Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune Vedteken av kommunestyret i sak 60/15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune 2016. Vedteken av kommunestyret 17.12.2015 i sak 60/15."

Transkript

1 Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune 2016 Vedteken av kommunestyret i sak 60/15.

2 Innhald 1. Innleiing Betalingsterminar Meirverdiavgift Vatn Eingongsgebyr for tilknyting Årsgebyr bustad/fritidsbustad Årsgebyr næringsbygg Gebyr vassmålar Avløp Eingongsgebyr for tilknyting Årsgebyr bustad/fritidsbustad Årsgebyr næringsbygg Gebyr vassmålar Feiing Renovasjon Slamtøming Plan Plansaker (gebyrforskrifta kap. 2) Dispensasjonar (gebyrforskrifta 2-5) Byggesak Byggesaker (gebyrforskrifta kap. 3) Ulovlege tiltak etter PBL kap 32 (gebyrforskrifta 3-8) Deling av eigedom, oppmåling, matrikkelføring Oppretting av matrikkeleining, seksjonering, oppmåling, arbeid etter matrikkellova (gebyrforskrifta kap 4) Oppmålingsforretning (gebyrforskrifta 4-5) Matrikkelføring (gebyrforskrifta 4-6) Landbruk Delingssak (gebyrforskrifta 5-1) Konsesjonssak (gebyrforskrifta 5-2) Viltforvaltning Viltforvaltning (gebyrforskrifta kap. 6) Ureining Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 2 av 17

3 12.1. Saker etter ureiningslova og ureiningsforskrifta (gebyrforskrifta kap. 7) SFO Barnehage Musikk- og kulturskule Helse- og sosial Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 3 av 17

4 1. Innleiing 1.1. Betalingsterminar Gebyr for vatn, avløp, feiing, renovasjon og slam: 15. mars, 15. juni, 15. sept og 15. des Meirverdiavgift Gebyr for vatn, avløp, feiing, renovasjon og slam vert fakturert inkl. meirverdiavgift. Gebyr for plan- og byggesak, matrikkelføring, oppmåling, delingssaker, landbrukssaker, viltforvaltning og ureiningssaker vert fakturert utan meirverdiavgift. 2. Vatn Heimel: forskrift om vass- og avløpsgebyr fastsett av Gaular kommunestyre den Eingongsgebyr for tilknyting Tilknytingsgebyr per bueining: kr , Årsgebyr bustad/fritidsbustad Fast del (abonnementsgebyr) (kr) Variabel del (forbruksgebyr) differensiert etter bruksareal (kr) m m2 > 250 m2 Bustad Fritidsbustad Årsgebyr næringsbygg Differensiert etter dimensjon inntaksleidning vatn Fast del (abonnementsgebyr) (kr) Variabel del (forbruksgebyr) (kr) < 32 mm mm mm mm mm > 110 mm Gebyr vassmålar Målt vassforbruk erstattar variabel del i årsgebyret. Pris pr m3 målt forbruk: kr 13,74 Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 4 av 17

5 3. Avløp Heimel: forskrift om vass- og avløpsgebyr fastsett av Gaular kommunestyre den Eingongsgebyr for tilknyting Tilknytingsgebyr kr ,- per bueining 3.2. Årsgebyr bustad/fritidsbustad Fast del (abonnementsgebyr) (kr) Variabel del (forbruksgebyr) differensiert etter bruksareal (kr) m m2 > 250 m2 Bustad Fritidsbustad Årsgebyr næringsbygg Differensiert etter dimensjon inntaksleidning vatn Fast del (abonnementsgebyr) (kr) Variabel del (forbruksgebyr) (kr) < 32 mm mm mm mm mm > 110 mm Gebyr vassmålar Basert på målt vassforbruk. Erstattar variabel del i årsgebyret. Pris pr m3 målt forbruk: kr 14,05 4. Feiing Feiing og tilsyn. Pris pr pipe pr år: kr 671,- 5. Renovasjon Gebyrsatsar og reglar om fritak og redusert gebyr går fram av regulativ utarbeidd av Sunnfjord Miljøverk IKS, sjå Storleik på dunk 140 l 240 l 660 l Restavfall (kr) Papir Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 5 av 17

6 6. Slamtøming Gebyrsatsar og reglar om fritak og redusert gebyr går fram av regulativ utarbeidd av Sunnfjord Miljøverk IKS, sjå Volum 0 4,5 m3, tøming kvart 2. år Volum 0-4,5 m3, tøming kvart 4. år Ekstratøming volum 0 4,5 m3 kr 708,- pr stk kr 389,- pr stk kr pr stk pr gong 7. Plan Heimel: Lokal forskrift om gebyr for handsaming av saker etter plan- og bygningslova, eigarseksjonslova, matrikkellova, ureiningslova, jordlova, konsesjonslova, viltlova og tilhøyrande forskrifter, fastsett av Gaular kommunestyre den Timesats for gebyr som skal reknast etter medgått tid (gebyrforskrifta 1-6) Sats(kr) Kontorarbeid 850 Feltarbeid Plansaker (gebyrforskrifta kap. 2) Private forslag til reguleringsplan (PBL kap 12) a) Areal planområde inntil m2 b) Areal planområde m2 c) Areal planområde over m2 Tillegg for kommunen sitt ekstraarbeid ved tilpassing av planforslag, etter medgått tid, minstegebyr: Gebyr(kr) Tillegg for konsekvensutgreiing (PBL kap 4), etter medgått tid, minstegebyr: Tillegg for planprogram (PBL kap 4), etter medgått tid, minstegebyr: Små endringar av reguleringsplan (PBL 12-14) Mindre endring av reguleringsplan (PBL 12-14) Større endring: Gebyr som for ordinær plansak Situasjonsplan Gjeld saker der det er krav om slik plan i reguleringsplan og kommunen må handsame planen, anten som del av byggjesak eller som eiga sak Refusjonskrav, etter medgått tid, minstegebyr: Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 6 av 17

7 7.2. Dispensasjonar (gebyrforskrifta 2-5) Dispensasjon frå forbod mot tiltak langs sjø og vassdrag (PBL 1-8) Dispensasjon frå plan (PBL 19) Andre dispensasjonar frå lov eller forskrift, og mellombels dispensasjon Byggesak Heimel: Lokal forskrift om gebyr for handsaming av saker etter plan- og bygningslova, eigarseksjonslova, matrikkellova, ureiningslova, jordlova, konsesjonslova, viltlova og tilhøyrande forskrifter, fastsett av Gaular kommunestyre den Timesats for gebyr som skal reknast etter medgått tid (gebyrforskrifta 1-6) Sats(kr) Kontorarbeid 850 Feltarbeid Byggesaker (gebyrforskrifta kap. 3) Gebyr(kr) Tiltaksklasse Tiltak som krev søknad og løyve (PBL 20-1) Kl 1 Kl 2 Kl 3 Einebustad. (PBL 20-1 a, oppføring av bygning) Einebustad med hybel/sokkelhusvære Tomannsbustad, vertikaldelt og horisontaldelt Rekkehus og kjedehus, per rekke/kjede Bygning på 2 etasjar med 4 eller fleire bueiningar Andre bustadhus Tilbygg/påbygg, ombygging < 50 m 2 bruksareal > 50 m Blokk, høghus, punkthus, lamellhus, terrassehus, annan hustype Tilbygg/påbygg < 50 m 2 bruksareal > 50 m 2 bruksareal Ombygging < 50 % av totalt bruksareal Ombygging > 50 % Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 7 av 17

8 Andre nybygg (PBL 20-1 a) Garasje, uthus og andre bygg som ikkje kjem inn under mindre tiltak på bebygd eigedom etter SAK Fritidsbustad/campinghytte (PBL 20-1 a.) Tilbygg/påbygg av bygningar ovanfor Andre tiltak (PBL 20-1 a-l)) Riving, bruksendring, fasadeendring, støttemur, innhegning, gjerde, støyskjerm, bryggje, flytebryggje, skilt, reklameinnretning, vesentleg terrenginngrep, graving, sprenging, fylling, molo, masseuttak, veg, parkeringsplass, landingsplass, kai, basseng, brønn, dam, VA-anlegg, tekniske installasjonar mm Produksjonsbygg for verkstad og industri Etasjebygg for fabrikk eller verkstad, ev. kombinert med kontor, produksjonshall ev. kombinert med kontor, andre produksjonsbygg Tilbygg/påbygg, ombygging av bygningar ovanfor < 100 m 2 bruksareal m 2 > 1000 m Kontor-, forretnings- eller andre næringsbygg Kontorbygg, administrasjonsbygg, varehus og andre butikkbygg, ekspedisjonsbygg og terminalar Lagerbygg og garasjebygg < 100 m 2 bruksareal > 100 m Bensinstasjon Anna bygg for kontor, forretning eller samferdsle Tilbygg/påbygg av bygningar ovanfor < 100 m 2 bruksareal m 2 > 1000 m Ombygging < 50 % av totalt bruksareal Ombygging > 50 % For nybygg over 2000 m 2 vert gebyret fastsett pr m 2 bruksareal 20,62 34,37 48,12 Hotell og restaurantbygg Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 8 av 17

9 Hotell Andre bygg Tilbygg/påbygg av bygningar ovanfor < 100 m 2 bruksareal m 2 > 1000 m Ombygging < 50 % av totalt bruksareal Ombygging > 50 % Bygg for offentleg og private tenester Bygg for undervisning/forsking Sjukehus, aldersheim, sjukeheim, teater, kinobygg Barnehagar, omsorgsbustader, kyrkje, gravkapell ol., samfunnshus, forsamlingshus, Idrettsbygg Garderobebygg < 500 m 2 (nybygg/tilbygg) Andre bygg Tilbygg/påbygg av bygningar ovanfor < 100 m 2 bruksareal m 2 > 1000 m Ombygging < 50 % av totalt bruksareal Ombygging > 50 % Bygg for jordbruk, fiske og fangst Driftsbygningar Andre bygg, landbruksgarasje ol Tilbygg/påbygg av bygningar ovanfor < 50 m 2 bruksareal m 2 > 100 m Ombygging < 50 % av totalt bruksareal Ombygging > 50 % Reviderte teikningar, tilleggssøknader Basisgebyr 962 Det skal reknast gebyr tilsvarande 20 % av normalgebyr for den Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 9 av 17

10 einskilde bygningstypen og tiltaksklassen, men ikkje mindre enn basisgebyr. Delt sakshandsaming. For to-trinn søknad gjeld basisgebyr for aktuelt tiltak ovanfor, men kan krevjast betalt 50 % ved rammeløyve og 50 % ved igangsettingsløyve. For ytterlegare igangsettingsløyve, endring av løyve og mellombels bruksløyve, betalast 50 % av gebyr for aktuelt tiltak ovanfor. Tiltak som tiltakshavar sjølv kan søkje om (PBL 20-2) Mindre tiltak på bebygd eigedom (PBL 20-2 og SAK10 3-1) I tillegg kjem gebyr for eventuelle søknader om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett (PBL kap 23.) Gebyret kjem i tillegg til gebyr for handsaming av aktuell søknad ovanfor. a) Pr føretak med sentral godkjenning b) Pr føretak utan sentral godkjenning c) Personleg godkjenning (sjølvbyggar) Førehandskonferanse 1. gong 2. gong 3. gong Utomhusplan/opparbeiding Gjeld planar som omfattar etablering av fleire utomhus tiltak, til dømes leikeapparat, murar, fyllingar og terrenginngrep på ein eigedom. Areal < 1500 m 2 Areal m 2 Areal m 2 Areal > 5000 m Ulovlege tiltak etter PBL kap 32 (gebyrforskrifta 3-8) Avdekking/påvising av ulovleg tiltak Registrering, gjennomgang arkiv og kart, synfaring, kontakt med grunneigar/tiltakshavar Pålegg om retting eller stans (PBL 32-3 og 32-4) Kostnader med tinglysning kjem i tillegg Vedtak om tvangsmulkt (PBL 32-5) Gebyret gjeld kommunen sitt arbeid med saka og seier ingenting om nivået på sjølve tvangsmulkta Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 10 av 17

11 Utferding av førelegg (PBL 32-6) Tvangsfullbyrding (PBL 32-7) Gjeld kommunen sitt arbeid med saka. Kostnader med faktisk tvangsfullbyrding kjem i tillegg, fastsett etter rekning Deling av eigedom, oppmåling, matrikkelføring Heimel: Lokal forskrift om gebyr for handsaming av saker etter plan- og bygningslova, eigarseksjonslova, matrikkellova, ureiningslova, jordlova, konsesjonslova, viltlova og tilhøyrande forskrifter, fastsett av Gaular kommunestyre den Timesats for gebyr som skal reknast etter medgått tid (gebyrforskrifta 1-6) Sats(kr) Kontorarbeid 850 Feltarbeid Oppretting av matrikkeleining, seksjonering, oppmåling, arbeid etter matrikkellova (gebyrforskrifta kap 4) Oppretting av ny eller endring av matrikkeleining («delingssak») etter PBL 20-1 bokstav m (gebyrforskrifta 4-3). Gebyr etter arealstorleik: Areal m² Areal m² Areal m² Areal m² Areal > 2000 m² - auke per starta 500 m² Maksimalt gebyr Gebyr(kr) Søknad om grensejustering (gebyrforskrifta 4-3 a). Justering av eksisterande grense for grunneigedom, festegrunn og jordsameige Areal m² Areal m² Areal m² Krav om seksjonering eller reseksjonering av eigedom (gebyrforskrifta 4-4). Sak som krev synfaring Sak som ikkje krev synfaring rettsgebyr 3 rettsgebyr 9.2. Oppmålingsforretning (gebyrforskrifta 4-5) Oppmålingsforretning (gebyrforskrifta 4-5 a). Oppmålingsforretning for ny grunneigedom, festegrunn, matrikkeleining eller over slike eksisterande matrikkeleiningar: Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 11 av 17

12 Areal m² Areal m² Areal m² Areal m² Areal > 2000 m² - auke per starta 500 m² Maksimalt gebyr Punktfeste, med markarbeid Punktfeste, utan markarbeid Ved samstundes frådeling av tilgrensande tomter, betalast slikt gebyr: For tomt 1-2: fullt gebyr For tomt 3-9: 80 % av fullt gebyr Frå tomt 10: 70 % av fullt gebyr Dersom rekvirent ønskjer større endringar som medfører ny oppmålingsforretning, vert gebyret auka med 20 %. Oppmålingsforretning for ny anleggseigedom (gebyrforskrifta 4-5 b). Volum m 3 Volum > 2000 m 3 - auke per starta 500 m 3 Maksimalt gebyr Oppmålingsforretning ved grensejustering mellom matrikkeleiningar (gebyrforskrifta 4-5 c). Areal m 2 Areal m 2 Areal m 2 For anleggseigedom kan volum justerast med inntil 5 % av anleggseigedomen sitt volum, men den maksimale grensa kan settast til 1000 m 3: Volum m 3 Volum m 3 Oppmålingsforretning ved arealoverføring mellom eigedomar (gebyrforskrifta 4-5 d). Areal m² Areal m² Areal m² Areal m² Areal > 2000 m² - auke per starta 500 m² Maksimalt gebyr Der tilleggsareal (arealoverføring) kjem frå fleire eigedomseiningar, skal det betalast gebyr for kvart tilleggsareal (arealoverføring). Oppmålingsforretning over del av eksisterande grense for ein grunneigedom (gebyrforskrifta 4-5 e). Til og med 2 grensepunkt Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 12 av 17

13 For overskytande grensepunkt, per punkt Dersom alle grensene rundt eigedomen skal gåast opp vert det kravd 50 % av gebyr etter 4-5 a. Maksgebyr gjeld ikkje. Dersom grensa tidlegare er koordinatbestemt vert det kravd gebyr etter 4-5 h. Oppmålingsforretning ved uteareal som inngår i ein eigarseksjon (gebyrforskrifta 4-5 f). Areal m² Areal m² Areal m² Areal m² Areal > 2000 m² - auke per starta 500 m² Maksimalt gebyr Klarlegging av eksisterande grense, «grensepåvising» (gebyrforskrifta 4-5 h): Til og med to grensepunkt Tillegg pr. grensepunkt frå og med punkt nr. tre Matrikkelføring (gebyrforskrifta 4-6) Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning (gebyrforskrifta 4-6 a). Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn (gebyrforskrifta 4-6 c). Areal m² Areal m² Areal m² Areal m² Areal > 2000 m² - auke per starta 500 m² Maksimalt gebyr Utferding av matrikkelbrev (gebyrforskrifta 4-6 d). Til og med 10 sider Over 10 sider Grenseavtale (gebyrforskrifta 4-7 c). For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde For kvart nytt punkt eller starta 100 m grenselengde Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 13 av 17

14 10. Landbruk Heimel: Lokal forskrift om gebyr for handsaming av saker etter plan- og bygningslova, eigarseksjonslova, matrikkellova, ureiningslova, jordlova, konsesjonslova, viltlova og tilhøyrande forskrifter, fastsett av Gaular kommunestyre den Delingssak (gebyrforskrifta 5-1) Gebyr etter areal: Areal m² Areal m² Areal > 1000 m² Gebyr(kr) Konsesjonssak (gebyrforskrifta 5-2) Gebyr etter areal: Under 25 dekar dyrka mark og/eller 500 dekar produktiv skog Over 25 dekar dyrka mark og/eller 500 dekar produktiv skog Viltforvaltning Heimel: Lokal forskrift om gebyr for handsaming av saker etter plan- og bygningslova, eigarseksjonslova, matrikkellova, ureiningslova, jordlova, konsesjonslova, viltlova og tilhøyrande forskrifter, fastsett av Gaular kommunestyre den Viltforvaltning (gebyrforskrifta kap. 6) Fellingsavgift for hjort: Vaksne dyr (maksimalsats 2014 var kr 379) Kalv (maksimalsats 2014 var kr 230) Gebyr(kr) Ureining Heimel: Lokal forskrift om gebyr for handsaming av saker etter plan- og bygningslova, eigarseksjonslova, matrikkellova, ureiningslova, jordlova, konsesjonslova, viltlova og tilhøyrande forskrifter, fastsett av Gaular kommunestyre den Timesats for gebyr som skal reknast etter medgått tid (gebyrforskrifta 1-6) Sats(kr) Kontorarbeid 850 Feltarbeid Saker etter ureiningslova og ureiningsforskrifta Gebyr(kr) (gebyrforskrifta kap. 7) Opprydding i ureina grunn. Etter medgått tid, minstegebyr Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 14 av 17

15 Utsleppsløyve private avløpsanlegg: Anlegg til og med 15 personekvivalentar Anlegg over 15 personekvivalentar Endringar av utsleppsløyve Tilsyn private reinseanlegg. Etter medgått tid, minstegebyr Utsleppsløyve kommunale reinseanlegg Særskilte løyve til ureinande tiltak. Etter medgått tid, minstegebyr SFO Eigenbetalinga i skulefritidsordninga for klasse vert fastsett slik for 2016: Satsar (pr. mnd. i 9mnd. ): Gamal sats. Ny sats: Inntil 4 timar: 760,- 780 Inntil 8 timar: 1 080, Inntil 16 timar: 1 870, Full plass (over 18t): 2 570, Betaling for heile sommarferien (8 veker) minus tre veker ferie: kr 3 650,- Betaling for ei veke: kr ,- Betaling for kjøp av dagar: kr 150 for økt på 2 t. kr 250,- for inntil ½ dag, kr 400,- for inntil heil dag. Morgon og ettermiddag skal reknast 2 t pr økt, heil og halv dag for 8 og 4 t. Opningstida er til For SFO fylgjande søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 50% for barn nr. 3 osv. 14. Barnehage Eigenbetaling i barnehagane vert fastsett slik i 2016 (pr. mnd.): Satsar (pr. mnd. i 11 mnd): Foreldrebetaling Frå % Kr 1725,- 60 % Kr 1955,- 80 % Kr 2425,- Heil plass Kr 2655,- Betaling for kjøp av dag; kr 350,- For barnehage gjeld fylgjande søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 50% for barn nr. 3 osv. Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 15 av 17

16 15. Musikk- og kulturskule Eigenbetaling for musikk og kulturskule vert fastsett slik for 2016: Satsar: (pr semester): For individuell undervisning: kr 1760,- For gruppeundervisning: kr 1550,- For musikk-/kulturskule gjeld fylgjande søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 50% for barn nr. 3 osv. 16. Helse- og sosial Eigenbetaling for tenester vert fastsett slik for 2016: Heimehjelp: Inntekt Timesats inntil 7 timar besøk pr. mnd. Abonnement > 7 timar besøk pr. mnd. Inntil 2G (statleg makstakst) 2G 3G G 4G G 5G Over 5G Matombringing: Middag ½ porsjon kr. 70,- Middag 1/1 porsjon kr. 90,- Middag 1½ porsjon kr. 110,- Kjøp av frukost kr. 45,- Kjøp av kaffimat kr. 20,- Kjøp av kveldsmat kr. 45,00 Middag vert køyrt ut med eigen transport, det vert ikkje kravd betaling for transporten. Kjøp av frukost, kaffimat og kveldsmat gjeld for heimebuande og brukarar i omsorgsbustadane Frukost og kveldsmat vert ikkje transport ut, men vert servert i kaféen ved Randastova, evt. kan det bringast ut til omsorgsbustadane. Tryggleiksalarm: Leige av tryggleiksalarm: kr. 240,- pr. mnd. Alarm/ ringesnor i omsorgsbustad: Eigenandel kr. 125,- pr. mnd. Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 16 av 17

17 Vask av tøy (gjeld for heimebuande og brukarar i omsorgsbustad): Vask av tøy kr. 75,- pr. kg. Merking av klede for pasientar på sjukeheimen: Kr. 25,- pr. plagg. Brukarbetaling for langtidsopphald, korttids- dagopphald; statlege fastsette satsar gjeld: Langtidsopphald: Vederlag vert utrekna etter inntekt. Fribeløp ved langtidsopphald: kr. 7800,- pr. år Korttidsopphald på sjukeheim: kr. 150,- pr døgn Dag/ nattopphald på sjukeheim: kr. 80,- pr. dag/ natt Brukarbetaling for legetenester og fysioterapi: Statlege satsar gjeld. Prisliste kommunale tenester 2016 Gaular kommune 17 av 17

Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune Vedteken av kommunestyret i sak xxx/16.

Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune Vedteken av kommunestyret i sak xxx/16. Prisliste for kommunale tenester i Gaular kommune 2017 Vedteken av kommunestyret 16.12.2016 i sak xxx/16. Innhald 1. Innleiing... 4 1.1. Betalingsterminar... 4 1.2. Meirverdiavgift... 4 2. Vatn... 4 2.1.

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2016

Gebyr og betalingssatsar 2016 Gebyr og betalingssatsar 2016 Vedteke av kommunestyret 16.12.15, sak 120/15 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.16 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER MODALEN KOMMUNE BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2015 Vedteke av Kommunestyret i sak 046/2014 den 11.12.2014 Satsane gjeld frå 01.01.2015 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod Mo skule...

Detaljer

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr.

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr. REGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV DELESAKER OG OPPMÅLINGSGEBYR 2015 SAKSHANDSAMING ETTER PBL 20-1. 0 Generelt Dette byggregulativ er fastsett av Bømlo kommunestyre og er heimla i 33-1 i Plan og bygningslova.

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 097/17 Formannskapet Vedlegg i saka: Prisbok

Saksnr. utval Utval Møtedato 097/17 Formannskapet Vedlegg i saka: Prisbok FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-231 JournalpostID: /95 Sakshandsamar: Myklebust, Annikken Dato: 20.11.20 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 097/ Formannskapet 27.11.20 Prisbok 20 Rådmannen sitt framlegg:

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå

GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA. Gjeldande frå GEBYRREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA OG MATRIKKELLOVA Gjeldande frå 01.01.13 1.0 Hytter 1.1 Pbl 20-1 enkle tiltak 15 450,00 1.2 To-trinns handsaming 17.270,00 1.3 Endring av løyver gitt etter pbl85

Detaljer

Gebyrregulativ for sakshandsaming av byggefrådeling- plan- og utsleppssaker 2015

Gebyrregulativ for sakshandsaming av byggefrådeling- plan- og utsleppssaker 2015 Gebyrregulativ for sakshandsaming av byggefrådeling- plan- og utsleppssaker 2015 Vedteke i K-sak nr 068/14, 18.12.14 Tiltak som handsamast etter søknad Tiltaksklasse - sats 2015 01. BUSTADER (bygningskodar

Detaljer

PRISLISTE FOR GAULAR KOMMUNE KOMMUNALE TENESTER 2015 Alle prisar er eks. mva.

PRISLISTE FOR GAULAR KOMMUNE KOMMUNALE TENESTER 2015 Alle prisar er eks. mva. PRISLISTE FOR GAULAR KOMMUNE KOMMUNALE TENESTER 2015 Alle prisar er eks. mva. Vedteke av Gaular kommunestyre i sak nr. K 065/15 den 16.12.2014: A. VATN B. KLOAKK C. RENOVASJON OG FEIING D. SLAM E. BYGGESAK

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Voss kommune Notat 1 av 5 Vår saksbehandler Zehra Causevic, tlf. GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLING - 2016 GEBYR ETTER MATRIKKELLOVA OG EIGARSEKSJONSLOVA Oppjustert på bakgrunn av KST sitt vedtak 10.12.2015

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TENESTER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA OG TENESTER ETTER FORUREININGSFORSKRIFTA gjeldande frå (Gebyra har auka med 2,2%)

GEBYRREGULATIV FOR TENESTER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA OG TENESTER ETTER FORUREININGSFORSKRIFTA gjeldande frå (Gebyra har auka med 2,2%) GEBYRREGULATIV FOR TENESTER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA OG TENESTER ETTER FORUREININGSFORSKRIFTA gjeldande frå 01.01.2016 (Gebyra har auka med 2,2%) GEBYR FOR TENESTE ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA TILTAK HANDSAMA

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKSJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE 2015

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKSJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE 2015 Plan og forvaltning Dato: 29.10.2014 Arkiv: 231, L00 Vår ref (saksnr.): 14/2107-2 Journalpostid.: 14/27853 Dykkar ref.: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-,

Detaljer

Betalingssatsar pr Barnehagen:

Betalingssatsar pr Barnehagen: Betalingssatsar pr 01.01.16 Barnehagen: 5 d/v 4 d/v 3 d/v 2 d/v Under kr 500,- 400,- 300,- 200,- 405.000 Kr 405.000 1.500,- 1 200,- 900,- 600,- kr 475.000 Over kr 475.000 2 580,- 2 064,- 1 548,- 1 032,-

Detaljer

Forskrifta vart vedtatt i K.sak 081/15 den 08.12.2015, og tek til å gjelde frå 01.01.2016.

Forskrifta vart vedtatt i K.sak 081/15 den 08.12.2015, og tek til å gjelde frå 01.01.2016. Plan og forvaltning Dato: 09.11.2015 Arkiv: K1-231, K2 - L00 Vår ref (ArkivsakID.): 2015002154-2 JournalpostID.: 2015027063 FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-,

Detaljer

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon

Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Betalingssatsar 2017 for byggesak, arealplanar, oppmåling, dispensasjon Følgjande betalingssatsane blir vedteke som gjeldande for Surnadal kommune frå 1. januar 2017: vare Etter Plan- og bygningslova,

Detaljer

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016

OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 OPPVEKST OG KULTUR Sats 2015 Sats 2016 Kommunale barnehagar 100% Heil dag 2580* 2655* Delt plass %-vis av heil %-vis av heil Kjøp av einskilddag 150 155 Gebyr for sein henting 140 144 Søskenmoderasjon,

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den 12.12.2016 sak 71/16, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016. I tillegg til basisgebyr betalast eit arealgebyr på 18 kr/m 2 bruksareal.

GEBYRREGULATIV 2016. I tillegg til basisgebyr betalast eit arealgebyr på 18 kr/m 2 bruksareal. GEBYRREGULATIV 2016 TILTAK SOM BEHANDLAST ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BUSTADBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) Vare: 1001 a. Einebustad (111) + (113) 7025 10372 1002 b.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016

MODALEN KOMMUNE. Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 MODALEN KOMMUNE Framlegg til BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2016 Vedteke av Kommunestyret i sak 055/2015 den 10.12.2015 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod

Detaljer

Gebyr og brukarbetaling 2015 13/2032-8

Gebyr og brukarbetaling 2015 13/2032-8 og brukarbetaling 2015 13/2032-8 INNHALD 1 Vatn og avlaup... 3 2 Renovasjon... 5 3 Feie og tilsyn... 5 4 Landbruk... 5 5 etter plan og bygningslova... 5 6 for arbeid etter matrikkellova... 11 7 Undervisning...

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018

1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 1. GEBYR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA- 2018 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIGARSEKSJONSLOVA- 2018 ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA (ml) 32 med forskrift 16 og lokal forskrift om unntak frå tidsfristar (vinterforskrift)

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR HANDSAMING AV BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FORSKRIFT OM GEBYR FOR HANDSAMING AV BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA 2015 FORSKRIFT OM GEBYR FOR HANDSAMING AV BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA Vedteke av kommunestyret 17.12.2010 i sak K 056/10 med heimel i lov om planlegging og byggsaksbehandling 33-1. 1 FORSKRIFT

Detaljer

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen)

Aurland kommune. Prisar og gebyr 2014. Vedteke i kommunestyret 19.12.13. Sak KS 080/13. (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Aurland kommune Prisar og gebyr 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.13 Sak KS 080/13 (Foto: Bjørn Andresen Statens Vegvesen) Innhaldsliste: Oppvekst og kultur s. 3-4 Pleie og omsorg s. 5 Kart, oppmåling

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Plan og bygningsloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Plan og bygningsloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Plan og bygningsloven Gjeldande frå 01.01.2017 Vedtak: Haram kommunestyre 15. desember 2016, sak xx/16. SAKSTYPE Byggkode Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse

Detaljer

2. Betalingsplikt. Alle som får utført tenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret vert sendt tiltakshavar.

2. Betalingsplikt. Alle som får utført tenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret vert sendt tiltakshavar. FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV BYGGE- FRÅDELING- PLAN-OG UTSLEPPSSAKER ETTER PLAN-OG BYGNINGSLOVA OG FORUREINSINGSLOVA I HYLLESTAD KOMMUNE Vedteke av Hyllestad kommunestyre 09.12.10

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2014

Gebyr og betalingssatsar 2014 Gebyr og betalingssatsar 2014 Vedteke av kommunestyret 18.12.13, sak 082/13 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.14 1.0 Barnehage heildagstilbod (50% søskenmoderasjon) 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2015

Gebyr og betalingssatsar 2015 Gebyr og betalingssatsar 2015 Vedteke av kommunestyret 10.12.14, sak 092/14 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.15 Pkt 1.0 nedafor gjeld frå 01.15.15. Satsar for 2014 gjeld til 30.04.15

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR MASFJORDEN KOMMUNE - 2014

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR MASFJORDEN KOMMUNE - 2014 LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV) FOR MASFJORDEN KOMMUNE - 214 1 INNHALD 1 INNHALD... 1 2 HEIMEL... 3 3 IVERKSETTING... 3 4 GENERELLE REGLAR... 3 4.1 Betalingsplikt...

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER Gebyrene er vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2017 sak xx/17, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV 2015) FOR GULEN KOMMUNE

LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV 2015) FOR GULEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR TEKNISK FORVALTNINGSTENESTE (GEBYRREGULATIV 2015) FOR GULEN KOMMUNE 1 INNHALD 1 INNHALD... 1 2 HEIMEL... 3 3 IVERKSETTING... 3 4 GENERELLE REGLAR... 3 4.1 Betalingsplikt...

Detaljer

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ.

GEBYRREGULATIV. for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova. i Valle Kommune. Regulativet avløyser tidlegare gjeldande regulativ. GEBYRREGULATIV for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjonslova i Valle Kommune 2016 Gebyret er vedteke av kommunestyret: 27.02.2013, sak 3/13, og er gjeldande frå 01.03.2013 Regulativet avløyser tidlegare

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/2346-1 Saksbehandlar: Håvard Stensønes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 89/16 29.11.2016 Kommunestyret 107/16 20.12.2016 Saksopplysningar Det er lagt inn

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Plan og bygningsloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Plan og bygningsloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Plan og bygningsloven Gjeldande frå 01.01.2016 SAKSTYPE Byggkode Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3 Gebyr pr. m2 BYA 1. TILTAK PÅ BUSTADEIGEDOM

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016. Satsane gjeld frå 01.01.2016 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2016 Satsane gjeld frå 01.01.2016 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 17.12. desember 2015 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Gjeldande frå 01.01.2017 Vedtak: Haram kommunestyre 15. desember 2016, sak xx/16. Heimel: Regulativet er fastsett med heimel i matrikkelloven

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3 % (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-3. For slike tiltak

Detaljer

GEBYR BYGGESAKER

GEBYR BYGGESAKER LOKAL UTVIKLING Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 17/2664-5 40628/17 231 L LU/LU/EFO4925 GEBYR 2018 - BYGGESAKER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2017

Gebyr og betalingssatsar 2017 Gebyr og betalingssatsar 2017 Formannskapet si tilråding 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.17 For barnehage gjeld statleg maksimalpris. Andre betalingssatsar er foreslått auka med 5%.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

2. Betalingsplikt. Alle som får utført tenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret vert sendt tiltakshavar.

2. Betalingsplikt. Alle som får utført tenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret vert sendt tiltakshavar. FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV BYGGE- FRÅDELING- PLAN- OG UTSLEPPSSAKER ETTER PLAN-OG BYGNINGSLOVA OG FORUREINSINGSLOVA I FJALER KOMMUNE Vedteke av Fjaler kommunestyre 20.12.2010 i sak

Detaljer

Gebyrregulativ for tekniske tenester i Hemsedal kommune

Gebyrregulativ for tekniske tenester i Hemsedal kommune Gebyrregulativ for tekniske tenester i Hemsedal kommune FORSKRIFT OM GEBYR VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET MED HEIMEL I: - 33-1 i plan og bygningsloven av 1. juli 2009-30, 32 med tilhøyrande forskrift 16, 17

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VESTNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN BEHANDLINGSGEBYR PLAN OG BYGG 2009 Vedteke i kommunestyret 20.11.2008, sak 109/2008. Gjeldande frå 01.01.2009 Type gebyr Pris Behandlingsgebyr - seksjonering av

Detaljer

Vedlegg til årsbudsjett 2017

Vedlegg til årsbudsjett 2017 Betalingssatsar Vedlegg til årsbudsjett 2017 Granvin herad 2017 Betalingssatsar BETALINGSSATSAR OG GEBYR. GJELD FRÅ 1.1.2017 Betalingssatsar og gebyr: Kalkulerte satsar 2016-2,7% prisauke 2015 2016 2017

Detaljer

Gebyr og betalingssatsar 2018

Gebyr og betalingssatsar 2018 Gebyr og betalingssatsar 2018 Vedteke av kommunestyret 13.12.13, sak 69/17 1 BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.18 1.0 Barnehage heildagstilbod (40% søskenmoderasjon for barn nr 2 50% søskenmoderasjon

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

1. GENERELLE FØRESEGN

1. GENERELLE FØRESEGN 1. GENERELLE FØRESEGN 1.1 Betalingsplikt og frist Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betala gebyr i samsvar med satsane og retningslinjene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast

Detaljer

BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE. Gjeldande frå 01.01.13. Det er 50 % søskenmoderasjon i barnehage og skulefritidsordning

BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE. Gjeldande frå 01.01.13. Det er 50 % søskenmoderasjon i barnehage og skulefritidsordning BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE BARNEHAGE, SFO OG KULTURSKULE Gjeldande frå 01.01.13 Det er 50 % søskenmoderasjon i barnehage og skulefritidsordning 1.0 Barnehage heildagstilbod 1 dag pr veke betalingssats

Detaljer

Notat. Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: Asbjørn Nagell Toft FE

Notat. Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: Asbjørn Nagell Toft FE AUSTRHEIM KOMMUNE Notat Dykkar ref. Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011001089-4 Asbjørn Nagell Toft FE-231 05.11.2012 Gebyrregulativ teknisk sektor 2013 AUSTRHEIM KOMMUNE Gebyrsatsar fom 1.1.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014

GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014 GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK AVD. (plan, bygge- og delesakshandsaming) I VALLE KOMMUNE - 2014 Revidert: 01.01.2011 Revidert: 01.01.2012 Revidert: 01.01.2013 Revidert: 01.01.2014 GEBYR VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET

Detaljer

GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ NÆRING, BYGG OG MILJØ

GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ NÆRING, BYGG OG MILJØ GEBYR OG AVGIFTER GJELDANDE FRÅ 01.01.2015 NÆRING, BYGG OG MILJØ Gjeldande frå 1.1.2015 Vedtatt av Surnadal kommunestyre 11.12.2014, sak 133/13. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyr vedtatt med heimel i plan-

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BOLIGBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 a.

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 13/2091-6 1258/14 231 L LU/LU/RR VEDTATT FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE VOLDA KOMMUNE Utvikling FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSTENESTER OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Gebyr for Plan og næring 2017

Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for Plan og næring 2017 Gebyr for byggesaker Fellesføresegn: Ved fleire tiltak i same søknad blir det rekna 50 % rabatt frå og med tiltak nr. 2, definert ut i frå den lågare/lågaste gebyrsatsen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 Arealbruk

GEBYRREGULATIV 2016 Arealbruk TEK-ARB-Prisliste: for sjølvkostområde GEBYRREGULATIV 2016 Arealbruk regulativ og prisar for tekniske tenester som plansak, byggjesak/eigedomsdeling, oppmåling/karttenester, eigedomseksjonering, kaileige

Detaljer

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande:

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som fylgjande: 6.1 OPPRETTING AV MATRIKKELEINING 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal frå 0 500 m² kr 18361,-

Detaljer

TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD

TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD 01. BOLIGER (GAB koder i parantes) Tiltaks- Tiltaks- Tiltaksklasse 1 klasse 2 klasse 3 a. Ren bolig (01) + (11) 4050 6720 b. Enebolig med hybel-/sokkelleilighet (02) +

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Forsand kommune Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Gebyra er vedtekne av kommunestyret den 14.12.2011, med heimel i 33-1 i plan- og bygningslova 2008, eigarseksjonar. Gebyra

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Gebyrregulativ og satsar for tekniske oppgåver. Kvinnherad kommune Vedtekne av Kvinnherad kommunestyre 18.12.2014.

Gebyrregulativ og satsar for tekniske oppgåver. Kvinnherad kommune Vedtekne av Kvinnherad kommunestyre 18.12.2014. Gebyrregulativ og satsar for tekniske oppgåver. Kvinnherad kommune 2015 Vedtekne av Kvinnherad kommunestyre 18.12.2014. k:\gebyrregulativ tekniske oppgåver\gebyrregulativ 2015 19.01.2015 TFO 1 Gebyrregulativ

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Plan- og bygningsloven, Matrikkelloven og Eierseksjonsloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Plan- og bygningsloven, Matrikkelloven og Eierseksjonsloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Plan- og bygningsloven, Matrikkelloven og Eierseksjonsloven Gjeldande frå 01.01.2018 Vedtak: Haram kommunestyre 14. desember 2017, sak xxx/17 AID 17/xxxx.

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner. Hareid kommune

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner. Hareid kommune Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming etter Plan- og bygningslova og Lov om eierseksjoner Hareid kommune Regulativet er heimla i plan- og bygningsloven 33-1 (L27.06.2008 nr. 71) og lov om eierseksjoner

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Datert: 05.03.2010

Detaljer

GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013

GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013 GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013 FOR FØLGENDE SAKSOMRÅDER: AREALPLANER BYGGESAKER KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER KONSESJONSSAKER M.V. SAKER ETTER FORURENSNINGSLOVEN OPPRETTELSE AV EIERSEKSJONER SAKER

Detaljer

Gebyrregulativ for Tysnes kommune

Gebyrregulativ for Tysnes kommune Gebyrregulativ for Tysnes kommune Plansaker Bygge- og delingssaker Kart og oppmåling/matrikkel Renovasjon, Slam og Avløp Landbruk og Vilt Feiing og tilsyn Andre gebyr Vedteke av kommunestyret 11.12.2012.

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Forslag til nytt gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer, priser og betalingssatser. pr. januar 2016

TYSVÆR KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer, priser og betalingssatser. pr. januar 2016 TYSVÆR KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer, priser og betalingssatser pr. januar 2016 Vedtatt av kommunestyre 15.12.2015 Innhald Vann, kloakk og slam... 3 Renovasjon... 4 Feiing og branntilsyn... 4 Plan-

Detaljer

Gebyrregulativ 2015, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar

Gebyrregulativ 2015, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Forsand kommune Gebyrregulativ 2015, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Gebyra er vedtekne av kommunestyret den xx.xx.xxxx, med heimel i 33-1 i plan- og bygningslova 2008, samt lov om eigarseksjonar.

Detaljer

14/1094-15/K1-231//AEM 17.11.2015. Gebyr etter matrikkellova og eigarseksjonslova m.m. 2016

14/1094-15/K1-231//AEM 17.11.2015. Gebyr etter matrikkellova og eigarseksjonslova m.m. 2016 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling Dok. ref. Dato: 14/1094-15/K1-231//AEM 17.11.2015 Gebyr etter matrikkellova og eigarseksjonslova m.m. 2016 Gebyr etter matrikkellova 2016. For einskilde oppgåver

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014. Satsane gjeld frå 01.01.2014 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2014 Satsane gjeld frå 01.01.2014 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 4. desember 2013 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

ÅRDAL KOMMUNE PRISAR, SATSAR OG GEBYR 2013

ÅRDAL KOMMUNE PRISAR, SATSAR OG GEBYR 2013 ÅRDAL KOMMUNE PRISAR, SATSAR OG GEBYR 2013 Alle prisar er inklusiv meirverdiavgift 1 UTLEIGEPRISAR...4 ÅRDALSHALLEN OG TANGENHALLEN... 4 FOTBALLANLEGG... 4 FRIIDRETTSANLEGG... 4 RABATTAR FOR LEIGE AV IDRETTSANLEGG...

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Lokal forskrift om kommunale gebyr for arealeininga 2017

Lokal forskrift om kommunale gebyr for arealeininga 2017 SUND KOMMUNE Lokal forskrift om kommunale gebyr for arealeininga 2017 GEBYR MED HEIMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVA 33-1, MATRIKKELLOVA 32, EIGARSEKSJONSLOVA 7, FORUREININGSLOVA 34 og 52a, FORSKRIFT OM GEBYR

Detaljer

Betalingsregulativ Samnanger kommune

Betalingsregulativ Samnanger kommune Betalingsregulativ Samnanger kommune Oversikt over kommunale avgifter og gebyr Avgiftene er inkl. mva Innhald betalingsregulativ Heimebaserte tenester Matombringing Korttidsopphald ved institusjon Tryggleiksalarm

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013

AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013. Satsane gjeld frå 01.01.2013 AUSTRHEIM KOMMUNE KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR REGULATIV FOR 2013 Satsane gjeld frå 01.01.2013 Vedtatt i Austrheim kommunestyre 5. desember 2012 Alle satsar er inklusiv meirverdiavgift

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2017

BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2017 MODALEN KOMMUNE BETALING FOR KOMMUNALE TENESTER 2017 Vedteke av Kommunestyret i sak 072/2016 den 15.12.2016 Satsane gjeld frå 01.01.2017 Barnehage... 3 Skulefritidsordning... 4 Kantinetilbod Mo skule...

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer