ÅRSRAPPORT Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Nordkisa skole Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

2

3 FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet, er en viktig del av kommunens styringssystem. Her rapporteres hva som er oppnådd i i forhold til de mål som kommunestyret og hovedutvalg satt gjennom budsjett og styringskort høsten Målene i styringskortene er basert på balansert målstyring med fokus på områdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. Årsrapporten bør gi et viktig grunnlag for videre prioritering inn mot budsjett 2015 og Økonomiplan Befolkningsveksten i kommunen er fortsatt høy, samtidig som den prosentvise veksten på 2,2 % er den laveste på mange år (2,3 % i 2012). Ullensakers befolkning var ved utgangen av året Kommunen preges av stor mobilitet. Mens innbyggertallet økte med 695 (699 i 2012) var det hele personer som flyttet enten inn eller ut av kommunen i. Dette gir betydelige utfordringer for mange av kommunens tjenesteområder. Årsregnskapet for viser et godt økonomisk resultat, som gir et godt grunnlag for å forbedre kommunens økonomiske handlingsrom. Kommunens netto driftsresultat for er på 108,1 mill kr eller 5,4 % av brutto driftsinntekter. Dette er det beste resultatet siden 2006, og tilfredsstiller fylkesmannens anbefalinger. Fortsatt lave renter bidro til at netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene ble 6,5 %. Dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn i 2012 og det er fjerde år på rad at denne prosentandelen faller. Samtidig økte netto lånegjeld pr innbygger til kr , en økning på kr eller 6,4 % i. Av total rentebærende lånegjeld utgjør ikke-rentabel gjeld ca 68 %. Regnskapsmessig mindreforbruk i ble 27,9 mill kr. Dette etter at momskompensasjonen fra investeringer i sin helhet er overført investeringsregnskapet, til finansiering av kommunens investeringer. I tillegg er balanseført premieavvik på kommunens pensjons-ordninger redusert med ca 11 mill kr. Dette tatt i betraktning, anser rådmannen at året har gitt et godt og tilfredsstillende økonomisk resultat, noe som ikke ville vært mulig uten sterk og meget god budsjettdisiplin hos enhetene. Det vil imidlertid fortsatt i årene fremover være en betydelig utfordring å sikre en langsiktig bærekraftig utvikling for kommunens økonomi. Den høye befolkningsveksten krever en kontinuerlig utvikling og tilpasning av det kommunale tjenestetilbudet. Etter rådmannens vurdering har Ullensaker kommune gjennom mange år med høy vekst utviklet en omstillingsdyktig organisasjon som takler denne utfordringen. Årsrapporten gir en rekke beskrivelser av hvordan organisasjonen håndterer økt behov for kommunale tjenester på en både god og kostnadseffektiv måte, og med tilfredsstillende tilbakemeldinger fra brukerne. Rådmannen ønsker derfor å takke kommunens mange ledere og øvrige ansatte som alle har bidratt til det flotte resultatet Ullensaker har fått i. Ullensaker, 25. mars 2014 Tor Arne Gangsø rådmann

4 INNHOLD SAMMENDRAG ORGANISERING SAMFUNN BRUKERE MEDARBEIDERE ØKONOMI Økonomiske vurderinger Driftsinntekter Driftsutgifter Utvikling i sentrale nøkkeltall Investeringer Finans Tiltak for å ivareta betryggende kontroll ÅRSRAPPORT FOR SKOLE OG BARNEHAGE Oppsummering for skole og barnehage SB fellesfunksjoner: SB-stab og PPT Grunnskole Voksenopplæring Barnehagetilbudet

5 7 ÅRSRAPPORT FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG Oppsummering for helsevern og sosial omsorg HS fellesfunksjoner PRO enhetene Rehabilitering Utredning Forebygging (RUF) Helsevern NAV Ullensaker Bolig med bistand Forebyggende barn og ungdom ÅRSRAPPORT FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR Oppsummering for teknisk, idrett og kultur PKT leder Brann og Redning ØRB IKS Kultur Utbygging Kommunale eiendommer (KOMEI) Selvfinansierende boliger Vann, avløp, renovasjon og veg ÅPRSRAPPORT FOR OVERORDNET PLANLEGGING Oppsummering for overordnet planlegging Areal og landbruk (AREAL) Personal og service Økonomienheten Plan og næring estab Rådmannens stab Fellesposter innen overordnet planlegging

6 SAMMENDRAG SAMFUNN Den høye befolkningsveksten i Ullensaker fortsatte i. Prosentvis er økningen imidlertid den laveste på mange år, 2,2% mot 2,3% i Antall innbyggere ved utgangen av er , en økning på 695 personer eller 2,2 %. Dette en vekst som er 1,1 prosentpoeng over den nasjonale vekstraten, og Ullensaker er med det den 25. største kommune i landet. I 2012 økte befolkningen med 699 personer, 2,3 %. Netto tilflytting er på 464 personer og bidrar mest til befolkningsveksten. Det ble i gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på 430 boliger, og det ble igangsatt 352 nye boliger. Ved inngangen til hadde personer sitt arbeid i Ullensaker. Det var 450 flere enn ved samme tid året før. De fleste er sysselsatt innenfor transport og lagring, personer hadde sitt arbeid innenfor dette feltet. 3,7 % av arbeidsstyrken var registrert som ledige pr , en økning på 0,7 prosentpoeng fra utgangen av Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i. I innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2011, er innbyggerne godt fornøyd med Ullensaker som bosted. I undersøkelsen scorer kommunen som bosted, servicetilbudet og næring og arbeid klart over landsgjennomsnittet. Helhetsvurderingen ligger på 4,4 som er svakt høyere enn lands-gjennomsnittet. I løpet av har det pågått arbeid med rullering av kommuneplanen, kommunedelplan for Jessheim sørøst, rullering av byplan for Jessheim, kommunedelplan for Gystadmarka og områdereguleringsplan for nordre del av Gardermoen næringspark I. I tillegg er det formelt startet opp arbeid med områdereguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen inkludert arbeid med arkitektkonkurranse. Videre er det startet opp arbeid med område- og detaljreguleringsplanarbeid for Jessheim nord. Sistnevnte er en del av arbeidet med etablering av nytt sykehus for Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) med tilhørende helse-/ næringscluster. Området er også aktuelt som lokalitet for lokalt medisinsk senter for ØRU-kommunene («regionalt medisinsk senter»). Det har også blitt lagt ned et betydelig arbeid med en finansieringsløsning for nytt E6-kryss ved Gardermoen næringspark. BRUKERE Innbyggerundersøkelsen som gjennomføres normalt annet hvert år, ble sist gjennomført sent i Brukerne var godt fornøyd med tjenestetilbudet og kommunen oppnådde et samlet resultat likt med landsgjennomsnittet. Kulturtjenestene var helt i resultattoppen. Det gjennomføres ny innbyggerundersøkelse i MEDARBEIDERE Antall ansatte i kommunen ved årsskiftet er 1 987, mens antall årsverk er Dette er en økning på 4,7% resp 8%. Andel kvinner med deltidsstilling er redusert fra 47,2 % i 2012 til 41,6 % i. Turnover for er på 4,3 %, mens den for 2012 var 7,7 %. Sist gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen ble besvart av 77 % av de ansatte. Resultatkrav var likt eller bedre enn landsgjennomsnittet. Kommunen oppnår dette for 9 av 12 temaer som ble målt, bl.a. ledelse. Det gjennomføres ny arbeidsmiljøundersøkelse i ØKONOMI Driftsinntektene er på mill kr og driftsutgiftene er på mill kr. Dette gir et brutto driftsresultat for på 145 mill kr. Netto finansutgifter er 15 mill kr lavere enn budsjett, noe som hovedsakelig skyldes lavere renteutgifter samt en ekstraordinær gevinst ved terminering av sikringsavtaler. 4

7 Netto driftsresultat for er på 108,1 mill kr, 5,4 % av brutto driftsinntekter. Tilsvarende for Kommunegruppe (Kgr) 13 er 2,4 %. Dette er en resultatforbedring fra 2012 på 36,8 mill kr. Netto bruk av fond og overføring til investeringsregnskapet utgjør 80,2 mill kr, og regnskapsmessig mindreforbruk er etter dette på 27,9 mill kr. Til sammenligning var det regnskapsmessige mindreforbruket i 2012 på 48,6 mill kr. Momskompensasjon fra investeringer i er på 68,6 mill kr. Denne er overført investeringsregnskapet i sin helhet. Forbruket av denne type engangsmidler i drift var for 2012 på 10 mill kr. Frie inntekter i på mill kr er 4,5 mill kr eller 0,3 % lavere enn budsjett. Innbetalt skatt på 768 mill kr er 17 mill kr lavere enn budsjett. Skatteinngangen i Ullensaker regnet per innbygger har siden 2002 blitt gradvis redusert sett i forhold til nasjonal skatteinngang og har de fem siste årene ligget under landsgjennomsnittet. I var skatteinngangen per innbygger 96,6 % av landsgjennomsnittet, mot 95,6 % i Netto finanskostnader i % av brutto driftsinntekter er 6,5 %, en reduksjon fra 2012 på 0,8 %. I Kgr 13 er andelen for ,2 %, uendret fra Sammenlignet med Kgr 13 bruker Ullensaker mindre ressurser til administrasjon og tjenesteproduksjon. Kravet i styringskortet om 10 % lavere ressursbruk i tjenesteproduksjonen er oppfylt på de aller fleste tjenesteområdene. Justert budsjett ordinære investeringer for er på 522 mill kr. Det er brukt 378 mill kr inkludert overtakelse av vederlagsfrie anlegg og merforbruk. For er 73 % av kommunens ordinære investeringer finansiert med lån. For 2012 ble 78 % lånefinansiert. Rentebærende låneportefølje har økt med 240 mill kr til 2,4 mrd kr i, hvorav lån til rentable investeringer på VAR området, selvfinansierende boliger og startlån er beregnet til ca 587 mill kr. Gardermolånet er rentefritt og utgjør 179 mill kr ved utgangen av. Det gjenstår 15 like årlige avdrag på 11,9 mill kr før dette lånet er nedbetalt. Netto lånegjeld pr innbygger er kr , en økning på kr eller 6,4 % i. Netto lånegjeld pr innbygger i Kgr 13 er på kr og økte med kr pr innbygger. Resultatenhetene har et samlet mindreforbruk mot justert budsjett på 20,9 mill kr. Hovedutvalgsområdet HHS har et lite merforbruk, HSB, HTIK og HOP har alle mindreforbruk. Enhetene har i gjennom stram økonomistyring bidratt til det positive resultatet for kommunen. Disposisjonsfondet er på 59,3 mill kr pr , en netto økning på 38,5 mill kr, mens ubundet investeringsfond er på 8,2 mill kr, en netto økning på 5,8 mill kr. HOVEDUTVALG FOR SKOLE OG BARNEHAGE I har fagområdet skole og barnehage samlet et mindreforbruk på 9,8 mill kr eller 1,6 % av nettorammen. Grunnskolen samlet har et mindreforbruk på 5 mill kr. HSB-stab viser et positivt resultat på 1,5 mill kr. Kommunale barnehager viser et positivt resultat på 0,7 mill kr. Barnehage Felles har et mindreforbruk på ca 2,5 mill kr. SBK-området har også i vært preget av aktivitetsvekst, men veksten har vært lavere enn tidligere år. Elevveksten var på 33 elever eller 0,7 %. I barnehagesektoren ble det i kun en liten økning på 12 barn. HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG Resultatet for HS samlet gir et merforbruk i tilsvarende 0,1 %, som er innenfor et akseptert avvik. 5

8 Det har i vært et stort fokus på å sikre god økonomisk kontroll ved alle enhetene. Samhandlingsreformen har også i vært et økonomisk usikkerhetsmoment. Det er enhetene RUF og NAV som har et merforbruk utover aksepterte 0,5 %. Årsaken til merforbruket på RUF skyldes flere ressurskrevende brukere enn forutsatt. Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende brukere er endret i Statsbudsjettet for 2014 med tilbakevirkende kraft for. Dette gir mindre refusjon enn budsjettert. NAV har en økning i antall sosialhjelpsmottakere fra 2012 til, og det er flere som mottar sosialhjelp utover 12 måneder. I tillegg ble NAV belastet med økte utgifter (500`) til det interkommunale krisesenteret i desember. Det er i Statsbudsjettet for 2014 gjort endringer i finansieringen av botilbud for mindreårige flyktninger som har tilbakevirkende kraft for. Det innebærer at BMB har fått mindre refusjon enn det som var forutsatt i budsjett for. Endringer i refusjonsordningen for ressurskrevende brukere gir også utslag for BMB. Enheten FBU har et mindreforbruk, som kan forklares med ledig stilling som avdelingsleder ved Jessheim helsestasjon og mindre kjøp av institusjonsplasser innen barnevernet. HOVEDUTVALG FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR Hovedutvalget har et samlet mindreforbruk på 2,4 mill kr. Enheten kommunale eiendommer har et merforbruk på 1 mill kr, som hovedsakelig skyldes økte vedlikeholdskostnader i forbindelse med reduksjon av vedlikeholdsetterslep. Enheten kultur har et mindreforbruk på 2,3 mill kr, som skyldes ekstraordinært gode resultater på kinodriften samt høye sykepengerefusjoner. Øvrige resultatenheter har kun mindre avvik. Nye Nordkisa skole er ferdigstilt i. Jessheim is- og flerbrukshall på Gystadmarka er ferdigstilt og offisielt åpnet i mars HOVEDUTVALG FOR OVERORDNET PLANLEGGING HOP s enheter har i et samlet mindreforbruk på 2 mill kr. Enheten personal og service har et merforbruk på 1,1 mill kr, som hovedsakelig skyldes ekstraordinære driftsutgifter knyttet til utvikling og implementering av nytt HR-system. Øvrige enheter rapporterer mindreforbruk, og dette skyldes i hovedsak stram økonomisk styring og vakante stillinger hos enhetene. I tillegg har enheten plan og næring udisponerte prosjektmidler som gir mindreforbruk på enheten. HOP s fellesposter har et samlet mindreforbruk på 7,4 mill. Hovedårsaker er lavere pensjonskostnader samt høyere kostnader til IKT. 6

9 1 ORGANISERING Politisk organisering Det politiske styringssystemet i Ullensaker kommune er betegnet som en modifisert hovedutvalgsmodell. Kommunestyret består av 45 valgte representanter. Blant disse velges ordfører og varaordfører. Under Kommunestyret, som har all myndighet det ikke velger å delegere, er det opprettet fire hovedutvalg inndelt på bakgrunn av fagfelt. Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstallsprinsippet. Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstallsprinsippet. Alle hovedutvalg behandler saker både av langsiktig karakter og rene driftsoppgaver. Hovedutvalgene er endelig vedtaksmyndighet som beskrevet i kommunens delegeringsreglement og innstiller til kommunestyret der myndigheten ikke er delegert. I tillegg til hovedutvalgene, inneholder den politiske organiseringen de lovpålagte organene kontrollutvalg, eldreråd, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og administrasjonsutvalg. Videre er det opprettet en Viltnemd og rådgivende komiteer på områdene grunnskole, næring, plan og samferdsel. Hovedutvalgene har anledning til å opprette ad hoc komiteer til prosjektarbeid. Ordfører Kontrollutvalg Kommunestyret 45 medlemmer Administrasjonsutvalg Ad hoc komitéer Hovedutvalg for overordnet planlegging Hovedutvalg for skole og barnehage Hovedutvalg for helsevern og omsorg Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 11 medlemmer 11 medlemmer 11 medlemmer 11 medlemmer Ad hoc komitéer Ad hoc komitéer Ad hoc komitéer Ad hoc komitéer Næringskomité Plan-og samferdselskomité 7

10 Administrativ organisering Administrativt er kommunen organisert etter en tre-nivå-modell. Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen med rett til å videredelegere. Rådmannen delegerer myndighet videre til kommunaldirektørene og ledere for stabs- og støtteenhetene. Kommunaldirektørene delegerer myndighet videre til de enhetsledere som rapporterer til vedkommende. Kommunaldirektørene er fagdirektører med følgende ansvarsområder: Skole, barnehage: Alle enheter under HSB Helse og sosial: Alle enheter under HHS Plan, kultur og teknisk: Alle enheter under HTIK, samt Plan og næring og Areal og landbruk fra HOP. Kommunestyret har gitt enhetene stor grad av selvstendighet i daglig drift innenfor politisk fastsatte rammer i budsjett, virksomhetsplan og krav til måloppnåelse. 8

11 Organisasjonskart for administrasjonen i Ullensaker kommune Rådmann Rådmannens stab Kommunaldirektør Skole og barnehage Kommunaldirektør Plan, kultur og teknisk Kommunaldirektør Helse og sosial Stab og støttenheter Personal SB stab PPT Utbygging HS stab og service Kommunale barnehager Algarheim skole Borgen skole Gystadmarka skole Voksenopplæring* Bakke skole Døli skole Jessheim skole og ressurssenter Plan og Næring Areal og landbruk Kommunale eiendommer Bolig med bistand Forebyggende barn og unge Helsevern PRO Jessheim V Økonomi estab* Hovin skole Mogreina skole Kultur PRO Jessheim Ø Nordkisa skole Åreppen skole Skogmo skole Allergot ungdomsskole Vann, avløp, renovasjon og veg PRO Kløfta Rehabilitering Utredning Forebygging Nordby ungdomsskole Vesong ungdomsskole NAV *Voksenopplæring og estab er interkommunale enheter i ØRUsamarbeidet Selskaper og interkommunale samarbeid Øvre Romerike Utvikling ØRU er samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike: Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. Disse utgjør en naturlig region for interkommunalt samarbeid knyttet til utvikling og drift av tjenester. Regionen har pr 1. januar innbyggere, og har sterk befolkningsvekst. Det ble i 2010 utarbeidet en ny strategiplan for ØRU- 9

12 samarbeidet etter en omfattende politisk prosess. Tilsvarende er en egen ØRU IKT-strategi utarbeidet. Det er per i dag aktivt samarbeid med andre kommuner og fylkeskommuner på følgende områder: Aksjeselskap OrbitArena AS Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI) Interkommunale selskaper (IKS) Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB) (tidligere Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS (GRIB)) Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) Digitale Gardermoen IKS (DGI) Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS Interkommunalt samarbeid (kommuneloven 27) Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UNIVANN) Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike Øvre Romerike utvikling (ØRU) Tunstyret Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) Interkommunalt samarbeid Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes) Voksenopplæring (Ullensaker) Legevakt (Ullensaker) Landbrukskontor (Ullensaker) Barnevernsvakt (Lørenskog) Byggetilsyn (Ullensaker) estab (Ullensaker) Balansert målstyring Ullensaker kommune har balansert målstyring som styringssystem. Balansert målstyring er et strategisk verktøy, som medvirker til å se sammenhengen mellom mål, tiltak og resultater. Gjennom rapportering på fokusområdene vil administrasjonen dokumentere måloppnåelse og resultater til politisk nivå. 10

13 Samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi er valgt som fokusområder. Samfunn og brukere representerer de eksterne målområder, mens medarbeidere og økonomi utgjør de interne målområder. Tabellen under viser mål og resultatkrav for som gjelder for alle enhetene: Styringskort - Ullensaker kommune Fokusområder Målsetting Resultatmål Arealforbruket pr. innbygger i tettstedene skal gjennom fortetting/befolkningsvekst reduseres i kommuneplanperioden. Samfunn Brukere Medarbeidere Økonomi Tilhørighet, nettverk og identitet i en kommune i sterk endring og vekst. Gode og forutsigbare tjenester. Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av nasjonale myndigheter. Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal være høyere enn landsgjennomsnittet. Kommunen skal dokumentere et positiv bidrag til å redusere CO2-utslipp til atmosfæren. Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnitt Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Sykefraværet reduseres fra foregående år Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet 10% mindre ressursbruk til produksjon enn K gr.13. Akseptert 5% Ønsket mindreforbruk 0,5%, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til 0,5% Netto driftsresultat skal være 3-5 %. Avsetning til disposisjonfond skal være minimum 4% av driftsinntektene. Minimum 25 % egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer. 11

14 2 SAMFUNN Ullensaker har som følge av etableringen/åpningen av Oslo Lufthavn (OSL) på Gardermoen i 1998, vært av de kommunene i landet med klart størst vekst. Dette har gitt kommunen mange muligheter og utfordringer, både i samfunns- og arealplanlegging og tjenesteproduksjon. Med hovedflyplassen utgjør «Gardermobyen», Jessheim og Gardermoen-området, kjernen i en region som er robust, livskraftig og tilgjengelig. Tilrettelegging av arealer til boliger og næringsliv, har styrket kommunens evne til å dra nytte av denne posisjonen. Den store utbyggingen av både boliger og næringsbygg, har gitt en dynamisk utviklingskraft, som blant annet har ført til en urbanisering av Jessheim og utvikling av næringsområdene både på Kløfta, Jessheim og i Gardermoen Næringspark. OSL er med om lag arbeidsplasser, en av Norges største. Passasjertallet for OSL i var nær 23 millioner passasjerer, noe som innebærer en økning på 4,0 % i forhold til Tall for januar inneværende år tyder på at trafikkveksten fortsetter. Til sammenlikning hadde Kastrup 24,1 millioner passasjerer. Kommuneplan og andre strategiske planer I løpet av har det pågått arbeid med rullering av kommuneplanen, kommunedelplan for Jessheim sørøst, rullering av byplan for Jessheim, kommunedelplan for Gystadmarka og områdereguleringsplan for nordre del av Gardermoen næringspark I. I tillegg er det formelt startet opp arbeid med områdereguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen inkludert arbeid med arkitektkonkurranse. Videre er det startet opp arbeid med område- og detaljreguleringsplanarbeid for Jessheim nord. Sistnevnte er en del av arbeidet med etablering av nytt sykehus for Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) med tilhørende helse-/ næringscluster. Området er også aktuelt som lokalitet for lokalt medisinsk senter for ØRU-kommunene («regionalt medisinsk senter»). Det har også blitt lagt ned et betydelig arbeid med en finansieringsløsning for nytt E6-kryss ved Gardermoen næringspark. Befolkningsveksten i Pr var befolkningen på personer. Dette er 695 flere ullsokninger enn ved samme tid forrige år og utgjør en vekst på 2,2 %. Ullensaker er med det den 25. største kommune i landet. Imidlertid er dette en vekst som er 1,1 prosentpoeng over den nasjonale vekstraten. Befolkningsutvikling Folkemengde pr Årlig netto tilvekst Årlig netto tilflytting % årlig vekst 3,7 % 3,2 % 2,9 % 2,8 % 3,7 % 4,5 % 3,4 % 3,4 % 3,2 % 2,3 % 2,2 % Kilde: SSB Netto tilflytning er den faktor som i størst grad bidrar til vekst i befolkningen, for var denne på 473 personer dvs. 68 % av befolkningsveksten. Fødselsoverskuddet utgjorde 220 personer i, mot 227 i Folketall Fødte 413 Døde 193 Fødselsoverskudd 220 Innvandring 505 Utvandring 269 Innflytting (innenlandsk) Utflytting (innenlandsk) Nettoflytting inkl inn- og utvandring 473 Folkevekst 695 Folketallet Kilde: SSB 12

15 Befolkningen viser en høy grad av mobilitet personer flyttet enten til eller fra kommunen i løpet av. Av de som flyttet til kommunen kom fra andre kommuner i Norge, mens 505 personer flyttet fra utlandet. Av de som flyttet ut av kommunen, flyttet til andre kommuner i landet og 269 personer flyttet til utlandet. Boligbyggingen i Kommunens egne tall for boligbygging er som følger i : godkjente boliger: 300 igangsatte boliger: 352 midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 430 Arbeid Ved inngangen til hadde personer sitt arbeid i Ullensaker. Det var 450 flere enn ved samme tid året før. Det er flest sysselsatte innenfor transport og lagring personer hadde sitt arbeid innenfor dette feltet. Andre store bransjer er varehandel, reparasjon av motorvogner (4 144), helse- og sosialtjenester (2 262) og overnattings- og serveringsvirksomhet (1 849). Av Ullensakers befolkning er personer registrert som sysselsatte. I følge tall fra SSB var 3,7 % av arbeidsstyrken i Ullensaker registrert som ledige ved utgangen av. Dette er en økning på 0,7 prosentpoeng i forhold til utgangen av Ledigheten er høyest i gruppen år, hvor det var registrert en ledighet på 5,2 %. 13

16 3 BRUKERE Resultatkrav Ullensaker har som mål å yte gode og forutsigbare tjenester til sine innbyggere. Standarden på tjenesten avklares gjennom utvidede serviceerklæringer med beskrivelse av gjensidige forpliktelser for å kunne levere tjenesten som beskrevet. Resultatmålene på tjenestene er knyttet til omfang/ dekningsgrad, kvalitet og brukertilfredshet: Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet. Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav. Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling. I denne delen av årsrapporten gis det en helhetlig oppsummering av brukermåling og brukertilfredshet i kommunen. I omtalen av de enkelte tjenesteområder/enheter gis det en mer detaljert rapportering knyttet til oppfølgingen av de enhetsvise styringskortene. Brukerundersøkelser generelt Brukertilfredshet måles gjennom ulike former for kartlegging. Det er fastsatt for hver enhet hvilke målemetoder som skal benyttes. De ulike brukerundersøkelsene som benyttes er delt i følgende tre kategorier: Nasjonal obligatorisk brukerundersøkelse 3. Egne lokale brukerundersøkelser Hvert annet år skal det gjennomføres en bred innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen gir både informasjon om hva innbyggerne generelt mener om de ulike tjenestene (image) og hva brukerne mener. En slik generell innbyggerundersøkelse gir et viktig fakta-grunnlag innenfor kommunens styringssystem basert på balansert målstyring. Ullensaker kommune bruker KS og kommuneforlaget sin undersøkelse Dette for å kunne sammenlignes med flere kommuner. Neste innbyggerundersøkelse gjennomføres i For å skaffe de tjenesteproduserende enhetene mer eksakt kunnskap om brukertilfredsheten er det et mål å gjennomføre årlige undersøkelser innen alle vesentlige tjenesteområder, og resultatene innarbeides i den løpende rapporteringen. Dette gjelder også tjenesteområder som har for få svar til å oppnå resultat i innbyggerundersøkelsen. Resultater Siste innbyggerundersøkelse viste at brukerne alt i alt så ut til å være godt fornøyd med tjenestetilbudet, med et gjennomsnittlig resultat på 4,3 (skala 1-6). Undersøkelsen viste at det var store forskjeller i resultat på de ulike tjenestene. Innbyggerundersøkelsen gir også resultater som skiller mellom de som har benyttet tjenestene og de som gir uttrykk for det generelle inntrykket av områdene. Resultatene fra siste undersøkelse viste at brukerne er gjennomgående mer fornøyd enn de som ikke har brukt tjenesten. Dette kalles gjerne et omdømmegap, og Ullensaker har i likhet med de fleste kommuner en utfordring i å gjøre dette minst mulig. 14

17 Tjenesteytende brukerundersøkelser Det er i gjennomført egne brukerundersøkelser innenfor følgende tjenesteområder: HSB Skolene Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse SFO-brukerundersøkelse Barnehagene Brukerundersøkelse HHS Institusjonstjenesten NAV Bolig med bistand HSB Skole Elev- og foreldreundersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn og blir i Ullensaker gjennomført på trinn. Foreldreundersøkelsen er frivillig fra statlig hold, men er vedtatt gjennomført ved alle skolene i Ullensaker. Formålet med foreldreundersøkelsen er at foresatte skal få si sin mening om læring, hjem-skolesamarbeid og trivsel ved skolen. Når det gjelder spørsmål vedrørende mobbing, er det en positiv utvikling og bedre resultat enn det nasjonale snittet. Vedrørende forventninger hjem-skole samarbeid, er resultatene på nivå med det nasjonale snittet. Resultater fra elevundersøkelsen måler læringsmiljøet ved skolen slik det oppfattes av elevene. En har valgt å ha et spesielt fokus på spørsmål om mobbing, elevvurdering, bråk og uro på skolen eller på trinnet. Resultater for Ullensakerskolen er bedre enn det nasjonale snittet for alle de utvalgte spørsmålene. Resultatene fra brukerundersøkelsene varierer i stor grad fra skole til skole. Samtlige skoler skal bruke resultatene fra undersøkelsene aktivt til å skape en bedre skole, bl.a i samarbeid med skolemiljøutvalget, hvor bl.a. FAU og elevene er representert. Barnehage Brukerundersøkelsen viser økt deltagelse fra 50 % til 70 %. Sammenlignet med tidligere års undersøkelser er det en positiv utvikling i forhold til utvalgte fokusområder. Disse områdene kan ha gjensidig positiv påvirkning på hverandre og samarbeidet rundt årsplanlegging og brukerundersøkelser påvirker den gode scoren. Området for fysisk miljø er stabilt, dette omhandler gamle bygg, hvor man avventer utbedringer i tråd med vedtatte planer og midler. 15

18 For nærmere omtale av brukerundersøkelser innenfor tjenesteområdet vises det til kapittel 6 Årsrapport for Skole og barnehage. HHS Det er gjennomført brukerundersøkelse innen institusjonstjenesten høsten. Bruker og pårørendetilfredsheten er i tråd med resultatkravet som er samme nivå som landsgjennomsnittet eller bedre. Det er i tillegg i gjennomført brukerundersøkelse innen NAV, som viser en fremgang fra forrige undersøkelse. BMB har også gjennomført brukerundersøkelse som viser stor grad av brukertilfredshet. For nærmere omtale av brukerundersøkelser innenfor tjenesteområdet vises det til kapittel 7 Årsrapport for Helsevern og sosial omsorg. 16

19 4 MEDARBEIDERE I løpet av de siste årene har det vært store endringer i organisasjonen og det stilles større krav til kommunen som arbeidsgiver. Det er derfor behov for å ha en arbeidsgiverstrategi som er tilpasset de endringene som skjer i egen organisasjon, samfunnet generelt og de krav som tillegges kommunen som arbeidsgiver i framtiden. Ullensaker kommune skal være en åpen organisasjon med fokus på verdier som etikk, lojalitet og kvalitet. Ullensaker kommune skal ha fokus på å være en attraktiv arbeidsgiver. Utviklingen i antall årsverk og ansatte i kommunen fra 2008 til er som vist: Antall årsverk Antall ansatte Tabell 4.1 Utvikling i ansatte og årsverk alle ansatte med utbetaling av månedslønn. Fra 2012 til har vi hatt en økning på 90 ansatte og 123 årsverk. Økningen i antall årsverk i 5- årsperioden tilsvarer 19,9 %. I den samme perioden har det vært en befolkningsvekst på 15,3 %. Antall årsverk øker mer enn antall ansatte og skyldes at kommunen arbeider aktivt for å redusere antall deltidsstillinger. Medarbeidertilfredshet Ullensaker kommune ønsker å gjennomføre medarbeiderundersøkelser med jevne mellomrom for å måle temperaturen på medarbeidertilfredsheten i Ullensaker kommune. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i, og forrige undersøkelse ble gjennomført i Ullensaker kommune bygger videre på de resultatene som har framkommet i tidligere undersøkelser. Ullensaker kommune benytter KS-verktøyet Siste måling i 2012 ble det mottatt tilbakemelding fra 1353 medarbeidere om hvordan de opplever sin arbeidssituasjon i kommunen. Dette tilsvarer 77 % av de som ble invitert til å svare. Svarprosenten er blant de høyeste vi har hatt etter at vi startet med målingene. Resultatene varierer fra enhet til enhet. Resultatene for kommunen som helhet ble slik i 2012: Tema 2012 Landsgj.snitt Organisering av arbeidet 4,5 4,5 Innhold i jobben 5,0 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,2 Samarbeid og trivsel med kolleger 5,0 5,0 Mobbing, diskriminering og varsling 5,0 5,0 Nærmeste leder 4,6 4,6 Medarbeidersamtale 4,8 4,8 Overordnet ledelse 4,1 3,9 Faglig og personlig utvikling 4,5 4,3 systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,7 4,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 Helhetsvurdering 4,6 4,6 Totalt 4,4 4,6 Lokale spørsmål 4,6 - Tabell 4.2 Resultatet medarbeiderundersøkelse Resultatkrav var likt eller bedre enn landsgjennomsnittet. Kommunen oppnår dette for 9 av 12 temaer. Resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen er fulgt opp med utarbeidelse av handlingsplaner innenfor 17

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 Papir i en digital verden Du fikk antagelig denne årsmeldingen i postkassen. Det kan virke underlig i en tid

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10.

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10. Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding med årsberetning BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 1. JUNI 215 154* 154* Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING ORDFØRERS KOMMENTAR...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune

Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune 2 Forsiden: Prydepletreet på Helsetunet i vårblomstring Utarbeidelse og trykk: Grafisk produksjon: Sigrid Friis Ruud, Løten kommune Grafisk tilrettelegging: Ingvoldstad,

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer