Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 Noter til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 Noter til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2002

2 Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s. 27 Årsberetning 2002 Det globale markedet for telekomutstyr fortsatte å falle i 2002, med økende press på priser og marginer. Denne utviklingen har begrenset inntekter og overskudd for alle leverandører av telecom power. Elteks salgsinntekter falt med 41 % sammenlignet med året før. En betydelig del av dette skyldtes styrkingen av den norske kronen. Justert for valutaeffekter var nedgangen i salgsinntekter 32 %. Sammenlignet med en antatt nedgang i totalmarkedet på mellom %, indikerer dette at Eltek minst opprettholdt sin markedsandel i Dette understreker, etter Styrets mening, styrken i Elteks fokuserte strategi og forretningsmodell. Erik Thorsen, Styreformann Alain F. Angelil William H. Crown Joe T. Ford

3 Under de rådende markedsforholdene fortsatte Eltek å arbeide aktivt på to fronter; maksimere inntektsmulighetene og redusere kostnadene. På begge områder kan selskapet vise til en viss suksess. Tross det negative resultatet, oppnådde selskapet positiv kontantstrøm gjennom reduksjon av arbeidskapital. En rekke viktige kontrakter ble inngått i tøff konkurranse med andre leverandører. Personal- og andre driftskostnader ble redusert med 26 % sammenlignet med Resultater. Salgsinntektene i 2002 ble MNOK 888,4 (1 498,7). Styrkingen av den norske kronen sto for 9 % av reduksjonen i salgsinntekter på 41 %. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var MNOK 33,0 (72,9), driftsresultatet var MNOK 64,0 (22,2), resultat før skatt MNOK 76,1 (7,1) og årets resultat MNOK 71,3 (2,3). Alle sammenlignbare tall for 2001 (i parentes) er eksklusive engangskostnader (MNOK 619,7 i 2001). Resultat pr. aksje var NOK 2,96 (-0,09). Ordreinngangen i 2002 ble MNOK 879 (1 270), en reduksjon på 31 % sammenlignet med Ordrereserven ved årsskiftet var MNOK 132 (141). Eltek-konsernets egenkapital er spredt over alle selskapene i gruppen og ble påvirket av styrkingen av den norske valutaen relativt til de lokale valutaene. Valutaeffekten på egenkapitalen ble MNOK -92,9. Pr. 31. desember 2002 utgjorde egenkapitalen MNOK 305,8, tilsvarende en egenkapitalandel på 39,6 %. Netto rentebærende gjeld ble redusert med MNOK 48,4 til MNOK 97,6 ved årsskiftet. Likvide midler inkludert ubenyttede kassekredittrammer, utgjorde MNOK 244. I morselskapets regnskap er aksjene i datterselskapene Eltek Energy AS og Eltek Energy, LLC (tidligere Power Conversion Products, LLC) nedskrevet med MNOK 501. Hoveddelen av nedskrivningen relaterer seg til Eltek Energy, LLC, og reflekterer reduksjonen i aksjenes verdi sammenlignet med verdien da de to selskapene ble fusjonert i Etter nedskrivningen tilsvarer morselskapets egenkapital markedsverdien av utestående aksjer ved utgangen av Goodwill relatert til Eltek Energy, LLC ble skrevet ned i konsernregnskapet i Årets resultat i morselskapet, etter nedskrivningen av aksjer, var MNOK 490,0 (1,4). Egenkapitalen pr. 31. desember 2002 var MNOK 587,4 (1 077,4). Fri egenkapital pr. 31. desember 2002 var NOK 0. Etter Styrets mening har Eltek en tilfredsstillende finansiell stilling. Styret bekrefter at regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift, i henhold til regnskapslovens paragraf 3-3. Strategiske mål. Elteks visjon er å være en anerkjent leder og drivkraft innen det globale telecom power-markedet. Eltek er i dag et internasjonalt selskap som er godt posisjonert for å betjene lokale, regionale og globale operatører og utstyrsleverandører i Europa, Nord-Amerika og Asia/Pacific. Elteks visjon og strategi er basert på tydelige demografiske og teknologiske trender som peker mot økt og mer avansert bruk av både fastnett- og mobilbasert telekommunikasjon, og dermed et behov for kontinuerlig utvidelse og oppgradering av kommunikasjonsnettverkene. Selskapet konsentrerer seg om strømforsyning til slike nettverk, og drar nytte av sin betydelige ekspertise og erfaring når det gjelder strømforsyning generelt, og strømforsyning til telekommunikasjon spesielt. 3

4 Tross den negative markedsutviklingen de siste par årene og liten utsikt til snarlig bedring, holder Eltek fast ved sin strategi. Etter Styrets mening danner den det beste utgangspunktet for å konkurrere effektivt og vinne andeler i det som fremdeles er et stort marked. Et sterkt fokus på forskning og utvikling står sentralt i strategien. Dette gjør selskapet i stand til å stadig utvikle og tilby kraftigere og mer kostnadseffektive produkter og løsninger. Et annet viktig element er kontinuerlig utvikling av selskapets salgsstyrke, for å øke slagkraften i markedet og møte behovene til eksisterende og potensielle kunder. Outsourcing av arbeidsintensiv produksjon for å opprettholde konkurransedyktige priser er et tredje viktig element. I tillegg gir en fleksibel organisasjonsstruktur evne til raskt å tilpasse seg nye markedstrender, muligheter og utfordringer. De store endringene i Elteks kundemasse de siste årene er et eksempel på dette; flere av de største kundene i 2000 har enten gått konkurs eller redusert sine investeringer i infrastruktur til et minimum. Disse kundene var typisk nykommere og utfordrere i "den nye økonomien". De inntekter disse representerte, blir nå erstattet med inntekter fra en rekke nye kunder. Endringen reflekterer også selskapets innsats for å bygge nære og langsiktige forbindelser med større, strategiske kunder som alle er involvert i større infrastrukturprosjekter og som kjøper produkter og tjenester fra et begrenset antall godkjente leverandører. Bedriftskulturen er en annen av Elteks styrker. Tross det betydelige presset organisasjonen har blitt utsatt for de siste to årene med restrukturering og nedbemanning, preges den av vitalitet og konkurranselyst. Konkurranseånden er i stor grad et resultat av selskapets tradisjon som en uavhengig utfordrer i en markedssektor som tradisjonelt har vært dominert av større aktører. Reduserte driftskostnader. De svake markedsforholdene og tilhørende lavere inntekter har gjort det nødvendig med et fortsatt sterkt fokus på kostnadsreduksjoner gjennom året. Personal- og andre driftskostnader ble redusert med 26 % sammenlignet med året før. Antall ansatte ble redusert med 131, til 559 ved utgangen av året. Parallelt med bemanningsreduksjonene ble også en ny organisasjonsstruktur innført mot slutten av året, med enklere rapporteringslinjer og sterkere fokus på produktutvikling og salg. Dette gjorde også ytterligere kostnadsreduksjoner mulig uten å svekke selskapets slagkraft på salgs- og teknologisiden. Arve Johansen Edward S. Weil, jr. Inge Forseth Paal Lauritzen 4

5 En prosess ble startet i andre halvår for å utrede mulighetene for ytterligere kostnads- og effektivitetsgevinster ved mer omfattende outsourcing. Selskapet har allerede satt ut produksjon av likerettere og andre komponenter til spesialiserte produsenter med høye volumer og lave kostnader pr. enhet. Neste skritt vil være å outsource systemsammenstilling. Målet er å redusere kostnadene ytterligere og konsentrere egne ressurser om utvikling og salg av teknologisk ledende produkter og løsninger. Regional markedsutvikling. Markedet i Europa var svakt i Dette ble også reflektert i Elteks salgsinntekter, som falt med 34 % sammenlignet med året før. Investeringer i andre generasjons mobilteknologi var lave, samtidig som de forventede nyinvesteringene i tredje generasjons nettverk (3G) for en stor del ble utsatt. Tross begrenset utbygging av 3G nettverk, fikk Eltek flere 3G-relaterte kontrakter. Selskapet har et produktspekter og en organisasjon som er godt posisjonert for å dra nytte av en fortsatt utbygging av 3G-nettverk i Europa. Salget i regionen Europa, Midt-Østen og Afrika utgjorde MNOK 349, tilsvarende 39 % av Elteks totale salgsinntekter. Nedgangen har vært minst tydelig i Asia. Det er fremdeles et betydelig potensial for ytterligere utbredelse av mobilkommunikasjon i denne tett befolkede delen av verden, og det er fremdeles vekst i privat kjøpekraft. Eltek er godt posisjonert for å utnytte fremtidige muligheter, som markedsleder i Sør-Øst Asia, en av de ledende aktørene i Australia og med en betydelig virksomhet i Kina. Selskapet har også vunnet viktige kontrakter i India, som er blitt åpnet for private utbyggere av telekommunikasjonsnettverk. Salgsutviklingen i Asia/Pacific var positiv i 2002 med unntak av Kina, og utgjorde MNOK 312, tilsvarende 35 % av totale salgsinntekter. Teknologi og forretningsutvikling. Det har lenge vært Elteks ambisjon å styrke posisjonen som leverandør av power-løsninger til store utstyrsleverandører og til militære anvendelser. Innsatsen på disse områdene ble intensivert i 2002, kanalisert gjennom en egen enhet for OEM/forretningsutvikling. Dette har resultert i to globale godkjenninger som åpner muligheten for omfattende OEM-kontrakter over hele verden. Eltek vil fortsatt ha et sterkt fokus på OEM-markedet, både i privat og militær sektor. Det amerikanske markedet var vanskelig også i 2002, men det er fremdeles det største og viktigste telekommarkedet i verden. Det kjennetegnes av relativt få, men svært store eiere av infrastruktur, og alle disse fortsatte å redusere sine investeringer gjennom året. En av Elteks største kunder stoppet tilnærmet alle innkjøp i en periode. Elteks svar på denne utfordringen har vært å intensivere anstrengelsene for å vinne kontrakter og bygge relasjoner med nye, store kunder. Salgsinntektene i Amerika utgjorde MNOK 227, eller 26 % av totale salgsinntekter. På teknologiområdet fortsatte Eltek å fokusere på innovasjon og produktutvikling, med utgangspunkt i posisjonen som teknologileder. Det mest fremtredende eksemplet i 2002 var lanseringen av Flatpack-likeretteren, en kompakt, kraftig og prisgunstig enhet som er en fleksibel byggekloss i både OEM og standardiserte strømforsyningssystemer. 5

6 Organisasjon, helse, miljø og sikkerhet. Tilpasningen til vanskelige markedsforhold har naturlig nok stilt organisasjonen overfor store utfordringer i løpet av året. Behovet for nedskalering og restrukturering har imidlertid blitt møtt med stor forståelse i alle deler av organisasjonen, og Styret anerkjenner de viktige bidragene som er gitt av medarbeidere over hele verden i denne krevende prosessen. et har hovedkontor i Drammen, og har datterselskaper i Europa, Nord-Amerika og Asia/Pacific. Styret er seg bevisst selskapets ansvar overfor interessenter over hele verden, spesielt ansatte og forretningsforbindelser. Selskapet har som mål å skape et miljø som fremmer faglig og personlig uvikling. Effektiv og åpen kommunikasjon på tvers av kulturelle og geografiske grenser er svært viktig for å skape en enhetlig kultur bygd på selskapets verdigrunnlag: teknologisk ambisjon, konkurranseinnstilling og kulturell sensitivitet. Disse verdiene reflekterer også forpliktelser når det gjelder like muligheter for alle ansatte, respekt for lokale tradisjoner og oppfølging av lokal lovgivning når det gjelder ansattes rettigheter, helse, sikkerhet og generell forretningsdrift. Eltek har også et sterkt fokus på kvalitet i både produkter og forretningsprosesser. I 2002 ble Elteks virksomhet i Norge sertifisert i henhold til standarden ISO Sykefraværet i Norge var 6,2 (7,6) %. Det var ingen ulykker som førte til alvorlig skade eller dødsfall i noen av Elteks selskaper rundt om i verden. Effekten av Elteks virksomhet på miljøet er først og fremst knyttet til håndtering av elektronisk avfall i tillegg til "normale" effekter som følger av den type virksomhet Eltek driver, dvs. energi- og vannforbruk, CO 2 -utslipp som følge av transport av produkter, reisevirksomhet osv. Elektronisk avfall håndteres på en miljømessig forsvarlig måte, i tråd med lokale ordninger for resirkulering. Selskapets miljøpolicy stadfester en ambisjon om å redusere miljøpåvirkningen av selskapets aktiviteter så mye som mulig. Utsikter. Etter selskapets sterke fokus på restrukturering de siste to årene, har Eltek maktet å redusere driftskostnadene ved utgangen av 2002 til et nivå som gir break-even driftsresultat før avskrivninger, basert på nåværende inntekts- og marginnivåer. Telecom power-markedet vil imidlertid fortsatt være utfordrende, og det er ikke ventet vekst i Basert på nye kontrakter, prospekter under bearbeiding, konkurransedyktige produkter og en konkurranseorientert organisasjon, er Styret trygg på at Eltek er godt posisjonert for å utnytte de muligheter som markedet gir i tiden som kommer. Disponering av årsresultat. Eltek ASA oppnådde et årsresultat på MNOK 490,0 (1,4) i Styret foreslår at MNOK 159,2 overføres fra overkursfond og MNOK 330,8 overføres fra annen egenkapital. Drammen, 31. desember 2002/6. februar 2003 Styret for Eltek ASA Erik Thorsen Styreformann William H. Crown Arve Johansen Alain F. Angelil Edward S. Weil, jr. Joe T. Ford Inge Forseth Paal Lauritzen Morten F. Angelil sjef 6

7 resultatregnskap konsern Beløp i NOK Note Salgsinntekter Varekostnader Personalkostnader Avskrivning varige driftsmidler Avskrivning og nedskrivning goodwill Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Andel av resultat i tilknyttede selskaper Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skatt, videreført virksomhet Skatt, videreført virksomhet Årets resultat, videreført virksomhet Avhendet virksomhet Resultatdelingsplan Skatt vedrørende avhendet virksomhet Skatt på resultatdelingsplan Årets resultat Minoritetsinteresser, videreført virksomhet Minoritetsinteresser, avhendet virksomhet EPS (NOK) 24-2,96-22,11 12,05 Utvannet EPS (NOK 24-2,96-22,11 11,81 Kontant EPS (NOK) 24-2,75-1,36 13,83 EBITDA regnskap 7

8 balanse konsern Beløp i NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Aksjer i tilknyttede selskaper 6, Aksjer og andeler i andre foretak Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler regnskap

9 Beløp i NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Drammen, 31. desember 2002/6. februar 2003 Styret for Eltek ASA Erik Thorsen Styreformann William H. Crown Arve Johansen Alain F. Angelil Edward S. Weil, jr. Joe T. Ford Inge Forseth Paal Lauritzen Morten F. Angelil sjef regnskap 9

10 kontantstrøm konsern Beløp i NOK Note Kontantstrøm fra virksomheten Årets resultat Ordinære av- og nedskrivninger Gevinst og tap ved avhendelse Endring utsatt skatt Resultat tilknyttede selskaper Endring i varebeholdning, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Investeringer i konsoliderte selskaper Investeringer i aksjer Salg av varige driftsmidler (salgssum) Netto kontantstrøm fra avhendet virksomhet Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gjeld Endring i pensjonsforpliktelser Innbetaling av egenkapital Utbetaling av utbytte Andre egenkapitaltransaksjoner Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning regnskap

11 noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsstandarder ets og konsernets regnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for utarbeidelsen Regnskapet er utarbeidet etter historisk kost prinsippet. Konsolideringsprinsipper regnskapet omfatter morselskapet Eltek ASA og de selskapene Eltek ASA kontrollerer. Kontroll anses å foreligge når Eltek ASA, enten direkte eller indirekte, eier mer enn 50 % av de stemmeberettigede aksjer og kan utøve bestemmende innflytelse over de finansielle og operasjonelle beslutninger, slik at økonomiske fordeler fra dette kan tilfalle konsernet. Minoritetenes andel av egenkapital og resultat presenteres på egne linjer i resultatregnskapet og balansen. Sammenslåingen av Eltek og Power Conversion Products (PCP) i 2000 ble regnskapsført som kontinuitetssammenslåing. Effekten av dette regnskapsprinsippet er at regnskapsførte verdier for Eltek og PCP er slått sammen. Oppkjøp regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Selskaper som er kjøpt opp eller avhendet i løpet av regnskapsåret er medtatt i konsernregnskapet henholdsvis fra oppkjøpsdato og frem til avhendelsesdato. Avhendet virksomhet er klassifisert på egen linje i resultatregnskapet. Investeringer i tilknyttede selskaper (vanligvis eierandeler på mellom 20 % og 50 % av et selskap) hvor konsernet utøver betydelig innflytelse, regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. mellomværende og konserninterne transaksjoner, herunder internfortjeneste og urealisert gevinst og tap, er eliminert i konsernregnskapet. regnskapet er utarbeidet ved å bruke konsistente regnskapsprinsipper for sammenlignbare transaksjoner og andre sammenlignbare omstendigheter for de selskaper som inngår i konsernet. Finansielle eiendeler og gjeld Finansielle eiendeler og gjeld som er regnskapsført i balansen inkluderer kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer og andre kortsiktige og langsiktige fordringer, lån og investeringer. Regnskapsprinsippene for registrering og måling av disse finansielle eiendeler og gjeldsposter er omtalt i de respektive postenes regnskapsprinsipper i denne noten. Sikring av valutarisiko Selskapet bruker opsjonskontrakter og valutaterminkontrakter for å redusere risikoen ved eksponering i utenlandsk valuta. Gevinst og tap på kontrakter brukt i sikringsøyemed regnskapsføres som inntekt eller kostnad motsvarende den sikrede posisjonen. Varebeholdning Varebeholdning, inkludert varer i arbeid, verdsettes til laveste av kostpris og virkelig verdi etter avsetning for ukurans. Virkelig verdi måles som salgspris ved ordinært salg med fradrag for klargjøring, markedsføring og distribusjon. Kostpris er fastsatt basert på veid gjennomsnittskost for innkjøpsperioden. For ferdigproduserte varer inkluderer kostpris også en allokert andel av faste og variable indirekte kostnader. Ikke realiserbare varer er fullt ut avskrevet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er regnskapsført til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og akkumulerte nedskrivninger. Når varige driftsmidler selges eller tas ut av bruk, tas kostpris og akkumulerte avskrivninger ut av regnskapet, og gevinster eller tap fra dette resultatføres. Avskrivninger beregnes lineært etter følgende estimerte levetider: Bygninger 5 50 år Anlegg og maskiner 3 10 år Inventar og kontormaskiner 3 10 år Den økonomiske levetiden og avskrivningsmetoden blir gjennomgått jevnlig for å sikre at metoden og avskrivningsperioden gjenspeiler forventet økonomisk levetid for driftsmidlene. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter omfatter kontantbeholdning og bankinnskudd. Kontantekvivalenter er kortsiktige, likvide investeringer som lett kan konverteres til et på forhånd kjent beløp innen utløpet av tre måneder, og hvor risikoen er liten for verdisvingninger innen samme tidsrom. Fordringer Fordringer er regnskapsført til pålydende med fradrag for avsetning for usikre fordringer. Nedskrivning av eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes med hensyn til nedskrivningsbehov ved spesielle hendelser eller ved endringer i omstendigheter som indikerer at den regnskapsførte verdi av et anleggsmiddel har vært gjenstand for et verdifall som ikke er forbigående. Nedskrivningen resultatføres i den perioden denne identifiseres og reduserer den balanseførte verdien av eiendelen med tilsvarende beløp. Ved beregning av verdifall måles den balanseførte verdi av eiendelen mot den høyeste av eiendelens netto salgsverdi og verdi ved fortsatt bruk. 11

12 Reversering av nedskrivninger fra tidligere år regnskapsføres når det finnes indikasjoner på at verdifallet ikke lenger er reelt, eller er redusert i størrelse. Reverseringen resultatføres. Regnskapsføring av leasing Finansiell leasing Selskapet balansefører finansielle leasingkontrakter som eiendeler og gjeld i balansen med et beløp tilsvarende driftsmidlets virkelige verdi på tidspunkt for kontraktsinngåelsen eller, hvis dette er lavere, netto nåverdi av de fremtidige minimumsbetalinger knyttet til leasingavtalen. En finansiell leasingavtale medfører regnskapsføring av såvel avskrivninger tilknyttet den balanseførte eiendelen som finanskostnader. Avskrivningsplanen for leasede eiendeler samsvarer med avskrivningsplanen for eide eiendeler. Operasjonell leasing Leasing av eiendeler der utleier beholder det vesentligste av risiko og kontroll klassifiseres som operasjonell leasing. Leasingkostnadene under operasjonell leasing fordeles lineært over leasingperioden. Goodwill Merverdi utover anskaffelseskost som kan tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapene på oppkjøpstidspunktet, regnskapsføres som goodwill i balansen. Goodwill regnskapsføres til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningsperioden fastsettes på oppkjøpstidspunktet basert på antatt økonomisk levetid og utgjør fra 10 til 15 år, avhengig av det enkelte selskaps finansielle utvikling og markedsposisjon. Det gjøres en vurdering av fremtidig inntjeningspotensial for den balanseførte goodwillpost ved utgangen av hver regnskapsperiode. Forsknings- og utviklingskostnader Forsknings- og utviklingskostnader resultatføres etter hvert som disse påløper. Inntektsføring Inntekter regnskapsføres netto etter fradrag for rabatter og omsetningsskatter, og registreres på det tidspunkt leveransen har funnet sted og risikoen er overført til kunden. Inntekter fra løpende tjenesteleveranser registreres etter hvert som tjenestene leveres. Ved avhendelse av utenlandsk datterselskap vil den akkumulerte omregningsdifferansen som relaterer seg til dette selskapet inntektsføres eller kostnadsføres i samme periode som gevinst eller tap fra avhendelsen resultatføres. Ytelser til ansatte Ytelsesplaner ets selskaper i Norge har kollektive pensjonsordninger som omfatter alle ansatte. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser estimeres på basis av lineær opptjening og under forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidige lønnsjusteringer, pensjoner, fremtidig avkastning på pensjonsmidlene, antatt levetid, pensjonsalder mv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi og reduserer netto pensjonsforpliktelser i balansen. Effekt av endringer i pensjonsplanene fordeles over den forventede gjenværende opptjeningstid. Estimatendringer, endring i forutsetninger og beregningsavvik som overstiger 10 prosent av den høyeste av størrelsene pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler, periodiseres over gjenværende opptjeningstid. Tilskuddsplaner I tillegg til de ytelsesplaner som er omtalt ovenfor har flere selskap tilskuddsplaner basert på lokal praksis og regelverk. Tilskudd kostnadsføres i den periode betalingen vedrører. Opsjoner Styremedlemmer, ledelse og andre ansatte er tildelt opsjoner som gir rett til å tegne aksjer i selskapet. Lønnselementet beregnes på tildelingstidspunktet som forskjellen mellom aksjenes markedsverdi og innløsningskurs. Arbeidsgiveravgift for ordningen beregnes av forskjellen mellom aksjenes markedsverdi på balansetidspunktet og innløsningskurs. Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres som lønnskostnad over opptjeningsperioden. Skatter Skattekostnaden omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt kalkuleres ved å bruke gjeldsmetoden. Utsatt skatt reflekterer netto skatteeffekter av midlertidige forskjeller knyttet til regnskapsmessige og skattemessige verdier av de enkelte eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel og utsatt skatt beregnes ved å bruke skattesatser på balansedagen. Beregningen av utsatt skattefordel og utsatt skatt reflekterer således den forventede skatteeffekten av forskjellen mellom regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler. Utenlandsk valuta Kontanter og bankinnskudd, fordringer, kortsiktig gjeld og lån i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Regnskapene til de konsoliderte datterselskaper er omregnet ved bruk av balansedagens kurs for balansen og gjennomsnittskursen for perioden for resultatregnskapet. Omregningsdifferansene er regnskapsført direkte mot egenkapitalen. Utsatt skattefordel og utsatt skatt regnskapsføres uavhengig av når de midlertidige forskjeller forventes å reversere. Utsatt skattefordel balanseføres når det er tilstrekkelig sannsynlig at skattefordelen kan utnyttes. På hver balansedag blir utsatt skattefordel og utsatt skatt beregnet basert på de midlertidige forskjeller som foreligger på dette tidspunkt. Selskapet balansefører utsatte skattefordeler som tidligere ikke er regnskapsført i den grad det 12

13 er tilstrekkelig sannsynliggjort at disse vil kunne utnyttes. Tilsvarende vil utsatte skattefordeler som er balanseført i tidligere perioder reverseres dersom kriteriene for balanseføring ikke lenger anses oppfylt. Skatt og utsatt skatt regnskapsføres direkte mot egenkapitalen i tilfeller hvor skatteposten har oppstått som en konsekvens av at poster er ført direkte mot egenkapitalen. Herunder vil være poster knyttet til korrigering av inngående balanse som følge av endring av regnskapsprinsipp som er korrigert tilbake i tid, eller korreksjon som følge av faktiske feil i tidligere perioder. Klassifisering i balansen Eiendeler som er ment å skulle være til langsiktig eie eller bruk, klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer som forfaller innen ett år etter transaksjonen, klassifiseres som omløpsmidler. Tilsvarende kriterier gjelder for selskapets gjeldsposter. Resultat pr. aksje (EPS) Resultat pr. aksje beregnes ved å dividere majoritetens andel av periodens resultat med et veid gjennomsnitt av antall ordinære aksjer for perioden. Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje justeres det gjennomsnittlige vektede antallet ordinære aksjer med alle opsjoner som har potensiell utvanningseffekt. Opsjoner som har utvanningseffekt medregnes som aksjer fra tildelingstidspunktet. Kontantresultat pr. aksje beregnes ved å dividere majoritetens andel av periodens resultat med tillegg av goodwillavskrivninger med veid gjennomsnitt av antall ordinære aksjer for perioden. NOTE 2 KONSERNSTRUKTUR ELTEK ASA ELTEK ENERGY AS, NORGE 100 % ELTEK ENERGY, LLC, USA 100 % ELTEK ENERGY (UK) LTD. 100 % ELTEK ENERGY FRANCE S.A. 100 % PCP INTERNATIONAL DE MEXICO 100 % BEIJING PCP CO. LTD., KINA 51 % ELTEK-S.F.E.E. S.A., FRANKRIKE 100 % UNITECH AS, NORGE 100 % OOO ELTEK, RUSSLAND 100 % ELTEK HOLDING AB, SVERIGE 100 % ELTEK ENERGY AB, SVERIGE 71 % ELTEK ENERGY PTE. LTD., SINGAPORE 95 % GERTEK STROMV., GMBH, TYSKLAND 67 % Aksjene i Beijing PCP Co. Ltd er delvis eid av Eltek ASA (6 %) og delvis av Eltek Energy, LLC (45 %). Stemmerettsandelen er lik eierandelen i alle selskaper. ELTEK ENERGY LTD., HONG KONG 61 % ELTEK ENERGY CVI LTD. 100 % ELTEK ENERGY TECHNOLOGY LTD., KINA 100 % ELTEK SGS PVT. LTD., INDIA 51 % ELTEK PACIFIC PTY. LTD., AUSTRALIA 51 % ELTEK POLSKA SP.Z.OO, POLEN 51 % MGTEK ENERGY SYSTEMS SAS, FRANKRIKE 50 % COMPOWER AS, NORGE 34 % MICROPOWER FORV. AB, SVERIGE 34 % 13

14 NOTE 3 PROFORMA 2001 TALL I 2001 ble engangskostnader på belastet resultatregnskapet. Dette inkluderte nedskrivning av goodwill ( ), samt avsetninger for tap på fordringer (39 886), ukurans (69 085) og restrukturering (30 715). Salgsinntekter Varekostnader Personalkostander Avskrivning varige driftsmidler Avskrivning goodwill Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Skatt Årets resultat Minoritetsinteresser EPS (NOK) -0,09 EBITDA NOTE 4 OPPKJØP Eltek signerte i 2001 en joint venture avtale med den franske UPS leverandøren MGE UPS Systems. Joint venture selskapet MGTEK Energy Systems, som eies med 50 % av hver av partene, ble formelt etablert i begynnelsen av Kostpris for Elteks 50 % andel var 233. I tillegg har Eltek betalt sin andel av kostnadene i MGTEK i løpet av 2002, og totalt har blitt kostnadsført i resultatregnskapet. Eltek har i 2002 anskaffet ytterligere 20 % av aksjene i Eltek Energy AB (tidligere Tripod AB) til kostpris 248. Goodwill i forbindelse med oppkjøpene er vist i Note 6. NOTE 5 SALGSINNTEKTER ETTER GEOGRAFISK REGION Amerika EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) Kina Asia/Pacific Sum salgsinntekter

15 NOTE 6 GOODWILL Eltek Eltek Eltek- Eltek Eltek Eltek Eltek Energy, Energy Unitech S.F.E.E. Energy Pacific Energy Energy BPCP Co Goodwill i datterselskaper LLC (UK) Ltd AS S.A. Pte Ltd Pty Ltd Ltd AB Ltd Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanser Regnskapsført pr Regnskapsført verdi pr Årets avskrivning Årets nedskrivning Avskrivningssats 7 % 10 % 10 % 10 % 10 % Nedskrivningen av goodwill i Eltek Pacific Pty Ltd og Eltek Energy AB er reduksjon i estimert betinget vederlag (earn-out) til selgerne. Dette er kompensert for med en tilsvarende reduksjon i forpliktelsen som ble avsatt på oppkjøpstidspunktet. Nedskrivning ført i resultatregnskapet for 2002 er dermed 0. Micropower Goodwill i tilknyttede selskaper Compower AS Forv. AB Totalt Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger Regnskapsført verdi pr Årets avskrivning Avskrivningssats 10 % 10 % NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar, Maskiner kontor- Bygninger og anlegg utstyr o.l. Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Akkumulerte avskrivninger Omregningsdifferanser Regnskapsført verdi pr Regnskapsført verdi pr Årets avskrivning Avskrivningssats 2 20 % % % Gevinst ved avhendelse

16 Inventar, kontor- Bygninger utstyr o.l Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang Akkumulerte avskrivninger Regnskapsført verdi pr Regnskapsført verdi pr Årets avskrivning Avskrivningssats 10 % % Regnskapsførte verdier ovenfor inkluderer følgende finansiell leasing Balanseført Kostnad Kontrakts- Balanseført Kostnad Kontrakts- Finansiell leasing pr utløp pr utløp Maskiner og utstyr Inventar, kontorutstyr o.l Totalt Langsiktig gjeld på relatert til leasing er regnskapsført som Annen langsiktig gjeld i balansen. Kostnad Kontrakts- Kostnad Kontrakts- Operasjonell leasing 2002 utløp 2002 utløp Maskiner og utstyr Inventar, kontorutstyr o.l Eiendommer Totalt Selskapet har ingen avtale om overtagelse av driftsmidler etter utløp av leieperioden. Eltek ASA står ansvarlig for leieavtaler vedrørende diverse maskiner/løsøre og biler som benyttes i datterselskapet Eltek Energy AS. Årlig leiesum er og avtalene utløper i perioden NOTE 8 AKSJER Herav Andel av Årets Andel Årets Aksjer i tilknyttede Andel Anskaff. verdi pr. andel Andre av verdi avskrivning Goodwil selskaper Land i % kost av resultat endringer pr av goodwill pr Micropower Forv. AB Sverige 34 % MGTEK Energy Systems SAS Frankrike 50 % Compower AS Norge 34 % Sum aksjer i tilknyttede selskaper Andre endringer inkluderer utbytte og valutaomregningseffekter. Andel Regnskapsført Regnskapsført Aksjer i andre selskaper Land i % verdi pr verdi pr Vensafe AS Norge 1,9 % Eltek Energy (M) SDN.BHD Malaysia 19,0 % 253 MGTEK Energy Systems SAS Frankrike 50,0 % 233 Sum aksjer i andre selskaper

17 Andel Regnskapsført Aksjer i datterselskaper Land i % verdi pr Eltek Energy AS Norge 100 % Eltek Energy, LLC USA 100 % Beijing PCP Co. Ltd Kina 6 % Sum aksjer i datterselskaper Aksjer i Eltek Energy, LLC og Eltek Energy AS er i 2002 nedskrevet med henholdsvis og Etter denne nedskrivningen på er det samsvar mellom morselskapets egenkapital og markedsverdien av selskapets utestående aksjer ved utgangen av NOTE 9 FORDRINGER OG LÅN TIL SELSKAPER I KONSERNET Langsiktige fordringer Kortsiktige fordringer Sum konsernfordringer gjeld NOTE 10 VAREBEHOLDNING Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Sum varebeholdning Avsetning for ukurans og lav omløpshastighet inkludert ovenfor NOTE 11 KUNDEFORDRINGER Kundefordringer Avsetning for usikre fordringer Sum kundefordringer NOTE 12 FINANSIELLE INSTRUMENTER Opsjonskontrakter og valutaterminkontrakter pr Beløp Valuta Kjøp/Salg Type kontrakt Utløp i valuta Valutakurs GBP Salg Termin ,59 14,11 Salg Salgsopsjon 1) ,57 EUR Salg Salgsopsjon 1) ,87 8,07 USD Salg Salgsopsjon 1) ,40 9,93 1) Banken har en opsjon på å kjøpe det dobbelte beløp til samme kurs. Ovennevnte kontrakter er inngått for å sikre fremtidige kontantstrømmer. 17

18 NOTE 13 KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER Bankinnskudd Pengemarkedsfond Sum kontanter og kontantekvivalenter Kassekredittlimit Herav ubenyttet kassekreditt Ingen bankkonti er bundne, ettersom det er stillet bankgaranti for skattetrekksmidler. NOTE 14 EGENKAPITAL Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser pr Minoriteters andel av resultat Salg/kjøp av minoritetsaksjer/kapitalendringer Utbytte -784 Omregningsdifferanser Minoritetsinteresser Egenkapital Egenkapital pr Emisjon Årets resultat Utbytte Omregningsdifferanser Transaksjonskostnader Kapitalendringer i Eltek Energy, LLC Egenkapital pr Sum egenkapital pr et Egenkapital pr Emisjon Årets resultat Utbytte Egenkapital pr ets aksjekapital pr er NOK , fordelt på aksjer pålydende NOK 1. Det er bare en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett. Styret har fullmakt til å utstede nye aksjer i henhold til opsjonsavtaler med nøkkelpersonell aksjer til kurs NOK 175 med innløsning i mars aksjer til kurs NOK 180 med innløsning i mars aksjer til kurs NOK 205 med innløsning i mars og november aksjer til kurs NOK 30 med innløsning i mars 2003 og mars aksjer til kurs NOK 47 med innløsning i mars 2003 og mars aksjer til kurs NOK 30 med innløsning i mars 2004 og mars aksjer til kurs NOK 39 med innløsning i mars aksjer til kurs NOK 26 med innløsning i mars 2004 og mars Totalt utgjør de tildelte opsjonene aksjer. For alle ovennevnte opsjonsprogrammer kan innløsning av opsjoner utsettes til siste dato for hvert program. 18

19 Videre har Styret fullmakt til å utstede aksjer som vederlag ved fusjon eller oppkjøp av selskaper eller finansiering ved emisjon. Denne fullmakten løper til ordinær generalforsamling i Medlemmer av Styret, konsernsjef og ledende ansatte eier følgende aksjer og opsjoner i selskapet pr (informasjonen om antall aksjer nedenfor inkluderer aksjer lånt ut og ekskluderer lånte aksjer) Navn Funksjon Antall aksjer Antall opsjoner Erik Thorsen Styreformann ) Alain F. Angelil Styremedlem * ) William H. Crown Styremedlem ** ) Joe T. Ford Styremedlem ) Arve Johansen Styremedlem ) Edward S. Weil, jr. Styremedlem *** ) Inge Forseth Styremedlem ) Paal Lauritzen Styremedlem ) Morten F. Angelil sjef ) Jørgen Larsen Finansdirektør **** ) Odd Magne Olsen Vise-konsernsjef ***** ) Lars Jervan Direktør OEM ) Robert Nelson Direktør Americas ) Reidar Hagen Direktør Technology ) Geir Henriksen Direktør Supply ) * aksjer eies av Eltek Holding AS og aksjer eies av Cleo Venture AS, begge selskap kontrollert av Alain F. Angelil, aksjer eies av Wenche Angelil. ** Aksjene eies av CC Industries. *** aksjer eies av Edward S. Weil, jr. Descendant s Trust, aksjer eies av Dia Weil 2002 Trust. **** aksjer eies av Eikrun AS, kontrollert av Jørgen Larsen. ***** 300 saksjer eies av Bodil Tandberg Olsen. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Herav i mars 2003, innløsningskurs NOK 175, pluss i mars 2003 og in mars 2004, innløsningskurs NOK 47. Herav i mars 2003, innløsningskurs NOK 175, pluss i mars 2003 og i mars 2004, innløsningskurs NOK 30, pluss i mars 2003 og i mars 2004, innløsningskurs NOK 47. Herav i mars 2003, innløsningskurs NOK 175, pluss i mars 2003 og i mars 2004, innløsningskurs NOK 47. Herav i mars 2003 og i mars 2004, innløsningskurs NOK 47. Herav i mars 2003 og i mars 2004, innløsningskurs NOK 30, pluss i mars 2004 og i mars 2005, innløsningskurs NOK 30. Herav 100 i mars eller november 2003, innløsningskurs NOK 205, pluss 100 i mars 2003, innløsningskurs NOK 39, pluss 400 i mars 2004 eller mars 2005, innløsningskurs NOK 26. Herav i mars 2003, innløsningskurs NOK 175, pluss i mars 2003 og i mars 2004, innløsningskurs NOK 30. Herav i mars 2003 og i mars 2004, innløsningskurs NOK 30. Herav i mars 2003 og i mars 2004, innløsningskurs NOK 30. Herav i mars 2003 og i mars 2004, innløsningskurs NOK 30. Herav i mars 2003 og i mars 2004, innløsningskurs NOK 30. Herav i mars 2003 og i mars 2004, innløsningskurs NOK 30. Aksjonærer med minimum 1 % eierandel pr (som registrert i VPS) Aksjonær Antall aksjer % andel Salomon Smith Barney ,3 % Eltek Holding ,2 % Credit Agricole Indosuez ,0 % Aksjefondet Gambak ,5 % Skandinaviska Enskilda Banken ,0 % Euroclear Bank ,4 % Nordea Bank Finland ,9 % Tine Pensjonskasse ,8 % 19

20 NOTE 15 PENSJONSFORPLIKTELSER Estimert pensjonskostnad, ytelsesplaner Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse pr Estimert verdi av pensjonsmidler Estimert verdi av pensjonsforpliktelse Netto uamortisert estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse pr Følgende forutsetninger er lagt til grunn Diskonteringsrente 6,0 % Inflasjon/G-regulering 2,5 % Forventet avkastning 7,0 % Pensjonsregulering 2,5 % Lønnsregulering 3,3 % Frivillig avgang 5,0 % Eltek ASA's kollektive ytelsesbaserte pensjonsordning i et forsikringsselskap omfatter 6 ansatte, mens konsernets ordning omfatter 107 ansatte, alle i norske selskaper. Flere andre selskaper i konsernet betaler tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger for ansatte. Pensjonsmidlene i disse ordningene er administrert av uavhengige tredjeparter, og de er holdt utenfor selskapets balanse. NOTE 16 SKATTER Avstemming av skattekostnad Videreført virksomhet Betalbar skatt norske selskaper i resultatregnskap Betalbar skatt utenlandske selskaper i resultatregnskap Endring i utsatt skatt norske selskaper Endring i utsatt skatt utenlandske selskaper Skatt videreført virksomhet i resultatregnskap Redusert betalbar skatt norske selskaper for kostnader ført direkte mot egenkapitalen Redusert betalbar skatt utenlandske selskaper for kostnader ført direkte mot egenkapitalen pluss skatt på resultatdelingsplan Betalbar skatt norske selskaper Betalbar skatt utenlandske selskaper Betalbar skatt, videreført virksomhet Avhendet virksomhet Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skattekostnad, avhendet virksomhet Sum betalbar skatt Avstemming av skatteprosent, videreført virksomhet Betalbar skatt i prosent av resultat før skatt -5,2 % -1,1 % 29,4 % Endring utsatt skatt i prosent av resultat før skatt 11,6 % 13,6 % 4,8 % Skatteprosent på resultat før skatt 6,4 % 12,4 % 34,2 % 20

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Styrets årsberetning s. 1 Resultatregnskap s. 5 Balanse s. 6 Kontantstrøm s. 8 Noter til regnskapet s. 9 Regnskap morselskap s. 24 Revisjonsberetning

Styrets årsberetning s. 1 Resultatregnskap s. 5 Balanse s. 6 Kontantstrøm s. 8 Noter til regnskapet s. 9 Regnskap morselskap s. 24 Revisjonsberetning årsrapport 2001 Styrets årsberetning s. 1 Resultatregnskap s. 5 Balanse s. 6 Kontantstrøm s. 8 Noter til regnskapet s. 9 Regnskap morselskap s. 24 Revisjonsberetning s. 25 styrets årsberetning 2001 2001

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer