ÅRSRAPPORT Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Nordkisa skole"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Nordkisa skole Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

2

3 FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet, er en viktig del av kommunens styringssystem. Her rapporteres hva som er oppnådd i i forhold til de mål som kommunestyret og hovedutvalg satt gjennom budsjett og styringskort høsten Målene i styringskortene er basert på balansert målstyring med fokus på områdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. Årsrapporten bør gi et viktig grunnlag for videre prioritering inn mot budsjett 2015 og Økonomiplan Befolkningsveksten i kommunen er fortsatt høy, samtidig som den prosentvise veksten på 2,2 % er den laveste på mange år (2,3 % i 2012). Ullensakers befolkning var ved utgangen av året Kommunen preges av stor mobilitet. Mens innbyggertallet økte med 695 (699 i 2012) var det hele personer som flyttet enten inn eller ut av kommunen i. Dette gir betydelige utfordringer for mange av kommunens tjenesteområder. Årsregnskapet for viser et godt økonomisk resultat, som gir et godt grunnlag for å forbedre kommunens økonomiske handlingsrom. Kommunens netto driftsresultat for er på 108,1 mill kr eller 5,4 % av brutto driftsinntekter. Dette er det beste resultatet siden 2006, og tilfredsstiller fylkesmannens anbefalinger. Fortsatt lave renter bidro til at netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene ble 6,5 %. Dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn i 2012 og det er fjerde år på rad at denne prosentandelen faller. Samtidig økte netto lånegjeld pr innbygger til kr , en økning på kr eller 6,4 % i. Av total rentebærende lånegjeld utgjør ikke-rentabel gjeld ca 68 %. Regnskapsmessig mindreforbruk i ble 27,9 mill kr. Dette etter at momskompensasjonen fra investeringer i sin helhet er overført investeringsregnskapet, til finansiering av kommunens investeringer. I tillegg er balanseført premieavvik på kommunens pensjons-ordninger redusert med ca 11 mill kr. Dette tatt i betraktning, anser rådmannen at året har gitt et godt og tilfredsstillende økonomisk resultat, noe som ikke ville vært mulig uten sterk og meget god budsjettdisiplin hos enhetene. Det vil imidlertid fortsatt i årene fremover være en betydelig utfordring å sikre en langsiktig bærekraftig utvikling for kommunens økonomi. Den høye befolkningsveksten krever en kontinuerlig utvikling og tilpasning av det kommunale tjenestetilbudet. Etter rådmannens vurdering har Ullensaker kommune gjennom mange år med høy vekst utviklet en omstillingsdyktig organisasjon som takler denne utfordringen. Årsrapporten gir en rekke beskrivelser av hvordan organisasjonen håndterer økt behov for kommunale tjenester på en både god og kostnadseffektiv måte, og med tilfredsstillende tilbakemeldinger fra brukerne. Rådmannen ønsker derfor å takke kommunens mange ledere og øvrige ansatte som alle har bidratt til det flotte resultatet Ullensaker har fått i. Ullensaker, 25. mars 2014 Tor Arne Gangsø rådmann

4 INNHOLD SAMMENDRAG ORGANISERING SAMFUNN BRUKERE MEDARBEIDERE ØKONOMI Økonomiske vurderinger Driftsinntekter Driftsutgifter Utvikling i sentrale nøkkeltall Investeringer Finans Tiltak for å ivareta betryggende kontroll ÅRSRAPPORT FOR SKOLE OG BARNEHAGE Oppsummering for skole og barnehage SB fellesfunksjoner: SB-stab og PPT Grunnskole Voksenopplæring Barnehagetilbudet

5 7 ÅRSRAPPORT FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG Oppsummering for helsevern og sosial omsorg HS fellesfunksjoner PRO enhetene Rehabilitering Utredning Forebygging (RUF) Helsevern NAV Ullensaker Bolig med bistand Forebyggende barn og ungdom ÅRSRAPPORT FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR Oppsummering for teknisk, idrett og kultur PKT leder Brann og Redning ØRB IKS Kultur Utbygging Kommunale eiendommer (KOMEI) Selvfinansierende boliger Vann, avløp, renovasjon og veg ÅPRSRAPPORT FOR OVERORDNET PLANLEGGING Oppsummering for overordnet planlegging Areal og landbruk (AREAL) Personal og service Økonomienheten Plan og næring estab Rådmannens stab Fellesposter innen overordnet planlegging

6 SAMMENDRAG SAMFUNN Den høye befolkningsveksten i Ullensaker fortsatte i. Prosentvis er økningen imidlertid den laveste på mange år, 2,2% mot 2,3% i Antall innbyggere ved utgangen av er , en økning på 695 personer eller 2,2 %. Dette en vekst som er 1,1 prosentpoeng over den nasjonale vekstraten, og Ullensaker er med det den 25. største kommune i landet. I 2012 økte befolkningen med 699 personer, 2,3 %. Netto tilflytting er på 464 personer og bidrar mest til befolkningsveksten. Det ble i gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på 430 boliger, og det ble igangsatt 352 nye boliger. Ved inngangen til hadde personer sitt arbeid i Ullensaker. Det var 450 flere enn ved samme tid året før. De fleste er sysselsatt innenfor transport og lagring, personer hadde sitt arbeid innenfor dette feltet. 3,7 % av arbeidsstyrken var registrert som ledige pr , en økning på 0,7 prosentpoeng fra utgangen av Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i. I innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2011, er innbyggerne godt fornøyd med Ullensaker som bosted. I undersøkelsen scorer kommunen som bosted, servicetilbudet og næring og arbeid klart over landsgjennomsnittet. Helhetsvurderingen ligger på 4,4 som er svakt høyere enn lands-gjennomsnittet. I løpet av har det pågått arbeid med rullering av kommuneplanen, kommunedelplan for Jessheim sørøst, rullering av byplan for Jessheim, kommunedelplan for Gystadmarka og områdereguleringsplan for nordre del av Gardermoen næringspark I. I tillegg er det formelt startet opp arbeid med områdereguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen inkludert arbeid med arkitektkonkurranse. Videre er det startet opp arbeid med område- og detaljreguleringsplanarbeid for Jessheim nord. Sistnevnte er en del av arbeidet med etablering av nytt sykehus for Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) med tilhørende helse-/ næringscluster. Området er også aktuelt som lokalitet for lokalt medisinsk senter for ØRU-kommunene («regionalt medisinsk senter»). Det har også blitt lagt ned et betydelig arbeid med en finansieringsløsning for nytt E6-kryss ved Gardermoen næringspark. BRUKERE Innbyggerundersøkelsen som gjennomføres normalt annet hvert år, ble sist gjennomført sent i Brukerne var godt fornøyd med tjenestetilbudet og kommunen oppnådde et samlet resultat likt med landsgjennomsnittet. Kulturtjenestene var helt i resultattoppen. Det gjennomføres ny innbyggerundersøkelse i MEDARBEIDERE Antall ansatte i kommunen ved årsskiftet er 1 987, mens antall årsverk er Dette er en økning på 4,7% resp 8%. Andel kvinner med deltidsstilling er redusert fra 47,2 % i 2012 til 41,6 % i. Turnover for er på 4,3 %, mens den for 2012 var 7,7 %. Sist gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen ble besvart av 77 % av de ansatte. Resultatkrav var likt eller bedre enn landsgjennomsnittet. Kommunen oppnår dette for 9 av 12 temaer som ble målt, bl.a. ledelse. Det gjennomføres ny arbeidsmiljøundersøkelse i ØKONOMI Driftsinntektene er på mill kr og driftsutgiftene er på mill kr. Dette gir et brutto driftsresultat for på 145 mill kr. Netto finansutgifter er 15 mill kr lavere enn budsjett, noe som hovedsakelig skyldes lavere renteutgifter samt en ekstraordinær gevinst ved terminering av sikringsavtaler. 4

7 Netto driftsresultat for er på 108,1 mill kr, 5,4 % av brutto driftsinntekter. Tilsvarende for Kommunegruppe (Kgr) 13 er 2,4 %. Dette er en resultatforbedring fra 2012 på 36,8 mill kr. Netto bruk av fond og overføring til investeringsregnskapet utgjør 80,2 mill kr, og regnskapsmessig mindreforbruk er etter dette på 27,9 mill kr. Til sammenligning var det regnskapsmessige mindreforbruket i 2012 på 48,6 mill kr. Momskompensasjon fra investeringer i er på 68,6 mill kr. Denne er overført investeringsregnskapet i sin helhet. Forbruket av denne type engangsmidler i drift var for 2012 på 10 mill kr. Frie inntekter i på mill kr er 4,5 mill kr eller 0,3 % lavere enn budsjett. Innbetalt skatt på 768 mill kr er 17 mill kr lavere enn budsjett. Skatteinngangen i Ullensaker regnet per innbygger har siden 2002 blitt gradvis redusert sett i forhold til nasjonal skatteinngang og har de fem siste årene ligget under landsgjennomsnittet. I var skatteinngangen per innbygger 96,6 % av landsgjennomsnittet, mot 95,6 % i Netto finanskostnader i % av brutto driftsinntekter er 6,5 %, en reduksjon fra 2012 på 0,8 %. I Kgr 13 er andelen for ,2 %, uendret fra Sammenlignet med Kgr 13 bruker Ullensaker mindre ressurser til administrasjon og tjenesteproduksjon. Kravet i styringskortet om 10 % lavere ressursbruk i tjenesteproduksjonen er oppfylt på de aller fleste tjenesteområdene. Justert budsjett ordinære investeringer for er på 522 mill kr. Det er brukt 378 mill kr inkludert overtakelse av vederlagsfrie anlegg og merforbruk. For er 73 % av kommunens ordinære investeringer finansiert med lån. For 2012 ble 78 % lånefinansiert. Rentebærende låneportefølje har økt med 240 mill kr til 2,4 mrd kr i, hvorav lån til rentable investeringer på VAR området, selvfinansierende boliger og startlån er beregnet til ca 587 mill kr. Gardermolånet er rentefritt og utgjør 179 mill kr ved utgangen av. Det gjenstår 15 like årlige avdrag på 11,9 mill kr før dette lånet er nedbetalt. Netto lånegjeld pr innbygger er kr , en økning på kr eller 6,4 % i. Netto lånegjeld pr innbygger i Kgr 13 er på kr og økte med kr pr innbygger. Resultatenhetene har et samlet mindreforbruk mot justert budsjett på 20,9 mill kr. Hovedutvalgsområdet HHS har et lite merforbruk, HSB, HTIK og HOP har alle mindreforbruk. Enhetene har i gjennom stram økonomistyring bidratt til det positive resultatet for kommunen. Disposisjonsfondet er på 59,3 mill kr pr , en netto økning på 38,5 mill kr, mens ubundet investeringsfond er på 8,2 mill kr, en netto økning på 5,8 mill kr. HOVEDUTVALG FOR SKOLE OG BARNEHAGE I har fagområdet skole og barnehage samlet et mindreforbruk på 9,8 mill kr eller 1,6 % av nettorammen. Grunnskolen samlet har et mindreforbruk på 5 mill kr. HSB-stab viser et positivt resultat på 1,5 mill kr. Kommunale barnehager viser et positivt resultat på 0,7 mill kr. Barnehage Felles har et mindreforbruk på ca 2,5 mill kr. SBK-området har også i vært preget av aktivitetsvekst, men veksten har vært lavere enn tidligere år. Elevveksten var på 33 elever eller 0,7 %. I barnehagesektoren ble det i kun en liten økning på 12 barn. HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG Resultatet for HS samlet gir et merforbruk i tilsvarende 0,1 %, som er innenfor et akseptert avvik. 5

8 Det har i vært et stort fokus på å sikre god økonomisk kontroll ved alle enhetene. Samhandlingsreformen har også i vært et økonomisk usikkerhetsmoment. Det er enhetene RUF og NAV som har et merforbruk utover aksepterte 0,5 %. Årsaken til merforbruket på RUF skyldes flere ressurskrevende brukere enn forutsatt. Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende brukere er endret i Statsbudsjettet for 2014 med tilbakevirkende kraft for. Dette gir mindre refusjon enn budsjettert. NAV har en økning i antall sosialhjelpsmottakere fra 2012 til, og det er flere som mottar sosialhjelp utover 12 måneder. I tillegg ble NAV belastet med økte utgifter (500`) til det interkommunale krisesenteret i desember. Det er i Statsbudsjettet for 2014 gjort endringer i finansieringen av botilbud for mindreårige flyktninger som har tilbakevirkende kraft for. Det innebærer at BMB har fått mindre refusjon enn det som var forutsatt i budsjett for. Endringer i refusjonsordningen for ressurskrevende brukere gir også utslag for BMB. Enheten FBU har et mindreforbruk, som kan forklares med ledig stilling som avdelingsleder ved Jessheim helsestasjon og mindre kjøp av institusjonsplasser innen barnevernet. HOVEDUTVALG FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR Hovedutvalget har et samlet mindreforbruk på 2,4 mill kr. Enheten kommunale eiendommer har et merforbruk på 1 mill kr, som hovedsakelig skyldes økte vedlikeholdskostnader i forbindelse med reduksjon av vedlikeholdsetterslep. Enheten kultur har et mindreforbruk på 2,3 mill kr, som skyldes ekstraordinært gode resultater på kinodriften samt høye sykepengerefusjoner. Øvrige resultatenheter har kun mindre avvik. Nye Nordkisa skole er ferdigstilt i. Jessheim is- og flerbrukshall på Gystadmarka er ferdigstilt og offisielt åpnet i mars HOVEDUTVALG FOR OVERORDNET PLANLEGGING HOP s enheter har i et samlet mindreforbruk på 2 mill kr. Enheten personal og service har et merforbruk på 1,1 mill kr, som hovedsakelig skyldes ekstraordinære driftsutgifter knyttet til utvikling og implementering av nytt HR-system. Øvrige enheter rapporterer mindreforbruk, og dette skyldes i hovedsak stram økonomisk styring og vakante stillinger hos enhetene. I tillegg har enheten plan og næring udisponerte prosjektmidler som gir mindreforbruk på enheten. HOP s fellesposter har et samlet mindreforbruk på 7,4 mill. Hovedårsaker er lavere pensjonskostnader samt høyere kostnader til IKT. 6

9 1 ORGANISERING Politisk organisering Det politiske styringssystemet i Ullensaker kommune er betegnet som en modifisert hovedutvalgsmodell. Kommunestyret består av 45 valgte representanter. Blant disse velges ordfører og varaordfører. Under Kommunestyret, som har all myndighet det ikke velger å delegere, er det opprettet fire hovedutvalg inndelt på bakgrunn av fagfelt. Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstallsprinsippet. Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstallsprinsippet. Alle hovedutvalg behandler saker både av langsiktig karakter og rene driftsoppgaver. Hovedutvalgene er endelig vedtaksmyndighet som beskrevet i kommunens delegeringsreglement og innstiller til kommunestyret der myndigheten ikke er delegert. I tillegg til hovedutvalgene, inneholder den politiske organiseringen de lovpålagte organene kontrollutvalg, eldreråd, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og administrasjonsutvalg. Videre er det opprettet en Viltnemd og rådgivende komiteer på områdene grunnskole, næring, plan og samferdsel. Hovedutvalgene har anledning til å opprette ad hoc komiteer til prosjektarbeid. Ordfører Kontrollutvalg Kommunestyret 45 medlemmer Administrasjonsutvalg Ad hoc komitéer Hovedutvalg for overordnet planlegging Hovedutvalg for skole og barnehage Hovedutvalg for helsevern og omsorg Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 11 medlemmer 11 medlemmer 11 medlemmer 11 medlemmer Ad hoc komitéer Ad hoc komitéer Ad hoc komitéer Ad hoc komitéer Næringskomité Plan-og samferdselskomité 7

10 Administrativ organisering Administrativt er kommunen organisert etter en tre-nivå-modell. Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen med rett til å videredelegere. Rådmannen delegerer myndighet videre til kommunaldirektørene og ledere for stabs- og støtteenhetene. Kommunaldirektørene delegerer myndighet videre til de enhetsledere som rapporterer til vedkommende. Kommunaldirektørene er fagdirektører med følgende ansvarsområder: Skole, barnehage: Alle enheter under HSB Helse og sosial: Alle enheter under HHS Plan, kultur og teknisk: Alle enheter under HTIK, samt Plan og næring og Areal og landbruk fra HOP. Kommunestyret har gitt enhetene stor grad av selvstendighet i daglig drift innenfor politisk fastsatte rammer i budsjett, virksomhetsplan og krav til måloppnåelse. 8

11 Organisasjonskart for administrasjonen i Ullensaker kommune Rådmann Rådmannens stab Kommunaldirektør Skole og barnehage Kommunaldirektør Plan, kultur og teknisk Kommunaldirektør Helse og sosial Stab og støttenheter Personal SB stab PPT Utbygging HS stab og service Kommunale barnehager Algarheim skole Borgen skole Gystadmarka skole Voksenopplæring* Bakke skole Døli skole Jessheim skole og ressurssenter Plan og Næring Areal og landbruk Kommunale eiendommer Bolig med bistand Forebyggende barn og unge Helsevern PRO Jessheim V Økonomi estab* Hovin skole Mogreina skole Kultur PRO Jessheim Ø Nordkisa skole Åreppen skole Skogmo skole Allergot ungdomsskole Vann, avløp, renovasjon og veg PRO Kløfta Rehabilitering Utredning Forebygging Nordby ungdomsskole Vesong ungdomsskole NAV *Voksenopplæring og estab er interkommunale enheter i ØRUsamarbeidet Selskaper og interkommunale samarbeid Øvre Romerike Utvikling ØRU er samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike: Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. Disse utgjør en naturlig region for interkommunalt samarbeid knyttet til utvikling og drift av tjenester. Regionen har pr 1. januar innbyggere, og har sterk befolkningsvekst. Det ble i 2010 utarbeidet en ny strategiplan for ØRU- 9

12 samarbeidet etter en omfattende politisk prosess. Tilsvarende er en egen ØRU IKT-strategi utarbeidet. Det er per i dag aktivt samarbeid med andre kommuner og fylkeskommuner på følgende områder: Aksjeselskap OrbitArena AS Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI) Interkommunale selskaper (IKS) Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB) (tidligere Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS (GRIB)) Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) Digitale Gardermoen IKS (DGI) Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS Interkommunalt samarbeid (kommuneloven 27) Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UNIVANN) Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike Øvre Romerike utvikling (ØRU) Tunstyret Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) Interkommunalt samarbeid Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes) Voksenopplæring (Ullensaker) Legevakt (Ullensaker) Landbrukskontor (Ullensaker) Barnevernsvakt (Lørenskog) Byggetilsyn (Ullensaker) estab (Ullensaker) Balansert målstyring Ullensaker kommune har balansert målstyring som styringssystem. Balansert målstyring er et strategisk verktøy, som medvirker til å se sammenhengen mellom mål, tiltak og resultater. Gjennom rapportering på fokusområdene vil administrasjonen dokumentere måloppnåelse og resultater til politisk nivå. 10

13 Samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi er valgt som fokusområder. Samfunn og brukere representerer de eksterne målområder, mens medarbeidere og økonomi utgjør de interne målområder. Tabellen under viser mål og resultatkrav for som gjelder for alle enhetene: Styringskort - Ullensaker kommune Fokusområder Målsetting Resultatmål Arealforbruket pr. innbygger i tettstedene skal gjennom fortetting/befolkningsvekst reduseres i kommuneplanperioden. Samfunn Brukere Medarbeidere Økonomi Tilhørighet, nettverk og identitet i en kommune i sterk endring og vekst. Gode og forutsigbare tjenester. Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere. Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av nasjonale myndigheter. Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal være høyere enn landsgjennomsnittet. Kommunen skal dokumentere et positiv bidrag til å redusere CO2-utslipp til atmosfæren. Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnitt Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet Sykefraværet reduseres fra foregående år Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet 10% mindre ressursbruk til produksjon enn K gr.13. Akseptert 5% Ønsket mindreforbruk 0,5%, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til 0,5% Netto driftsresultat skal være 3-5 %. Avsetning til disposisjonfond skal være minimum 4% av driftsinntektene. Minimum 25 % egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer. 11

14 2 SAMFUNN Ullensaker har som følge av etableringen/åpningen av Oslo Lufthavn (OSL) på Gardermoen i 1998, vært av de kommunene i landet med klart størst vekst. Dette har gitt kommunen mange muligheter og utfordringer, både i samfunns- og arealplanlegging og tjenesteproduksjon. Med hovedflyplassen utgjør «Gardermobyen», Jessheim og Gardermoen-området, kjernen i en region som er robust, livskraftig og tilgjengelig. Tilrettelegging av arealer til boliger og næringsliv, har styrket kommunens evne til å dra nytte av denne posisjonen. Den store utbyggingen av både boliger og næringsbygg, har gitt en dynamisk utviklingskraft, som blant annet har ført til en urbanisering av Jessheim og utvikling av næringsområdene både på Kløfta, Jessheim og i Gardermoen Næringspark. OSL er med om lag arbeidsplasser, en av Norges største. Passasjertallet for OSL i var nær 23 millioner passasjerer, noe som innebærer en økning på 4,0 % i forhold til Tall for januar inneværende år tyder på at trafikkveksten fortsetter. Til sammenlikning hadde Kastrup 24,1 millioner passasjerer. Kommuneplan og andre strategiske planer I løpet av har det pågått arbeid med rullering av kommuneplanen, kommunedelplan for Jessheim sørøst, rullering av byplan for Jessheim, kommunedelplan for Gystadmarka og områdereguleringsplan for nordre del av Gardermoen næringspark I. I tillegg er det formelt startet opp arbeid med områdereguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen inkludert arbeid med arkitektkonkurranse. Videre er det startet opp arbeid med område- og detaljreguleringsplanarbeid for Jessheim nord. Sistnevnte er en del av arbeidet med etablering av nytt sykehus for Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) med tilhørende helse-/ næringscluster. Området er også aktuelt som lokalitet for lokalt medisinsk senter for ØRU-kommunene («regionalt medisinsk senter»). Det har også blitt lagt ned et betydelig arbeid med en finansieringsløsning for nytt E6-kryss ved Gardermoen næringspark. Befolkningsveksten i Pr var befolkningen på personer. Dette er 695 flere ullsokninger enn ved samme tid forrige år og utgjør en vekst på 2,2 %. Ullensaker er med det den 25. største kommune i landet. Imidlertid er dette en vekst som er 1,1 prosentpoeng over den nasjonale vekstraten. Befolkningsutvikling Folkemengde pr Årlig netto tilvekst Årlig netto tilflytting % årlig vekst 3,7 % 3,2 % 2,9 % 2,8 % 3,7 % 4,5 % 3,4 % 3,4 % 3,2 % 2,3 % 2,2 % Kilde: SSB Netto tilflytning er den faktor som i størst grad bidrar til vekst i befolkningen, for var denne på 473 personer dvs. 68 % av befolkningsveksten. Fødselsoverskuddet utgjorde 220 personer i, mot 227 i Folketall Fødte 413 Døde 193 Fødselsoverskudd 220 Innvandring 505 Utvandring 269 Innflytting (innenlandsk) Utflytting (innenlandsk) Nettoflytting inkl inn- og utvandring 473 Folkevekst 695 Folketallet Kilde: SSB 12

15 Befolkningen viser en høy grad av mobilitet personer flyttet enten til eller fra kommunen i løpet av. Av de som flyttet til kommunen kom fra andre kommuner i Norge, mens 505 personer flyttet fra utlandet. Av de som flyttet ut av kommunen, flyttet til andre kommuner i landet og 269 personer flyttet til utlandet. Boligbyggingen i Kommunens egne tall for boligbygging er som følger i : godkjente boliger: 300 igangsatte boliger: 352 midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 430 Arbeid Ved inngangen til hadde personer sitt arbeid i Ullensaker. Det var 450 flere enn ved samme tid året før. Det er flest sysselsatte innenfor transport og lagring personer hadde sitt arbeid innenfor dette feltet. Andre store bransjer er varehandel, reparasjon av motorvogner (4 144), helse- og sosialtjenester (2 262) og overnattings- og serveringsvirksomhet (1 849). Av Ullensakers befolkning er personer registrert som sysselsatte. I følge tall fra SSB var 3,7 % av arbeidsstyrken i Ullensaker registrert som ledige ved utgangen av. Dette er en økning på 0,7 prosentpoeng i forhold til utgangen av Ledigheten er høyest i gruppen år, hvor det var registrert en ledighet på 5,2 %. 13

16 3 BRUKERE Resultatkrav Ullensaker har som mål å yte gode og forutsigbare tjenester til sine innbyggere. Standarden på tjenesten avklares gjennom utvidede serviceerklæringer med beskrivelse av gjensidige forpliktelser for å kunne levere tjenesten som beskrevet. Resultatmålene på tjenestene er knyttet til omfang/ dekningsgrad, kvalitet og brukertilfredshet: Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet. Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav. Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling. I denne delen av årsrapporten gis det en helhetlig oppsummering av brukermåling og brukertilfredshet i kommunen. I omtalen av de enkelte tjenesteområder/enheter gis det en mer detaljert rapportering knyttet til oppfølgingen av de enhetsvise styringskortene. Brukerundersøkelser generelt Brukertilfredshet måles gjennom ulike former for kartlegging. Det er fastsatt for hver enhet hvilke målemetoder som skal benyttes. De ulike brukerundersøkelsene som benyttes er delt i følgende tre kategorier: Nasjonal obligatorisk brukerundersøkelse 3. Egne lokale brukerundersøkelser Hvert annet år skal det gjennomføres en bred innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen gir både informasjon om hva innbyggerne generelt mener om de ulike tjenestene (image) og hva brukerne mener. En slik generell innbyggerundersøkelse gir et viktig fakta-grunnlag innenfor kommunens styringssystem basert på balansert målstyring. Ullensaker kommune bruker KS og kommuneforlaget sin undersøkelse Dette for å kunne sammenlignes med flere kommuner. Neste innbyggerundersøkelse gjennomføres i For å skaffe de tjenesteproduserende enhetene mer eksakt kunnskap om brukertilfredsheten er det et mål å gjennomføre årlige undersøkelser innen alle vesentlige tjenesteområder, og resultatene innarbeides i den løpende rapporteringen. Dette gjelder også tjenesteområder som har for få svar til å oppnå resultat i innbyggerundersøkelsen. Resultater Siste innbyggerundersøkelse viste at brukerne alt i alt så ut til å være godt fornøyd med tjenestetilbudet, med et gjennomsnittlig resultat på 4,3 (skala 1-6). Undersøkelsen viste at det var store forskjeller i resultat på de ulike tjenestene. Innbyggerundersøkelsen gir også resultater som skiller mellom de som har benyttet tjenestene og de som gir uttrykk for det generelle inntrykket av områdene. Resultatene fra siste undersøkelse viste at brukerne er gjennomgående mer fornøyd enn de som ikke har brukt tjenesten. Dette kalles gjerne et omdømmegap, og Ullensaker har i likhet med de fleste kommuner en utfordring i å gjøre dette minst mulig. 14

17 Tjenesteytende brukerundersøkelser Det er i gjennomført egne brukerundersøkelser innenfor følgende tjenesteområder: HSB Skolene Elevundersøkelse Foreldreundersøkelse SFO-brukerundersøkelse Barnehagene Brukerundersøkelse HHS Institusjonstjenesten NAV Bolig med bistand HSB Skole Elev- og foreldreundersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn og blir i Ullensaker gjennomført på trinn. Foreldreundersøkelsen er frivillig fra statlig hold, men er vedtatt gjennomført ved alle skolene i Ullensaker. Formålet med foreldreundersøkelsen er at foresatte skal få si sin mening om læring, hjem-skolesamarbeid og trivsel ved skolen. Når det gjelder spørsmål vedrørende mobbing, er det en positiv utvikling og bedre resultat enn det nasjonale snittet. Vedrørende forventninger hjem-skole samarbeid, er resultatene på nivå med det nasjonale snittet. Resultater fra elevundersøkelsen måler læringsmiljøet ved skolen slik det oppfattes av elevene. En har valgt å ha et spesielt fokus på spørsmål om mobbing, elevvurdering, bråk og uro på skolen eller på trinnet. Resultater for Ullensakerskolen er bedre enn det nasjonale snittet for alle de utvalgte spørsmålene. Resultatene fra brukerundersøkelsene varierer i stor grad fra skole til skole. Samtlige skoler skal bruke resultatene fra undersøkelsene aktivt til å skape en bedre skole, bl.a i samarbeid med skolemiljøutvalget, hvor bl.a. FAU og elevene er representert. Barnehage Brukerundersøkelsen viser økt deltagelse fra 50 % til 70 %. Sammenlignet med tidligere års undersøkelser er det en positiv utvikling i forhold til utvalgte fokusområder. Disse områdene kan ha gjensidig positiv påvirkning på hverandre og samarbeidet rundt årsplanlegging og brukerundersøkelser påvirker den gode scoren. Området for fysisk miljø er stabilt, dette omhandler gamle bygg, hvor man avventer utbedringer i tråd med vedtatte planer og midler. 15

18 For nærmere omtale av brukerundersøkelser innenfor tjenesteområdet vises det til kapittel 6 Årsrapport for Skole og barnehage. HHS Det er gjennomført brukerundersøkelse innen institusjonstjenesten høsten. Bruker og pårørendetilfredsheten er i tråd med resultatkravet som er samme nivå som landsgjennomsnittet eller bedre. Det er i tillegg i gjennomført brukerundersøkelse innen NAV, som viser en fremgang fra forrige undersøkelse. BMB har også gjennomført brukerundersøkelse som viser stor grad av brukertilfredshet. For nærmere omtale av brukerundersøkelser innenfor tjenesteområdet vises det til kapittel 7 Årsrapport for Helsevern og sosial omsorg. 16

19 4 MEDARBEIDERE I løpet av de siste årene har det vært store endringer i organisasjonen og det stilles større krav til kommunen som arbeidsgiver. Det er derfor behov for å ha en arbeidsgiverstrategi som er tilpasset de endringene som skjer i egen organisasjon, samfunnet generelt og de krav som tillegges kommunen som arbeidsgiver i framtiden. Ullensaker kommune skal være en åpen organisasjon med fokus på verdier som etikk, lojalitet og kvalitet. Ullensaker kommune skal ha fokus på å være en attraktiv arbeidsgiver. Utviklingen i antall årsverk og ansatte i kommunen fra 2008 til er som vist: Antall årsverk Antall ansatte Tabell 4.1 Utvikling i ansatte og årsverk alle ansatte med utbetaling av månedslønn. Fra 2012 til har vi hatt en økning på 90 ansatte og 123 årsverk. Økningen i antall årsverk i 5- årsperioden tilsvarer 19,9 %. I den samme perioden har det vært en befolkningsvekst på 15,3 %. Antall årsverk øker mer enn antall ansatte og skyldes at kommunen arbeider aktivt for å redusere antall deltidsstillinger. Medarbeidertilfredshet Ullensaker kommune ønsker å gjennomføre medarbeiderundersøkelser med jevne mellomrom for å måle temperaturen på medarbeidertilfredsheten i Ullensaker kommune. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i, og forrige undersøkelse ble gjennomført i Ullensaker kommune bygger videre på de resultatene som har framkommet i tidligere undersøkelser. Ullensaker kommune benytter KS-verktøyet Siste måling i 2012 ble det mottatt tilbakemelding fra 1353 medarbeidere om hvordan de opplever sin arbeidssituasjon i kommunen. Dette tilsvarer 77 % av de som ble invitert til å svare. Svarprosenten er blant de høyeste vi har hatt etter at vi startet med målingene. Resultatene varierer fra enhet til enhet. Resultatene for kommunen som helhet ble slik i 2012: Tema 2012 Landsgj.snitt Organisering av arbeidet 4,5 4,5 Innhold i jobben 5,0 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,2 Samarbeid og trivsel med kolleger 5,0 5,0 Mobbing, diskriminering og varsling 5,0 5,0 Nærmeste leder 4,6 4,6 Medarbeidersamtale 4,8 4,8 Overordnet ledelse 4,1 3,9 Faglig og personlig utvikling 4,5 4,3 systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,7 4,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 Helhetsvurdering 4,6 4,6 Totalt 4,4 4,6 Lokale spørsmål 4,6 - Tabell 4.2 Resultatet medarbeiderundersøkelse Resultatkrav var likt eller bedre enn landsgjennomsnittet. Kommunen oppnår dette for 9 av 12 temaer. Resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen er fulgt opp med utarbeidelse av handlingsplaner innenfor 17

20 den enkelte avdeling og enhet. Ny undersøkelse skal foretas i mars/april Undersøkelsene i de siste årene har vist at trivselen er gjennomgående høy blant kommunens medarbeidere. Rekruttering Kommunen får stort sett tilsatt arbeidstakere med ønskede kvalifikasjoner. I har vi hatt 440 tilsettingssaker i sentralt tilsettingsutvalg i, dette tilsier 614 kontrakter i (inkludert vikariater). Det har i vært problemer med å besette enkelte lederstillinger. I tillegg har det vært problemer med å få tak i vernepleiere innen helsesektoren og enkelte fagstillinger innen teknisk sektor. Ullensaker kommune bruker til en viss grad vikarbyråer og da spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren ved kortvarige vikariater og ved ferieavløsing. Ullensaker kommune reviderer sine lønnspolitiske retningslinjer med jevne mellomrom for å tilrettelegge for en lønnspolitikk som både er markedstilpasset og kan knyttes opp til begrepene likhet og rettferdighet. Det er utfordrende på områder der kommunen konkurranse med privat sektor, særlig gjelder dette lønnsbetingelsene. Kompetanseutvikling Opplærings- og kompetanseplanen for hadde følgende hovedområder: Lederutvikling Medarbeiderutvikling Opplæring IKT - fagsystem HMS-kurs Diverse kurs Sektorielle opplæringstiltak Systemopplæring: Ullensaker kommune har i likhet med de øvrige ØRU kommunene innført nytt Personal og lønnssystem(hr) som har tatt mye tid i. Ved innføring av de første modulene i nytt lønns- og personalsystem(agresso Lønn og personal) har alle ledere hatt opplæring i fravær, reiseregning og HMS- modul. På grunn av forsinkelser i HR- prosjektet har ikke HMS- modulen blitt tatt i bruk innen utgangen av. Lønnsmedarbeidere har hatt videre opplæring i lønnsmodulen og superbrukere har hatt opplæring i alle moduler som hittil er tatt i bruk. Alle fast ansatte er tilkoblet Agresso self service hvor de selv registrerer fravær, reiseregninger med videre for elektronisk overføring til HR-systemet. Alle får lønnslipper elektronisk. Innenfor sak- og arkivsystemet ephorte har det vært stor opplæringsaktivitet, og 115 medarbeidere har gjennomført ephorte- kurs i. Dette har vært grunnopplæring for nye saksbehandlere og videreopplæring for «gamle» saksbehandlere. Alle webredaktører hadde kurs i webpublisering i 2012 ved innføring av både ny ansattportal og ny innbyggerportal. Det har vært noe mindre aktivitet i, men 34 redaktører har hatt opplæring knyttet til innbyggerportalen. Det ble fra 2010 igangsatt et eget lederskoleringsprogram for nytilsatte ledere som setter den enkelte leder inn i de kravene kommunen stiller innenfor ledelse, personal og økonomi. Det ble i gjennomført 6 «kursrekker» for nye ledere. Det er avholdt tre samlinger i Lederforum, som omfatter alle ledere i kommunen, med hovedfokus på ledelse og styring. Innenfor tradisjonelle kurs/opplæringstiltak er det gitt tilbud om kurs både internt i kommunen og i kurssamarbeidet i ØRUkommunene. Av kurstilbud kan nevnes HMS-kurs, førstehjelpskurs IKT-kurs, seniorkurs og sykefraværsoppfølging. Sektorvise opplæringstiltak er gjennomført i hht enhetenes planer. Det er gjennomført 2 grunnkurs i arbeidsmiljø(40-timerskurs) for ledere og verneombud. Det er også gjennomført 2 kurs i HMS for ledere som er kortversjon og minimumskrav for HMS-opplæring for ledere. Begge disse kurstypene er avholdt i samarbeid med bedriftshelsetjenesten(bht). 18

ÅRSRAPPORT 2012. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSRAPPORT 2012. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSRAPPORT 2012 Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet, er en viktig del av kommunens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is- og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSRAPPORT 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is- og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSRAPPORT Jessheim is- og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet,

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Jessheim friidrettsstadion

ÅRSRAPPORT 2011. Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Jessheim friidrettsstadion ÅRSRAPPORT 2011 Jessheim friidrettsstadion Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet,

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettforslag for Ullensaker kommune.

Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettforslag for Ullensaker kommune. Budsjettforslag Ullensaker FrP, Ullensaker Høyre, Ullensaker Venstre og Ullensaker KrF Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettforslag for Ullensaker kommune. Årsbudsjett 2015

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSRAPPORT Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Omsorgsboliger

ÅRSRAPPORT Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Omsorgsboliger ÅRSRAPPORT Omsorgsboliger Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 FORORD Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet, er en viktig

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK 2013 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

ÅRSRAPPORT Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSRAPPORT Ullensaker kommune. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSRAPPORT Rehabilitering Ullensaker rådhus Kilde: KB Arkitekter Arkitekt: Mette Heimtun interiørarkitekt MNIL Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 FORORD Rådmannens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Lederplattform for Lørenskog kommune

Lederplattform for Lørenskog kommune Lederplattform for Lørenskog kommune Lederplattformen skal synliggjøre hvilke forventninger som stilles til ledere og gjennom dette skape trygghet og forutsigbarhet for lederen og de som samhandler med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2013 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder*

Detaljer

Oversikt over vakante stillinger i Ullensaker kommune pr

Oversikt over vakante stillinger i Ullensaker kommune pr Oversikt over e stillinger i Ullensaker kommune pr 15.11.2016 Vakante stillinger er stillinger som står ledige over lengre tid enten fordi vi ikke har hatt kvalifiserte søker eller fordi leder har besluttet

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer