på mediebudsjettet fra 2014 som øker i Utgiftene til tidsskriftsabonnement (i all hovedsak elektroniske) økte med ca 13% fra 2014 til 2015, hovedsaklig på grunn av prisstigning og svekket norsk krone. Abonnementene utgjør mer enn 90 % av utgiftene på mediebudsjettet. Med denne utviklingen øker merforbruket ytterligere og Universitetsbiblioteket har i 2015 iverksatt to tiltak for å redusere kostnadene. Det pågår et løpende arbeid med gjennomgang av alle abonnement på tidsskrift med tanke på oppsigelse. I tillegg er kjøp av bøker betydelig redusert. Konsekvensene av tiltakene våre er redusert tilgang til faglitteratur til UiBs studenter og forskere, en utvikling som kan være problematisk i lengden. Gjennom disse tiltakene styrer vi mot en forventet innsparing på ca. 2 mill. fra Selv om vi antar at den norske kronen styrker seg mot 2016 forventer vi en økning i utgifter til mediekjøp utover estimert inntektsramme. Med en forventet prisstigning på ca 5 % har vi beregnet at samlede utgifter på mediebudsjettet for 2016 i beste fall vil bli 50,5 mill. Da er eventuell negativ valutaeffekt ikke medregnet.vi ber derfor om et ekstra tilskudd utenfor rammen som dekker merforbruket i Skeivt arkiv Skeivt arkiv ( er etablert takket være ekstern prosjektstøtte, interne ressurser fra Universitetsbiblioteket i Bergen (driftsutgifter og interne personalressurser) og tilskudd fra universitetsledelsen. I april 2015 ble arkivet offisielt åpnet, og det har fått mye positiv oppmerksomhet i media. Som det nasjonale arkivet og dokumentasjonssenteret for LHBT-historie kan imidlertid ikke Skeivt arkiv baseres på prosjektstøtte fra år til år. UiB har signalisert at Skeivt arkiv er en viktig satsning, og fra og med 2016 må dette resultere i at man sikrer de to 100 % stillingene arkivet nå har (prosjektmedarbeider/førstebibliotekar og prosjektmedarbeider/seniorkonsulent) i tillegg til en halv stilling til en medarbeider som bistår i arbeidet med arkivordning og intervjuer. Dette er helt nødvendig for at Skeivt arkiv kan fortsette på det nivået det har gjort så langt. Skeivt arkiv gir UiB og UB et nasjonalt senter som har positive ringvirkninger for universitetets utdanning, forskning og anseelse utad; Skeivt arkiv bidrar dessuten til UiBs fokus på likestilling og mangfold. Samlet kostnad for 2,5 årsverk er ca. kr 1,7 mill. I estimert budsjett er det satt av kr utenfor rammen. Vi ber om ekstra tildeling på kr. 1,5 mill til øremerkede midler utenfor rammen, samlet sum kr. 1,7 mill Faghistorisk dokumentasjon Faghistorisk dokumentasjonsprosjekt startet forsiktig i 2009 og har senere økt betydelig i omfang. Det er stor og stadig økende pågang fra fagmiljøene. Øremerket tilskudd til denne oppgaven har vært helt nødvendig for å finansiere arbeidet. Universitetsbiblioteket må trolig øke ressursene på dette feltet ytterligere framover. Vi er svært glad for at faghistorisk dokumentasjonsprosjekt er ført opp med kr i GRIND Det ble i 2013 bevilget kr årlig i 3 år til dette prosjektet. Universitetsbiblioteket har ikke lenger en rolle i prosjektet annet enn å administrere regnskapet. Dersom det fortsatt skal bevilges midler til prosjektet kan vi ikke se at det er naturlig at disse midlene administreres av UB Investering i utlåns- og returautomater Utlåns- og returautometer har en levetid på ca. 10 år. Noe av utstyret vårt er allerede 10 år og noe er nesten 10 år. Vi har hatt en del reparasjoner på utstyret og dermed også en del driftsstans som fører til dårligere tjenester for brukerne. Vi ser det som nødvendig å sette i gang en prosess med anbud på slikt utstyr for alle bibliotekene på UB. Dette inkluderer returautomat på Bibliotek for Side 6 av 11

7 humaniora og alle eksisterande utlånsautomatar på de bibliotekene som har det nå. I tillegg må det innstalleres utlånsautomater og alarmportaler på Bibliotek for medisin/odontologi og Realfagbiblioteket. Returautomat på Bibliotek for samfunnsvitenskap må ikkje skiftes. Automatene har redusert arbeidsmengden i bibliotekene betydelig. Estimert kostnad er ca. 2 mill. UB kan maksimum dekke inntil 1 mill innenfor budsjettrammen og ber om et øremerket tilskudd på utenfor rammen Budsjettpost for åpen publisering Universitetet i Bergen har etablert en budsjettpost for kostnader ved Open Access-publisering som en forsøksordning i 3 år ( ). Universitetsbiblioteket (UB) administrer budsjettposten og behandler søknader ( Rektor har i juni 2015 oppnevnt en arbeidsgruppe for evaluering av forsøksordning med budsjettpost for åpen publisering ved UiB. Arbeidsgruppen skal evaluere den treårige forsøksordningen med en budsjettpost for åpen publisering ved UiB. Gruppen bes videre vurdere om og eventuelt i hvilken form en budsjettpost ved UiB skal videreføres. Rapporten fra gruppens arbeid skal leveres 15. september for videre håndtering. Dersom denne budsjettposten skal videreføres er behovet for slikt kjøp med nåværende retningslinjer kostnadsberegnet til kr 4-5 mill Bibliotek for medisinske og odontologiske fag - innredning ifm ombygging Det medisinsk-odontologiske fakultet skal bygge om til ferdighetssenter i BB-bygget. Dette berører arealer i bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Ferdighetssenteret og biblioteket utgjør etter ombygging et felles læringssenter for MOF. Kostnader til ominnredning i biblioteket er lovet finansiering fra sentrale midler utenom rammen. Størrelsen på kostnadene er ikke avklart ennå. I tillegg blir det kostnader tilknyttet innredning av fellesareal (f.eks. nye arbeidsplasser til studenter) BOLK Det er besluttet at UB skal utføre oppgaver med registrering av litteraturlister og digitalisering av studiemateriell iht den nye Kopinoravtalen. Det er satt i gang et prøveprosjekt i 2015 som delvis skal finansieres av sentrale midler. UB bidrar med interne ressurser til en del av arbeidet. I tillegg er det estimert ca. 1 årsverk ekstra som universitetsdirektøren har sagt at skal finansieres av sentrale midler. Kostnadene for 1 årsverk er ca Redusere/omdisponere areal Samlokalisering av Avdeling for spesialsamlinger, manuskript- og librarsamlingen i HF-bygget og billedsamlingen i Nygårdsgt. 5 er under utredning. 2.3 Instituttinntekter Bibliotektjenester for brukere utenfor UiB UB tilbyr bibliotektjenester til nære samarbeidsinstitusjoner som Uni Research og Haukeland universitetssjukehus. Det er inngått avtale med UNI Research som regulerer årlig tilskudd. Avtale med Helse Bergen er under arbeid. Det budsjetteres med 3% lønns- og prisstigning fra 2015, totalt Andre inntekter Universitetsbiblioteket budsjetterer med kr i andre instituttinntekter, dvs. inntekter fra institusjoner utenfor UiB. 2.4 Avskrivingsinntekter Universitetsbiblioteket budsjetterer med kr i avskrivingsinntekter. Side 7 av 11

8 3. BUDSJETTFRAMLEGG 2016 BOA Eksternfinansiert virksomhet ved UB ligger stabilt på ca. 2 mill. årlig. Vi forventer ikke store endringer i Noen av løpende prosjekter kommer til å bli avsluttet i Dette gjelder EU-prosjekt «Daguerreobase» og internasjonalt samarbeidsprosjektet «CPEALA 2014/10067 Eurasia-Moldova». Prosjekt «Mobilt fagbibliotek» og «BIBSYS Bibliotekdatabase i semantisk web» blir forlenget til I 2015 fikk UB tildelinger fra Nasjonalbiblioteket til prosjekter «PhDportal.uib» og «Digitale fulltekstarkiv integrasjon søk». Aktiviteten på disse prosjektene er forsinket og de blir utsatt til Samtidig forventer vi fortsatt aktivitet på prosjektet «Skeivt arkiv». Forventet bidragsfinansiert aktivitet for UB i 2016 er 2,3 mill. Forventet fakturert inntekt i 2016 er foreløpig usikker. Side 8 av 11

9 4. LANGTIDSVURDERINGER 4.1 Personalressurser Universitetsbiblioteket har de siste 5 årene redusert sine personalressurser med 9 årsverk, dvs. ca 10%. Det har bakgrunn i bl.a. automatisering og annen effektivisering av tjenestene. Noen oppgaver er også lagt ned og vi har satt inn ressurser på nye oppgaver som er tillagt biblioteket, som for eksempel utvikling av digitale tjenester, digitale litteraturlister og arkiv, bibliometri, skrivesenter og Open Access budsjettpost. Det skjer store endringer innen bibliotektjenester og vi ser behov for å styrke flere områder. Arbeidet med våre spesialsamlinger trenger å styrkes, både når det gjelder digitalisering, formidling og bevaring. Vi har også både intern og ekstern tilvekst av arkivsamlinger som for eksempel skeivt arkiv, faghistorisk dokumentasjon m.fl. Også arbeid knyttet til bevaring, deling og analyser av forskningsdata er et vekstområde. I tillegg er forskningsformidling i samarbeid med fakultetene og studentene et område som skal satses på. På bakgrunn av at vi over flere år allerede har hatt reduksjon i antall årsverk ser vi det som svært utfordrende å redusere ytterligere dersom vi skal håndtere disse nye oppgavene. 4.2 Areal Etter år 2000 har UB redusert arealer med å samlokalisere avdelinger på bibliotek for medisinske og odontologiske fag og bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk. Avdeling for fellestjenester flyttet inn i Haakon Sheteligs plass 7 i Det utredes muligheter for samlokalisering av billedsamlingen, Nygårdsgt. 5 og manuskript- og librarsamlingen, HF-bygget. Bibliotek for realfag skal flytte inn i Realfagbygget og arealet reduseres betydelig. I tillegg får bibliotek for psykologi, utdanning og helse og bibliotek for medisinske og odontologiske fag noe redusert areal etter ombygging i 2016 initiert av de respektive fakultetene. 4.3 Mediebudsjett Pakkeavtaler og prisstigning Tilgang til faglitteratur er avgjørende for de faglige aktivitetene ved UiB, men mediebudsjettet klarer ikke å holde følge med den årlige prisstigningen på 5 %. Av utgifter til elektroniske fagressurser er NOK (67 %) bundet opp i pakkeavtaler, såkalte "big deals", hvor UiB får tilgang til store tidsskriftssamlinger til sterkt rabatterte priser. Oppsigelser for å motvirke prisstigningen vil normalt gå på bekostning av tidsskrift og informasjonsressurser utenfor slike pakker for å bevare tilgang til mest mulig faglitteratur. På kort sikt rammer dette først og fremst små fagmiljø på tvers av alle fakultet. Men på sikt vil pakkeavtalene også konkurrere mot hverandre om å ikke bli oppsagt. Situasjonen kan beskrives som ustabil. Undersøkelser viser at pakkeavtalene inneholder svært mange tidsskrift uten relevans for forskning og undervisning på UiB. Dette bidrar til at vi vurderer muligheten for å bryte ut av pakkeavtalene og forhandle egne avtaler med forlagene. Dette ville bryte med tidligere praksis hvor Cristin, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, fremforhandler slike avtaler på vegne av UH-sektoren. Vi ønsker å styre avtalene bort fra tidsskrift uten relevans for UiB. Dette er et viktig mål for å bedre kunne utvikle tilbudet av faglitteratur i tråd med UiBs satsningsområder, og forsknings- og undervisningsprofil, samtidig som vi bevarer muligheten til å ha en kontrollert nedskalering av samlinger av elektroniske tidsskrift dersom dette blir nødvendig. Vi forventer at prisstigningen på elektroniske tidsskrift fortsatt vil ligge rundt 5 % de nærmeste årene og at mediebudsjettet vil ha utfordringer med å opprettholde tilbudet til UiBs forskning og undervisning. Valuta Dersom den norske kronen svekkes ytterligere i forhold til dagens valutakurser vil det bidra til å øke merforbruket ytterligere i tillegg til prisstigning utover lønns- og priskompensasjon. Side 9 av 11

10 5 Oppsummering, tabeller Budsjettforslag GB for Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr) Budsjett 2015 Budsjett 2016 konsekvensjustert Endring 1.1 Basis Øremerkede midler rekruttering stipendiater Inntekter dekningsbidrag Inntekter fra eksterne enheter Øremerkede midler annet* Øvrige instituttinntekter** Avskrivningsinntekter Sum grunnbevilgning Foreslått endring dekningsbidrag /5 Foreslått endring rekr.still. (spesifiseres) - - Foreslått endring i øremerkede midler annet 2 (Grind.no, Skeivt arkiv)*** Foreslått endring i Instituttinntekter Foreslått endring i avskrivningsinntekter - - Sum budsjett inkl. foreslått endring herav disponert til investeringer inkl øremerket - - herav foreslått endring i disponert til investeringer 1-4 inkl. øremerket - - Budsjettforslag BOA for Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr) Budsjett 2015 inntekt for aktivitet Budsjett 2016 Inntekt for aktivitet Endring Budsjett 2016 Fakturert inntekt Forskningsrådet - - EU herav EU, forskning herav EU, utdanning og annet Andre herav andre - statlige etater herav andre - kommunualeflylkeskommunale etater - - herav andre organisasjoner - - herav andre gaveforsterkning - - herav andre - gaver - - heav andre - næringsliv/privat - - herav andre Stiftelser - - herav andre øvrige Oppdrag - - Sum Side 10 av 11

11 * Budsjettforslag GB, 2 Øremerkede midler annet Grind.no Faghistprisk dokumentasjon Mediekjøp kostnader Mediekjøp inntekter (HB/Uni Research) Skeivt arkiv Open Access ** Øvrige instituttinntekter Driftsdelen av UNI+HB Instituttinntekter 824 Sum *** Foreslått endring i øremerkede midler annet (Grind.no, Skeivt arkiv) Grind.no -515 Tilskudd prosjekt Skeivt arkiv Justering prosjekt Skeivt arkiv -206 OA Justering OA Investering utlåns- og returautomater Sum Side 11 av 11

Arkivkode: Sak nr. i IDU: 31/2016. Sak nr.: 2016/1375 Møtedato:

Arkivkode: Sak nr. i IDU: 31/2016. Sak nr.: 2016/1375 Møtedato: Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Sak nr. i IDU: 31/2016 Sak nr.: 2016/1375 Møtedato: 02.09.2016 Sak nr i UBs styre: 16a/2016 Møtedato: 09.09.2016 1. BUDSJETTFRAMLEGG 2017

Detaljer

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB

BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 38/2009 Sak nr.: 2009/7380 Møtedato: 16.12. 2009 BUDSJETT / ÅRSPLAN 2010. FORDELING PÅ HOVEDPOSTER AV TILDELING TIL UB 1. Oppgaver

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Arkivkode: Sak nr. i IDU: 31/2016. Sak nr.: 2016/1375 Møtedato:

Arkivkode: Sak nr. i IDU: 31/2016. Sak nr.: 2016/1375 Møtedato: Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Sak nr. i IDU: 31/2016 Sak nr.: 2016/1375 Møtedato: 02.09.2016 Sak nr i UBs styre: 16a/2016 Møtedato: 09.09.2016 Langtidsbudsjett 2017-2022

Detaljer

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2015

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2015 Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2015 INNHALD SIDE 1. Samandrag. Utfordringar og prioriteringar 2 2. Budsjettforslag 2015. Grunnløyvinga 3 2.1 Tiltak innanfor budsjettramma 3 2.1.1 Driftsbudsjett

Detaljer

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning Notat Universitetsbibliotekets budsjett 2015 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 03/2011 Sak nr.: /6455 Møtedato: 10.02. 2011 Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter 1. Hovedmål og oppgaver Med utgangspunkt

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Universitetsbiblioteket Referanse Dato 2011/13374-STVE 06.07.2012 Budsjettforslag for 2013 Universitetsbiblioteket bes med dette om å utarbeide

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Innhold 1. Visjon... 1 2. Virksomhetsidé... 2 3. Verdigrunnlag... 2 4. Hovedmål og delmål... 2 Hovedmål 1: Bygge opp samlinger av fag- og

Detaljer

Som en konsekvens av kutt i driftsbudsjettet må UB redusere antall årsverk i kommende femårsperiode.

Som en konsekvens av kutt i driftsbudsjettet må UB redusere antall årsverk i kommende femårsperiode. Notat Budsjett 2017 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp og drift. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen av budsjettet. UB har de siste

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Utviklingstrekk Fra fysisk til digitalt bibliotek Fra samlingsorientert til brukerorientert

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Det er store utfordringer med mediebudsjettet, både p.g.a. en prisøkning som er langt over konsumprisindeksen og valutasvingninger.

Det er store utfordringer med mediebudsjettet, både p.g.a. en prisøkning som er langt over konsumprisindeksen og valutasvingninger. Notat Budsjett 2016 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen av budsjettet. UB

Detaljer

b) Utvikle arbeidsflyt for samlingspleie av b) Lage en plan og gjennomføre opplæring i bibliometri for UBs ansatte.

b) Utvikle arbeidsflyt for samlingspleie av b) Lage en plan og gjennomføre opplæring i bibliometri for UBs ansatte. Forskning 1. Effektiv tilgang a) Utarbeide retningslinjer for økonomisk bærekraftig og relevant samlingsutvikling. Seksjonssjef Tilvekst / Avdelingsledere Våren 2016 b) Utvikle arbeidsflyt for samlingspleie

Detaljer

Økonomirapport etter oktober 2012

Økonomirapport etter oktober 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr: Møte: 29.11.12 Økonomirapport etter oktober 212 Tertialregnskapet for andre tertial og økonomirapport for andre tertial ble behandlet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 151/16 01.12.2016 Dato: 15.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per oktober 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

Marcus et digitalt verktøy

Marcus et digitalt verktøy Marcus et digitalt verktøy Ved Universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge Spesialsamlingene UB Bergen april 2015 Dagens tekst: Marcus Digitalisering har i en årrekke vært et prioritert oppgave ved UB Bergen.

Detaljer

Universitetsbiblioteket Digitale tjenester

Universitetsbiblioteket Digitale tjenester Universitetsbiblioteket Digitale tjenester Til: Bibliotekdirektøren Dato: 12. april 2012 Årsplan 2012-2014: Digitale tjenester UB Oslo Digitale tjenester har definert 5 satsingsområder for 2012. 1. Digitalt

Detaljer

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Universitets- og høgskolebibliotekene i kunnskapssamfunnet Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningskatalog for Universitetsbiblioteket En informasjonskompetent person er en som vet når og hvorfor en trenger informasjon, hvordan en finner informasjonen, og hvordan en vurderer, bruker og

Detaljer

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sammenlignes regnskapet med budsjettet for andre tertial fremkommer det bare mindre avvik, både inntekter og kostnader er noe lavere enn budsjettert, jf tabell 2. Inntektene er 34 mill kroner (-1,6%) lavere

Detaljer

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2015

Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2015 Universitetsbiblioteket Budsjettforslag 2015 INNHOLD SIDE 1. Samandrag. Faglege oppgåver og utfordringar 2 2. Budsjettforslag 2015. Grunnløyvinga 3 2.1 Tiltak innanfor budsjettramma 3 2.1.1 Driftsbudsjett

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 83/16 25.08.2016 Dato: 17.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per juli 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 141/16 20.10.2016 Dato: 10.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per september 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN BUDSJETTFORSLAG 2007

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN BUDSJETTFORSLAG 2007 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN BUDSJETTFORSLAG 2007 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG - FAGLIGE OPPGAVER OG UTFORDRINGER 3 1.1 Satsingsområder/prioriterte oppgaver ved UB i 2007.. 3 1.1.1 Utgangspunkt: UiBs

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport per oktober 2015 Saken gjelder: Saken gir rapport på grunnbevilgning

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Årsplan Universitetsbiblioteket

Årsplan Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Oslo Årsplan 2014-2016 Universitetsbiblioteket Innledning Årsplanen tar utgangspunkt i UiOs årsplan 2014-2016, UiOs strategi 2020 og UBs strategi 2010-2020. Følgende utviklingstrekk

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningstilbud fra Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) har ulike undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters informasjonskompetanse. Dette er

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

Rapportert prognose pr november tilsa en overføring på kr 2,4 mill. Det inkluderte ikke prognose for lønnsbudsjett.

Rapportert prognose pr november tilsa en overføring på kr 2,4 mill. Det inkluderte ikke prognose for lønnsbudsjett. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 2/2016 Sak nr.: 16/xxxxxx Møte: Tirsdag 2. februar Regnskap per 31. desember 2015 SAMMENDRAG Ved utgangen av året 2015 er budsjetterte

Detaljer

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning. Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10 Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Årsmelding Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding Universitetsbiblioteket i Bergen Årsmelding 2015 Universitetsbiblioteket i Bergen Året som er gått 2015 ble preget av strategiarbeid, evaluering og nytt biblioteksystem. Ny bibliotekdirektør ble ansatt. Arbeidet med strategi 2016-2022

Detaljer

Årsmelding Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding Universitetsbiblioteket i Bergen Årsmelding 2015 Universitetsbiblioteket i Bergen Forskning Bibliometri Kulturendringer i høyere utdanning, der forskning i større grad konkurranseutsettes og skal gi uttelling, har aktualisert fagfeltet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 33/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Økonomirapport per mars 2017 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Helge Salvesen og Marit Allern, Universitetet i Tromsø Temamøte H: Virtuelle læringsmiljø - planer, visjoner

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/15 24.09.2015 Dato: 11.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/889 Økonomirapport etter andre tertial 2015 Bakgrunn Etter andre tertial er inntektene

Detaljer

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRAS-12/6167-13 56070/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 AVVIKLING

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/16 29.09.2016 Dato: 06.09.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per 2. tertial 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud fra Universitetsbiblioteket Informasjonskompetanse er grunnleggende for å kunne gjennomføre forskning, utdanning og formidling på et høyt nivå. Kunnskap, holdninger og ferdigheter vedrørende

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Universitetsbiblioteket Arkivref: 2013/1372 MFO000 Dato: 17.12.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Bibliotekstyret Møteleder/referent: Eirik Mikkelsen/Marianne Foss Møtedato: 17.12.2013 Til stede:

Detaljer

Digitalt pensumsystem (Ref #1066)

Digitalt pensumsystem (Ref #1066) Digitalt pensumsystem (Ref #1066) Søknadssum: 650000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet / 974652323 Pilestredet

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013.

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

På norsk og på tvers. Visuell navigasjon (Ref #78d9f614)

På norsk og på tvers. Visuell navigasjon (Ref #78d9f614) På norsk og på tvers. Visuell navigasjon (Ref #78d9f614) Søknadssum: 1 300 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Årsplan Universitetsbiblioteket

Årsplan Universitetsbiblioteket Årsplan 2015-2017 Universitetsbiblioteket Innledning Årsplanen tar utgangspunkt i UiOs årsplan 2015-2017, UiOs strategi 2020 og UBs strategi 2010-2020. Følgende utviklingstrekk lå til grunn for UBs strategi

Detaljer

1. Innledning. 2. Bruk. Universitetsbiblioteket i Bergen Digitale systemer og tjenester

1. Innledning. 2. Bruk. Universitetsbiblioteket i Bergen Digitale systemer og tjenester 1. Innledning I 013 etablerte Universitetet i Bergen en budsjettpost (publiseringsfond) for støtte til Open Accesspublisering. Universitetsbiblioteket har ansvaret for å administrere budsjettposten og

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt.

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. Arkivsak-dok. 12/02571-1 Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Drangedal kommunalteknisk drift og 11.12.12 eiendomsforvaltning KF Kommunestyret 13.12.12 DKE KF - BUDSJETT 2013 Daglig leders

Detaljer

Lisbeth Tangen, bibliotekdirektør

Lisbeth Tangen, bibliotekdirektør Årsmelding 2010 2010 har vært et aktivt år for NTNU Universitetsbiblioteket. Som en av NTNUs eldste institusjoner deltok vi på mange felter i feiringen av universitetets 100-års jubileum. Universitetsbibliotekets

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Universitetsbiblioteket Juridisk bibliotek

Universitetsbiblioteket Juridisk bibliotek Universitetsbiblioteket Juridisk bibliotek Notat Til:Eiendomsavdelingen Dato: 9. februar 2017 Domus Bibliotheca 1. etasje fremtidig arealbehov og strategisk arealbruk Å bruke Domus Bibliotheca som akademisk

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Styringsdokument for den ytre forvaltning av kulturminner ved Universitetsmuseet i Bergen i medfør av Kulturminneloven med forskrift

Styringsdokument for den ytre forvaltning av kulturminner ved Universitetsmuseet i Bergen i medfør av Kulturminneloven med forskrift UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 17/2016 Sak nr.: 16/6150 Møte: 14. juni Styringsdokument for den ytre forvaltning av kulturminner ved Universitetsmuseet i Bergen

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Forslagetil satsinger bygger på vedtatt strategiplan for Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forslagetil satsinger bygger på vedtatt strategiplan for Høgskolen i Oslo og Akershus. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO D ato : 29.10.2015 Vår ref.: 15/08203 Saksbehandler : Gudrun Elisabeth Njå Deres ref.: Budsjettforslag 2017 - satsinger utenfor rammen Det vises til Statsbudsjettet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Universitetsbiblioteket i Stavanger (UBiS) Strategi 2015-2019 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Strategi for Universitetsbiblioteket i Stavanger (UBiS) 2015-2019 Visjon: Universitetet i Stavanger har følgende visjon:

Detaljer

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester.

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Overview 2015 TIKs kapasitet og ressursbehov Kort om timeregnskapsføring Grunnlaget for timeregnslapssystemet er kravet om at en grunnenhet ved

Detaljer

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Studiestyresak: 12/22 Saksnr.: 2012/13351 Møte: 5. desember 2012 EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA BAKGRUNN:

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016

Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 13/2016 Sak nr.: 16/xxxx Møte: Dag 14. juni 2016 Regnskap per 30. april 2016 SAMMENDRAG Ved utgangen av første tertial er kostnader/aktivitet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer