Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 Noter til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 Noter til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2002

2 Innhold: Årsberetning 2002 s. 2 Resultatregnskap s. 7 Balanse s. 8 til regnskapet s. 11 Regnskap morselskap s. 26 Revisjonsberetning s. 27 Årsberetning 2002 Det globale markedet for telekomutstyr fortsatte å falle i 2002, med økende press på priser og marginer. Denne utviklingen har begrenset inntekter og overskudd for alle leverandører av telecom power. Elteks salgsinntekter falt med 41 % sammenlignet med året før. En betydelig del av dette skyldtes styrkingen av den norske kronen. Justert for valutaeffekter var nedgangen i salgsinntekter 32 %. Sammenlignet med en antatt nedgang i totalmarkedet på mellom %, indikerer dette at Eltek minst opprettholdt sin markedsandel i Dette understreker, etter Styrets mening, styrken i Elteks fokuserte strategi og forretningsmodell. Erik Thorsen, Styreformann Alain F. Angelil William H. Crown Joe T. Ford

3 Under de rådende markedsforholdene fortsatte Eltek å arbeide aktivt på to fronter; maksimere inntektsmulighetene og redusere kostnadene. På begge områder kan selskapet vise til en viss suksess. Tross det negative resultatet, oppnådde selskapet positiv kontantstrøm gjennom reduksjon av arbeidskapital. En rekke viktige kontrakter ble inngått i tøff konkurranse med andre leverandører. Personal- og andre driftskostnader ble redusert med 26 % sammenlignet med Resultater. Salgsinntektene i 2002 ble MNOK 888,4 (1 498,7). Styrkingen av den norske kronen sto for 9 % av reduksjonen i salgsinntekter på 41 %. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var MNOK 33,0 (72,9), driftsresultatet var MNOK 64,0 (22,2), resultat før skatt MNOK 76,1 (7,1) og årets resultat MNOK 71,3 (2,3). Alle sammenlignbare tall for 2001 (i parentes) er eksklusive engangskostnader (MNOK 619,7 i 2001). Resultat pr. aksje var NOK 2,96 (-0,09). Ordreinngangen i 2002 ble MNOK 879 (1 270), en reduksjon på 31 % sammenlignet med Ordrereserven ved årsskiftet var MNOK 132 (141). Eltek-konsernets egenkapital er spredt over alle selskapene i gruppen og ble påvirket av styrkingen av den norske valutaen relativt til de lokale valutaene. Valutaeffekten på egenkapitalen ble MNOK -92,9. Pr. 31. desember 2002 utgjorde egenkapitalen MNOK 305,8, tilsvarende en egenkapitalandel på 39,6 %. Netto rentebærende gjeld ble redusert med MNOK 48,4 til MNOK 97,6 ved årsskiftet. Likvide midler inkludert ubenyttede kassekredittrammer, utgjorde MNOK 244. I morselskapets regnskap er aksjene i datterselskapene Eltek Energy AS og Eltek Energy, LLC (tidligere Power Conversion Products, LLC) nedskrevet med MNOK 501. Hoveddelen av nedskrivningen relaterer seg til Eltek Energy, LLC, og reflekterer reduksjonen i aksjenes verdi sammenlignet med verdien da de to selskapene ble fusjonert i Etter nedskrivningen tilsvarer morselskapets egenkapital markedsverdien av utestående aksjer ved utgangen av Goodwill relatert til Eltek Energy, LLC ble skrevet ned i konsernregnskapet i Årets resultat i morselskapet, etter nedskrivningen av aksjer, var MNOK 490,0 (1,4). Egenkapitalen pr. 31. desember 2002 var MNOK 587,4 (1 077,4). Fri egenkapital pr. 31. desember 2002 var NOK 0. Etter Styrets mening har Eltek en tilfredsstillende finansiell stilling. Styret bekrefter at regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift, i henhold til regnskapslovens paragraf 3-3. Strategiske mål. Elteks visjon er å være en anerkjent leder og drivkraft innen det globale telecom power-markedet. Eltek er i dag et internasjonalt selskap som er godt posisjonert for å betjene lokale, regionale og globale operatører og utstyrsleverandører i Europa, Nord-Amerika og Asia/Pacific. Elteks visjon og strategi er basert på tydelige demografiske og teknologiske trender som peker mot økt og mer avansert bruk av både fastnett- og mobilbasert telekommunikasjon, og dermed et behov for kontinuerlig utvidelse og oppgradering av kommunikasjonsnettverkene. Selskapet konsentrerer seg om strømforsyning til slike nettverk, og drar nytte av sin betydelige ekspertise og erfaring når det gjelder strømforsyning generelt, og strømforsyning til telekommunikasjon spesielt. 3

4 Tross den negative markedsutviklingen de siste par årene og liten utsikt til snarlig bedring, holder Eltek fast ved sin strategi. Etter Styrets mening danner den det beste utgangspunktet for å konkurrere effektivt og vinne andeler i det som fremdeles er et stort marked. Et sterkt fokus på forskning og utvikling står sentralt i strategien. Dette gjør selskapet i stand til å stadig utvikle og tilby kraftigere og mer kostnadseffektive produkter og løsninger. Et annet viktig element er kontinuerlig utvikling av selskapets salgsstyrke, for å øke slagkraften i markedet og møte behovene til eksisterende og potensielle kunder. Outsourcing av arbeidsintensiv produksjon for å opprettholde konkurransedyktige priser er et tredje viktig element. I tillegg gir en fleksibel organisasjonsstruktur evne til raskt å tilpasse seg nye markedstrender, muligheter og utfordringer. De store endringene i Elteks kundemasse de siste årene er et eksempel på dette; flere av de største kundene i 2000 har enten gått konkurs eller redusert sine investeringer i infrastruktur til et minimum. Disse kundene var typisk nykommere og utfordrere i "den nye økonomien". De inntekter disse representerte, blir nå erstattet med inntekter fra en rekke nye kunder. Endringen reflekterer også selskapets innsats for å bygge nære og langsiktige forbindelser med større, strategiske kunder som alle er involvert i større infrastrukturprosjekter og som kjøper produkter og tjenester fra et begrenset antall godkjente leverandører. Bedriftskulturen er en annen av Elteks styrker. Tross det betydelige presset organisasjonen har blitt utsatt for de siste to årene med restrukturering og nedbemanning, preges den av vitalitet og konkurranselyst. Konkurranseånden er i stor grad et resultat av selskapets tradisjon som en uavhengig utfordrer i en markedssektor som tradisjonelt har vært dominert av større aktører. Reduserte driftskostnader. De svake markedsforholdene og tilhørende lavere inntekter har gjort det nødvendig med et fortsatt sterkt fokus på kostnadsreduksjoner gjennom året. Personal- og andre driftskostnader ble redusert med 26 % sammenlignet med året før. Antall ansatte ble redusert med 131, til 559 ved utgangen av året. Parallelt med bemanningsreduksjonene ble også en ny organisasjonsstruktur innført mot slutten av året, med enklere rapporteringslinjer og sterkere fokus på produktutvikling og salg. Dette gjorde også ytterligere kostnadsreduksjoner mulig uten å svekke selskapets slagkraft på salgs- og teknologisiden. Arve Johansen Edward S. Weil, jr. Inge Forseth Paal Lauritzen 4

5 En prosess ble startet i andre halvår for å utrede mulighetene for ytterligere kostnads- og effektivitetsgevinster ved mer omfattende outsourcing. Selskapet har allerede satt ut produksjon av likerettere og andre komponenter til spesialiserte produsenter med høye volumer og lave kostnader pr. enhet. Neste skritt vil være å outsource systemsammenstilling. Målet er å redusere kostnadene ytterligere og konsentrere egne ressurser om utvikling og salg av teknologisk ledende produkter og løsninger. Regional markedsutvikling. Markedet i Europa var svakt i Dette ble også reflektert i Elteks salgsinntekter, som falt med 34 % sammenlignet med året før. Investeringer i andre generasjons mobilteknologi var lave, samtidig som de forventede nyinvesteringene i tredje generasjons nettverk (3G) for en stor del ble utsatt. Tross begrenset utbygging av 3G nettverk, fikk Eltek flere 3G-relaterte kontrakter. Selskapet har et produktspekter og en organisasjon som er godt posisjonert for å dra nytte av en fortsatt utbygging av 3G-nettverk i Europa. Salget i regionen Europa, Midt-Østen og Afrika utgjorde MNOK 349, tilsvarende 39 % av Elteks totale salgsinntekter. Nedgangen har vært minst tydelig i Asia. Det er fremdeles et betydelig potensial for ytterligere utbredelse av mobilkommunikasjon i denne tett befolkede delen av verden, og det er fremdeles vekst i privat kjøpekraft. Eltek er godt posisjonert for å utnytte fremtidige muligheter, som markedsleder i Sør-Øst Asia, en av de ledende aktørene i Australia og med en betydelig virksomhet i Kina. Selskapet har også vunnet viktige kontrakter i India, som er blitt åpnet for private utbyggere av telekommunikasjonsnettverk. Salgsutviklingen i Asia/Pacific var positiv i 2002 med unntak av Kina, og utgjorde MNOK 312, tilsvarende 35 % av totale salgsinntekter. Teknologi og forretningsutvikling. Det har lenge vært Elteks ambisjon å styrke posisjonen som leverandør av power-løsninger til store utstyrsleverandører og til militære anvendelser. Innsatsen på disse områdene ble intensivert i 2002, kanalisert gjennom en egen enhet for OEM/forretningsutvikling. Dette har resultert i to globale godkjenninger som åpner muligheten for omfattende OEM-kontrakter over hele verden. Eltek vil fortsatt ha et sterkt fokus på OEM-markedet, både i privat og militær sektor. Det amerikanske markedet var vanskelig også i 2002, men det er fremdeles det største og viktigste telekommarkedet i verden. Det kjennetegnes av relativt få, men svært store eiere av infrastruktur, og alle disse fortsatte å redusere sine investeringer gjennom året. En av Elteks største kunder stoppet tilnærmet alle innkjøp i en periode. Elteks svar på denne utfordringen har vært å intensivere anstrengelsene for å vinne kontrakter og bygge relasjoner med nye, store kunder. Salgsinntektene i Amerika utgjorde MNOK 227, eller 26 % av totale salgsinntekter. På teknologiområdet fortsatte Eltek å fokusere på innovasjon og produktutvikling, med utgangspunkt i posisjonen som teknologileder. Det mest fremtredende eksemplet i 2002 var lanseringen av Flatpack-likeretteren, en kompakt, kraftig og prisgunstig enhet som er en fleksibel byggekloss i både OEM og standardiserte strømforsyningssystemer. 5

6 Organisasjon, helse, miljø og sikkerhet. Tilpasningen til vanskelige markedsforhold har naturlig nok stilt organisasjonen overfor store utfordringer i løpet av året. Behovet for nedskalering og restrukturering har imidlertid blitt møtt med stor forståelse i alle deler av organisasjonen, og Styret anerkjenner de viktige bidragene som er gitt av medarbeidere over hele verden i denne krevende prosessen. et har hovedkontor i Drammen, og har datterselskaper i Europa, Nord-Amerika og Asia/Pacific. Styret er seg bevisst selskapets ansvar overfor interessenter over hele verden, spesielt ansatte og forretningsforbindelser. Selskapet har som mål å skape et miljø som fremmer faglig og personlig uvikling. Effektiv og åpen kommunikasjon på tvers av kulturelle og geografiske grenser er svært viktig for å skape en enhetlig kultur bygd på selskapets verdigrunnlag: teknologisk ambisjon, konkurranseinnstilling og kulturell sensitivitet. Disse verdiene reflekterer også forpliktelser når det gjelder like muligheter for alle ansatte, respekt for lokale tradisjoner og oppfølging av lokal lovgivning når det gjelder ansattes rettigheter, helse, sikkerhet og generell forretningsdrift. Eltek har også et sterkt fokus på kvalitet i både produkter og forretningsprosesser. I 2002 ble Elteks virksomhet i Norge sertifisert i henhold til standarden ISO Sykefraværet i Norge var 6,2 (7,6) %. Det var ingen ulykker som førte til alvorlig skade eller dødsfall i noen av Elteks selskaper rundt om i verden. Effekten av Elteks virksomhet på miljøet er først og fremst knyttet til håndtering av elektronisk avfall i tillegg til "normale" effekter som følger av den type virksomhet Eltek driver, dvs. energi- og vannforbruk, CO 2 -utslipp som følge av transport av produkter, reisevirksomhet osv. Elektronisk avfall håndteres på en miljømessig forsvarlig måte, i tråd med lokale ordninger for resirkulering. Selskapets miljøpolicy stadfester en ambisjon om å redusere miljøpåvirkningen av selskapets aktiviteter så mye som mulig. Utsikter. Etter selskapets sterke fokus på restrukturering de siste to årene, har Eltek maktet å redusere driftskostnadene ved utgangen av 2002 til et nivå som gir break-even driftsresultat før avskrivninger, basert på nåværende inntekts- og marginnivåer. Telecom power-markedet vil imidlertid fortsatt være utfordrende, og det er ikke ventet vekst i Basert på nye kontrakter, prospekter under bearbeiding, konkurransedyktige produkter og en konkurranseorientert organisasjon, er Styret trygg på at Eltek er godt posisjonert for å utnytte de muligheter som markedet gir i tiden som kommer. Disponering av årsresultat. Eltek ASA oppnådde et årsresultat på MNOK 490,0 (1,4) i Styret foreslår at MNOK 159,2 overføres fra overkursfond og MNOK 330,8 overføres fra annen egenkapital. Drammen, 31. desember 2002/6. februar 2003 Styret for Eltek ASA Erik Thorsen Styreformann William H. Crown Arve Johansen Alain F. Angelil Edward S. Weil, jr. Joe T. Ford Inge Forseth Paal Lauritzen Morten F. Angelil sjef 6

7 resultatregnskap konsern Beløp i NOK Note Salgsinntekter Varekostnader Personalkostnader Avskrivning varige driftsmidler Avskrivning og nedskrivning goodwill Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Andel av resultat i tilknyttede selskaper Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skatt, videreført virksomhet Skatt, videreført virksomhet Årets resultat, videreført virksomhet Avhendet virksomhet Resultatdelingsplan Skatt vedrørende avhendet virksomhet Skatt på resultatdelingsplan Årets resultat Minoritetsinteresser, videreført virksomhet Minoritetsinteresser, avhendet virksomhet EPS (NOK) 24-2,96-22,11 12,05 Utvannet EPS (NOK 24-2,96-22,11 11,81 Kontant EPS (NOK) 24-2,75-1,36 13,83 EBITDA regnskap 7

8 balanse konsern Beløp i NOK Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Aksjer i tilknyttede selskaper 6, Aksjer og andeler i andre foretak Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler regnskap

9 Beløp i NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Drammen, 31. desember 2002/6. februar 2003 Styret for Eltek ASA Erik Thorsen Styreformann William H. Crown Arve Johansen Alain F. Angelil Edward S. Weil, jr. Joe T. Ford Inge Forseth Paal Lauritzen Morten F. Angelil sjef regnskap 9

10 kontantstrøm konsern Beløp i NOK Note Kontantstrøm fra virksomheten Årets resultat Ordinære av- og nedskrivninger Gevinst og tap ved avhendelse Endring utsatt skatt Resultat tilknyttede selskaper Endring i varebeholdning, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Investeringer i konsoliderte selskaper Investeringer i aksjer Salg av varige driftsmidler (salgssum) Netto kontantstrøm fra avhendet virksomhet Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gjeld Endring i pensjonsforpliktelser Innbetaling av egenkapital Utbetaling av utbytte Andre egenkapitaltransaksjoner Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning regnskap

11 noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsstandarder ets og konsernets regnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for utarbeidelsen Regnskapet er utarbeidet etter historisk kost prinsippet. Konsolideringsprinsipper regnskapet omfatter morselskapet Eltek ASA og de selskapene Eltek ASA kontrollerer. Kontroll anses å foreligge når Eltek ASA, enten direkte eller indirekte, eier mer enn 50 % av de stemmeberettigede aksjer og kan utøve bestemmende innflytelse over de finansielle og operasjonelle beslutninger, slik at økonomiske fordeler fra dette kan tilfalle konsernet. Minoritetenes andel av egenkapital og resultat presenteres på egne linjer i resultatregnskapet og balansen. Sammenslåingen av Eltek og Power Conversion Products (PCP) i 2000 ble regnskapsført som kontinuitetssammenslåing. Effekten av dette regnskapsprinsippet er at regnskapsførte verdier for Eltek og PCP er slått sammen. Oppkjøp regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Selskaper som er kjøpt opp eller avhendet i løpet av regnskapsåret er medtatt i konsernregnskapet henholdsvis fra oppkjøpsdato og frem til avhendelsesdato. Avhendet virksomhet er klassifisert på egen linje i resultatregnskapet. Investeringer i tilknyttede selskaper (vanligvis eierandeler på mellom 20 % og 50 % av et selskap) hvor konsernet utøver betydelig innflytelse, regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. mellomværende og konserninterne transaksjoner, herunder internfortjeneste og urealisert gevinst og tap, er eliminert i konsernregnskapet. regnskapet er utarbeidet ved å bruke konsistente regnskapsprinsipper for sammenlignbare transaksjoner og andre sammenlignbare omstendigheter for de selskaper som inngår i konsernet. Finansielle eiendeler og gjeld Finansielle eiendeler og gjeld som er regnskapsført i balansen inkluderer kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer og andre kortsiktige og langsiktige fordringer, lån og investeringer. Regnskapsprinsippene for registrering og måling av disse finansielle eiendeler og gjeldsposter er omtalt i de respektive postenes regnskapsprinsipper i denne noten. Sikring av valutarisiko Selskapet bruker opsjonskontrakter og valutaterminkontrakter for å redusere risikoen ved eksponering i utenlandsk valuta. Gevinst og tap på kontrakter brukt i sikringsøyemed regnskapsføres som inntekt eller kostnad motsvarende den sikrede posisjonen. Varebeholdning Varebeholdning, inkludert varer i arbeid, verdsettes til laveste av kostpris og virkelig verdi etter avsetning for ukurans. Virkelig verdi måles som salgspris ved ordinært salg med fradrag for klargjøring, markedsføring og distribusjon. Kostpris er fastsatt basert på veid gjennomsnittskost for innkjøpsperioden. For ferdigproduserte varer inkluderer kostpris også en allokert andel av faste og variable indirekte kostnader. Ikke realiserbare varer er fullt ut avskrevet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er regnskapsført til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og akkumulerte nedskrivninger. Når varige driftsmidler selges eller tas ut av bruk, tas kostpris og akkumulerte avskrivninger ut av regnskapet, og gevinster eller tap fra dette resultatføres. Avskrivninger beregnes lineært etter følgende estimerte levetider: Bygninger 5 50 år Anlegg og maskiner 3 10 år Inventar og kontormaskiner 3 10 år Den økonomiske levetiden og avskrivningsmetoden blir gjennomgått jevnlig for å sikre at metoden og avskrivningsperioden gjenspeiler forventet økonomisk levetid for driftsmidlene. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter omfatter kontantbeholdning og bankinnskudd. Kontantekvivalenter er kortsiktige, likvide investeringer som lett kan konverteres til et på forhånd kjent beløp innen utløpet av tre måneder, og hvor risikoen er liten for verdisvingninger innen samme tidsrom. Fordringer Fordringer er regnskapsført til pålydende med fradrag for avsetning for usikre fordringer. Nedskrivning av eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes med hensyn til nedskrivningsbehov ved spesielle hendelser eller ved endringer i omstendigheter som indikerer at den regnskapsførte verdi av et anleggsmiddel har vært gjenstand for et verdifall som ikke er forbigående. Nedskrivningen resultatføres i den perioden denne identifiseres og reduserer den balanseførte verdien av eiendelen med tilsvarende beløp. Ved beregning av verdifall måles den balanseførte verdi av eiendelen mot den høyeste av eiendelens netto salgsverdi og verdi ved fortsatt bruk. 11

12 Reversering av nedskrivninger fra tidligere år regnskapsføres når det finnes indikasjoner på at verdifallet ikke lenger er reelt, eller er redusert i størrelse. Reverseringen resultatføres. Regnskapsføring av leasing Finansiell leasing Selskapet balansefører finansielle leasingkontrakter som eiendeler og gjeld i balansen med et beløp tilsvarende driftsmidlets virkelige verdi på tidspunkt for kontraktsinngåelsen eller, hvis dette er lavere, netto nåverdi av de fremtidige minimumsbetalinger knyttet til leasingavtalen. En finansiell leasingavtale medfører regnskapsføring av såvel avskrivninger tilknyttet den balanseførte eiendelen som finanskostnader. Avskrivningsplanen for leasede eiendeler samsvarer med avskrivningsplanen for eide eiendeler. Operasjonell leasing Leasing av eiendeler der utleier beholder det vesentligste av risiko og kontroll klassifiseres som operasjonell leasing. Leasingkostnadene under operasjonell leasing fordeles lineært over leasingperioden. Goodwill Merverdi utover anskaffelseskost som kan tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapene på oppkjøpstidspunktet, regnskapsføres som goodwill i balansen. Goodwill regnskapsføres til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningsperioden fastsettes på oppkjøpstidspunktet basert på antatt økonomisk levetid og utgjør fra 10 til 15 år, avhengig av det enkelte selskaps finansielle utvikling og markedsposisjon. Det gjøres en vurdering av fremtidig inntjeningspotensial for den balanseførte goodwillpost ved utgangen av hver regnskapsperiode. Forsknings- og utviklingskostnader Forsknings- og utviklingskostnader resultatføres etter hvert som disse påløper. Inntektsføring Inntekter regnskapsføres netto etter fradrag for rabatter og omsetningsskatter, og registreres på det tidspunkt leveransen har funnet sted og risikoen er overført til kunden. Inntekter fra løpende tjenesteleveranser registreres etter hvert som tjenestene leveres. Ved avhendelse av utenlandsk datterselskap vil den akkumulerte omregningsdifferansen som relaterer seg til dette selskapet inntektsføres eller kostnadsføres i samme periode som gevinst eller tap fra avhendelsen resultatføres. Ytelser til ansatte Ytelsesplaner ets selskaper i Norge har kollektive pensjonsordninger som omfatter alle ansatte. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser estimeres på basis av lineær opptjening og under forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidige lønnsjusteringer, pensjoner, fremtidig avkastning på pensjonsmidlene, antatt levetid, pensjonsalder mv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi og reduserer netto pensjonsforpliktelser i balansen. Effekt av endringer i pensjonsplanene fordeles over den forventede gjenværende opptjeningstid. Estimatendringer, endring i forutsetninger og beregningsavvik som overstiger 10 prosent av den høyeste av størrelsene pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler, periodiseres over gjenværende opptjeningstid. Tilskuddsplaner I tillegg til de ytelsesplaner som er omtalt ovenfor har flere selskap tilskuddsplaner basert på lokal praksis og regelverk. Tilskudd kostnadsføres i den periode betalingen vedrører. Opsjoner Styremedlemmer, ledelse og andre ansatte er tildelt opsjoner som gir rett til å tegne aksjer i selskapet. Lønnselementet beregnes på tildelingstidspunktet som forskjellen mellom aksjenes markedsverdi og innløsningskurs. Arbeidsgiveravgift for ordningen beregnes av forskjellen mellom aksjenes markedsverdi på balansetidspunktet og innløsningskurs. Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres som lønnskostnad over opptjeningsperioden. Skatter Skattekostnaden omfatter betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt kalkuleres ved å bruke gjeldsmetoden. Utsatt skatt reflekterer netto skatteeffekter av midlertidige forskjeller knyttet til regnskapsmessige og skattemessige verdier av de enkelte eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel og utsatt skatt beregnes ved å bruke skattesatser på balansedagen. Beregningen av utsatt skattefordel og utsatt skatt reflekterer således den forventede skatteeffekten av forskjellen mellom regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler. Utenlandsk valuta Kontanter og bankinnskudd, fordringer, kortsiktig gjeld og lån i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Regnskapene til de konsoliderte datterselskaper er omregnet ved bruk av balansedagens kurs for balansen og gjennomsnittskursen for perioden for resultatregnskapet. Omregningsdifferansene er regnskapsført direkte mot egenkapitalen. Utsatt skattefordel og utsatt skatt regnskapsføres uavhengig av når de midlertidige forskjeller forventes å reversere. Utsatt skattefordel balanseføres når det er tilstrekkelig sannsynlig at skattefordelen kan utnyttes. På hver balansedag blir utsatt skattefordel og utsatt skatt beregnet basert på de midlertidige forskjeller som foreligger på dette tidspunkt. Selskapet balansefører utsatte skattefordeler som tidligere ikke er regnskapsført i den grad det 12

13 er tilstrekkelig sannsynliggjort at disse vil kunne utnyttes. Tilsvarende vil utsatte skattefordeler som er balanseført i tidligere perioder reverseres dersom kriteriene for balanseføring ikke lenger anses oppfylt. Skatt og utsatt skatt regnskapsføres direkte mot egenkapitalen i tilfeller hvor skatteposten har oppstått som en konsekvens av at poster er ført direkte mot egenkapitalen. Herunder vil være poster knyttet til korrigering av inngående balanse som følge av endring av regnskapsprinsipp som er korrigert tilbake i tid, eller korreksjon som følge av faktiske feil i tidligere perioder. Klassifisering i balansen Eiendeler som er ment å skulle være til langsiktig eie eller bruk, klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer som forfaller innen ett år etter transaksjonen, klassifiseres som omløpsmidler. Tilsvarende kriterier gjelder for selskapets gjeldsposter. Resultat pr. aksje (EPS) Resultat pr. aksje beregnes ved å dividere majoritetens andel av periodens resultat med et veid gjennomsnitt av antall ordinære aksjer for perioden. Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje justeres det gjennomsnittlige vektede antallet ordinære aksjer med alle opsjoner som har potensiell utvanningseffekt. Opsjoner som har utvanningseffekt medregnes som aksjer fra tildelingstidspunktet. Kontantresultat pr. aksje beregnes ved å dividere majoritetens andel av periodens resultat med tillegg av goodwillavskrivninger med veid gjennomsnitt av antall ordinære aksjer for perioden. NOTE 2 KONSERNSTRUKTUR ELTEK ASA ELTEK ENERGY AS, NORGE 100 % ELTEK ENERGY, LLC, USA 100 % ELTEK ENERGY (UK) LTD. 100 % ELTEK ENERGY FRANCE S.A. 100 % PCP INTERNATIONAL DE MEXICO 100 % BEIJING PCP CO. LTD., KINA 51 % ELTEK-S.F.E.E. S.A., FRANKRIKE 100 % UNITECH AS, NORGE 100 % OOO ELTEK, RUSSLAND 100 % ELTEK HOLDING AB, SVERIGE 100 % ELTEK ENERGY AB, SVERIGE 71 % ELTEK ENERGY PTE. LTD., SINGAPORE 95 % GERTEK STROMV., GMBH, TYSKLAND 67 % Aksjene i Beijing PCP Co. Ltd er delvis eid av Eltek ASA (6 %) og delvis av Eltek Energy, LLC (45 %). Stemmerettsandelen er lik eierandelen i alle selskaper. ELTEK ENERGY LTD., HONG KONG 61 % ELTEK ENERGY CVI LTD. 100 % ELTEK ENERGY TECHNOLOGY LTD., KINA 100 % ELTEK SGS PVT. LTD., INDIA 51 % ELTEK PACIFIC PTY. LTD., AUSTRALIA 51 % ELTEK POLSKA SP.Z.OO, POLEN 51 % MGTEK ENERGY SYSTEMS SAS, FRANKRIKE 50 % COMPOWER AS, NORGE 34 % MICROPOWER FORV. AB, SVERIGE 34 % 13

14 NOTE 3 PROFORMA 2001 TALL I 2001 ble engangskostnader på belastet resultatregnskapet. Dette inkluderte nedskrivning av goodwill ( ), samt avsetninger for tap på fordringer (39 886), ukurans (69 085) og restrukturering (30 715). Salgsinntekter Varekostnader Personalkostander Avskrivning varige driftsmidler Avskrivning goodwill Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Skatt Årets resultat Minoritetsinteresser EPS (NOK) -0,09 EBITDA NOTE 4 OPPKJØP Eltek signerte i 2001 en joint venture avtale med den franske UPS leverandøren MGE UPS Systems. Joint venture selskapet MGTEK Energy Systems, som eies med 50 % av hver av partene, ble formelt etablert i begynnelsen av Kostpris for Elteks 50 % andel var 233. I tillegg har Eltek betalt sin andel av kostnadene i MGTEK i løpet av 2002, og totalt har blitt kostnadsført i resultatregnskapet. Eltek har i 2002 anskaffet ytterligere 20 % av aksjene i Eltek Energy AB (tidligere Tripod AB) til kostpris 248. Goodwill i forbindelse med oppkjøpene er vist i Note 6. NOTE 5 SALGSINNTEKTER ETTER GEOGRAFISK REGION Amerika EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) Kina Asia/Pacific Sum salgsinntekter

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å forholde seg til. Mer frihet og enkelhet mindre bryderi

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer