Årsplan for Karveslettlia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Karveslettlia"

Transkript

1 Årsplan for Karveslettlia For å gjøre en forskjell i noens liv, trenger du ikke være fantastisk, rik, vakker eller perfekt. Du trenger bare å bry deg! Visjon: Vi driver uvurdelig verdiskapning. Hos oss er mulighetene mange, og begrensningene få!

2 Heidi har ordet: Velkommen til Karveslettlia barnehage SA. Vi er en offentlig godkjent barnehage med plass til 80 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak, hvor alle de som til enhver tid har barn i barnehagen anses, som eiere. I Karveslettlia barnehage er barna organisert på fire avdelinger: Trehørningen med ca 15 barn i alderen 0-3 år Blåkollen med ca 15 barn i alderen 0-3 år Lanternen med ca 23 barn i alderen 3-4 år Hollenderen med ca 27 barn i alderen 4-5 år Trehørningen og Blåkollen er rene småbarnsavdelinger hvor innhold og materiell er tilpasset de yngste barna. Barn fra 3-4 år fordeles på Lanternen og Hollenderen, mens alle barn som skal begynne på skolen påfølgende høst er samlet for et helhetlig og tilpasset pedagogisk tilbud på Hollenderen. I Karveslettlia barnehage legger vi opp til progresjon fra barna begynner i barnehagen og til de går over i skolen. Vi skal gi barna mestringsopplevelser, samtidig som de skal ha noe å strekke seg etter. Innholdet skal være tilpasset barn og barnegruppens individuelle forutsetninger og ulikheter. Kvaliteten i barnehagetilbudet sikres også gjennom et godt tverrfaglig samarbeid med eksterne instanser som PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), habilitering UNN, skole, andre barnehager, barnevern, helsesøster osv. Barnehagen benytter Vigilo datasystem som styrker kommunikasjon med foreldrene. Foresatte får tilgang til systemet via internett, brukernavn og passord får man fra barnehagen. Alle data i Vigilo blir håndtert med en meget stor grad av sikkerhet. Barnehagens kontaktinformasjon: Barnehagens åpningstider mandag til fredag 07:15-16:45. Hovednummer: Daglig leder Heidi Larsen: Hollenderen Lanternen Trehørningen Blåkollen Nettside: karveslettlia.vigilo.no Dugnad: Mail: Styret:

3 Hovedmålet i Karveslettlia barnehage er: «Å skape et miljø preget av trygghet, trivsel og glede». Dette er en forutsetning som skal danne grunnlaget for det daglige arbeidet på den enkelte avdeling. Vi legger vekt på at målet skal gjenspeiles i både rutinesituasjoner og teamarbeid i barnehagen. Vi er opptatt av at det skal være samsvar mellom det vi sier at vi skal gjøre og det vi faktisk gjør. Dette skal igjen gjenspeiles i konkrete opplevelser i barnehagehverdagen. Hovedmålet gjøres om til delmål som tilpasses den enkelte avdeling. Det vil si delmål som ivaretar barnas behov og forutsetninger ut fra alder, utviklingsnivå og barnegrupper som helhet. Utgangspunktet for arbeidet med årsplanen er rammeplan for barnehagen 2017 og lov om barnehager (barnehageloven) med forskrifter. Dette er regelverk som brukes av fylkesmenn, barnehageeiere, barnehagepersonale og foreldre. Ansvar og roller Barnehageeieren og alle som jobber i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse. Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng (rammeplanen 2017 s.7). Barnas medvirkning Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning, ved å legge til rette for å oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnas synspunkter skal vektlegges i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta (rammeplanen 2017 s.27). Danning I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring, viktige forutsetninger for barns danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Vi vektlegger trygge omgivelser, lek, vennskap, omsorg og gode opplevelser. Overganger Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barn kan få en trygg og god start i barnehagen. Barna må få tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. Vi arrangerer vennskapsgrupper i barnas fremtidige skolemiljø. Det gjennomføres ca 6 treff fra april og frem til sommeren. Her får alle 5-åringene treffe barn fra andre barnehager som de skal begynne på skole sammen med. Barnehagen skal legge til rette for alle barna har med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. «Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner» (rammeplanen 2017 s.34).

4 Rammeplanen og fagområdene Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Rammeplanen retter seg primært mot barnehagens pedagogiske personale, men alle ansatte i barnehagen er medansvarlige for at virksomheten skjer i samsvar med rammeplanens intensjoner. Rammeplanen angir: Forpliktende mål Krav om kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen Barns rett til medbestemmelse understrekes Syv fagområder som barn skal få erfaringer med i løpet av barnehageåret Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse, mat og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknologi Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn I barnehagen arbeider vi oftest tverrfaglig, og de ulike fagområdene overlapper hverandre. Vi er opptatt av at gode relasjoner, dedikerte og engasjerte voksne, skaper gode læringsmiljø, både i planlagte/spontane aktiviteter og i hverdagssituasjoner. Vi ønsker at det enkelte barn skal få optimale utviklingsmuligheter ut fra egne forutsetninger, og at alle barna får positive opplevelser av tilhørighet i et inkluderende barnehagemiljø. Utdrag fra vedtektene Levering og henting av barnet De som bringer/leverer barnet i barnehagen må ikke forlate barnet før de har vært i kontakt med personalet. Husk å si «hadet» til barnet. Dersom barnet blir hentet av en annen person enn de som vanligvis henter, skal barnehagen ha beskjed fra foreldre/foresatte. Dugnad Alle medlemmer av samvirkeforetaket plikter å utføre 10 timer dugnad pr år for ett barn, mens for barn nr 2 påløper -5 timer og for barn nr 3-3 timer. Oppsigelse av plass Oppsigelsestiden for barnehagen er to måneder beregnet fra den 1. i påfølgende måned. Dersom oppsigelsen finner sted i tidsrommet 1. mai-31. mai anses ikke oppsigelsestiden som utløpt før 31. juli samme år. Ferie Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret som starter 1. august. Minst 3 av disse ukene må være mellom 15. mai og 15. september, og minst 2 av disse skal være sammenhengende. Dersom barnet avvikler ferie i løpet av året, må dette varsles på forhånd. NB! Førskolebarna må ha avviklet ferien før 1. august.

5 Tilvenning Målet med tilvenning er å gjøre både barn og foreldre trygge på barnehagen. Hvor lang tid dette tar, og hvordan denne tryggheten oppnås, er forskjellig fra familie til familie. Tilvenningsperioden avtales individuelt med hver enkelt familie. Noen barn trenger litt lenger tid, og da kan det være greit å ha kortere dager i en periode. Når barnet og foreldrene kommer i barnehagen vil de bli møtt av en primærkontakt som tar imot barnet, og skal være sammen med barnet den første tiden. Dette gjør vi for at tilvenningsperioden skal bli en god og positiv opplevelse for alle. Det at barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen. Det er viktig at foreldrene sier «hadet» til barnet når de går. Hvis avskjeden blir for lang og foreldrene viser usikkerhet, kan barnet bli usikker og tilvenningsperioden kan ta lengre tid. Barnet må få erfaring med at foreldrene ikke går før de sier ifra, og at de blir trygge på at de kommer tilbake etter en tid. Dette skaper forutsigbarhet for barnet. Hvis barnet gråter og det er vanskelig å forlate, kan foreldrene ringe barnehagen i løpet av dagen for å høre hvordan det har gått. Foreldresamarbeid At barna har det bra, er et viktig utgangspunkt for samarbeidet mellom foreldre og barnehagen. I følge rammeplanen skal samarbeidet mellom hjem og barnehage ha barnets beste som mål. For å nå dette målet ønsker vi hjelp fra foreldre. Vi vil at dere: Skaper positive forventninger til barnehagehverdagen Snakker positivt om barnehagen og barna i barnehagen, for å styrke vennskap og gode relasjoner Kommer tidlig i barnehagen, da mye lek ofte etableres før frokost Hilser på og prater med de andre foreldrene. Når du kjenner foreldrene til de andre barna i barnehagen er det lettere å invitere med barnet deres hjem Har respekt for barnas lek Er interessert i og stiller spørsmål om barnehagehverdagen Gir oss tilbakemelding på det dere synes er bra, og tar opp med oss dersom det er noe dere ikke er så fornøyd med Informerer oss om hendelser på hjemmebane, som kan påvirke følelsene til barnet Deler med oss magiske opplevelser som barnet har opplevd hjemme. Spennende opplevelser gir næring til lek. Send gjerne bilder til oss Bruk bildene som vi sender på Vigilo, til å samtale med barna Ved henting, oppfordrer vi dere til å hjelpe barna å rydde etter seg Passer på at barnet har nok skiftetøy og rett utstyr til en fin hverdag i barnehagen Foreldrene legger klart «dagen i dag» kurven. Da slipper personalet å bruke tid på å lete frem klær Send viktige beskjeder på Vigilo Foreldre og personalet møtes ved bringing og henting, og snakker da sammen. I tillegg har vi oppstartsamtaler, kort tid etter at nye barn har begynt hos oss. Vi har ulike måter å informere dere på, men målet er å sende all info gjennom Vigilo. Vi har foreldremøte på høsten og foreldresamtaler en gang i året, eller ved behov. Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor!

6 Lek og vennskap = livsmestring Lek er viktig med tanke på læring, danning, medvirkning og demokrati. Leken har i seg selv stor betydning for barns utvikling. Gjennom lek lærer barn å kjenne seg selv, og skaper en identitet. Barn lærer å kjenne på egne grenser, men også å tørre og utforske det nye og ukjente. Lek handler om å late-som-om og er noe annet enn virkeligheten. Barn leker gjerne først med voksne eller eldre barn (f.eks. servere kaffe i lekekopper), og så utvikler lekeferdighetene seg gradvis til å bli mer og mer avansert. Å leke i samspill med andre må læres, og det starter på stellebordet med å bli sett og bekreftet av mamma og pappa. Barnet pludrer, foreldrene pludrer tilbake, borte-titt-titt, herme etter hverandre osv. Barna i barnehagen utvikler leke-ferdighetene sammen, og lærer av hverandre. Personalet skal være nær for å støtte, bidra og delta. Etterhvert kan barna leke kompliserte leker med stor fantasi og mye kommunikasjon over lang tid. Barn som kommer fra gode lekemiljø har mange fordeler, lek er helsefremmende. I leken etableres relasjoner og vennskap, og barna får være aktive problemløsere. Gjennom erfaringer i det sosiale samspillet får barna kunnskap om sosiale koder. I leken lærer barn å ta hensyn til hverandre, være fleksible og inkludere hverandre. Således er den gode leken også forebyggende for mobbing. Når barn står på utsiden av leken, er det personalets oppgave å støtte de inn i leken og være i leken over tid med andre. Den vanskeligste, mest krevende og viktigste jobben vi gjør, er å støtte barn til å leke selvstendig. I leken erfarer barna at nysgjerrighet og utprøving er spennende, konsentrasjonen og evnen til fordyping økes, noe som igjen bidrar til økt kunnskap, mestring, motivasjon og læring. Vi vet at det å gjenta med moderat grad av nye elementer er læringsfremmende. Når barn kjenner at det er gøy søker de gjentakelse. Nyere forskning presiserer hvordan barn som støttes inn i lekerutiner får bedre vilkår for begrepslæring og leser bedre på skolen. De blir også bedre i matematikk og realfag senere i livet. Videre kan du lese om lekerutiner og andre begreper som vi bruker for å forstå, støtte og utvikle leken (hentet fra litteraturen til Terje Melaas).

7 Adgangsstrategier Adgangsstrategier handler om måten barn forsøker å komme seg inn i etablert lek på. Dette kan være utfordrende for alle barn. Det er ikke bare å spørre «får æ være lamme», for det er naturlig (og viktig) for barna å verne om den leken de er i. En god adgangsstrategi kan være å nærme seg leken, observere hva som lekes og vente på en anledning til å få bli med. På grunnlag av observasjon eller fri fantasi kaster barna seg inn i leken med et spennende initiativ. Å by seg frem kan være vanskelig, og personalet kan hjelpe barn til å bruke magiske adgangsstrategier slik at barn slipper nye barn inn i sine lekerutiner. Lekerabling Lekerabling handler om hint som forteller at «jeg vil leke». Lekerabling oppstår når indre fortellinger får utløp, og kan lett forveksles med uønsket/lite hensiktsmessig atferd. Lekerabling kan ha en kaotisk og støyende karakter, det er mer forspillet til lek enn selve leken. Lekerabling er en ressurs som viser personalet hva barna ønsker å leke. Personalet må sørge for at barna ikke blir værende i lekerablingen for lenge, de må da hjelpe barna over i lek. Lekerutiner Lekerutiner innebærer gjenkjennelse, gjentakelse og nyskapelse. Lekekamerater vender tilbake til en lek de har lekt sammen over tid, barna gjenkjenner og gjentar med uskrevne regler og avtaler. I etablerte lekerutiner har barna oversikt, trygghet og kunnskap om hva som er rammen for leken, gjentakelser gir mestringsopplevelser. Lekerutiner har verdi for lek, vennskap og læring samtidig, og barna utvikler livsmestring som har verdi og stor betydning nå, og for resten av livet. Rutiner under etablering er sårbare og trenger tilrettelegging og verning for å fortsette over tid. Etablerte rutiner er mer robuste og mindre sårbare for avbrytelser, her får barna anledning til å vende tilbake til leken.

8 Lekemiljø Tilrettelegging for lek i barnehagen handler også om barnas lekemiljø og hvordan barnehagens fysiske miljø er utformet. Rammeplanen for barnehagen forteller oss at «Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheten til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna». Forskning viser at et godt lekemiljø kan bidra til trivsel, kreativitet, mestring, inkludering og samhold. En fellesnevner i forskningen viser blant annet at fleksibilitet i rom og materiell er en viktig faktor for å stimulere barns lek. Vi ønsker rom der et minimum av inventaret er fastmontert slik at vi kan skape fleksible lekemiljøer der ting kan flyttes på, skyves til side eller trilles bort. På den måten kan vi skape fleksible rom og arealer som tilpasser seg barnas lek og ikke motsatt. Vi har f.eks. bygd lekekuber som kan flyttes på, innredes og utformes med bakgrunn i barnas etablerte lekerutiner. Vi legger til rette for at barna har materiell som beriker og utvikler leken. Vi ønsker å tilby barna materiell som skaper kreativitet. Vi jobber mot et mangfold av både definerbare og udefinerbare materialer som kan brukes på mange ulike måter. Forskning: «På vei mot en rom(s)lig pedagogikk. En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialet». Doktorgradsavhandling, Solveig Nordtømme.

9 Språkstimulering Hvorfor er språkstimulering viktig i barnehagen? Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Språklige ferdigheter har mye å si for barnas trivsel og mestring i hverdagen. Tidlig og god språklig kompetanse har betydning for senere skoleprestasjoner, særlig lese- og skriveferdigheter. Kvaliteten på det språklige miljøet barna tilbys i barnehagen er derfor avgjørende for deres liv her og nå, og for videre skoleprestasjoner og sosialt liv. I barnehagen har vi et ansvar for å legge til rette for et rikt og stimulerende språkmiljø, og støtte barns tilegnelse av språk. I Karveslettlia barnehage skaper vi et rikt og variert språkmiljø gjennom å være tilstedeværende voksne som involverer oss i barna. Vi er tilstede i barns lek for å støtte, hjelpe med å holde leken gående, videreutvikle leken og å sikre at alle barn blir inkludert. Vi vet at det er sammenheng mellom språklig mestring og deltakelse i lek, og at det er de barna med et godt språk som ofte har de viktigste rollene. Derfor har vi fokus på språket allerede fra barna starter i barnehagen. Før barna utvikler et muntlige språk med ord og begreper, uttrykker de seg gjennom lyder, kroppsspråk og mimikk. Her er det ekstra viktig at vi er påskrudde voksne som forstår barna gjennom å lese deres kroppsspråk og møte dem med forståelse og interesse. Å gi barn felles opplevelser er viktig for oss, for eksempel turer. Her får barna førstehåndserfaringer med ord og begreper. De får brukt alle sansene og gjøre seg erfaringer. Felles opplevelser inspirerer også til lek, og på sin egen arena får barna utløp for sin fantasi, kreativitet og nysgjerrighet. De får også bearbeidet inntrykk slik at de forstår verden bedre. I leken setter barna rammene og de opplever trivsel og tilhørighet, og utvikler vennskap. Vi oppfordrer foreldrene til å dele opplevelser hjemmefra med oss, enten gjennom muntlig fortelling eller bilder. Slik har vi en god forutsetning for å møte barnet på en best mulig måte hvis hun/han tar opplevelsen med inn i leken eller ønsker å dele opplevelsen til oss. Vi ønsker også at foreldrene bruker bilder fra Vigilo hjemme sammen med barna. Slik blir det lettere for barna å formidle opplevelser fra barnehagen hjemme. Dette er god språkstimulering for barna. Vi har gode samtaler med barn, vi filosoferer og undrer oss sammen med dem. Vi leser bøker og har bøker og litteratur tilgjengelig slik at det skal inspirere til gode lesestunder. Vi bruker blant annet dialogisk lesing som metode for språkstimulering. I tillegg bruker vi bordteater, dramatisering, flanellograf og andre virkemidler til formidling av eventyr og fortelling. Biblioteket i byen er flittig i bruk. Vi tar vare på hverdagssituasjonene og tenker at det er læring i alle situasjoner i løpet av en barnehagehverdag. Det være seg måltidsituasjoner, stell, påkledning, utetida, på tur og i alt det vi gjør. Barn lærer seg ord og begreper gjennom å ha gode rollemodeller som hjelper med å sette ord på hverdagen. God voksen-barn relasjon har høyt fokus. Når vi møter barna med likeverd og respekt og har fokus på gode interaksjoner har vi dannet grunnlaget for mye god læring og et blomstrende språkmiljø.

10 Spesialpedagogikk i Karveslettlia barnehage «Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger» (rammeplanen, s. 40). Vi i Karveslettlia barnehage ønsker å skape et inkluderende miljø for alle barn, uavhengig av barnas forutsetninger. Vi jobber for å legge til rette slik at det enkelte barns behov blir ivaretatt. Det er et mål i vår barnehage å se den enkeltes utfordringer, og skape et allmennpedagogisk tilbud som støtter alle barn. For å kunne tilby barna god støtte i hverdagen, jobber vi gjerne i små grupper, tilpasser aktiviteter etter ferdigheter og behov, og har et godt samarbeid med foreldre og andre instanser. Der hvor det allmennpedagogiske tilbudet ikke strekker til, opplyser vi om retten til sakkyndig vurdering og spesialpedagogisk hjelp til barnets foreldre.

11 Samlingstund Daglige samlinger bidrar til å utvikle gruppefølelsen ved at barna er samlet og opplever noe i fellesskap. Det kan være sang, temarettet aktivitet, tall/ begreper osv. I samlingene øver vi på turtaking, lytte, konsentrasjon, språkstimulering og mye mye mer. Dagsrytmen 07:15 Barnehagen åpner Samling Frokost Dorunde/bleieskift Påkledning Utetid/tema/klubb Lunsj Hviling Lek inne/ute Frukt Lek inne/ute 16:45 Barnehagen stenger Måltid En sosial stund hvor barn og voksne spiser sammen. Barna skal lære seg allminnelig fellesskapsverdier; bordskikk og hjelpsomhet, og det å sende til hverandre. Barna skal utvikle selvstendighet, ved å øve seg på å smøre maten sin selv. Hviling Under hvilingen hører vi på eventyr, eller rolig musikk. De som har behov for å sove gjør det. Dorunde og håndvask Målet er at barna skal bli mest mulig selvhjulpen. Barna skal også lære seg håndhygiene. Garderobesituasjon På- og avkledning er en fin arena hvor vi ønsker at barna skal bli mest mulig selvhjulpen. Voksne skal oppmuntre og støtte barna, og hjelpe til der det trengs.

12 Turglede Alle avdelingene har en fast turdag i uka, og dersom det lar seg gjøre liker vi å ta spontane turer også. Vår barnehage ligger i fine naturomgivelser, og for oss er turmulighetene mange: Skogen Tørre barn=glade barn Lysløypa Akebakken Fjellene Fjæra Gapahuken Lekeplasser i nærmiljøet Slettaelva skole sin fotballbane Vi benytter oss også av bibliotek, kino, museet, fjellheisen m.m. Det er viktig at barna har gode og varme klær når vi er ute. Bevegelige uteklær gir små barn gode og positive opplevelser av utetiden. Dressen bør ikke være for trang eller for stor. God ryggsekk er viktig Ryggsekken bør ha bryst-og mage-reim, slik at den sitter godt på ryggen og ikke sklir ned fra skuldrene. Sekken må være merket med barnets navn på utsiden. Helse, miljø og sikkerthet Karveslettlia barnehage er tilknyttet Private barnehagers Landsforbund sin HMS-mentor. Dette er et nettbasert HMS-system som er spesielt utviklet for barnehager. Et godt HMS-system krever gode rutiner og bevisste ansatte. Alle ansatte har hatt opplæring i PBL-mentor. HMS-systemet skal ivareta trivsel, livsglede, mestring og følelser av egenverd, og forebygge krenkelser og mobbing. Karveslettlia barnehage skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme glede. Gjennom måltider og matlaging i barnehagen vil vi gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Vi vil bidra til god helse og sunne matvaner. Vi har HMS-rutiner innenfor blant annet: Barn og sikkerhet Barn og helse Arbeidsmiljø Brannvern Hygiene og smittevern Renhold og orden Barnehagens ute- og inneområde

13 Barnehagen som pedagogisk virksomhet Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes i tråd med rammeplanens føringer. Barnegruppens og det enkeltes barns utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Planlegging: Skal bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige, og materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder. Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidig utvikling individuelt og i gruppe. Vi gjør dette ved å ha: Årsplan, ukeplaner, oversikt over aktiviteter og merkedager, avdelingsmøter, pedagogmøter, personalmøter og planleggingsdager. Organisasjon og kompetanseutvikling. Vigilo. Dokumentasjon: Skal bidra til å gi foreldrene innblikk i hva barnehagehverdagen inneholder. Dokumentasjon skal også synliggjøre hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dette gjør vi: Daglig kontakt i bringe- og hentesituasjonen. Dokumentere ved hjelp av foto, barnas egne uttrykk gjennom tegning og forming. Årsfilm (Hollenderen), ukeplaner og månedsbrev, forteller om det vi har arbeidet med i måneden som har gått. Dokumentasjon knyttet til det enkelte barn skjer på bakgrunn av kartlegging og observasjon. Vi gjennomfører også foreldremøter og foreldresamtaler. Vigilo. Vurdering/evaluering Evaluering er viktig for å vurdere om de målene vi har satt oss er nådd, og om vi har lykkes med våre intensjoner. Hovedmålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Vi bruker TRAS og ALLE MED som kartleggingsverktøy, vi observerer barn både i samspill med barn og med voksne, har samtaler med barna, reflekterer over egen praksis og adferd, foreldrenes tilbakemelding, Vigilo.

14 Barnehagen som kulturbærer Barnehagens oppgaver er å formidle vår kultur og dens tradisjoner. I barnehagen henter barna kunnskaper, erfaringer, holdninger og verdier, både fra den lokale og nasjonale kulturarv. Vi vil formidle det ansvar vi alle har, for å ta vare på miljøet vårt, byen vår og naturen. Vi ønsker at barna skal få et positivt forhold til hjemstedet sitt og bli stolt av Tromsø. Barnehagen har egne tradisjoner og markerer forskjellige dager gjennom året (se nedenfor). Januar 21. januar arrangerer vi solfest for barna i barnehagen. Her viser vi skyggeteater om «Sjalu og sola» og serverer solboller og kakao. I slutten av januar arrangeres det årlig TIFF (Tromsø Internasjonale Film Festival). Barnehagen markerer dette enten med direkte deltakelse på festivalen eller med eget opplegg for barna i barnehagen. Februar 6. februar er det samefolkets dag. Denne dagen markerer vi med felles samling og eventyr basert på samiske tradisjoner. Til lunsj serverer vi biđus. I løpet av måneden arrangerer vi karneval i barnehagen. Mars Vinterbarnfestivaluke arrangeres rundt uke 10. I denne uka er det planlagte uteaktiviteter/ tur som er felles for alle avdelingene. Vi ønsker å gi barna opplevelser og erfaringer med spennende vinteraktiviteter hvor lek, glede og samhold står i fokus. 7. mars feirer vi barnehagens bursdag. Barnehagen får krone og vi serverer pizza til lunsj. Siste torsdagen før påskeferie arrangerer vi påskefrokost for foreldre og søsken i barnehagen. NB! Onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen stengt. April I løpet av april arrangerer vi brannvernuke. Under brannvernuka møter vi Bjørnis i en dramatisering om brannsikkerhet. Vi har to brannøvelser, en varslet og en uvarslet. 30. april er siste frist for innrapportering av sommerferie for barna. Mai I løpet av mai drar hele barnehagen på en årlig tur til bondegård (Marisletta gård). Juni I begynnelsen av juni arrangerer vi sommerfest i barnehagen. Her inviterer vi foreldre og søsken til grilling, kaffe og kaker.

15 Juli Sommer og ferieavvikling i barnehagen. Vi forsøker så langt det er mulig å gjennomføre ferieavvikling i barnehagen uten vikarer som er ukjente for barna, og med barnehagens rutiner. For at denne kabalen skal gå opp er det helt nødvendig at foresatte rapporterer barnas ferieuker innen fristen 30. april. August Tilvenning -bli kjent med og trygge på hverandre. Vi ønsker at nye barn og nye barnegrupper skal få anledning til å etablere tilhørighet og vennskap i barnehagen. Vår målsetting er å møte barns ulike forutsetninger med forståelse og masse omsorg. September Vi har fremdeles hovedfokus på at barn, foreldre og personal skal bli kjente og trygge på hverandre. Høsten er en fascinerende årstid for store og små. Vi bruker naturen og nærmiljøet til å skape gode opplevelser og samhold i barnegruppene. Foreldrerådsmøte/foreldremøte Høsttakkefest Barna drar til gartneri og plukker poteter etc. Vi lager kjøttsuppe og inviterer foreldre, søsken, besteforeldre etc på suppemiddag en ettermiddag i løpet av måneden. Oktober I løpet av oktober har vi brannvernuke. Her møter vi Bjørnis i en liten dramatisering om brannsikkerhet. Vi har to brannøvelser i løpet av uka, en varslet og en uvarslet. November 21. november arrangerer vi mørketidsfest. Vi ønsker mørketiden velkommen og koser oss med rundstykker og kakao. Personalet spiller skyggeteater om «Sjalu og sola» for barna. Desember Adventsamlinger Nissefest Julebord for barna Luciafrokost, her inviteres foreldre og søsken til frokost sammen med oss. Barnehagebarna går i luciatog.

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen Årsplan 20..-20.. barnehage Her kan bilde/logo sette inn Bærumsbarnehagen Innhold Innledning... 2 Årsplan... 2 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet... 2 Bærumsbarnehagen... 2 Presentasjon av barnehagen...

Detaljer

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 01.10.2018 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018.

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Innledning Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Varteig barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om enhetens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2019 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2018-2019 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Barnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet vårt gårdsbarnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2018 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Barnehagen mål og satsingsområder.

Barnehagen mål og satsingsområder. 1 Barnehagen mål og satsingsområder. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON. LEK. Våre tiltak for å oppnå dette. Vi bruker litteratur aktivt i språkarbeidet. Vi er bevisst på at vi er viktige språkmodeller for barna Vi

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Kropp, bevegelse, mat og helse. Ruste barn for fremtiden. Lek med venner. Friluftsliv for alle. Mat Med Smak. Barns medvirkning.

Kropp, bevegelse, mat og helse. Ruste barn for fremtiden. Lek med venner. Friluftsliv for alle. Mat Med Smak. Barns medvirkning. Kidsa Øvsttun Progresjonsplan Kropp, bevegelse, mat og helse Kommunikasjon, spra k og tekst Natur, miljø og teknologi Ruste barn for fremtiden Lek med venner Friluftsliv for alle Mat Med Smak Barns medvirkning

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Årsplan Ballestad barnehage

Årsplan Ballestad barnehage Årsplan 2018-2019 Ballestad barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2019-2020 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2019/2020 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 1 05.09.18 Innhold Årsplanens innhold side 3 April side 3 Helse og livsmestring side 3 Overordnet pedagogisk mål for virksomheten side 4 Danning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Hafslundsøy barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Satsningsområder. Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn.

Satsningsområder. Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn. Satsningsområder Kremmerhuset barnehage ønsker å utvikle et anerkjennende miljø og bygge gode relasjoner mellom alle i barnehagen. Barn foreldre ansatte.for å oppnå dette jobber vi med: - De Utrolige Årene

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2019-2020 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Barnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet vårt gårdsbarnehage.

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 VÅR VISJON ER: VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN del II NYGÅRD BARNEHAGE

ÅRSPLAN del II NYGÅRD BARNEHAGE ÅRSPLAN del II 2018 2019 NYGÅRD BARNEHAGE Denne årsplanen gjelder for: Furua, Kløverenga og Bjørka Furua: 40 41 46 15 Kløverenga: 94 50 60 33/ 38 33 41 67 Bjørka: 94 50 60 32/ 38 33 41 64 ENHETSLEDER:

Detaljer

Årsplan for Karveslettlia

Årsplan for Karveslettlia Årsplan for Karveslettlia 2018-2019 Barnehagen er full av magi en plass med glede i et sted hvor det settes spor i både liten kropp, og stor Visjon: Huset med fremtiden inni.. Vi driver med uvurdelig verdiskapning.

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2019 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus»

«En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» ÅRSPLAN 2018 HOVET BARNEHAGE «En barnehage for barn, foreldre og ansatte der nærhet, omsorg og gode opplevelser står i fokus» Informasjon om vedtekter, opptak, betalingsreglement, åpningstider, ferieordninger

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Årsplan Klosterskogen barnehage

Årsplan Klosterskogen barnehage Årsplan 2018-2019 Klosterskogen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET AUGUST 2018 Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet! August nærmer seg slutten og vi har hatt noen interessante uker her på Skjoldet. Det er

Detaljer

Årsplan Lundedalen barnehage

Årsplan Lundedalen barnehage Årsplan 2018-2019 Lundedalen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN ÅRSPLAN 2018-2019 FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN VELKOMMEN Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen, er en del av virksomheten Frelsesarmeens barnehager som består av til sammen 4 barnehager

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2018-2019 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2018/2019 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Årsplan Tufte barnehage

Årsplan Tufte barnehage Årsplan 2018-2019 Tufte barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2018/2019. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2018/2019. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2018/2019 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse Side 6 Implementering

Detaljer

MÅNEDSBREV OSEBERG SEPTEMBER 2019

MÅNEDSBREV OSEBERG SEPTEMBER 2019 MÅNEDSBREV OSEBERG SEPTEMBER 2019 Da er høstens første månedsbrev her, og vi har allerede kommet godt i gang med nytt barnehageår. Litt om oppstarten: Nye Oseberg består nå av 17 barn i alderen 3-5 år

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Personal. Pedagogisk leder: Solveig Andersen (100%) Barnehagelærer: Kristiane Mauritzen Olsen (100%) Barne- og ungdomsarbeider: Toril Bakken (60%)

Personal. Pedagogisk leder: Solveig Andersen (100%) Barnehagelærer: Kristiane Mauritzen Olsen (100%) Barne- og ungdomsarbeider: Toril Bakken (60%) Personal Pedagogisk leder: Solveig Andersen (100%) Barnehagelærer: Kristiane Mauritzen Olsen (100%) Barne- og ungdomsarbeider: Toril Bakken (60%) Assistent: Malene Hareid Stokke (100%) Arbeidspraksis:

Detaljer

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Varteig barnehage Hafslundsøy barnehage Fosbyløkka barnehage Stasjonsbyen barnehage Innhold Innledning... 2 Barnehagens formål og innhold... 3 Progresjon...

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

LADEMOEN TRONDHJEMS ASYLSELSKAP TRONDHJEMS ASYLSELSKAP BERG BARNAS HUS ÅRSPLAN 2019/21

LADEMOEN TRONDHJEMS ASYLSELSKAP TRONDHJEMS ASYLSELSKAP BERG BARNAS HUS ÅRSPLAN 2019/21 LADEMOEN BARNEHAGE BERG BARNEHAGE BARNAS HUS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2019/21 ÅRSHJUL 2019/21 Aktivitet Førskoleklubb Beskrivelse Alle førskolebarna har eget opplegg gjennom hele året. Egen plan utarbeides for

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

KJÆRE FORELDRE VELKOMMEN TIL AVDELING KRÅKEFOT MUSØRE

KJÆRE FORELDRE VELKOMMEN TIL AVDELING KRÅKEFOT MUSØRE AVDELING KRÅKEFOT Her på Kråkefot har vi barnehagens eldste barn. Barnehageåret 2015/16 består avdelingen av 10 barn født i 2010, 5 barn født i 2011 og 3 barn født I 2012. Personalet på avdelingen består

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

MÅNEDSBREV NOVEMBER 2010

MÅNEDSBREV NOVEMBER 2010 MÅNEDSBREV NOVEMBER 2010 AVD. SIGRID Å spreng i bærfotan e hærli Litt om tiden som har vært: Nå er vi allerede ferdig med oktober måned. Tiden fra oppstart og fram til nå, har hatt fokus på trygghet og

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer