ÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010. Del 2 resultatenhetenes årsmelding"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010 Del 2 resultatenhetenes årsmelding I 2010 hadde Herøy den største befolkningsveksten på 21 år. Kommunen startet i 2009 prosjekt økt bosetting. Et av tiltakene er å dele ut Herøyskjorte til alle som bosetter seg i kommunen. Fra venstre Lena Nilsen i Herøy Sport og Fritid, konsulent Stig Neraas fra kommuneadministrasjonen, Aleksandar Micic, Arthur Sikora og Sylwia Kamajda Sikora. Herøy kommune

2 - 2 -

3 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 ØKONOMI FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN ADMINISTRASJONSENHETEN HERØY BARNEHAGE HERØY SENTRALSKOLE KULTURSKOLEN I HERØY HERØY HELSESENTER HJEMMETJENESTEN I HERØY NAV HERØY BARNEVERNSTJENESTEN I HERØY HERØY SYKEHJEM TEKNISK ENHET FINANSFORVALTNING INVESTERING

4 RÅDMANNENS KOMMENTAR Innledning I 2010 kom de siste elementene av omstillingsprosessen på plass. For øvrig har 2010 vært preget av meget stor aktivitet. Spesielt vil jeg peke på utbyggingen av Herøy Marine Næringspark. Dette var et meget krevende oppdrag for egen administrasjon og for innleide aktører. Det er godt å konstatere at det hele ble gjennomført med et meget tilfredsstillende resultat. Og resultatene har ikke latt vente på seg. De kommunale investeringene er nå etterfulgt av store investeringer ved Marine Harvest og nå ny kassefabrikk som igjen fører til nye arbeidsplasser og innbyggere. Det felles interkommunale barnevernet kom på plass med Leirfjord som vertskommune. Også dette en meget krevende prosess som nå gir positive resultater faglig sett. Videreføringen av økonomisamarbeidet har også hatt stor fokus. Fra oppretter HALDkommunene en felles økonomienhet. Det er i løpet av 2010 også kommet på plass en rekke nye fagsystemer tilknyttet økonomisystemet. NAV- Herøy har i en prosjektperiode påtatt seg driftsansvaret for NAV-Dønna. Dette blir permanent fra På slutten av året kan vi konstatere at det meste er kommet på plass etter en lang og tung omstillingsprosess. Det er ro og organisasjonen arbeider hardt og godt og frambringer ønskede resultater både økonomisk og kvalitetsmessig. Det økonomiske resultatet er meget tilfredsstillende og sykefraværet har gått ned fra 9,3 % i 2009 til 6,1 % i Det mest positive med 2010 er folketallet i kommunen stiger for første gang på 21 år. Viktige saker til behandling Kommunestyret behandlet 37 saker i Av disse anses disse som de viktigste: - Interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltningen i HALD-kommunene - Etablering av Herøy Marine Næringspark - Regnskapsavslutningen for Økonomiplan rammer - Etablering av interkommunalt krisesentertilbud - Ambulansebåttjenesten - Tilstandsrapport for skolen Budsjett Økonomiplan Revidering av SFO-vedtekter - Reglement for finansforvaltning - Eiendomsskatt iht. ilandføring av gass. Omstilling Kommunen har vært gjennom en hard omstillingsprosess i perioden En nødvendig omstilling for å bringe kommunens økonomi i balanse. Alt er på plass og det er ro i organisasjonen. Tilsyn fra Arbeidstilsynet påpeker imidlertid hardt arbeidspress/stresselementer i ledende funksjoner i organisasjonen. Vi er i ferd med å justere disse forholdene. Småkommunene kommer stadig dårlig ut av fordeling av midler fra staten. Samtidig pålegger staten stadig mer kompliserte oppgaver på kommunene. Innføring av ny plan- og bygningslov og nå Samhandlingsreformen er gode eksempler på dette. Småkommunene har ikke økonomisk ryggrad eller god nok kompetanse for å følge opp dette. Det eneste mulige løsningen utenom kommunesammenslåing er å organisere tjenestene i interkommunale ordninger

5 Vi har allerede etablert dette innen ppt, barnevern, rkk, revisjon, landruk, næring og økonomi. Felles plan- og byggesaksenhet for regionen er nå under utredning og arbeidet med Samhandlingsreformen organiseres nå som et interkommunalt prosjekt. Flere interkommunale tjenester vurderes. Dette er krevende og følsomme omstillinger som vi vil få mange av framover. Vi legger vekt på å spre kompetansestillinger i regionen. Økonomi Årets overskudd på kr skriver seg fra følgende: 1. Økte skatteinntekter kr Utsatte driftsoppgaver kr Mindre avdrag og renter kr Mindreforbruk drift kr Interne finanstransaksjoner (pensjon) kr Normalt ville de økte skatteinntektene på kr til kommunen ha ført tiltilsvarende reduksjon i rammetilskuddet. På samme måte som i 2006 gjorde regjeringen et unntak på dette. Føringene på interne finanstransaksjoner på kr , er regnskapstekniske disposisjoner i forhold til kommunens pensjonsforpliktelser. Utsatte oppgaver vil påføre kommunen en framtidig utgift på kr Disse midlene bør derfor overføres til De to største postene er tiltak i prosjektet Økt bosetting og tiltak for flyktningene der inntektene kommer før utgiftene i tid. Det reelle overskuddet i 2010 er derfor på kr Dette må betegnes som et godt samsvar mellom budsjett og regnskap. Jeg vil framheve en meget god økonomistyring av driftsenhetene. Den nye lederstrukturen med månedlige økonomioppfølginger har i så måte virket positivt. Innsparingene skyldes i hovedsak på vikarbruk der en har benyttet billigere vikarer fordi en ikke klarer å få tak i fagfolk til vikartjeneste. Dette er et økende problem. Siden 2010 er det året alt er på plass etter omstillingen må vi si oss meget godt fornøyd med resultatet. Omstillingen har virket etter planen og økonomien er under god styring. Personal Kommunen hadde ved årsskiftet 187 ansatte fordelt på 142,53 årsverk. Kommunenes totale sykefravær var i ,1 %, en nedgang på 3,2 fra Dette skyldes i hovedsak at langtidsmeldt sykefravær har gått ned. Egenmeldt fravær er stabilt lavt (ca. 0,75 %). Det arbeides aktivt med å få ned sykefraværet. Kommunen har nylig undertegnet en ny IAavtale. Likestilling Kommunen hadde ved årsskiftet 187 ansatte, 139 kvinner og 48 menn. I rådmannens ledergruppe er det 6 kvinner og 4 menn. Kommunen arbeider aktivt med øke stillingsstørrelsene for å unngå at mange, spesielt kvinner, skal gå med små deltidsstillinger. Kommunen har en lønnspolitisk plan som skal sikre lik lønn for likt arbeid. I lønnsoppgjøret for 2010 sørget kommunen for en sterkere prioritering av kvinner en det som var lagt i sentrale føringer. Den sist gjennomførte medarbeiderundersøkelsen påpeker ingen spesielle utfordringer med manglende likestilling i organisasjonen

6 Etnisk likestilling Kommunen legger i sine planer og tiltak vekt på lik behandling av grupper av befolkningen med ulik hudfarge og etnisk opprinnelse. Kommunen har en aktiv flyktningepolitikk og gjennomfører bosetting etter avtale med IMDI. Kommunen arbeider også aktivt for bosetting av utenlandske arbeidstakere. Utfordringer framover Vår hovedutfordring framover vil fortsatt være å øke bosettingen, spesielt i den yrkesaktive gruppen, for å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft til næringslivet og sikre en bærekraftig utvikling i kommunen. Som følge av nye pålegg fra Staten står kommunen overfor nye store oppgaver. Den største utordringen blir den nye Samhandlingsreformen som skal sikre helse og omsorg for våre innbyggere fra vugge til grav. Mye av ansvaret overføres her fra staten til kommunene. Utfordringen blir spesielt stor i små kommuner. Vi må sikre at Herøys innbyggere får de samme tjenestene som i større kommuner. Vi merker også mer en utfordring med å skaffe kompetent arbeidskraft. Herøy har en meget høy lånegjeld. Det er derfor viktig å sikre en god kontroll av økonomien framover slik at vi kan tåle svingninger og nye utfordringer. Tilsyn og kontroll Tilsyn fra Fylkesmannen/Helsetilsynet I brev av varslet fylkesmannen / Helsetilsynet i Nordland at de ville gjennomføre tilsyn med kommunens saksbehandling ved utredning og tildeling av avlastning til eldre. Tilsynet kom med noen presiseringer m.h.t. kommunens dokumentasjon. Dette er rettet opp og saken er avsluttet. Tilsyn fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i Herøy kommune 6.-7.mai Hovedfokuset var funksjonen av HMS-systemet, herunder bedriftshelsetjeneste og psykososiale arbeidsforhold. Tilsynet medførte 3 pålegg. Forholdene ble opprettet fra kommunens side i brev av til Arbeidstilsynet. To av påleggene ble strøket mens det siste som omfattet hardt arbeidspress/stress i administrasjonen ble opprettholdt og kommunen fikk en ny frist for å komme med konkrete tiltak for å rette opp dette. Kommunen har behandlet saken på nytt og det er gjennomført og skal gjennomføres konkrete tiltak pr Arbeidstilsynet er tilskrevet om dette men det foreligger ikke svar pr. dags dato

7 ØKONOMI Driftsregnskapet Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Brukerbetalinger , , , ,93 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,31 Overføringer med krav til motytelse , , , ,56 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,55 Eiendomsskatt , , , ,52 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,87 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,45 Sosiale utgifter , , , ,52 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,99 Overføringer , , , ,18 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,50 Sum driftsutgifter , , , ,52 Brutto driftsresultat , , , ,35 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,78 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,78 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,09 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,13 Sum eksterne finansutgifter , , , ,22 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,44 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,91 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,20 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,19 Bruk av bundne fond , ,00 0, ,20 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,90 Sum bruk av avsetninger , ,20 0, ,29 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0, , ,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , ,20 0, ,09 Avsetninger til bundne fond ,92 490, , ,91 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,96 0,00 0, ,20-7 -

8 Regnskapsskjema 1A Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,55 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,52 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,07 Renteinntekter og utbytte , , , ,78 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,09 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,31 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0, , ,00 0,00 Til ubundne avsetninger , ,20 0, ,09 Til bundne avsetninger ,92 490, , ,91 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,20 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger , ,00 0, ,09 Bruk av bundne avsetninger , ,00 0, ,20 Netto avsetninger , , , ,71 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Til fordeling drift , , , ,05 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,00 0, ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , , , ,05-8 -

9 Regnskapsskjema 1B Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Grp.Ansvar: 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Grp.Ansvar: 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Grp.Ansvar: 240 HERØY BARNEHAGE Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 240 HERØY BARNEHAGE Grp.Ansvar: 260 HERØY SENTRALSKOLE Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 260 HERØY SENTRALSKOLE Grp.Ansvar: 290 KULTURSKOLEN I HERØY Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 290 KULTURSKOLEN I HERØY Grp.Ansvar: 300 HERØY HELSESENTER Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 300 HERØY HELSESENTER Grp.Ansvar: 305 HJEMMETJENESTEN I HERØY Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 305 HJEMMETJENESTEN I HERØY Grp.Ansvar: 310 NAV - HERØY Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 310 NAV - HERØY Grp.Ansvar: 315 BARNEVERNSTJENESTEN I HERØY Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 315 BARNEVERNSTJENESTEN I HERØY Grp.Ansvar: 330 HERØYSYKEHJEM Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 330 HERØYSYKEHJEM Grp.Ansvar: 400 BYGG- OG EIENDOM Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 400 BYGG- OG EIENDOM

10 Grp.Ansvar: 600 TEKNISK ENHET Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 600 TEKNISK ENHET T O T A L T Investeringsregnskapet Økonomisk oversikt investering Inntekter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0,00 0, ,50 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer , , , ,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,50 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,52 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0, ,70 Overføringer , ,00 0, ,62 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0, ,00 Sum utgifter , , , ,84 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 0,00 0,00 0, ,00 Utlån ,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,08 0, ,49 Avsetninger til ubundne investeringsfond ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond ,92 0,00 0, ,01 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,83 Sum finansieringstransaksjoner , ,08 0, ,33 Finansieringsbehov , , , ,67 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,12 Mottatte avdrag på utlån ,92 0,00 0, ,44 Salg av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, ,03 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,59 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0, ,

11 Regnskapsskjema 2A Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,84 Utlån og forskutteringer ,00 0,00 0, ,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0, ,00 Avsetninger , ,08 0, ,33 Årets finansieringsbehov , , , ,17 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,12 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,50 Tilskudd til investeringer , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,44 Andre inntekter ,00 0,00 0, ,00 Sum ekstern finansiering , , , ,06 Overført fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av avsetninger , ,00 0, ,03 Sum finansiering , , , ,09 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0, ,

12 Balanseregnskapet EIENDELER Regnskap 2010 Regnskap 2009 Anleggsmidler , ,47 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,65 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,81 Utlån , ,01 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,69 Herav: Kortsiktige fordringer , ,73 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,96 SUM EIENDELER , ,16 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,19 Herav: Disposisjonsfond , ,16 Bundne driftsfond , ,06 Ubundne investeringsfond , ,00 Bundne investeringsfond , ,01 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,42 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,20 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0, ,08 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,26 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,97 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,97 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,16 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,79 Herav: Ubrukte lånemidler , ,79 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto til memoriakontiene , ,

13 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,87 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,50 Innbetalinger ved eksterne , , , ,34 finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler , , , ,71 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,02 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,84 Utbetaling ved eksterne , , , ,22 finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler , , , ,08 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,63 Endring i ubrukte lånemidler ,32 0,00 0, ,79 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker 0,00 0,00 0, ,42 AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker 0,00 0,00 0,00 0,00 AK Invest Endring i arbeidskapital , , , ,00 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,53 Bruk av avsetninger , ,20 0, ,32 Til avsetning senere år 0,00 0,00 0, ,08 Netto avsetninger , , , ,13 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,50 Interne utgifter mv , , , ,00 Netto interne overføringer 0, , , ,50 Endring i arbeidskapital Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2010 Regnskap 2009 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,96 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,73 Endring premieavvik , ,00 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,69 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,97 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,

14 Noter til regnskapet Note nr. 2 PENSJONSFORPLIKTELSER 2010 HERØY KLP SPK TOTALT Pensjonsforpliktelse pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets administrasjonkostnader Note nr 3 Herøy kommunes garantiansvar PERSON,FIRMA ORG. NR. OPPRINNELIG GARANTIANSVAR GARANTIANSVAR GJELD UTLØPER SHMIL Helgeland Kraftlag Totalt garantiansvar Note nr 4 Finansielle anleggsmidler Uttrekk Navn Antall Ligningsverdi Utbytte 2010 Helgeland Kraftlag Egenkapitalinnskudd KLP balanseført (økt med kr i 2010) NOTE nr 7 Avdrag på gjeld Kommunen betalte i 2010 kr i ordinære avdrag. Det er innenfor krav til minimumsavdrag - ref KL paragraf 50. Min avdrag Her har jeg bare brukt 4 % regelen Fylkesmannens anbefaling. Resultatet av denne vil ligge et sted mellom de to metodene (avansert og forenklet) Dette i følge kommunalbankens beregninger. Herøy Lånegjeld Fradrag startlån Grunnlag for min avdrag Fire prosent gir Herøy har betalt

15 Note nr 8 Vesentlige forpliktelser Herøy kommune har avtale om å lease administrasjonsbygg og barnehage med overtakelse (kjøp) om 10 år. Dette er en finansiell leasing og byggene er aktivert i balansen. Husleie føres som renter og avdrag på langsiktig gjeld som utgjør nåverdi på forpliktelsene. Avskriving starer i Nåverdi for administrasjonsbygg utgjør kr ,-. Nåverdi for barnehage utgjør kr ,-. NOTE nr. 10 Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hhtil regnskapsforskriftens 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Eiendeler Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 3 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Gruppe 5 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Balanseført verdi faste eiendommer og anlegg Balanseført verdi utstyr, maskiner og transportmidler Ba NOTE nr. 11 Lønn rådmann og ordfører. Rådmannslønnen i 2010 var kr ,-. Rådmannslønnen i 2009 var kr ,-. Ordfører lønn i 2010 var kr ,-. Ordfører lønn i 2009 var kr ,

16 NOTE nr. 12 Revisjonshonorar Herøy kommunes revisjonshonorar til Ytre Helgeland Kommunerevisjon utgjorde i 2010 kr ,-. I 2009 utgjorde honoraret kr ,-. Note nr 13 Gjeldsforpliktelser - fordeling mellom långivere Bank Saldo pr Rente Flytende rente ,75 Fast rente (5 år) Leasing ,79 KLP Flytende rente ,85 Husbanken Flytende rente Langsiktig gjeld Note nr 14 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk ,20 Årets disponering av mindreforbruk ,20 Nytt mindreforbruk i regnskapsåret ,96 Totalt mindreforbruk til disponering ,

17 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 KAPITALKONTO kto DEBET BELØP KREDIT BELØP Balanse Balanse (underskudd i kapital) (Kapital) kr ,26 Helgelandskraft Helgelandskraft Salg av fast eiendom kr. Aktivering av fast eiendom og anlegg * Nedskriving DI Leggerini ,00 fast eiendom og anlegg kr ,00 Kjøp av eiendom kr. Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskinger (bilag 48813) transportmidler kr ,00 Salg av aksjer og andeler Nedskriving av aksjer og Kjøp av aksjer og andeler kr ,00 andeler Oppskriving av aksjer og andeler Avdrag HK ,00 * (Korr bilag 41199) ,00 Avdrag på utlån ,92 Ord utlån ,00 Avskriving av utlån Egenkapital, bankinnskudd kr Tap etableringslån Bruk av midler fra eksterne ,00 Avdrag eksterne lån kr ,00 lån kr ,84 Ekstra avdrag eksterne lån Tap på etableringslån * Pensjonspremie kr ,00 * Pensjonspremie kr ,00 Urealisert krav Kjøp av aksjer kr. Korrigeringer 4,00 Korrigeringer 0,08 Balanse , BALANSE (Kapital) kr (underskudd i balanse) SUM DEBET KR ,42 SUM KREDIT KR ,

18 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Folkevalgte styringsorgan er en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Lønn og godtgjørelser til politiske organ. - Tilskudd til politiske partier - Prosjekter Oppfølging av mål og vedtak Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt fastlandsforbind Prosjekt - Økr bosetting Kommune og stortingsvalg Eldrerådet Barne- og ungdomsrådet Funksjonshemmedes råd Reserverte tilleggsbevilg T o t a l t Avviksforklaring: 1000 folkevalgte styringsorgan Posten for KLP er feilbudsjettert med kr , Prosjekt fastlandsforbindelse Det ble foretatt en revisjon av økonomiberegningene i prosjektet utført av Aspan Viak Reserverte tilleggsbevilgning: Formannskapet har bevilget kr mer enn budsjettert jfr. dokument 10/67-29 men det kommer ikke frem av regnskapet da utgiftene er bokført på andre kapittel 1021 Prosjekt økt bosetting: Tildelte skjønnsmidler til prosjektet på kr er inntektsført sammen med rammetilskuddet. Mindre utgifter enn budsjettert skriver seg til at handlingsplanen ble revidert og at flere tiltak ble forskjøvet til Midlene til disse må overføres til Konklusjon Folkevalgte styringsorgan har noe høyere utgifter enn budsjettert. Rammen bør justeres. Prosjektet økt bosetting har avvik i forhold til budsjettert. Dette skyldes at prosjektet er i startfasen og mange tiltak er skjøvet ut i tid. Netto regnskap viser god kontroll. Som følge av forskyvning av prosjektet overføres kr ,- til Prosjektet har i ubrukte lånemidler som kan brukes i

19 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Overordnet administrasjon - Regnskap, innkreving, kasse - Personal og lønn - Informasjon - IKT - Flyktninger - Drift av administrasjonsbygg - Diverse fellesoppgaver - Overordnede oppgaver innen barnehage og skole - Overordnede oppgaver innen helse, sosial og omsorg - Legeskyssbåten - Fysioterapi - Revisjon - Næringsarbeid - Husbankordninger - Drift av idrettshall - Bibliotek - Kulturvern - Kulturaktiviteter - Barne- og ungdomstiltak - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av mål og vedtak Mål Status Næring Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet Anbudsåpning mai 2011 Fjerning av flaskehalser for næringstransport Påhviler statens vegvesen. på Herøy Vedtatt arealplan med arealer for Under utarbeidelse. Arealplan for sentrum næringsutvikling legges fram i juni 2011 Interkommunalt samarbeid/nettverksbygging Kontinuerlig prosess Samarbeid skole/næringsliv Kontinuerlig prosess. Kommunen deltar aktivt i prosessen med videreføring av gründerprosjekter og utdanningsmesse. Gjenoppbygging av fiskerinæringen Kontinuerlig prosess Videre utvikling av Herøy Marine Første byggetrinn er ferdig. Offisiell åpning Næringspark på Hestøy Andre byggetrinn med utbygging av emballasjefabrikk i gang. Kartlegging - ungdom/utdanning Ferdigstille kommunedelplan næring Fortløpende behandling av saker til næringsstyret Oppfølging av bevilgningssaker fra næringsfond Årlig rapportering av bruk av næringsfond Fortløpende behandling og oppfølging av Ikke oppstartet Ferdig revidert, sluttbehandles i kommunestyret juni 2011 Kontinuerlig prosess Kontinuerlig prosess Rapport sendt KRD og Nordland Fylkeskommune Kontinuerlig prosess

20 saker som blir pålagt i perioden Personal Få på plass ny kompetanseplan for alle ansatte Informasjon Utvikle ny hjemmeside med flere interaktive løsninger for å bedre kommunikasjonen med brukerne. Legge sakslister/saksdokumenter og vedtak i kommunestyre, formannskap og teknisk hovedutvalg ut på nett parallelt med de politiske organenes behandling. Fullføre kommuneplanprosessen med bred innbyggerdeltakelse Økonomi Etablere et fullstendig HALD-samarbeid og gjennom dette få utnyttet mulighetene i det nye økonomisystemet fullt ut Videreutvikle samarbeidet innen HALD innenfor regnskap, innkreving og skatt Grunnskole og barnehage Utrede og innføre ordning med 8 timer gratis leksehjelp per uke, jmf. føringer i statsbudsjettet for Styrke innsatsen på spesialundervisning på trinn og på spesialpedagogisk hjelp i barnehagen jmf. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning fra Utdanningsdirektoratet og St.meld.nr. 16 ( ) og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring. Evaluere arbeidet med lokale læreplaner etter innføringen av Kunnskapsløftet Herøy barnehage inn i ett bygg Kulturvern Utvikle prototyp for lokalhistorisk nettsted for Herøy kommune Utvikle læreplaner for kulturvernrelaterte temaer i samarbeid med Helgeland Museum Opprette Herøy Lokalhistoriske Arkiv og avklare magasinlokaler Barne-og ungdomsarbeid Utrede nye lokaler for Ungdomsklubben Arbeidet er påbegynt men det ble ikke ferdig som planlagt i 2010 Ikke oppstartet Er på plass Under arbeid. Arbeidet vil bli fullført høsten 2010, og iverksatt fra høsten Første fase med etablering av nytt system og ny organisering er gjennomført. Samarbeidet startet. Alle kommunene går inn i felles system Ordningen ble innført med virkning fra august Kommunen har søkt om prosjektmidler fra fylkesmannen, og mottatt til kompetanseheving i dette arbeidet. Det er utarbeidet en egen prosjektplan og prosjektorganisasjon for å gjennomføre arbeidet. Prosjektet Et helhetlig opplæringsløp vil være fullført innen Dette arbeidet vil bli gjennomført som en del av skoleeiers tilsyn med skolen. Byggeprosessen er forsinket. Sammenflytting av barnehagen kan tideligs foregå til jul. Slik det ser ut nå er det sannsynlig at dette føsrt kan skje over nyttår. Arbeidet er igangsatt på lokalhistoriewiki.no. Prototypen finnes på nettadressen: %B8y_kommune_%28Nordland%29 Arbeidet er ikke påbegynt Under arbeid. Arbeidet er påbegynt og vil bli endelig avgjort innen utgangen av

21 Samarbeid mellom barne- og ungdomsarbeideren, skole og Kulturskolen om UKM Ungdomsklubben som konsertarena for unge talenter Fra og med juli 2010 har vi på plass ny barneog ungdomsarbeider i Herøy. Vi vil ha på plass et samarbeid om UKM til våren Den første konsert med ungdom fra Herøy i ungdomsklubbens regi ble gjennomført i september Ressursinnsats Personalressurser Rådmannens kontor 3,00 2,00 3,60 3,00 Servicekontoret (Kommunekassen) 0 (4,00) 6,50 (0) 7,20 (0) 6,40 (0) Informasjon 0,40 0,40 0,40 1,00 EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 1,00 Administrasjonsbygget (renhold) 1,00 0,76 0,76 0,46 Legeskyssbåten 4,00 4,00 6,00 6,00 Næring 1,00 1,00 1,00 1,00 Idrettshall 0 0,50 0,50 0,50 Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 Barne- og ungdomstiltak 0 0,75 0,75 0,75 Til sammen 15,50 17,66 21,96 20,

22 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole Felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Revisjon Næringsadministrasjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn T o t a l t Politisk aktivitet Utvalg: Antall møter: Antall saker: Kommunestyret 4 37 Formannskapet Administrasjonsutvalg I 2 5 Plan- og teknisk hovedutvalg Eldrerådet 6 17 Råd for mennesker med nedsatt 4 7 funksjonsevne Barne- og ungdomsrådet 5 12 Eiendomsskattetakstnemnd Klagenemnd for eiendomsskattetakst 6 76 Konklusjon Administrasjonsenheten er samlet sett i balanse, selv om det enkelte ansvarssted har en del avvik. Årsaken til avvikene er feil ved budsjettering og noen feilføringer i regnskapet. Administrasjonsenheten hadde et sykefravær på 1.2 % i

23 Utvikling over tid KOSTRA-tall KG Brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale brutto 12,5 11,7 12,8 8,9 driftsutgifter Netto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale netto 15,9 14,8 17,8 13,2 driftsutgifter Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger

24 240 HERØY BARNEHAGE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Pedagogisk læring, sosial læring, forebyggende tiltak, veiledning/opplæring av lærlinger, foreldresamarbeide Oppfølging av mål og vedtak Resultatmål Videreutvikling av prosjektet Tidlig innsats Bruk av opplegget Du og jeg og vi to i arbeidet for sosial kompetanse i barnehagen Hospitering i barnehager med barn i 1-3 års alder. Hospitering i friluftsbarnehage eller lignende Kommentar Dette er et treårig prosjekt i samarbeid mellom barnehagene og skolen i Herøy. Prosjektet mottok i kompetansemidler i 2009, og vil bli avsluttet og evaluert våren Opplegget er innarbeidet i barnehagens daglige drift. Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ressursinnsats Personalressurser (årsverk) Ansvar BARNEHAGE 10,9 10,9 12,0 13,5 12,0 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 240 HERØY BARNEHAGE Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 BARNEHAGE T o t a l t Avviksforklaring: Herøy barnehage hadde et overskudd på kr ,- i Dette skyldes at barnehagen fikk mer i statsrefusjoner enn det som ble forutsatt i budsjettet. Konklusjon Herøy barnehage har arbeidet med å få samkjørt barnehagen til en barnehage både når det gjelder fysisk lokalisering og når det gjelder organisasjonen. Barnehagen har vært plassert i to adskilte bygg dette barnehage året. Våren 2010 utredet vi å utvide barnehagelokalene til å ta i bruk hele det gamle Motellet. Planleggingen var ferdig våren 2010 og det var forutsatt innflytting i bygget i løpet av hosten Av ulike årsaker skjedde ikke dette. Bygget er per mai 2011 enda ikke ferdigstilt. Vi planlegger nå å flytte inn til høsten Økonomisk gikk barnehagen godt i 2010 og gikk med overskudd på Årsaken til dette var at barnehagen mottok større statstilskudd enn budsjettert

25 Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall ( ) KG Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 2,6 1,1 2,4 2,6 3,6 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Andel barn 0-5 år med barnehageplass 73,4 71, ,4 76,5 76,6 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,3 89,3 89,3 90,5 81,8 89,9 Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 75,8 81,2 71,9 81,1 79,3 79,3 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 95,7 94, ,9 98,2 96,8 Andel barn i kommunal barnehage i forhold til alle barn i barnehage 75, ,2 64,5 65,4 84,0 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Andel ansatte med førskoleutdanning 21,7 25,9 53,8 29,2 30,8 31,4 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime

26 260 HERØY SENTRALSKOLE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Herøy sentralskole rapporterer på følgende områder: 2600: Grunnskole 2605: Skolefritidsordning 2606: Voksenopplæring 2607: Spesialpedagogiske tiltak i barnehage Oppfølging av mål og vedtak Mål Status System for kvalitetsstyring Skolen har godkjent system for skolebasert vurdering. I vurderingsarbeidet involveres både elever, foresatte og ansatte. Som en videreutvikling av systemet utarbeider vi en tilstandsrapporten, denne ble presentert forpolitikerne høsten- 10. Videre tar vi ståstedsanalyse blant lærerne. Denne kobler vi opp mot elev- og foreldreundersøkelsen. Ta i bruk nye forskrift innen elevvurdering Tydelige strukturer og rutiner i klasserommet Lærings-plattformen It`s learning Tiltak mot rus Kompetanseheving Tidlig innsats Kvalitetssikre leseopplæring i norsk for minoritetsspråklige elever. Karriéreveiledning Revidere vedtektene i SFO Lærerne har fått kurs i den nye forskriften. Dette er en kontinuerlig jobb, vi planlegger kompetanseheving innen emnet til vinteren. Læringsplattformen er i bruk på u.trinnet, hele skolen skal ta denne i bruk fra neste skoleår. Det vil bli iverksatt kompetanseheving av personalet. Temaet tas opp som tema både overfor elever og foresatte. Den nye ruskonsulenten engasjeres. Skolen bidrar i arbeidet med en ruspolitisk plan for kommunen Skolen har vært med i prosjektet Blikk for matematikk og er med i et leseprosjekt i regi av lesesenteret i Stavanger. Skolen gir kompetanseheving innen aktuelle tema. Prosjektperioden avsluttes våren-11, da vil en forpliktende, helhetlig plan for språkstimulering/ leseforståelse barnehage skole foreligge. Det har vært satt av egne kompetansedager for personalet. Kompetanseheving gjennomføres gjennom kurs i oktober. Skolen kjører en aktiv karriereveiledning overfor elevene. I dette arbeidet samarbeider vi med det lokale næringslivet og eksterne aktører som karrieresenteret, videregående skole,. Vedtektene ble revidert i desember

27 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Type 2010 Adm. 1, Grunnskole Lærer 20,88 Assistent 1,88 Renhold 3 Assistent 2, SFO Lærling Voksenopplæring Lærer 1, Spes.ped barnehage Lærer 0,31 SUM 34,03 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Ansvarsted Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole SFO Voksenopplæring Spesialpedagogisk tiltak T o t a l t Avviksforklaring: 2600 Grunnskole: -overskridelse av vikarer (10200) sees opp mot økte inntekter på refusjon sykepenger (17100) -overskridelse læremidler (11050), kontor (11000), inventar og utstyr (12000) sees opp mot styrking av investeringer jmf. Sak 23/10 i kommunestyret 20/ overskridelkse av matvarer (11159) sees opp mot økte inntekter på annen brukerbetaling (16009) -overskridelse lønn i faste stillinger (10100) skyldes feilføring, sees opp mot lønn rengjøringspersonale (10102) 2605 SFO: -overskridelse arbeidsmateriell (11052) og inventar og utstyr sees opp mot styrking av investeringer jmf. Sak 23/10 i kommunestyret 20/ overskridelse lønn i faste stillinger (10100) skyldes 2606 Voksenopplæring: -overskridelse arbeidsmateriell (11052) skyldes økte utgifter i forbindelse med inntak av flere flyktninger 2607 Spes.ped.tiltak barnehage: Konklusjon Driften som helhet går med overskudd. Dette skyldes for det meste god budsjettdisiplin og sykerefusjoner fra NAV. Rundt voksenopplæringen er ikke alle refusjoner kommet med

28 Utvikling over tid KG Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i prosent av samlede netto driftsutgifter 31,2 27,6 24,8 22,4 26,6 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger 6-15 år Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent 79,4 85,0 58,2 60,7 44,3 Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker Utviklingen viser at vi bruker mindre til skole enn sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 6. Vi ser også at Sfo ved sentralskolen er blitt vesentlig billigere å drifte, men vi bruker fortsatt mer enn sammenlignbare kommuner her. Dette skyldes flere elever med spesielle behov og lang åpningstid

29 290 KULTURSKOLEN I HERØY Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Kulturskolen i Herøy er en egen enhet underlagt Kommunalleder II, og ivaretar følgende oppgaver: - Kulturskole Oppfølging av mål og vedtak Mål Status Forbedre saksbehandling og forbedre rutiner Målet var spesielt å være ferdig med opptak på brukernivå. innen skolestart og å ateblere gode informasjonsrutiner. Dette er gjennomført Utarbeidelse av reglement Utsatt til Etablere ordninger der elever som har Ordningen fra 2009 der to pianoelever fikk kommet spesielt langt på sitt område kan få tilbud om undervisning gjennom tilleggsundervisning utenfor Herøy Kulturskolen for AlLe er videreført i Etablere et tettere samarbeid med grunnskolen, der kulturskolen i tillegg til å være en tjenesteleverandør i større grad også blir en medaktør. Finne ordninger for hvordan andre aktører (kulturskoler, grunnskoler, privatpersoner) kan benytte kulturskolens opptaksutstyr: organisering og finansiering. Øke kvaliteten på eksisterende tilbud ved: - Å etablere en huskonsert ordning - Å utvide innholdet i eksisterende undervisning Kulturskolen er blitt en naturlig samarbeidspartner for skolen og har vært en støtte i gjennomføringen av konserter og kulturbegivenheter ved skolen. Dette arbeidet har vært gjennomført ved at Kulturskolen har presentert elevarbeider og innspillinger i nettradioen til Kulturskolen om sommeren og i adventstiden. Kulturskolen har også i begrenset grad gitt mulighet for spille inn musikk for innbyggere i Herøy. Omfanget av dette er regulert av ressursene ved Kulturskolen Undervisningstilbudet i studioarbeid/lydarbeid, og foto/video ved kulturskolen er videreført også i Ressursinnsats Personalressurser (Årsverk) Ansvar Kulturskolen 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 290 KULTURSKOLEN I HERØY Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2900 Kulturskolen T o t a l t

30 Avviksforklaring: Hovedårsaken til overskuddet for kulturskolen i 2010 er vakanse i stillinger, som har ført til innsparing av lønnsmidler. Konklusjon Året 2010 er i stor grad preget av stabil drift for kulturskolen. Som året før har vi også hatt problemer med å få på plass bemanning i tilbudene for aldersgruppen 5 8 år. Våren 2010 ble Line Olsen Roan tilsatt i stilling for å dekke dette. Hun gikk ut i svangerskapspermisjon fra august 2010 og er tilbake igjen våren Overskuddet for Kulturskolen i 2010 skyldes i hovedsak vakanse i stilling. Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall ( ) Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per bruker. Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskoler, av antall barn i alderen 6-15 år KG ,0 0,9 0,9 0,8 0, ,4 34,0 28,0 24,8-30 -

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer