Hva mer driver. boligprisene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva mer driver. boligprisene?"

Transkript

1 Carsten Fredrik Rønning Hva mer driver Masteroppgave boligprisene? Oslo, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning

2 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Hva mer driver boligprisene? What more drives the house prices? Dato: Antall sider (inkl. bilag): 96 Masteroppgave x Prosjektoppgave Navn: Stud.techn. Carsten Fredrik Rønning Faglærer: Siri Hunnes Blakstad Hoved-veileder: Kjell Banken / Bi-veileder: Nils Olsson Ekstrakt: Oppgaven har som mål å øke forståelsen av hvordan dynamikken mellom boligetterspørsel og boligtilbud driver boligpris. En ny modell som viser utviklingen i tilbud, etterspørsel og pris på bolig i Norge er utviklet for dette arbeid. Modellen skiller seg fra de som benyttes av f. eks. Norges Bank og SSB og Finansdepartementet, ved at tilbud og etterspørsel i oppgavens modell beregnes som produkt av demografiske endringer og ikke som produkt av økonomiske endringer. For perioden viser modellen at balansen mellom etterspørsel, tilbud og pris bolig på lang sikt er i samsvar med etablert økonomisk markedsteori. Pris på bolig har økt når befolkningsendringer tilsier at det har vært økt behov for boliger uten at tilbudet av boliger i perioden har økt tilsvarende. Dette argumenterer for at måling av demografiske endringer kan bidra til forståelsen av hva som driver boligprisene. Modellen er satt opp i to varianter, der den ene tar utgangspunkt i at snittalder for førstegangskjøpere er statisk, mens den andre fanger opp faktiske endringene i snittalder for førstegangskjøpere. Ved å sammenligne modellenes resultater for perioden sannsynliggjøres det at endringer i førstegangskjøperes snittalder påvirker boligprisene på kort sikt. Det gir at denne gruppens adferd i boligmarkedet er av interesse å observere når en skal avdekke potensielle faktorer som bidrar til endringer i boligprisutviklingen. Samlet gir disse resultater en oppfordring til økt forskning på hvilken effekt demografiske endringer har på boligprisene. Oppgaven belyser også flere potensielle feilkilder som knyttes til de mest brukte metodene for måling av Norsk boligprisutvikling. Ved å se på forskning på boligmarkedet i USA blir det argumentert for at det i Norge kan forekomme skifte i hvilken type boliger som registreres i prisstatistikker, uten at disse justeres for endringene. Både teori og empiri viser at disse metodesvakheter kan gi store utslag, og da spesielt i perioder rundt trendskifter i prisutviklingen. Av dette konkluderes det med at boligprisstatistikkene som i dag benyttes i Norge bør leses med varsomhet frem til ny og bedre modell blir tatt i bruk. Stikkord: 1. Boligprisutvikling 2. Boligtilbud 3. Boligetterspørsel 4. Førstegangsetablerere (sign.)

3 Forord Denne rapport er kandidatens hovedoppgave i masterstudiet eiendomsutvikling og forvaltning/facility Management i regi av Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU). Studiet har vært organisert som en erfaringsbasert etterutdanning, og er et samarbeid mellom Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi. Kandidaten har erfaring fra rollen som boligeier og boligutleier, samt erfaring fra arbeid med produksjon og utvikling av boliger. Kandidaten ønsker å takke Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA og Karl Aksel Festø i DNB NOR ASA for bistand med datafangst, nyttige fagdiskusjoner og ikke mist oppmuntring til arbeidet med denne oppgaven. Videre rettes en stor takk til Statistisk Sentralbyrå som har vært hovedkilde for det datamaterial som her er benyttet. SSB har på sine hjemmesider en enorm mengde data, forskning og informasjon som er godt strukturert. Det påpekes også at alle enkeltpersoner i SSB som kandidaten har hatt kontakt med, opplevdes som meget hjelpsomme og ikke minst kunnskapsrike. Oppgavens tittel er avledet fra publikasjonen Hva driver boligprisene (Jacobsen D. og Naug B. 2004). Dette skal utelukket tolkes som respekt for deres arbeid. Siste takk rettes til de som har undervist og veiledet, og ikke minst til alle de flotte medstudentene fra studiet. Dette har vært en fantastisk opplevelse! i

4 Sammendrag Boligprisene vies stor oppmerksomhet i Norge. Dette kommer trolig av at en høy andel av den norske befolkning eier sin egen bolig og at dette eierskap normalt representerer deres største økonomiske investering. Videre har en sett at byggeindustrien, som sysselsetter mange arbeidstakere, er følsom for utviklingen i boligprisene. Således er det naturlig at emnet fanger bred oppmerksomhet. Denne oppgave har som målsetning å øke interessen for forskning på det spennende emnet. Oppgaven starter med en gjennomgang av hva boligprisstatistikk viser og hva den ikke viser avhengig av hvilken metode som ligger til grunn. I litteraturstudiet belyses forskning på boligmarkedet i USA som har vist at valg av metode som benyttes for å lage boligprisstatistikk er av betydning for statistikkens resultat. Hovedsvakhetene til de rådende prisstatistikker i Norge synes å ligge i at det kan forekomme visse endringene i omsetningen av gode boliger kontra mindre gode boliger uten at deres metodikk klarer å fange opp, og korrigere for dette. På grunnlag av den svakhet blir det argumentert for at metodikken som ligger til grunn for de mest brukte boligprisstatistikkene i Norge ikke nødvendigvis er den beste og at det bør vurderes å innføre nye metoder for å utarbeide disse boligprisstatistikker. Hvordan kan balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet måles, når etterspørsel vurderes som reelt behov og ikke som betalingsvillighet? En ny modell som viser utviklingen i tilbud, etterspørsel og pris på bolig i Norge er utviklet for dette arbeid. Modellen skiller seg fra de som benyttes av f. eks. Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet, ved at tilbud og etterspørsel i oppgavens modell beregnes som produkt av demografiske endringer og ikke som produkt av økonomiske endringer. For perioden viser modellen at balansen mellom etterspørsel, tilbud og pris bolig på lang sikt er i samsvar med etablert økonomisk markedsteori. Pris på bolig har økt når befolkningsendringer tilsier at det har vært økt behov for boliger uten at tilbudet av boliger i perioden har økt tilsvarende. Dette argumenterer for at måling av demografiske endringer kan bidra til forståelsen av hva som driver boligprisene. ii

5 Modellen er satt opp i to varianter, der den ene tar utgangspunkt i at snittalder for førstegangskjøpere er statisk, mens den andre fanger opp faktiske endringene i snittalder for førstegangskjøpere. Ved å sammenligne modellenes resultater for perioden sannsynliggjøres det at endringer i førstegangskjøperes snittalder påvirker boligprisene på kort sikt. Det gir at denne gruppens adferd i boligmarkedet er av interesse å observere når en skal avdekke potensielle faktorer som bidrar til endringer i boligprisutviklingen. Samlet gir disse resultater en oppfordring til økt forskning på hvilken effekt demografiske endringer har på boligprisene. iii

6 Innholdsfortegnelse Forord... i Sammendrag...ii Innholdsfortegnelse... 1 Figurliste... 3 Vedleggliste Innledning Bolig, formue og forbruk En ny modell Hypotesen Oppgavens oppbygning Problemstilling og forskningsformål Bakgrunn for valg av problemstilling Forskningsformål Empirisk felt og relevant teori Boligpris Måling av boligprisutviklingen Korreksjon for skifte i type boliger som omsettes Korreksjon for endring i kvalitet Et blikk på boligprisens historiske utvikling Relevant teori En enkel markedsmodell Finansiell Adferdsteori Planktonteorien Det sykliske boligmarked Bruktbileffekten Relevant empirisk forskning Boligmarkedets fundamentalverdier Andre forklaringer for boligprisutvikling Vi blir flere Boligkarrieren Boligforbrukerne i lys av deres elastisitet De uetablerte De nyetablerte De etablerte De veletablerte Andre relative endringer Oppsummering av kapittelet Metode Avgrensning Metodikk Empiri Usikkerhet i statistikkgrunnlaget Boligpris sett i lys av tilbud og etterspørsel Vakanseabsorberende hendelser (boligetterspørsel) Innvandring Skilsmisser og samlivsbrudd Samlet boligetterspørsel

7 5.1.4 Feilkilder Vakanseskapende hendelser (boligtilbud) Nybygging som vakanseskapende hendelse Død som vakanseskapende hendelse Samlet årlig boligtilbud Feilkilder Pris, tilbud og etterspørsel Boligpris i lys av tilbud og etterspørsel Observert forskjell mellom justert og ikke justert etterspørsel Feilkilder Konklusjon Diskusjon Konklusjon Anbefaling Sammendrag Referanser... iv Vedlegg... vi 2

8 Figurliste Figur (graf 1) Historisk boligprisutvikling. Figur (figur 1) En enkel markedsmodell Figur (graf 2) Byggekostnader og boligpris Figur (graf 3) Boenheter og husholdninger Figur (graf 4) Personer som bor alene Figur (graf 5) Alder ved utflyttning Figur (graf 6) Alder på førstegangskjøpere i England kilde Figur (tabell 1) Oversikt over samboende Figur (graf 7) Skilsmisser og separasjoner Figur (graf 8) Inngåtte ekteskap Figur (graf 9) Vakanseskapende hendelser Figur (graf 10) Eldre som bor alene Figur (graf 11) Vakanseabsorberende Figur (graf 12) Folkemengde fordelt på ettårig alder Figur (graf 13). Størrelse på utvalgte befolkningsgrupper Figur (graf 14) Antall som bor alene Figur (graf 15) Årlig boligetterspørsel Figur (graf 16) Årlig boligtilbud Figur (graf 17) Boligpris i lys av tilbud og etterspørsel Figur (graf 18) Justert og ikke justert etterspørsel Figur (graf 19) Justert total boligetterspørsel Figur (graf 20) Boligpris i lys av tilbud, etterspørsel og justert etterspørsel Vedleggliste Vedlegg 1: Dataproduktene som er benyttet I graf 15, 17, 18, 19 og 20 Vedlegg 2: Dataproduktene som er benyttet I graf 16, 17 og 20 Vedlegg 3: Dataproduktene som er benyttet I graf 16, 19 og 20 Vedlegg 4: Dataproduktene som er benyttet I graf 12 Vedlegg 5: Dataproduktene som er benyttet I graf 13 Vedlegg 6: Uttaksskjema 3

9 1 Innledning 1.1 Bolig, formue og forbruk. I Norge er det normalt å eie sin egen bolig og dette representerer normalt husholdningens største økonomiske investering (NOU 2002:2). Formuen til de som eier egen bolig er således til dels prisgitt utviklingen i boligprisen. Fra forbrukerforskning vet en at enkeltpersoners forbruk er tett knyttet til hvordan personen oppfatter sin egen økonomiske velstand, og slik kan en til dels forklare hvorfor privat forbruk øker når boligprisene øker (Shiller 2007). En konsekvens av økning i boligprisen er at det blir mer attraktivt å bygge nye boliger. Byggeindustrien sysselsetter mange arbeidstagere direkte og indirekte, og når det blir mer å gjøre i denne bransjen sysselsetter bransjen flere. Utviklingen i boligpris har altså noen direkte konsekvenser på samfunnsøkonomien. Når prisene går opp stimuleres økonomien av høyere privat forbruk, både av de som får økt formue ved at verdien på deres bolig øker og av de som får bedret sin kjøpekraft som en konsekvens av den økte sysselsettingen. Høsten 2008 opplevde verden en global finanskrise. Mange store banker gikk konkurs. Selv en av bankenes bank, American International Group (AIG), som hadde forsikret svært mange banker mot utlånstap måtte tilføres nær 200 milliarder dollar av den amerikanske stat for å unngå konkurs. Konsekvensene av disse alvorlige hendelsene var at det i en periode ble vanskelig å ta opp banklån, og prisene på de fleste kapitalkrevende varer falt, også boligprisene. Det spesielle i denne sammenheng var at det var prisfallet på amerikanske boliger som i første omgang syntes å utløse krisen (Shiller 2008). Boligprisenes betydning på verdensøkonomien kan i lys av dette være av større betydning enn det etablert teori tidligere har antatt (Buffet 2008). Det kan altså se ut til at boligprisene er en viktig del av veven av elementer som påvirker økonomi og velstand både for enkeltpersoner og for samfunnet, og i lys av finanskrisen i 2008 ble det nærliggende å tro at både eksperter og lekfolk hadde mangler i sin forståelse av dette. Det var tilsynelatende konsensus om at rente, arbeidsledighet, lønnsvekst og publikums forventning til utvikling av disse 4

10 fundamentalverdier er blant de viktigste drivere av boligprisen (se f.eks. NOU 2002:2. Jacobsen Solberg-Johansen og Haugland Jacobsen og Naug 2004). Det finnes forskjellige definisjoner på hva fundamentalverdier for bolig er, men ofte ser en at de settes til å være rente, reallønnsvekst, arbeidsledighet og publikums forventninger til disse faktorer. Fundamentalverdiene synes å forklare historisk utvikling i boligpris meget nøyaktig. Muligheten til å forutse utvikling ved hjelp av disse faktorer (prediksjonsverdien av faktorene) er derimot noe mer tvilsom. Finanskrisen viser i det minste at alt for mange banker og finansinstitusjoner har feilberegnet fremtidig utvikling i boligpris og hvilken betydning det har for dem. Det synes at våre gjeldende metoder for prognosering av boligpris har svakheter av slik art at de kan tillate fremveksten av en global finanskrise. Dette kan bety at vi må leve videre med erkjennelsen om denne type risiko eksisterer, og eventuelt finne nye metoder som hjelper oss å identifisere risiko for uønsket store svinginger i boligpris. Hvis slike nye metoder utarbeides kan myndighetene og markedsaktører ta beslutninger på grunnlag av dette, slik at de forhåpentligvis kan klare å styre unna denne type uønsket dramatikk. 1.2 En ny modell Det er vanlig å beskrive markedspris som en funksjon av tilbud og etterspørsel (Grytten 2009). Dette ligger også til grunn i de modellene de store statlige institusjonene benytter seg av for å predikere boligprisutviklingen. Disse modellene 1 beregner etterspørselen i markedet, ved å beregne kjøpekraften til gruppen. Modellene synes å gi gode prediksjoner ved normal boligprisutvikling, men jeg mener at normal utvikling i boligpris er hverken dramatisk eller spesielt spennende. Det er de unormale endringer som skaper hodebry og det er de en ønsker å forutse slik at de kan forhindres. Finanskrisen viser at store utslag i boligprisene påvirket fundamentalverdiene, det kan tolkes som at fundamentalverdiene i de tilfeller styres av boligprisene og ikke omvendt. For å skape en modell som varsler om store unormale boligprisendringer, endres derfor perspektivet på etterspørselsiden av boligmarkedet. I denne oppgave 1 Modellene omtales nærmere i kapittel 3. 5

11 beregnes etterspørsel ut fra reelt behov, der reelt behov er definert ut fra våre langsiktige forbruksmønster av bolig, som f. eks. at ungdom flytter ut fra sine foreldre når de blir økonomisk selvstendige og ikke lenge før eller lenge etter. Hensikten med å beregne et slikt reelt behov er å avdekke om en har et uvanlig, eller unormalt avvik mellom reelt behov og faktisk konsum. Ut i fra en antagelse om at konsum på lang sikt vil være bestemt av det reelle behov, vil et slikt avvik gi at en har en potensiell korreksjon i vente. Intensjonen med oppgaven er altså å bygge en ny modell som beregner etterspørsel ut ifra et forhåndsdefinert reelt behov. I stedet for å kun se på etterspørsel som en funksjon av kjøpekraften i befolkningen, vil en sammen med en modell som avdekker det reelle forbruket, trolig har bedre grunnlag for å danne seg en mening om hvordan boligprisene vil utvikle seg. I oppgaven har det ikke vært prioritert å se på kjøpekraft sammen med reelt behov og faktisk forbruk. I stedet er det prioritert å finne en modell som kan gi svar på om det kan være samsvar mellom boligprisutvikling og endringer i forbruk av bolig. En slik korrelasjon burde gi grunnlag for ytterligere forskning på dette felt. 1.3 Hypotesen Et avvik mellom reelt behov og faktisk konsum av boliger tilsier at det eksisterer en form for elastisitet i etterspørselen etter boliger. Elastisitet benyttes i økonomisk teori ved at en vare kan være elastisk eller ikke dvs. melk og brød er uelastisk, mens luksusvarer er elastiske. Elastisk etterspørsel etter boliger er ikke funnet brukt som begrep tidligere, og etableres dermed i denne oppgaven. Her defineres den som den kortsiktige fleksibiliteten boligforbrukere kan utvise i sitt ellers statiske forbruksmønster. Befolkningens forbruksmønster viser i denne sammenheng til det antall boliger som besittes per innbygger (forbruker). Det gir at elastisitetbegrepet her kan være noe misvisende, for det er mer nærliggende å tenke at elastisk etterspørsel etter bolig fokuserer på skifte i etterspørsel etter luksusleiligheter kontra leiligheter av lavere standard, men dette er altså ikke tilfelle. I denne oppgave etableres elastisk etterspørsel etter bolig som definisjonen på en forbruksendring (i antall boliger som per innbygger) som en kan forvente korrigeres tilbake til opprinnelig nivå. En gruppe som antas å kunne forårsake slik elastisitet kan være førstegangskjøpere. Sterkt stigende boligpriser kan medføre at foreldre hjelper førstegangskjøpere med å 6

12 fremskynde kjøp av første bolig før prisene blir alt for høye. Fallende boligpriser kan medføre at foreldre overtaler sine barn til å utsette kjøp av første bolig til prisfallet har avtatt. Det antas at både forsering og forsinkelse av kjøp av første bolig påvirker etterspørselssiden både når dette inntreffer og i ettertid når forbruksmønsteret skal vende tilbake til det normale 2. Dette betinger imidlertid at det eksisterer et definert normalt nivå for forbruk av bolig og at etterspørselssiden (boligkjøperene) utviser denne elastisitet med så stor samtidighet at det påvirker boligprisene. Det presiseres at det her siktes til midlertidige endringer i forbruksmønsteret hos boligkjøpere og ikke til langsiktige og varige endringer som måtte skje over generasjoner. Forskning viser at vår adferd i hovedsak er styrt av hvilke handlinger våre nærmeste utfører (Atkinson & Hilgard's 2009). Implisitt gir det at vi som forbrukere er flokkdyr og at vi er tilbøyelig til å lage og følge trender. Noen av våre preferanser og noe av vårt forbruk av boliger viser på den annen side å være stabile over lang sikt (Hellevik 2005). Hvis vår tilbøyelighet til å følge trender kan medføre at boligforbruket i en periode avviker fra det langsiktige normalnivået, så eksisterer det en elastisitet i etterspørselen etter boliger. I det en pågående trend mister sitt moment, og vårt handlingsmønster på ny vender tilbake til normalnivået vil man oppleve en korreksjon i etterspørselen og dermed også en korreksjon i pris. Dette vil kunne forklare hvorfor boligmarkedet kan oppfattes som sterkt syklisk 3 (Mjølhus 2007) og dette vil kunne forklare hvordan fundamentalverdier i perioder kan bli et produkt av boligprisene, i stedet for å være årsaken til boligprisene. 1.4 Oppgavens oppbygning Denne masteroppgaven har 6 kapitler: Kapittel 1 omtaler bakgrunnen for oppgavens tema Kapittel 2 omtaler problemstillingen og forskningsspørsmålet Kapittel 3 gir en presentasjon av relevant teori og empiri som benyttes, eller omtales, i oppgaven. Her blir også metode for beregning av boligprisutvikling tatt opp som eget tema. 2 At det totale konsumet skal over tid være konstant (korrigert for langsiktige trender) gir også at begrepet elastisk etterspørsel etter bolig skiller seg noe fra hvordan elastisk varer normalt defineres innen økonomisk teori. 3 Mjølhus beskriver eiendomsmarkedet som syklisk i den forstand at prisutviklingens historiske utvikling regelmessig gjentar seg selv, dette syn deler han med flere, blant annet Yale professor Robert J. Shiller (2007). 7

13 Kapittel 4 redegjør for metode og data benyttet i oppgaven Kapittel 5 presenterer selve beregningene, formlene og resultatene som er utarbeidet. Kapittel 6 innholder konklusjon, anbefalinger og oppsummering. 8

14 2 Problemstilling og forskningsformål På lang sikt synes boligprisene å være gitt ut fra byggekostnad pluss tomtekostnad (Shiller 2007). Således er det tilbudssiden som i hovedsak setter premissene i et stabilt boligmarked. På kort sikt er det imidlertid etterspørselsiden som styrer prisen, da denne har anledning til å reagere på endringer langt raskere enn tilbudssiden (NOU 2002:2). I denne oppgave er hovedformålet å søke kunnskap om hvordan tilbud og etterspørsel etter boliger over tid endres og hvilken konsekvens dette har på prisutviklingen i boligmarkedet. Det eksisterer allerede mye forskning med tilsvarende formål. Det som er nytt i denne oppgaven er at etterspørsel beregnes ut fra reelt behov og ikke ut fra kjøpekraft. Hovedproblemstillingen i oppgaven er: A) Hvordan kan balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet måles, når etterspørsel vurderes som reelt behov og ikke som betalingsvillighet? B) Hvordan påvirkes prisutviklingen i boligmarkedet av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, når etterspørsel vurderes som reelt behov? Disse problemstillinger er trolig uvanlig ambisiøse for en masteroppgave. Omfanget er for stort til at arbeidet skal kunne lede til et fullverdig svar. Det orienteres derfor om bakgrunn for valg av problemstilling. 2.1 Bakgrunn for valg av problemstilling Den massive påvirkning boligprisene har på både realøkonomien i helhet og for det enkelte individ spesielt gir at det er fordelaktig med kunnskap om mekanismene som ligger bak boligprisdannelsen. Denne oppgaven søker å identifisere faktorer som kan gi oss informasjon om hvilke potensial for endringer i boligpriser etterspørselsiden representerer. Da gjennom sitt faktiske behov og utover det potensial etterspørselssiden representerer gjennom sin kjøpekraft. På kort tid er det antatt å være et betydelig element av psykologi bak etterspørselen, på lang sikt er det likevel det reelle behovet for bolig som antas å være underliggende for etterspørselssiden. Det er derfor rimelig å anta at det er de 9

15 kortsiktige avvik i etterspørsel som er underliggende for avvik fra de langsiktige likevekter i boligprisene. Det forutsettes da at forbrukerne (etterspørselsiden) kan vise en fleksibilitet, eller en elastisitet, i tid for når de er aktive i boligmarkedet. Det finnes lite forskning om emnet. Et eksempel er NGO 2002:2 vedlegg 3. Her er langsiktige fremskrivninger av boligbyggingen beregnet på forskjellige måter, men anslagene ligger langt under det antallet boliger som til nå har blitt bygget. På tross av at det har blitt bygget mye mer enn det myndighetene trodde ville bli bygget i en periode, så har prisene steget kraftig i samme periode. Dette har gitt en mistanke om at emnet er underforsket, og at det følgelig kan være av interesse å se nærmere på dette emne. Det har blitt søkt etter tidligere forskning både ved bruk av søkemotorer på internett, og gjennom samtaler med personer som antas å ha bred kjennskap til forskning på boligmarkedet. En av de som har vært kontaktet er Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA. Det var han som under en samtale anbefalte at problemstillingen ble holdt bred, til tross for at dette gikk på bekostning av dybde. Han mente det kunne være nyttig å bygge opp denne masteroppgave som om det var en disposisjon for en doktoravhandling. Dette på grunn av at emnet har fått så lite akademisk fokus at det ikke foreligger noen grunnleggende empirisk forskning på det. Dette råd er tatt til følge, og arbeidet er derfor mindre spisset enn det kunne ha vært, gitt at det fantes et bedre fundament for den å bygge på. Den brede problemstillingen er valgt med hensikt å presentere selve ideen om at etterspørsel også bør vurderes ut fra det faktiske behov og ikke utelukket etter betalingsvillighet/kjøpekraft. Problemstillingen er altså om elastisitet i etterspørselen etter boliger eksisterer som et fenomen, og om dette fenomenet har påvirkning på boligprisutviklingen. For oppgaven er det dermed avgjørende at en har data på historisk boligprisutvikling som er sannferdig og nøyaktig. Oppgavens krav til gode data på historisk boligprisutvikling har her medført et betydelig fokus på kvaliteten av de tilgjengelige data. Dette arbeidet starter med å fokusere på de etablerte metoder for måling av boligprisutvikling i Norge. Pris er produktet av dynamikken mellom tilbud og 10

16 etterspørsel, og er det eneste kjente punktet vi har mellom to variabler, og derfor av største betydning for arbeidet. Det som ble avdekket under fokuset på metode for måling av boligprisutvikling ble vurdert som så betydningsfullt for det videre arbeid at det etter hvert ble en underliggende problemstilling: c) Hvilke svakheter har de mest brukte metodene for måling av boligprisutvikling i Norge? Det kan tenkes at det finnes mange faktorer som påvirker boligforbruket i en befolkning slik at forbruket kan betegnes som fleksibelt. Hvis det for eksempel kommer politiske endringer i eldreomsorgen kan det tenkes at dette fører til at eldre flytter ut fra sin siste bolig tidligere, eller senere, enn hva som før var tilfelle. Også i forhold til innvandring kan politiske endringer tenkes å kunne medføre endringer i det totale boligforbruket. Det er denne mengden med potensielle variabler som gjør hovedproblemstillingen så bred. Det er derfor valgt som en underliggende problemstilling å primært å fokusere på en gruppe, slik at arbeidet med denne gruppe kan stå som et eksempel på hvordan de øvrige gruppene også kan beregnes. Den siste underliggende problemstilling er: d) Hvordan påvirker det faktiske boligforbruket til ungdom som flytter ut fra sine foreldre boligprisutviklingen, i forhold til når en tilegner denne gruppen et statisk aldersbestemt boligforbruk. Denne gruppen er valgt av flere grunner, men hovedårsaken er at gruppen er antatt å være den som har størst påvirkning av den totale etterspørselen etter bolig (avgjørelsen for dette er dypere begrunnet i kapittel 4). 2.2 Forskningsformål Formålet med å søke dypere forståelse av forbruk og faktisk behov for boliger, er primært å skape ytterligere beslutningsgrunnlag både ut fra et privatøkonomisk perspektiv og et sosialøkonomisk perspektiv. Resultatene kan imidlertid også benyttes i forståelsen av hvor velfungerende boligmarkedet er ut fra et velferdsperspektiv. Det er en bred oppfattning at det er positivt for enkeltpersoner og samfunnet at folk har anledning til å eie sin egen bolig (se for eksempel NOU 2002:2, Shiller 2007, Gulbrandsen 2002). I lys av dette bør tilretteleggig og stimulering til selveie være et politisk ønske. I Norge synes dette også å være et klart mål da det blant annet er 11

17 skattemessig gunstig å eie bolig. I øvrige OECD land er tilretteleggingen høyst forskjellig, stort sett mindre gunstig tilrettelagt, hvilket også avtegner seg i det spesielt høye eie/leie forholdet vi har i Norge i forhold til sammenlignbare land (OECD No. 38, 2004) 4. Et høyt eie/leieforhold trenger likevel ikke å si så mye om hvor godt boligmarkedet fungerer. Hvis det er generell mangel på boliger kan det medføre at det er en bred misnøye med boligsituasjonen hos befolkningen, til tross for at de fleste har den eie eller leieformen de ønsker. Et eksempel på en slik situasjon er at yngre voksne blir boende hos sine foreldre lenger enn normalt/ønskelig på grunn av at det ikke er bolig å oppdrive (prisen for høy i forhold til ungdommenes kjøpekraft). For å få en forståelse av om boligtilbudet er i takt med befolkningens ønsker og behov kan en for eksempel se på utviklingen i ungdoms boligsituasjon. En vurdering av etterspørsel der reelt forbruk måles opp mot forventet forbruk vil sammen med måling av eie/leie forholdet gi en meget god indikasjon på hvor velfungerende boligmarkedet faktisk er ut fra et velferdsperspektiv. På grunn av sin påvirkning på det private og det offentlige er det ønskelig å avdekke faktorer i boligmarkedet som skaper signifikante endringer i etterspørselssiden. Raske skift/svingninger i boligmassens økonomiske verdi er normalt vurdert som negativt og stabilitet er derfor foretrukket. Det er derfor et mål i denne oppgaven å finne kjennetegn på potensielle trendskift som følger av endringer i boligforkbruket. Slik kunnskap er antatt å bidra til at det kan gjennomføres stabiliserende tiltak. Forskningsformålet oppsummeres til å ha vært å skape fokus på hvordan balansen mellom boligtilbud og det faktiske forbruk kan påvirke prisdannelsen, samt å vise en mulig metode for hvordan dette kan gjennomføres. I tillegg har det blitt viet oppmerksomhet til hvordan svakheter med rådene metoder for måling av boligprisutvikling kan bidra til å skape misvisende måleresultater. Arbeidet kan således sies å ha fått stor bredde, og resultatet er, fremstår å være, av tentativ karakter. 4 Anmerkning: Norge er et av verdens rikeste land med små sosiale skiller. Dette kan også være med på å forklare høy eie/leie-andel. 12

18 3 Empirisk felt og relevant teori I dette kapittelet presenteres en gjennomgang av de mest brukte metoder for å måle boligprisutvikling i Norge, samt empiri og teori om dynamikken i boligmarkeder. Dette skal gi leseren den bakgrunnskunnskapen som antas nødvendig for å følge det selvstendige arbeidet som presenteres i kapittel 5. Kapittelet er delt inn i tre deler. Første del omhandler måling av boligpris, andre del fokuserer på empirisk forskning, mens den siste delen omhandler teorier som benyttes i dette arbeid. 3.1 Boligpris For å oppnå økt forståelse for elastisitet i etterspørselen av boliger er det helt nødvendig å besitte bred kunnskap om den generelle dynamikken i boligmarkedet. I det lite regulerte Norske boligmarked er det nettopp dynamikken mellom etterspørsel og tilbud som setter pris. Det gir at forskningsspørsmålet i denne oppgaven forutsetter tilgang på data som beskriver utvikling i boligpris. Videre er det nødvendig med en god forståelse av hvordan tilbudssiden i markedet fungerer og ikke minst er det nødvendig med kjennskap til hva som utgjør etterspørselssidens økonomiske forutsetninger. I dette kapittelet etableres denne bakgrunnskunnskapen. Her belyses utfordringer og muligheter når en skal se på historisk utvikling av boligpris og videre belyses noen teorier om boligmarkedets fundamentalverdier slik Norges Bank, SSB og Finansdepartementet vurderer disse. Kapittelet avsluttes med en gjennomgang av kostnadsbildet ved produksjon av nye boliger Måling av boligprisutviklingen Å måle prisutvikling er å måle den løpende verdsetting av en vare. Utviklingen i gullpris kan være et godt forbilde. Varen er nøyaktig definert, den omsettes i nøye kontrollerte markeder, det er til enhver tid stor omsetning i markedet, og informasjon om produktet er fritt tilgjengelig for alle. Dette oppsummeres som en standard vare i et effisient marked 5, hvilket gir at måling av prisutvikling lar seg gjøre nøyaktig for denne. Å måle prisutviklingen i boligmarkedet er derimot noe helt annet. I boligmarkedet er hvert objekt mer eller mindre unikt, både i tid, sted og kvalitet. 5 Et effisient market kjennetegnes av prisen på varen til enhver tid er korrekt ut fra den informasjon som foreligger; effisient marked omtales tidvis også som effektivt marked. 13

Dagens boligmarked: Euforiske tilstander eller strukturelle endringer?

Dagens boligmarked: Euforiske tilstander eller strukturelle endringer? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Masterutredning i Finansiell Økonomi Veileder: Professor Jan Tore Klovland Dagens boligmarked: Euforiske tilstander eller strukturelle endringer? - En studie av

Detaljer

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Mads Åke Sjøberg (Kandidat 319) Martin Seland Simensen (Kandidat 382) Veileder Joachim Thøgersen Bacheloroppgaven er gjennomført som ledd i

Detaljer

Axel Bryde Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked. Masteroppgave. Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltning

Axel Bryde Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked. Masteroppgave. Masteroppgave i eiendomsutvikling og -forvaltning Regulering av boligmarkedet - Konsekvenser for investor og marked Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Regulering av

Detaljer

EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL

EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 EN VURDERING AV FINANSTILSYNETS RETNINGSLINJER FOR FORSVARLIG UTLÅNSPRAKSIS FOR LÅN TIL BOLIGFORMÅL Tor-Øyvind Skjelvik og Sverre Henning Sørensen Veileder: Trond

Detaljer

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedet av 546 Linn Nordås Fotland 517 Jørn

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Boligderivater: Et studie av et potensielt nytt marked. Norges Handelshøyskole (NHH) Masteroppgave, Finans Juni 2010, Bergen

Norges Handelshøyskole. Boligderivater: Et studie av et potensielt nytt marked. Norges Handelshøyskole (NHH) Masteroppgave, Finans Juni 2010, Bergen Norges Handelshøyskole Boligderivater: Et studie av et potensielt nytt marked Anders Lund Alex Madsen Norges Handelshøyskole (NHH) Masteroppgave, Finans Juni 2010, Bergen Veileder: Førsteamanuensis Jøril

Detaljer

Valg av salgskanal ved salg av bolig

Valg av salgskanal ved salg av bolig NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Valg av salgskanal ved salg av bolig Lønner det seg å selge selv eller med hjelp av eiendomsmegler? Kristian Nordby Mørkøre Veileder: Ola Honningdal Grytten Selvstendig

Detaljer

Rehabilitering av borettslag

Rehabilitering av borettslag Rehabilitering av borettslag Hvordan reflekteres rehabiliteringen i omsetningsprisen for andelsleilighetene? Sonja Dvergsnes Veileder Theis Theisen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

[Thi June Tran og Shpetim Salihu] [Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA] [Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising]

[Thi June Tran og Shpetim Salihu] [Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA] [Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising] [Thi June Tran og Shpetim Salihu] [Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA] [Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising] Masteroppgave i økonomi og administrasjon Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Egenkapitalkrav ved boligkjøp

Egenkapitalkrav ved boligkjøp Egenkapitalkrav ved boligkjøp Bakgrunn for Finanstilsynets vedtak om økt egenkapitalkrav ved opptak av boliglån - Equity to cover margin requirement on residential borrowing The background for the financial

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen En bolig ekstra Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital 312 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen

Detaljer

Den enes død, den andres brød

Den enes død, den andres brød NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Den enes død, den andres brød Hvordan lage en strategi for å investere mot en boble? -Med IT-boblen som eksempel Hans Kristian Furuseth Veileder: Ola H. Grytten

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008

Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 Prestasjonsanalyse av norske aksjefond 1983-2008 av Trine Schjefstad Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Siviløkonom (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Det komplekse boligmarkedet

Det komplekse boligmarkedet Norges Handelshøyskole Bergen, vår 2014 Det komplekse boligmarkedet - En analyse av realboligpriser, drivere og fremtidig utvikling i Norge Av Emil Solheim og Kjetil Solstrand Fosen Veileder: Lars Fredrik

Detaljer

En vurdering av innføring av egenkapitalkrav ved boliglån

En vurdering av innføring av egenkapitalkrav ved boliglån NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2013 En vurdering av innføring av egenkapitalkrav ved boliglån Mulige implikasjoner for husholdninger, banker og finansiell stabilitet Gry Flatabø Veileder: Professor

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Rapport utarbeidet for NVE Oslo, 7/8-2006 Jørgen Bjørndalen, Svein Roar Brunborg - 1 - Innhold 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Kraftkontrakter

Detaljer

Suksesskriterier for optimal forvaltning av utleieboliger

Suksesskriterier for optimal forvaltning av utleieboliger Masteroppgave Suksesskriterier for optimal forvaltning av utleieboliger Oslo, 15. juni, 2009. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst,

Detaljer

Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011

Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011 Oppdragsrapport nr. 2-2012 Christian Poppe Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011 SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 2 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten. Camilla Høstmark. Masteroppgave

Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten. Camilla Høstmark. Masteroppgave Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten av Camilla Høstmark Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer