Motiverende intervju i rehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motiverende intervju i rehabilitering"

Transkript

1 Motiverende intervju i rehabilitering

2 Rehabilitering og endringsarbeid med MI som holdning og teoretisk forståelse Holdning og teknikk Tar utgangspunkt i pasientens egen forståelse av utfordringer Endringsfremmende fokus på å styrke positive endringsønsker Det er pasienten selv som skal argumentere for endring... Inneholder konkrete verktøy for å møte pasienten med respekt og interesse MI eies ikke av noen faggruppe Hånd i hanske med rehabilitering; Tidsavgrensa,planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, der fleire aktørar samarbeidar om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogleg funksjons-og meistringsevne, sjølstende og deltaking sosialt og i samfunnet

3 MI - brukermedvirkning i praksis Å gjøre pasienten aktiv i egen behandling Den gode dialogen er brukermedvirkning

4 Endringsfokusert veiledning/ motiverende intervju Grunnlaget: Tro på pasientens egne ressurser Antar at pasienten selv ønsker å finne gode løsninger for egen helse. Hjelpe pasienten til selv å komme med de gode argumentene for endring. Skape motivasjon. Samarbeid Støtte og utfordre pasientens egne ideer, bekymringer og forslag. La endring skje på deres premisser Frie valg Pasienten bestemmer selv hvilke endringer som skal gjøres og hvordan. Kan også velge å ikke endre seg. Endring må skje innenfra. I motsetning til: Ekspert Belære Konfrontasjon. Nærmest angripe med gode argumenter. Autoritet. Fortelle hva de skal og må gjøre, Bestemme

5 Sentrale prinsipp Empati Viser en aktiv interesse, vise at du virkelig ønsker å forstå det pasienten mener, at det de sier er gyldig. Det handler om å bry seg, ha en varm fremtoning, å aktivt vise at vi forstår. Reflekterende lytting. Utforske ambivalens Å bruke samtalen som verktøy for å bli bevisst og reflektere over egen ambivalens; motstridende følelser knyttet til endring av adferd. Rulle med motstand, unngå argumentering Handler om respekt og aksept for hvor pasienten er i prosessen. Å ha tillit til at de selv er i stand til å endre atferd og at det må skje på egne premisser, det er deres eget valg. Støtte mestringsforventning. Å bygge opp om personens tiltro til egne evner, at endring er noe de kan få til. Ofte når personen kommer til behandling er troen på egne evner lav.

6 Fire grunnleggende prosesser 1. Engasjere bygge relasjon Person/klientsentrert stil Lytte- forstå dilemma og verdier Kommunikasjonsferdigheter (ÅROS) 2. Fokusere strategisk sentrering Agenda setting Komme overens om fokus Informasjon og råd

7 Fire grunnleggende prosesser 3. Motiverende samtale Få frem selektivt (spør etter ES, utforske ES) Respondere selektivt (Speile ES) Sammenfatte selektivt (Oppsummere ES) 4. Planlegge forandring Hjelp til å ta beslutninger Komme frem til hjelpsomme mål og endringsplaner Styrke pasientens forpliktelse til planen Oppfølging

8 Motiverende intervju -Holdning og samtaleteknikk Etablere en trygg relasjon Empati Økte endringsargumenter og redusert motstand Forpiktende beslutninger Endring MI metodikk ÅROS

9 MI-melodien; ÅROS Åpne spørsmål Refleksjon Oppsummering Store oppsummeringer En dans: Den ene fører, den andre gir lette signaler tilbake om hvordan kommunikasjonen er. Viktig å lage en mulighet for at pasienten skal høre sine egne ytringer og meninger. I lengre samtaler bør det være en stor oppsummering til slutt. Lokk frem endringsytringer gjennom, bekreftelse/støtte, reflekterende lytting, oppsummering Hva trenger klienten å høre seg selv si?

10 Aktiv lytting Å bygge opp en støttende relasjon som skaper optimisme og energi. En lyttende hjelper kommuniserer at personen har en verdi i seg selv også før et eventuelt endringsforsøk. Den gode lytter; Speiler det som er sagt (jeg hører det du sier, hvordan du har det) Gir bekreftelse viser empati, skaper trygghet, bygger relasjon Tilfører noe nytt uten å fjerne seg for langt fra utgangspunktet Lytteteknikken i MI inneholder redskaper for å gjøre dette i praksis

11 Åpne(nde) spørsmål En effektiv måte å få klienten til å utforske tanker følelser og holdninger Får klienten til å tre frem (hva sier denne klienten til seg selv?) Gjør det lett å vise empati/respekt Inviterer til fortelling/redegjørelse Det er fortelleren som skal prege utforskingen Lukkede spørsmål kan passivisere; venter på neste spørsmål

12 Vårt fokus når pasientens svarer på åpne spørsmål Hvor klar er pasienten for å gå i gang med en endringsprosess?

13 Å lytte etter endringsytringer Forteller hvor pasienten er i forhold til endring Konkrete utsagn for motivasjon og mestring. Sier noe om hvorfor endring er ønskelig eller nødvendig, samt utsagn som sier noe om hvordan endring skal skje.

14 Endring er en prosess; Fokus: hvor er pasienten i denne? Bruk av MI bidrar til å greie å ha mer is i magen i forhold til de prosesser pasientene er i. Tydeliggjør hvem som har ansvaret for hva Følge pasientens tempo De som gikk ved siden av meg var de som fikk meg til å bevege meg fremover (Eli, 57år)

15 Forutsetninger for endringsforsøk Resultatforventning Å tro på at endringen vil ha en effekt Mestringsforventning Å tro på at du vil greie å gjennomføre det

16 Manglende resultatforventning... Det er sikkert vel og bra med trening, men for meg tror jeg ikke det gjør ting noe bedre. Jeg har forsøkt alt mulig, og fortsatt er smertene intense

17 Manglende mestringsforventning... Jeg tror det ville vært bra for meg å bruke mindre smertestillende, det tror jeg. Så hadde jeg klart å slutte med det, men det tror jeg ikke at jeg klarer

18 MI-metodikk; skalaspørsmål På en skala fra 1-10, hvor viktig er denne endringen for deg? Klienten svarer for eksempel 6 -Hva er det som gjør at du ikke plasserer deg på for eksempel 4?

19 Skalaspørsmål rettet mot mestringsforventning På en skala fra 1-10, hvor sikker er du på at du vil klare å gjennomføre endringen? Klienten svarer for eksempel 6 -Hva er det som gjør at du ikke plasserer deg på for eksempel 4? Hva kunne bidra til at du plasserte deg på... (feks to trinn høyere?)

20 MI-lytteredskap; oppsummeringer Som å ta et skritt tilbake for å få oversikt og tydelighet Skaper distanse En liten pause Referentens makt. Veiskiller En oppramsing av det mest vesentlige som er sagt i forrige sekvens Tar mer tid og plass enn refleksjon, uttrykkes i hele setninger Påstander, konstateringer. Det jeg hører du sier. Du har sagt.stemmer det?

21 Redskaper i lytting; refleksjon Å kommunisere tilbake det en annen person har sagt. På en måte Det som ble gjør veldig at mye fortelleren aktiviteter føler som seg akseptert og respektert ( Ok, du skjønner jeg ikke hadde hva jeg planlagt snakker denne om ) En bekreftende helgen, konstatering og jeg føler av meg innholdet fullstendig i det fortelleren utkjørt sier i dag. Refleksjon er aktivt og selektivt. Samtalen vil fortsette med det som reflekteres Fungerer som en oppmuntring til å fortelle videre Enkle og komplekse refleksjoner Dobbeltsidige refleksjoner ved ambivalens

22 Endringsfokuserte ytringer Forberedende endringssnakk Ønske, Ville Ha lyst til, Evne Tiltro Grunner til Behov for Om ikke.så.. Mobiliserende endringssnakk Intensjon Beslutning Forpliktelse Klar, Kommer til Forbereder, Tar grep ifht endring

23 Endringsfokuserte ytringer Opplevelse av problem - fem kategorier: Det bekymrer meg litt at Jo, jeg ønsker å ta tilbake noe av medikamentforbruket Neste Jo, jeg er ganske har jeg sikker har planlagt blitt på så å at la jeg i kontrollen mannen morgen min kan høyt ta klare ansvaret meg for med å gi å ta medisinene meg medisiner èn gang Bekymring og negative følelser Ønske og intensjon om å gjøre forandringer Planer og fremgangsmåter Tiltro til egen evne til å gjennomføre endringer. Håp og tro.

24 Modeller for endring

25 Modeller for endring James Proschaska og Carlo Di-Clemente: Stages of Change Model (trans-theoretical model) Fra første stund forbundet med MI MI kan praktiseres uavhengig av Stages of Change modellen Hovedprinsipper i modellen er sentrale også for MI Et overordnet perspektiv, som viser hvordan endring på adferds, system og personlighetsnivå kan beskrives og forstås.

26 Endring som et kontinuum Stephen Rollnick m fl. (1999) Endringsberedskap Ikke klar Usikker/tvilende Klar

27 Før- overveielse Bevissthet om at endring er ønskelig og nødvendig Overveielse Utforske og løse ambivalens Forberedelse Ta beslutning, legge planer Handling Iverksette planer, mestre risiko Endringsfaser T I L B A K E F A L L Forberedende endringssnakk Mobiliserende endringssnakk Opprettholdelse Opprettholde motivasjon

28 Endring skjer gjennom flere stadier; - Prochaska og DiClementes stadiemodell -Vanlig del av en endringsprosess -Skjer på alle stadier. Tilbakefallsfasen Beholde endret vane Vedlikeholdsfasen Handlingsfasen Endring iverksettes Overveielsesfasen Føroverveielse Ubevisst/motløs Forberedelses fasen - Lite bevisst sine vaner. - Har ikke noe endringsønske. - Evnt. oppgitthet/resignasjon etter tidligere endringsforsøk. Beslutter å gjøre endringer Bevisst sine vaner og overveier endring - vanlig med ambivalens

29 Ennå ikke klar for endring: Før (forut for) overveielse Ubevisst/motløs Ønsker ikke/tar ikke inn informasjon. Positive effekter av egen adferd er større enn de negative konsekvensene Lite innstilt på endring Ikke kunde Stille gode (vid)åpne spørsmål Aktivere personlige verdier (diskrepans) Å be om å få gi informasjon Pasienten er umotivert....

30 Å informere i dialogen Innledning En del mennesker har nytte av å sette opp en time/dagsplan i en slik situasjon som du er i. Vil du at jeg skal fortelle litt om det? Trinn 1 Utforske (kunnskap om) Hva har du hørt om dette før? Hva kjenner du til fra før? Ok, du har Trinn 2 Tilføre/Informere Bygger videre på pasientens kunnskap. NB ikke for langt! Trinn 3 Utforske igjen Hvordan ser du på det? Hva synes du? Ny innledning

31 Å være i overveielsesfasen Kjennetegn: Ambivalens - første tegn på overgang fra før- til overveielse Pasienten begynner å stille spørsmål ved egen adferd og negative konsekvenser av den. Opplevelse av mange viktige grunner for endring. Ambivalens; ønsker og ikke ønsker endring Helsepersonellets oppgave: Få frem pasientens gode grunner for endring Fremme endringssnakk Styrke mestringsforventning Bidra til å løse ambivalens

32 Forberedelse Å bestemme seg og forberede det praktiske endringsarbeidet. Beslutningen bør iverksettes innen en viss tid (1 mnd?) Som idrettsutøveren i selve konkurransen Tiden for å forenkle Gi støtte til å holde fast på sin beslutning Hjelp til kontroll med gjenværende tvil Hjelp til fokus på mulighetene fremover Oppmerksomhet på Tanker og uttalelser Konkrete handlinger

33 Hvorfor sette seg mål? Ta kontroll Bevisstgjøring Gir retning Gir et fremtidsperspektiv Påvirker egen mestringsforventning

34 Handlingsfasen Motivasjon omsettes i handling En positiv og optimistisk fase Mye positiv tilbakemelding fra omgivelsene ( i alle fall innledningsvis) Vår oppgave er å bekrefte ny adferd, hjelpe til å finne gode mål. Bistå med gode strategier, målsettingsarbeid, handlingsplaner. Hver profesjon vil ha ulik verktøykasse å hente fra. Støtte opp om utholdenhet og systematisk tilnærming

35 Opprettholdelse MÅL: Holde motivasjonen oppe, mestre vanskelige situasjoner og hindringer samt unngå langvarige tilbakefall KONFLIKT: skal jeg fortsette eller gå tilbake til det gamle? VIKTIG: unngå tilbakefall

36 Tilbakefall - regelen heller enn unntaket To skritt frem og ett tilbake... Sosialt press Egne tanker og holdninger (indre barrierer) Stress, angst, depresjon, ensomhet, konflikter osv

37 Tilbakefall kan overvinnes og forebygges Legge merke til hva som utløste det Planlegg mottrekk Søk støtte

38 Førovereielse Overveielse Forberedelse Handling Røyke kommer jeg til å gjøre så lenge jeg lever Det er jo klart det er noen ulemper med å ta så mye medikamenter også... Jeg planlegger å la det være lenger mellom hver gang jeg tar smertestillende Jeg har begynt å trene to ganger i uken i varmtvannsbasseng Still gode spørsmål og gi informasjon for å sette i gang en tankeprosess Finn fram til gode grunner for endring. Løs ambivalens og styrk individets mestringsforventning Lag en plan for endringsforsøket sammen med pasienten. Finn metoder og verktøy som passer for hver enkelt Følg opp pasienten, gi oppmuntring og informasjon. Snakk om utfordringer og problemer ved endringen Vedlikehold Det begynner å bli en vane... Positiv tilbakemelding. Oppmerksomhet på endring. Strategier for å hindre tilbakefall. Tilbakefall Stadietilpasset oppfølging Individets fase Utsagn Oppfølging Da jeg var på guttetur på hytta i helgen ble det noen røyk... Aksepter at tilbakefall er naturlig. Løsningsforslag og hjelp til å fortsette.

39 Ambivalens Tanker om endring aktiviserer grunnleggende konservative impulser og behov for stabilitet, trygghet og ikke-endring Modell for å håndtere hele det komplekse feltet av tanker og følelser knyttet til et problemområde for klienten. Presisering av usikkerhet Ambivalens til problemet endringen ikke-endring Multivalens

40 Ambivalenssamtaler Å utforske og bevisstgjøre omkring ambivalens er en måte å styrke og bygge opp motivasjon Et tankerom med mulighet til å få oversikt over egne motivasjons og motstandsfaktorer Øke grad av endringssnakk Change talk Mulighet for å granske, evaluere, og omprioritere elementene i ambivalensen for å komme frem til mer robuste og velfunderte beslutninger. Oftere både og enn enten eller

41 Veivalg som en metafor Ingen endring Endring -og denne veien; hva heter den og hvor fører den? Situasjonen nå Hvilket navn tenker du denne veien har? Ambivalens forsvinner sjelden selv om vi velger endring. Å velge å gå inn i en aktiv endring samtidig som det finnes positive sider ved problemet og negative sider ved endring

42 Ambivalensvekten Argumenter for å fortsette som før: Argumenter for endring: Hva er det du liker med hva setter du mest pris på med? Hva tror du ville bli mindre bra dersom du skulle forandre noe? Hva er det du ikke er så fornøyd med når det gjelder kostvanene? Hva tror du ville bli bedre dersom du forandret kostholdet eller kostvanene dine?

43 Beslutningsskjema Fordeler ved å fortsette med...: Ulemper ved å fortsette med...: Ulemper ved å slutte: Fordeler ved å slutte:

44 Motstand Tanker, følelser og atferd som hindrer at han/hun deltar aktivt i sin egen naturlige endringsprosess Når hjelperen opplever at klienten gjennom sin aktivitet forsvarer seg eller blokkerer for den hjelpen man prøver å gi.

45 Motstand - uttrykk Krangling Utfordring/Fiendlighet Kompetanseutfordring Ignorering Avledning Uoppmerksomhet Ikke svar Benekting Bortforklaring Unnskyldninger Påberoping av usikkerhet Bagatellisering Pessimisme Vegring mot endring Resignasjon Ta motstand som et tegn på at du bør ta et skritt tilbake eller endre strategi

46 Noen eksempler Det kan ikke være riktig å begynne å trene før jeg er kvitt smertene i ryggen. Jeg tar bare tabletter for søvnproblemene og det er noe helt annet enn misbruk Ingen vil ansette en person som er over 50 år, så i mitt tilfelle er omskolering helt bortkastet

47 Veileders bidrag til motstand Veileder presser for hardt påp Veileder konfronterer - for sterk påpeking p peking av negative konsekvenser og behovet for endring. Veileder plasserer ansvar for situasjonen og problemene hos klienten Veileder bruker feil ord - stigmatisering

48 Hvordan motstand virker på p behandler/veileder Mister troen på p å kunne påvirke p til endring Utvikler negative tanker og følelser f om pasienten eller pasientgrupper Utvikler negative tanker om seg selv

49 Hvordan motstand virker på p klienten Pasienten opplever at deres atferd og reaksjoner er et resultat av måten m veileder/behandler behandler dem på. p Kan bli misfornøyd med veileder/behandler og kvaliteten av tilbudet. Negative følelser, f ensomhet med eget problem Negativ endringseffekt - demotivasjon Drop-out out

50 Korreksjonsrefleks En impuls til å korrigere det som oppfattes som pasientens feiloppfatninger Fanget av egne impulser om å korrigere i stedet for å bevare reflekterende avstand Omsorgsrefleks; at vi ønsker at pasienten for sin egen skyld skal forstå hva som er best for ham Å miste den klientsentrerte holdningen Å holde igjen og reflektere over hvem som skal bidra med hva i dialogen

51 Håndtering av motstand; - Å rulle med Ta et skritt tilbake for å forsøke å komme i takt med pasienten; Unngå å argumentere med pasienten eller forsvare hvorfor hun burde trappe ned. Skifte fokus fra motstanden Oppsummering fra behandler er viktig skal vi sammen se på alternativene som finnes?

52 Eksempler Unngå å argumentere med jeg pasienten blir litt fjern eller av forsvare medisinene, men jeg er jo ikke hvorfor hun burde trappe ned. Skifte fokus fra motstanden Det er kanskje et problem at avhengig. Har du lyst til å fortelle meg litt om hvordan du bruker smertestillende i dag? Jeg tror ikke det er bra for familien min at jeg går rundt og er sur og sint hele tiden, og det blir jeg når jeg ikke tar så mye smertestillende. Du har litt tidligere erfaring med å trappe ned, kan du si litt mer om hvordan du har opplevd det tidligere

53 Å rulle med motstand Flere eksempler: Det skjønner jeg. Hva tenker du Du trenger er viktigst ikke at fortelle vi snakker meg om at jeg nå, burde trene hva mer opptar pga deg? helsa mi! Bytt fokus (gå rundt hinderet i stedet for rett på) Refleksjon Få frem personlig valg og kontroll Be om unnskyldning Du får si hva du vil, men jeg klarer Du har meg rett. ikke Du på bestemmer mindre selvfølgelig smertestillende selv hvordan nå! du vil fortsette nedtrappingen.

54 Motstand, eksempel Tema: overvekt, helseadvarsler. Og hvilken betydning tenker du det har for dine kostvaner? Det kommer i alle fall ikke til å bety at jeg slutter å spise på McDonalds. Svar: Ville det ikke være best å begynne med det som merkes mest? vs: Ok, det er ikke det første du vil endre på. Hvor er det best for deg å starte?

55 Litteratur Motivational Interviewing. Preparing people for change. William R. Miller, Stephen Rollnik. Guilford Press, New York, 2002 Motiverende samtale - MI. Endring på egne vilkår. Tom Barth, Christina Näsholm. Fagbokforlaget, 2010 Å snakke om endring. Kommunikasjonsverktøy for helsepersonell som jobber med røykeslutt. Veiledningshefte med DVD. Sosial og Helsedirektoratet, 2007.

56

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

MI noen ting som hang igjen fra i går?

MI noen ting som hang igjen fra i går? MI noen ting som hang igjen fra i går? Dag 2 side 1 Forskning Forskningsmessig godt dokumentert (RCT-studier) Anbefalt i nasjonale retningslinjer Lovende resultater i forhold til livsstilsendringer diabetes,

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale 22.01.15 MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer bevisst på hvordan MI kan

Detaljer

Endringsfokusert rådgivning

Endringsfokusert rådgivning Endringsfokusert rådgivning Hvordan fremme adferdsendring hos mennesker som av helsemessige årsaker trenger endre livsstil - med utgangspunkt i den enkeltes situasjon og forutsetninger? Elin Amrud Intensiv-

Detaljer

MI, MOTIVATIONAL INTERVIWING SAMTALER OM ENDRING SMERTEKURS NOVEMBER 2016 PSYKOLOGSPESIALIST TORA GARBO

MI, MOTIVATIONAL INTERVIWING SAMTALER OM ENDRING SMERTEKURS NOVEMBER 2016 PSYKOLOGSPESIALIST TORA GARBO MI, MOTIVATIONAL INTERVIWING SAMTALER OM ENDRING SMERTEKURS NOVEMBER 2016 PSYKOLOGSPESIALIST TORA GARBO T O R A. G A R B O @ H E L S E - B E R G E N. N O Hvorfor endrer ikke mennesker på adferd som har

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale KS 25.08.2015 ved Kristin Pelle Faxvaag og Tone Mathisen Husby MÅLSETTING

Detaljer

Innføring i MI 21.okt 2014

Innføring i MI 21.okt 2014 Innføring i MI 21.okt 2014 Lærings- og mestringssenteret SI 2 Hva er MI? Bevisstgjøring av kommunikasjonsferdigheter generelt, i tillegg få verktøy til å styrke seg selv og bli bevisst på egne valg og

Detaljer

Empatisk kommunikasjon

Empatisk kommunikasjon . Empatisk kommunikasjon D A G 1 D E L TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Støtte og bekrefte

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Motiverende samtaler (MI)

Motiverende samtaler (MI) Motiverende samtaler (MI) En introduksjon om MI på BI konferansen den 19.09.2013 Silje Lill Rimstad Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Korusvest Stavanger Ett av syv regionale kompetansesentre innen rusmiddelspørsmål

Detaljer

Te ka slags nøtte 18.09. Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no

Te ka slags nøtte 18.09. Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no Te ka slags nøtte 18.09 Psykologspesialist Tore Børtveit allasso.no Man skulle tro At et hjerteinfarkt vil være nok til å få en mann til å slutte å røyke, forandre dietten, trene mer og ta sine medisiner

Detaljer

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold

Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold Motiverende samtaler (MI) Silje Lill Rimstad og Ingrid R. Strømsvold 1 Hva er Motiverende Samtale? Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke en persons egen motivasjon

Detaljer

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut.

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Erfaring med bruk av mo2verende intervju Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Motiverende Intervju (MI) Motivational Interviewing, MI Motiverende Samtale Endringsfokusert Rådgivning. MI ble

Detaljer

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad Motiverende Samtale En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring Kjersti Fjærestad Medlem av MINT Motivational Interviewing Network of Trainers Puhhh... Møtet med pasienten som ikke

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus kao@lorenskog.kommune.no Forbedringsmodellen 3 Arbeidet har ført til vedvarende forbedring

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Kommunikasjon med en smak av MI. Alor- nettverket på Kvilhaugen 11.06.2015 Tor Sæther- KoRus

Kommunikasjon med en smak av MI. Alor- nettverket på Kvilhaugen 11.06.2015 Tor Sæther- KoRus Kommunikasjon med en smak av MI Alor- nettverket på Kvilhaugen 11.06.2015 Tor Sæther- KoRus Hva er kommunikasjon? Den «vanskelige» samtalen.. Hvorfor er den så vanskelig? Tabu Skyld Skam Fører ofte til

Detaljer

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård Hva er MI? en samtaleteknikk en samling strategier En forståelse/modell for forandring et sett verdier teori om virkemåte evidens Motiverende intervju Bakgrunn

Detaljer

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Ergoterapeut Mari Aanensen Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Sørlandet sykehus Kristiansand HVORFOR KAN DETTE VÆRE NYTTIG FOR DERE? Større innsikt

Detaljer

MI, Motiverende Samtaler Samtaler som bygger på samarbeid og dialog

MI, Motiverende Samtaler Samtaler som bygger på samarbeid og dialog MI, Motiverende Samtaler Samtaler som bygger på samarbeid og dialog Smertekurs november 2015 Psykologspesialist Tora Garbo Seksjon smertebehandling og palliasjon Anbefalt kompetanse Motiverende samtale

Detaljer

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis?

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis? ØVELSER 3 personer i hver gruppe Øvelsene kan gjøres i rekkefølge (dersom det er tid) eller gruppen velger de øvelsene som virker interessante. Plansjene som ligger ved kan være til hjelp under øvelsene

Detaljer

Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med

Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med Motiverende intervju- og endringsfokusert veiledning i arbeid med Overvekt blant barn og unge Konferanse i Tune rådhus 9. mars 2016 Anne Høiby 1 Definisjon av MI MI er en samarbeidende samtalestil som

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Mo#verende intervju - gjør det en forskjell?

Mo#verende intervju - gjør det en forskjell? Mo#verende intervju - gjør det en forskjell?! Inger Arctander Fysioterapeut M. SC og kogni8v terapeut. Inger.Arctander@me.com 90150933! Mo$va$onal interviewing in a scien$fic se3ng outperforms tradi$onal

Detaljer

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI)

Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) Motiverende samtale. Motivational Interviewing(MI) - En underkjent faktor i sykepleieutdanningen. v/ Jan Oddvar Fondenes, Avdelingsleder for sykepleie og helsefag Motiverende samtale Motiverende samtale

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI)

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) 4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) Endringsprosess D A G 2 Dag 2 side 1 Motiverende samtale (MI) Mi er en samtale om endring og om motivasjon for endring der klienten selv har mulighet for

Detaljer

Parallellsesjon 1A Endringens psykologi Hvordan bli god til å skape motivasjon? Psykologspesialist Tom Barth

Parallellsesjon 1A Endringens psykologi Hvordan bli god til å skape motivasjon? Psykologspesialist Tom Barth Lungerehabiliteringskonferansen 2017 Parallellsesjon 1A Endringens psykologi Hvordan bli god til å skape motivasjon? Psykologspesialist Tom Barth tom.barth@allasso.no MI: Motiverende intervju er en samtalemetodikk

Detaljer

Den motiverende samtalen

Den motiverende samtalen Motiverende samtale 2014 v/kristin P Faxvaag og Tone Husby Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabiliteringverende samtalen et verktøy i hverdagsrehabilitering. MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer

Detaljer

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad

Motiverende Samtale. En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Kjersti Fjærestad Motiverende Samtale En klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring Kjersti Fjærestad Medlem av MINT Motivational Interviewing Network of Trainers Knips Klapp Tramp 1, 2, 3 Hva er MI

Detaljer

Livsstilsendring & motiverende intervju

Livsstilsendring & motiverende intervju Livsstilsendring & motiverende intervju Nidaroskongressen 2017 Psykologspesialist Tore Børtveit Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver som (kun) leser replikkene og du som

Detaljer

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning

Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Motiverende intervju Endringsfokusert rådgivning Introduksjon til sentrale prinsipper og strategier i MI Gardermoen 13.01.10 Psykologspesialist Tore Børtveit Tore Børtveit www.allasso.no 1 Motiverende

Detaljer

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G D A G God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon 1D E L TO Dag 1 del to side 1 Støttesamtale og Motiverende samtale Motiverende samtale Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Støtte og

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 2

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 2 MOTIVERENDE INTERVJU, dag 2 Introduksjonskurs i MI 24. og 25. april 2012 Harstad Ann-Heidi Nebb, Psykologspesialist KoRus-Nord EN MI-TEORI Empati - relasjon MI Endringsargumenter + Redusert motstand Forpliktende

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

Motiverende samtale (MI)

Motiverende samtale (MI) Motiverende samtale (MI) innovasjon av en samtaleform Kjersti Fjærestad, KRUS og Tore Børtveit, Allasso. Innledning Motiverende Samtale, eller Motivational Interviewing (MI) som er den internasjonale betegnelsen,

Detaljer

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring

Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Motiverende intervju klientsentrert kommunikasjon samtaler om endring Mo i Rana 15. nov. 2011 Psykologspesialist Tore Børtveit www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver

Detaljer

Hvordan kan lege og pasient spille på samme lag?

Hvordan kan lege og pasient spille på samme lag? Hvordan kan lege og pasient spille på samme lag? Ane Wilhelmsen-Langeland Psykolog, ph.d.-student Universitetet i Bergen Institutt for Psykologisk Rådgivning AS Jens på 29 år forteller at det eneste han

Detaljer

Seminar på Rena om Motiverende Intervju/Helsesamtalen

Seminar på Rena om Motiverende Intervju/Helsesamtalen Seminar på Rena om Motiverende Intervju/Helsesamtalen «Folk hører best etter når de hører seg selv snakke...» HVORDAN SNAKKE OM ENDRING Ved Kjersti Fjærestad 25. Januar 2012 Coacherne ved Kjersti Fjærestad

Detaljer

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte

Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte En veileder 2010 Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Solveig Storbækken 1 Innhold Bakgrunn for veilederen

Detaljer

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon

Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Om motiverende samtale, et verktøy for intervensjon Erfaringer fra opplæring av hjemmetjenesten i Bydel St. Hanshaugen Lena Müller, Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus- Oslo Actis konferanse 25. og 26.

Detaljer

Motiverende intervju - MI

Motiverende intervju - MI 1 Motiverende intervju - MI En introduksjon på ForVei-konferansen 17. september 2012 Håvard Engen havard.engen@ntnu.no Teamleder ForVei Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Agenda:

Detaljer

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus motstand og motivasjon Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus kao@lorenskog.kommune.no Forbedringsmodellen Gjentatte tester av de identifiserte tiltakene

Detaljer

Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim

Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim Erfaringer fra hasjavvenning i Trondheim Kristiansand, 15.2.2011 Matz Seifried Hasjavvenning i vår regi Juni 2010 Individuelt tilbud 2007 Forberedelser Omorgani -sering 2008-2009 3 gruppekurs Individuelt

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

NIDAROSKONGRESSEN 2013

NIDAROSKONGRESSEN 2013 NIDAROSKONGRESSEN 2013 MOTIVERENDE INTERVJU Høgskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag A) Øvelse: Gå sammen to og to. A: fortell om noe hun/han gjerne skulle endra hos seg selv, men ikke helt har fått

Detaljer

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no

Motiverende Intervju. Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no Motiverende Intervju Psykolog Stian Midtgård Arbeidspsykolog.no Stian@apsyk.no Motiverende intervju Bakgrunn i amerikansk misbruksbehandling (alkohol) Millers sabbatsår i Bergen 1982 Første publikasjon

Detaljer

Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften

Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften Hverdagssamtalen Motiverende samtale i arbeidsdriften Konferanse om aktivitetstilbudet Onsdag 26 april 2017 1 Hva er spesielt for Hverdagssamtalen? Hovedfokus på: Spirit - (væremåte/verdigrunnlag) De personsentrerte

Detaljer

motiverende samtale en nyttig metode overfor mennesker med rusproblemer

motiverende samtale en nyttig metode overfor mennesker med rusproblemer 13 motiverende samtale en nyttig metode overfor mennesker med rusproblemer Motiverende samtale er en norsk tilpasning av Motivational Interviewing(MI), som er en målrettet og klientsentrert samtalemetode

Detaljer

INNFØRINGSKURS MOTIVERENDE INTERVJU (MI) 25.05.2016 Kari Hjertholm Danielsen

INNFØRINGSKURS MOTIVERENDE INTERVJU (MI) 25.05.2016 Kari Hjertholm Danielsen INNFØRINGSKURS MOTIVERENDE INTERVJU (MI) 25.05.2016 Kari Hjertholm Danielsen ENDRINGSHJULET STAGES OF CHANGE PROCHASKA & DICLEMENTE Føroverveier: Ser ikke at det er nødvendig med endring, ikke problem

Detaljer

Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale. Samtaler om endring. Øvelse - Spis mer frukt og grønt

Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale. Samtaler om endring. Øvelse - Spis mer frukt og grønt Samtalen som verketøy for å skape endring - Introduksjon til Motiverende samtale Pål Fylling Helland Psykolog, Blå Kors senter Norges Fysioterapiforbund 08.03.12 Samtaler om endring Øvelse - Spis mer frukt

