Megleropplysninger med prisliste Sølyst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Megleropplysninger med prisliste Sølyst"

Transkript

1 Megleropplysninger med prisliste Sølyst LEILIGHET ETG BRA kvm P-ROM kvm Rom TERRASSE/ BALKONG PRIS KR. Totalsum inkl. omkostninger *A1-HO101 - D , ,- **A1-HO102 E , ,- A1-HO103 F , ,- **A1-HO104 - G , ,- A1-HO105 A , ,- A1-HO201 C SOLGT A1-HO202 B , ,- A1-HO203 A , ,- A1-HO301 C , ,- A1-HO302 B SOLGT A1-HO303 A , ,- A1-HO401 P , ,- A1-HO402 - P SOLGT *A2-HO101 D , ,- **A2-HO102 E , ,- A2-HO103 - B , ,- A2-HO104 - A , ,- A2-HO201 C , ,- A2-HO202 - B , ,- A2-HO203 - A SOLGT

2 *Leilighet A1-HO101 A2-H0101 A3 HO101 leveres uten parkeringsplass. Det kan kjøpes en LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM ROM TERRASSE/ PRIS KR. kvm BALKONG Totalsum inkl. omkostninger A2-HO301 C , ,- A2-HO302 - B SOLGT A2-HO303 - A , , A2-HO401 P SOLGT A2-HO402 P SOLGT *A3-HO101 D , ,- 2 **A3-H E , ,- A3-HO103 F , ,- **A3-HO SOLGT G2 A3-HO105 A , ,- A3-HO201 C , ,- A3-HO202 B SOLGT A3-HO203 - A , ,- A3-HO301 C , ,- A3-HO302 - B , ,- A3-HO303 - A , ,- A3-HO401 P SOLGT parkeringsplass til disse leilighetene for kr ,-. **Leilighet A1-H0102 A1-H0104 A2-HO102 A3-HO102 og A3-HO104 leveres uten parkeringsplass. Resterende leiligheter leveres med en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg.

3 Rekkehus ETG. BRA kvm P-ROM kvm ROM Areal uteområde Kvm Terrasse kvm PRIS KR. Totalsum inkl. omkostninger B1 a 1 og SOLGT B1 b 1 og , ,- B1 c 1 og , ,- B1 d 1 og SOLGT B1 e 1 og SOLGT B2 a 1 og , ,- B2 b 1 og , ,- B2 c 1 og , ,- B2 d 1 og , ,- B2 e 1 og SOLGT B3 a 1 og SOLGT B3 b 1 og SOLGT B3 c 1 og SOLGT B3 d 1 og SOLGT B3 e 1 og SOLGT B3 f 1 og SOLGT B3 g 1 og SOLGT B3 h 1 og SOLGT B3 i 1 og SOLGT B3 j 1 og , ,- Samtlige rekkehus vil få utearealene seksjonert inn som et tilleggsareal til boligen.

4 SELGER Navn: Veidekke Eiendom AS Adresse: Postboks 507, Skøyen, 0214 OSLO Org.nr: FORBEHOLD Utbygger tar forbehold om at omfanget og konsekvensen av coronaviruset kan føre til forsinket overtakelse og vil kunne kreve fristforlengelse på bakgrunn av dette uten at det gir kjøper rett til dagmulkt. PROSJEKTBESKRIVELSE/BELIGGENHET Bolig inngår i Selgers utbyggingsprosjekt på Sølyst (Prosjektet). Prosjektet er planlagt å bestå av tre blokker (A1, A2 og A3) og tre kjeder med rekkehus (B1, B2 og B3), ADRESSE Sølyst, 4085 HUNDVÅG REGISTERBETEGNELSE Gnr. 51, bnr i Stavanger kommune Seksjonsnummer vil bli tildelt etter at eiendommen er seksjonert. AREALANGIVELSE Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusiv areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor boenheten, eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er oppmålt etter tegninger datert Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene. INNHOLD Det vises til planskisse vedrørende innhold til den enkelte enhet. STANDARD Se leveransebeskrivelse fra selger.

5 EIERFORM Selveier. BOLIGTYPE Prosjekterte leiligheter og rekkehus. BYGGEMÅTE Betong, stål og tre. Se ellers leveransebeskrivelse. TOMT Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbegjæring eller sameievedtekter. Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse. Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det angitte areal ikke er oppmålt enda. UNDERJORDISK KJELLERANLEGG (PARKERINGSPLASSER OG BODER) Med Boligen følger én (1) parkeringsplass i underjordisk kjelleranlegg. Leilighet A1-HO101 A2-H0101 A3 HO101 leveres uten parkeringsplass. Det kan kjøpes en parkeringsplass til disse leilighetene for kr ,- Leilighet A1-H0102 A1-H0104 A2-HO102 A3-HO102 og A3-HO104 leveres uten parkeringsplass. Selger forbeholder seg retten til å foreta fordeling av parkeringsplasser. Det er ikke avgjort hvordan rettighetene til parkeringsplassene skal sikres. Eiendoms-/bruksretten vil enten sikres ved tinglysing av skjøte, fremgå av vedtektene og/eller ved tinglysning av rettighetene, alternativt fremgå av seksjoneringsbegjæring. Ved enkelte av organiseringsformene kan det for Kjøper påløpe et ekstra tinglysningsgebyr på kr. 525,-. Det vil bli bygget et kjelleranlegg under bakkenivå, som vil bestå av ca. 63 parkeringsplasser og boder. Bodene i kjelleranlegget skal tilhøre blokkleilighetene (leilighetene i Blokk A1, Blokk A2 og Blokk A3), og vil bli søkt seksjonert som tilleggsdel til disse. Selger tar forbehold om at rettighetene til bodene vil kunne bli søkt løst/organisering på annen måte. 11 parkeringsplasser i kjelleranlegget skal inngå som del av Sameiets fellesareal. Disse parkeringsplassene skal benyttes som gjesteparkering for besøkende til husstander i Sameiet. Selger tar sikte på å seksjonere de resterende 52 parkeringsplassene som en næringsseksjon (Seksjonen). Av de 52 parkeringsplassene i Seksjonen vil 20 av parkeringsplassene tilhøre rekkehusleilighetene (leilighetene i Rekkehus B1, Rekkehus B2 og Rekkehus B3), mens 29

6 parkeringsplasser vil tilhøre nærmere angitte blokkleiligheter (leiligheter i Blokk A1, Blokk A2 og Blokk A3). Rettigheter til de resterende 3 parkeringsplassene i Seksjonen blir solgt ved inngåelse av særskilt kontrakt med den enkelte kjøper av rett til parkeringsplass. Selger forbeholder seg retten til eventuelle usolgte parkeringsplasser i Seksjonen pr.overtagelse av disse. Selger kan fritt omsette eller leie ut usolgte parkeringsplasser. SAMEIEBRØK Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Viser forøvrig til Eierseksjonsloven 31. BYGGEÅR Forventet ferdigstilt sommeren 2021 PRIS Enhetene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre prisene på usolgte enheter uten forutgående varsel, når selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til side 1. OMKOSTNINGER - Dokumentavgift (2,5 % beregnet andel tomteverdi) kr. fra 6 420,- til ,- - Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- - Tinglysingsgebyr for panterett (pr. stk.) 525,- - Grunnboksutskrift 206,- - Oppstartskapital til Sameiet (3* felleskostnader pr. måned) kr. fra 1 959,- til 9 426,- = Sum omkostninger kr. fra 9 635,- til ,- Omkostningene betales til megler samtidig med hovedoppgjøret. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av endringer i de offentlige gebyrene før overtagelsen. Den eventuelle merutgift som følge av forhøyet tinglysningsgebyr og/eller dokumentavgift vil bli belastet Kjøper. Kjøpesummen er gjenstand for justering på bakgrunn av endrings- og tilleggsarbeider som Kjøper bestiller. Endrings-/tilleggsarbeider tillegges hovedoppgjøret som skal betales ved overtakelse. Omkostning pr. enhet fremgår av side 1.

7 BETALINGSBETINGELSER Kjøpesummen med tillegg av følgende omkostninger innbetales uoppfordret til megler slik: - Forskudd ved signering av Kjøpekontrakten kr Hovedoppgjør 3 dager før overtakelse kr. [ ] = Sum Kjøpesummen kr. [ ] Det vil bli utsendt faktura fra EiendomsMegler1 i samsvar med Bustadsoppføringslova 12 All innbetaling er å anse som depositum iht. Bustadoppføringslova 46 frem til det eventuelt stilles forskuddsgaranti etter Bustadoppføringsloven 47, da vil beløpet anses som forskudd. Forskudd. Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse. Selv om det er avtalt forskuddsbetalinger har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at det er stilt entreprenørgaranti i samsvar med bustadoppføringslova 12. Retten til å holde tilbake avtalt vederlag gjelder i de tilfelle garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, jf. 12, andre ledd, første setning. Dersom det er avtalt en utsatt frist for å stille entreprenørgaranti etter bustadoppføringslova 12, andre ledd, andre setning er kjøper likevel forpliktet til å innbetale forskudd som forfaller før garantiplikten etter 12 inntrer. Kjøpers plikt til å innbetale forskudd etter denne bestemmelsen forutsetter at selger har stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova 47 tredje ledd. Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av nr TILVALG Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Kjøper gjøres oppmerksom på at bestilling av endringer og tilleggsarbeider etter kontraktinngåelse, utover de valg som vil fremgå av Selgers tilvalgsliste, vil kunne føre til uforholdsmessig store merkostnader for Kjøper. Kjøper kan kun kreve endringer og tillegg som i omfang eller karakter ikke skiller seg vesentlig fra den kontraktsfestede ytelse. Videre kan endringer eller tillegg som innebærer en ulempe for Selger og som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringen eller tillegget, ikke kreves. Ønsker Kjøper endringer eller tilleggsarbeider, skal Selger skriftlig klargjøre for Kjøper de kostnadsmessige og eventuelle tidsmessige konsekvensene jf. bustadsoppføringslova 7 og Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. Bustadoppføringslova 44.

8 Fakturaer fra underleverandører forbundet med eventuelle endringer, herunder som kjøkkeninnredning, elektriker, rørlegger osv. kan bli sendt direkte fra underleverandør til kjøper før overtakelse. Disse fakturaene betales samtidig med hoved-/sluttoppgjøret for Bolig, dvs. senest 3 dager før overtakelse. Eventuelle endringer og/eller tilleggsarbeider skal foretas/bestilles, og bekreftes mellom partene, elektronisk via Kjøper kan under ingen omstendighet kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer Selgers vederlag med mer enn 15 % jf. bustadoppføringslova 9. Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Dersom det ikke er stilt 47 garanti skal tilleggsvederlaget betales samtidig med hoved- /sluttoppgjøret. KOMMUNALE AVGIFTER OG FORMUESVERDI Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse. Spørsmål om kommunal eiendomsskatt rettes til kommunen. SAMEIE/FORETTNINGSFØRER Sameiet er planlagt å bestå at totalt 57 boligseksjoner fordelt på tre blokker og tre kjeder med rekkehus, med underliggende garasjeanlegg. Selger tar forbehold om antall seksjoner og at Sameiet kan bli organisert på annen måte (f.eks. oppdelt i flere sameier). Det vil bli utarbeidet vedtekter for Sameiet og Kjøper gir Selger rett til å fastsette disse vedtekter. Utkast til vedtekter følger som vedlegg. Kjøper er kjent med at utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret forut for/i forbindelse med seksjonering og overtagelse av Boligen. SAMEIET - FELLESKOSTNADER Ved ervervet av Boligen blir Kjøper i henhold til lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) sameier i eierseksjonssameiet. Sameiet har til oppgave å ivareta sameiernes felles interesser, herunder driften av fellesarealene (innvendig og utomhus) og ellers øvrig felles teknisk utstyr. Kjøper plikter å rette seg etter Sameiets vedtekter samt å betale sin andel av Sameiets samlede drifts og vedlikeholdsutgifter/kostnader (fellesutgifter/felleskostnader). Kjøper er kjent med at Sameiets fellesutgifter/kostnader først vil bli fastsatt ved stiftelsen av Sameiet, og etter hvert som Sameiet får erfaring med de utgifter/kostnader som påløper. Felleskostnadene er stipulert til kr. 21 pr. måned/pr. m 2 BRA første driftsår for leilighetene og kr. 12,-

9 for rekkehusene. I tillegg er det budsjettert med kr. 315,- pr. plass i gasjeanlegg kr. 3,- pr. kvm. for fjernvarme og kr. 300,- pr. leil. For Digital TV/bredbånd Pr. måned. Kommunale avgifter kommer i tillegg og vil bli fakturert hver enkelt seksjon direkte av kommunen. Dette nivået må anses som uforpliktende beregninger fra Selgers side. Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felleskostnader. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på usolgte enheter. Selger har rett, men ikke plikt, til å utpeke forretningsfører for de 2 første hele driftsår for Sameiet. Selger har videre rett, men ikke plikt til å velge leverandør av TV/internett, strømleverandør og system for leveranse av strømmen. Selger har også en rett, men ikke plikt, til å velge vedlikeholdsleverandør av ventilasjonsanlegg for de 2 første hele driftsår. Kjøper er kjent med at de øvrige sameiere har lovbestemt panterett i Boligen for krav som følger av sameieforholdet for et beløp som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp, jf. lov om eierseksjoner 31. I forkant av overlevering/ferdigstillelse skal det innkalles til et konstituerende sameiermøte der det velges et styre, evt. interimsstyre, som kan representere Sameiet. Felleskostnader fastsettes av sameiet, og dekker sameiets felleskostnader. Eierforholdet reguleres av «Lov om eierseksjoner». Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig. Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven. VEI, VANN OG AVLØP Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. Kommunale avgifter blir fakturert hver enkelt seksjon direkte av kommunen. INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR Det leveres bredbåndstilgang i hver bolig. Selger kan inngå avtale med kabel-tv leverandør på vegne av sameiet. Tilknytning og abonnement for kabel-tv/internett/telefoni bekostes av kjøper. REGULERINGSFORHOLD Eiendommen ligger i et område regulert til bolig og park/naturområder. Kjøper er gjort kjent med gjeldende regulering for området. Selger vil søke reguleringsendring for å få samsvar mellom uteområder og reguleringsplan. Kjøper er kjent med at prosjektet ligger i et område

10 i utvikling. Kjøper er oppfordret til å ta kontakt med kommunen for utfyllende informasjon om planer for området. Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. OVERTAKELSE Selgers frist til å ha Boligen klar til overtakelse er fastsatt til 24 måneder etter at forbeholdene, jf. punkt selgers forbehold i denne prislisten, er bortfalt/frafalt. Selgers forbehold må være avklart innen Dersom bygging blir igangsatt ved siste frist for selgers forbehold, vil antatt ferdigstillelse bli ca Selger kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha Boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i bustadoppføringslova 11 er oppfylt. Dersom Selger ikke har gitt Kjøper melding om at forbeholdene gjøres gjeldende, skal Selger gi Kjøper melding om byggestart når Selger har besluttet byggestart. I tillegg til Selgers innkalling til overtagelsesbefaring skal Kjøper og Selger i tillegg, etter skriftlig innkalling fra Selger, gjennomføre førbefaring ca. 2-4 uker før overtagelse hvor evt. gjenstående arbeid og evt. feil og mangler protokollføres. Kjøper plikter å medvirke til gjennomføring av overtagelse iht. innkalling fra Selger. Hvis Kjøper, etter innkalling fra Selger, jf. bustadoppføringslova 15, uten gyldig grunn ikke møter til overtagelsesforretning, kan Selger velge å anse Boligen som overtatt såfremt vilkårene i bustadoppføringslova 14 og 15 er oppfylt. Ved overtagelsesforretningen skal det føres ny protokoll med eventuelle gjenstående feil/mangler som skal rettes av Selger. Protokollen skal undertegnes av begge parter. Boligen leveres i byggerengjort stand. Selger plikter å rette feil/mangler som inngår i protokollen så snart arbeidet kan gjøres med hensyn til årstidene og en rasjonell fremdriftsplan. Kjøper plikter å gi Selgers folk adgang til Boligen innenfor normal arbeidstid (kl ), slik at eventuelle rettelser kan bli utført på rasjonell måte. Dersom det er feil/mangler som det vil falle uforholdsmessig kostbart å utbedre, har Selger rett til å gi Kjøper prisavslag i stedet for å foreta utbedring, dersom feilen/ mangelen ikke vesentlig reduserer Boligens bruksverdi jf. bustadoppføringslova 32 og 33. Kjøper har tilbakehold/deponeringsrett i henhold til bustadoppføringslovas bestemmelser dersom deler av den avtalte ytelsen ikke er levert eller er omtvistet ved overtagelsen. Det skal protokolleres ved overtagelse dersom tilbakehold/deponering gjøres gjeldende. Protokollen skal angi størrelsen på eventuelt beløp som skal tilbakeholdes/deponeres og hvorledes beløpet evt. skal disponeres.

11 Overtagelsesforretning kan holdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider som ikke er til hinder for at Boligen kan bebos. Dersom Boligen har slike vesentlige feil/mangler at det gir Kjøper grunnlag for ikke å overta Boligen, vil den innbetalte del av Kjøpesummen bli sperret på meglers klientkonto inntil Boligen kan overtas. Selger tar forbehold om å heve Kjøpekontrakten dersom Kjøper overtar eller flytter inn i Boligen eller Kjøper har fått tinglyst hjemmel til Boligen før det totale oppgjøret er gjennomført, jf. bustadoppføringslova 57, annet ledd. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overlevering. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering ikke er gjennomført. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen. Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt 47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen er overført. Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelse dato. FELLESAREAL/UTOMHUSAREALER Overtagelse av Sameiets fellesarealer gjennomføres med Sameiets styre. Selger kan beslutte at overtagelsen gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige. Det føres protokoll fra overtagelsesbefaringen(e) og eventuelle mangler som skal utbedres av Selger protokolleres. Kjøper gir ved underskrift på kontrakt fullmakt til styret til å overta fellesarealene med bindende virkning. Inntil overtagelsesforretning av fellesarealer er avholdt, aksepterer partene at et forholdsmessig beløp i forhold til ferdigstillelsesgrad holdes tilbake på meglers konto. Selger kan få utbetalt beløpet mot at det stilles selvskyldnergaranti fra en finansinstitusjon for beløpet. Kjøper gir Sameiets styre/interimsstyre fullmakt til å foreta frigivelse av det tilbakeholdte beløp. Selger sørger for at det fra overtagelsesbefaringen protokolleres at styret/interimsstyret samtykker i at det tilbakeholdte beløp utbetales til Selger, evt. deler av det tilbakeholdte beløp slik at verdien av gjenstående arbeider samsvarer med summen av tilbakeholdte beløp. Selger kan alternativt kreve utbetaling av beløpet mot at det stilles selvskyldnergaranti fra en finansinstitusjon.

12 Overtakelse av boligene kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen. Det gjøres oppmerksom på at leveransebeskrivelsen/utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen. Ovennevnte oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest. FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger. OPPVARMING Leilighetene vil få vannbåren varme basert på varmepumpe, med viftekonvektorer som varme-givere i leilighetene. Dette dekker varme til stue/kjøkken. For plassering av viftekonvektorer se tegninger. Baderom leveres med vannbåren eller elektrisk gulvvarme. Rekkehusene vil få varme fra el-kjel med viftekonvektor som varmegivere. Dette dekker varme til stue/kjøkken. El-kjel plasseres under trapp i B1 og i bod i B2 og B3. Baderom leveres med gulvvarme. ADGANG TIL UTLEIE Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner utover generelt krav om radonmåling ved utleie. VELFORENING Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende som kjøper blir pliktig medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle forening/sameie. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter. Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som etableres for det samlede boligfelt.

13 Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved overskjøting av boligen. HEFTELSER/SERVITUTTER Ingen pengeheftelser følger eiendommen ved salg Boligen leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for Sameiet i henhold til eierseksjonsloven 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet. Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser som følger eiendommen: Tinglyst oktober 2018 Pantedokument og urådighet for Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom. Denne heftelsen vil bli slettet i forbindelse med overtakelse av boligene. Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av eiendommen og drift og vedlikehold av fellesområder, nettverk m.m. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler. OFFENTLIGE FORBEHOLD Prosjektet er rammegodkjent av Stavanger kommune. Selger har søkt endring av rammetillatelse og tar forbehold om godkjenning av denne i Stavanger kommune. Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved eiendommen. SELGERS FORBEHOLD Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av Kjøpekontrakten: a) Det tas forbehold om at Selger har oppnådd salg tilsvarende minimum 50 %( ) av brutto salgsverdi kr ,- for Prosjektet innen 30. juni b) Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse er gitt innen 30. juni c) Det tas forbehold om at åpning av byggelån for gjennomføring av Prosjektet er innvilget innen 30. juni d) Det tas forbehold om at styret i Selger innen 30. juni 2019 beslutter/vedtar byggestart. Med «igangsettingstillatelse» forstås i denne sammenheng tillatelse til å oppføre bygg over grunn og fundamentering. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle Kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet.

14 Selger er bundet av Kjøpekontrakten dersom det ikke er sendt skriftlig melding til Kjøper om at forbeholdene gjøres gjeldende innen 30 kalenderdager etter utløpet av fristen. Dersom Selger gjør forbehold gjeldende i henhold til det ovenstående, bortfaller Kjøpekontrakten, og slik at beløp som Kjøper har innbetalt iht. Kjøpekontrakten utbetales til Kjøper. Selger kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/forbeholdene ikke er oppfylt. Selger er et selskap som er 100 % eiet av et selskap innenfor Veidekke ASA-konsernet. Selger forbeholder seg retten til å transportere prosjektet, og da sine rettigheter og forpliktelser etter Kjøpekontrakten til annet selskap 100 % eiet av selskap innenfor Veidekke ASAkonsernet. Også ansvaret for eventuelle reklamasjoner og andre krav som er fremsatt overfor Selger så vel før som etter at transporten ble gjennomført, vil da være transportert. Forsinket levering. Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge fristen for overtakelse. AVBESTILLING Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI. Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova 54 ved avbestilling før Selger har vedtatt byggestart og meddelt dette til Kjøper er satt til 5 % av Kjøpesummen og med tillegg av avtalt vederlag for evt. endringer/tilleggsarbeider Kjøper har bestilt. Ved avbestilling etter Selgers beslutning om byggestart og meddelelse av dette til Kjøper fastsettes Selgers krav på erstatning i samsvar med bustadoppføringslova 53, slik at Selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved Kjøpers avbestilling. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at dette tapet og derved Kjøpers ansvar ved avbestilling kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra Kjøpekontraktens inngåelse. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes AVTALEBETINGELSER Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova 3.

15 Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fasteiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova. Kjøper er innforstått med at forpliktende finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. Bustadoppføringslovas 46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank. Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i kjøpstilbudet. Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen. EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN Kjøper kan ikke uten Selgers samtykke videreselge (transportere) Kjøpekontrakten før overtagelse med virkning overfor Selger. Dersom Selger gir slikt samtykke, kan Selger fastsette nærmere vilkår for gjennomføringen av videresalget og oppgjøret for dette. I tillegg vil Selger kreve kr ,- som kompensasjon for Selgers og meglers arbeid i forbindelse med transporten. Melding om videresalg som mottas senere enn 6 uker før meddelt dato for overtagelse, tillates ikke gjennomført. Selv om Boligen med Kjøpekontrakten er solgt videre før den er overtatt, frigis ikke opprinnelig Kjøper for sine forpliktelser etter Kjøpekontrakt. Inntil fullt oppgjør har funnet sted og Boligen er overlevert, kan Selger fortsatt gjøre ethvert krav i henhold til Kjøpekontrakt gjeldende mot opprinnelig Kjøper. Eventuelt videresalg kan kun skje på slike vilkår som ufravikelige lovbestemmelser måtte angi, jf. bl.a. avhendingsloven 1-1 (4). ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for Boligens detaljutforming som farger, materialer, mv. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom Selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Salgsprospekt viser også tegninger, animasjoner og andre illustrasjoner med utstyr som ikke medfølger Boligen. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger, og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme, jf. nedenfor, og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

16 Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsprospektet og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for eksempel i forhold til plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe det leverte produkts kvalitet. Kjøper er også forpliktet til å godta de endringer for Boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet. Selger tar forbehold om mindre justering av oppgitt areal. Selger tar videre forbehold om offentlig godkjenning og endringer av utomhusanlegg og fellesareal. Kjøper skal så langt det er mulig orienteres skriftlig om endringer av betydning som foretas. Ingen av de endringer Selger har rett til å gjennomføre etter ovenstående bestemmelser gir Kjøper krav på erstatning og/eller prisavslag. Selger skal levere arbeidet med normal håndverksmessig stand jf. bustadoppføringslova 7, og i samsvar med beskrivelser og eventuelle endringer og tilvalg. Teknisk beskrivelse utarbeidet av Selger og som følger som vedlegg, gjelder som selgers forpliktende leveranse. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom tegninger og beskrivelse, gjelder beskrivelsen foran tegninger. Ting og løsøre som er vist på tegninger og illustrasjoner og ikke spesifisert i beskrivelsen leveres ikke. Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter, uten forutgående varsel når selger finner dette hensiktsmessig. Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgsog markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle enhetene. Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske utformingen av byggene.

17 Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra utbygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. GARANTIER I oppføringstiden stilles en garanti tilsvarende 3 % av Kjøpesummen. Fra overtagelse økes garantien til 5 % av Kjøpesummen og gjelder inntil 5 år etter overtagelsestidspunktet. Garantien kan stilles overfor hver enkelt Kjøper eller som samlegaranti for alle kjøperne i Sameiet. Originalen overleveres megler og kopi sendes Kjøper. Stilles garantien i form av samlegaranti, har kjøperne hver sin andel i samlegarantien i forhold til Kjøpesummen. Etter ferdigstillelse vil original samlegaranti bli oversendt representant for Sameiet for oppbevaring i garantitiden. Ved enkeltgarantier blir garantien sendt til Kjøper. Garantitiden utløper 5 år etter overtagelse dersom krav i henhold til garantien ikke er reist innen denne perioden. Eventuelle krav i henhold til garantien meldes skriftlig til Selger med kopi til garantistiller. Ved utløpet av 5-årsperioden kan Selger kreve en erklæring fra Kjøper om at det ikke er reklamert på mangler eller at eventuelle reklamasjoner som er fremsatt er utbedret. Den del av Kjøpesummen som forfaller til betaling ved kontraktsinngåelsen og for øvrig før overtagelse vil bli innsatt på meglers klientkonto. Innbetalt beløp deponeres på meglers konto og utbetales til Selger når/dersom Selger stiller tilfredsstillende selvskyldnergaranti iht. bustadoppføringslova 47. Renter på en forskuddsbetaling tilfaller Kjøper, med mindre det er stillet garanti iht. bustadoppføringslova 47 for beløpet. Om derimot Selger velger å stille slik garanti for Kjøpers innbetaling, kan Selger få utbetalt beløpet straks garantien er mottatt av megler. Dersom selvskyldnergaranti ikke etableres vil oppgjør med Selger først finne sted etter at Kjøper har fått tinglyst hjemmel til Boligen. For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova 12 og eventuelt 47. Dersom selger stiller 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende. 1 ÅRSBEFARING OG REKLAMASJONSRETT Selger skal uoppfordret tilby Kjøper å foreta besiktigelse av Boligen om lag ett år etter overtagelsen. Dersom slik besiktigelse foretas skal Selger føre protokoll som begge parter undertegner på samme måte som ved overtagelsesforretningen. For sameiets fellesarealer vil Selger innkalle Sameiets styre til tilsvarende befaring.

18 Reklamasjoner må meldes skriftlig til Selger innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget. Kjøper oppfordres til å melde/sende eventuelle reklamasjoner gjennom BoligBasen ( Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skader på Boligen, har Kjøper plikt til å begrense skadeomfanget inntil mangelen kan utbedres. Reklamasjoner som fremsettes senere enn 5 år etter overtakelsen av Boligen, er Selger ikke forpliktet til å utbedre, med mindre Selger har vært grovt uaktsom, uærlig eller for øvrig har handlet i strid med god tro. Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle boligene i boligkomplekset, så sant ikke normal bruk av Boligen krever at en eventuell feil utbedres omgående. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter følgende punkter/forhold: a) Mindre sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer fra overtagelsen til ettårsbefaringen. b) Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt vedlikehold og/ eller uforsvarlig bruk av Boligen med utstyr. Det opplyses særskilt om at det med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan være fare for heksesot inne i boligene. Boligen bør derfor ventileres godt den første vinteren/året. c) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtagelse som Selger ikke kan lastes eller ha ansvar for. d) Reparasjoner som går innunder vanlig vedlikehold. ENERGIMERKING Selger har ikke energimerket bygningen enda da det som kjent er tidlig i prosjekteringsfasen, og interessentene må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. Karakterskalaen strekker seg fra A (best) til G (dårligst). De aller fleste boliger vil ikke få toppkarakter. Nye boliger som tilfredstiller byggeforskriften i dag, vil normalt få C eller D. Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås. MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN HANDEL I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.

19 Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven. BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen. FINANSIERING EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1. FORSIKRING Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en forsikringsrådgiver. VERDIVURDERING Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du vurderer salg. Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal gjenspeile eiendommens normale verdi på vurderingstidspunktet. INFORMASJON TIL SALGSOPPGAVEN Er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

20 VEDLEGG Kjøper har fått seg forelagt kopi av, samt har lest og gjort seg godt kjent med følgende vedlegg; 1. Prospekt m/vedlegg a. Leveransebeskrivelse og Romskjema, datert Oktober 2018 b. Tegninger datert c. Utomhusplan, datert og for rekkehus d. Salgsinformasjon datert Grunnboksutskrift 3. Bustadoppføringslova (Lov av 13. juni 1997 nr. 43) 4. Utkast til vedtekter 5. Reguleringsplan m/bestemmelser 6. Firmaattest Selger (inkl. fullmakt) OPPDRAGSANSVARLIG Megler Leiv Inge Stokka Tittel Avdelingsleder / Eiendomsmegler MNEF, nybygg Telefon EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Adresse Petroleumsvn. 6, 4066 STAVANGER Telefon /02070 Telefaks Org.nr M e-post: Oppdragsnummer Oppdatert dato

21 Kjøpsbekreftelse Sølyst, 4085 HUNDVÅG gnr. 51, bnr i Stavanger i kommune. Eiendom ihht prisliste Oppdragsnummer: / megler: Leiv Inge Stokka Kjøpesum ihht prisliste kr Skriver kroner 00/100 (I tillegg kommer omkostninger ihht. salgsoppgaven. Event. andel fellesgjeld kommer i tillegg.) Eventuelle forbehold Finansieringsplan Lån i v/ tlf kr Lån i v/ tlf kr Egenkapital i v/ tlf kr Jeg / vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 Ja o Nei o Jeg / vi ønsker verdivurdering fra EiendomsMegler 1 Ja o Nei o Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918 Budgiver 1 Budgiver 2 Navn Person nr. Navn Person nr. Tlf Mobil Tlf Mobil E-post Adresse Postadr. E-post Adresse Postadr. Sted Dato Sted Dato Underskrift Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) Underskrift Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) EiendomsMegler 1 Nybygg, Postboks 250, 4066 STAVANGER Tlf , Fax Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid13 i filen.

22

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS

BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - AASEMARKA, REKKEHUS PROSJEKT: Aasemarka, Åse Gård UTBYGGER: Stolt Bolig AS AASEMARKA Aassee gård-sandveedd 04.10.2016 BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

Hove Gård - Hafrakveien B3-5 Nøkkelferdige - Rekkeboliger

Hove Gård - Hafrakveien B3-5 Nøkkelferdige - Rekkeboliger Hove Gård - Hafrakveien B3-5 Nøkkelferdige - Rekkeboliger Rekkehus NR TYPE. BRA (Eks bod) Hafrakveien 171 B3-5A Gnr:44 Bnr: 282 Hafrakveien 169 B3-5B Gnr:44 Bnr: 283 Hafrakveien 167 B3-5C Gnr:44 Bnr: 284

Detaljer

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja H U S PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE TRINN II, REKKEHUS I TRINN II HAGE PROSJEKT: Hus i Hage Trinn II UTBYGGER: Stolt Bolig AS FELT B01 17.11.2016 BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

Megleropplysninger med prisliste

Megleropplysninger med prisliste Megleropplysninger med prisliste LEILIGHE T KVM BRA CA KVM P-ROM CA Soverom Terrasse Hagestue Bod i parkeringskjeller PRIS Totalsum innk. Omkostninger Status 101 70 kvm 67 kvm 2 15 kvm 5 kvm 2 890 000

Detaljer

Prisliste Skiftesvikveien Harestadvika

Prisliste Skiftesvikveien Harestadvika Prisliste Skiftesvikveien 79-83 Harestadvika Adresse: BRA (ca) P-ROM (ca) Salgspris Salgspris inkl omk Status Skiftesvikveien 79 157 m2 148 m2 6.390.000,- 6.460.506,- Skiftesvikveien 83 157 m2 148 m2 5.990.000,-

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13 Sørbøhagane Bolig: BRA P-rom Terrass e/balko ng Carport Utv. Bod Salgspris Kjøpesu m inkl. Omkostn. Status Felt B06 77 A 64,6 m² 59 m 6 m² 16 m² 5 m² 2 690 000 2 711 256 77 B 64,6 m² 59 m2 6 m² 16 m² 5

Detaljer

Megleropplysninger med prisliste

Megleropplysninger med prisliste Megleropplysninger med prisliste LEILIGHET KVM BRA KVM P-ROM Soverom Terrasse Bod i PRIS Totalsum innk. Status CA CA Hagestue parkeringskjeller Omkostninger 101 70 kvm 67 kvm 2 15 kvm 5 kvm 2 890 000 2

Detaljer

Hove Gård - Hafrakveien B3-5 Nøkkelferdige - Rekkeboliger

Hove Gård - Hafrakveien B3-5 Nøkkelferdige - Rekkeboliger Hove Gård - Hafrakveien B3-5 Nøkkelferdige - Rekkeboliger Rekkehus NR TYPE. BRA (Eks bod) Hafrakveien 171 B3-5A Gnr:44 Bnr: 282 Hafrakveien 169 B3-5B Gnr:44 Bnr: 283 Hafrakveien 161 B3-5F Gnr:44 Bnr: 287

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE.

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. 5 stk. enebolig på 140-142 m² BRA. I tillegg areal for garasje på 27-32m2. Eneboligen leveres klar for innflytting. PRISLISTE Adresse/tomt nr. Areal BRA u/m garasje

Detaljer

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod.

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. 4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris inkl. omk. Raunåkervegen

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Kleppevarden

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

HANABAKKEN Felt B6

HANABAKKEN Felt B6 HANABAKKEN 36-42 Felt B6 Felt Adresse BRA (ca) P-rom (ca) Tomt (ca) Kjøpesum Salgspris Inkl. alle omkostninger Status B6-A Hanabakken 36 207 m2 135 m2 302 m2 SOLGT B6-B Hanabakken 38 207 m2 135 m2 208

Detaljer

Megleropplysninger med prisliste for Høgevollsveien 14

Megleropplysninger med prisliste for Høgevollsveien 14 Megleropplysninger med prisliste for Høgevollsveien 14 Blokk A Etg. BRA P-ROM Sov. Balkong / Terrasse Pris Pris med omk. Status H0101 1 68 68 2 19 m2 kr 2.990.000 kr 3.011.616 Solgt H0102 1 90 89 2 13

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig. 4 ENEBOLIGER I KJEDE MOTLANDSMARKA B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.. I tillegg kommer carport og sportsbod. PRISLISTE

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER prisliste 3. etasje Type BRA m 2 P-Rom m 2 Balkong m 2 Soverom Pris kr. Pris inkl. omk. Status 301 A 76 72 9 3 302 A 76 72 9 3 303 A 76 72 9 3 4.290.000 4.307.556 304 B 50 46 9 1 305 A 76 72 9 3 4.390.000

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - FREDRIK STANGS GATE, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - FREDRIK STANGS GATE, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - FREDRIK STANGS GATE, TRONES PROSJEKT: Fredrik Stangs gate, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG ca TOMT, M 2 ca BRA, M 2 ca P-ROM, M 2 GARASJE UT.V. BOD, PRIS

Detaljer

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226 23 LEILIGHETER I BLOKK A OG B KLEPPEVARDEN. Gnr: 1 Bnr:2239 Leilighetene leveres med egen parkeringsplass, sportsbod i underetasjen, heis og innglasset terrase. PRISLISTE Adresse Bra Tomtekost Omk. Totalt

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL.OMK PRIS STATUS 5A 516.6 213 12.4 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT 5B 527.6 214 7.8 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT Prosjekt: Øvreveien

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod.

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. 5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. PRISLISTE Flermannsbolig BK17 1 Plan Kleppevarden BK17 Leil.C201 67,4 m2 400.000 11.256

Detaljer

Hove Gård - Hafrakveien B3-5 Nøkkelferdige - Rekkeboliger

Hove Gård - Hafrakveien B3-5 Nøkkelferdige - Rekkeboliger Hove Gård - Hafrakveien B3-5 Nøkkelferdige - Rekkeboliger Rekkehus NR TYPE. BRA (Eks bod) Hafrakveien 171 B3-5A * Gnr:44 Bnr: 282 Hafrakveien 169 B3-5B * Gnr:44 Bnr: 283 Hafrakveien 167 B3-5C * Gnr:44

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

PRISLISTE STADIONTUNET TRINN II 6 REKKEHUS. Gnr: 2 Bnr: 930 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE STADIONTUNET TRINN II 6 REKKEHUS. Gnr: 2 Bnr: 930 Boligene leveres med carport. PRISLISTE STADIONTUNET TRINN II 6 REKKEHUS Gnr: 2 Bnr: 930 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Stadiontunet trinn II bolig 1

Detaljer

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm SOLHØGDA LEILIGHETER Hver leilighet får bruksrett til 1 biloppstillingsplass i lukket garasjeanlegg. Toppleilighetene får 2 plasser. Det er mulig å kjøpe rett til ekstra biloppstillingsplass for en kjøpesum

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca Areal BRA / Ca Tomt Areal Tomte verdi Omk. Totalt

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

Antall soverom. Areal tomt (m 2 )

Antall soverom. Areal tomt (m 2 ) prisliste lunden Adresse BRA P-rom Carport Boligtype Antall soverom Areal tomt (m 2 ) Salgspris Omkostninger Status Sørbøv. 173 160 134 17,5 A 3/5 Sørbøv. 171 141 126 21 B 3/6 Sørbøv. 169 160 134 17,5

Detaljer

BREIVIK Leiligheter. Finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter kontrakt signering.

BREIVIK Leiligheter. Finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter kontrakt signering. BREIVIK Leiligheter Bygg / Leilighet Etasje BRA (ca) P-Rom (ca) Soverom Salgspris Salgspris Inkl. alle omkostninger Status H0101 1 89 m2 85 m2 2 Solgt H0103 1 88 m2 83 m2 2 3 290 000,- 3 308 926,- H0202

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538.

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538. MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE for MYRBROTET 1 OG 3, BRYNE Sandnes 23.09.14 *Forutsetter egeninnsats Det er utarbeidet tilvalgsliste som omfatter malerpakke, samt andre tilvalg. Kjøper avtaler med utbygger

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

BOGAFJELL, DELFELT B2 12 Leiligheter

BOGAFJELL, DELFELT B2 12 Leiligheter BOGAFJELL, DELFELT B2 12 Leiligheter 25.01.17 Leilighet Etasje BRA (ca) P-Rom (ca) Soverom Salgspris Salgspris Inkl. alle omkostninger Status B2-A 1 60,2m2 56,7m2 2 1 830 000,- 1 843 506,- B2-B 1 65,3m2

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

Ovalen Prisliste med megleropplysninger

Ovalen Prisliste med megleropplysninger Ovalen Prisliste med megleropplysninger Balkong Takterrasse Pris Pris med omkostninger Status D-H0202 2 113 106 2(3) 16,2 E-H0202 2 122 115 2(3) 15,1+1,9 6.490.000 6.505.706 7.040.000 7.055.976 Balkong

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt Ørnaberget Snøde, K2 Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2A K2A - H0101 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0103 46.5 m² 1 Solgt Leilighet

Detaljer

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000 Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomt Fastpris Husbank Egenkapital/toppfin. Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca. 240 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-11 146

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

Leil. Ant. sov. Tomt areal. Garasje. P-rom

Leil. Ant. sov. Tomt areal. Garasje. P-rom prisliste horisont Delfelt Adresse BOLIG TOTALT BRA*/ P-rom Bolig BRA/ P-rom Leil. BRA/ P-rom Ant. sov. Garasje Tomt areal Tilvalgspris leil. Salgspris eks. leil. Omkostninger Status BF2-A Søster Gerdas

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 Grannesstien 4 Prisliste Dato: 30.06.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 4 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring Hus 1 Nyegaardskvartalet mellom Navn: Veidekke Eiendom AS Organisasjonsnummer: 936 946 348 Adresse: Skabos vei 4 Postnummer: 0278 Oslo som selger

Detaljer

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Prisliste Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Totale omk. A 2 H0203 3 69 65,2 8,9 1 plass 3.900.000 3240 5562 A 5 H0502 2 55,5 55,1 2,4* 1 plass 3.230.000 2609 4922 A 6 H0601

Detaljer

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold.

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold. Hovemarka Rekkehus Bolig BRA (ca) P-ROM (ca) Tomtestr (ca) Soverom Salgspris Salgspris Inkl. alle omkostninger Status 1 SOLGT 2 SOLGT 3 SOLGT 4 SOLGT 5 126 m2 122 m2 164 m2 3 3 990 000,- 4 036 556,- 6

Detaljer

PRISLISTE STADIONTUNET TRINN II 6 REKKEHUS. Gnr: 2 Bnr: 930 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE STADIONTUNET TRINN II 6 REKKEHUS. Gnr: 2 Bnr: 930 Boligene leveres med carport. PRISLISTE STADIONTUNET TRINN II 6 REKKEHUS Gnr: 2 Bnr: 930 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Stadiontunet trinn II bolig 1

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

PRISLISTE Bjorlandstunet

PRISLISTE Bjorlandstunet PRISLISTE Bjorlandstunet 22 rekkehus fordelt på Felt A (S1-S7, B (M1-M8) og C (L1-L7). Første byggetrinn: Felt C L1 L7 Bolig Areal ca Bra/p-rom Tomtestørrelse Tomteverdi Omk. totalt Pris Pris inkl omk.

Detaljer

Ovalen Prisliste med megleropplysninger

Ovalen Prisliste med megleropplysninger Ovalen Prisliste med megleropplysninger Leilighets nr. Etg. BRA m2 P-rom m2 Soverom Takoverbygg m2 Balkong m2 Takterrasse m2 Pris Pris med omkostninger Status B-H0201 2 79 74 2 16,2 3.840.000 3.851.006

Detaljer

KLEIVANE 9 enebolig i rekke

KLEIVANE 9 enebolig i rekke KLEIVANE 9 enebolig i rekke Felt BK 12 og BK13 10.12.2013 Bolig Ca. Bolig BRA m 2 Ca. Garasje/utv bod Soverom Pris Pris ink. omkostn. Status BK 12 Hus 1 154,8 m 2 39,2 m 2 4 5 090 000,- 5 140 826,- Hus

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT* 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca.

Detaljer

Grødem Gård B2 - UTSOLGT

Grødem Gård B2 - UTSOLGT Grødem Gård B2 - UTSOLGT Prisliste Dato: 01.04.2014 Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus B2 - bolig 1 141 m² 210 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus B2 - bolig 2 141 m² 213 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus

Detaljer

Grannesstien 6 - Enebolig

Grannesstien 6 - Enebolig Grannesstien 6 - Enebolig Adresse BRA (ca) Soverom Tomt (ca) Alternativ 1 Alternativ 2 Salgspris Inkl. alle omkostninger (Alternativ 2) Grannesstien 6 192 m2 5 453 m2 6 840 000,- 6 990 000,- 7 062 506,-

Detaljer

Austrått, Hovemarka leiligheter

Austrått, Hovemarka leiligheter Austrått, Hovemarka leiligheter Prisliste Dato: 24.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet Bygg 3 3-A 76 m² 2 Solgt Leilighet Bygg 3 3-B 76 m² 2 kr 2 920 000 Leilighet Bygg 3 3-C 76 m² 2 Solgt Leilighet

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

Grødem Allè Strandvågen 39-47

Grødem Allè Strandvågen 39-47 Grødem Allè Strandvågen 39-47 19.04.2017 Bolig Adresse BRA ca m2 P.rom Ca m2 Tomt Ca m2 Kjøpesum Kjøpesum inkl omk. Status Bolig 1 Strandvågen 39 126m2 114m2 217m2 4 590 000,- 4 626 381,- Bolig 2 Strandvågen

Detaljer

HANABAKKEN Felt BK5

HANABAKKEN Felt BK5 HANABAKKEN 25-33 Felt BK5 Felt Adresse BRA (ca) Vinterhage (ca) Tomt (ca) Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Salgspris Inkl. alle omkostninger (Alternativ 3) B5 Hanabakken 25 190 m2 10 m2 340 m2 5

Detaljer

Kleivane- trinn 2 B-02,B03 og B04. Kjøpesum inkl. omk. Antall soverom. Parkering Utv. bod Kjøpesum. Bolig Type P-rom/BRA Tomt

Kleivane- trinn 2 B-02,B03 og B04. Kjøpesum inkl. omk. Antall soverom. Parkering Utv. bod Kjøpesum. Bolig Type P-rom/BRA Tomt Kleivane- trinn 2 B-02,B03 og B04 31.08.2017 Bolig Type P-rom/BRA Tomt Antall soverom Parkering Utv. bod Kjøpesum Kjøpesum inkl. omk. 10 B-02 132/138 m 2 207 m 2 3 Carport 7 m 2 3 790 000 3 829 356 12

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Status Omkostninger 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000 3.554.706 3.02 73,5 69,8 9,6 3.490.000

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Mimmarudlå 9 - Sunde Prisliste Dato: 29.1.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå

Detaljer

Sandnes: Hovemarka, leiligheter

Sandnes: Hovemarka, leiligheter Sandnes: Hovemarka, leiligheter Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet Bygg 1 1-A 76 m² 2 kr 2 990 000 Leilighet Bygg 1 1-B 76 m² 2 kr 3 190 000 Leilighet Bygg 1 1-C 76 m² 2 kr

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 03.12.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 19 296 Solgt Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 12 196 Solgt Leilighet

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

Prisliste Harriet Backers gate

Prisliste Harriet Backers gate Prisliste Harriet Backers gate Bolig nr. BRA S-ROM P-ROM Garasje/Carport/Bod Tomt M 2 Antall M 2 soverom Stavanger 18.03.13 Pris kr Pris inkl omk.og dok avigft A 287,4 74,1 212,8 42,1 448 4 (5) 8.690.000

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C ETASJE 2 KVM BRA BALKONG/ SOV PRIS Totalsum innk. TERRASSE/ Omkostninger Status HAGESTUE** H0-201* 64 kvm 7,2 kvm 2 2 790 000,- 2 804 126,- Solgt H0-202*

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

Sørbøhagane 6 eneboliger i Enevaldsveien, BF3 og BF

Sørbøhagane 6 eneboliger i Enevaldsveien, BF3 og BF Sørbøhagane 6 eneboliger i, BF3 og BF4 16.01.17 Bolig Adresse: BRA (ca) P-rom (ca) Tomt (ca) Sov. Salgspris Alternativ 1 Salgspris Alternativ 2 Salgspris Alternativ 3 Salgspris Inkl. omkostning er Alterntiv

Detaljer

Vindmøllhagen trinn 4 Aase Gård. P-rom/ BRA. Antall soverom. Kjøpesum inkl. omk. Tomt. Parkering Utv.bod Kjøpesum.

Vindmøllhagen trinn 4 Aase Gård. P-rom/ BRA. Antall soverom. Kjøpesum inkl. omk. Tomt. Parkering Utv.bod Kjøpesum. Vindmøllhagen trinn 4 Aase Gård 31.08.2017 Bolig P-rom/ BRA Tomt Antall soverom Parkering Utv.bod Kjøpesum Kjøpesum inkl. omk. 15 148/152 394 kvm 4 Carport 5 kvm 5 690 000 5 760 006 17 159/162 388 kvm

Detaljer

HUNDVÅGPARKEN 71 SELVEIERLEILIGHETER

HUNDVÅGPARKEN 71 SELVEIERLEILIGHETER HUNDVÅGPARKEN 71 SELVEIERLEILIGHETER Bygg Etasje Type H-Nr. BRA P-Rom Terrasse Innglasset BRA + Inngl. Antall Pris balkong balkong P-plasser BLOKK A Pris inkl omkostn. A 1 4D H0102-A 58,3 53,7 9,9 68,2

Detaljer

P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT

P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT ETASJE 5 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Status 5.04 61,5 58 9,5 kr 2 930 000 kr 2 938 156 Reservert 5.08 52 48,5 7,8 kr 2 370 000 kr

Detaljer