: Automatic Transmission Fluid High Torque

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": Automatic Transmission Fluid High Torque"

Transkript

1 16000HT Utgivelsesdato: Redigert: Erstatter: versjon: 3.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode Produkt : : 16000HT : Mikstur 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Relevante, identifiserte bruksområder Bruksmåte Bruk av stoffet/blandingen Bruk av stoffet/blandingen Bruke kategori : Profesjonell bruk : Pleieprodukter for biler : Smøremidler og additiver Bruk som blir frarådd 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet MPM International Oil Company Cyclotronweg HN Delft - Nederland T +31 (0) F +31 (0) Nødtelefonnummer Nødtelefon : Hydraulikkvæsker og tilsetningsstoffer : +31 (0) ( GMT+1) Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Norway Poisons Information Directorate of Health and Social Affairs P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo : FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Stoffblandinger/Stoffer: SDB EU 2015: I henhold til vedlegg II i forordning (EF) nr 453/2010 (REACH vedlegg II) Ikke klassifisert Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet 2.2. Merkingselementer Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Ekstra merking til visningekstra klassifisering(er) til visning EUH setninger : EUH210 - er tilgjengelig på anmodning. Tilleggssetninger 2.3. Andre farer 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoffer : Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning (versjon: 3.0) NO (norsk) 1/6

2 3.2. Stoffblandinger Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-, baseolje - uspesifisert. (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr.) Asp. Tox. 1, H304 Methacrylate copolymeer (EU nr) Eye Irrit. 2, H319 Merknader H-setningenes klartekst, se videre seksjon 16 : Merknad L: Klassifiseringen som kreftframkallende kan utelates dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt målt ved bruk av IP 346 «Bestemmelse av polysykliske aromater i ubrukte basesmøreoljer og asfaltenfrie petroleumsfraksjoner indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid», Institute of Petroleum, London. Denne merknaden får bare anvendelse på visse komplekse oljebaserte stoffer i del 3 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Førsthjelp Generell Etter innånding Etter hudkontakt Etter øyekontakt Etter fortæring : Ta straks av forurensede klær. : Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. I alle tvilstilfeller, eller dersom symptomene vedvarer, kontakt lege. : Vask forsiktig med mye såpe og vann. : Ved kontakt med øynene, skyll straks med klart vann i minutter. : Skyll munnen i vann. Tilkall legen umiddelbart. Ikke fremkall oppkast De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Symptomer/virkninger : Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Etter hudkontakt Etter øyekontakt : Kan utløse en allergisk hudreaksjon. : Kan forårsake øyeirritasjon Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Behandles symptomatisk. Tilkall lege. 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Egnede slukkemidler Uegnet slukningsmiddel : Vann, pulver, skum og CO2. tørt kjemisk pulver, alkoholresistent skum, karbondioksid (CO2). : Ikke bruk en sterk vannstrøm Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brannfare : Utsatt for høy temperatur kan det oppløses og samtidig frigjøre giftige damper Råd til brannmannskaper Beskyttelsesutstyr for brannmenn : Bruk et selvstendig åndedrettsvern og en vernedress som tåler kjemikalier. Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. Annen informasjon (brannslokking) : Ved forbrenning: frigjøring av (meget) giftig gass/damp. Om mulig, kjøl ned beholderne / tankene med vannspray. 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Alminnelige forholdsregler : Ved utilsiktet spill, kan gulvet bli glatt. Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt For personell som ikke er nødpersonell Verneutstyr : Bruk egnede verneklær og -hansker For nødhjelpspersonell Verneutstyr : Åndedrettsvern skal benyttes. Bruk egnede verneklær og -hansker Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå utslipp til miljøet. Myndighetene må varsles dersom væske trenger ned i kloakken eller i offentlige vannløp Metoder og materialer for oppsamling og rensing Til opprydding : Det utspilte materialet fanges opp ved å demme opp eller med absorberende materialer for å hindre utslipp til kloakksystemet eller elver. Rengjøringsmetoder : Mindre søl absorberes med sand eller inert absorbent og for flyttes til sikkert sted (versjon: 3.0) NO (norsk) 2/6

3 Andre opplysninger : Ved utilsiktet spill, kan gulvet bli glatt Henvisning til andre avsnitt For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringkontroll/personlig verneutstyr". For ytterligere informasjon, se avsnitt 13. Informasjon om sikker håndtering - se kapittel 7. 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Ytterligere farer under behandling : Unngå aerosol dannelse. Beskyttelsestiltak for sikker håndtering Hygieniske forhåndsregler : Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Tekniske tiltak : Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. Oppbevaringsbetingelser Uforenlige produkter Lagringstemperatur : < 40 C Lagringsplass 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) : Oppbevares bare i originalemballasjen. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. : Oksideringsmidler. syrer og baser. 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametrer Ytterligere informasjon 8.2. Begrensning av eksponering Tekniske tiltak: Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. Unngå kontakt med huden og øynene. Personlig verneutstyr: Vernebriller. Hansker. Materialvalg for verneklær: Bruk egnede verneklær, -hansker og -briller/ansikts- sjerm Håndvern: Bruk egnede vernehansker : Må kun oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i lukket beholder. : Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer som må kontrolleres i henhold til hygieniske grenseverdier. type materiale Gjennomtrenging Tykkelse (mm) Penetrering Standard Øyebeskyttelse: Vernebriller Nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minutter) >0,38 EN ISO 374 type Anvendelse karakteristikker Standard Vernebriller EN 166 Hud- og kroppsvern: Bruk egnede verneklær, -hansker og -briller/ansikts- sjerm Åndedretssvern: Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Det er unødvendig å bruke åndedrettsvern ved normal bruk av produktet Personlig verneutstyr symbol(er): Øvrige opplysninger: Brukeren er ansvarlig for å ta de nevnte forholdsreglene og sørge for å ha fullstendig og tilstrekkelig informasjon for å bruke produktet (versjon: 3.0) NO (norsk) 3/6

4 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstand : Væske Utseende Farge Lukt Luktterskel ph Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) Smeltepunkt Frysepunkt Kokepunkt : Oljelik. : mørkebrun. : karakteristisk. Flammepunkt : 216 C EN ISO 2592 Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Antennelighet (fast stoff, gass) Damptrykk Relativ damptetthet ved 20 C Relativ tetthet Massetetthet : C DIN Løselighet Log Pow : Lite oppløselig i vann. Viskositet, kinematisk : 37,3 40 C Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaper Brannfarlige egenskaper Eksplosjonsgrenser 9.2. Øvrige opplysninger 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Ingen under normale forhold Kjemisk stabilitet Stabil i normale bruksforhold Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Uforenlige materialer syrer og baser. Oksideringsmidler Farlige nedbrytingsprodukter Ved utsettelse for høye temperaturer, kan det frigjøres farlige nedbrytningsprodukter som karbonmonoksid og -dioksid, røyk, nitrogenoksider (NOx), svovelforbindelser. 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet (oral) Akutt toksisitet (hud) Akutt toksisitet (innånding) LD 50 oral rotte LD50 hud kanin LC50 inhalering rotte (støv/tåke - mg/l/4t) Hudetsing/hudirritasjon Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon > 5000 kilogram > 2000 mg/kg 5,53 mg/l/4h (versjon: 3.0) NO (norsk) 4/6

5 Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Kreftframkallende egenskap Giftighet for reproduksjon STOT enkelteksponering STOT gjentatt eksponering Aspirasjonsfare (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt) Viskositet, kinematisk 37,3 40 C Øvrige opplysninger : Når den brukes og håndteres i henhold till spesifikasjoner, har produktet ikke noen skadelige effekter i henhold til våre erfaringer og den informasjon som er gitt til oss. 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) LC50 fisk 1 LC50 andre vannlevende organismer 1 ErC50 (alger) NOEC chronic fish Persistens og nedbrytbarhet > 100 mg/l 96h > 100 mg/l > 100 mg/l 48h 100 mg/l Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumuleringsevne Ikke etablert. Log Pow > 3 Bioakkumuleringsevne Mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre skadevirkninger Ingen data tilgjengelige. 13: INSTRUKSER VED DISPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Regional lovgivning (avfall) : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter. Avfallshåndterings-metoder Anbefalinger for avfallsbehandling Europeisk avfallsliste (EAL) kode : Innholdet/beholderen avhendes i henhold til den godkjente avfallsinnsamlerens sorteringsinstrukser. : Innhold/beholder leveres Elimineres på en godkjent behandlingssstasjon. : * - Mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN ADR IMDG FN-nummer FN-forsendelsesnavn (versjon: 3.0) NO (norsk) 5/6

6 14.3. Transport fareklasse (es) Emballasjegruppe Miljøfarer Miljøskadelig : Nei Miljøskadelig : Nei Maritim forurensningskilde : Nei Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner Særlige forsiktighetsregler ved bruk Transport på vei Ingen data tilgjengelige Sjøfart Ingen data tilgjengelige Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen eu-forskrifter Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger Har ikke inneholde ingredienser fra REACH kandidaten stoff (er) liste Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV Inneholder ingen stoffer som er underlagt Forskrift (EF) nr. 649/2012 av det Europeiske Parlament og Råd fra 4. juli, 2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier. Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Råd fra 20. juni, 2019, angående vedvarende organiske forurensende stoffer Nasjonale forskrifter Vurdering av kjemikaliesikkerhet 16: ANDRE OPPLYSNINGER H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: Asp. Tox. 1 Aspirasjonsfare, Kategori 1 Eye Irrit. 2 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2 H304 H319 EUH210 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. er tilgjengelig på anmodning. SDS MPM REACH Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet (versjon: 3.0) NO (norsk) 6/6

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12-04-2017 Redigert: 14-02-2018 : Versjon: 1.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II Utgivelsesdato: 24-05-2011 Redigert: 23-03-2018 : Versjon: 1.02 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Utgivelsesdato: 01/04/2014 Redigert: 20/04/2015 Erstatter: 01/04/2014 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1. Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Stoff-navn : Plastic additive 21

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 3.

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 3. 05000F Redigert: 23-9-2014 versjon: 3.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode : : 05000F 1.2. Relevante

Detaljer

: Brannstopp mansjett endeløs CFS-C EL

: Brannstopp mansjett endeløs CFS-C EL 302742 30.03.2017 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 72075120 1.2. Relevante

Detaljer

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruke. : Rengjøringsmiddel

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruke. : Rengjøringsmiddel Ecoforce Gulvpleie Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 07/03/2017 : Versjon: 10.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Easy Iron / Strykelett

: Easy Iron / Strykelett Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 04/11/2016 : Versjon: 10.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

: Hydraulic Oil HVI 32 Zinc Free

: Hydraulic Oil HVI 32 Zinc Free Redigert: 9-7-2014 versjon: 3.0 32000ZF 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode : : 32000ZF 1.2.

Detaljer

: Eurol Syncool EPU. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: Eurol Syncool EPU. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 13-7-2016 Redigert: 13-7-2016 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blandinger Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Ketamine Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KJEMIKALIEKLUT (228600, )

Sikkerhetsdatablad KJEMIKALIEKLUT (228600, ) 302485 25.11.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

Soap Dispenser 4,5 kg Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

Soap Dispenser 4,5 kg Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 10920 Redigert: 08-10-2012 : versjon: 1.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikasjon Stoff-navn : Produktkode : 10920 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Remifentanil Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Paracetamol Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr.

Redigert: Erstatter: Versjon: Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr. Utgivelsesdato: 07.02.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

: Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free

: Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free Redigert: 9-7-2014 versjon: 3.0 31000ZF 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode : : 31000ZF 1.2.

Detaljer

: ATF Automatic Transmission Fluid MB

: ATF Automatic Transmission Fluid MB Utgivelsesdato: 18-10-2010 Redigert: 23-9-2014 versjon: 2.0 16000MB 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 16000MB 1.2.

Detaljer

: Vardenafil hydrochloride CRS

: Vardenafil hydrochloride CRS Utgivelsesdato: 28/11/2013 Redigert: 19/02/2014 Erstatter: 28/11/2013 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar BL001000 Redigert: 26-9-2016 versjon: 1.2 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : BL001000 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: : Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale/nasjonale/internasjonale/lokale forskrifter.

Redigert: Erstatter: Versjon: : Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale/nasjonale/internasjonale/lokale forskrifter. Utgivelsesdato: 14.09.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

: ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE CRS

: ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 27/11/2009 Versjon: 5.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 2.

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 2. Redigert: 10-4-2014 versjon: 2.1 66000 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form Stoff-navn EU nr : Stoff : : 232-373-2Petrolatum CAS-nr

Detaljer

: Vaseline Acid-Free

: Vaseline Acid-Free Redigert: 10-4-2014 versjon: 2.1 66000 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Stoff Stoff-navn EU nr : : 232-373-2Petrolatum CAS-nr

Detaljer

: Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

: Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck 04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck Redigert: 14-4-2014 versjon: 6.5 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

: Novoryt smeltevoks

: Novoryt smeltevoks 302846 30.04.2017 Versjon: 8.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 30110650, 30110640,

Detaljer

: NOFIRNO Fire Safe Sealant

: NOFIRNO Fire Safe Sealant Utgivelsesdato: 04.11.2016 Redigert: 22.08.2018 Erstatter: 22.09.2017 Versjon: 3.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 OSS162 Redigert: 16-06-2011 : versjon: 1.0 SEKSJON1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikasjon Stoff-navn : OSS DSG-OLJE SYNTETISK DSG Produktkode : OSS162

Detaljer

: Premium Ceramic Paste Pressure Pack

: Premium Ceramic Paste Pressure Pack Redigert: 3-11-2017 Erstatter: 22-8-2014 versjon: 3.0 PP200CR 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. : Gojo Multi AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Sikkerhetsdatablad. : Gojo Multi AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301285 01/02/2016 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

: Sterisol Flytende såpe, uten parfyme

: Sterisol Flytende såpe, uten parfyme 301011 01.09.2017 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 4810, 4819 Produkttype

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 16000ZF6 Utgivelsesdato: 9-8-2019 Redigert: 9-8-2019 Erstatter: 3-11-2014 versjon: 7.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Webac tetteplugg

Sikkerhetsdatablad Webac tetteplugg Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Synonymer : Webac Flens 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar BL030000 Redigert: 6-3-2014 versjon: 4.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn : Produktkode : BL030000 1.2.

Detaljer

: Litex Skjøtebånd Gummiert, Litex Rørmansjett, Litex Mansjett Hjørne, Litex Slukmansjett

: Litex Skjøtebånd Gummiert, Litex Rørmansjett, Litex Mansjett Hjørne, Litex Slukmansjett 302896 30.04.2017 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad Litex Skjøtebånd Gummiert, Litex Rørmansjett, Litex Mansjett Hjørne, Litex Slukmansjett AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

: Heavy Duty Grease. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

: Heavy Duty Grease. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Utgivelsesdato: 6-6-2012 Redigert: 8-3-2019 Erstatter: 6-6-2012 versjon: 1.2 65000H 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger

Detaljer

Glans Tørremiddel Sikkerhetsdatablad

Glans Tørremiddel Sikkerhetsdatablad Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 15/08/2018 : Versjon: 10.11 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: BorgWarner Fluid Gen I

: BorgWarner Fluid Gen I 50000BWH Utgivelsesdato: 11-12-2015 Redigert: 11-12-2015 versjon: 1.2 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 50000BWH

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

: PANDOMO CC No. 3 Blau Bleu Blue Blauw

: PANDOMO CC No. 3 Blau Bleu Blue Blauw PANDOMO CC No. 3 Blau Bleu Blue Blauw Utgivelsesdato: 13.09.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

: DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid

: DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid 16000DSG Utgivelsesdato: 14-2-2011 Redigert: 1-8-2019 Erstatter: 23-5-2016 versjon: 2.2 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode

Detaljer

: Gearbox Oil 75W GL-4 Premium Synthetic

: Gearbox Oil 75W GL-4 Premium Synthetic 18000VW Redigert: 23-4-2014 versjon: 3.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : : 18000VW 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: Lithium Complex grease EP-2/3 Blue

: Lithium Complex grease EP-2/3 Blue 65000HDB Utgivelsesdato: 21-7-2015 versjon: 1.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode Produkttype

Detaljer

: Automatic Transmission Fluid LV

: Automatic Transmission Fluid LV Utgivelsesdato: 30-8-2013 Redigert: 4-2-2015 versjon: 2.0 16000LV 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode

Detaljer

: Toilet Cleaner Marine

: Toilet Cleaner Marine Utgivelsesdato: 17/03/2017 Redigert: 16/03/2015 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoffblandinger

Detaljer

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen Utgivelsesdato: 13.01.2010 Redigert: 01.06.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad er ikke påkrevet for dette kjemikaliet i henhold til REACH artikkel 31. Dette et er utarbeidet på frivillig grunnlag AVSNITT

Detaljer

: 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Prem.Synth.

: 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Prem.Synth. 57000 Utgivelsesdato: 19-1-2012 Redigert: 10-10-2014 versjon: 1.3 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 57000 1.2. Relevante

Detaljer

SILCOMP 3 & /04/2015. Sikkerhetsdatablad SILCOMP 3 & 3-00

SILCOMP 3 & /04/2015. Sikkerhetsdatablad SILCOMP 3 & 3-00 ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 300197 10/04/2015 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte

Detaljer

: HYOSCINE HYDROBROMIDE CRS

: HYOSCINE HYDROBROMIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 29/05/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Cementitious Coating

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Dekkmonteringspasta II

Sikkerhetsdatablad Dekkmonteringspasta II 301595 05/04/2016 Versjon: 6.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Tel: +31 (0)

Tel: +31 (0) Utgivelsesdato1:0/12/201 8 Redigert: 03/12/2018 : Versjon: 10.03 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: DRY & SHINE RINSE WAX

: DRY & SHINE RINSE WAX Utgivelsesdato: 08/11/2018 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode : 15161

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 Installation products, methoxysilane-containing

Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0  Installation products, methoxysilane-containing Utgivelsesdato: 14.03.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1. Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn

Detaljer

: VINPOCETINE IMPURITY A CRS

: VINPOCETINE IMPURITY A CRS Utgivelsesdato: 30/08/2013 Redigert: 30/08/2013 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: DALTEPARIN SODIUM CRS

: DALTEPARIN SODIUM CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 22/04/2008 Versjon: 5.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Kakaosmør, pellets økologisk produksjon

: Kakaosmør, pellets økologisk produksjon Kakaosmør, pellets økologisk produksjon Utgivelsesdato: 22.12.2016 Redigert: 27.02.2017 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

: Tyre Dressing. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: Tyre Dressing. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 15/06/2016 Redigert: 15/06/2016 : Versjon: 1.2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

: Multisorb oljeabsobent

: Multisorb oljeabsobent i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301292 01/02/2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 215/83 sdato AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Side 1/5 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

: FLUCYTOSINE CRS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: FLUCYTOSINE CRS. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 02/04/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Turtle Wax ORIGINAL (101) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 22/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.

Turtle Wax ORIGINAL (101) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 22/04/2015 Redigert: : Versjon: 1. Turtle Wax ORIGINAL (101) Utgivelsesdato: 22/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn

Detaljer

: Langtidsvirkende gjødsel Green Viking

: Langtidsvirkende gjødsel Green Viking 304239 03.12.2018 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal Smältlim 282 Universal Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: Clopidogrel Besilate CRS

: Clopidogrel Besilate CRS Utgivelsesdato: 26/07/2016 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Clopidogrel Besilate

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MY_ART

Sikkerhetsdatablad MY_ART 301887 17.06.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 454 1.2. Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

: Supersvamp til bad

: Supersvamp til bad 301576 01/03/2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : REN489 Produkttype

Detaljer

Sikkerhetsdatablad PowerGranules

Sikkerhetsdatablad PowerGranules 301993 24.06.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 11093 1.2. Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Myggolf Sneglestopp

Sikkerhetsdatablad Myggolf Sneglestopp Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo. Farlige ingredienser: ACETIC ACID EINECS CAS REACH CLP Procent

P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo. Farlige ingredienser: ACETIC ACID EINECS CAS REACH CLP Procent Utgivelsesdato 15/06/2016 Redigert 30/05/2018 Versjon 1.1 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 18000LS Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5 Premium Synthetic Limited Slip Utgivelsesdato: 25-1-2018 Redigert: 24-7-2019 Erstatter: 25-1-2018 versjon: 5.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. : WICPRO Fargepasta AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Sikkerhetsdatablad. : WICPRO Fargepasta AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301112 20/12/2015 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

: Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity

: Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity 05000VLV Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity Utgivelsesdato: 3-6-2015 versjon: 1.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form

Detaljer

: CFS-S ACR akryl brannstopp fugemasse

: CFS-S ACR akryl brannstopp fugemasse 302753 30.03.2017 Versjon: 4.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 7435859, 7435963 Synonymer

Detaljer

: Hand Cleaner Classic Red

: Hand Cleaner Classic Red Utgivelsesdato: 14-3-2012 Redigert: 14-3-2012 versjon: 1.01 10100 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Abratex Falsolja 80

Sikkerhetsdatablad Abratex Falsolja 80 300717 01.11.2018 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: Fork Oil Medium Heavy 15W

: Fork Oil Medium Heavy 15W Redigert: 17-2-2012 versjon: 2.0 51000C 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode Produkt : 51000C : Blanding 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. : PERI-Clean AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Sikkerhetsdatablad. : PERI-Clean AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 300807 18.12.2017 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

(EF) /2008 [CLP]

(EF) /2008 [CLP] Utgivelsesdato: 22/05/2014 Redigert: 27/04/2016 : Versjon: 1.3 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Navn Produktkode

Detaljer

Glyko-Premium Mix I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

Glyko-Premium Mix I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 50% 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

: Brannstopp BL/PL Fyllmasse CFS-FIL

: Brannstopp BL/PL Fyllmasse CFS-FIL 302741 30.03.2017 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 72052899 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Safety Data Sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006, as amended. Utgivelsesdato:24/07/2015 Redigert: : Versjon: 1.

Sikkerhetsdatablad Safety Data Sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006, as amended. Utgivelsesdato:24/07/2015 Redigert: : Versjon: 1. Utgivelsesdato:24/07/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Mangiferin

Detaljer

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen Utgivelsesdato: 13.01.2010 Redigert: 01.06.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad er ikke påkrevet for dette kjemikaliet i henhold til REACH artikkel 31. Dette et er utarbeidet på frivillig grunnlag AVSNITT

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MEMBRAN PREPRUFE 160R Plus & 300R Plus

Sikkerhetsdatablad MEMBRAN PREPRUFE 160R Plus & 300R Plus Sikkerhetsdatablad MEMBRAN PREPRUFE 160R Plus & 300R Plus AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : MEMBRAN PREPRUFE 160R Plus

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Produsent NMC sa Gert-Noël-Strasse B-4731 Eynatten T

Sikkerhetsdatablad. Produsent NMC sa Gert-Noël-Strasse B-4731 Eynatten T Utgivelsesdato: 01.07.2019 Redigert: 01.07.2019 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Andre identifikasjonsmidler

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: : Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale/nasjonale/internasjonale/lokale forskrifter.

Redigert: Erstatter: Versjon: : Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale/nasjonale/internasjonale/lokale forskrifter. Utgivelsesdato: 03.02.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

: Instant Red Gasket (Pressure Pack)

: Instant Red Gasket (Pressure Pack) Utgivelsesdato: 2-11-2011 Redigert: 3-11-2017 Erstatter: 22-1-2015 versjon: 3.0 PP200R 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger

Detaljer

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruke. : Rengjøringsmiddel

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruke. : Rengjøringsmiddel Ecoforce Oppvask / Washing up liquid Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 16/08/2018 : Versjon: 10.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Turtle Wax WAX IT WET (098) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 29/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.

Turtle Wax WAX IT WET (098) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 29/04/2015 Redigert: : Versjon: 1. Turtle Wax WAX IT WET (098) Utgivelsesdato: 29/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Dustex. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.3.0

Sikkerhetsdatablad. Dustex. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.3.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Informasjon: Kalsium lignosulfonat / Natrium lignosulfonat 1.2. Identifiserte

Detaljer