ÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010. Del 2 resultatenhetenes årsmelding"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010 Del 2 resultatenhetenes årsmelding I 2010 hadde Herøy den største befolkningsveksten på 21 år. Kommunen startet i 2009 prosjekt økt bosetting. Et av tiltakene er å dele ut Herøyskjorte til alle som bosetter seg i kommunen. Fra venstre Lena Nilsen i Herøy Sport og Fritid, konsulent Stig Neraas fra kommuneadministrasjonen, Aleksandar Micic, Arthur Sikora og Sylwia Kamajda Sikora. Herøy kommune

2 - 2 -

3 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 ØKONOMI FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN ADMINISTRASJONSENHETEN HERØY BARNEHAGE HERØY SENTRALSKOLE KULTURSKOLEN I HERØY HERØY HELSESENTER HJEMMETJENESTEN I HERØY NAV HERØY BARNEVERNSTJENESTEN I HERØY HERØY SYKEHJEM TEKNISK ENHET FINANSFORVALTNING INVESTERING

4 RÅDMANNENS KOMMENTAR Innledning I 2010 kom de siste elementene av omstillingsprosessen på plass. For øvrig har 2010 vært preget av meget stor aktivitet. Spesielt vil jeg peke på utbyggingen av Herøy Marine Næringspark. Dette var et meget krevende oppdrag for egen administrasjon og for innleide aktører. Det er godt å konstatere at det hele ble gjennomført med et meget tilfredsstillende resultat. Og resultatene har ikke latt vente på seg. De kommunale investeringene er nå etterfulgt av store investeringer ved Marine Harvest og nå ny kassefabrikk som igjen fører til nye arbeidsplasser og innbyggere. Det felles interkommunale barnevernet kom på plass med Leirfjord som vertskommune. Også dette en meget krevende prosess som nå gir positive resultater faglig sett. Videreføringen av økonomisamarbeidet har også hatt stor fokus. Fra oppretter HALDkommunene en felles økonomienhet. Det er i løpet av 2010 også kommet på plass en rekke nye fagsystemer tilknyttet økonomisystemet. NAV- Herøy har i en prosjektperiode påtatt seg driftsansvaret for NAV-Dønna. Dette blir permanent fra På slutten av året kan vi konstatere at det meste er kommet på plass etter en lang og tung omstillingsprosess. Det er ro og organisasjonen arbeider hardt og godt og frambringer ønskede resultater både økonomisk og kvalitetsmessig. Det økonomiske resultatet er meget tilfredsstillende og sykefraværet har gått ned fra 9,3 % i 2009 til 6,1 % i Det mest positive med 2010 er folketallet i kommunen stiger for første gang på 21 år. Viktige saker til behandling Kommunestyret behandlet 37 saker i Av disse anses disse som de viktigste: - Interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltningen i HALD-kommunene - Etablering av Herøy Marine Næringspark - Regnskapsavslutningen for Økonomiplan rammer - Etablering av interkommunalt krisesentertilbud - Ambulansebåttjenesten - Tilstandsrapport for skolen Budsjett Økonomiplan Revidering av SFO-vedtekter - Reglement for finansforvaltning - Eiendomsskatt iht. ilandføring av gass. Omstilling Kommunen har vært gjennom en hard omstillingsprosess i perioden En nødvendig omstilling for å bringe kommunens økonomi i balanse. Alt er på plass og det er ro i organisasjonen. Tilsyn fra Arbeidstilsynet påpeker imidlertid hardt arbeidspress/stresselementer i ledende funksjoner i organisasjonen. Vi er i ferd med å justere disse forholdene. Småkommunene kommer stadig dårlig ut av fordeling av midler fra staten. Samtidig pålegger staten stadig mer kompliserte oppgaver på kommunene. Innføring av ny plan- og bygningslov og nå Samhandlingsreformen er gode eksempler på dette. Småkommunene har ikke økonomisk ryggrad eller god nok kompetanse for å følge opp dette. Det eneste mulige løsningen utenom kommunesammenslåing er å organisere tjenestene i interkommunale ordninger

5 Vi har allerede etablert dette innen ppt, barnevern, rkk, revisjon, landruk, næring og økonomi. Felles plan- og byggesaksenhet for regionen er nå under utredning og arbeidet med Samhandlingsreformen organiseres nå som et interkommunalt prosjekt. Flere interkommunale tjenester vurderes. Dette er krevende og følsomme omstillinger som vi vil få mange av framover. Vi legger vekt på å spre kompetansestillinger i regionen. Økonomi Årets overskudd på kr skriver seg fra følgende: 1. Økte skatteinntekter kr Utsatte driftsoppgaver kr Mindre avdrag og renter kr Mindreforbruk drift kr Interne finanstransaksjoner (pensjon) kr Normalt ville de økte skatteinntektene på kr til kommunen ha ført tiltilsvarende reduksjon i rammetilskuddet. På samme måte som i 2006 gjorde regjeringen et unntak på dette. Føringene på interne finanstransaksjoner på kr , er regnskapstekniske disposisjoner i forhold til kommunens pensjonsforpliktelser. Utsatte oppgaver vil påføre kommunen en framtidig utgift på kr Disse midlene bør derfor overføres til De to største postene er tiltak i prosjektet Økt bosetting og tiltak for flyktningene der inntektene kommer før utgiftene i tid. Det reelle overskuddet i 2010 er derfor på kr Dette må betegnes som et godt samsvar mellom budsjett og regnskap. Jeg vil framheve en meget god økonomistyring av driftsenhetene. Den nye lederstrukturen med månedlige økonomioppfølginger har i så måte virket positivt. Innsparingene skyldes i hovedsak på vikarbruk der en har benyttet billigere vikarer fordi en ikke klarer å få tak i fagfolk til vikartjeneste. Dette er et økende problem. Siden 2010 er det året alt er på plass etter omstillingen må vi si oss meget godt fornøyd med resultatet. Omstillingen har virket etter planen og økonomien er under god styring. Personal Kommunen hadde ved årsskiftet 187 ansatte fordelt på 142,53 årsverk. Kommunenes totale sykefravær var i ,1 %, en nedgang på 3,2 fra Dette skyldes i hovedsak at langtidsmeldt sykefravær har gått ned. Egenmeldt fravær er stabilt lavt (ca. 0,75 %). Det arbeides aktivt med å få ned sykefraværet. Kommunen har nylig undertegnet en ny IAavtale. Likestilling Kommunen hadde ved årsskiftet 187 ansatte, 139 kvinner og 48 menn. I rådmannens ledergruppe er det 6 kvinner og 4 menn. Kommunen arbeider aktivt med øke stillingsstørrelsene for å unngå at mange, spesielt kvinner, skal gå med små deltidsstillinger. Kommunen har en lønnspolitisk plan som skal sikre lik lønn for likt arbeid. I lønnsoppgjøret for 2010 sørget kommunen for en sterkere prioritering av kvinner en det som var lagt i sentrale føringer. Den sist gjennomførte medarbeiderundersøkelsen påpeker ingen spesielle utfordringer med manglende likestilling i organisasjonen

6 Etnisk likestilling Kommunen legger i sine planer og tiltak vekt på lik behandling av grupper av befolkningen med ulik hudfarge og etnisk opprinnelse. Kommunen har en aktiv flyktningepolitikk og gjennomfører bosetting etter avtale med IMDI. Kommunen arbeider også aktivt for bosetting av utenlandske arbeidstakere. Utfordringer framover Vår hovedutfordring framover vil fortsatt være å øke bosettingen, spesielt i den yrkesaktive gruppen, for å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft til næringslivet og sikre en bærekraftig utvikling i kommunen. Som følge av nye pålegg fra Staten står kommunen overfor nye store oppgaver. Den største utordringen blir den nye Samhandlingsreformen som skal sikre helse og omsorg for våre innbyggere fra vugge til grav. Mye av ansvaret overføres her fra staten til kommunene. Utfordringen blir spesielt stor i små kommuner. Vi må sikre at Herøys innbyggere får de samme tjenestene som i større kommuner. Vi merker også mer en utfordring med å skaffe kompetent arbeidskraft. Herøy har en meget høy lånegjeld. Det er derfor viktig å sikre en god kontroll av økonomien framover slik at vi kan tåle svingninger og nye utfordringer. Tilsyn og kontroll Tilsyn fra Fylkesmannen/Helsetilsynet I brev av varslet fylkesmannen / Helsetilsynet i Nordland at de ville gjennomføre tilsyn med kommunens saksbehandling ved utredning og tildeling av avlastning til eldre. Tilsynet kom med noen presiseringer m.h.t. kommunens dokumentasjon. Dette er rettet opp og saken er avsluttet. Tilsyn fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i Herøy kommune 6.-7.mai Hovedfokuset var funksjonen av HMS-systemet, herunder bedriftshelsetjeneste og psykososiale arbeidsforhold. Tilsynet medførte 3 pålegg. Forholdene ble opprettet fra kommunens side i brev av til Arbeidstilsynet. To av påleggene ble strøket mens det siste som omfattet hardt arbeidspress/stress i administrasjonen ble opprettholdt og kommunen fikk en ny frist for å komme med konkrete tiltak for å rette opp dette. Kommunen har behandlet saken på nytt og det er gjennomført og skal gjennomføres konkrete tiltak pr Arbeidstilsynet er tilskrevet om dette men det foreligger ikke svar pr. dags dato

7 ØKONOMI Driftsregnskapet Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Brukerbetalinger , , , ,93 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,31 Overføringer med krav til motytelse , , , ,56 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,55 Eiendomsskatt , , , ,52 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,87 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,45 Sosiale utgifter , , , ,52 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,99 Overføringer , , , ,18 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,50 Sum driftsutgifter , , , ,52 Brutto driftsresultat , , , ,35 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,78 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,78 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,09 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,13 Sum eksterne finansutgifter , , , ,22 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,44 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,91 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,20 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,19 Bruk av bundne fond , ,00 0, ,20 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,90 Sum bruk av avsetninger , ,20 0, ,29 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0, , ,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , ,20 0, ,09 Avsetninger til bundne fond ,92 490, , ,91 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,96 0,00 0, ,20-7 -

8 Regnskapsskjema 1A Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,55 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,52 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,07 Renteinntekter og utbytte , , , ,78 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,09 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,31 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0, , ,00 0,00 Til ubundne avsetninger , ,20 0, ,09 Til bundne avsetninger ,92 490, , ,91 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,20 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger , ,00 0, ,09 Bruk av bundne avsetninger , ,00 0, ,20 Netto avsetninger , , , ,71 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Til fordeling drift , , , ,05 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,00 0, ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , , , ,05-8 -

9 Regnskapsskjema 1B Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Grp.Ansvar: 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Grp.Ansvar: 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Grp.Ansvar: 240 HERØY BARNEHAGE Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 240 HERØY BARNEHAGE Grp.Ansvar: 260 HERØY SENTRALSKOLE Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 260 HERØY SENTRALSKOLE Grp.Ansvar: 290 KULTURSKOLEN I HERØY Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 290 KULTURSKOLEN I HERØY Grp.Ansvar: 300 HERØY HELSESENTER Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 300 HERØY HELSESENTER Grp.Ansvar: 305 HJEMMETJENESTEN I HERØY Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 305 HJEMMETJENESTEN I HERØY Grp.Ansvar: 310 NAV - HERØY Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 310 NAV - HERØY Grp.Ansvar: 315 BARNEVERNSTJENESTEN I HERØY Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 315 BARNEVERNSTJENESTEN I HERØY Grp.Ansvar: 330 HERØYSYKEHJEM Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 330 HERØYSYKEHJEM Grp.Ansvar: 400 BYGG- OG EIENDOM Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 400 BYGG- OG EIENDOM

10 Grp.Ansvar: 600 TEKNISK ENHET Utgifter Inntekter Sum grp.ansvar: 600 TEKNISK ENHET T O T A L T Investeringsregnskapet Økonomisk oversikt investering Inntekter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0,00 0, ,50 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer , , , ,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,50 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,52 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0, ,70 Overføringer , ,00 0, ,62 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0, ,00 Sum utgifter , , , ,84 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 0,00 0,00 0, ,00 Utlån ,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,08 0, ,49 Avsetninger til ubundne investeringsfond ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond ,92 0,00 0, ,01 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0, ,83 Sum finansieringstransaksjoner , ,08 0, ,33 Finansieringsbehov , , , ,67 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,12 Mottatte avdrag på utlån ,92 0,00 0, ,44 Salg av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, ,03 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,59 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0, ,

11 Regnskapsskjema 2A Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,84 Utlån og forskutteringer ,00 0,00 0, ,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0, ,00 Avsetninger , ,08 0, ,33 Årets finansieringsbehov , , , ,17 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,12 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0,00 0, ,50 Tilskudd til investeringer , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,44 Andre inntekter ,00 0,00 0, ,00 Sum ekstern finansiering , , , ,06 Overført fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av avsetninger , ,00 0, ,03 Sum finansiering , , , ,09 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0, ,

12 Balanseregnskapet EIENDELER Regnskap 2010 Regnskap 2009 Anleggsmidler , ,47 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,65 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,81 Utlån , ,01 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,69 Herav: Kortsiktige fordringer , ,73 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,96 SUM EIENDELER , ,16 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,19 Herav: Disposisjonsfond , ,16 Bundne driftsfond , ,06 Ubundne investeringsfond , ,00 Bundne investeringsfond , ,01 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,42 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,20 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0, ,08 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,26 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,97 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,97 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,16 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,79 Herav: Ubrukte lånemidler , ,79 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto til memoriakontiene , ,

13 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,87 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,50 Innbetalinger ved eksterne , , , ,34 finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler , , , ,71 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,02 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,84 Utbetaling ved eksterne , , , ,22 finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler , , , ,08 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,63 Endring i ubrukte lånemidler ,32 0,00 0, ,79 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker 0,00 0,00 0, ,42 AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker 0,00 0,00 0,00 0,00 AK Invest Endring i arbeidskapital , , , ,00 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,53 Bruk av avsetninger , ,20 0, ,32 Til avsetning senere år 0,00 0,00 0, ,08 Netto avsetninger , , , ,13 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,50 Interne utgifter mv , , , ,00 Netto interne overføringer 0, , , ,50 Endring i arbeidskapital Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2010 Regnskap 2009 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,96 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,73 Endring premieavvik , ,00 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,69 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,97 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,

14 Noter til regnskapet Note nr. 2 PENSJONSFORPLIKTELSER 2010 HERØY KLP SPK TOTALT Pensjonsforpliktelse pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets administrasjonkostnader Note nr 3 Herøy kommunes garantiansvar PERSON,FIRMA ORG. NR. OPPRINNELIG GARANTIANSVAR GARANTIANSVAR GJELD UTLØPER SHMIL Helgeland Kraftlag Totalt garantiansvar Note nr 4 Finansielle anleggsmidler Uttrekk Navn Antall Ligningsverdi Utbytte 2010 Helgeland Kraftlag Egenkapitalinnskudd KLP balanseført (økt med kr i 2010) NOTE nr 7 Avdrag på gjeld Kommunen betalte i 2010 kr i ordinære avdrag. Det er innenfor krav til minimumsavdrag - ref KL paragraf 50. Min avdrag Her har jeg bare brukt 4 % regelen Fylkesmannens anbefaling. Resultatet av denne vil ligge et sted mellom de to metodene (avansert og forenklet) Dette i følge kommunalbankens beregninger. Herøy Lånegjeld Fradrag startlån Grunnlag for min avdrag Fire prosent gir Herøy har betalt

15 Note nr 8 Vesentlige forpliktelser Herøy kommune har avtale om å lease administrasjonsbygg og barnehage med overtakelse (kjøp) om 10 år. Dette er en finansiell leasing og byggene er aktivert i balansen. Husleie føres som renter og avdrag på langsiktig gjeld som utgjør nåverdi på forpliktelsene. Avskriving starer i Nåverdi for administrasjonsbygg utgjør kr ,-. Nåverdi for barnehage utgjør kr ,-. NOTE nr. 10 Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hhtil regnskapsforskriftens 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Eiendeler Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 3 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Gruppe 5 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Balanseført verdi faste eiendommer og anlegg Balanseført verdi utstyr, maskiner og transportmidler Ba NOTE nr. 11 Lønn rådmann og ordfører. Rådmannslønnen i 2010 var kr ,-. Rådmannslønnen i 2009 var kr ,-. Ordfører lønn i 2010 var kr ,-. Ordfører lønn i 2009 var kr ,

16 NOTE nr. 12 Revisjonshonorar Herøy kommunes revisjonshonorar til Ytre Helgeland Kommunerevisjon utgjorde i 2010 kr ,-. I 2009 utgjorde honoraret kr ,-. Note nr 13 Gjeldsforpliktelser - fordeling mellom långivere Bank Saldo pr Rente Flytende rente ,75 Fast rente (5 år) Leasing ,79 KLP Flytende rente ,85 Husbanken Flytende rente Langsiktig gjeld Note nr 14 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk ,20 Årets disponering av mindreforbruk ,20 Nytt mindreforbruk i regnskapsåret ,96 Totalt mindreforbruk til disponering ,

17 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 KAPITALKONTO kto DEBET BELØP KREDIT BELØP Balanse Balanse (underskudd i kapital) (Kapital) kr ,26 Helgelandskraft Helgelandskraft Salg av fast eiendom kr. Aktivering av fast eiendom og anlegg * Nedskriving DI Leggerini ,00 fast eiendom og anlegg kr ,00 Kjøp av eiendom kr. Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskinger (bilag 48813) transportmidler kr ,00 Salg av aksjer og andeler Nedskriving av aksjer og Kjøp av aksjer og andeler kr ,00 andeler Oppskriving av aksjer og andeler Avdrag HK ,00 * (Korr bilag 41199) ,00 Avdrag på utlån ,92 Ord utlån ,00 Avskriving av utlån Egenkapital, bankinnskudd kr Tap etableringslån Bruk av midler fra eksterne ,00 Avdrag eksterne lån kr ,00 lån kr ,84 Ekstra avdrag eksterne lån Tap på etableringslån * Pensjonspremie kr ,00 * Pensjonspremie kr ,00 Urealisert krav Kjøp av aksjer kr. Korrigeringer 4,00 Korrigeringer 0,08 Balanse , BALANSE (Kapital) kr (underskudd i balanse) SUM DEBET KR ,42 SUM KREDIT KR ,

18 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Folkevalgte styringsorgan er en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Lønn og godtgjørelser til politiske organ. - Tilskudd til politiske partier - Prosjekter Oppfølging av mål og vedtak Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt fastlandsforbind Prosjekt - Økr bosetting Kommune og stortingsvalg Eldrerådet Barne- og ungdomsrådet Funksjonshemmedes råd Reserverte tilleggsbevilg T o t a l t Avviksforklaring: 1000 folkevalgte styringsorgan Posten for KLP er feilbudsjettert med kr , Prosjekt fastlandsforbindelse Det ble foretatt en revisjon av økonomiberegningene i prosjektet utført av Aspan Viak Reserverte tilleggsbevilgning: Formannskapet har bevilget kr mer enn budsjettert jfr. dokument 10/67-29 men det kommer ikke frem av regnskapet da utgiftene er bokført på andre kapittel 1021 Prosjekt økt bosetting: Tildelte skjønnsmidler til prosjektet på kr er inntektsført sammen med rammetilskuddet. Mindre utgifter enn budsjettert skriver seg til at handlingsplanen ble revidert og at flere tiltak ble forskjøvet til Midlene til disse må overføres til Konklusjon Folkevalgte styringsorgan har noe høyere utgifter enn budsjettert. Rammen bør justeres. Prosjektet økt bosetting har avvik i forhold til budsjettert. Dette skyldes at prosjektet er i startfasen og mange tiltak er skjøvet ut i tid. Netto regnskap viser god kontroll. Som følge av forskyvning av prosjektet overføres kr ,- til Prosjektet har i ubrukte lånemidler som kan brukes i

19 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Overordnet administrasjon - Regnskap, innkreving, kasse - Personal og lønn - Informasjon - IKT - Flyktninger - Drift av administrasjonsbygg - Diverse fellesoppgaver - Overordnede oppgaver innen barnehage og skole - Overordnede oppgaver innen helse, sosial og omsorg - Legeskyssbåten - Fysioterapi - Revisjon - Næringsarbeid - Husbankordninger - Drift av idrettshall - Bibliotek - Kulturvern - Kulturaktiviteter - Barne- og ungdomstiltak - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av mål og vedtak Mål Status Næring Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet Anbudsåpning mai 2011 Fjerning av flaskehalser for næringstransport Påhviler statens vegvesen. på Herøy Vedtatt arealplan med arealer for Under utarbeidelse. Arealplan for sentrum næringsutvikling legges fram i juni 2011 Interkommunalt samarbeid/nettverksbygging Kontinuerlig prosess Samarbeid skole/næringsliv Kontinuerlig prosess. Kommunen deltar aktivt i prosessen med videreføring av gründerprosjekter og utdanningsmesse. Gjenoppbygging av fiskerinæringen Kontinuerlig prosess Videre utvikling av Herøy Marine Første byggetrinn er ferdig. Offisiell åpning Næringspark på Hestøy Andre byggetrinn med utbygging av emballasjefabrikk i gang. Kartlegging - ungdom/utdanning Ferdigstille kommunedelplan næring Fortløpende behandling av saker til næringsstyret Oppfølging av bevilgningssaker fra næringsfond Årlig rapportering av bruk av næringsfond Fortløpende behandling og oppfølging av Ikke oppstartet Ferdig revidert, sluttbehandles i kommunestyret juni 2011 Kontinuerlig prosess Kontinuerlig prosess Rapport sendt KRD og Nordland Fylkeskommune Kontinuerlig prosess

20 saker som blir pålagt i perioden Personal Få på plass ny kompetanseplan for alle ansatte Informasjon Utvikle ny hjemmeside med flere interaktive løsninger for å bedre kommunikasjonen med brukerne. Legge sakslister/saksdokumenter og vedtak i kommunestyre, formannskap og teknisk hovedutvalg ut på nett parallelt med de politiske organenes behandling. Fullføre kommuneplanprosessen med bred innbyggerdeltakelse Økonomi Etablere et fullstendig HALD-samarbeid og gjennom dette få utnyttet mulighetene i det nye økonomisystemet fullt ut Videreutvikle samarbeidet innen HALD innenfor regnskap, innkreving og skatt Grunnskole og barnehage Utrede og innføre ordning med 8 timer gratis leksehjelp per uke, jmf. føringer i statsbudsjettet for Styrke innsatsen på spesialundervisning på trinn og på spesialpedagogisk hjelp i barnehagen jmf. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning fra Utdanningsdirektoratet og St.meld.nr. 16 ( ) og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring. Evaluere arbeidet med lokale læreplaner etter innføringen av Kunnskapsløftet Herøy barnehage inn i ett bygg Kulturvern Utvikle prototyp for lokalhistorisk nettsted for Herøy kommune Utvikle læreplaner for kulturvernrelaterte temaer i samarbeid med Helgeland Museum Opprette Herøy Lokalhistoriske Arkiv og avklare magasinlokaler Barne-og ungdomsarbeid Utrede nye lokaler for Ungdomsklubben Arbeidet er påbegynt men det ble ikke ferdig som planlagt i 2010 Ikke oppstartet Er på plass Under arbeid. Arbeidet vil bli fullført høsten 2010, og iverksatt fra høsten Første fase med etablering av nytt system og ny organisering er gjennomført. Samarbeidet startet. Alle kommunene går inn i felles system Ordningen ble innført med virkning fra august Kommunen har søkt om prosjektmidler fra fylkesmannen, og mottatt til kompetanseheving i dette arbeidet. Det er utarbeidet en egen prosjektplan og prosjektorganisasjon for å gjennomføre arbeidet. Prosjektet Et helhetlig opplæringsløp vil være fullført innen Dette arbeidet vil bli gjennomført som en del av skoleeiers tilsyn med skolen. Byggeprosessen er forsinket. Sammenflytting av barnehagen kan tideligs foregå til jul. Slik det ser ut nå er det sannsynlig at dette føsrt kan skje over nyttår. Arbeidet er igangsatt på lokalhistoriewiki.no. Prototypen finnes på nettadressen: %B8y_kommune_%28Nordland%29 Arbeidet er ikke påbegynt Under arbeid. Arbeidet er påbegynt og vil bli endelig avgjort innen utgangen av

21 Samarbeid mellom barne- og ungdomsarbeideren, skole og Kulturskolen om UKM Ungdomsklubben som konsertarena for unge talenter Fra og med juli 2010 har vi på plass ny barneog ungdomsarbeider i Herøy. Vi vil ha på plass et samarbeid om UKM til våren Den første konsert med ungdom fra Herøy i ungdomsklubbens regi ble gjennomført i september Ressursinnsats Personalressurser Rådmannens kontor 3,00 2,00 3,60 3,00 Servicekontoret (Kommunekassen) 0 (4,00) 6,50 (0) 7,20 (0) 6,40 (0) Informasjon 0,40 0,40 0,40 1,00 EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 1,00 Administrasjonsbygget (renhold) 1,00 0,76 0,76 0,46 Legeskyssbåten 4,00 4,00 6,00 6,00 Næring 1,00 1,00 1,00 1,00 Idrettshall 0 0,50 0,50 0,50 Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 Barne- og ungdomstiltak 0 0,75 0,75 0,75 Til sammen 15,50 17,66 21,96 20,

22 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole Felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Revisjon Næringsadministrasjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn T o t a l t Politisk aktivitet Utvalg: Antall møter: Antall saker: Kommunestyret 4 37 Formannskapet Administrasjonsutvalg I 2 5 Plan- og teknisk hovedutvalg Eldrerådet 6 17 Råd for mennesker med nedsatt 4 7 funksjonsevne Barne- og ungdomsrådet 5 12 Eiendomsskattetakstnemnd Klagenemnd for eiendomsskattetakst 6 76 Konklusjon Administrasjonsenheten er samlet sett i balanse, selv om det enkelte ansvarssted har en del avvik. Årsaken til avvikene er feil ved budsjettering og noen feilføringer i regnskapet. Administrasjonsenheten hadde et sykefravær på 1.2 % i

23 Utvikling over tid KOSTRA-tall KG Brutto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale brutto 12,5 11,7 12,8 8,9 driftsutgifter Netto driftsutgifter, administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale netto 15,9 14,8 17,8 13,2 driftsutgifter Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger

24 240 HERØY BARNEHAGE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Pedagogisk læring, sosial læring, forebyggende tiltak, veiledning/opplæring av lærlinger, foreldresamarbeide Oppfølging av mål og vedtak Resultatmål Videreutvikling av prosjektet Tidlig innsats Bruk av opplegget Du og jeg og vi to i arbeidet for sosial kompetanse i barnehagen Hospitering i barnehager med barn i 1-3 års alder. Hospitering i friluftsbarnehage eller lignende Kommentar Dette er et treårig prosjekt i samarbeid mellom barnehagene og skolen i Herøy. Prosjektet mottok i kompetansemidler i 2009, og vil bli avsluttet og evaluert våren Opplegget er innarbeidet i barnehagens daglige drift. Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ressursinnsats Personalressurser (årsverk) Ansvar BARNEHAGE 10,9 10,9 12,0 13,5 12,0 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 240 HERØY BARNEHAGE Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 BARNEHAGE T o t a l t Avviksforklaring: Herøy barnehage hadde et overskudd på kr ,- i Dette skyldes at barnehagen fikk mer i statsrefusjoner enn det som ble forutsatt i budsjettet. Konklusjon Herøy barnehage har arbeidet med å få samkjørt barnehagen til en barnehage både når det gjelder fysisk lokalisering og når det gjelder organisasjonen. Barnehagen har vært plassert i to adskilte bygg dette barnehage året. Våren 2010 utredet vi å utvide barnehagelokalene til å ta i bruk hele det gamle Motellet. Planleggingen var ferdig våren 2010 og det var forutsatt innflytting i bygget i løpet av hosten Av ulike årsaker skjedde ikke dette. Bygget er per mai 2011 enda ikke ferdigstilt. Vi planlegger nå å flytte inn til høsten Økonomisk gikk barnehagen godt i 2010 og gikk med overskudd på Årsaken til dette var at barnehagen mottok større statstilskudd enn budsjettert

25 Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall ( ) KG Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 2,6 1,1 2,4 2,6 3,6 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Andel barn 0-5 år med barnehageplass 73,4 71, ,4 76,5 76,6 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,3 89,3 89,3 90,5 81,8 89,9 Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 75,8 81,2 71,9 81,1 79,3 79,3 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 95,7 94, ,9 98,2 96,8 Andel barn i kommunal barnehage i forhold til alle barn i barnehage 75, ,2 64,5 65,4 84,0 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Andel ansatte med førskoleutdanning 21,7 25,9 53,8 29,2 30,8 31,4 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime

26 260 HERØY SENTRALSKOLE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Herøy sentralskole rapporterer på følgende områder: 2600: Grunnskole 2605: Skolefritidsordning 2606: Voksenopplæring 2607: Spesialpedagogiske tiltak i barnehage Oppfølging av mål og vedtak Mål Status System for kvalitetsstyring Skolen har godkjent system for skolebasert vurdering. I vurderingsarbeidet involveres både elever, foresatte og ansatte. Som en videreutvikling av systemet utarbeider vi en tilstandsrapporten, denne ble presentert forpolitikerne høsten- 10. Videre tar vi ståstedsanalyse blant lærerne. Denne kobler vi opp mot elev- og foreldreundersøkelsen. Ta i bruk nye forskrift innen elevvurdering Tydelige strukturer og rutiner i klasserommet Lærings-plattformen It`s learning Tiltak mot rus Kompetanseheving Tidlig innsats Kvalitetssikre leseopplæring i norsk for minoritetsspråklige elever. Karriéreveiledning Revidere vedtektene i SFO Lærerne har fått kurs i den nye forskriften. Dette er en kontinuerlig jobb, vi planlegger kompetanseheving innen emnet til vinteren. Læringsplattformen er i bruk på u.trinnet, hele skolen skal ta denne i bruk fra neste skoleår. Det vil bli iverksatt kompetanseheving av personalet. Temaet tas opp som tema både overfor elever og foresatte. Den nye ruskonsulenten engasjeres. Skolen bidrar i arbeidet med en ruspolitisk plan for kommunen Skolen har vært med i prosjektet Blikk for matematikk og er med i et leseprosjekt i regi av lesesenteret i Stavanger. Skolen gir kompetanseheving innen aktuelle tema. Prosjektperioden avsluttes våren-11, da vil en forpliktende, helhetlig plan for språkstimulering/ leseforståelse barnehage skole foreligge. Det har vært satt av egne kompetansedager for personalet. Kompetanseheving gjennomføres gjennom kurs i oktober. Skolen kjører en aktiv karriereveiledning overfor elevene. I dette arbeidet samarbeider vi med det lokale næringslivet og eksterne aktører som karrieresenteret, videregående skole,. Vedtektene ble revidert i desember

27 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Type 2010 Adm. 1, Grunnskole Lærer 20,88 Assistent 1,88 Renhold 3 Assistent 2, SFO Lærling Voksenopplæring Lærer 1, Spes.ped barnehage Lærer 0,31 SUM 34,03 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Ansvarsted Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole SFO Voksenopplæring Spesialpedagogisk tiltak T o t a l t Avviksforklaring: 2600 Grunnskole: -overskridelse av vikarer (10200) sees opp mot økte inntekter på refusjon sykepenger (17100) -overskridelse læremidler (11050), kontor (11000), inventar og utstyr (12000) sees opp mot styrking av investeringer jmf. Sak 23/10 i kommunestyret 20/ overskridelkse av matvarer (11159) sees opp mot økte inntekter på annen brukerbetaling (16009) -overskridelse lønn i faste stillinger (10100) skyldes feilføring, sees opp mot lønn rengjøringspersonale (10102) 2605 SFO: -overskridelse arbeidsmateriell (11052) og inventar og utstyr sees opp mot styrking av investeringer jmf. Sak 23/10 i kommunestyret 20/ overskridelse lønn i faste stillinger (10100) skyldes 2606 Voksenopplæring: -overskridelse arbeidsmateriell (11052) skyldes økte utgifter i forbindelse med inntak av flere flyktninger 2607 Spes.ped.tiltak barnehage: Konklusjon Driften som helhet går med overskudd. Dette skyldes for det meste god budsjettdisiplin og sykerefusjoner fra NAV. Rundt voksenopplæringen er ikke alle refusjoner kommet med

28 Utvikling over tid KG Netto driftsutgifter grunnskoleopplæring i prosent av samlede netto driftsutgifter 31,2 27,6 24,8 22,4 26,6 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger 6-15 år Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent 79,4 85,0 58,2 60,7 44,3 Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker Utviklingen viser at vi bruker mindre til skole enn sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 6. Vi ser også at Sfo ved sentralskolen er blitt vesentlig billigere å drifte, men vi bruker fortsatt mer enn sammenlignbare kommuner her. Dette skyldes flere elever med spesielle behov og lang åpningstid

29 290 KULTURSKOLEN I HERØY Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Kulturskolen i Herøy er en egen enhet underlagt Kommunalleder II, og ivaretar følgende oppgaver: - Kulturskole Oppfølging av mål og vedtak Mål Status Forbedre saksbehandling og forbedre rutiner Målet var spesielt å være ferdig med opptak på brukernivå. innen skolestart og å ateblere gode informasjonsrutiner. Dette er gjennomført Utarbeidelse av reglement Utsatt til Etablere ordninger der elever som har Ordningen fra 2009 der to pianoelever fikk kommet spesielt langt på sitt område kan få tilbud om undervisning gjennom tilleggsundervisning utenfor Herøy Kulturskolen for AlLe er videreført i Etablere et tettere samarbeid med grunnskolen, der kulturskolen i tillegg til å være en tjenesteleverandør i større grad også blir en medaktør. Finne ordninger for hvordan andre aktører (kulturskoler, grunnskoler, privatpersoner) kan benytte kulturskolens opptaksutstyr: organisering og finansiering. Øke kvaliteten på eksisterende tilbud ved: - Å etablere en huskonsert ordning - Å utvide innholdet i eksisterende undervisning Kulturskolen er blitt en naturlig samarbeidspartner for skolen og har vært en støtte i gjennomføringen av konserter og kulturbegivenheter ved skolen. Dette arbeidet har vært gjennomført ved at Kulturskolen har presentert elevarbeider og innspillinger i nettradioen til Kulturskolen om sommeren og i adventstiden. Kulturskolen har også i begrenset grad gitt mulighet for spille inn musikk for innbyggere i Herøy. Omfanget av dette er regulert av ressursene ved Kulturskolen Undervisningstilbudet i studioarbeid/lydarbeid, og foto/video ved kulturskolen er videreført også i Ressursinnsats Personalressurser (Årsverk) Ansvar Kulturskolen 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 290 KULTURSKOLEN I HERØY Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2900 Kulturskolen T o t a l t

30 Avviksforklaring: Hovedårsaken til overskuddet for kulturskolen i 2010 er vakanse i stillinger, som har ført til innsparing av lønnsmidler. Konklusjon Året 2010 er i stor grad preget av stabil drift for kulturskolen. Som året før har vi også hatt problemer med å få på plass bemanning i tilbudene for aldersgruppen 5 8 år. Våren 2010 ble Line Olsen Roan tilsatt i stilling for å dekke dette. Hun gikk ut i svangerskapspermisjon fra august 2010 og er tilbake igjen våren Overskuddet for Kulturskolen i 2010 skyldes i hovedsak vakanse i stilling. Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall ( ) Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per bruker. Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskoler, av antall barn i alderen 6-15 år KG ,0 0,9 0,9 0,8 0, ,4 34,0 28,0 24,8-30 -

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING 2009

HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.no Årsmelding for kommune Ansvarlig utgiver:

Detaljer

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd... 48 Plan- og utvikling

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh.

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9 240

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Årsmelding 2011 ÅRSMELDING 2011 FOR GRATANGEN KOMMUNE Vinterbilde. Foto: Karl Fredrik Normann Postadresse: Telefon: 77021816 Bankgiro: 7874 0681086 Postboks 152 Telefax: 77021805 Bankgiro: 4790 0790119

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012 Rollag kommune Vinner fotokonkurranse Foto: Narve Lid Rådmannens årsrapport Mars 2013 INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten

Detaljer

Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.

Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune. kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.no Årsmelding for kommune Ansvarlig utgiver: kommune Redaktør: Bård Fagerbakk

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2013

Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Vedtatt av kommunestyret 19.06.2014, Sak 27/14 DEL1:... 4 ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 LIKVIDITET... 4 Arbeidskapital... 4 Arbeidskapitalens driftsdel... 5 DRIFTSRESULTATET...

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2009 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Skolene 23 Barnehagene

Detaljer

Overhalla kommune. Årsberetning 2014

Overhalla kommune. Årsberetning 2014 kommune - positiv, frisk og framsynt Årsberetning 2014 - Rådmannens forslag - Innhold INNLEDNING 3 1 ÅRSREGNSKAP 2014 4 1.1 Frie disponible inntekter (1A) 6 1.2 Netto finansinntekter / utgifter (1A) 7

Detaljer

Årsmelding 2012 Side 2

Årsmelding 2012 Side 2 Årsmelding Årsmelding Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK...5 ØKONOMISK RESULTAT...6 DRIFTSREGNSKAPET... 6 INVESTERINGSREGNSKAPET...15 BALANSEN...19 FINANSFORVALTNING...22 MEDARBEIDERE...

Detaljer

Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.

Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune. kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.no Årsmelding for kommune Ansvarlig utgiver: kommune Redaktører: Gerd

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2010

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2010 Hammerfest Kommune Årsrapport 2010 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2010... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 ORGANISASJON... 7 VISJON, STRATEGI OG MÅL... 8 ØKONOMI...12 MEDARBEIDERE...34

Detaljer

HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING 2011

HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.no Årsmelding for kommune Ansvarlig utgiver:

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering...

Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering... Årsmelding 2014 1 Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering:... 5 DEL 3 Oppnådde resultater

Detaljer

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 1 SEL KOMMUNE ÅRSMELDING Foto: Scanpix oversiktsbilde Otta sentrum 10. juni. 2 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Administrasjonssjefens kommentar 4 Ordførerens kommentar - det politiske år 6 Kommunens

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 Kulturskolens 30-års jubileum. Foto Søvesten 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 5 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 7 Regnskapsskjema 1A... 7 Regnskapsskjema 1B... 8

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

Årsmelding 2009. Eidsvoll kommune Eidsvoll kommune

Årsmelding 2009. Eidsvoll kommune Eidsvoll kommune Årsmelding 2009 2009 Eidsvoll kommune Eidsvoll kommune 2 Årsmelding for 2009 Rådmannen legger med dette fram årsmelding for 2009 for Eidsvoll kommune. Årsmeldingen skal gi kommunestyret tilbakemelding

Detaljer