NTP-prosessen. Fylkesordførar Jon Askeland Fylkesdirektør Dina Lefdal Fylkesdirektør Håkon Rasmussen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTP-prosessen. Fylkesordførar Jon Askeland Fylkesdirektør Dina Lefdal Fylkesdirektør Håkon Rasmussen"

Transkript

1 NTP-prsessen Fylkesrdførar Jn Askeland Fylkesdirektør Dina Lefdal Fylkesdirektør Håkn Rasmussen

2 Fylkesrdførar Jn Askeland

3 Vassledningsbrt på E39 Skred på Osterøy Jølster

4 Kr er me i prsessen?

5 Om NTP-prsessen Dina Lefdal, fylkesdirektør fr infrastruktur g veg

6 Nasjnal transprtplan NTP presenterer regjeringa sin transprtplitikk Vedtakast av Strtinget våren 2021 Samferdselsdepartementet har teke ver styringa av prsessen Ikkje lenger eit grunnlagsdkument sm går på høyring Ligg føre ei rekkje delutgreiingar på Transprtetatane fått i ppdrag å kme med framlegg til pririteringar innan 13. mars. Den vidare prsessen er ikkje avklara

7 Innspel Fylkeskmmunane g dei stre byane er inviterte til uttale med frist 14. mai. Løysingar i priritert rekkjefølgje Klårgjere samanheng mellm utfrdringar g framlegg til løysingar I kva grad vil fylkeskmmunane/strbyane priritere løysingar på mråde der ein sjølve har eit ansvar

8 Strategisk g verrdna plan NTP går ver tlv år Første seks åra: Knkrete prsjekt/tiltak/løysingar Siste seks åra: Strategisk g heilskapeleg, vekt på transprtkrridrar Priritere dei mest effektive løysingane sm løyser dei viktigaste utfrdringane fyrst

9 Utfrdrande prsess Samferdselsverksemdene skal levere sitt grunnlag 13. mars Vi veit ikkje når dkumentet blir gjrt tilgjengeleg - kan ikkje basere vårt framlegg på vurderingar herifrå Har ikkje eit fagleg grunnlag å byggje på Nytt fylke Trnge rammer Vi veit ikkje krleis ny NTP vil sjå ut Kva betyr meir strategisk g verrdna? Lite transparent prsess

10 Vedtak i fylkestinga m dei viktigaste utfrdringane

11 Dei viktigaste utfrdringane til NTP a) Skred g flaum b) Vedlikehald c) Klima g miljø d) Overføring av gds frå veg til sjø g bane e) Trygge skulevegar

12 . Det nye fylket har behv fr Ferjefri E39: ta msyn til reisetid, gd kmmunikasjn internt, regularitet g høge ikkje minst mt kstnader knytt til bergensmrådet fjrdkryssingane, Vegstrekningar med høg Leie trafikk, låg standard, utan gjennmgangstrafikken gul stripe, rasutsett utanm Bergen utfrdringane knytt til høg Fjellvergangar med dårleg trafikk g låg vegstandard regularitet g utfrdringar nrdver frå Bergen med tunnelsikring

13 Fylkesveg sm mkøyring fr riksveg Anleggmidlar fr breibandsutvikling i heile fylket innan fem år NTP må avklare samfunnsmessige g øknmiske knsekvensar g plitiske val av ny teknlgi

14 Sgn g Fjrdane g Hrdaland med kvar sine vedtak Hrdaland: E39/E16 Ringveg øst E39 Hrdfast E39 Nrdhrdlandstunnelen (n Vågsbtn-Klauvaneset) E16 Vssebana/E16 Arna-Stanghelle E134 Haukelitunnelane Sgn g Fjrdane: Tg er fullfinansiert av staten leggje til rette fr gde vilkår fr langdistansebussar der det ikkje er tg Opprusting av E39 med gul midtstripe på pprusta g Ferjefri E39. Pririterte aust-vestsamband fr tungtransprt E16/rv. 52. Fjellvergangane med dårleg regularitet/utfrdringar med tunnelsikring g ras, til dømes rv. 15 Strynefjellet.

15 Fylkeskmmunale ansvarsmråde

16 Fylkesvegnettet Samla frfall i Vestland fylkeskmmune rekna til m lag 13 milliardar krner. Lite midlar til nye investeringstiltak. Større nye tiltak krev strt sett rassikringsmidlar eller bmpengar.

17 Finansiering av nye prsjekt Bmpengar har vre naudsynt fr å finansiere infrastruktur i Vestland Er taket fr bmpengebelasting nådd?

18 Rassikring Fylkesvegnettet har 110 skredpunkt med høg skredfaktr, g 290 med middels skredfaktr. Riksvegnettet har 65 skredpunkt med høg skredfaktr, g 80 skredpunkt med middels skredfaktr. Behv fr skredsikring på 44 milliardar krner, m lag 17 milliardar krner på fylkesvegnettet g 26 milliardar krner i Vestland.

19 Strt etterslep på tunnelvedlikehald 274 tunnelløp på fylkesvegane i Vestland Tunneltryggleikfrskifta gjeld fr tunnelar ver 500 meter med ÅDT ver 300. Mange mindre tunnelar med behv fr ppgradering Strt etterslep

20 Stre riksvegprsjekt

21 Prsjekt i NTP : Rv 555 Strasambandet 2: E16/E39 Arna-Vågsbtn-Klauvaneset 3: E16/Vssebanen Arna-Stanghelle 4: E39 Strd-Os (Hrdfast) 5: E134 Seljestad-Røldal-Vågsli 6: E16 Nærøydalen 7: Bgstunnelen Gaular grense 8: E39 Myrmel-Lunde 9: E39 Skjersura 10: Rv5 Kjøsnesfjrden 11: E39 Våtedalen 12: E39 Byrkjel-Sandane 13: Stad skipstunnel

22 Stre prsjekt under planlegging, - Ikke inne i NTP A: E39 Strd-Bkn B: E39 Heiane-Ådland C: E134 Bakka-Slheim D: Rv13 Oddadalen E: Rv 13 Odda sentrum-tyssedal F: E16 Slæn-Tvinn G: E39 Flatøy-Eikefettunnelen H: E39 Eikefet-Rmarheim I: Rv 13 Vikafjellet J: E39 Langeland-Mskg K: E39 Byrkjel-Grdås L: Rv15 Strynefjellet + Diverse skredsikring/breddeutviding på Rv 5 g Rv 55 + Utbyggingsstrategi Rv 7 Hardangervidda g Rv52 Hemsedal + Kryssing av Sgnefjrden

23 Kllektiv Håkn Rasmussen, fylkesdirektør fr mbilitet g kllektivtrafikk

24 Buss g bane Målet er null- g lågutsleppsløysingar fr buss Investeringskstnadar i infrastruktur nullvekst i persnbiltrafikken i Bergen Utfrdrande finansiering av styrka buss- g banetilbd i bymråda Bybane erstattar ikkje behv fr buss Byvekstavtale sikrar statleg verføring til utbygging av nye bybanelinjer, medan drift manglar finansiering

25 Ferje Nye ferjekntraktar frå 2020 er alle 17 ferjesamband i Hrdaland elektrifisert Investeringskstnadar nett ca. 470 mill. krner fr fylkeskmmunen Auka driftskstnad knytt til kstnadsetterslep, flåtefrnying g miljøtiltak Statlege verføringar ikkje tilpassa høgare kstnadsnivå Autpass Kntraktar fr fylkesvegferjer i Sgn g Fjrdane går ut

26 Båt Nye båtkntrakter bybåtsamband, ekspressbåtar g lkalbåtar Investeringskstnadar infrastruktur Utviklingskstnadar fr ny teknlgi Tidlig innfasing gir meirkstnadar

27 Fly Oppretthalde tilbdet på krtbanenettet Fylkeskmmunen får ansvar fr FOT-rutene g tilskt til private flyplassar

28 Jernbane Målsetjing m Osl-Bergen på under 4 timar Krev m.a. utbygging av K5 Bergen- Vss g Ringeriksbanen Sikring av høgfjellsstrekinga Overføring av gds frå veg til bane Kryssingsspr på Bergensbanen Avklaring av framtidig lgistikknutepunkt fr Bergensmrådet

29 Skipsfart Gjennmføring av Stad skipstunnel Fylkeskmmunane har fått verført ansvar fr fiskerihamner

30 Bergensmrådet

31 Byvekstavtalen Finansieringsrdninga er ikkje berekraftig på sikt Staten bør i større grad finansiera dei stre infrastrukturprsjekta Bmpengar sm trafikkregulerande tiltak Nullvekstmålet har ein kstnad Staten bør i større grad setja fylkeskmmunane i stand til å ta hand m den stre veksten i kllektivreiser sm nullvekstmålet føreset Nasjnale klimamål har ein kstnad Staten bør i større grad setja fylkeskmmunane i stand til å ta hand m den mlegginga til låg- g nullutsleppsteknlgi sm nasjnale klimamål føreset

32 E39 Fløyfjellstunnelen - utviding Grunna bygging av bybanen vert Fløyfjellstunnelen lengja til Eidsvåg Fløyfjellstunnelen skal utbetrast Omfattande stengingsregime Prfilen i tunnelen tillet ikkje t-vegstrafikk i eit tunnelløp Framlegg m å byggje eit nytt løp, strsse det ledige løpet 4-5 års byggjetid med avgrensa nattestenging Bygging Eit ekstra løp blir eit beredskapsløp Krev det utbetring av fv. 587 Grimesvingane?

33 Bybanen BT 5 Sentrum - Åsane Reguleringsplanarbeid er i gang, traseen er planlagt ferdig utbygd i Byggetrinnet har ikkje finansiering i den framfrhandla byvekstavtalen fr Bergensreginen. Ttalkstnaden på prsjektet er venta å bli 13 mrd. kr, inkludert grunnerverv, ny Fløyfjellstunnel, sykkelveg, veganlegg g sjølve banen. Byggestart krev finansering gjennm NTP

34 Om prsess g behv fr priritering Dina Lefdal, fylkesdirektør fr infrastruktur g veg

35 Vi må sjå heile trafikksystemet i samanheng Vi vil ikkje få alt (i alle fall ikkje i denne NTP-periden) Kan ikkje frvente auka rammer Vi må priritere! Vi må vurdere kva behvet i framtida vil vere Gje innspel til ei utbyggingsrekkjefølgje Utfrdringa er finansiering Statlege tilskt Bmpengar

36 Framdriftsplan Aktivitet Møte med kmmunane g rganisasjnar Drøfting i hvudutval fr samferdsel g mbilitet g i fylkesutval Tidsfrist februar 11 g 26 mars Etatane legg fram pririteringsdkument Samferdselsmøte med brei invitasjn? Frist fr innspel til fylkeskmmunen si sakshandsaming 3/4 Plitisk handsaming 13. mars Ultim mars Samferdselsutvalet 15. april FUV 30. april Ekstra fylkesting 12. mai

37 Prsessen er ikkje ferdig Dialgmøte med samferdselsministeren etter smmar 2020 Dialg med strtingsbenken Høyring i Strtinget

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan Felles innspel til transprt- g kmmunikasjnskmiteen, regjeringa g strtingsbenkane frå Rgaland, Hrdaland, Sgn g Fjrdane, Møre g Rmsdal Nasjnal transprtplan 2018 2029 KS Agenda: Frukst-/debattmøte 5. mai

Detaljer

Hovudutfordringar i Nasjonal transportplan Dialogmøte med samferdsleministeren 24. juni 2019

Hovudutfordringar i Nasjonal transportplan Dialogmøte med samferdsleministeren 24. juni 2019 Hovudutfordringar i Nasjonal transportplan 2022-2033 Dialogmøte med samferdsleministeren 24. juni 2019 Fakta om Vestland fylke 43 kommunar, samla innbyggartal på om lag 633 000. Eksportverdien frå Vestland

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2014-2023 FRÅSEGN 13.04.2012 IS Fjordvegen

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2014-2023 FRÅSEGN 13.04.2012 IS Fjordvegen Til Rgaland Fylkeskmmune Hrdaland Fylkeskmmune Sgn g Fjrdane Fylkeskmmune Vestlandsrådet NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2014-2023 FRÅSEGN 13.04.2012 IS Fjrdvegen Generelt til alle 3 fylka g til Vestlandsrådet.

Detaljer

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan 2022-2033 Status på gjennomføring av dagens NTP Arbeidet med NTP 2022-2033 Helge Eidsnes regionvegsjef 5. 10. 2018 Orientering til Hordaland fylkeskommune [mrd. kr] Region vest totalbudsjett

Detaljer

Presentasjon av grunnlagsdokumentet ved Regionvegsjef Helge Eidsnes

Presentasjon av grunnlagsdokumentet ved Regionvegsjef Helge Eidsnes 1 29.02.2016 Presentasjon av grunnlagsdokumentet ved Regionvegsjef Helge Eidsnes 2 29. februar Høyringsfrist 1. juli Nasjonal transportplan 2018 2029 Framdriftsplan Nasjonal transportplan 2018-2029 Overordna

Detaljer

Saksprotokoll i utval for miljø og samferdsel

Saksprotokoll i utval for miljø og samferdsel Saksprotokoll i utval for miljø og samferdsel - 10.04.2019 Natalia Golis (MDG) oppmoda om at gruppeleiarane for MDG og Raudt vert invitert til saka om NTP i fylkesutvalet. Utval for miljø og samferdsel

Detaljer

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Frmelt frhandlingsgrunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak 09.12.15) Fylkesrdføraren i Sgn g Fjrdane (brev 19.01.2016)

Detaljer

Prosjektleiar har gjort slikt administrativt vedtak for overordna administrativ organisering i Vestland fylkeskommune:

Prosjektleiar har gjort slikt administrativt vedtak for overordna administrativ organisering i Vestland fylkeskommune: Ntat Dat: 13.11.2018 Arkivsak: 2018/16486-3 Saksbehandlar: thaare Til: Frå: Fellesnemnda Prsjektleiar Rune Haugsdal Vestland fylkeskmmune - verrdna administrativ rganisering Prsjektleiar har gjrt slikt

Detaljer

Hardangerrådet sine forventningar til NTP

Hardangerrådet sine forventningar til NTP Hardangerrådet sine forventningar til NTP 2018-2029 13. april 2016 Realisering av store prosjekt! Støtte til planar for E16 Voss Stanghelle ( Arna ) Jernbanelina Arna - Voss E134 Røldal Seljestad E134

Detaljer

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Jenny Følling, fylkesrdførar Frmelt frhandlingsgrunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak 09.12.15) Fylkesrdføraren i

Detaljer

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET KS haustknferanse i Sgn g Fjrdane Jenny Følling 03.11.2016 2 www.sfj.n Frmelt grunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sine prioriteringar og forventningar

Hordaland fylkeskommune sine prioriteringar og forventningar Notat Dato:23. april 2017 Arkivsak: 2014/21176-82 Saksbehandlar: Matti Torgersen Til: Frå: Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Fylkesordførar Pål Kårbø Synspunkt frå Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - tilleggsutgreiing fase II

Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - tilleggsutgreiing fase II Saksframlegg Saksbehandlar: Ole I. Gjerald, Fylkesrådmannen, Sgn g fjrdane Sak nr.: 2015/1434-690 Saksgang Utval Saknr. Møtedat Fellesnemnda-AU 18.10.2018 Fellesnemnda 16.11.2018 Plitisk rganisering i

Detaljer

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Ole I. Gjerald, Sgn g Fjrdane fylkeskmmune Hvudløpet fr reginrefrma Nabprat frå 2015 (jf. KMD-invitasjn 02.07.15) Meld. St 22 (2015-16) våren

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

Ferjestandard for Møre og Romsdal og deltaking i arbeidsgruppe med Statens vegvesen Vegdirektoratet

Ferjestandard for Møre og Romsdal og deltaking i arbeidsgruppe med Statens vegvesen Vegdirektoratet saksframlegg Dat: Referanse: Vår saksbehandlar: 17.01.2017 6127/2017 Olav Arne Vatne Saksnr Utval Møtedat Samferdselsutvalet 08.02.2017 Ferjestandard fr Møre g Rmsdal g deltaking i arbeidsgruppe med Statens

Detaljer

Fjordvegen Årskonferanse 8. mai 2018 i Vik

Fjordvegen Årskonferanse 8. mai 2018 i Vik Fjordvegen Årskonferanse 8. mai 2018 i Vik Status for prosjekt i NTP 2018-29 v/regionvegsjef Helge Eidsnes Rv13: Høg aktivitet! Hardangerbrua, Voss Granvin og Deildo har vore blant dei største prosjekta

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

Innspel til Regional transportplan

Innspel til Regional transportplan Aurland Balestrand Leikanger Lærdal Luster Sogndal Vik Årdal Innspel til Regional transportplan for Sogn og Fjordane SOGN REGIONRÅD Innspel til Regional transportplan Politikardagen 23. 25. september november

Detaljer

Innspel til NTP, nødvendig auka skredsikring av Rv.5

Innspel til NTP, nødvendig auka skredsikring av Rv.5 Innspel til NTP, nødvendig auka skredsikring av Rv.5 Saksh. Einar Årdalsbakke, Flora kommune Innleiing Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) sender med dette eit samla innspel til NTP 2018 2029 (Nasjonal transportplan).

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET

REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING REGIONREFORMA PÅ VESTLANDET Orientering på allmøte/plitikardag Tre Eriksen, Fylkeshuset Frmelt frhandlingsgrunnlag Plitiske vedtak g ppfølging Sgn g Fjrdane fylkesting (sak

Detaljer

Regionreformen: Overføring av vegadministrasjonen til fylkeskommunen

Regionreformen: Overføring av vegadministrasjonen til fylkeskommunen Regionreformen: Overføring av vegadministrasjonen til fylkeskommunen 5. nov 2018 Regionreformen overføring av vegadministrasjon Oppgaver som skal overføres: Utrede Planlegge/ prosjektere Bygge Forvalte

Detaljer

Ytre Sogn vassområdeutval Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling

Ytre Sogn vassområdeutval Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling utval 03.02.2015 Referat utval 28.01.2015 Tid: nsdag 28.01.2015 kl. 10.00 12.00 Stad: Øren Htell, Høyanger Desse møtte: Stig Tverberg, Hyllestad kmmune (adm.) Petter Srtland, Høyanger kmmune (pl.) Randi

Detaljer

Presentasjon av grunnlagsdokumentet ved Regionvegsjef Helge Eidsnes

Presentasjon av grunnlagsdokumentet ved Regionvegsjef Helge Eidsnes 1 29.02.2016 Presentasjon av grunnlagsdokumentet ved Regionvegsjef Helge Eidsnes Nasjonal transportplan 2018 2029 Framdriftsplan 29. februar Høyringsfrist 1. juli 2 29.02.2016 Regionvegsjef Helge Eidsnes

Detaljer

Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune

Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune Saksframlegg Saksbehandlar: Lisa Marie Hillestad Ålsberg, fylkesrådmannen, Sgn g Fjrdane Ole I. Gjerald, prsjektleiaren, Nye Vestland fylkeskmmune Sak nr.: 2018/16486-4 Saksgang Utval Saknr. Møtedat Fellesnemnda-AU

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV

Nasjonal transportplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV Transprt- g kmmunikasjnskmitéen Strtinget Osl Osl, 14. mai 2013 Nasjnal transprtplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV Opplysningsrådet fr Veitrafikken (OFV) vil med dette kmmentere satsingen på veinettet

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Nasjonal transportplan , fråsegn

Nasjonal transportplan , fråsegn Saksprotokoll Organ: Møtedato: 31.05.2016 Hovudutval for samferdsle Sak nr.: 15/8208-37 Internt l.nr. 18628/16 Sak: 23/16 Tittel: Nasjonal transportplan 2018-2029, fråsegn Behandling: Frå fylkesrådmannen

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Fellesmøte Bergen bystyre / Hordaland fylkesting Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 14.10.2014 1 [mill. kr] Investering - Fylkes-

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane p... DF v SOGN 0c. FJORDANE FYLKESKOMMUNE Retningsliner fr tilskt til kulturbygg i Sgn g Fjrdane Desse retningslinene definerer krava g mfang av desentralisert rdning fr tilskt til kulturbygg. Ordninga

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

GENERELT OM PLANFORSLAGET TIL NTP Pkt 1 som innstillinga.

GENERELT OM PLANFORSLAGET TIL NTP Pkt 1 som innstillinga. Samferdselsutvalet 08.05.12 Torill Eidsheim sette på vegne av utvalet fram forslag til ny innstilling. GENERELT OM PLANFORSLAGET TIL NTP 2014-2023 Pkt 1 som innstillinga. BEHOV FOR AUKA RAMMER Tillegg

Detaljer

NTP NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR

NTP NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR NTP 2014 2023 NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM I SOGN OG FJORDANE v/ VIDAR GRØNNEVIK, LEIAR NÆRINGSLIVET SITT SAMFERDSLEFORUM Næringslivet sitt samferdsleforum i Sogn og Fjordane er eit fritt og uavhengig

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Transportetatenes grunnlagsdokument NTP Høringsuttalelse fra Kristiansand kommune

Transportetatenes grunnlagsdokument NTP Høringsuttalelse fra Kristiansand kommune TEKNISK By- g samfunnsenheten Dat 20. april 2016 Saksnr.: 201603483-2 Saksbehandler Jan Erik Lindjrd Saksgang Møtedat Frmannskapet 18.05.2016 Transprtetatenes grunnlagsdkument NTP 2018-2029 - Høringsuttalelse

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017

Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-6 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon

Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP. Presentasjon Investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP Presentasjon Ramme for investeringsprogrammet RTP vedteke i FT i juni 2017 Vedtak i FUV i juni 2017 å sende investeringsprogrammet på høyring utan politisk

Detaljer

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg.

1. Samandrag I sak 13/12 vedtok hovudutval for samferdsle m.a. at strekninga Ånneland - Skipavika vert omklassifiserte frå fylkesveg til kommunal veg. Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Lars Erik Lunde, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15/819-5 Oppfølgjing av vedtak om omklassifisering av delar av fv. til kommunal veg Fylkesdirektøren rår hovudutval

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Møtebok for AU-møte 27. august i Bergen

Møtebok for AU-møte 27. august i Bergen Frum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesserganisasjn med frmål å arbeide fr mdernisering av Bergensbanen g bygging av Ringeriksbanen sm vedteke av Strtinget i 1992. Medlemmene i frumet er kmmunane g

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING AV SOGN OG FJORDANE, HORDALAND OG ROGALAND

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING AV SOGN OG FJORDANE, HORDALAND OG ROGALAND Side 1 av 7 Sgn g Fjrdane fylkeskmmune Hrdaland fylkeskmmune Rgaland fylkeskmmune INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING AV SOGN OG FJORDANE, HORDALAND OG ROGALAND FORHANDLINGSTEMA OG FRAMDRIFTSPLAN Tema Frhandling

Detaljer

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27.

Regional planlegging og nytten av et godt planprogram. Linda Duffy, Østfold fylkeskommune Nasjonal vannmiljøkonferanse, 27. Reginal planlegging g nytten av et gdt planprgram Linda Duffy, Østfld fylkeskmmune Nasjnal vannmiljøknferanse, 27.mars 2019 Om plan g plan fr plan 1. Reginal planlegging, hva g hvrfr. a) Samfunnsutviklerrllen

Detaljer

Transportanalyse for Rv.7

Transportanalyse for Rv.7 Transportanalyse for Rv.7 Innlegg på Rein Vidde konferansen 1.-2. April 2019 Sivilingeniør Helge Hopen/Norconsult AS Mål for transportanalysen Innspel til KVU for Rv.7 Hardangervidda Innspill til Nasjonal

Detaljer

Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet 2016-2019

Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet 2016-2019 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Arne Mnrad Jhnsen, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/10132-1 Bestilling til Reginalt frskingsfnd Vestlandet 2016-2019 Fylkesrådmannen rår hvudutvalet fr næring g kultur

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Hans Silborn, Styringsstaben, Vegdirektoratet Foto: Håkon Aurlien Fra E39 og Sørlandsbanen i sør til E136 og Raumabanen i nord Riksveger: E136 over

Detaljer

Stifta i 1993 Medlemmer: Fylkeskommunane i Hordaland, Buskerud og Akershus Kommunane langs traséen: Bergen, Vaksdal, Voss, Ulvik, Aurland, Hol, Ål,

Stifta i 1993 Medlemmer: Fylkeskommunane i Hordaland, Buskerud og Akershus Kommunane langs traséen: Bergen, Vaksdal, Voss, Ulvik, Aurland, Hol, Ål, Stifta i 1993 Medlemmer: Fylkeskommunane i Hordaland, Buskerud og Akershus Kommunane langs traséen: Bergen, Vaksdal, Voss, Ulvik, Aurland, Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Ringerike, Hole og Bærum NHO og LO har

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden.

Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at bindingane frå NTP står fast og kjem tidleg i perioden. Behandling i Fylkestinget - 18.10.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma følgjande fellesforslag: «Saker til Statsbudsjettet: Samferdsel Tunnelsikring Ny tunnelsikringsforskrift krev at tunnelane på fylkesvegnettet

Detaljer

Status E39 og andre viktige prosjekter

Status E39 og andre viktige prosjekter Logistikkdagen 2015 Status E39 og andre viktige prosjekter Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 10. 11. 2014 Logistikkdagen 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

Kort rettleiar om arbeidet med regionale planar. Gjeld for perioden Sist endra , HWO

Kort rettleiar om arbeidet med regionale planar. Gjeld for perioden Sist endra , HWO Krt rettleiar m arbeidet med reginale planar Gjeld fr periden 2012-2016 Sist endra 12.12.13, HWO Planprgram Reginale planar/rps Handlingsprgram Rapprtering på handlingsprgram Kunngjering Elektrnisk høyring

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

Møte 6. juni 2016 Glåmdalsregionen Geir Berg

Møte 6. juni 2016 Glåmdalsregionen Geir Berg Møte 6. juni 2016 Glåmdalsreginen Geir Berg Nasjnale muligheter knyttet til videre utvikling av Slørbanen g Kngsvingerbanen Geir Berg Sitma leverer analyser til de statlige transprtetatene vedrørende næringslivets

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Krleis kan plan- g bygningslva styrke jrdvernet? Anne Guri Aase, Kmmunal- g samfunnsplanavdelinga 1 Plan- g bygningslva I føremålsparagrafen ( 1-1) til plan- g bygningslva heiter det: «Lven skal fremme

Detaljer

Stifta i 1993 Medlemmer: Fylkeskommunane i Hordaland, Buskerud og Akershus Kommunane langs traséen: Bergen, Vaksdal, Voss, Ulvik, Aurland, Hol, Ål,

Stifta i 1993 Medlemmer: Fylkeskommunane i Hordaland, Buskerud og Akershus Kommunane langs traséen: Bergen, Vaksdal, Voss, Ulvik, Aurland, Hol, Ål, Stifta i 1993 Medlemmer: Fylkeskommunane i Hordaland, Buskerud og Akershus Kommunane langs traséen: Bergen, Vaksdal, Voss, Ulvik, Aurland, Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Ringerike, Hole og Bærum NHO og LO har

Detaljer

E18 Motorvegbrua, Drammen Bruparken - parken under motorvegbrua

E18 Motorvegbrua, Drammen Bruparken - parken under motorvegbrua E18 Mtrvegbrua, Drammen Bruparken - parken under mtrvegbrua 11.09.2013 Nrdisk miljømøte 11. september 2013, Drammen Ingerid Sinding-Larsen Statens vegvesen Regin sør E18 Mtrvegbrua, Drammen Bruparken -

Detaljer

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring.

Behandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Behandling i Samferdselsutvalet - 04.03.2015 Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Fylkesrådmannen legg saka fram med slikt forslag til nytt vedtak: Møre og Romsdal

Detaljer

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg Stad Thn Htel Jølster Dat 26.11.2015 Møteramme 09.00 12.30 Til stades HISF: Osvald Lykkebø Frfall Møteleiar Referent Rådmannsutvalet: Bente Nesse Anne-Cecilie Kapstad Bente Nesse Astrid Harlem Utdanningsfrbundet:

Detaljer

ADMINISTRATIV ORGANISERING OG PROSESS FOR INNPLASSERING AV LEDERE I STRATEGISK LEDERGRUPPE I INNLANDET FYLKESKOMMUNE

ADMINISTRATIV ORGANISERING OG PROSESS FOR INNPLASSERING AV LEDERE I STRATEGISK LEDERGRUPPE I INNLANDET FYLKESKOMMUNE Arkivsak-dk. 18/00035-1 Saksbehandler Åsmund Haugstad Sandvik Saksgang Møtedat Arbeidsutvalg 11.10.2018 ADMINISTRATIV ORGANISERING OG PROSESS FOR INNPLASSERING AV LEDERE I STRATEGISK LEDERGRUPPE I INNLANDET

Detaljer

Stifta i 1993 Medlemmer: Fylkeskommunane i Hordaland, Buskerud og Akershus Kommunane langs traséen: Bergen, Vaksdal, Voss, Ulvik, Aurland, Hol, Ål,

Stifta i 1993 Medlemmer: Fylkeskommunane i Hordaland, Buskerud og Akershus Kommunane langs traséen: Bergen, Vaksdal, Voss, Ulvik, Aurland, Hol, Ål, Stifta i 1993 Medlemmer: Fylkeskommunane i Hordaland, Buskerud og Akershus Kommunane langs traséen: Bergen, Vaksdal, Voss, Ulvik, Aurland, Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Ringerike, Hole og Bærum NHO og LO har

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Protokoll frå Vestlandsrådet

Protokoll frå Vestlandsrådet Prtkll frå Vestlandsrådet 11.05.2017 Utval: Vestlandsrådet Stad: Quality Sgndal Htel, Sgndal Møtedat: 11. mai 2017 Møtestart: 09:15 Møtet heva: 16:00 Deltakarar Rgaland fylkeskmmune Frfall Vararepresentant

Detaljer

Rv 13 fram til ny NTP Status og framdrift Avdelingsdirektør vegavdeling Hordaland

Rv 13 fram til ny NTP Status og framdrift Avdelingsdirektør vegavdeling Hordaland Rv 13 fram til ny NTP Status og framdrift Avdelingsdirektør vegavdeling Hordaland Grethe Vikane Statens vegvesen Region Vest Agenda Rv 13 fram til ny NTP 1. Korleis arbeider vi fram til ny NTP er på plass

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (rdførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, møterm Strekvina Møtetidspunkt Dat: mandag 19.11.12 Klkken: 0900 1400 Ansvar fr ppfølgning Tilstede Frfall Leder/rdfører Odd Omland

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Saksbehandler/telefn: Ann-Kristin Edvardsen / 900 95 345 Vår dat: 20.10.2017 Vår referanse: 504287 Ntat Vurderinger av innspill mttatt ved varsel m planppstart sm har blitt utført i prsjektet

Detaljer

Fylkesrådmannen rår Hovudutval for plan og næring til å gje slik tilråding:

Fylkesrådmannen rår Hovudutval for plan og næring til å gje slik tilråding: Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingebrg Lysne Mcevy, Næringsavdelinga Sak nr.: 08/1140-34 Melding m kystskgbruket 2015 Fylkesrådmannen rår Hvudutval fr plan g næring til å gje slik tilråding: Hvudutval

Detaljer

Omklassifisering av vegnettet som følgje av Bremangersambandet II

Omklassifisering av vegnettet som følgje av Bremangersambandet II Side 1av 5 Saksbehandlar: Statens vegvesen Region vest Avdeling: Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/3539-1 Omklassifisering av vegnettet som følgje av Bremangersambandet II Fylkesrådmannen rår hovudutval

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

Byvekstavtalen. Gjeldande avtale og prosess kring reforhandling

Byvekstavtalen. Gjeldande avtale og prosess kring reforhandling Byvekstavtalen Gjeldande avtale og prosess kring reforhandling 06.09.2018 Miljøløftet Partnarskap Erstattar Bergensprogrammet Består av byvekstavtalen og bompengepakken Gjennomføringsorgan for byvekstavtalen

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.10.2013 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-3 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget

Detaljer

Saksframlegg. Transportetatenes grunnlagsdokument NTP , høring fra

Saksframlegg. Transportetatenes grunnlagsdokument NTP , høring fra Søgne kmmune Arkiv: 113 Saksmappe: 2016/1066-23498/2016 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dat: 06.06.2016 Saksframlegg Transprtetatenes grunnlagsdkument NTP 2019-29, høring fra Søgne kmmune Utv.saksnr

Detaljer

Utfordringar på fylkesvegnettet i Stryn kommune. Innlegg for fylkestinget Ordførar Nils P Støyva

Utfordringar på fylkesvegnettet i Stryn kommune. Innlegg for fylkestinget Ordførar Nils P Støyva Utfordringar på fylkesvegnettet i Stryn kommune. Innlegg for fylkestinget 14.10.09. Ordførar Nils P Støyva 1 Takk for nye Stryn v.g. skule 2 3 Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2010-2013 (19) Handsaming

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Nasjonal transportplan , fråsegn

Nasjonal transportplan , fråsegn Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 14.06.2016 Sak nr.: 15/8208-40 Internt l.nr. 20734/16 Sak: 22/16 Tittel: Nasjonal transportplan 2018-2029, fråsegn Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre

Detaljer

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING AV SOGN OG FJORDANE, HORDALAND OG ROGALAND

INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING AV SOGN OG FJORDANE, HORDALAND OG ROGALAND Side 1 av 7 Sgn g Fjrdane fylkeskmmune Hrdaland fylkeskmmune Rgaland fylkeskmmune INTENSJONSPLAN FOR SAMANSLÅING AV SOGN OG FJORDANE, HORDALAND OG ROGALAND FORHANDLINGSTEMA OG FRAMDRIFTSPLAN Tema Frhandlingsveke

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

7. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid

7. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid 7. Tiltakshavar si tilråding og vidare arbeid 7.1 Tilråding av alternativ Ev 134 Vågsli Røldal - Grostøl Konsekvensgreiing I planprogrammet under pkt. 5, Alternativ som skal utgreiast, står det under pkt.

Detaljer