ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014"

Transkript

1 ÅRSMELDING OG REKNESKAP DRIFTSÅR

2 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA... 6 TELENETTET... 8 ANNA VERKSEMD... 9 DLE - DET LOKALE ELEKTRISITETSTILSYN... 9 ARBEIDSMILJØET LIKESTILLING YTRE MILJØ FRAMTIDSUTSIKTER ORD FRÅ ELVERKSJEFEN RESULTATREKNSKAP BALANSE NOTER KONTANTSTRØMSANALYSE NØKKELTALL NETTDIVISJONENS SITT RESULTAT REVISJONSMELDING FOR sa Side 2

3 SELSKAPET vart skipa den 30. januar Kraftlaget sitt første driftsår var Kraftlaget hadde då 178 abonnement - i dag er talet auka til 3976, fordela på 3548 medlemer. er eit samvirkelag med skiftande kapital og skiftande medlemstal etter som tilhøva tilseier til ei kvar tid. Årsmøtet vel styre, godkjenner årsmeldinga, rekneskapen og vel revisor. Styret består av 7 styremedlemer valde for 3 år om gongen. Styret vel seg i mellom formann og nestformann for eit år om gongen. Selskapet har hatt ein ubroten praksis for at alle bygdesokna er representerte i styret. Styret sin samansetning i 2014 Styreform. Dag Dyre Vaa Varamedl. Aslak Kåsa Vaa/Arabygdi Nestform. Svein Kostveit Varamedl. Tone M Vaagen Rauland Styremedl. Berit Myhra Varamedl. Jo I Johnsen Hytteeigarane Styremedl. Anne-Gro Istad Løvås Varamedl. Asbjørg Neset Møsstrond Styremedl. Oddbjørn Carlsen Varamedl. Svein Rorgemoen Øyfjell Styremedl. Svein Loftsgarden Varamedl. Halvor Fehn Tilsette Styremedl. Malene Gundlach Varamedl. Kari Nystog Rauland Styreformann Nestformann Styremedlem Styremedlem Dag Dyre Vaa Svein Kostveit Anne-Gro Istad Løvås Svein Loftsgarden Styremedlem Styremedlem Styremedlem Berit Myhra Oddbjørn Carlsen Malene Gundlach sa Side 3

4 Revisjon Kraftlaget sin revisor har i 2014 vore Revisorteam Vest Telemark AS, Vinje - ved registrert revisor Vetle H. Olsnes. Administrasjon Kraftlaget sin daglege leiar er elverksjef Axel Thomassen. Nestleiar i kraftlaget er Tor Olav Nystog - han har også det daglege ansvaret for Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Kraftlaget si lineavdeling er leia av nettsjef Halvor Loftsgarden. Administrativ avdeling er leia av kontorsjef Marianne Borgen Moe. Personale Det er totalt utført 18 årsverk i inklusive ekstrahjelp. Forretningsidé Forretningsideen til er at ein skal syte for at kundane får ei så god og rimeleg straumforsyning som råd er. Kraftlaget skal også gjennom sitt virke utanom Rauland søkje å oppnå størst mogleg forteneste på sitt kraftsal. sa Side 4

5 Styreformannen har ordet Driftsåret 2014 har økonomisk sett oppfylt dei målsettingane som styret har satt. Resultatet for 2014, er eit overskot før skatt på 2,6 millioner kroner. Grunnen til at det ikkje vart så stort overskot er at inntektsramma er lågare i 2014 enn tidlegare. Ein har likevel klart å gjennomføre dei planlagde investeringane. Det er mange endringar i kraftbransjen. Olje og energidepartementet (OED), har til dømes sett ned eit utval kalla Reitenutvalget. Dei har blant anna sett på moglegheitane for eit skilje mellom kraftsal og nettvirksomhet. Dei har og sett på om det er lønnsomt for kunden med kun nokre store nettselskap i Noreg. Dette er noko som OED ennå ikkje har tatt stilling til, men det blir interessant og sjå kva dei kjem fram til. Noko som vil krevje mykje ressursar for Rauland kraftforsyningslag fram mot 2019 er Automatisk målarsystem(ams). Det er venta ei investering på mellom 11 og 17 millionar kroner. Dette er ei forskrift som OED har pålagt alle kraftforsyningsselskap å gjennomføre. Kostnadsdekninga skal takast via nettariffane. Eg vil avslutningsvis takke dei tilsette for god innsats også i Dag Dyre Vaa Rekneskapen 2014 styret sine kommentarar 2014 har vore økonomisk sett eit brukbart år for. sitt totale overskot før skatt og disposisjonar var i 2014 kr Netto finans var i 2014 på kr Bruk av overskot Overskotet et tilført eigenkapitalen. sa Side 5

6 Kjøp og sal av kraft Sal av kraft har gjeve eit lite overskot i Når eigarar og kundar er identiske ser ein ikkje nokon grunn til å ta ut profitt på salet av kraft. Som våre kundar er kjent med har vi ei avtale med Vinje kommune om å levere særavtale-kraft. All kraft som vert levert våre kundar er miljøvenleg vasskraft produsert i Tokke- og Haukeli kraftverk. Overskotet på sal av kraft i 2014 er på kr NETTDRIFTA Når det gjeld nettdrift, så driv vi to nett, kraftnett og telenett. Kraftnettet er delt i to resultatområde - regionalnettet og distribusjonsnettet. Total KILE (kompensasjon for ikkje levert energi) for alle nettnivå var i 2014 kr , dette er eit lågare nivå enn vi har hadde dei siste år og det tyder på at dei tiltaka som er sett i verk verkar. Reint generelt har drifta av regionalnettet i 2014 vore god, men vi har hatt ein del problem i distribusjonsnettet og transportert volum i nettet er lågare enn i Regionalnettet Regionalnettet er det nettet som har ei spenning mellom 22 kv og 132 kv. Driftstilhøva i dette nettet har vore normalt i Regionalnettet er ferdig oppgradert og ein ser ikkje for seg store reinvesteringar i regionalnettet dei neste åra med unntak av Lio punktet. Statkraft fekk i 2014 konsesjon for ny transformator mellom 300 kv og 66 kv i Lio. Regionalnettet er i dag dimensjonert for å møte den framtidige forbruksveksten. Regionalnettet hadde eit overskot i 2014 på kr sa Side 6

7 Distribusjonsnettet Distribusjonsnettet er det nettet som har ei spenning mellom 0,23 kv og 22 kv. Distribusjonsnettet sin relativt sett høge gjennomsnittsalder set store krav til vedlikehald samstundes som ein må vurdere kostnaden til vedlikehald opp mot reinvesteringar. Året 2014 har på lik line med tidlegare år vore svært ressurskrevjande. Arbeidet med oppgradering distribusjonsnettet følgjer dei føringar som styret har lagt i kraftsystemplanen. Det har også i 2014 vore høg aktivitet med tilknyting av nye kundar i nettet ca. 110 stk. i Vi er ikkje nøgd med leveringskvaliteten i nettet, sjølv om den er betre enn i 2013, og arbeider med å redusere nedetida ytterlegare. Distribusjonsnettet hadde eit underskot i 2014 på kr sa Side 7

8 Telenettet Dagens telenett/fibernett er i all hovudsak bygd ut på ein slik måte at det følgjer distribusjonsnettet. Frå å vere noko som dekte RK sin trong for kommunikasjon mellom komponentar i nettet, er dette nettet også blitt essensielt for våre kundar. I dag har omlag 30 % av våre kundar straummålarar for fjernavlesing. Vårt 2VK (tovegskommunikasjonssystem) for bl.a. målaravlesing kommuniserer via lågspentnettet med ein konsentrator, som så via fibernettet vidaresender måleverdiane til vårt kundesystem for avrekning. Dette i tillegg til den nemnte kommunikasjon for nettovervaking - stikkord her er overvaking av spenning, jordfeil og fjernstyring - alt altså på eigen infrastruktur. Den delen av fibernettet som vi og våre samarbeidspartnarar ikkje bruker sjølv, er utleigd til TeleFiber as. (TeleFiber as vert omtala i eige kapittel). Vi har også ein ambisjon om at alle fastbuande og verksemder i forsyningsområdet - med eit førebels unntak for delar av Møsstrond - gjennom TeleFiber as skal få eit godt breibandstilbod til ein pris som ikkje er høgare enn i dei såkalla sentrale strok. Telenettet hadde i 2014 eit overskot på kr sa Side 8

9 TeleFiber as Årsaka til at dagens TeleFiber as blei danna, var at både og Vest-Telemark Kraftlag såg at det som ein dreiv med kvar for seg, blei for smått. Ein ynskte derfor å samordne kreftene og profesjonalisere verksemda. Dagens TeleFiber as er ei vidareføring av breibandsverksemda til og Vest-Telemark Kraftlag. Desse to selskapa eig kvar 40 % av TeleFiber as. Dei to andre aksjonærane er Hjartdal Elverk og Vest-Telemark næringsutvikling som eig 10 % kvar. TeleFiber as skal leige alt fibernett som eigarane ikkje brukar sjølv. Kraftlaga eig og driv fibernettet medan TeleFiber as eig og driftar elektronikken som koplar nettet. Selskapet skal sjølv ikkje eige fibernett. Derfor vil det til ein viss grad vere opp til eigarane kor i forsyningsområdet det skal vera breibandstilknyting. Telefiber as er eige skatteobjekt og ikkje konsolidert inn i RK sin rekneskap. Telefiber as eig også 41% av kompetanse verksemda NC-Spektrum i Kviteseid. Anna verksemd Dette området - som omfattar sal av varer og tenestar - hadde eit underskot på kr i DLE - Det lokale elektrisitetstilsyn Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) fører kontroll med alle elektriske installasjonar som er knytt til kraftlaget sitt nett. Frå og med 2007 har RK sett ut sjølve tilsynstenesta til sakyndig selskap Rejlers Elsikkerhet AS. sa Side 9

10 Arbeidsmiljøet Helse, miljø og sikkerheitsarbeid har høg prioritet hjå RK. Det er innført internkontrollsystem. RK er knytt til bedriftshelsetenesta Stamina HOT, avd. Kongsberg. Sjukefråveret var i 2014 på 3,8 %. Dette er eit vesentleg høgare nivå enn vi er vant med, auken skuldast langtidsfråvær. sa Side 10

11 Likestilling Del: Kvende Karar Styret: 3 4 Fast tilsette 2 14 Styret har ikkje funne det naudsynt å sette i verk spesielle tiltak med omsyn til likestilling. Ytre miljø Verksemda til RK forureinar i svært liten grad det ytre miljø. Eit av våre langtidsmål er gjennom aktivt miljøarbeid å få våre kundar til å skifte frå fossilt brensel til miljøvenleg elektrisitet. Framtidsutsikter har i dag ein tilfredsstillande økonomi og lønsemd for å møte dei utfordringane som ventar oss framover. sa Side 11

12 Ord frå elverksjefen 2014 vart ikkje eit like godt økonomisk år som Hovudårsakene til dette var sterkt redusert inntektsramme og auka pensjonskostnader. Dette er faktorar som er utanfor vår kontroll. Resultatet vart likevel vesentleg betre enn budsjettert, så vi må seie oss nøgd med Vi hadde i 2013 og delar av 2014 problem med leveringskvalteten, desse problema er no utbetra og vi reknar med ein vesentleg betre leveringskvalitet i tida framover. (RK) er eit samvirkelag der kundane eig selskapet. RK er forplikta gjennom sine vedtekter å arbeide for at kundane skal få ei rimeleg og god straumforsyning. Dette kan vere vanskeleg når ein vert motarbeida av statlege styresmakter. Staten sine krav til rapportering og nøytralitet mellom nett og kraft vil over tid medføre store kostnader. Det er ikkje lett å få kunden til å forstå at viss ho/han skal ha kraft så må dei ringe eit anna telefonnr. for å snakke med den same personen. Eg reknar med at innan 5 år må vi dele RK i to selskap - eit nettselskap og eit kraftselskap. Dette vil føre med seg betydelege kostnader, både eingongskostnader og årleg kostnadsauke. Auka kostnader som ikkje gjev gevinst er det siste som vi har trong for. Vi står føre store investeringar i automatisk målaravlesing (AMS) og rehabilitering av nettet rundt Møsvatn. Eg har no vore sjef for RK i over 25 år og eg har bedt styret om avløysing og vil gå av med pensjon til nyttår. I eit så lite selskap som RK får ein god kontakt med kundane/eigarane og eg vil nytte høve til å takke dykk alle for det gode samarbeidet gjennom desse åra. Axel Thomassen Rauland den, Axel Thomassen Elverksjef Dag Dyre Vaa Styreformann Svein Kostveit Anne-Gro Istad Løvås Malene Gundlach Nestformann Styremedlem Styremedlem Berit Myhra Svein Loftsgarden Oddbjørn Carlsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem sa Side 12

13 Resultatrekneskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Kraftsal Sal av overføringstenester Andre inntekter Sum driftsinntekter Kraftkjøp Regionalnett Løn og sosiale kostnader Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskot Disponering av årsoverskot Overført til eigenkapital sa Side 13

14 Balanse Eigendelar Note Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Bygningar og tomter Maskiner Fordelingsanlegg Inventar,kontormaskiner og anna utstyr Sum varige driftsmidlar Finansielle driftsmidlar Investeringar i aksjar og andelar Langsiktige fordringar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidler Varelager Fordringar Kundefordringer Andre kortsiktige krav Sum fordringar Bankinnskot Sum omløpsmidler Sum eigendelar sa Side 14

15 Balanse Egenkapital og gjeld Note Eigenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og eigenkapital Rauland den, Styret i Aksel Thomassen Elverksjef Dag Dyre Vaa Styreformann Svein Kostveit Nestformann Oddbjørn Carlsen Styremedlem Anne Gro Istad Løvås Styremedlem Svein Loftsgarden Styremedlem Malene Gundlach Styremedlem Berit Myhra Styremedlem sa Side 15

16 Noter Note nr.1 Rekneskapsprinsipp og verknad av prinsippendring Rekneskapsprinsipp: Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk for små føretak. Klassisifisering: Eigedelar som er bestemt til varig eige eller bruk, samt eigedelar som forfell meir enn eit år etter balansedagen er tatt med som anleggsmiddel. Øvrige eigedelar er klassifisert som omløpsmiddel. Gjeld som forfell seinare enn eit år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidlar: Varige driftsmidlar vert balanseført som anleggsmidlar og avskrive over driftsmiddelet si levetid. Finansielle anleggsmidlar: Finansielle anleggsmidlar vert ført til anskaffelseskost og nedskrive til verkeleg verdi ved varig verdifall. Fordringar: Kortsiktige fordringar vert ført opp i balansen til pålydande etter frådrag for forventa tap. Varelager: Råvarer og innkjøpte varer for vidaresalg vert ført opp til lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Eigentilvirka varer/eigne investeringsarbeid vert ført opp til variabel tilvirkningskost. Finansielle omløpsmidlar: Ved tilordning av anskaffelseskost er nytta FIFO-metoden. Ved verdsetjing er nytta lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Gjeld: Gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Forsikra pensjonsplikt er ikkje balanseført kostnaden er lik premien. Leasing: Avtalane gjeld operasjonell leasing, og leigebetalingane vert ført som driftskostnad fordela systematisk over heile leigeperioden. Note nr.2 Kraftsal Hushald/hyttetariff Næringstariff Anna straumsal Note nr.3 Tilsette, godtgjersle, lån til tilsette Lønnskostnader inneheld følgjende poster: Lønninger Folketrygdavgift Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittleg tal tilsette 18 Godtgjersler Dagleg leiar Styret Lønn Lån til tilsette utgjer kr Låna har ei tilbakebetalingstid på 5 år med ei rente som til ei kvar tid er lik med høgaste innskottsrenta i bank, men ikkje høgare enn 8%. Kraftlaget og dei tilsette har eit hyttesameige der Kraftlaget eig 3/15 og dei tilsette 12/15. Dei tilsette har eit annuitetslån i Kraftlaget på kr med 2% rente og 15 års nedbetalingstid. Som sikring er det tinglyst pant i hytta. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjer kr Av dette utgjer rådgjevingshonorar kr sa Side 16

17 Noter Note nr.4 - Andre driftskostnader Materiell vedlikehald Arbeid ved andre Kostnader eigne transportmiddel Telemateriell Andre driftskostnader Note nr.5 - Anleggstilskot Anleggstilskot Tilskota er ført til nedskriving på fordelingsanlegg. Note nr.6 - Spesifikasjon av anleggsmidlar Transportmidlar/ utstyr Bygningar/ tomter Anskaffelseskost pr /- Tilgang/avgang i året Samla av- og nedskrivingar = Bokført verdi Årets ordinære avskrivingar Regionalnett Distribusjonsnett Fiberanlegg Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang - Samla av- og nedskrivingar = Bokført verdi Årets ordinære avskrivingar sa Side 17

18 Noter Note nr.7 - Aksjar og andelar Ant.aksjar Bokført verdi Omsetningsverdi/ antatt verdi Rehabiliteringssenteret AIR as Radio Vest/Telemark Norsk Enøk og Energi As Storebrand Rasjonell elektrisk nettvirksomhet TeleFiber AS RK s andel hyttesameige Varbø parkering Rauland Turist As Nettalliansen AS Note nr.8 - Kundekrav Kundekrav Straumfordringar Kundekrav er vurdert til verkeleg/pålydande verdi. Note nr.9- Andre kortsiktige krav KLP eigenkapital KLP premiefond Forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter Til gode merverdiavgift Andre krav Note nr.10 - Bankinnskot Bankinnskot Herav bundne skattetrekksmidlar sa Side 18

19 Noter Note nr.11 - Skattekostnad Årets skattekostnad består av: Betalbar skatt Netto skattekostnad Utsett skatt Endring Netto grunnlag Utsett skattefordel, 27% Alle midlertidige skilnader kan utliknast, og dette er gjennomført i berekning av utsett skattefordel. Skattefordelen er ikkje balanseført. Note nr.12 - Kortsiktig gjeld Elavgift 4.kv Påløpte kostnader Anna kortsiktig gjeld Note nr. 13 Inntektsramme og meir/mindreinntekt 2014 Inntektsramme 2014 kr Meirinntekt 2014 kr Årets meirinntekt er ført mot tidlegare års mindreinntekt og saldoen på mindreinntekt inklusive renter er etter årets meirinntekt kr sa Side 19

20 Kontantstrømmer frå operasjonelle aktivitetar Kontantstrømsanalyse Resultat før skatt Betalt skatt i året Korrigert skatt konsern Ordinære avskrivingar Nedskriving med anleggstilskot Tap ved sal driftsmidlar Endring i varer,kundefordringar og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingspostar Netto kontantstrøm frå operasjonelle aktivitetar Kontantstrømmer frå investeringsaktivitetar Investeringar i varige driftsmidlar Sal av varige driftsmidlar (salgssum) Endring i andre investeringar Netto kontantstrøm frå investeringsaktivitetar Kontantstrømmer frå finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gamal gjeld Netto kontantstrøm frå finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Kontanter og bankinnskot pr Kontanter og bankinnskot pr sa Side 20

21 Nøkkeltal Totalrentabilitet: Resultat før skattekostnad + finanskostnad Gjennomsnittlig totalkapital 3,8 8,1 Eigenkapitalrentabilitet: Eigenkapitalprosent: Resultat før skattekostnad Gjennomsnittlig eigenkapital 4,6 10,9 Eigenkapital Totalkapital 70,3 67,4 Anleggsmidlane sin finansiering: Anleggsmidlar Langsiktig gjeld + eigenkapital 0,71 0,67 Likviditetsgrad 1: Omløpsmidlar Kortsiktig gjeld 2,6 2,6 Nettdivisjonen sitt resultat Nettdivisjonen sitt resultat fordelt på distribusjonsnett og regionalnett Alle tal i Sum nettdivisjonen Avstemming Regionalnett Distribusjonsnett Overføringsinntekter Inntekt overliggande nett Andre inntekter Meir/mindreavkastning Sum driftsinntekter Nettap Overføringskostnader Systemtenester Kostnader arbeidskraft Andre driftskostnader Eigedomsskatt og avgifter Ordinære avskrivingar Tap på fordringar Internprisede tenester Felleskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat sa Side 21

22 sa Side 22

23 sa Side 23

24 Rjukanvegen RAULAND Avd. Kraft - Tlf.: Avd. Nett - Tlf.:

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

Årsmelding 2006 for Norsk Bane AS

Årsmelding 2006 for Norsk Bane AS Larsgårdsringen 11 6009 ÅLESUND tlf: 70 12 09 99 faks: 70 12 02 32 post@norskbane.no www.norskbane.no konto-nr. 2711.13.65933 org.nr. 984 365 772 mva 1. Hovudpunkt i den politiske utviklinga Årsmelding

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 Alle tariffar er i utgangspunktet sett opp utan mva og forbruksavgift. H-tariff for hushald og gardsbruk. H 4 Kilowattime tariff. Nettleige: Fastbeløp for anlegg med hovedsikringar

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling til betre utgreiingar om likestilling Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE 4 Frå prosessanlegget på Kollsnes i Hordaland. Her blir mellom anna gassen frå Trollfeltet prosessert (Foto: Øyvind Sætre/Gassco) FAKTA 214 33 For å

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer