Strategiplan. NFF Sogn og Fjordane Evaluering 2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan. NFF Sogn og Fjordane Evaluering 2019"

Transkript

1 Strategiplan NFF Sogn og Fjordane Evaluering 2019

2 Innleiing NFF lagar i desse dagar ny Strategiplan for Planen skal leggast fram på Forbundstinget på Ullevål Intensjonen er at viktige arbeidsområde frå noverande plan held fram med auka fokus, dvs. klubbutvikling/kvalitetsklubb, landslagsskulen, jente og damesatsing, kompetanseutvikling trenar/leiar og trenarveiledarutdanning. I tillegg vil berekraft vere eit område. I og med den nasjonale er i prosess, ønskjer NFF Sogn og Fjordane å vente med eit endeleg strategidokument til planen er ferdig. Kretsstyre ønskjer å sette nokre konkrete utviklingsmål for vår krets, som retningsgjevande for vidare arbeid i Til sist i hefte vil de sjå ei statusevaluering av dialogkorta 2019, som på sett og vis er ei evaluering av sesongen Det viktigaste for kretsstyre å formidle ved inngangen til ein ny planperiode er at utvikling er eit samspel mellom: NFF-krets-klubb, altså NFF mot felles mål 2

3 Satsingsområde-NFF Ingen endring på hovudsatsingsområda Kvalitetsklubb Klubbutvikling Leiar Trenar Dommar Klubbutvikling Kompetanse Jente og damefotball Spelarutvikling Fleire aktive utøvarar, trenarar og leiarar Landslagsskulen I tillegg fokus på; SAMFUNN OG BEREKRAFT SAMFUNNET OG BEREKRAFT Mål: Vi må legge til rette betre for frivillige. Arbeidet med berekraft skal gjere fotballen sine positive bidrag og effektar synleg men vi må også gjere tiltak på område vi kan bli betre på, t.d. innanfor klima og miljø. Vi skal aktivt jobbe med å implementere berekraftige løysingar og auke kunnskap i heile fotball-norge. Fotballen si berekraft er avhengig av engasjement og frivillige. Prioriterte prosesser: Synleggjere kva vi alt gjere av aktivitet og tiltak som tangere berekraftmåla. Konkretisere mål og ambisjona, for berekraft i forbund, kretsar og klubbar Samarbeide med kommersielle partnarar om relevant kompetanse, aktuelle tiltak og aktivitet. Arbeide aktivt for gode rammevilkår. Utvikle anlegg som stettar miljøkrav Vi må bli betre på myndigheitskontakt, der det er mogeleg og naturleg, sentralt og lokalt. JENTER OG KVINNER I FOTBALLEN Mål: Betre kjønnsbalanse, på og utanfor bana. Vårt mål er at alle som vil skal kunne spele fotball. Vi skal jobbe vidare med å utlikne kjønnsbalansen i organisasjonen. Vi har ein ambisjon om å auke jenteandelen av våre aktive spelarar. Vi skal også rekruttere og skulere fleire jenter og kvinner i verv og stillingar i klubb, krets og forbund. Særskilt leiarar, trenarar og dommarar. Prioriterte prosesser: Utvikle ein strategi for kvinnefotballen i Norge Legge til rette for tilbod til begge kjønn i flest mogelege klubbar Rekruttere fleire jenter og kvinner i forbund, krets og klubb Utdanne fleire kvinnelege trenarar, leiarar og dommarar Utvikle konkurransane og den sportslege attraktiviteten for dei beste talenta Styrke toppklubben si langsiktige sportslege satsing og utviklingsarbeid. 3

4 SPELARUTVIKLING Mål: Gje fleire spelarar moglegheit til å bli best mogeleg. Vi skal jobbe for at det skal vere tett samanheng mellom spelarutviklingsarbeidet som skjer i klubbane, kretsane, Landslagsskulen og i aldersfastlagde landslag. Vi skal sikre god systematikk og sportsleg samanheng i arbeidet. Det skal leggast individualiserte og tilpassa løp for våre største talent, og vi skal ha eit auka fokus på å sikre utvikling av spelarar som er født seint på året. God trenerutvikling er ein føresetning for god spelarutvikling. Prioriterte prosesser: Styrke samhandlinga mellom krets, klubb, Landslagsskulen, aldersfastlagde landslag Optimalisere spelaren sitt utviklingsløp i overgangen ung-vaksen Utvikle fleire og betre trenarar som ein føresetnad for god spelarutvikling Vidareutvikle Landslagsskulen som berande spelarutviklingsmodell i aldersgruppa Utvikle ein klubbvariant av Landslagsskulen som bli integrert i Kvalitetsklubb KLUBBUTVIKLING Mål: Gjere klubbkvardagen betre og enklare. Bidra til at toppklubbane blir konkurransedyktige internasjonalt. Klubben er grunnmuren for all fotballaktivitet. Motivasjonen er konkurranse, fellesskap og idrettsglede. Ein klubb med god styring og struktur er ein føresetnad for kontinuitet på leiarsida og god rekruttering og utvikling for aktive. Kvalitetsklubbkonseptet er innført som verktøy for god klubbutvikling. Stikkord er struktur og kompetanse i nøkkelroller og i arbeidet med rekruttering av frivillige. Prioriterte prosessar: Styrke samspelet mellom NFF og klubbane i arbeidet med struktur og kompetanse i breiddeklubbene ved å vidareutvikle Kvalitetsklubbkonseptet Legge til rette for god leiaropplæring som sikrar rekruttering og kontinuitet på leiarsida Innføre sportslege standardar for toppklubbane på kvinnesida Tettare samhandling med toppklubbane, og interesseforeiningane TFK og NTF Bidra til toppklubbane (menn og kvinner) si langsiktige sportslege satsing og utviklingsarbeid, og sikre at arbeidet skjer med utgangspunkt i relevante internasjonale referansar LANDSLAGA: Mål: Styrke landslaga sin posisjon som flaggskip for NFF og optimalisere sjansane for at våre landslag skal kunne prestere på høgt internasjonalt nivå. Landslaga sitt viktigaste mål er å inspirere barn og ungdom som spelar fotball og begeistre heile det norske fotballpublikummet. Det målet nåast best ved at vi har landslag som presterer godt i internasjonale kampar og meisterskap. Det er naudsynt med ei styrking av landslagssatsinga for å legge til rette for at Norge skal delta og prestere i meisterskap framover. Prioriterte prosesser: Vidareutvikle eit leiande toppfotballmiljø med spisskompetanse på internasjonal toppfotball Vurdere landslagsaktivitet for fleire alderssegment Tettare og meir skreddarsydd oppfølging av våre største talent i samråd med klubbane Styrke rammene rundt landslaga sine heimekampar Tilgang på gode fasilitetar og standardar for førebuing til landskampar KOMPETANSE Mål: Utdanne og utvikle fleire og betre trenarar, leiarar og dommarar. Trenarar, leiarar og dommarar har nøkkelrollar i utvikling av fotball. NFF skal legge til rette for utdanning og vidareutvikling gjennom forbetring av kurs- og utdanningstilbod på alle nivå. Kompetente trenarar, leiarar og dommarar bidreg til at vi held våre aktive lengst mogeleg og til at dei utviklar seg til å bli best mogeleg. Vi skal jobbe for å utvikle topptrenarar til det høgste internasjonale nivå og bidra til utvikling av kompetente fotballeiarar som skal ivareta langsiktige strategiar i fotballen. 4

5 NFF si trenarutdanning skal møte profesjonskrava og vere blant dei beste i Europa. Det skal også fokuserast på etterutdanning, og samhandling med andre utdanningsinstitusjonar og individualiserte utviklingsløp. Prioriterte prosesser: Utvikle ein strategi for forbundet som utdanningsinstitusjon Styrke målet om ein sameint organisasjon gjennom digitaliseringsprosjektet til NFF Tilby klubbnære kurs ved å nytte breiddeklubbane sin kompetanse i utdanningsaktivitet Vidareutvikle NFF si trenarutdanning, profesjonalisere rettleiarapparatet og nytte digitale verktøy (e-læring) for å forbetre kommunikasjon og administrasjon av trenarkurs/utdanning. Etablere nye planer for utvikling og oppfølging av trenartalent Rekruttere fleire dommarar og vidareutvikle toppdommarar Gode løp for etterutdanning Styret i NFF Sogn og Fjordane NFF Sogn og Fjordane ønskjer at klubbane engasjerer seg i høve utviklinga av norsk fotball, og at vi i lag blir enno betre på måloppnåing. «NFF mot felles mål» handlar om felles innsats. Som styreleiar er det viktig å påpeike at kjerneaktiviteten er sport, i tillegg til å vere godt organiserte, ha gode anlegg og ha med alle, er det viktig å fokusere på sportsleg utvikling. Gode trenarar/godt utdanna trenarar i leiinga av våre senior og aldersfastlagde lag er viktig for å lage gode resultat og gode einskildspelarar. Det å ha toppspelarar, toppdommarar og topplag i og frå fylket er viktig. Våre klubbar må legge til rette for at dei som vil, kan nå langt. Vårt fokus på dei beste må ikkje gå ut over trivsel og kollektiv samhandling. Skal vi lukkast må det utøvast godt leiarskap, og praktisere «klubben er sjef». Tydelege og gode leiarar bør vere vårt varemerket. Vi treng gode sportsplanar, trenarar og trenarutviklarar som står fram og viser veg. Vårt beste verktøy er KVALITETSKLUBB, og fleire må vere med oss på utviklingsreisa mot nivå 1. Kretsstyret sitt mål for komande planperiode er at kretsen skal ha dei best skulerte leiarane og trenarane i landet, i barne- og ungdomsfotballen ønskjer vi å vere over sentrale krav. Kvar klubb bør ha ei kompetanseoversikt og ein plan, som sikrar at alle nivå i klubben har rett skulering. Kretsen har lagt vekt på å utvikle ein organisasjon av friviljuge og tilsette, som i stor grad skal hjelpe klubbane å nå mål i høve desse flotte utviklingsprosjekta. Dersom vi skal lukkast må samspelet krets og klubb vere tett og godt. Kretsen si oppgåve er å hjelpe klubbane med utvikling og kompetanse, og ikkje minst tilby organisasjonsutviklings prosjekt som Kvalitetsklubb, for å gjere klubbane gode og livskraftige. Vi har tru på utvikling gjennom samhandling og er opptatt av å skape gode møteplassar, vi nemner sonemøter, lagleiarmøter, fair play/miniputt kick off, kretstyre sine klubbesøk, miljø helg/ting/ osv. I tillegg kurs og fagsamlingar. Det at klubbane syner interesse utover daglege gjeremål og deltek, er avgjerande for å finne gode løysingar og halde opp kvalitet og aktivitet. Lukke til! Robert Endestad Leiar NFF Sogn og Fjordane 5

6 Felles innsatsområde a) Styrke samarbeidsrelasjonen til Vestland fylke/vestland IK og NFF Hordaland b) Styrke samarbeidsrelasjonar krets-klubb, møtestadar og treffpunkt c) Fleire tilsette i klubb. Minst 6 nye klubbar bør ha DL/fagstilling i heil/deltid (50% +) d) 16 kvalitetsklubbar ved utgangen av % av barn og unge skal vokse opp i ein kvalitetsklubb (ca. 2 nye klubbar pr. år) e) Talet på treningshallar og 11-ar hallar skal doblast frå 3 til 6 f) Relasjonsleiing, som grunnleggande metodikk på kurs og samlingar g) Kompetanse: Klubbstyre og lagleiarar skal så langt mogeleg ha Leiar 1 kurs Trenararkompetanse o 6-8 år, min. del 1 o 9-10 år, min del 2 o år, min del 3 Ungdomsfotball, min grasrottrenar/ B lisens Trenarveiledarar i min. 16 klubbar h) Jente/damefotball. 5 % aktivitetsvekst på alle nivå (aktive, leiarar, trenarar og dommarar) KPI Nasjonale MÅL Landslagsskulen Vidareutvikle: Følgje opp nye retningslinjer for landslagsskulen Toppgruppe jenter/gutar (alt etablert i NFF S&Fj) Samarbeid Toppklubb-krets, t.d akademiklassifisering/nasjonale seriar Jente og damefotball Vidareutvikle: Kvalitetsklubbprosjektet med tanke på likestilling Sonemøter-dialog klubb med fokus på rekruttering Trenarveiledarprosjekt for jenter/damer (min. 6 klubbar) Toppklubbsatsing Fleire kvinnelege trenarar, leiarar og dommarar Klubbutvikling Vidareutvikle: 16 klubbar sertifisert ved utgangen av 2023, minimum 2 nye årleg. Skape gode møteplassar for Kvalitetsklubbane Styrke mentorkorps Styreinvolvering gjennom klubbmøter Leiarutdanning Vidareutvikle: Klubbstyremedlemmar og lagleiarar bør ha Leiar I kurs 6-8 Leiar 1 kurs årleg 6

7 1 stk Leiar II kurs/1 stk. leiar III kurs årleg Sonemøter 12 Kretsstyrebesøk i klubb årleg Trenarutvikling Drømmetrenaren, årleg tiltak Trenarveileder, årleg tiltak Kompetanseplanar-eit mål for kvar klubb Registrere rett kompetanse i FIKS Fleire jenter/dame trenarar Grasrot trenaren Ca. 500 på delkurs grasrottrenarkurs (min, 125 jenter) B- lisens spelarutvikling KPI kretsvise Mål Dommar 80 dommarar 70 rekruttdommarar 200 klubbdommarar Satse på Norcore-utviklingstiltak 25 klubbar med dommaransvarleg o Systematisk oppfølging klubb Inkludering/Integrering Søkje om og fordele midlar til klubbar som driv integrering Søkje om og fordele midlar til klubbar som driv inkludering Arbeide for at fleire miljø engasjerer seg Arbeide for at faste arrangement, t.d Byrkjeloleikane og landsturn. blir følgt opp Samfunnsarbeid Følgje opp nasjonalt Fair Play graogram, med lokale tilpassningar Arbeide med vidare med utviklingsavtale med idrettskrins/fylke Følgje opp samarbeid med Trygg Trafikk/Bama frukt og grønt /miljø og berekrafttiltak Anlegg Realisere fleire treningshallar og 11-ar hallar Rehabilitering Stette miljøkrav, samarbeid fylket Påfølgande sider, evaluering av; KPI Nasjonale MÅL 2019 KPI Lokale Mål

8 KI 01 Kretsstyret 8

9 KI 02 Dommarutvikling 9

10 KI 03 Marknadsarbeid 10

11 KI 04 Inkludering og integrering 11

12 KI 05 Klubbutvikling 12

13 KI 06 Samfunnsarbeid 13

14 KI 07 Anlegg 14

15 KI 08 Administrasjon 15

16 KI 09 Organisasjon 16

17 SI 02 Utvide og styrke NFFs kapasitet til å gjennomføre grasrottrenerkurs 17

18 SI 03 Igangsette NFFs trenerveiledersatsing i klubb 18

19 SI 06 Kvalitetsklubb 19

20 SI 08 Jente og damefotball 20

21 SI 13 Landslagsskulen 21

22 22

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013 KVALITETSKLUBB SFFK 2013 Liverpool 12.-16.09.2013 Sportslege milepælar 1962 Landsserien 1972 Sogndal, opprykk 2. div. 1976 Sogndal Brann Cupfinale 1981 Sogndal, opprykk 1. div. 1988 Landslagssjef Ingvar

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Styret i NTF fikk på Tennistinget høsten 2015 i oppdrag å utarbeide konkrete målsettinger basert på den eksisterende Handlingsplanen for perioden.

Styret i NTF fikk på Tennistinget høsten 2015 i oppdrag å utarbeide konkrete målsettinger basert på den eksisterende Handlingsplanen for perioden. Styret i NTF fikk på Tennistinget høsten 2015 i oppdrag å utarbeide konkrete målsettinger basert på den eksisterende Handlingsplanen for perioden. Styret og administrasjonen har i Q1 2016 konkretisert

Detaljer

STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL

STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL 2015-2017 Hødd si rolle Hødd som breiddeklubb Hødd som medspelar Organisasjonen Anlegg Økonomi Hødd som toppklubb LITEN, MEN STOR! VISJON OG VERDIGRUNNLAG VISJON LITEN, MEN

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

HEIDERSTEIKN, UTØVAR OG KLUBBPRISAR NFF SOGN OG FJORDANE

HEIDERSTEIKN, UTØVAR OG KLUBBPRISAR NFF SOGN OG FJORDANE HEIDERSTEIKN, UTØVAR OG KLUBBPRISAR NFF SOGN OG FJORDANE Tinget 25.11.17 1 KAPITTEL 4 UTØVARPRISAR Styret har til merknad at oppsettet er retningsgjevande. Kretsstyret kan etter skjønn, gjere unnatak frå

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Kompetanse Vegen til suksess? Anders Veibust, Berlin 2015

Kompetanse Vegen til suksess? Anders Veibust, Berlin 2015 Kompetanse Vegen til suksess? Anders Veibust, Berlin 2015 Suksess og kompetanse Barnefotball - suksess og kompetanse Toppfotball - Nyaste kompetanseverktøy Kva er suksess? Trener Trenersen Barnefotballtrenar

Detaljer

Inspirasjon støttesenter: Den tyske modellen

Inspirasjon støttesenter: Den tyske modellen Støttesenter Inspirasjon støttesenter: Den tyske modellen Kvart born i Tyskland skal ha like moglegheiter! - Dieterich Weise, Das Reboot. Sitatet var retta mot dåverande fotballpresident i Tyskland Egidius

Detaljer

Handlingsplan Vik IL

Handlingsplan Vik IL Handlingsplan Vik IL 2014-2017 Side 1 av 9 Innhold 1. No-situasjonsanalyse Vik IL pr. 21.1.14... 3 2. Kjenneteikn, Vik IL pr. 21.1.14... 4 3. Visjon... 5 4. Verdigrunnlag... 5 5. Hovudmål... 5 6. Innsatsområde,

Detaljer

Kvalitetsklubb Presentasjon NFF Hordaland

Kvalitetsklubb Presentasjon NFF Hordaland Kvalitetsklubb Presentasjon NFF Hordaland F O T B A L L G L E D E, M U L I G H E T E R OG U T F O R D R I N G E R F O R A L L E Hensikt Hva og Hvordan Kunnskap Veien videre Hensikt Handlingsplan Flest

Detaljer

Miljøhelga november på Scandic Sunnfjord Hotell.

Miljøhelga november på Scandic Sunnfjord Hotell. Miljøhelga 2019 24-25. november på Scandic Sunnfjord Hotell. KA Trenerutvikler NFF Sogn & Fjordane Trenerkurs. Bygge instruktørkorps. UEFA A og UEFA B-lisenskurs. (Forkurs) Fagansvarlig for trenerutvikling

Detaljer

S T R A T E G I D O K U M E N T

S T R A T E G I D O K U M E N T STRATEGIDOKUMENT VÅR FORRETNINGSIDÉ OG VISJON Selskapet sitt formål er drift av eit rehabiliteringssenter i spesialisthelsetenesta der auka arbeidsdeltaking er det overordna målet. Visjon: Med arbeid som

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE POLITIKARDAG 4.NOVEMBER 2014

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE POLITIKARDAG 4.NOVEMBER 2014 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE POLITIKARDAG 4.NOVEMBER 2014 Norsk idretts samspel med andre IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

1.861 30.414 375.000 340.000 2.947 49.661 130.000 Norges Fotballforbund Budsjett 2018, endelig Behandlet Forbundsstyret 12.12.2017 Netto Inntekter Norges Fotballforbund Netto inntekter på 523 millioner

Detaljer

Dommerutvikling i Kvalitetsklubb

Dommerutvikling i Kvalitetsklubb Dommerutvikling i Kvalitetsklubb Det fungerer! Klubbutviklingsstruktur NFF Fagansvarlig klubbutvikling Krav Leveranse Oppfølging Krets KA Klubb Veiledere Klubber Utfordringer i utviklingen Kvalitet i det

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Kjerstin Boge Solås. Fjaler Idrettsråd. Dale Idrettslag

Kjerstin Boge Solås. Fjaler Idrettsråd. Dale Idrettslag Kjerstin Boge Solås Født 31.12.1997. Starta med all-idrett og begynte med fotball og handball som 8 åring. Starta med friidrett som 10 åring. Var aktiv innan handball, fotball og friidrett fram til Kjerstin

Detaljer

Går norsk fotball riktig veg?

Går norsk fotball riktig veg? Går norsk fotball riktig veg? Miljøhelga NFF Sogn og Fjordane Scandic Sunnfjord, Førde 24.-25. november 2018 26.11.2018 Norges Fotballforbund 1 Går norsk fotball riktig veg? Norsk fotball i et topp bredde

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Kick off 24. Mars 2014

Kick off 24. Mars 2014 Kick off 24. Mars 2014 Velkommen! Kari Hove og Kenneth Eriksen Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden 18.00 18.10 Velkommen Kari Hove og Kenneth Eriksen 18.10 18.40 Hvorfor Kvalitetsklubb?

Detaljer

Fotball som samfunnsutviklar. Utviklingsavtale fylke-fotball

Fotball som samfunnsutviklar. Utviklingsavtale fylke-fotball Fotball som samfunnsutviklar Utviklingsavtale fylke-fotball Samarbeid for betre oppvekst! Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFFK) ser det som viktig å støtte frivillig verksemd i fylket. Frivillig sektor

Detaljer

Fotballutvikling i klubb. Oslo oktober 2018

Fotballutvikling i klubb. Oslo oktober 2018 Fotballutvikling i klubb Oslo 13.-14. oktober 2018 En kvalitetsklubb har et likeverdig, trygt og tilpasset tilbud til alle som har lyst til å spille fotball. Målet er å stimulere til god klubbutvikling

Detaljer

SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen.

SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. FOTBALLUTDANNING SFFK 2015 SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. Kvifor er fotballutdanning viktig? Auka kompetanse gjer meir og betre fotballaktivitet i både bredde og topp. Alle

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 5. juni 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball

Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 5. juni 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 5. juni 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball Møtedato: måndag 5. mai 2017 Møtetid: 11:00-14:00 Til stade: Gunhild Heldal, Gina Blomberg, Eirik Sagstad, Ida Hartveit,

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Internasjonalt arbeid Arkivsak 200809950-1 Arkivnr. 058 Saksh. Astrup, Ingebjørg Lillefjære-Tertnæs, Charlotte Torgersen, Matti Roksvåg, Berit Titlestad, Tor Saksgang Kultur- og

Detaljer

Nettverkssamling kvalitetsklubbansvarlige. Langevåg 2019

Nettverkssamling kvalitetsklubbansvarlige. Langevåg 2019 Nettverkssamling kvalitetsklubbansvarlige Langevåg 2019 Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten Motivasjon for justering av konseptet Arbeidet med kvalitetsklubbkonseptet

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Leiarmøte Søndag 25.november, Scandic Hotell, Førde NFF Sogn og Fjordane

Leiarmøte Søndag 25.november, Scandic Hotell, Førde NFF Sogn og Fjordane Leiarmøte 2018 Søndag 25.november, Scandic Hotell, Førde NFF Sogn og Fjordane Fag og inspirasjonssamling i København September 2018-tema kvalitetsklubb Grasrottrenar del 1 i Stryn 2018-damekurs Stryn viser

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Kvalitetsklubb - startmøte

Kvalitetsklubb - startmøte Kvalitetsklubb - startmøte Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Utviklingsområder 5. Kriterier 6. Elektroniske verktøy 7. Status i klubben

Detaljer

Heidersteikn, utøvar- og klubbprisar KRETSTINGET 2017

Heidersteikn, utøvar- og klubbprisar KRETSTINGET 2017 Heidersteikn, utøvar- og klubbprisar KRETSTINGET 2017 Kretsen har lang tradisjon med å dele ut utmerkingar, kåringar og heidersteikn på Miljøhelg eller kretsting. Ei rekkje av prisane blir kåra ut frå

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

Kvalitetsklubb nivå 1

Kvalitetsklubb nivå 1 Kvalitetsklubb nivå 1 God kvalitet på all aktivitet Utviklingsarbeid i klubb Klubben som sjef Nasjonalt konsept Dette er et konsept utviklet sentralt i NFF etter modell fra England Hovedmål: fotball for

Detaljer

Damer ut av pasningsskuggen

Damer ut av pasningsskuggen Fagsamling NFF Sogn og Fjordane 27.9-30.9.2018 København Damer ut av pasningsskuggen Rekruttering, skulering, likestilling Trine Lerum Hjellhaug 27.9.2018 Sogndal 3 1983 8 år Svenn Erik Tom Terje L Terje

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Lederforum kvalitetsklubb. Spjelkavik 2019

Lederforum kvalitetsklubb. Spjelkavik 2019 Lederforum kvalitetsklubb Spjelkavik 2019 Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten Kvalitetsklubbkonseptet I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Kriteriesettene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Heidersteikn, utøvar- og klubbprisar Miljøhelga 2018

Heidersteikn, utøvar- og klubbprisar Miljøhelga 2018 Heidersteikn, utøvar- og klubbprisar Miljøhelga 2018 Kretsen har lang tradisjon med å dele ut utmerkingar, kåringar og heidersteikn på Miljøhelg eller kretsting. Ei rekkje av prisane blir kåra ut frå innspel

Detaljer

Norsk fotball i et topp bredde lys

Norsk fotball i et topp bredde lys Går norsk fotball riktig veg? Norsk fotball i et topp bredde lys Totalt ca 1800 klubber - en viktig samfunnsaktør 280.000 barn og unge Toppklubber: 16 Eliteserien 16 OBOS serien 12 Toppserien kvinner Totalt

Detaljer

Innledning. Tiltaksplanen vil danne utgangspunkt for årsrapporten til SFK. Ålesund 5. november 2015. Leon Aurdal Lena Pedersen Ruth Osborg

Innledning. Tiltaksplanen vil danne utgangspunkt for årsrapporten til SFK. Ålesund 5. november 2015. Leon Aurdal Lena Pedersen Ruth Osborg Tiltaksplan 2016 Innledning Tiltaksplanen danner rammene for hvilke innsatsområder og tiltak som SFK skal prioritere i 2016. Tiltaksplanen bygger på NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

ÅRSHJUL 2017 Nasjonale tiltak, viktige kretstiltak, planlagte kurs og samlingar

ÅRSHJUL 2017 Nasjonale tiltak, viktige kretstiltak, planlagte kurs og samlingar ÅRSHJUL 2017 Nasjonale tiltak, viktige kretstiltak, planlagte kurs og samlingar (blir fortløpande oppdatert etter kvart som tiltak blir tidfesta) Månad Aktivitet JAN 2. Kick Off Sone-og kretslagstrenarar

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Fair play i NFF Sogn og Fjordane

Fair play i NFF Sogn og Fjordane Fair play i NFF Sogn og Fjordane 2017 Sektor Samfunn Fair play, arrangement, Eat Move sleep, trafikktryggleik, inkludering, «Trygg sport» => samarbeid med sektor dame/jente, sektor klubbutvikling Leiar:

Detaljer

Jenteløftet i fotballen i Møre og Romsdal

Jenteløftet i fotballen i Møre og Romsdal Jenteløftet i fotballen i Møre og Romsdal 2018-2020 Mål: Få flere jenter til å spille fotball lenger Delmål: Skape varige endringer i holdninger til jentefotball Øke kunnskap om jentefotball Få flere jenter

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Innhold «Med ØFK mot 2020»... 3 Veien mot Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål...

Innhold «Med ØFK mot 2020»... 3 Veien mot Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål... 1 Innhold... 3 Veien mot 2020... 4 Visjon, verdier og hovedmål... 5 ØFKs visjon... 5 ØFKs verdier... 7 ØFKs hovedmål... 9 Forord er et konsept som beskriver utviklingstrender og gir føringer om retning,

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Nettverkssamling kvalitetsklubber. Emblem 28. februar 2018

Nettverkssamling kvalitetsklubber. Emblem 28. februar 2018 Nettverkssamling kvalitetsklubber Emblem 28. februar 2018 En kvalitetsklubb har et likeverdig, trygt og tilpasset tilbud til alle som har lyst til å spille fotball. Målet er å stimulere til god klubbutvikling

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Kvalitetsklubb vidare utvikling. Fagsamling sep 2018

Kvalitetsklubb vidare utvikling. Fagsamling sep 2018 Kvalitetsklubb vidare utvikling Fagsamling 27.-30.sep 2018 «Ved utagngen av handlingsplanperioden (2019) skal 1/3 av born og unge i NFF vere tilknytt ein Kvalitetsklubb» NFF Sogn og Fjordane 32.5% av born

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Mål: At ressurssjukepleiarar og deira leiarar - vert kjent med oppbygginga av nettverket i regionen - får

Detaljer

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Dommerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 4 Ressursgruppe dommere... 6 Forutsetninger og

Detaljer

Madla IL Handlingsplan

Madla IL Handlingsplan Madla IL Handlingsplan 2017-2020 Madla IL Handlingsplan 2017-2020 27.02.17 1 Forord Madla IL Handlingsplan 2017-2020 Denne handlingsplanen beskriver satsningsområdene til Madla IL for perioden 2017-2020.

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL

HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL HANDLINGSPLAN FYRSTE HALVÅR 2013 OMSTILLINGSPROGRAMMET I LÆRDAL OG ÅRDAL Innhaldsliste 1 Bakgrunn...3 2 Rollar i omstillingsprogrammet...4 3 Strategisk næringsplan Lærdal...4 4 Strategisk næringsplan Årdal...5

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 1 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen Innhald: 1. Mål...

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Vestnes eit lokalsamfunn for framtida

Vestnes eit lokalsamfunn for framtida Vestnes eit lokalsamfunn for framtida Foto: Roar Nerheim 2019 2023 Eit Lokalsamfunn for framtida Vestnes Arbeiderparti vil utvikle Vestnes til eit lokalsamfunn for framtida der sterke fellesskapsløysingar

Detaljer

Hovedmål: Alle lag i barnefotballen skal ha minst en trener med C- lisens delkurs Andel jenter som spiller fotball skal økes til minst 40 %

Hovedmål: Alle lag i barnefotballen skal ha minst en trener med C- lisens delkurs Andel jenter som spiller fotball skal økes til minst 40 % Sport Basert på vår visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle blir aktiviteten på treningsfelt og på kamparenaer selve kjernen i vår virksomhet. Barn, ungdom og voksne deler gleder og skuffelser,

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( )

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( ) Tiltaksplan 2017 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringa (2015-2019) Tett

Detaljer

Rekrutteringsplan FBK Voss

Rekrutteringsplan FBK Voss FBK Voss Rekruttering- og oppstartsplan for nye årskull i FBK Voss. Målsettinga til FBK Voss er at alle jenter og gutar som startar med fotball skal få oppleve ein trygg og start på sin fotballkarriere.

Detaljer

Satsingar hausten 2015 og framover Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane

Satsingar hausten 2015 og framover Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane NAV Brukarutval Satsingar hausten 2015 og framover Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Kva snakkar eg om då? Litt om hovudbiletet slik vi ser det Korleis er det no korleis bør det bli? Viktige

Detaljer

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring

Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring Utviklingsplan for Pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring 2014 2017 www.sfj.no 1. Innleiing. Hovudutval for opplæring vedtok i sak 38/09 Utviklingsplan pedagogisk-psykologisk teneste

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALLGRUPPA HAFSLO IL

SPORTSPLAN FOTBALLGRUPPA HAFSLO IL SPORTSPLAN FOTBALLGRUPPA HAFSLO IL 2017-2019 Innleiing Sportsplanen er utarbeidd av styret i Hafslo IL ved Fotballgruppa, og har vore ute på høyring i foreldre- og trenargruppa. Sportsplanen vert formelt

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets Gjennomføringsplan Verdi- og Fair play i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Verdiarbeid og Fair play som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 5 Verdi- og Fair play... 6 Forutsetninger

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Presentasjonstittel settes her. (Arial Bold: Samme punktstørrelse og leading)

Presentasjonstittel settes her. (Arial Bold: Samme punktstørrelse og leading) 1 Vårt hovudmål er å styrka samhandlinga kring arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Vestland gjennom å etablera møteplassar for kompetanseutvikling og -formidling 3 Struktur Fylkesordførar

Detaljer

Vestnes kommune MIDT I BLINKEN. Arbeidsgjevarpolitikk Arbeidsgjevarstrategi mot 2023

Vestnes kommune MIDT I BLINKEN. Arbeidsgjevarpolitikk Arbeidsgjevarstrategi mot 2023 Vestnes kommune MIDT I BLINKEN Arbeidsgjevarpolitikk 2019-2023 Arbeidsgjevarstrategi mot 2023 Vedtatt av Vestnes kommunestyre 23. mai 2019 VESTNES KOMMUNE ARBEIDSGARSTRATEGI MOT 2023 Innleiing Vestnes

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle!

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle! KULTURSKULEPLAN Forsand kommune 2016 2026 - Kulturskulen for alle! Innleiing Mange har som born eller unge stått framføre spegelen med ein hårbørste som mikrofon og vaskekost som gitar, og drøymd om ei

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into Presentasjon Møteplassen 2016 Arve Hatløy Dimna IL Into Litt om meg: Namn: Arve Hatløy Sportsleg leiar i Dimna IL Har vore trenar sidan 1987 Hovudtrenar for gruppa 14 år og eldre Trenar for elitegruppa

Detaljer

INDRE VESTLAND. Innspel frå Hardanger, Sogn, Voss og Vaksdal i dialogmøte med Vestland fylke

INDRE VESTLAND. Innspel frå Hardanger, Sogn, Voss og Vaksdal i dialogmøte med Vestland fylke INDRE VESTLAND Innspel frå Hardanger, Sogn, Voss og Vaksdal i dialogmøte med Vestland fylke 72 000 INNBYGGARAR INDRE VESTLAND FÅR DEN ELDSTE BEFOLKNINGA I FYLKET Folketalsnedgang, i beste fall stabilt

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Spillerutvikling sett fra en Kvalitetsklubbs ståsted HEGE HVIDSTEN TERTNES FOTBALL HERRER FØRDE 24. NOVEMBER 2018

Spillerutvikling sett fra en Kvalitetsklubbs ståsted HEGE HVIDSTEN TERTNES FOTBALL HERRER FØRDE 24. NOVEMBER 2018 Spillerutvikling sett fra en Kvalitetsklubbs ståsted HEGE HVIDSTEN TERTNES FOTBALL HERRER FØRDE 24. NOVEMBER 2018 Tertnes Fotball Herrer Anlegg med 2 kunstgressbaner og klubbhus 500 medlemmer 40 lag i

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020 SKAP VÅR FRAMTID Sportsplan 2015-2020 All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them Walt Disney Innhald 1. Introduksjon 2. Mål og Visjonar 3. Verdiar på banen 4. Barnefotball a) Inndeling

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Onsdag 08.03.2017 kl. 20.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velje møtedirigent. 2. Velje møtereferent. 3. Godkjenne årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenne dagsorden. 5. Handsame

Detaljer

Sportsplan. Lier IL - Fotball

Sportsplan. Lier IL - Fotball Lier IL: «Best på inkludering og trivsel» Sportsplan Lier IL - Fotball Verdier: Omtanke Entusiasme Idrettsglede Fair Play " Flest, Lengst, Best " Innhold De 3 V`er... s. 3 7-9 år. s. 4 10-12 år.. s. 5

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ROLLEBESKRIVELSER. Bremnes Idrettslag - Fotballgruppa ORGANISASJONSPLAN BREMNES IDRETTSLAG - FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ROLLEBESKRIVELSER. Bremnes Idrettslag - Fotballgruppa ORGANISASJONSPLAN BREMNES IDRETTSLAG - FOTBALLGRUPPA Bremnes Idrettslag - Fotballgruppa ORGANISASJONSPLAN OG ROLLEBESKRIVELSER Dato: 04.03.2018 Godkjent i Fotballstyret 26.02.2018 Side 1 Innhold 1. Forord...3 2. Organisering...4 2.1. Fotballstyret...5 2.2.

Detaljer