Detaljer

COCHRANE 2008 2008, issue I, publisert 28.januar 2008 Kunnskapsoppsummering av all ikkemedikamentell MOTIVERENDE INTERVJU

COCHRANE 2008 2008, issue I, publisert 28.januar 2008 Kunnskapsoppsummering av all ikkemedikamentell MOTIVERENDE INTERVJU MOTIVERENDE INTERVJU BODØ 4.SEPTEMBER 2008 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo Miller & Rollnick www.guilford.com Hvorfor endrer folk seg IKKE? Det de gjør virker

Detaljer

Psykologiske prosesser ved livsstilsendring INSPIRIA Motiverende Samtale (MI) ved rådgiver Kjersti Fjærestad

Psykologiske prosesser ved livsstilsendring INSPIRIA Motiverende Samtale (MI) ved rådgiver Kjersti Fjærestad Psykologiske prosesser ved livsstilsendring INSPIRIA 06.11.2013 Motiverende Samtale (MI) ved rådgiver Kjersti Fjærestad Medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers -MINT 1-2 -3 Knips klapp

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI)

4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) 4. time Introduksjon til motiverende samtale (MI) Endringsprosess D A G 2 Dag 2 side 1 Motiverende samtale (MI) Mi er en samtale om endring og om motivasjon for endring der klienten selv har mulighet for

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

Motiverende intervju. Vestagder 3.- 4. april, 22. mai 2013. Tore Børtveit Psykologspesialist www.allasso.no

Motiverende intervju. Vestagder 3.- 4. april, 22. mai 2013. Tore Børtveit Psykologspesialist www.allasso.no Motiverende intervju Vestagder 3.- 4. april, 22. mai 2013 Tore Børtveit Psykologspesialist www.allasso.no Om å påvirke til endring Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver som (kun) leser replikkene

Detaljer

God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon

God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon DAG God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon DEL TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Plattform/holdningssett

Detaljer

Del 2 Grunnleggende prinsipper i MI

Del 2 Grunnleggende prinsipper i MI Del 2 Grunnleggende prinsipper i MI Definisjon og teoretisk forankring MI - Motiverende Intervju er ikke en behandlingsmetode, men en samtalemetode. Grunnleggerne av metoden gir følgende definisjon: «En

Detaljer

MI#fordypning-dag-4- Silje-Wangberg- Sept-2013-

MI#fordypning-dag-4- Silje-Wangberg- Sept-2013- MI#fordypning-dag-4- Silje-Wangberg- Sept-2013- Strategi Teknikker MI-spirit og klientsentrering Fire%grunnleggende%prosesser%i%MI ENGASJERE Skal vi gå sammen? FOKUSERE Hvor? HENTE FREM PLANLEGGE Hvorfor?

Detaljer

Individuelle rehabiliteringsmål

Individuelle rehabiliteringsmål Individuelle rehabiliteringsmål Ved smerterelaterte aktivitetsproblemer 1 NBRR Anne-Lene Sand-Svartrud, ergoterapeut Grunnlaget for målprosesser: Kartleggingen Sykepleiere, sosionom, psykologer, fysioterapeuter,

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Egenledelse. Undervisning PIH gruppe Q, 2. samling. Q2 oktober 2011 1

Egenledelse. Undervisning PIH gruppe Q, 2. samling. Q2 oktober 2011 1 Egenledelse Undervisning PIH gruppe Q, 2. samling Q2 oktober 2011 1 Egenledelse Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden

Detaljer

Å være trener for barn. Er et stort ansvar

Å være trener for barn. Er et stort ansvar Å være trener for barn Er et stort ansvar Struktur Respekt - for egen og andre sin tid Klare enkle/ forutsigbare regler Maks 3 regler som gjelder på trening Strukturen kan påvirkes av de som deltar,

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU

MOTIVERENDE INTERVJU MOTIVERENDE INTERVJU KURSMATERIELL Oppdatert november 2012 Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen hvor han befinder sig, og begynde lige der. Søren Kirkegaard

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten Nasjonalt studieveilederseminar 2010 Trondheim 28.sept 2010. Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten 1. Å lytte på flere nivåer 2. Forutsetninger for samtalen 3. Samtalerammen Trude Selfors, Bouvet

Detaljer

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i Tilpasset

Detaljer

MI motiverende samtale

MI motiverende samtale MI motiverende samtale Kommunikasjonsferdigheter Håndtere bekymring Endringsforståelse Strategier i MI og arbeide med ambivalens Dag 1 del to side 1 A magasinet 29.mai 2015 Dag 1 del to side 2 4 kommunikasjonsferdigheter

Detaljer

Casebasert Refleksjon

Casebasert Refleksjon Lokalmedisinske tjenester, Knutepunkt Sørlandet Casebasert Refleksjon En metode for kunnskapsutvikling og kulturbygging Grete Dagsvik Mars 2012 Hvorfor bruke casebasert refleksjon? «Ved å reflektere tenker

Detaljer

Recovery fagkonferanse Bergen, mai MI som recovery orientert samtale form. Psykolog Tom Barth

Recovery fagkonferanse Bergen, mai MI som recovery orientert samtale form. Psykolog Tom Barth Recovery fagkonferanse Bergen, mai 2017 MI som recovery orientert samtale form Psykolog Tom Barth tom.barth@allasso.no MI - motivational Interviewing motiverende intervju Miller, W.R. & Rollnick, S.:Motivational

Detaljer

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære?

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære? Wellness Utviklings Aktivitet Å være selvsikker Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Stor følelse av å være trygg på seg selv Større tro på egne evner Økt tillit til å si "Nei"

Detaljer

Motivasjon. Motivasjon. Kognitiv terapi ved psykose Motivasjon for endring

Motivasjon. Motivasjon. Kognitiv terapi ved psykose Motivasjon for endring Kognitiv terapi ved psykose Motivasjon for endring Psykologspesialist Live E. C. Hoaas, Raskere tilbake LDPS (live.hoaas@lds.no) Psykologspesialist Marit Grande, Tips øst 1 Motivasjon Hvorfor vi gjør det

Detaljer

Del 3 Øvelser Overtalelsesøvelse A Nå vil jeg snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker.

Del 3 Øvelser Overtalelsesøvelse A Nå vil jeg snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker. Del 3 Øvelser Overtalelsesøvelse Formål: Illustrere noen dilemma som vi møter når vi forsøker å overtale en annen til å endre sin atferd. Tid: ca. 20 minutter Gå sammen med sidemannen. Én er rådgiver,

Detaljer

Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen

Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen Motiverende Intervju fordypningskurs Mo i Rana dag 3. 30.11.2015 Turi E. Antonsen Anvendelsesområder for MI Motiverende intervju er en profesjonell samtale Mi er en samtale om endring og om motivasjon

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord Motiverende intervju Alta 24 og 25 september - Innføringskurs Liv Salen, KoRus Nord Disposisjon for dag 1 kl.10:00 17:00 09:00 Registrering og kaffe 10.00-11.00 Introduksjon - motivasjon og endringsprosesser

Detaljer

Att vi alla har möjligheten at endra vårt liv.

Att vi alla har möjligheten at endra vårt liv. Motivasjon/ endring https://www.youtube.com/results?search_query=inspirerende+mikael+ander sson Få människor at tänka til, få et annat perspektiv, få ideer och tankar som man kanskje inte tidigare har

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU. Ann Heidi Nebb, psykologspesialist Kompetansesenter rus, Nord-Norge

MOTIVERENDE INTERVJU. Ann Heidi Nebb, psykologspesialist Kompetansesenter rus, Nord-Norge MOTIVERENDE INTERVJU TROMSØ 27.-28. 28. APRIL - 2011 Ann Heidi Nebb, psykologspesialist Kompetansesenter rus, Nord-Norge MI S S KJERNEBUDSKAP DU HAR DET SOM SKAL TIL OG SAMMEN SKAL VI FINNE DET! MOTIVERENDE

Detaljer

STAGES OF CHANGE PROCHASKA & DICLEMENTE

STAGES OF CHANGE PROCHASKA & DICLEMENTE STAGES OF CHANGE PROCHASKA & DICLEMENTE ENDRINGSARBEID Endring foregår på to plan Det tankemessige Det handlingsmessige Endring blir stadig mer omfattende utover i endringsprosessen Bygge motivasjon og

Detaljer

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 1 V I V I A N R O B I N S O N S F O R S K N I N G R U N D T E L E V S E N T R E R T L E D E L S E I E T U T V I K L I N G S V E I L E D E R P E R S P E K T I V 2 2. 5. 2

Detaljer

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3).

1.) Behandler demonstrerer først med en av deltakerne. Følger intervjuguiden (se side 2) og fyller inn i boksene i modellen (se side 3). Utarbeidelse av den kognitive modellen for sosial angstlidelse Tidsbruk Del 1 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 2 Demonstrasjon 20 minutter Øvelse 30 minutter x 2 Del 1 Utarbeidelse

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i primærhelsetjenesten - omfang, organisering og metodikk

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i primærhelsetjenesten - omfang, organisering og metodikk Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i primærhelsetjenesten - omfang, organisering og metodikk Kari Annette Os FoU leder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus kao@lorenskog.kommune.no Behov

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G

1D E L. God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon. Dag 1 del to side 1 D A G D A G God rådgiveratferd Empatisk kommunikasjon 1D E L TO Dag 1 del to side 1 Matrise for samtaleform MI Støttesamtaler Mål/hensikt Styrke motivasjon for endring Styrke det psykologiske svangerskapet Støtte

Detaljer

Motiverende samtale med elever

Motiverende samtale med elever Motiverende samtale med elever Rådgjervarkonferansen. 12.11.2014 Fredrik Sylvester Jensen Stiftelsen Bergensklinikkene Program Historikk og generelle prinsipp Kommunikasjonsferdigheter Endringsprosessen

Detaljer

Plan for arbeidsøkten:

Plan for arbeidsøkten: Refleksjonssamtalen Presentasjon på ledersamling for barnehagene, 6. 8. mai 2014 Bente Mari Natvig Hansen Britt Toppe Haugsbø Anne Berit Lundberg Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole Plan

Detaljer

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER

KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER Dag 1 del to side 1 Kommunikasjonsferdigheter FREMME EMPATISK LYTTING GJENNOM Bekrefte Åpne spørsmål Oppsummere Reflektere Dag 1 del to side 2 Bekreftelse Å kjenne seg bekreftet

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 1

MOTIVERENDE INTERVJU, dag 1 MOTIVERENDE INTERVJU, dag 1 Introduksjonskurs i MI 24. og 25. april 2012 Harstad Ann-Heidi Nebb, Psykologspesialist KoRus-Nord MOTIVERENDE INTERVJU (MI) MI med noen - er som å komme inn i hjemmet deres.

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse. Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus, Aker

Fysisk aktivitet og psykisk helse. Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus, Aker Fysisk aktivitet og psykisk helse Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus, Aker Innhold i seminaret Fysisk aktivitet og fysisk helse Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Aktivitet i

Detaljer