MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR SAMFERDSEL OG NÆRING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/20 20/34 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR SAMFERDSEL OG NÆRING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/20 20/34 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 10."

Transkript

1 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR SAMFERDSEL OG NÆRING innkalles til møte kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/20 20/34 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 10. DESEMBER /20 20/33 SPØRSMÅL OG SVAR 23. JANUAR /20 19/4864 INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN /20 20/175 NASJONAL TRANSPORTPLAN - PROSESS 5/20 20/179 ETABLERING AV INTERESSEFELLSKAP FOR RING 4 Eventuelt forfall til møte meldes til Vararepresentantene møter etter nærmere innkalling. Vikersund, MODUM KOMMUNE

2 Hovedutvalg for samferdsel og næring Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 20/ Audun Mjøs Saksnr. Utvalg Møtedato 1/20 Hovedutvalg for samferdsel og næring /20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 10. DESEMBER 2019 Rådmannens innstilling Protokoll fra møte i hovedutvalg for samferdsel og næring godkjennes. Vedlegg Protokoll fra møte i hovedutvalg for samferdsel og næring Saksopplysninger Protokoll fra møte i hovedutvalg for samferdsel og næring legges frem til godkjenning.

3 Hovedutvalg for samferdsel og næring Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 20/ Audun Mjøs Saksnr. Utvalg Møtedato 2/20 Hovedutvalg for samferdsel og næring /20 SPØRSMÅL OG SVAR 23. JANUAR 2020 Rådmannens innstilling Det er ikke registrert spørsmål pr. utsendelse av møtepapirene.

4 Hovedutvalg for samferdsel og næring Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/ Audun Mjøs Saksnr. Utvalg Møtedato 3/20 Hovedutvalg for samferdsel og næring / Kommunestyret 3/20 INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN Rådmannens innstilling Modum kommune oversender vedlagte brev med innspill til Nasjonal transportplan til Viken fylkeskommune. Vedlegg Forslag til brev til Viken fylkeskommune Brev fra Buskerud fylkeskommune desember 2019 Brev fra Samferdselsdepartementet november 2019 Fellesnemnda i Viken, mai 2019: Innspill på hovedutfordringer på transportområdet Kortversjon Samferdselsdepartementet vil utarbeide en mer strategisk og overordnet Nasjonal transportplan enn tidligere, der det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse. Viken fylkeskommune har bedt kommunene om innspill til hva som er viktigst å legge vekt på i Nasjonal transportplan De ønsker begrunnede innspill på statlige transportløsninger som på kort og lang sikt kan bidra til fylkeskommunens og kommunenes felles innsats for å: Fremme en miljø- og klimavennlig utvikling med lavt forbruk av ressurser Ivareta bosetting, næringsutvikling og bærekraftige distrikter Realisere målsettinger om by- og tettstedsutvikling med reduserte behov for transport Rådmannen har skrevet forslag til brev til fylkeskommunen som legges frem til godkjenning. Frist for oversendelse til fylkeskommunen er 2. mars.

5 Sak 3/20 Bakgrunn Samferdselsdepartementet har startet arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). Departementet vil utarbeide en mer strategisk og overordnet Nasjonal transportplan enn tidligere, der det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse. Det er fylkeskommunene som er høringspart for departementet, ikke kommunene. Viken fylkeskommune har bedt kommunene komme med innspill til hva som er viktigst å legge vekt på i NTP innen 2. mars Saksopplysninger Fylkeskommunen ønsker begrunnede innspill på statlig transportløsninger som kan bidra til fylkeskommunens og kommunenes felles innsats for å: Fremme en miljø- og klimavennlig utvikling med lavt forbruk av ressurser Ivareta bosetting, næringsutvikling og bærekraftige distrikter Realisere målsettinger om by- og tettstedsutvikling med reduserte behov for transport Fellesnemnda i Viken fylkeskommune sendte i mai 2019 innspill på hovedutfordringer på transportområdet til Samferdselsdepartementet, se vedlegg. Fylkeskommunen legger vekt på at aktuelle tiltak skal bidra til løsning på Vikens utfordringer slik de ble omtalt i mai Kommunale initiativ til å støtte opp om statlige løsninger vektlegges. Fylkeskommunen ønsker også innspill på langsiktige satsingsområder for Viken, både på de store transportkorridorene og på langsiktig utvikling av helheten i transportsystemet gjennom Viken. Fylkeskommunen oppfordrer kommunene til å samordne innspill i regioner og til å involvere lokalt næringsliv i prosessene. Rådmannen har skrevet forslag til brev til fylkeskommunen, som legges frem til behandling. Brevet er basert på vedtak i drøftingssak om nasjonal transportplan i formannskapet januar 2019, sak 7/19. Der vedtok kommunen følgende: Formannskapet ønsker enstemmig å innhente ekstern konsulentbistand med strategisk arbeid for å få følgende prosjekter inn i NTP, og bevilger inntil kr Beløpet tas fra formannskapets disposisjonskonto. Modum arbeider med tre prosjekter til NTP: 1. Riksvei 35 Hokksund Åmot: Vegvesenet planlegger å sende ut kommunedelplan med traséforslag på offentlig ettersyn i mars. Planen må behandles politisk i begge kommuner før utsendelse offentlig høring. 2. Riksvei 35 Åmot Vikersund, midtdelerprosjektet: Vegvesenet har ikke penger til å re-planlegge strekningen med planskilte kryss. Modum kommune bør vurdre å forskuttere. Ulike løsninger må kartlegges. Formannskapet er opptatt av nye kryss for å åpne flere næringsområder.

6 Sak 3/20 3. Etablere persontogtrafikk på strekningen Hokksund Hønefoss i tråd med vedtak i fylkestinget Drøftinger Rådmannen mener at de tiltakene formannskapet vedtok å jobbe for januar 2019, er relevante for Viken fylkeskommunes mål om klima/miljø, bære kraftig utvikling av byer og tettsteder. Rådmennen legger frem forslag til uttalelse der tiltakene er knyttet til fylkeskommunens prioriteringer. Konklusjon Forslag til brev med innspill legges frem til godkjenning og oversendelse til Viken fylkeskommune.

7 Hovedutvalg for samferdsel og næring Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 20/ Anne-Bjørg Aspheim Saksnr. Utvalg Møtedato 4/20 Hovedutvalg for samferdsel og næring /20 NASJONAL TRANSPORTPLAN - PROSESS Rådmannens innstilling Saken tas til orientering. Kortversjon Saken omfatter prosessen for NTP så langt den er kjent. Bakgrunn Det pågår nå et arbeid med innspill til nasjonal transportplan Viken fylkeskommune har invitert kommunene til å komme med innspill og det vises til egen sak om dette. Hovedutvalget ba 10/12-19 rådmannen gi en oversikt over hvilken prosess stat og regional myndighet legger opp til. Saksopplysninger Det er foreløpig kommet lite konkrete datoer på framtidige møtepunkter. Følgende er ment som en gjennomgang av kjente aktiviteter: Samferdselsdepartementet har bedt fylkeskommunene og andre aktuelle aktører komme med innspill i forskjellige omganger. Fylkeskommunene har våren 2019 gitt innspill på hovedutfordringer på transportområdet.

8 Sak 4/20 Det har videre vært regionale møter våren 2019 (møter med fylkeskommunene og de største bykommunene. Det har vært flere deloppdrag til fagetatene (Avinor, Nye Veier, Kystverket, Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet) med frist for levering høsten Dette har i korte trekk omhandlet: Mer infrastruktur for pengene kritisk gjennomgang av ressursbruk og optimalisering av prosjekter. Framskrivinger av transportomfanget fram mot 2050 og utviklingstrekk som ligger til grunn for dette. Kartlegge utfordringer i transportkorridorer og byområder. Beregne og sammenstille ressursbruk (analysearbeid). Vurderinger av hvordan det overordnede målet for byvekstavtalene bør innrettes og om gjeldende rammeverk for byvekstavtalene er tilfredsstillende. Samfunnssikkerhet Fagetatene har videre fått oppdrag i å fremme forslag til løsning og prioriteringer med 13. mars Fylkeskommunene er invitert til å komme med innspill med prioriterte tiltak innen 14. mai Samferdselsdepartementet legger opp til å gjennomføre regionale møter i den politiske kontaktgruppen våren/tidlig høst 2020, der det blir gitt anledning til å presentere forslag og å drøfte disse med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. I dette møtet er Innlandet og Viken i samme region. Viken fylkeskommune arrangerer samling med kommunene/kommuneregionene knyttet til det samferdselsdepartementet etterspør av innspill våren Tidspunkt: sannsynligvis mars/april Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan legges frem våren 2021.

9 Hovedutvalg for samferdsel og næring Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 20/ Anne-Bjørg Aspheim Saksnr. Utvalg Møtedato 5/20 Hovedutvalg for samferdsel og næring / Kommunestyret 5/20 ETABLERING AV INTERESSEFELLSKAP FOR RING 4 Rådmannens innstilling Modum kommune tilslutter seg interessefellesskapet for Ring 4. Kortversjon Det er tatt initiativ til å etablere et interessefellesskap knyttet til veitraseen som kalles Ring 4. Saken omhandler deltakelse i et slikt interessefellesskap. Bakgrunn Modum kommune er en av de kommuner hvor en viktig del av hovedveinettet inngår i veitraseen som populært er kalt Ring 4. Det er økende fokus på de muligheter som ligger i å utvikle Ring 4, både som en viktig avlastingsvei rundt Oslo og for å utvikle regionene rundt Oslo sentrum. Mange politiske partier i Viken har også satt fokus på dette, og Buskerud fylkeskommunes store næringskonferanse i vinter hadde tema «Ring 4 veien til vekst og Vikens første felles veiprosjekt». Ring 4 vil ha stor betydning for mange av de berørte kommuner, både knyttet til fremdrift i de aktuelle veitraseer og det generelle fokus på bosetningsmønster og samferdsel i omlandet rundt hovedstaden. Det vil også ha betydning for avlastning av hovedveinettet inn mot Oslo.

10 Sak 5/20 Det å jobbe frem store samferdselsprosjekter i Norge er et tidkrevende arbeid der det er viktig med kontinuerlig oppfølging ovenfor ulike sentrale aktører. Det foregår nå prosesser, i ulike stadier, knyttet til flere del-strekninger langs Ring 4 og vi mener det er viktig å følge disse opp tett og samlet. En samlet tilnærming fra kommunene langs traseen vil også indirekte kunne ha stor betydning for påvirkningen av areal- og transportplanene som Viken fylkeskommune nå skal i gang med. Det er derfor viktig at de berørte kommuner nå konkret følger opp de initiativ som er tatt, og det fokus Ring 4 kan få ved etableringen av Viken fylkeskommune. Nye Indre Østfold kommune har tatt initiativ til å samle kommunene langs traseen i et interessefellesskap for å være pådriver i arbeidet. Det er flere definisjoner av traseen for Ring 4. Samarbeidet forholder seg i denne fase til traseen som tar utgangspunkt i Oslofjordforbindelsen, gjennom Drammen opp til Modum og Hønefoss, videre til Gardermoen ned til Lillestrøm og og langs en av sidene av Øyeren inn i Indre Østfold. Til den innledende diskusjon inviteres kommuner som gjennom dette omfattes av Ring 4 uavhengig av pågående KVU for vegforbindelse Øst for Oslo. Når endelig trasevalg for strekningen langs Øyeren og nedover i Østfold er foretatt (ref. denne KVU) er det naturlig å utvide samarbeidet med de kommuner som da blir inkludert i Ring av 13 kommuner har administrativt signalisert interesse for samarbeidet og denne sak fremmes til formell behandling i disse 11 kommuner for å avklare den enkeltes deltakelse. De kommuner som har signalisert interesse er Nye Asker, Lier, Øvre Eiker, Modum, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Nannestad, Nye Lillestrøm, Follo og Nye Indre Østfold kommuner. Saksopplysninger Organisering av samarbeidet. Det legges opp til en enkel samarbeidsstruktur som skal arbeide med følgende: - Delta aktivt på alle relevante høringer, seminarer o.l. - Ha tett kontakt med Viken Fylkeskommune, Statens Vegvesen o.l. - Drive påvirkningsarbeid ovenfor aktuelle politiske miljøer på nasjonalt plan. - Avholde fagseminarer.

11 Sak 5/20 - Utarbeide grafiske illustrasjoner og en samling av grafer med nøkkeltall og poenger som kan benyttes i arbeidet både av samarbeidet og av enkeltkommuner. - Gjennom facebook, avisinnlegg o.l. bidra til å få Ring4-begrepet til å feste seg. - Jobbe strategisk med Osloregionen og andre regionale samarbeid for å få frem budskapet gjennom flest mulig kanaler. På høringer, fagsamlinger o.l. bør «Ring 4-samarbeidet» delta i tillegg til berørte kommuner for å få frem traseens regionale betydning. En slik «dobbelt-representasjon» vil styrke påvirkningsarbeidet. Det er en rekke mulige samarbeidsformer som kan benyttes. Dette spenner fra de mer formelle (IKS, vertskommunesamarbeid, AS) til mer uformelle nettverk. Det foreslås at dette samarbeidet tar utgangspunkt i en enkel organisering og heller formaliseres ytterligere om det skulle vise seg hensiktsmessig på et senere tidspunkt. Samtidig må samarbeidet ha en tydelig politisk ledelse som kan fronte arbeidet utad. Konkret foreslås samarbeidet organisert som følger: - Årsmøte med ordførere og aktuell komiteleder fra kommunene. Årsmøtet velger et politisk arbeidsutvalg på 3 personer som fungerer som styringsorgan gjennom året og som kan fronte «Ring4» i ulike forum. - Rådmannsmøte med rådmenn / rådmannens representant og eventuelt en representant til for hver kommune. Organet forbereder årsmøtet og velger et arbeidsutvalg med 3 personer som foretar den løpende styring av arbeidet. De to arbeidsutvalgene arbeider i det vesentlige via telefonmøter og mail. Når det gjelder organisering av sekretariat er det også flere muligheter. Flere slike samarbeid har en form for sekretariat og / eller betalt lobbyist. Det er mange kommuner langs Ring 4 som jobber aktivt med deltraseer i dag. Følgelig er det alt i dag kommunale ressurser som jobber med så vel påvirkningsarbeid og reguleringsarbeid langs strekningen. Det anbefales derfor at samarbeidet organiseres med en enkel sekretariatsfunksjon som koordinerer en arbeidsgruppe bestående av 4 til 6 personer som alt jobber med problemstillingen fra enkeltkommuner. Indre Østfold kommune har tilbudt seg å ha sekretariatsfunksjonen og koordinere en slik arbeidsgruppen. Fremdriften i samarbeidet er tenkt slik: - Desember / januar: Politisk behandling i den enkelte kommune - Februar: Rådmannsmøte. Etablering av arbeidsutvalg. Forberedende avklaringer før årsmøtet. Møtet søkes avholdt sammen med KS kommunedirektørsamling 10. februar. - Mars «Stiftelsesmøte» / årsmøte. Etablering av arbeidsutvalg. Viken fylkeskommune og politisk ledelse i departementet inviteres til årsmøtet. Økonomiske konsekvenser Dersom forslagene nevnt over blir lagt til grunn trengs det ikke noen egen økonomi i samarbeidet. Saken har følgelig ingen økonomiske konsekvenser ut over den arbeidsinnsats som legges i arbeidet, samt eventuelle marginale kostkader knytte til egenandeler ved konferanse, markedsføringstiltak o.l.

12 Sak 5/20 Drøftinger Rådmannen mener det er hensiktsmessig at kommunen inngår i dette samarbeidet. Samarbeidet er enkelt organisert, men minimale kostnader, men bidrar samtidig til å styrke og systematisere arbeidet med Ring4. Dette vil for vår kommune kunne ha stor betydning knyttet til arbeidet med traseen Hokksund Hønefoss. En samlet innsats for Ring4 vil også bidra til å øke fokus på de muligheter som ligger i en slik ringvei, både for næringsliv og beboere. Slik vil arbeidet også bidra til å styrke utviklingen i vårt område på sikt. Selv om det ikke er tema nå kan det også være aktuelt å se på om «Ring4-samarbeidet» kan danne en dialogplattform som kommunene langs traseen over tid kan bruke på andre relevante områder. For eksempel kan disse kommunene ha stort utbytte av en felles holdning i arbeidet med areal og transportplan i Viken for å sikre at kommunene i «randsonen» rundt Oslo får ivaretatt sine ønsker og behov i den regionale planleggingen.

13 Sak 5/20

Ny modell for prosess og organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan

Ny modell for prosess og organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2061-9 Dato 11. januar 2019 Ny modell for prosess og organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 De samfunnsmessige utfordringene knyttet til transport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/19 19/1443 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 28. JANUAR 2019

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/19 19/1443 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 28. JANUAR 2019 MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 25.03.2019 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/19 19/1443 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 28. JANUAR 2019 6/19 19/1311

Detaljer

Notat. Til : Formannskapet. Fra : Ordfører. Kopi : KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT

Notat. Til : Formannskapet. Fra : Ordfører. Kopi : KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT Notat Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/04983-002 DRAMMEN 22.09.2004 KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT Bakgrunn Dette notatet er en oppfølging av Bystyrets

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Fylkeshuset, Drammen (møterom Biskopsrud) Møtedato: 26.11.2012 Tid: 08.30 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal

Detaljer

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet.

Saksutredning for høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen og varsling av oppstart av planarbeidet. Felles saksfremlegg om offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart av planarbeidet. Saksutredning for høring av planprogram for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 13:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner

Møteplan 8.30 Felles formannskapsmøte for kommunene Gran og Lunner Felles formannskapsmøte for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Felles formannskapsmøte for kommunene på Hadeland Lunner rådhus. Møtedato: 01.06. 2012 Tid: 08.30 for formannskapene i Gran og Lunner 10.00 for formannskapet i Jevnaker

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte kl. 18:30. Sted: Møterom Kulturetaten

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte kl. 18:30. Sted: Møterom Kulturetaten Modum kommune MØTEINNKALLING innkalles til møte 31.05.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Jar Martin Bjerring (SV) Liv Jane Tømte (A), Frank Jarle Engen (Frp) og Hanneke Molenaar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne-Bjørg Aspheim Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/861 POLITISK BUDSJETTPROSESS 2019 OG ARBEID MED MÅLFORMULERINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne-Bjørg Aspheim Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/861 POLITISK BUDSJETTPROSESS 2019 OG ARBEID MED MÅLFORMULERINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne-Bjørg Aspheim Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/861 POLITISK BUDSJETTPROSESS 2019 OG ARBEID MED MÅLFORMULERINGER Rådmannens innstilling 1. Skissert politisk prosess for økonomiplan

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/16873-1 Dato: 23.11.2010 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN 2013-2023 OG FORMELL

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/669-7 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/669-7 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Samferdselsdepartementet OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/669-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 113 21.04.2016 Vikna kommune - Melding om

Detaljer

80/10 Formannskapet Kommunestyret

80/10 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-33317/2010 Arkiv: 026 Offentlig høring av planprogram for felles areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 og varsling av oppstart

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen

Modum kommune MØTEINNKALLING UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen Modum kommune MØTEINNKALLING UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE innkalles til møte 06.05.2009 kl. 11.00-13.00 Sted: Kommunestyresalen Elevene kan møte kl. 10.45 for enkel lunch, brus og baguetter Møteleder: Forfall:

Detaljer

TILLEGGSSAKER TIL MØTE I FORMANNSKAPET kl. 1000

TILLEGGSSAKER TIL MØTE I FORMANNSKAPET kl. 1000 TILLEGGSSAKER TIL MØTE I FORMANNSKAPET 28.10.2019 kl. 1000 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 62/19 19/5235 SØKNAD OM FRIKJØP FOR VARAORDFØRER 2019-2023 63/19 19/5270 SØKNAD

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift

Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift - Areal- og transportplan - Buskerudbypakke 2 Areal- og transportplan ATM-utvalg 15. juni: Utkast til areal- og transportplan legges frem, for

Detaljer

Nasjonal transportplan NTP Innspill om hovedutfordringer

Nasjonal transportplan NTP Innspill om hovedutfordringer SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/3229-16 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Nasjonal transportplan NTP 2022-2033 - Innspill om hovedutfordringer Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 09.04.2019 19/23

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-8 Dato: 24.01.14 VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

REFERAT FRA TELEFONMØTE I ARBEIDSUTVALGET 26 APRIL 2019

REFERAT FRA TELEFONMØTE I ARBEIDSUTVALGET 26 APRIL 2019 REFERAT FRA TELEFONMØTE I ARBEIDSUTVALGET 26 APRIL 2019 Følgende deltok: Vidar Eltun, Even Aleksander Hagen, Per Berger, Jan Geir Solheim, Eirik Haga, Jørand Lunde og Arne Bang. Følgende saker var på dagsorden:

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 13.12.2011 kl. 18.00 Sted: Modumheimen kafeteriaen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Regionvise kommunemøter 26. og 29. april Akershus fylkeskommune

Regionvise kommunemøter 26. og 29. april Akershus fylkeskommune april 2019 Regionvise kommunemøter 26. og 29. april Akershus fylkeskommune Handlingsprogram for samferdsel 2020 2023 Agenda for møtet Orienteringer Viken fylkeskommune fra 2020 og ny infrastrukturavdeling

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 Organ: Region Vestviken Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2013 Tid: 12:00 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal møte. SAKSLISTE Møtesakstype/nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sigdal Møtedato:14.09.2018 Tid: 12:00-15:00 Til stede på møte Funksjon Navn Parti Kommune Leder og ordfører Gustav Kalager A Krødsherad Ordfører Tine

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART Organ: Fellesnemnda Dato: 28.10.2016 Tid: 08:00 10:00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Lene Conradi MØTEPROTOKOLL Tilstede: Forfall: Tilstede: Fellesnemndas medlemmer: Lene Conradi (H), Leif Frode

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall:

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall: Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 29.08.2007 kl. 18.00 Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Mandag 06.06.2011, kl 09.00-13.00 Sted: Ringerike rådhus, Formannskapssalen Møtedeltagere Til stede Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.01.2018 17/33189 17/259736 Saksbehandler: Erik Kjeldstadli Saksansvarlig: Øyvind Brandt Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Modum Møtedato: Tid: 10:00-14:00

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Modum Møtedato: Tid: 10:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Modum Møtedato: 09.03.2017 Tid: 10:00-14:00 Til stede på møte Funksjon Navn Parti Møtt for Ordfører i Krødsherad, Gustav Kalager A leder i regionråd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Nasjonal transportplan : Oppdrag 1

Nasjonal transportplan : Oppdrag 1 Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2061-8 Dato 11. januar 2019 Nasjonal transportplan 2022 2033: Oppdrag 1 Vi viser til vårt brev om ny modell for prosess og organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/2112 KOMMUNAL PLANSTRATEGI - ØYER 2016-2019 Saksbehandler: Bente Moringen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/15 Formannskapet 08.12.2015 116/15 Kommunestyret 17.12.2015

Detaljer

Nasjonal transportplan : Oppdrag 5

Nasjonal transportplan : Oppdrag 5 Ifølge liste Deres ref Vår ref 19/172-5 Dato 08. mai 2019 Nasjonal transportplan 2022-2033: Oppdrag 5 Vi viser til brev av 28.03.2019 med oppdrag 3 der det ble varslet at Samferdselsdepartementet ville

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

Møteinnkalling for PSU fellesnemnda 5K. Saksliste

Møteinnkalling for PSU fellesnemnda 5K. Saksliste Møtedato: 27.02.2018 Møtested: Trøgstad kommunehus, Kantina Møtetid: 16:00 18:00 NB! Merk møtetiden! Møteinnkalling for PSU fellesnemnda 5K Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentanter kan bli

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Krødsherad Møtedato: Tid: 12:00 15:30. Til stede på møte

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Krødsherad Møtedato: Tid: 12:00 15:30. Til stede på møte MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Krødsherad Møtedato:16.02.2018 Tid: 12:00 15:30 Til stede på møte Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder, ordfører i Krødsherad Gustav Kalager (A) Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Veileder regionale planstrategier

Veileder regionale planstrategier Veileder regionale planstrategier Maylinn Stomperud Harstad 18.mai 2011 Hva elementer skal planstrategien bestå av?..planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 28.01.2013 6/13 Kommunestyret 04.02.2013 SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE, VEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 232/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.10.2014 86/14 Kommunestyret 03.11.2014 BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Berit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: Tid: 18.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: Tid: 18.30 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 30.04.2013/MSL Møtested: Politikerrommet, Heggin I Møtedato: 13.05.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen onsdag 8. mai kl. 1300

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge Saksfremlegg - arkivsak 05/16360

Detaljer

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Drammen kommune og Buskerudbysamarbeidet Innledning: Drammen kommune i ulike samarbeidsrelasjoner 1. Buskerudbysamarbeidets

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Planutvalget har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Planutvalget har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Planutvalget har møte den 15.10.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/15440-1 Dato: * BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036, 2. GANGS BEHANDLING AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL PLANPROGRAM INNSTILLING TIL: Formannskap

Detaljer

7. September 2017 Bypakkekonferansen BUSKERUDBYPAKKE 2

7. September 2017 Bypakkekonferansen BUSKERUDBYPAKKE 2 7. September 2017 Bypakkekonferansen BUSKERUDBYPAKKE 2 Buskerudbyen er Norges femte største byområde Staten, fylkeskommunen og kommunene har et felles mål om å utvikle byområdet. Buskerudbypakke 2 og statens

Detaljer

Vedtekter for Regionrå det for Midt-Buskerud

Vedtekter for Regionrå det for Midt-Buskerud Vedtekter for Regionrå det for Midt-Buskerud 1 Deltakerkommuner Regionrådet for Midt-Buskerud består av kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. 2 Formål Regionrådet for Midt-Buskerud skal være et samarbeids-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser

MØTEPROTOKOLL. Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Kontorbygget på Tretten - 2. etasje Møtedato: 26.01.2016 Tid: 12:00-14:00 Funksjon Navn Forfall Leder John Berge Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 25.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00 DRAMMEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2002 Tid: 10.00 Forfall må meldes til administrasjonstjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 6593/18 Arkivsaksnr.: 18/ FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN"

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 6593/18 Arkivsaksnr.: 18/ FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 6593/18 Arkivsaksnr.: 18/1017-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN / NASJONAL TRANSPORTPLAN HØRINGSUTTALELSE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 57/12 REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021/ NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

NTP : Rammer, oppdrag og status

NTP : Rammer, oppdrag og status Foto: Jernbanedirektoratet NTP 2022-2033: Rammer, oppdrag og status Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP KS, 31. mai 2018 Nasjonal transportplan 2022-2033 1 Nasjonal transportplan Overordnet

Detaljer

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 04/04983-010 Dato: 10.11.04 FRAMTIDAS KOMMUNESTRUKTUR - DRØFTINGSSAK INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: Ordførers innstilling: Saken

Detaljer

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/951

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/951 Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 13/951 KOMMUNEPLAN FOR ØYER 2014-2025 - SAMFUNNSDELEN 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: Lev i Øyer! Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025. Høringsutkast

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Møteinnkalling for PSU fellesnemnda 5K. Saksliste

Møteinnkalling for PSU fellesnemnda 5K. Saksliste Møtedato: 13.12.2017 Møtested: Spydeberg kommunehus Møtetid: 15:30 Møteinnkalling for PSU fellesnemnda 5K Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentanter kan bli innkalt. Forfall meldes til fellesnemndas

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 24.09.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Nasjonal transportplan : Oppdrag 4 Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser

Nasjonal transportplan : Oppdrag 4 Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser Ifølge liste Deres ref Vår ref 19/172-4 Dato 7.mai 2019 Nasjonal transportplan 2022-2033: Oppdrag 4 Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser Vi viser til vårt brev av 11.01.19 om

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 05.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Krødsherad Møtedato: Tid: 12:00. Til stede på møtet: Navn

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Krødsherad Møtedato: Tid: 12:00. Til stede på møtet: Navn Møtested: Krødsherad Møtedato: 21.11.2014 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Til stede på møtet: Navn Terje Bråthen Kari Ask Jens Sveaas Olav Skinnes Anita Larsen Turid Wickstrand Iversen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: 140

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/ Arkiv: 140 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 12/4035-20 Arkiv: 140 REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 5. 12/15 15/8733 Kjønnsbalanse i hovedkomite for miljø og areal og kontrollutvalget - valg. Ringerike kommune,

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 5. 12/15 15/8733 Kjønnsbalanse i hovedkomite for miljø og areal og kontrollutvalget - valg. Ringerike kommune, Ringerike kommune Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 25.05.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Nasjonal transportplan Innspill fra Østfold om hovedutfordringene på transportområdet

Nasjonal transportplan Innspill fra Østfold om hovedutfordringene på transportområdet Saksnr.: 2018/8451 Løpenr.: 39418/2019 Klassering: N00 Saksbehandler: Hans Arne Bjerkemyr Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen 19.03.2019 Fylkestinget 28.03.2019

Detaljer

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget Møtedato: 18.10.2013 (fellesmøte nr. 2/2013 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 09.00-13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 08-09/2013 Innkallet: Funksjon: Navn:

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Videre arbeid med Buskerudbypakke 2. Formannskapet

Videre arbeid med Buskerudbypakke 2. Formannskapet Videre arbeid med Buskerudbypakke 2 Formannskapet 23.05.2017 23.05.2017 Forslag til Buskerudbypakke 2 bystyrevedtak 20.09.16 Anbefalt forslag til Buskerudbypakke 2 ble behandlet av bystyret 20.09.16. La

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Herredshuset i Sigdal Møtedato: 07.09.2011 Tid: 12.00 Lunsj serveres fra kl. 11.30 i kantina på Herredshuset. Samferdselssjef Gro Rygseter Solberg vil innlede om fylkesvegstrategiarbeidet

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

HOVEDVEGSYSTEMET I YTRE LIER. UTLEGGING AV KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING PÅ HØRING.

HOVEDVEGSYSTEMET I YTRE LIER. UTLEGGING AV KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING PÅ HØRING. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 55/07 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 02/4796-14 Org.enhet Byplan Møtedato 12.06.2007 Utvalg Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.04.2018 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Kristine Norman Nestleder Kjell Tore

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sak 5/13 MØTEINNKALLING - Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Os skole, Biblioteket MERK, endret møtested Dato: 12.03.2013 Tid: 19:00 Godkjenning av protokoll SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 12/2127 TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 25.01.2017 Tid: 14:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1070-7 Saksbehandler: Svein-Åge Trøbakk, Plansjef Steinkjer kommune Ansvarlig leder: Per Morten Bjørgum,Enhetsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer