ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014"

Transkript

1 ÅRSMELDING OG REKNESKAP DRIFTSÅR

2 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA... 6 TELENETTET... 8 ANNA VERKSEMD... 9 DLE - DET LOKALE ELEKTRISITETSTILSYN... 9 ARBEIDSMILJØET LIKESTILLING YTRE MILJØ FRAMTIDSUTSIKTER ORD FRÅ ELVERKSJEFEN RESULTATREKNSKAP BALANSE NOTER KONTANTSTRØMSANALYSE NØKKELTALL NETTDIVISJONENS SITT RESULTAT REVISJONSMELDING FOR sa Side 2

3 SELSKAPET vart skipa den 30. januar Kraftlaget sitt første driftsår var Kraftlaget hadde då 178 abonnement - i dag er talet auka til 3976, fordela på 3548 medlemer. er eit samvirkelag med skiftande kapital og skiftande medlemstal etter som tilhøva tilseier til ei kvar tid. Årsmøtet vel styre, godkjenner årsmeldinga, rekneskapen og vel revisor. Styret består av 7 styremedlemer valde for 3 år om gongen. Styret vel seg i mellom formann og nestformann for eit år om gongen. Selskapet har hatt ein ubroten praksis for at alle bygdesokna er representerte i styret. Styret sin samansetning i 2014 Styreform. Dag Dyre Vaa Varamedl. Aslak Kåsa Vaa/Arabygdi Nestform. Svein Kostveit Varamedl. Tone M Vaagen Rauland Styremedl. Berit Myhra Varamedl. Jo I Johnsen Hytteeigarane Styremedl. Anne-Gro Istad Løvås Varamedl. Asbjørg Neset Møsstrond Styremedl. Oddbjørn Carlsen Varamedl. Svein Rorgemoen Øyfjell Styremedl. Svein Loftsgarden Varamedl. Halvor Fehn Tilsette Styremedl. Malene Gundlach Varamedl. Kari Nystog Rauland Styreformann Nestformann Styremedlem Styremedlem Dag Dyre Vaa Svein Kostveit Anne-Gro Istad Løvås Svein Loftsgarden Styremedlem Styremedlem Styremedlem Berit Myhra Oddbjørn Carlsen Malene Gundlach sa Side 3

4 Revisjon Kraftlaget sin revisor har i 2014 vore Revisorteam Vest Telemark AS, Vinje - ved registrert revisor Vetle H. Olsnes. Administrasjon Kraftlaget sin daglege leiar er elverksjef Axel Thomassen. Nestleiar i kraftlaget er Tor Olav Nystog - han har også det daglege ansvaret for Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Kraftlaget si lineavdeling er leia av nettsjef Halvor Loftsgarden. Administrativ avdeling er leia av kontorsjef Marianne Borgen Moe. Personale Det er totalt utført 18 årsverk i inklusive ekstrahjelp. Forretningsidé Forretningsideen til er at ein skal syte for at kundane får ei så god og rimeleg straumforsyning som råd er. Kraftlaget skal også gjennom sitt virke utanom Rauland søkje å oppnå størst mogleg forteneste på sitt kraftsal. sa Side 4

5 Styreformannen har ordet Driftsåret 2014 har økonomisk sett oppfylt dei målsettingane som styret har satt. Resultatet for 2014, er eit overskot før skatt på 2,6 millioner kroner. Grunnen til at det ikkje vart så stort overskot er at inntektsramma er lågare i 2014 enn tidlegare. Ein har likevel klart å gjennomføre dei planlagde investeringane. Det er mange endringar i kraftbransjen. Olje og energidepartementet (OED), har til dømes sett ned eit utval kalla Reitenutvalget. Dei har blant anna sett på moglegheitane for eit skilje mellom kraftsal og nettvirksomhet. Dei har og sett på om det er lønnsomt for kunden med kun nokre store nettselskap i Noreg. Dette er noko som OED ennå ikkje har tatt stilling til, men det blir interessant og sjå kva dei kjem fram til. Noko som vil krevje mykje ressursar for Rauland kraftforsyningslag fram mot 2019 er Automatisk målarsystem(ams). Det er venta ei investering på mellom 11 og 17 millionar kroner. Dette er ei forskrift som OED har pålagt alle kraftforsyningsselskap å gjennomføre. Kostnadsdekninga skal takast via nettariffane. Eg vil avslutningsvis takke dei tilsette for god innsats også i Dag Dyre Vaa Rekneskapen 2014 styret sine kommentarar 2014 har vore økonomisk sett eit brukbart år for. sitt totale overskot før skatt og disposisjonar var i 2014 kr Netto finans var i 2014 på kr Bruk av overskot Overskotet et tilført eigenkapitalen. sa Side 5

6 Kjøp og sal av kraft Sal av kraft har gjeve eit lite overskot i Når eigarar og kundar er identiske ser ein ikkje nokon grunn til å ta ut profitt på salet av kraft. Som våre kundar er kjent med har vi ei avtale med Vinje kommune om å levere særavtale-kraft. All kraft som vert levert våre kundar er miljøvenleg vasskraft produsert i Tokke- og Haukeli kraftverk. Overskotet på sal av kraft i 2014 er på kr NETTDRIFTA Når det gjeld nettdrift, så driv vi to nett, kraftnett og telenett. Kraftnettet er delt i to resultatområde - regionalnettet og distribusjonsnettet. Total KILE (kompensasjon for ikkje levert energi) for alle nettnivå var i 2014 kr , dette er eit lågare nivå enn vi har hadde dei siste år og det tyder på at dei tiltaka som er sett i verk verkar. Reint generelt har drifta av regionalnettet i 2014 vore god, men vi har hatt ein del problem i distribusjonsnettet og transportert volum i nettet er lågare enn i Regionalnettet Regionalnettet er det nettet som har ei spenning mellom 22 kv og 132 kv. Driftstilhøva i dette nettet har vore normalt i Regionalnettet er ferdig oppgradert og ein ser ikkje for seg store reinvesteringar i regionalnettet dei neste åra med unntak av Lio punktet. Statkraft fekk i 2014 konsesjon for ny transformator mellom 300 kv og 66 kv i Lio. Regionalnettet er i dag dimensjonert for å møte den framtidige forbruksveksten. Regionalnettet hadde eit overskot i 2014 på kr sa Side 6

7 Distribusjonsnettet Distribusjonsnettet er det nettet som har ei spenning mellom 0,23 kv og 22 kv. Distribusjonsnettet sin relativt sett høge gjennomsnittsalder set store krav til vedlikehald samstundes som ein må vurdere kostnaden til vedlikehald opp mot reinvesteringar. Året 2014 har på lik line med tidlegare år vore svært ressurskrevjande. Arbeidet med oppgradering distribusjonsnettet følgjer dei føringar som styret har lagt i kraftsystemplanen. Det har også i 2014 vore høg aktivitet med tilknyting av nye kundar i nettet ca. 110 stk. i Vi er ikkje nøgd med leveringskvaliteten i nettet, sjølv om den er betre enn i 2013, og arbeider med å redusere nedetida ytterlegare. Distribusjonsnettet hadde eit underskot i 2014 på kr sa Side 7

8 Telenettet Dagens telenett/fibernett er i all hovudsak bygd ut på ein slik måte at det følgjer distribusjonsnettet. Frå å vere noko som dekte RK sin trong for kommunikasjon mellom komponentar i nettet, er dette nettet også blitt essensielt for våre kundar. I dag har omlag 30 % av våre kundar straummålarar for fjernavlesing. Vårt 2VK (tovegskommunikasjonssystem) for bl.a. målaravlesing kommuniserer via lågspentnettet med ein konsentrator, som så via fibernettet vidaresender måleverdiane til vårt kundesystem for avrekning. Dette i tillegg til den nemnte kommunikasjon for nettovervaking - stikkord her er overvaking av spenning, jordfeil og fjernstyring - alt altså på eigen infrastruktur. Den delen av fibernettet som vi og våre samarbeidspartnarar ikkje bruker sjølv, er utleigd til TeleFiber as. (TeleFiber as vert omtala i eige kapittel). Vi har også ein ambisjon om at alle fastbuande og verksemder i forsyningsområdet - med eit førebels unntak for delar av Møsstrond - gjennom TeleFiber as skal få eit godt breibandstilbod til ein pris som ikkje er høgare enn i dei såkalla sentrale strok. Telenettet hadde i 2014 eit overskot på kr sa Side 8

9 TeleFiber as Årsaka til at dagens TeleFiber as blei danna, var at både og Vest-Telemark Kraftlag såg at det som ein dreiv med kvar for seg, blei for smått. Ein ynskte derfor å samordne kreftene og profesjonalisere verksemda. Dagens TeleFiber as er ei vidareføring av breibandsverksemda til og Vest-Telemark Kraftlag. Desse to selskapa eig kvar 40 % av TeleFiber as. Dei to andre aksjonærane er Hjartdal Elverk og Vest-Telemark næringsutvikling som eig 10 % kvar. TeleFiber as skal leige alt fibernett som eigarane ikkje brukar sjølv. Kraftlaga eig og driv fibernettet medan TeleFiber as eig og driftar elektronikken som koplar nettet. Selskapet skal sjølv ikkje eige fibernett. Derfor vil det til ein viss grad vere opp til eigarane kor i forsyningsområdet det skal vera breibandstilknyting. Telefiber as er eige skatteobjekt og ikkje konsolidert inn i RK sin rekneskap. Telefiber as eig også 41% av kompetanse verksemda NC-Spektrum i Kviteseid. Anna verksemd Dette området - som omfattar sal av varer og tenestar - hadde eit underskot på kr i DLE - Det lokale elektrisitetstilsyn Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) fører kontroll med alle elektriske installasjonar som er knytt til kraftlaget sitt nett. Frå og med 2007 har RK sett ut sjølve tilsynstenesta til sakyndig selskap Rejlers Elsikkerhet AS. sa Side 9

10 Arbeidsmiljøet Helse, miljø og sikkerheitsarbeid har høg prioritet hjå RK. Det er innført internkontrollsystem. RK er knytt til bedriftshelsetenesta Stamina HOT, avd. Kongsberg. Sjukefråveret var i 2014 på 3,8 %. Dette er eit vesentleg høgare nivå enn vi er vant med, auken skuldast langtidsfråvær. sa Side 10

11 Likestilling Del: Kvende Karar Styret: 3 4 Fast tilsette 2 14 Styret har ikkje funne det naudsynt å sette i verk spesielle tiltak med omsyn til likestilling. Ytre miljø Verksemda til RK forureinar i svært liten grad det ytre miljø. Eit av våre langtidsmål er gjennom aktivt miljøarbeid å få våre kundar til å skifte frå fossilt brensel til miljøvenleg elektrisitet. Framtidsutsikter har i dag ein tilfredsstillande økonomi og lønsemd for å møte dei utfordringane som ventar oss framover. sa Side 11

12 Ord frå elverksjefen 2014 vart ikkje eit like godt økonomisk år som Hovudårsakene til dette var sterkt redusert inntektsramme og auka pensjonskostnader. Dette er faktorar som er utanfor vår kontroll. Resultatet vart likevel vesentleg betre enn budsjettert, så vi må seie oss nøgd med Vi hadde i 2013 og delar av 2014 problem med leveringskvalteten, desse problema er no utbetra og vi reknar med ein vesentleg betre leveringskvalitet i tida framover. (RK) er eit samvirkelag der kundane eig selskapet. RK er forplikta gjennom sine vedtekter å arbeide for at kundane skal få ei rimeleg og god straumforsyning. Dette kan vere vanskeleg når ein vert motarbeida av statlege styresmakter. Staten sine krav til rapportering og nøytralitet mellom nett og kraft vil over tid medføre store kostnader. Det er ikkje lett å få kunden til å forstå at viss ho/han skal ha kraft så må dei ringe eit anna telefonnr. for å snakke med den same personen. Eg reknar med at innan 5 år må vi dele RK i to selskap - eit nettselskap og eit kraftselskap. Dette vil føre med seg betydelege kostnader, både eingongskostnader og årleg kostnadsauke. Auka kostnader som ikkje gjev gevinst er det siste som vi har trong for. Vi står føre store investeringar i automatisk målaravlesing (AMS) og rehabilitering av nettet rundt Møsvatn. Eg har no vore sjef for RK i over 25 år og eg har bedt styret om avløysing og vil gå av med pensjon til nyttår. I eit så lite selskap som RK får ein god kontakt med kundane/eigarane og eg vil nytte høve til å takke dykk alle for det gode samarbeidet gjennom desse åra. Axel Thomassen Rauland den, Axel Thomassen Elverksjef Dag Dyre Vaa Styreformann Svein Kostveit Anne-Gro Istad Løvås Malene Gundlach Nestformann Styremedlem Styremedlem Berit Myhra Svein Loftsgarden Oddbjørn Carlsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem sa Side 12

13 Resultatrekneskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Kraftsal Sal av overføringstenester Andre inntekter Sum driftsinntekter Kraftkjøp Regionalnett Løn og sosiale kostnader Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskot Disponering av årsoverskot Overført til eigenkapital sa Side 13

14 Balanse Eigendelar Note Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Bygningar og tomter Maskiner Fordelingsanlegg Inventar,kontormaskiner og anna utstyr Sum varige driftsmidlar Finansielle driftsmidlar Investeringar i aksjar og andelar Langsiktige fordringar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidler Varelager Fordringar Kundefordringer Andre kortsiktige krav Sum fordringar Bankinnskot Sum omløpsmidler Sum eigendelar sa Side 14

15 Balanse Egenkapital og gjeld Note Eigenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og eigenkapital Rauland den, Styret i Aksel Thomassen Elverksjef Dag Dyre Vaa Styreformann Svein Kostveit Nestformann Oddbjørn Carlsen Styremedlem Anne Gro Istad Løvås Styremedlem Svein Loftsgarden Styremedlem Malene Gundlach Styremedlem Berit Myhra Styremedlem sa Side 15

16 Noter Note nr.1 Rekneskapsprinsipp og verknad av prinsippendring Rekneskapsprinsipp: Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk for små føretak. Klassisifisering: Eigedelar som er bestemt til varig eige eller bruk, samt eigedelar som forfell meir enn eit år etter balansedagen er tatt med som anleggsmiddel. Øvrige eigedelar er klassifisert som omløpsmiddel. Gjeld som forfell seinare enn eit år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidlar: Varige driftsmidlar vert balanseført som anleggsmidlar og avskrive over driftsmiddelet si levetid. Finansielle anleggsmidlar: Finansielle anleggsmidlar vert ført til anskaffelseskost og nedskrive til verkeleg verdi ved varig verdifall. Fordringar: Kortsiktige fordringar vert ført opp i balansen til pålydande etter frådrag for forventa tap. Varelager: Råvarer og innkjøpte varer for vidaresalg vert ført opp til lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Eigentilvirka varer/eigne investeringsarbeid vert ført opp til variabel tilvirkningskost. Finansielle omløpsmidlar: Ved tilordning av anskaffelseskost er nytta FIFO-metoden. Ved verdsetjing er nytta lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Gjeld: Gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Forsikra pensjonsplikt er ikkje balanseført kostnaden er lik premien. Leasing: Avtalane gjeld operasjonell leasing, og leigebetalingane vert ført som driftskostnad fordela systematisk over heile leigeperioden. Note nr.2 Kraftsal Hushald/hyttetariff Næringstariff Anna straumsal Note nr.3 Tilsette, godtgjersle, lån til tilsette Lønnskostnader inneheld følgjende poster: Lønninger Folketrygdavgift Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittleg tal tilsette 18 Godtgjersler Dagleg leiar Styret Lønn Lån til tilsette utgjer kr Låna har ei tilbakebetalingstid på 5 år med ei rente som til ei kvar tid er lik med høgaste innskottsrenta i bank, men ikkje høgare enn 8%. Kraftlaget og dei tilsette har eit hyttesameige der Kraftlaget eig 3/15 og dei tilsette 12/15. Dei tilsette har eit annuitetslån i Kraftlaget på kr med 2% rente og 15 års nedbetalingstid. Som sikring er det tinglyst pant i hytta. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjer kr Av dette utgjer rådgjevingshonorar kr sa Side 16

17 Noter Note nr.4 - Andre driftskostnader Materiell vedlikehald Arbeid ved andre Kostnader eigne transportmiddel Telemateriell Andre driftskostnader Note nr.5 - Anleggstilskot Anleggstilskot Tilskota er ført til nedskriving på fordelingsanlegg. Note nr.6 - Spesifikasjon av anleggsmidlar Transportmidlar/ utstyr Bygningar/ tomter Anskaffelseskost pr /- Tilgang/avgang i året Samla av- og nedskrivingar = Bokført verdi Årets ordinære avskrivingar Regionalnett Distribusjonsnett Fiberanlegg Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang - Samla av- og nedskrivingar = Bokført verdi Årets ordinære avskrivingar sa Side 17

18 Noter Note nr.7 - Aksjar og andelar Ant.aksjar Bokført verdi Omsetningsverdi/ antatt verdi Rehabiliteringssenteret AIR as Radio Vest/Telemark Norsk Enøk og Energi As Storebrand Rasjonell elektrisk nettvirksomhet TeleFiber AS RK s andel hyttesameige Varbø parkering Rauland Turist As Nettalliansen AS Note nr.8 - Kundekrav Kundekrav Straumfordringar Kundekrav er vurdert til verkeleg/pålydande verdi. Note nr.9- Andre kortsiktige krav KLP eigenkapital KLP premiefond Forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter Til gode merverdiavgift Andre krav Note nr.10 - Bankinnskot Bankinnskot Herav bundne skattetrekksmidlar sa Side 18

19 Noter Note nr.11 - Skattekostnad Årets skattekostnad består av: Betalbar skatt Netto skattekostnad Utsett skatt Endring Netto grunnlag Utsett skattefordel, 27% Alle midlertidige skilnader kan utliknast, og dette er gjennomført i berekning av utsett skattefordel. Skattefordelen er ikkje balanseført. Note nr.12 - Kortsiktig gjeld Elavgift 4.kv Påløpte kostnader Anna kortsiktig gjeld Note nr. 13 Inntektsramme og meir/mindreinntekt 2014 Inntektsramme 2014 kr Meirinntekt 2014 kr Årets meirinntekt er ført mot tidlegare års mindreinntekt og saldoen på mindreinntekt inklusive renter er etter årets meirinntekt kr sa Side 19

20 Kontantstrømmer frå operasjonelle aktivitetar Kontantstrømsanalyse Resultat før skatt Betalt skatt i året Korrigert skatt konsern Ordinære avskrivingar Nedskriving med anleggstilskot Tap ved sal driftsmidlar Endring i varer,kundefordringar og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingspostar Netto kontantstrøm frå operasjonelle aktivitetar Kontantstrømmer frå investeringsaktivitetar Investeringar i varige driftsmidlar Sal av varige driftsmidlar (salgssum) Endring i andre investeringar Netto kontantstrøm frå investeringsaktivitetar Kontantstrømmer frå finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gamal gjeld Netto kontantstrøm frå finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Kontanter og bankinnskot pr Kontanter og bankinnskot pr sa Side 20

21 Nøkkeltal Totalrentabilitet: Resultat før skattekostnad + finanskostnad Gjennomsnittlig totalkapital 3,8 8,1 Eigenkapitalrentabilitet: Eigenkapitalprosent: Resultat før skattekostnad Gjennomsnittlig eigenkapital 4,6 10,9 Eigenkapital Totalkapital 70,3 67,4 Anleggsmidlane sin finansiering: Anleggsmidlar Langsiktig gjeld + eigenkapital 0,71 0,67 Likviditetsgrad 1: Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld 2,6 2,6 Nettdivisjonen sitt resultat Nettdivisjonen sitt resultat fordelt på distribusjonsnett og regionalnett Alle tal i Sum nettdivisjonen Avstemming Regionalnett Distribusjonsnett Overføringsinntekter Inntekt overliggande nett Andre inntekter Meir/mindreavkastning Sum driftsinntekter Nettap Overføringskostnader Systemtenester Kostnader arbeidskraft Andre driftskostnader Eigedomsskatt og avgifter Ordinære avskrivingar Tap på fordringar Internprisede tenester Felleskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat sa Side 21

22 sa Side 22

23 sa Side 23

24 Rjukanvegen RAULAND Avd. Kraft - Tlf.: Avd. Nett - Tlf.:

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 74. DRIFTSÅR 1940-2013 ÅRSMELDING 2013 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2013 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2015

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2015 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2015 76. DRIFTSÅR 1940-2015 ÅRSMELDING 2015 INNHALD Selskapet... 4 Styreformannen har ordet... 6 Rekneskapen 2015 styret sine kommentarar... 6 Kjøp og sal av kraft... 7 Nettdrifta...

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer